Kategorier
Morfologi Retskrivning Skriftsprog

Er det forkert er splitte sammensatte ord?

Hvis man læser hvad der faktisk står i Retskrivningsordbogen, skal man på den ene side skrive De storebolde skal være i den grønnekasse, og de småbolde skal være i den gulekasse, og på den anden side må man skrive komposita i et eller to ord som det passer en. Reglerne lader nemlig stavemåden være afhængig af hvordan man betoner ordene, og det fører til noget nonsens.

For mange år siden så jeg mig sur på Retskrivningsordbogens § 18, som handler om hvornår en ordforbindelse skal skrives i et eller to ord. I 2011 skrev jeg et indlæg om emnet på den hedengangne side Sprogmuseet. En medarbejder fra Sprognævnet fortalte mig dengang at de var i færd med at se på en opdatering af reglerne, men her, over 10 år senere, er der intet sket, så jeg er stadig sur. Her kommer derfor en revideret udgave af mine pointer fra dengang.

Inskription i prædikestolen i Vor Frelser Kirke, Christianshavn, vistnok fra 1773. Her ses en særskrivning af hovedhjørnesten.

Særskrivning, altså det at skrive sammensatte ord i to ord, er et af de mest udbredte retskrivningsproblemer. Det er vel at mærke ikke et nyt fænomen. Særskrivning findes i alle germanske sprog (som er notorisk flittige til at danne komposita) mange hundrede år tilbage i tiden. Det er således ikke bare noget “de unge gør fordi de er påvirket fra engelsk og sms-sprog”. Det er et iboende problem i kompositumdannende sprog, fordi komposita i en vis forstand er ét ord og i en vis forstand er to ord.

Problemet bliver ikke mindre af at retskrivningsordbogens regler for hvornår man skal skrive i et eller to ord, er temmelig ubehjælpsomme. De svarer ikke til intentionen med reglerne, eller til hvad gode og sikre sprogbrugere reelt gør, og derfor giver det meget sjældent mening at støtte sig til eller undervise i retskrivning efter disse regler. Her er hvad reglerne siger:

§ 18. Skrivemåden afhængig af udtalen

(1) I ét ord — Hvis en ordforbindelse udtales med hovedtryk (stærkt tryk) på det første led og bitryk (svagere tryk) på det andet, skrives forbindelsen i ét ord

(2) I flere ord — Hvis en ordforbindelse udtales med lige stærkt tryk på begge led, skrives den i to (eller flere) ord

(3) To udtaler — to skrivemåder Undertiden kan en ordforbindelse udtales med forskelligt tryk uden at betydningen ændres. I sådanne tilfælde er det både tilladt at skrive i ét og i flere ord

Der er flere problemer. En opsummering af de ting jeg vil slå ned på:

 • Hvad menes med en ordforbindelse? Der kan ikke bare menes to ord der står ved siden af hinanden, men hvad menes der så? Hvordan ved man om to ord i en sætning skal tjekkes for § 18 og hvornår de ikke skal?
 • Det er ikke smart at skrivemåden er afhængig af udtalen. Ord kan udtales på flere måder. Det fører til at samme ord skal staves forskelligt fra gang til gang.
 • Det ikke smart at man skal kunne identificere betoning for at kunne stave. En betydelig andel af sprogbrugerne kan ikke identificere betoning.
 • Der blandes rundt på årsag og virkning. Kompositumdannelse er en morfologisk proces. Tab af betoning er en (mulig) virkning af kompositumdannelse, ikke årsag til at en ordforbindelse bliver til et kompositum.

Hvad er en ordforbindelse?

Retskrivningsreglerne refererer til en ordforbindelse. Men hvad er det for nogle ordforbindelser der er omfattet af reglen? I RO nævnes bl.a. dette eksempel:

Aluminium er et meget let metal. (Men: letmetallet aluminium).

Let metal er altså her en ordforbindelse, som RO-redaktørerne mener udtales med betoning af begge ord (det er jeg ikke uenig i) og derfor skal skrives i to ord. Men hvad hvis man siger:

Bly er et meget tungt metal, og aluminium er et meget let metal

Her vil jeg udtale let metal med ubetonet metal, altså udtales samme ordforbindelse som før med én betoning, og derfor skal det efter reglerne skrives i et ord. Der er ingen betoningsmæssig forskel på de fremhævede ord her, og efter reglerne skal de altså alle skrive i et ord:

 • Bly er et tungmetal, og aluminium er et letmetal
 • Bly er et meget tungt metal, og aluminium er et meget let metal
 • Er hun alene, mor?
 • Er hun alenemor?

Betragt denne sætning hvor jeg har markeret de ord jeg selv ville betone:

Hvis en ordforbindelse udtales med stærkt tryk på det første led og svagere tryk på det andet led, skrives forbindelsen i ét ord .

Der er ikke noget i reglerne der fortæller mig at de fremhævede ord ikke er “ordforbindelser” og derfor ikke er omfattet af reglen. Hvis man læser reglerne bogstaveligt, må man skulle skrive:

Hvis en ordforbindelse udtalesmed stærkttryk på det førsteled og svageretryk på det andetled, skrives forbindelseni étord .

Det er naturligvis ikke det der menes. Det er ikke sådan sprognævnsfolkene selv staver. Men man kan ikke komme uden om at det faktisk er det der står i reglerne. Man kan rimeligvis anklage mig for at læse RO som fanden læser bibelen, men det ændrer ikke på at reglerne er ubehjælpsomt formuleret. Det kan ikke forsvares med et “folk ved godt hvad der menes”.

Sagen er at ord kan miste betoning af mange årsager, bl.a. ifm. enhedsbetoning, kontrastbetoning, tiltale og kompositumdannelse, men det er kun ifm. kompositumdannelse at reglen skal gælde. Reglen burde derfor formuleres med en betingelse: …hvis der er svagere tryk på andet led, og tryktabet skyldes kompositumdannelse, så skrives de i et ord. Men hvis man allerede ved at tryktabet skyldes kompositumdannelse, så ved man jo også at ordet er et kompositum, og så bliver henvisningen til betoning overflødig. Så kunne man blot formulere reglen ganske enkelt: Komposita skal skrives i et ord.

Så behøvede dette indlæg egentlig ikke være længere, men alligevel:

Komposita kan udtales med dobbeltbetoning

I stk 1 og 2 står at man skal stave på den ene eller anden måde alt efter betoning, men i stk. 3 står der så at hvis ordforbindelser kan udtales med forskellig betoning uden at betydningen ændres, så må man stave på begge måder. Der står ganske vist ‘undertiden’, men reelt kan de fleste almindelige komposita udtales med både enkelt og dobbeltbetoning uden at det ændrer betydning. Prove me wrong.

Jeg anfægter ikke at der er en stærk tendens til at udtale komposita med enkeltbetoning, men især i emfatisk, fokuseret udtale eller som kontrastbetoning kan der være en tendens til dobbeltbetoning. Jeg hører ofte især jyder udtale mange komposita med dobbeltbetoning.

I DanPASS-korpusset er der adskillige eksempler på komposita med dobbeltbetoning, ˈ førsteˈsalen, ‘kende’mærke, ˈstartˈkrydset, ˈløveˈpark osv. Det er er næppe Sprognævnets intention at disse komposita skal skrives i to ord, blot fordi de udtales sådan. Men det er reelt sådan reglerne er formuleret som følge af regelforfatterens manglende indsigt i det talte sprog. Sprognævnet bestemmer ikke ords udtale, og folk kan udtale ord som de vil. Sådan som reglerne er formuleret, har man altså ikke loven på sin side når man retter stavemåder som karate træning, navngivnings fest, kamphunde ejer, osv.

Stavning afhængig af evnen til at identificere forskellige grader af betoning

Jeg har undervist i lydskrift i over 15 år, og det at identificere betoning er uden tvivl et af de mest bøvlede områder for de fleste studerende. Hvilke ord betones i en sætning, og hvilken stavelse i disse ord, og hvordan kan man afgøre det hvis man er i tvivl? Mange har intet problem med at identificere betoning, men for mange andre er det rigtig svært at afgøre.

Hvordan skal døve og hørehæmmede mennesker stave, eller udlændinge, eller computerprogrammer som ikke har nogen ide om ords udtale? Man behøver ikke engang at være døv for ikke at kunne identificere betoning. Betoningsdøvhed er en reel ting, lidt i stil med tonedøvhed. Retskrivning bør ikke være afhængig af lydopfattelse.

Retskrivningsreglerne refererer ikke blot til primært betoning (hovedtryk), men også sekundær betoning (bitryk), en størrelse som jeg stadig ikke er overbevist om faktisk er en reel ting i dansk. Nina Grønnums fonetikbøger skipper sekundærbetoning, og det samme gør jeg selv i min fonetikundervisning. Det er et for diffust og uafklaret begreb, og man kan åbenbart ignorere det fuldstændig og stadig klare sig fint som fonetiker.

Der er ingen rimelighed i at referere til sådanne størrelser i retskrivningsreglerne.

Årsag og virkning

Tab af betoning er en almindelig konsekvens af kompositumdannelse (og forskellige andre processer), ikke årsagen til det. Men i retskrivningsreglerne bliver udtalen gjort til årsagen til at noget skal opfattes som et kompositum. Det er noget nonsens.

En ordforbindelse bliver ikke til et kompositum fordi man laver lidt om på udtalen. Men kompositumdannelse kan have indvirkning på hvordan stammerne ændrer udtale. Den suprasegmentelle ændring er en måde at markere at her er der sket noget morfologisk, men den morfologiske operation kommer forud for udtaleændringerne.

Opsamling

Retskrivningens § 18 er ikke en regel man kan støtte sig til hvis man er i tvivl om hvorvidt noget er et kompositum eller ej. Det har mest af alt karakter af et halvsløjt forsøg på et pædagogisk råd a la “Hvis du ikke ved om noget er et kompositum, så kan du måske prøve at lytte efter betoningen”, et råd som de færreste kan bruge til noget i praksis.

At basere reglen for sammensatte ord på hvordan de udtales svarer lidt at reglerne for komma og punktum skulle baseres på hvornår man intonerer en sætning i talesproget. Reglen er baseret på vage suprasegmentelle træk, som måske, måske ikke er der, og måske, måske ikke kan opfattes af den almindelige sprogbruger.

Den regel som gode og sikre sprogbrugere faktisk benytter, er meget simplere: Komposita skrives i et ord. De fleste kan trods alt godt skrive komposita i et ord, og det er formentlig ikke fordi de lytter sig frem, men ganske enkelt fordi de forstår hvad et kompositum er. Hvis man vil lære nogen at samskrive, skal man lære dem hvad et kompositum er, ikke hvad betoning er. Kompositumdannelse er ikke et fonetisk begreb, men et morfologisk begreb. Det er det reglen burde være baseret på.


I øvrigt mener jeg

I øvrigt synes jeg at det skulle være mere frit om man særskriver eller samskriver komposita. Samskrivning giver ofte nogle lange, kluntede, uoverskuelige ord. Minisaltkaramelfrøer, stresssymptom og herreekvipering er ikke flotte ord. Og det er sjovt, men ikke læsevenligt, at det hedder trækvinde, urinstinkt og blegrød.

Samskrivning passer desuden dårligt til moderne teknologi. Autofuldførelse accepteres fx ofte med mellemrum, og det er således ofte hurtigere at stave hvis man særskriver. Samskrivning fungerer heller ikke godt med automatiske stavekontroller. Usædvanlige komposita giver konstant røde bølger i texteditors. Det er møgirriterende. Enten slår man automatisk stavekontrol fra eller lærer at ignorere dem. I begge tilfælde er samskrivningsreglen skyld i at et ellers udmærket værktøj til at skrive bedre tekster, mister sin anvendelighed.

I andre sammenhænge synes jeg det ville være ganske på sin plads med nogle flere udtalebaserede retskrivningsregler. Her er nogle forslag hvis nogen fra Sprognævnet skulle kigge forbi:

 • der skal tilføjes –r i bøjning af verber og substantiver, når det udtales
 • der skal tilføjes –t til adverbiel brug af adjektiver, når det udtales
 • kort tillægsform af verber bøjes i pluralis (malet vs malede), når de udtales sådan
 • e fjernes i bøjninger af substantiver med -en, -el, -er (fx køkkener, tunnelen), når det ikke udtales
 • nogen bøjes nogle, når det udtales sådan

Velbekomme :)

Kategorier
Retskrivning Skriftsprog

Sammen satte ord – fra et fonetisk perspektiv

Retskrivningsordbogen har en enkelt regel hvor skrivemåden gøres afhængig af udtalen. Det drejer om § 18 – om hvorvidt en ordforbindelse skal skrives i et eller flere ord.

At lade en skrivemåde være afhængig af udtalen er problematisk, især fordi det forudsætter at forskellige sprogbrugere udtaler ordene ens, og det kræver at sprogbrugerne er bevidste om udtalen.

Den konkrete formulering i RO er:

Hvis en ordforbindelse udtales med ét hovedtryk (stærkt tryk) på det første led og bitryk (svagere tryk) på det andet, skrives forbindelsen i ét ord.

Hvis en ordforbindelse udtales med lige stærkt tryk på begge led, skrives den i to (eller flere) ord.

Problem 1: Trykbevidsthed

Vi er generelt ikke særligt bevidste om tryk, os danskere. Og det er ikke bare hr. og fru Danmark og Brian fra Valby der ikke kan finde ud af det. Som underviser i fonetik er min erfaring at trykforhold ikke altid er let at lære selv for lingvistikstuderende, som man må forvente er tilstrækkeligt sprogligt bevidste og i øvrigt motiverede for at lære det.

Selv erfarne fonetikere som er trænede i lydopfattelse, kan være uenige om hvorvidt en stavelse er betonet eller ej. Hvis man klipper en ordforbindelse ud af en kontekst i et stykke spontantale, kan det være overordentligt svært at afgøre om der er tale om et kompositum eller om en frase.

At bede folk om at fornemme om et ord har hovedtryk eller ej, kan altså være meget at forlange. At oven i købet at bede dem om at skelne mellem flere trykgrader – hovedtryk, bitryk, nultryk – og for meget for de fleste.

Det kan være svært at forstå hvis man selv har let ved at høre tryk, men man må nok sige at en pæn del af befolkningen simpelthen er trykdøve.

Problem 2: Dobbelttryk

Reglerne forudsætter at sprogbrugerne rent faktisk udtaler et kompositum med et hovedtryk og et bitryk, men det gør man ikke i alle tilfælde. Man kan, måske især i visse dialekter, støde på at komposita udtales med dobbelttryk. I DanPASS-korpusset kan man fx finde følgende (og mange andre) ord udtalt med hovedtryk på begge stammer:

 • ‘færdigbe’skrevet
 • ‘første’salen
 • gar’din’billede
 • ‘lys’krydset
 • ‘løve’park
 • ‘rullegar’din
 • ‘start’punktet

Ifølge reglerne skal disse ord således skrives i to ord, for så vidt som de udtales med dobbelttryk, fx der ligger en løve park, et grønt rulle gardin, osv. Da Sprognævnet endnu ikke har beføjelser til at diktere udtalen, er man frit stillet mht. at skrive i ét eller to ord, bare man postulerer at det svarer til ens trykfordeling.

Ud over dette har vi en del ord som har en veletableret udtale med dobbelttryk, som ikke desto mindre skal skrives i ét ord, fx:

 • ‘øje’blik
 • ‘jule’aften
 • na’turlig’vis
 • ‘simpelt’hen
 • ‘stadig’væk

Ifølge § 18 skulle man skrive *naturlig vis er det simpelt hen stadig væk jule aften om et øje blik.

Det passer ikke lige godt ind i alles kram at ord udtales med dobbelttryk. Nogle taler endda om at danskere lider af trykkesyge. Men sådan forholder det sig nu en gang.

Problem 3: Dansk prosodi

Hvis en ordforbindelseudtales med éthovedtryk (stærkttryk) på det førsteled og bitryk (svageretryk) på det andet, skrives forbindelsen i étord.

Hvis jeg skulle læse § 18 op, ville min trykfordeling umiddelbart være sådan at ordene burde skrives sammen sådan som det er gjort ovenfor. Nu er jeg oven i købet en trænet fonetiker og kan finde ud af at skelne mellem mere end to trykgrader. Hvis jeg nu kun kunne skelne mellem stærkt tryk og svagere tryk, ville sætningen skulle skrives således:

Hvis en ordforbindelseudtalesmed éthovedtrykpådet førsteledog bitrykpådet andet, skrives forbindelseni étord.

Lige nu er jeg regelrytter og læser helt bevidst ikke intentionen i § 18. Men der er et problem i at trykforhold er tæt knyttet til hvilke ord man vil fremhæve, og dét kan variere en del.

Ord har det med at indgå i en kontekst, og ofte er konteksten afgørende for hvilke ord der skal have hoved-/bitryk. At fremhæve et ord prosodisk betyder ofte at man reducerer et hovedtryk i de omgivende ord til et bitryk, hvilket ifølge § 18 får konsekvenser for om ordene skal skrives sammen eller ej.

Ofte er det valgfrit om et ord skal udtales med hovedtryk eller bitryk. Skal denne valgfrihed afspejles i skrivemåden?

Der er ingen sprogbrugere der skriver på denne måde, heldigvis, men det viser at retskrivningsreglerne ikke er formuleret i overensstemmelse med deres intention. Hvad skal den kompositumudfordrede skribent stille op med de regler?

Dette problem også knyttet til det næste problem.

Problem 4: Hvad menes der med ‘ordforbindelse’?

Ovenfor viste jeg at der er masser af tilfælde hvor naboord ikke skal komponeres på trods af at de strengt taget opfylder kravene til det. Men hvilke ord skal så komponeres? § 18 henviser til ‘ordforbindelser’. Skal det forstås sådan et visse naboord indgår i en ordforbindelse, mens andre naboord ikke gør? Hvordan skal sprogbrugeren afgøre i eksemplet ovenfor at hoved+tryk er en ordforbindelse, men stærkt+tryk ikke er det, når trykfordelingen nu er ens?

Tja, det er muligt at grammatikerne har et svar på det. Jeg har ikke. Og Retskrivningsordbogen er tavs om det. Igen, hvad skal den kompositumudfordrede skribent stille op?

Problem 5: Det er slet ikke det der er problemet

Nu har jeg angrebet § 18 fra et fonetisk synspunkt. Det er blot for at vise at det er problematisk at bruge henvisninger til udtalen i forbindelse med retskrivningsreglerne. Hvis man gør det, må man acceptere at to sprogbrugere skriver samme ord forskelligt.

Men det er slet ikke det der er problemet ift. hvorfor så mange ikke kan finde ud af at skrive sammensatte ord.

Jeg vil vove at påstå at der findes to forskellige grammatikker i dansk: En der tillader andet end adjektiver på adjektivets plads, og én der ikke gør det (det er muligvis ikke den bedste beskrivelse – jeg er elendig til grammatik).

En meget forsimplet forklaring/et muligt scenarie

Man kan forestille sig at et dansk barn fx lærer ordene ringe og klokke at kende. Senere støder barnet på ordet ringeklokke. I talesproget er der ingen mellemrum, så barnet ved ikke som udgangspunkt om der er tale om et eller to ord. For barnet er der to muligheder: (1) Barnet opfatter det prosodiske cue hovedtryk+bitryk og lærer at de to ord er særligt integrerede – det er i virkeligheden kun ét ord, eller (2) barnet opfatter ikke det prosodiske cue (muligvis er det slet ikke til stede i de stimuli barnet får, jf. problem 2, muligvis tillægger barnet det en anden betydning, jf. problem 3).

På baggrund af barnets erfaringer danner det en grammatik. Barn 1 lærer at et ord kan bestå af flere stammer, og barn 2 lærer at substantiver og verber kan modificere et ord på samme måde som adjektiver kan. Begge børn har klaret en svær opgave, nemlig at udregne en grammatik på baggrund af begrænsede oplysninger.

I skolen lærer børnene at vi sætter mellemrum mellem to ord. “Det er fint”, tænker børnene. Barn 1 skriver ringeklokke i ét ord som de jo er i barn 1’s hoved, og barn 2 skriver ringe klokke i to ord, som det jo er i barn 2’s hoved.

Hvordan pokker lærer vi barn 2 at man kontraintuitivt skal undlade at lave mellemrum mellem to ord i særlige tilfælde? Eller skal vi måske i stedet lære barn 1 at den anden måde at gøre det på, også er i orden?

En bemærkning om indflydelse fra engelsk, stavekontroller og sms-ordbøger

Det bliver ofte fremført at orddelingsfejl skyldes påvirkning fra engelsk, stavekontroller eller sms-ordbøger, som ikke kan finde ud af at sammenskrive ord sådan som de skal være.

Børns tilegnelse af orddannelsesprocesser sker før de introduceres til disse tre ting. Så hvis de skulle have en indflydelse, må man altså forudsætte at barnet har lært at skrive sammensatte ord først, men at dette så ‘ulæres’ når barnet stifter bekendskab med engelsk og elektroniske ordbøger. Det finder jeg meget usandsynligt.

Der kan næppe heller påvises nogen sammenhæng mellem hvor meget man udsættes for engelsk, eller hvor meget man bruger elektroniske ordbøger, og så hvor mange orddelingsfejl man laver.