IDenne liste viser hvordan ord er lydskrevet i DanPASS-korpusset. Klik for mere info.

Denne udtaleordbog er baseret på data fra DanPASS-korpusset. Listen indeholder 67.285 transskriptioner af 2.232 fonologiske ord. Listen viser ortografisk ord, fonemrepræsentation, lydskrift og hvor mange gange pågældene transskription forekommer i korpusset. Lydskriften er tillempet IPA (se lydskrift-nøgle).

Ortografi (samlet antal forekomster)
↳ /fonemrepræsentation/ → [kanonisk udtale]
Annoteret lydskrift#Lyt
ad (126)
↳ /ad/ → [að]
a107♩¹♩²♩³
ˈa5♩¹♩²♩³
ˈæˀ4♩¹♩²♩³
ɐ3♩¹♩²♩³
ˈað2♩¹♩²
ə2♩¹♩²
ˈæjˀ1♩¹
ˈað1♩¹
æ1♩¹
ad en (7)
↳ /ad eːˀn/ → [að eˀn]
an1♩¹
aen1♩¹
ajŋ1♩¹
aːn1♩¹
aaŋ1♩¹
aeŋ1♩¹
an̩1♩¹
ad Østergade (2)
↳ /ad ˈøs.tər.gaːd.ə/ → [að ˈøsdɐgæːð̩]
aðˈøsdəgæð1♩¹
aˈøsdəgæːð̩1♩¹
af (317)
↳ /aːˀ/ → [æˀ]
a251♩¹♩²♩³
ˈæˀ20♩¹♩²♩³
ˈa20♩¹♩²♩³
ə7♩¹♩²♩³
æˀ6♩¹♩²♩³
ɐ5♩¹♩²♩³
ɛ5♩¹♩²♩³
ɪ1♩¹
æ1♩¹
1♩¹
af alt (1)
↳ /aːˀ alˀt/ → [æˀ alˀd]
aˈalˀd1♩¹
af Den (1)
↳ /aːˀ dɛnˀ/ → [æˀ dɛnˀ]
adn̩1♩¹
af en (3)
↳ /aːˀ eːˀn/ → [æˀ eˀn]
an̩1♩¹
aan1♩¹
an1♩¹
af et (2)
↳ /aːˀ et/ → [æˀ ed]
aːd1♩¹
aet1♩¹
af hinanden (2)
↳ /aːˀ hen.ˈan.ən/ → [æˀ henˈann̩]
aɦenˈann̩1♩¹
aenˈann̩1♩¹
af huset (1)
↳ /aːˀ ˈhuːˀs.əd/ → [æˀ ˈhuˀsð̩]
aˈhuˀsð̩1♩¹
af hængebroen (1)
↳ /aːˀ ˈhɛng.ə.broːˀ.ən/ → [æˀ ˈhɛŋəbʁoˀon]
aˈɦɛŋ̩bʁoˀn̩1♩¹
af rektanglet (1)
↳ /aːˀ ˈrɛk.tanˀg.ləd/ → [æˀ ˈʁagtɑŋˀlð̩]
aˈʁagdɑŋˀŋ̩1♩¹
af rådhuset (1)
↳ /aːˀ ˈrɔd.huːˀs.əd/ → [æˀ ˈʁʌðhuˀsð̩]
ˈaˈʁʌðɦuˀzəð1♩¹
af udendørsserveringen (1)
↳ /aːˀ ˈuːd.ən.dœrs.sɛr.veːˀr.enˀg.ən/ → [æˀ ˈuːðn̩dœ̞ɐ̯ssæɐ̯veˀɐ̯eŋˀŋ̩]
aˈuð̩ndɶssaveɐ̯ˀeŋˀŋ̩1♩¹
afbrændt (9)
↳ /ˈav.brɛnˀt/ → [ˈɑwbʁanˀd]
ˈɑwbʁanˀd4♩¹♩²♩³
ˈɑwbʁɑnˀd2♩¹♩²
ˈɑwbʁɑnˀ1♩¹
ˈɑwbʁanˀt1♩¹
ˈɑwbʁɑnd1♩¹
afbrændte (27)
↳ /ˈav.brɛnˀ.tə/ → [ˈɑwbʁanˀdə]
ˈɑwbʁanˀdə15♩¹♩²♩³
ˈɑwbʁɑnˀdə6♩¹♩²♩³
ˈɑwbʁandə2♩¹♩²
ˈɑwbʁanˀdɪ1♩¹
ˈɑwbʁɑnˀ1♩¹
ˈɑwbʁanˀɛ1♩¹
ˈɑwbʁanˀdə̥1♩¹
aflang (1)
↳ /ˈav.lanˀg/ → [ˈɑwlɑŋˀ]
ˈɑwlɑŋˀ5♩¹♩²♩³
aflange (17)
↳ /ˈav.lang.ə/ → [ˈɑwlɑŋə]
ˈɑwlɑŋ4♩¹♩²♩³
ˈɑwlɑŋŋ̩3♩¹♩²♩³
ˈɑwlɑŋ̩3♩¹♩²♩³
ˈɑwlɑŋˀŋ̩2♩¹♩²
ˈɑwlɑŋˀ2♩¹♩²
ˈɑwlɑŋə2♩¹♩²
ˈɑwlɑŋɪ1♩¹
aflangt (1)
↳ /ˈav.lanˀgt/ → [ˈɑwlɑŋˀd]
ˈɑwlɑŋˀt1♩¹
afmærket (1)
↳ /ˈav.mɛr.kəd/ → [ˈɑwmæɐ̯gð̩]
ˈɑwmæɐ̯ɣð̩1♩¹
afstand (1)
↳ /ˈav.stanˀ/ → [ˈɑwsdanˀ]
ˈɑwsdanˀ12♩¹♩²♩³
afstanden (1)
↳ /ˈav.stanˀ.ən/ → [ˈɑwsdanˀn̩]
ˈɑwsdanˀn̩1♩¹
aftegnet (1)
↳ /ˈav.tajˀ.nəd/ → [ˈɑwtɑjˀnð̩]
ˈɑwtɑjˀnə1♩¹
agtigt (1)
↳ /ˈak.tit/ → [ˈɑgtid]
ˈɑgdɪd1♩¹
ah (5)
↳ /aː/ → [æː]
ˈɑː3♩¹♩²♩³
ɑː1♩¹
a1♩¹
aha (10)
↳ /a.ˈhɑː/ → [aˈhɑ]
ɑˈɦɑ9♩¹♩²♩³
ɑˈhɑ3♩¹♩²♩³
aha (1)
↳ /ˈa.ˈhɑː/ → [ˈaˈhɑ]
ˈɑˈɦɑ2♩¹♩²
aha (3)
↳ /a.ˈhɑː/ → [aˈhɑ]
ˈɑˈɦɑ2♩¹♩²
ɑːˈɦɑ1♩¹
akse (1)
↳ /ak.sə/ → [ɑgsə]
ˈɑgsə5♩¹♩²♩³
al (1)
↳ /alˀ/ → [alˀ]
ˈalˀ1♩¹
alderdomshjem (8)
↳ /ˈalˀ.ər.dɔms+jɛmˀ/ → [ˈalˀɐdʌmsjɛmˀ]
ˈalˀɐdʌmsjɛmˀ3♩¹♩²♩³
ˈalˀʌmsjɛmˀ1♩¹
ˈɑlˀɐdʌmɕɛmˀ1♩¹
ˈalˀɐdʌmɕɛmˀ1♩¹
ˈalˀɐdʌmɕemˀ1♩¹
ˈɑlˀɐdʌmsjɛmˀ1♩¹
alderdomshjemmet (19)
↳ /ˈalˀ.ər.dɔms+jɛmˀ.əd/ → [ˈalˀɐdʌmsjɛmˀð̩]
ˈalˀɐdʌmsjɛmˀð̩5♩¹♩²♩³
ˈalˀɐdʌmɕɛmˀð̩2♩¹♩²
ˈalɐdʌmsjɛmˀð̩2♩¹♩²
ˈalˀɐdʌmɕjɛmˀð̩2♩¹♩²
ˈalˀɐdəmɕɛmˀə1♩¹
ˈalˀɐmsjɛmˀð̩1♩¹
ˈɑlˀɐdʌmsjɛmˀð̩1♩¹
ˈalˀɐdəmɕɛmˀð̩1♩¹
ˈɑlɐdʌmɕɛmˀð̩1♩¹
ˈalˀɐdʌmʑjɛmˀð̩1♩¹
ˈalˀɐɾʌmsjɛmˀð̩1♩¹
ˈalˀɐdɐmsjɛmˀð̩1♩¹
alle (3)
↳ /ˈal.ə/ → [ˈalə]
ˈal̩1♩¹
ˈall̩1♩¹
ˈalə1♩¹
Allé (92)
↳ /a.ˈleːˀ/ → [aˈleˀ]
aˈleˀ51♩¹♩²♩³
əˈleˀ24♩¹♩²♩³
ɐˈleˀ6♩¹♩²♩³
ɛˈleˀ6♩¹♩²♩³
aˈleː3♩¹♩²♩³
aˈleˀç1♩¹
æˈleˀ1♩¹
allerede (2)
↳ /ˈal.ə.ˈreːd.ə/ → [ˈaləˈʁæːð̩]
alɐʁæð1♩¹
ˈɑlɐˈʁæːð̩1♩¹
allerførst (1)
↳ /ˈalˀ.ər.ˈfœrst/ → [ˈalˀɐˈfœ̞ɐ̯sd]
ˈalˀɐˈfɶɐ̯st1♩¹
allerførste (1)
↳ /ˈalˀ.ər.ˈfœr.stə/ → [ˈalˀɐˈfœ̞ɐ̯sdə]
ˈalˀɐˈfɶsdə1♩¹
allerletteste er at (1)
↳ /ˈalˀ.ər.ˈlɛt.ə.stə ɛr at/ → [ˈalˀɐˈlɛdəsdə æɐ̯ ad]
ˈalˀɐˈlɛdəˈsdæɐ̯1♩¹
allerøverst (1)
↳ /ˈalˀ.ər.ˈøːˀ.vərst/ → [ˈalˀɐˈøˀvɐsd]
ˈalˀɐˈøˀwɐs1♩¹
allerøverste (1)
↳ /ˈalˀ.ər.ˈøːˀ.vər.stə/ → [ˈalˀɐˈøˀvɐsdə]
ˈalˀʌˈøwˀɐsdə1♩¹
alligevel (3)
↳ /a.ˈliː.ə.vɛlˀ/ → [aˈliːivɛlˀ]
aˈlivɛlˀ1♩¹
aˈlivɪl1♩¹
aˈliːvɛl1♩¹
alligevel (3)
↳ /a.ˈliː.ə.ˈvɛlˀ/ → [aˈliːiˈvɛlˀ]
əˈliːˈvɛlˀ1♩¹
aˈliˈvɛlˀ1♩¹
aˈliːiˈvɛlˀ1♩¹
allright (2)
↳ /ˈɔrl.ˈrajt/ → [ˈɒːlˈʁɑjd]
ˈɒːˈɹɑjt1♩¹
ˈɒːˈɹɑj1♩¹
alt (3)
↳ /alˀt/ → [alˀd]
ˈalˀt2♩¹♩²
ˈalˀd1♩¹
altid (3)
↳ /ˈalˀ.tiːˀd/ → [ˈalˀtiðˀ]
ˈalˀtɪ2♩¹♩²
ˈalˀtiðˀ1♩¹
altså (345)
↳ /ˈalˀt.sɔ/ → [ˈalˀdsʌ]
asʌ60♩¹♩²♩³
asə52♩¹♩²♩³
azə35♩¹♩²♩³
azʌ21♩¹♩²♩³
alˀsʌ15♩¹♩²♩³
ˈalˀsʌ11♩¹♩²♩³
azɪ10♩¹♩²♩³
alˀsə10♩¹♩²♩³
asɪ9♩¹♩²♩³
as9♩¹♩²♩³
aˀsə7♩¹♩²♩³
az6♩¹♩²♩³
ɑsʌ6♩¹♩²♩³
ɑsə5♩¹♩²♩³
aˀzə5♩¹♩²♩³
alzə5♩¹♩²♩³
ɑsɛ4♩¹♩²♩³
ɑzə4♩¹♩²♩³
az̩4♩¹♩²♩³
aˀsʌ3♩¹♩²♩³
ɑlˀsʌ3♩¹♩²♩³
alsə3♩¹♩²♩³
alsʌ3♩¹♩²♩³
alˀzə3♩¹♩²♩³
ɑlsə2♩¹♩²
asa2♩¹♩²
azɛ2♩¹♩²
alzʌ2♩¹♩²
ˈalˀzʌ2♩¹♩²
alˀsɪ2♩¹♩²
ɑsɪ2♩¹♩²
a2♩¹♩²
asɜ2♩¹♩²
asɒ2♩¹♩²
ɑlˀzɔ1♩¹
ɑˀsʌ1♩¹
aza1♩¹
ˈalˀzə1♩¹
asə̥1♩¹
ˈɑlˀzə1♩¹
asɪ̥1♩¹
ɑlˀzə1♩¹
asɑ1♩¹
aðsʌ1♩¹
ɑˀsə1♩¹
aˀza1♩¹
aˀs1♩¹
alˀsɑ1♩¹
azɐ1♩¹
aˀzɪ1♩¹
asn̩1♩¹
1♩¹
az̝ə1♩¹
ɑlˀsə1♩¹
alˀsɜ1♩¹
ɑzɪ1♩¹
ɑsɪ̥1♩¹
ˈalˀdsʌ1♩¹
alˀsa1♩¹
alˀsɐ1♩¹
ɑˀzʌ1♩¹
ˈalsʌ1♩¹
ɑs1♩¹
ɑzʌ1♩¹
asɜ̥1♩¹
ɑlzə1♩¹
altså at (1)
↳ /ˈalˀt.sɔ at/ → [ˈalˀdsʌ ad]
alˀsʌʌ1♩¹
altså det her (1)
↳ /ˈalˀt.sɔ de heːˀr/ → [ˈalˀdsʌ de heɐ̯ˀ]
azˈdeɛ1♩¹
altså du (1)
↳ /ˈalˀt.sɔ du/ → [ˈalˀdsʌ du]
ɑzʊ1♩¹
altså en (3)
↳ /ˈalˀt.sɔ eːˀn/ → [ˈalˀdsʌ eˀn]
ˈasən1♩¹
asaˈeˀn1♩¹
alˀsʌen1♩¹
altså er (1)
↳ /ˈalˀt.sɔ ɛr/ → [ˈalˀdsʌ æɐ̯]
asʌː1♩¹
altså et (1)
↳ /ˈalˀt.sɔ et/ → [ˈalˀdsʌ ed]
asʌd1♩¹
altså i (4)
↳ /ˈalˀt.sɔ iːˀ/ → [ˈalˀdsʌ iˀ]
alˀsəɪ1♩¹
asəi1♩¹
asʌi1♩¹
alsɪ1♩¹
altså ikke (3)
↳ /ˈalˀt.sɔ ˈek.ə/ → [ˈalˀdsʌ ˈegə]
aˀsəex1♩¹
alˀsaˈexe1♩¹
alˀsʌˈex1♩¹
altså jeg (10)
↳ /ˈalˀt.sɔ jaj/ → [ˈalˀdsʌ jɑj]
asja2♩¹♩²
asɜj1♩¹
alsʌjæ1♩¹
asʌjɛ1♩¹
asəˈjɑ1♩¹
asəja1♩¹
asəjɛ1♩¹
asʌˈja1♩¹
asɪˈjɑ1♩¹
altså jeg (1)
↳ /ˈalˀt.sɔ ja/ → [ˈalˀdsʌ ja]
azəja1♩¹
altså jeg er (1)
↳ /ˈalˀt.sɔ jaj ɛr/ → [ˈalˀdsʌ jɑj æɐ̯]
alˀsɪjɑː1♩¹
altså ligesom (1)
↳ /ˈalˀt.sɔ ˈliː.ə.sɔm/ → [ˈalˀdsʌ ˈliːisʌm]
azɪˈlizɪm1♩¹
altså sådan (2)
↳ /ˈalˀt.sɔ ˈsɔ.dan/ → [ˈalˀdsʌ ˈsʌdan]
aˈsɜdn̩1♩¹
asʌdn̩1♩¹
anbragt (2)
↳ /ˈan.brakt/ → [ˈanbʁɑgd]
ˈanbʁɑgt1♩¹
ˈanbʁɑgd1♩¹
anbringer (1)
↳ /ˈan.brenˀg.ər/ → [ˈanbʁæŋˀɐ]
ˈanbʁæŋˀɐ4♩¹♩²♩³
anbringer den (1)
↳ /ˈan.brenˀg.ər dɛnˀ/ → [ˈanbʁæŋˀɐ dɛnˀ]
ˈanbʁæŋˀɐn1♩¹
anbringer du (1)
↳ /ˈan.brenˀg.ər du/ → [ˈanbʁæŋˀɐ du]
ˈanbʁæŋˀɐʊ1♩¹
anden (59)
↳ /ˈan.ən/ → [ˈann̩]
ˈann̩47♩¹♩²♩³
ˈan̩11♩¹♩²♩³
ˈan6♩¹♩²♩³
anderledes (2)
↳ /ˈɑnər.leːˀd.əs/ → [ˈɑnɐleˀð̩s]
ˈɑnɐleˀð̩s1♩¹
ˈɑnɐleðˀs1♩¹
andet (26)
↳ /ˈan.əd/ → [ˈanð̩]
ˈanð̩16♩¹♩²♩³
ˈanə3♩¹♩²♩³
anə2♩¹♩²
anð̩2♩¹♩²
ˈanɛ1♩¹
ˈann̩1♩¹
ˈɑnð̩1♩¹
andre (5)
↳ /ˈɑn.drə/ → [ˈɑndʁɐ]
ˈɑndɐ4♩¹♩²♩³
ˈɑndʁɐ1♩¹
ane (1)
↳ /ˈaːn.ə/ → [ˈæːnə]
ˈæːnə2♩¹♩²
anelse (6)
↳ /ˈaːn.əl.sə/ → [ˈæːnl̩sə]
ˈæːnsə1♩¹
ˈæːn̞̩sə1♩¹
ˈæː̃l̩sə1♩¹
ˈæ̃ːnl̩sə1♩¹
ˈæːnn̩z1♩¹
ˈæːn̩lsə1♩¹
anelse mod (1)
↳ /ˈaːn.əl.sə moːˀd/ → [ˈæːnl̩sə moðˀ]
ˈæːnl̩səmoðˀ1♩¹
aner (1)
↳ /ˈaːn.ər/ → [ˈæːnɐ]
ˈæːnɐ1♩¹
ankom (1)
↳ /ˈan+kɔmˀ/ → [ˈankʌmˀ]
ˈankʌmˀ1♩¹
ansvar (1)
↳ /ˈan.svaːˀr/ → [ˈansvɑˀ]
ˈansvɑˀ1♩¹
antage (1)
↳ /ˈan.taːˀg.ə/ → [ˈantæˀæ]
ˈantæˀ1♩¹
anyway (1)
↳ /ˈɛ.ni.ˈwɛj/ → [ˈɛniˈwɛj]
ˈɛnʏˈwɛj1♩¹
areal (1)
↳ /a.re.ˈaːˀl/ → [ɑʁæˈæˀl]
ɑˈjæˀl1♩¹
arket (1)
↳ /ˈar.kəd/ → [ˈɑːgð̩]
ˈɑːgð̩2♩¹♩²
arm (1)
↳ /arˀm/ → [ɑˀm]
ˈɑˀm1♩¹
art (1)
↳ /arˀt/ → [ɑˀd]
ˈɑˀd1♩¹
at (298)
↳ /at/ → [ad]
ad119♩¹♩²♩³
a101♩¹♩²♩³
ʌ33♩¹♩²♩³
at17♩¹♩²♩³
ə12♩¹♩²♩³
əd5♩¹♩²♩³
ɐ3♩¹♩²♩³
ɑ2♩¹♩²
ˈat2♩¹♩²
ɒ1♩¹
ɛd1♩¹
ɐd1♩¹
ab1♩¹
at den er (1)
↳ /at dɛnˀ ɛr/ → [ad dɛnˀ æɐ̯]
ðn̩1♩¹
at du (3)
↳ /at du/ → [ad du]
aɹ̥u1♩¹
1♩¹
aɹʊ1♩¹
at have (1)
↳ /at ˈhaː.və/ → [ad ˈhæːvə]
ʌˈɦa1♩¹
at jeg (2)
↳ /at jaj/ → [ad jɑj]
aːa1♩¹
aja1♩¹
at vi (1)
↳ /at vi/ → [ad vi]
vi1♩¹
avanceret (1)
↳ /a.vang.ˈseːˀr.əd/ → [avɑŋˈseˀɐð]
av̞ɑŋˈseɐ̯ˀð̩1♩¹
Ayers (3)
↳ /ˈɛj.ərs/ → [ˈɛjɐs]
ˈɑjɐs2♩¹♩²
ˈɛjɐs1♩¹
bag (1)
↳ /baːˀg/ → [bæˀ]
ˈbæˀ4♩¹♩²♩³
bag efter (1)
↳ /ˈbaːˀg ɛf.tər/ → [ˈbæˀ ɛfdɐ]
ˈbæˀˈɛfdɐ1♩¹
bag fra (1)
↳ /baːˀg fraːˀ/ → [bæˀ fʁɑˀ]
ˈbæjˀˈfʁɑˀ1♩¹
bagefter (1)
↳ /ˈbaːˀg.ˈɛf.tər/ → [ˈbæˀˈɛfdɐ]
ˈbæˀˈɛfdɐ1♩¹
bagefter (1)
↳ /ˈbaːˀg+ɛf.tər/ → [ˈbæˀɛfdɐ]
ˈbæːˈɛfdɐ1♩¹
baglæns (1)
↳ /ˈbag+lɛnˀs/ → [ˈbɑwlɛnˀs]
ˈbɑwlɛnˀs2♩¹♩²
bagpå (1)
↳ /ˈbaːˀg.pɔːˀ/ → [ˈbæˀpɔˀ]
ˈbæjˀpɔˀ1♩¹
bagud (1)
↳ /ˈbaːˀg.ˈuːˀd/ → [ˈbæˀˈuðˀ]
ˈbæˀˈuðˀ1♩¹
bakke (1)
↳ /ˈbak.ə/ → [ˈbɑgə]
ˈbɑɣɪ1♩¹
Bakkegade (13)
↳ /ˈbak.ə.gaːd.ə/ → [ˈbɑgəgæːð̩]
ˈbɑɣəgæːð̩2♩¹♩²
ˈbɑːɣˈgæð1♩¹
ˈbɑɣɪgæːð̩1♩¹
ˈbɑkɪgæðð̩1♩¹
ˈbɑgəgæːð̩1♩¹
ˈbɑɣəɣæːð̩1♩¹
ˈbɑgəgæːð1♩¹
ˈbɑgɪgæːð1♩¹
ˈbɑːgɪgæð1♩¹
ˈbɑːɣɪˈgæːð̩1♩¹
ˈbɑɣɪgæːð1♩¹
ˈbɑgɪgæːð̩1♩¹
banan (1)
↳ /ba.ˈnaːˀn/ → [baˈnæˀn]
baˈnæˀn1♩¹
bananer (1)
↳ /ba.ˈnaːˀn.ər/ → [baˈnæˀnɐ]
baˈnæˀnɐ1♩¹
bananpalme (13)
↳ /ba.ˈnaːˀn.pal.mə/ → [baˈnæˀnpalmə]
baˈnæˀnpalmə10♩¹♩²♩³
baˈnæˀnpɛlmʏ1♩¹
baˈnæˀnpalma1♩¹
paˈnæˀnpalmə1♩¹
bananpalmen (51)
↳ /ba.ˈnaːˀn.pal.mən/ → [baˈnæˀnpalmən]
baˈnæˀnpalmən24♩¹♩²♩³
baˈnæˀnpalmn̩9♩¹♩²♩³
baˈnæˀnpalm̩4♩¹♩²♩³
baˈnæˀnpalmɪn2♩¹♩²
βaˈnæˀnpalmɪn2♩¹♩²
baˈnæˀnpamm̩1♩¹
baˈn̝æˀnpalmɪn1♩¹
baˈnæˀnpal̞mn̩1♩¹
baˈnæˀnˈpalmn̩1♩¹
bɛˈnæˀnpalmən1♩¹
bæˈnæˀnpalmn̩1♩¹
baˈnæˀnpalˈmən1♩¹
bəˈnæˀnpalmn̩1♩¹
baˈnæːnpalmən1♩¹
baˈnæˀnpalmm̩1♩¹
bananpalmens (1)
↳ /ba.ˈnaːˀn.pal.məns/ → [baˈnæˀnpalməns]
baˈnæˀnpalmn̩s1♩¹
bananpalmer (1)
↳ /ba.ˈnaːˀn.pal.mər/ → [baˈnæˀnpalmɐ]
baˈnæˀnpalmɐ2♩¹♩²
bananpalmerne (1)
↳ /ba.ˈnaːˀn.pal.mər.nə/ → [baˈnæˀnpalmɐnə]
baˈnæˀnpalmɐnə1♩¹
bane (9)
↳ /ˈbaːn.ə/ → [ˈbæːnə]
ˈbæːnə8♩¹♩²♩³
ˈbæːn̩1♩¹
baneoverskæringen (1)
↳ /ˈbaːn.ə.ɔv.ər.skɛːˀr.enˀg.ən/ → [ˈbæːnəɒwɐsgæˀɐ̯eŋˀŋ̩]
ˈbæːnəɒwˀɐsgɛˀɐ̯æŋŋ̩1♩¹
bank (6)
↳ /banˀk/ → [bɑŋˀg]
ˈbɑŋˀk3♩¹♩²♩³
ˈbɑŋˀg2♩¹♩²
ˈbɑŋˀ1♩¹
banke (1)
↳ /ˈbank.ə/ → [ˈbɑŋgə]
ˈbɑŋgə1♩¹
banken (1)
↳ /ˈbanˀk.ən/ → [ˈbɑŋˀgŋ̩]
ˈbɑŋˀgŋ̩8♩¹♩²♩³
banket (1)
↳ /ˈbank.əd/ → [ˈbɑŋgð̩]
ˈbɑŋgð̩3♩¹♩²♩³
bar (1)
↳ /baːˀr/ → [bɑˀ]
ˈbɑˀ5♩¹♩²♩³
bar i (1)
↳ /baːˀr iːˀ/ → [bɑˀ iˀ]
ˈbɑˀˈiˀ1♩¹
bare (72)
↳ /ˈbaːr.ə/ → [ˈbɑːɑ]
ˈbɑː30♩¹♩²♩³
ˈbɑːɑ17♩¹♩²♩³
bɑː7♩¹♩²♩³
ˈbɑ7♩¹♩²♩³
3♩¹♩²♩³
ˈβɑːɑ2♩¹♩²
ˈβɑː1♩¹
bɑːɑ1♩¹
ˈbɑɑ1♩¹
ˈbɑːɛ1♩¹
bɑɑ1♩¹
βɑ1♩¹
bare efter (1)
↳ /ˈbaːr.ə ˈɛf.tər/ → [ˈbɑːɑ ˈɛfdɐ]
ˈbɑːˈɛfdɐ1♩¹
bare en (2)
↳ /ˈbaːr.ə eːˀn/ → [ˈbɑːɑ eˀn]
ˈbɑːˈeˀn1♩¹
ˈbɑːn1♩¹
bare hele (1)
↳ /ˈbaːr.ə ˈheːl.ə/ → [ˈbɑːɑ ˈheːlə]
bɑˈɦeːl1♩¹
bare ikke (1)
↳ /ˈbaːr.ə ˈek.ə/ → [ˈbɑːɑ ˈegə]
ˈbɑˈeg1♩¹
bare mod (1)
↳ /ˈbaːr.ə moːˀd / → [ˈbɑːɑ moˀð ]
ˈβɑːm̞o1♩¹
bare sådan (1)
↳ /ˈbaːr.ə ˈsɔ.dan/ → [ˈbɑːɑ ˈsʌdan]
ˈbɑːzm1♩¹
bare ud (1)
↳ /ˈbaːr.ə uːˀd/ → [ˈbɑːɑ uðˀ]
bɑːˈuðˀ1♩¹
bare ærgerligt (1)
↳ /ˈbaːr.ə ˈɛrv.ər.lit/ → [ˈbɑːɑ ˈæɐ̯wɐlid]
ˈbɑːˈæɐ̯wl̩1♩¹
beboelse (1)
↳ /be.ˈboːˀ.əl.sə/ → [beˈboˀolsə]
bəˈboˀl̩sə1♩¹
befinde (1)
↳ /be.ˈfenˀ.ə/ → [beˈfenˀə]
beˈfenˀ1♩¹
befinder (22)
↳ /be.ˈfenˀ.ər/ → [beˈfenˀɐ]
bəˈfenˀɐ13♩¹♩²♩³
beˈfenˀɐ5♩¹♩²♩³
bəˈfenɐ1♩¹
bɛˈfenˀɐ1♩¹
β̥̩ˈfenˀɐ1♩¹
befen̞ˀɐ1♩¹
befinder jeg (1)
↳ /be.ˈfenˀ.ər jaj/ → [beˈfenˀɐ jɑj]
bəˈfenɐjɑ1♩¹
begge (13)
↳ /ˈbɛk.ə/ → [ˈbɛgə]
ˈbɛg6♩¹♩²♩³
ˈbɛɣɪ3♩¹♩²♩³
ˈbɛɣə2♩¹♩²
ˈbɛɣ1♩¹
ˈbɛgə1♩¹
begiver (2)
↳ /be.ˈgiːˀ.vər/ → [beˈgiˀvɐ]
begiˀvɐ1♩¹
begiˀwɐ1♩¹
begynde (4)
↳ /be.ˈgønˀ.ə/ → [beˈgønˀə]
bəˈgønˀə1♩¹
βəˈgønˀn̩̩1♩¹
beˈgønˀ1♩¹
bəˈgønn̩1♩¹
begyndelsen (3)
↳ /be.ˈgønˀ.əl.sən/ → [beˈgønˀl̩sn̩]
βəˈgønˀsn̩̥1♩¹
bəˈgønˀsn̩̩1♩¹
beˈgønˀn̩sn̩1♩¹
begynder (16)
↳ /be.ˈgønˀ.ər/ → [beˈgønˀɐ]
bəˈgønˀɐ9♩¹♩²♩³
βʊˈgønˀɐ2♩¹♩²
beˈgønˀɐ2♩¹♩²
bɪˈgønɐ1♩¹
bɪˈgønˀɐ1♩¹
βəˈgønˀɐ1♩¹
begynder at (4)
↳ /be.ˈgønˀ.ər at/ → [beˈgønˀɐ ad]
bøˈgønˀɐ1♩¹
beˈgønɐ1♩¹
bəˈgønˀɐʌ1♩¹
bəgønɐ1♩¹
begyndte (1)
↳ /be.ˈgønˀ.tə/ → [beˈgønˀdə]
bøˈgønˀd1♩¹
begyndte og (1)
↳ /be.ˈgønˀ.tə ɔv/ → [beˈgønˀdə ɒw]
bəˈgønˀdʌ1♩¹
behageligt (1)
↳ /be.ˈhaːˀg.ə.lit/ → [beˈhæˀælid]
bɛˈɦæˀlɪd1♩¹
behøver ikke (1)
↳ /be.ˈhøːˀ.vər ˈek.ə/ → [beˈhøˀvɐ ˈegə]
bəˈɦøwˀɐˈeg1♩¹
benhøjde (1)
↳ /ˈbeːn.højˀ.də/ → [ˈbeːnhʌjˀdə]
ˈbeːnhʌjˀdə1♩¹
beskrev (1)
↳ /be.ˈskreːˀv/ → [beˈsgʁæwˀ]
bəˈsgʁæwˀ1♩¹
beskrevet (4)
↳ /be.ˈskreːˀ.vəd/ → [beˈsgʁæˀvð̩]
beˈsgʁæðˀ̩1♩¹
bɪ̥ˈsgʁæwˀð̩1♩¹
beˈsgʁæˀð̩1♩¹
bɪˈsgʁæðˀð̩1♩¹
beskrive (6)
↳ /be.ˈskriːˀ.və/ → [beˈsgʁiˀvə]
bəˈsgʁiwˀ3♩¹♩²♩³
beˈsgʁiˀʊ1♩¹
βɪˈsgʁɪwˀʊ1♩¹
bɪˈsgʁɪwˀ1♩¹
beskrive et (1)
↳ /be.ˈskriːˀ.və et/ → [beˈsgʁiˀvə ed]
bɪˈsxʁɪwd1♩¹
beskriver (4)
↳ /be.ˈskriːˀ.vər/ → [beˈsgʁiˀvɐ]
beˈsgʁɪ1♩¹
bɪˈsgʁɪwˀɐ1♩¹
bɪˈsgʁiwˀɐ1♩¹
bəˈsgʁɪwˀɐ1♩¹
bestående (1)
↳ /be.ˈstɔːˀ.ə.nə/ → [beˈsdɔˀɔnə]
bəˈsdɔˀnə1♩¹
består (3)
↳ /be.ˈstɔːˀr/ → [beˈsdɒˀ]
beˈsdɒˀ2♩¹♩²
bəˈsdɒˀ1♩¹
besøg (1)
↳ /be.ˈsøːˀg/ → [beˈsøˀ]
beˈsøˀ1♩¹
betyder (4)
↳ /be.ˈtyːˀd.ər/ → [beˈtyˀðɐ]
bəˈtyðˀɐ2♩¹♩²
beˈtyðˀɐ1♩¹
beˈtyðɐ1♩¹
bevæge (4)
↳ /be.ˈvɛːˀg.ə/ → [beˈvɛˀɛ]
bəvɛː2♩¹♩²
bʏvɛː1♩¹
bɪvɛː1♩¹
bevægelsesretningen (2)
↳ /be.ˈvɛːˀg.əl.səs.rɛt.nenˀg.ən/ → [beˈvɛˀɛlsəsʁadneŋˀŋ̩]
beˈvɛˀɛlzəsˈʁɑdneŋˀŋ̩1♩¹
beˈvɛˀl̩səsʁadneŋˀŋ̩1♩¹
bevæger (15)
↳ /be.ˈvɛːˀg.ər/ → [beˈvɛˀɐ]
bəvɛɐ̯3♩¹♩²♩³
bəvɛɐ2♩¹♩²
bevɛːɐ2♩¹♩²
bəvɛːɐ1♩¹
bəvɛˀɐ1♩¹
βevɛˀɐ1♩¹
βəvɛɐ̯1♩¹
bʏvɛɐ1♩¹
bəˈvɛˀɐ1♩¹
bɪvɛɐ̯1♩¹
bəβɛɐ̯1♩¹
bevæger du (1)
↳ /be.ˈvɛːˀg.ər du/ → [beˈvɛˀɐ du]
bʏvɛɐ̯ɹʊ1♩¹
bevæger jeg (1)
↳ /be.ˈvɛːˀg.ər jaj/ → [beˈvɛˀɐ jɑj]
bəˈvɛːɐ1♩¹
bevæger os (1)
↳ /be.ˈvɛːˀg.ər ɔs/ → [beˈvɛˀɐ ʌs]
bevɛˀɐʌs1♩¹
bibeholde (1)
↳ /ˈbi.be.hɔlˀ.ə/ → [ˈbibehʌlˀə]
ˈbibəhʌlˀə1♩¹
bibliotek (2)
↳ /bi.bli.o.ˈteːˀk/ → [biblioˈteˀg]
biblʊˈteˀg1♩¹
bibjʊˈteˀg1♩¹
biblioteket (9)
↳ /bi.bli.o.ˈteːˀk.əd/ → [biblioˈteˀgð̩]
bibjʏoˈteˀgð̩1♩¹
blibloˈteˀgð̩1♩¹
biblʊˈteˀgð̩1♩¹
bibjoˈteˀgð̩1♩¹
biboˈteˀɣð̩1♩¹
bibləˈteˀɣð̩1♩¹
bibɪʏˈteˀgð̩1♩¹
bibʏˈteˀɣə1♩¹
biluˈteˀgð̩1♩¹
bil (1)
↳ /biːˀl/ → [biˀl]
ˈbiˀl4♩¹♩²♩³
bilen (2)
↳ /ˈbiːˀl.ən/ → [ˈbiˀln̩]
ˈbiˀn̩1♩¹
biˀln̩1♩¹
billede (1)
↳ /ˈbel.əd/ → [ˈbelð̩]
ˈbeləð̩1♩¹
bingo (1)
↳ /ˈben.go/ → [ˈbeŋgo]
ˈbeŋgo1♩¹
biograf (1)
↳ /bi.o.ˈgraːˀf/ → [bioˈgʁɑˀf]
biwˈgʁɑˀf4♩¹♩²♩³
biografen (5)
↳ /bi.o.ˈgraːˀf.ən/ → [bioˈgʁɑˀfn̩]
biwˈgʁɑˀfn̩4♩¹♩²♩³
biwˈgχɑˀfn̩1♩¹
bitte (10)
↳ /ˈbit.ə/ → [ˈbidə]
ˈbidə2♩¹♩²
ˈbiɾɪ2♩¹♩²
ˈbidɪ2♩¹♩²
ˈbʏɾʏ1♩¹
ˈbid1♩¹
ˈbitə1♩¹
ˈbiɾə1♩¹
Bjarne (2)
↳ /ˈbjar.nə/ → [ˈbjɑːnə]
bjɑn1♩¹
bjɑːn̩1♩¹
bjergkløft (22)
↳ /ˈbjɛrv.kløft/ → [ˈbjæɐ̯wkløfd]
ˈbjæɐ̯wkløft10♩¹♩²♩³
ˈbjæɐ̯wkløfd4♩¹♩²♩³
ˈbjawkløft2♩¹♩²
ˈbjæwˈkløft1♩¹
ˈbjæɐ̯kløft1♩¹
ˈbjawkløfd1♩¹
ˈbjæwkløft1♩¹
ˈbjæɐ̯wkløfθ1♩¹
ˈbjæɐ̯wkløf1♩¹
bjergkløften (15)
↳ /ˈbjɛrv.kløf.tən/ → [ˈbjæɐ̯wkløfdn̩]
ˈbjæɐ̯wkløfdn̩8♩¹♩²♩³
ˈbjawkløfdn̩4♩¹♩²♩³
ˈbjæwgløfdn̩1♩¹
ˈbjæwkløfdn̩1♩¹
ˈbjæʁwkløfdn̩1♩¹
blad (1)
↳ /blad/ → [blað]
ˈblað1♩¹
blandt (4)
↳ /blanˀt/ → [blanˀd]
bland2♩¹♩²
blan1♩¹
blaɾ1♩¹
blev (1)
↳ /bleːˀv/ → [blewˀ]
ˈblewˀ1♩¹
blev ikke (1)
↳ /bleːˀv ˈek.ə/ → [bleˀw ˈegə]
ˈbleg1♩¹
blevet (5)
↳ /ˈbleː.vəd/ → [ˈbleːvð̩]
bleð3♩¹♩²♩³
bleðð̩1♩¹
bleð̩1♩¹
blind (1)
↳ /blenˀ/ → [blenˀ]
ˈblenˀ2♩¹♩²
blive (11)
↳ /ˈbliː.və/ → [ˈbliːvə]
bliːi4♩¹♩²♩³
ˈbliː2♩¹♩²
ˈbliːi2♩¹♩²
blii2♩¹♩²
bli1♩¹
blive i (1)
↳ /ˈbliː.və iːˀ/ → [ˈbliːvə iˀ]
ˈbliːi1♩¹
blive inde (1)
↳ /ˈbliː.və ˈen.ə/ → [ˈbliːvə ˈenə]
ˈbliːiˈen̩1♩¹
bliver (53)
↳ /ˈbliːˀ.vər/ → [ˈbliˀvɐ]
bliɐ̯36♩¹♩²♩³
ˈbliɐ̯ˀ7♩¹♩²♩³
blɪ2♩¹♩²
ˈbliɐ̯2♩¹♩²
bɪɐ̯1♩¹
liɐ̯1♩¹
bliɐ̯ˀ1♩¹
biɐ̯1♩¹
βlɪ1♩¹
bli1♩¹
bliver det (2)
↳ /ˈbliːˀ.vər de/ → [ˈbliˀvɐ de]
ˈbliɐ̯ˀɹe1♩¹
blɪɹe1♩¹
bliver det en (1)
↳ /ˈbliːˀ.vər de eːˀn/ → [ˈbliˀvɐ de eˀn]
bliɐ̯ˀɹɪn1♩¹
bliver en (3)
↳ /ˈbliːˀ.vər eːˀn/ → [ˈbliˀvɐ eˀn]
bliɐ̯1♩¹
bliɐ̯ˀen1♩¹
bliɐn1♩¹
bliver interessant (1)
↳ /ˈbliːˀ.vər en.te.rɛ.ˈsanˀt/ → [ˈbliˀvɐ enteʁaˈsanˀd]
biɐ̯entʁɐˈsanˀt1♩¹
blomst (5)
↳ /blɔmˀst/ → [blʌmˀsd]
ˈblʌmˀst2♩¹♩²
ˈblʌmˀsd2♩¹♩²
ˈblʌmˀs1♩¹
blomsten (1)
↳ /ˈblɔmˀ.stən/ → [ˈblʌmˀsdn̩]
ˈblʌmˀsdn̩2♩¹♩²
blomster (1)
↳ /ˈblɔmˀ.stər/ → [ˈblʌmˀsdɐ]
ˈblʌmˀsdɐ1♩¹
blot (1)
↳ /blɔt/ → [blʌd]
ˈblʌd1♩¹
blæser (1)
↳ /ˈblɛːˀs.ər/ → [ˈblɛˀsɐ]
ˈblɛˀsɐ1♩¹
blød (1)
↳ /bløːˀd/ → [bløðˀ]
ˈbløðˀ12♩¹♩²♩³
bløde (2)
↳ /ˈbløːd.ə/ → [ˈbløːð̩]
ˈbløːð̩1♩¹
ˈbløːðə1♩¹
blødt (1)
↳ /bløt/ → [blød]
ˈblød1♩¹
blå (127)
↳ /blɔːˀ/ → [blɔˀ]
ˈblɔˀ106♩¹♩²♩³
ˈblɔˀ20♩¹♩²♩³
ˈplɔˀ3♩¹♩²♩³
blå-grønne (1)
↳ /ˈblɔ.grœn.ə/ → [ˈblʌgʁɶnə]
ˈblʌgʁɶnə1♩¹
blåt (5)
↳ /blɔt/ → [blʌd]
ˈblʌd3♩¹♩²♩³
ˈblʌt1♩¹
ˈblʌs1♩¹
bo i (1)
↳ /boːˀ iːˀ/ → [boˀ iˀ]
boj1♩¹
boble (1)
↳ /ˈbɔb.lə/ → [ˈbʌblə]
ˈbʌblə1♩¹
boet (1)
↳ /ˈboːˀ.əd/ → [ˈboˀð̩]
ˈboˀð̩1♩¹
boghandel (3)
↳ /ˈbog.hanˀ.əl/ → [ˈbɔwhanˀl̩]
ˈbɔwɦanˀl̩2♩¹♩²
ˈbɔːhanˀl̩1♩¹
boghandlen (2)
↳ /ˈbɔg.hanˀ.lən/ → [ˈbɒwhanˀln̩]
ˈbɔːɦanˀln̩1♩¹
ˈbɔwɦanˀln̩1♩¹
bogstaverne (1)
↳ /ˈbok.staːˀ.vər.nə/ → [ˈbɔgsdæˀvɐnə]
ˈbɔgsdæˀwɐn̩1♩¹
boks (1)
↳ /bɔks/ → [bʌgs]
ˈbʌxs1♩¹
boksen (1)
↳ /ˈbɔk.sən/ → [ˈbʌgsn̩]
ˈbʌgsn̩2♩¹♩²
bord (1)
↳ /boːˀr/ → [boɐ̯ˀ]
ˈboɐ̯ˀ1♩¹
borde (1)
↳ /ˈboːr.ə/ → [ˈboːɐ]
ˈboːɐ1♩¹
borde og (1)
↳ /ˈboːr.ə ɔv/ → [ˈboːɐ ɒw]
ˈboːʌ1♩¹
bordet (1)
↳ /ˈboːˀr.əd/ → [ˈboˀɐð]
ˈboˀɐð2♩¹♩²
borg (1)
↳ /bɔrˀv/ → [bɒwˀ]
ˈbɒˀɣ2♩¹♩²
borg af (1)
↳ /bɔrˀv aːˀ/ → [bɒˀw æˀ]
ˈboɐ̯ˀwa1♩¹
bort (1)
↳ /bɔrt/ → [bɒːd]
ˈbɒːd1♩¹
bortset (3)
↳ /ˈbɔrt.seːˀt/ → [ˈbɒːdseˀd]
ˈbɒsə1♩¹
ˈbɒdse1♩¹
ˈbɒːse1♩¹
bred (3)
↳ /breːˀd/ → [bʁæðˀ]
ˈbʁæðˀ2♩¹♩²
ˈbʁæð1♩¹
bred (1)
↳ /bred/ → [bʁæð]
ˈbʁæð1♩¹
bredde (3)
↳ /ˈbreːˀt.ə/ → [ˈbʁæˀdə]
ˈbʁæˀdə2♩¹♩²
ˈbʁæːˀdə1♩¹
breddegrad (2)
↳ /ˈbreːˀt.ə.graːˀd/ → [ˈbʁæˀdəgʁɑðˀ]
ˈbʁæˀdɪgʁɑˀð1♩¹
ˈbʁæˀɾegʁɑˀð1♩¹
bredden (1)
↳ /ˈbreːˀt.ən/ → [ˈbʁæˀdn̩]
ˈbʁæˀdn̩2♩¹♩²
brede (1)
↳ /ˈbreːd.ə/ → [ˈbʁæːð̩]
ˈbʁæːð̩4♩¹♩²♩³
bredere (2)
↳ /ˈbreːd.ər.ə/ → [ˈbʁæːðɐɐ]
ˈbʁæðɐɐ1♩¹
ˈbʁæːðɐɐ1♩¹
bredt (2)
↳ /bret/ → [bʁæd]
ˈbʁæd1♩¹
ˈbʁæt1♩¹
brik (20)
↳ /brek/ → [bʁæg]
ˈbʁæg9♩¹♩²♩³
ˈbʁæk5♩¹♩²♩³
ˈbʁæx4♩¹♩²♩³
ˈbʁæç1♩¹
ˈbʁæj1♩¹
brikker (13)
↳ /ˈbrek.ər/ → [ˈbʁægɐ]
ˈbʁæɣɐ12♩¹♩²♩³
ˈbʁægɐ3♩¹♩²♩³
brikkerne (1)
↳ /ˈbrek.ər.nə/ → [ˈbʁægɐnə]
ˈbʁægɐnə3♩¹♩²♩³
brikkerne i (1)
↳ /ˈbrek.ər.nə iːˀ/ → [ˈbʁægɐnə iˀ]
ˈbʁægɐnəi1♩¹
briller (1)
↳ /ˈbrel.ər/ → [ˈbʁælɐ]
ˈbʁælɐ2♩¹♩²
bro (1)
↳ /broːˀ/ → [bʁoˀ]
ˈbʁoˀ1♩¹
broen (1)
↳ /ˈbroːˀ.ən/ → [ˈbʁoˀon]
ˈbʁoˀn̩1♩¹
bruddet (1)
↳ /ˈbrudˀ.əd/ → [ˈbʁuðˀð̩d]
ˈbʁʊˀðət1♩¹
brug (2)
↳ /bruːˀg/ → [bʁuˀ]
ˈbʁuˀ1♩¹
ˈbʁoˀ1♩¹
bruge (3)
↳ /ˈbruːg.ə/ → [ˈbʁuːu]
ˈbʁoːo2♩¹♩²
ˈbʁuː2♩¹♩²
bruge antal (1)
↳ /ˈbruːg.ə ˈan.tal/ → [ˈbʁuːu ˈantal]
βʁʊːantal1♩¹
bruges (1)
↳ /ˈbruːg.əs/ → [ˈbʁuːus]
ˈbʁoːos1♩¹
brugt (1)
↳ /brokt/ → [bʁɔgd]
ˈbʁɔgd1♩¹
brun (21)
↳ /bruːˀn/ → [bʁuˀn]
ˈbʁoˀn8♩¹♩²♩³
ˈbʁuˀn6♩¹♩²♩³
ˈbʁoˀŋ2♩¹♩²
ˈbʁuˀŋ2♩¹♩²
ˈbʁũˀ1♩¹
ˈboˀn1♩¹
ˈbʁ̝oˀn1♩¹
brune (13)
↳ /ˈbruːn.ə/ → [ˈbʁuːnə]
ˈbʁuːnə5♩¹♩²♩³
ˈbʁuːn̩2♩¹♩²
ˈbʁuːn2♩¹♩²
ˈbʁoːnə2♩¹♩²
ˈbʁoːn̩1♩¹
ˈbʁoːnɪ1♩¹
brunt (1)
↳ /bruːˀnt/ → [bʁuˀnd]
ˈbʁuˀnd1♩¹
brændte (1)
↳ /ˈbrɛnˀ.tə/ → [ˈbʁanˀdə]
ˈbʁanˀdə1♩¹
bue (146)
↳ /ˈbuː.ə/ → [ˈbuːu]
ˈbuːu91♩¹♩²♩³
ˈbuːʊ31♩¹♩²♩³
ˈbuːə16♩¹♩²♩³
ˈbuː4♩¹♩²♩³
ˈbuːwə2♩¹♩²
ˈbuu1♩¹
ˈbuːʌ1♩¹
bue efter (1)
↳ /ˈbuː.ə ˈɛf.tər/ → [ˈbuːu ˈɛfdɐ]
ˈbuːuˈɛfdɐ1♩¹
bue ikke (1)
↳ /ˈbuː.ə ˈek.ə/ → [ˈbuːu ˈegə]
ˈbuːeg1♩¹
bue og (1)
↳ /ˈbuː.ə ɔv/ → [ˈbuːu ɒw]
ˈbuːʌ1♩¹
bue om (1)
↳ /ˈbuː.ə ɔm/ → [ˈbuːu ʌm]
ˈbuːʌm1♩¹
bue uden (2)
↳ /ˈbuː.ə ˈuːd.ən/ → [ˈbuːu ˈuːðn̩]
ˈbuːuˈuð̩n1♩¹
ˈbuuuðn̩1♩¹
bue uden om (1)
↳ /ˈbuː.ə ˈuːd.ən ɔmˀ/ → [ˈbuːu ˈuːðn̩ ʌmˀ]
ˈbuːˈuðnəm1♩¹
bue uden om (1)
↳ /ˈbuː.ə ˈuːd.ən ɔm/ → [ˈbuːu ˈuːðn̩ ʌm]
ˈbuːˈuːðnəm1♩¹
buede (3)
↳ /ˈbuː.əd.ə/ → [ˈbuːð̩ə]
ˈbʊːʏð1♩¹
ˈbuːð̩1♩¹
ˈbuːəð1♩¹
bueform (1)
↳ /ˈbuː.ə.fɔrˀm/ → [ˈbuːufɒˀm]
ˈbuːufɒˀm1♩¹
buen (4)
↳ /ˈbuː.ən/ → [ˈbuːun]
ˈbuːun1♩¹
ˈbuːʊn1♩¹
ˈbuːn̩1♩¹
ˈbuːn1♩¹
buer (7)
↳ /ˈbuː.ər/ → [ˈbuːɐ]
ˈbuːɐ5♩¹♩²♩³
buːɐ1♩¹
ˈbuɐ1♩¹
buer alt (1)
↳ /ˈbuː.ər alˀt/ → [ˈbuːɐ alˀd]
ˈbuːɐˈalˀd1♩¹
buer op (1)
↳ /ˈbuː.ər ɔp/ → [ˈbuːɐ ʌb]
buːɐˈʌb1♩¹
buet (1)
↳ /ˈbuː.əd/ → [ˈbuːð̩]
ˈbuːəð1♩¹
bugter (1)
↳ /ˈbok.tər/ → [ˈbɔgdɐ]
ˈbɔgdɐ1♩¹
buket (1)
↳ /bu.ˈkɛt/ → [buˈkɛd]
bukɛd1♩¹
bule (3)
↳ /ˈbuːl.ə/ → [ˈbuːlə]
ˈbuːl1♩¹
ˈbuːlə1♩¹
ˈbuːl̩1♩¹
bund (1)
↳ /bonˀ/ → [bɔnˀ]
ˈbɔnˀ1♩¹
bunden (1)
↳ /ˈbonˀ.ən/ → [ˈbɔnˀn̩]
ˈbɔnˀn̩10♩¹♩²♩³
bundet ind (1)
↳ /ˈbon.əd enˀ/ → [ˈbɔnð̩ enˀ]
bɔnð̩ˈenˀ1♩¹
bundlinjen (1)
↳ /ˈbon.lin.jən/ → [ˈbɔnlinjən]
ˈbɔnlinjɪn1♩¹
burde (5)
↳ /ˈbur.də/ → [ˈbuɐ̯də]
buɐ̯d4♩¹♩²♩³
ˈbuɐ̯d1♩¹
butik (1)
↳ /bu.ˈtik/ → [buˈtig]
buˈtig1♩¹
by (1)
↳ /byːˀ/ → [byˀ]
ˈbyˀ1♩¹
byen (4)
↳ /ˈbyːˀ.ən/ → [ˈbyˀyn]
ˈbyˀn3♩¹♩²♩³
ˈbyˀn̩1♩¹
bygge (1)
↳ /ˈbyk.ə/ → [ˈbygə]
ˈbyɣ1♩¹
bygge et (1)
↳ /ˈbyk.ə et/ → [ˈbygə ed]
ˈbyɣəd1♩¹
byggelegeplads (13)
↳ /ˈbyk.ə.laj.ə.plas/ → [ˈbygəlɑjəplas]
ˈbyɣəlɑɪplas3♩¹♩²♩³
ˈbyɣɪlɑɪplas1♩¹
ˈbyɣʏlɑɪplas1♩¹
ˈbygəlɑːplas1♩¹
ˈbyːɣəlɑɪplas1♩¹
ˈbyɣɪlɑɪɸlas1♩¹
ˈbyɣəlɑjɪplas1♩¹
ˈbyɣəlɑjplas1♩¹
ˈbyɣəˈlɑɪplas1♩¹
ˈbygəlɑɪplas1♩¹
ˈbygʏlɑɪplas1♩¹
byggelegepladsen (35)
↳ /ˈbyk.ə+laj.ə+.plas.ən/ → [ˈbygəlɑjəplasn̩]
ˈbyɣəlɑɪplasn̩8♩¹♩²♩³
ˈbyɣəlɑjplasn̩5♩¹♩²♩³
ˈbygəlaɪplasn̩3♩¹♩²♩³
ˈbyɣʏlɑɪplasn̩3♩¹♩²♩³
ˈbygəlɑɪplasn̩2♩¹♩²
ˈbyɣəlɑplasn̩1♩¹
ˈbyɣʏˈlaːɪˈplasn̩1♩¹
ˈbyglɑjˀplasn̩1♩¹
ˈbyɣʏlɑɪˈplasn̩1♩¹
ˈbʏɣəlɑjplasn̩1♩¹
ˈbygʏblɑˀɪlplasn̩1♩¹
bygəlaɪplasn̩1♩¹
ˈbyɣʏlɑɪblasn̩1♩¹
ˈbyɣəlɑːɪplasn̩1♩¹
ˈbygʏlɑjplasn̩̩1♩¹
ˈbygʏlɑɪplasn̩1♩¹
ˈbygəlɑjplazn̩1♩¹
ˈbyɣəlaɪplasn̩1♩¹
ˈbygəlɑjplasn̩1♩¹
byggeplads (1)
↳ /ˈbyk.ə.plas/ → [ˈbygəplas]
ˈbyɣəplas1♩¹
byggepladsen (4)
↳ /ˈbyk.ə.plas.ən/ → [ˈbygəplasn̩]
ˈbyɣəplasn̩2♩¹♩²
ˈbyɣʏˈplasn̩1♩¹
ˈbʏɣʏplasn̩1♩¹
bygget (2)
↳ /ˈbyk.əd/ → [ˈbygð̩]
ˈbyɣð̩1♩¹
ˈbygð̩1♩¹
bygning (1)
↳ /ˈbyk.neng/ → [ˈbygneŋ]
ˈbygneŋ1♩¹
byteateret (1)
↳ /ˈby.te.aːˀt.ər.əd/ → [ˈbyteæˀdɐð̩]
ˈbytæˀdɐð1♩¹
bytter (1)
↳ /ˈbyt.ər/ → [ˈbydɐ]
byɾɐ1♩¹
byttet (1)
↳ /ˈbyt.əd/ → [ˈbydð̩]
byɹð̩1♩¹
byttet om (1)
↳ /ˈbyt.əd ɔmˀ/ → [ˈbydð̩ ʌmˀ]
bydð̩ˈʌmˀ1♩¹
bænke (1)
↳ /ˈbɛnk.ə/ → [ˈbɛŋgə]
ˈbɛŋgɪ1♩¹
bøjer (1)
↳ /ˈbøj.ər/ → [ˈbʌjɐ]
bʌjɐ1♩¹
bølge (1)
↳ /ˈbøl.jə/ → [ˈbøljə]
ˈbøljə1♩¹
bølgede (4)
↳ /ˈbøl.jəd.ə/ → [ˈbøljð̩ə]
ˈbøljəð̩3♩¹♩²♩³
ˈbøljð̩1♩¹
bølger (1)
↳ /ˈbøl.jər/ → [ˈbøljɐ]
ˈbøljɐ2♩¹♩²
bølger i (1)
↳ /ˈbøl.jər iːˀ/ → [ˈbøljɐ iˀ]
ˈbøljɐ1♩¹
bør (1)
↳ /bœr/ → [bœ̞ɐ̯]
ˈbɶɐ̯1♩¹
børnehave (5)
↳ /ˈbœr.nə.haː.və/ → [ˈbœ̞ɐ̯nəhæːvə]
ˈbɶɐ̯nəɦæw2♩¹♩²
ˈbɶɐ̯nɪɦæːʊ1♩¹
ˈbɶɐ̯nəɦæːʊ1♩¹
ˈbɶɐ̯nɛɦæʊ1♩¹
børnehaven (27)
↳ /ˈbœr.nə.haː.vən/ → [ˈbœ̞ɐ̯nəhæːvn̩]
ˈbɶɐ̯nəɦæwn7♩¹♩²♩³
ˈbɶɐ̯nəɦæːwn̩5♩¹♩²♩³
ˈbɶɐ̯nəɦæːwn4♩¹♩²♩³
ˈbɶɐ̯nɦæwn2♩¹♩²
ˈbɶɐ̯nəɦæwn̩2♩¹♩²
ˈbɶɐ̯nɪɦæːwn̩2♩¹♩²
ˈbɶːnɐɦæwn̩1♩¹
ˈbɶɐ̯nɦæːwn1♩¹
ˈbɶːnəɦæːwn̩1♩¹
ˈbɶɐ̯nɪˈhæːvn̩1♩¹
ˈbɶɐ̯nəɦæːvn̩1♩¹
både (4)
↳ /ˈbɔːd.ə/ → [ˈbɔːð̩]
ˈbɔːð̩3♩¹♩²♩³
bɔː1♩¹
både en (1)
↳ /ˈbɔːd.ə eːˀn/ → [ˈbɔːð̩ eˀn]
ˈbɔːð̩1♩¹
café (1)
↳ /ka.ˈfeːˀ/ → [kaˈfeˀ]
kaˈfeˀ1♩¹
caféen (1)
↳ /ka.ˈfeːˀ.ən/ → [kaˈfeˀen]
kaˈfeˀen1♩¹
centimet (1)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt/ → [sɛntiˈmeˀd]
sensiˈmeˀt1♩¹
centimeter (85)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ]
sɛntɪˈmeˀdɐ34♩¹♩²♩³
sɛntiˈmeˀdɐ26♩¹♩²♩³
sɛnsɪˈmeˀdɐ16♩¹♩²♩³
sɛnsiˈmeˀdɐ8♩¹♩²♩³
sɛntɪ̥ˈmeˀdɐ7♩¹♩²♩³
centimeter (1)
↳ /ˈsɛn.ti.meːˀt.ər/ → [ˈsɛntimeˀdɐ]
ˈsɛntimeˀdɐ5♩¹♩²♩³
centimeter (19)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ]
sɛntɪˈmeˀɾɐ4♩¹♩²♩³
sɪnsɪˈmeˀdɐ4♩¹♩²♩³
sɪntɪˈmeˀdɐ4♩¹♩²♩³
sɛnzɪˈmeˀɹɐ3♩¹♩²♩³
sentiˈmeˀdɐ3♩¹♩²♩³
sɛntɪˈmeˀdə3♩¹♩²♩³
centimeter (4)
↳ /ˈsɛn.ti.meːˀt.ər/ → [ˈsɛntimeˀdɐ]
ˈsɛntɪmeˀdɐ3♩¹♩²♩³
ˈsɛntimeˀɾɐ2♩¹♩²
centimeter (3)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ]
sɪnsi̥ˈmeˀdɐ2♩¹♩²
sɪntɪˈmeˀdə2♩¹♩²
centimeter (1)
↳ /ˈsɛn.ti.meːˀt.ər/ → [ˈsɛntimeˀdɐ]
ˈsɛntɪ̥meˀdɐ2♩¹♩²
centimeter (11)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ]
sɛnsi̥ˈmeˀɹɐ2♩¹♩²
sɛnsɪ̥ˈmeˀdɐ2♩¹♩²
sɛnzɪˈmeˀdɐ2♩¹♩²
sɛnsɪˈmeˀɹɐ2♩¹♩²
sɛ̃si̥ˈmeˀdɐ2♩¹♩²
sɛntɪˈmeˀɹɐ2♩¹♩²
centimeter (1)
↳ /ˈsɛn.ti.meːˀt.ər/ → [ˈsɛntimeˀdɐ]
sɛnsɪmeˀdɐ2♩¹♩²
centimeter (10)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ]
sɛnti̥ˈmeˀdɐ2♩¹♩²
sɛnziˈmeˀðɐ1♩¹
sənsɪˈmeˀdɐ1♩¹
sɛntɪmeˀdɐ1♩¹
sɪnzɪmed̞ɐ1♩¹
sɛntɪˈmeˀd1♩¹
sɪntiˈmeˀdɐ1♩¹
sɛnəmeɹɐ1♩¹
sɛntiˈmeˀɹɐ1♩¹
centimeter (1)
↳ /ˈsɛn.ti.meːˀt.ər/ → [ˈsɛntimeˀdɐ]
ˈsɛnsɪmeˀɾə1♩¹
centimeter (11)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ]
sɛntiˈmeˀda1♩¹
sɛntiˈmeˀɹɛ1♩¹
sɛniˈmeˀda1♩¹
tɪnsɪˈmeˀdɐ1♩¹
sɛnsɪmɪdɐ1♩¹
sənsɪ̥ˈmeˀdɐ1♩¹
sɛnziˈmeˀɾɐ1♩¹
sɪnti̥ˈmeˀdɐ1♩¹
zɛniˈmeˀnɐ1♩¹
sɪnsɪˈmeˀdə1♩¹
sɪnsɪˈmeˀɾɐ1♩¹
centimeter (2)
↳ /ˈsɛn.ti.meːˀt.ər/ → [ˈsɛntimeˀdɐ]
sɛntɪˈmeˀdɐ1♩¹
ˈsɛntimeˀðɐ1♩¹
centimeter (1)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ]
zɛ̃zɪmeːɹɐ1♩¹
centimeter (3)
↳ /ˈsɛn.ti.meːˀt.ər/ → [ˈsɛntimeˀdɐ]
sɛnsɪ̥ˈmeˀɾɐ1♩¹
ˈsɛnzɪmeˀdɐ1♩¹
ˈsɛnsɪ̥meˀɾɐ1♩¹
centimeter (3)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ]
sentɪˈmeˀɹɐ1♩¹
ˈsɛnsimeˀdɐ1♩¹
sẽsɪ̥ˈmeˀɹɐ1♩¹
centimeter (3)
↳ /ˈsɛn.ti.meːˀt.ər/ → [ˈsɛntimeˀdɐ]
ˈsɛnd͡zɪmeˀdɐ1♩¹
ˈsɛntimeˀða1♩¹
sɛntiˈmeˀdɐ1♩¹
centimeter (5)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ]
sɛntiˈmeˀdɐɪ1♩¹
sentɪˈmeɹə1♩¹
sɛntɪˈmeˀda1♩¹
sɛntɪˈmɛˀdɐ1♩¹
sɛnɪˈmeˀdɐ1♩¹
centimeter (1)
↳ /ˈsɛn.ti.meːˀt.ər/ → [ˈsɛntimeˀdɐ]
ˈsɛnzimeˀdɐ1♩¹
centimeter (15)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ]
sɛnsiˈmeˀð̝ɐ1♩¹
sentɪ̥ˈmeˀdɐ1♩¹
sɛntimeɹɐ1♩¹
sɛntɪ̥meˀɾɐ1♩¹
sentɪˈmeˀdɐ1♩¹
sɛnsɪmeˀðɐ1♩¹
sɛntimeˀdɐ1♩¹
sɛ̃sɪ̥ˈmeˀdɐ1♩¹
sɛ̥tɪˈmeˀdɐ1♩¹
sɛnti̥ˈmeɹɐ1♩¹
sɛndɪˈmeˀɹɐ1♩¹
sɛnsɪmeˀdɐ1♩¹
sɛnsi̥ˈmeˀdɐ1♩¹
sɛnsi̥meɹə1♩¹
sɛnsɪmeɾɐ1♩¹
centimeter (1)
↳ /ˈsɛn.ti.meːˀt.ər/ → [ˈsɛntimeˀdɐ]
ˈsɛnsimeˀdɐ1♩¹
centimeter (3)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ]
sensɪˈmeˀðɐ1♩¹
sentɪˈmeˀda1♩¹
sɛ̃sɪˈmeˀdɐ1♩¹
centimeter (1)
↳ /ˈsɛn.ti.meːˀt.ər/ → [ˈsɛntimeˀdɐ]
sɛntɪ̥ˈmeˀdɐ1♩¹
centimeter (5)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ]
zɪnzɪˈmeˀɾɐ1♩¹
sẽtiˈmeˀdɐ1♩¹
sɛtɪˈmedə1♩¹
sɛntiˈmeːɾɐ1♩¹
sɪntɪmeˀɹɐ1♩¹
centimeter (2)
↳ /ˈsɛn.ti.meːˀt.ər/ → [ˈsɛntimeˀdɐ]
sɪntiˈmeˀdɐ1♩¹
ˈsɛnzimeˀɾɐ1♩¹
centimeter (8)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ]
sɛntɪˈmeˀtɐ1♩¹
senzɪˈmeˀdɐ1♩¹
sɛntiˈmeˀðɐ1♩¹
sɛnteˈmeˀdɐ1♩¹
sɛnsm̩ˈmeˀdɐ1♩¹
sɛnti̥medɐ1♩¹
sɪntɪˈmeˀtɐ1♩¹
sɛnsɪˈmeˀt̞ɐ1♩¹
centimeter (1)
↳ /ˈsɛn.ti.meːˀt.ər/ → [ˈsɛntimeˀdɐ]
ˈsɛnsimeˀɾə1♩¹
centimeter (1)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ]
zɛnzɪˈmeˀdɐ1♩¹
centimeter efter (1)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər ˈɛf.tər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ ˈɛfdɐ]
sɛntiˈmeˀɹɐˈɛfdɐ1♩¹
centimeter eller (3)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər ˈɛl.ər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ ˈɛlɐ]
sɛntɪˈmeˀdɐl̩1♩¹
sɛnsɪˈmeˀdɐlɐ1♩¹
sɛntɪˈmeˀdɐlɐ1♩¹
centimeter i (2)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər iːˀ/ → [sɛntiˈmeˀdɐ iˀ]
sɛntiˈmeˀdɐɪ1♩¹
sɛntɪˈmeˀdɐi1♩¹
centimeter imellem (1)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər i.ˈmɛlˀ.əm/ → [sɛntiˈmeˀdɐ iˈmɛlˀm̩]
sɛnsiˈmeˀdaˈmɛlˀm̩1♩¹
centimeter imod (1)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər i.ˈmoːˀd/ → [sɛntiˈmeˀdɐ iˈmoðˀ]
sɛntɪˈmeˀdɐɪˈmoðˀ1♩¹
centimeter inde (2)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər ˈen.ə/ → [sɛntiˈmeˀdɐ ˈenə]
sɛntimeˀðaˈenn̩1♩¹
sɛntiˈmeˀdaˈenn̩1♩¹
centimeter oppe (1)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər ˈɔp.ə/ → [sɛntiˈmeˀdɐ ˈʌbə]
sɛntiˈmeˀdɐˈʌbə1♩¹
centimeter over (1)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər ˈɔvˀ.ər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ ˈɒwˀɐ]
sɪ̃zɪˈmeˀdɐˈɒˀɐ1♩¹
centimeter ud af (1)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər uːˀd aːˀ/ → [sɛntiˈmeˀdɐ uˀð æˀ]
sɛntɪˈmeˀdɪwə1♩¹
centimeter under (1)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər ˈonˀ.ər/ → [sɛntiˈmeˀdɐ ˈɔnˀɐ]
sɛnziˈmeˀdɐˈɔnˀɐ1♩¹
centimeters (1)
↳ /ˈsɛn.ti.meːˀt.ərs/ → [ˈsɛntimeˀdɐs]
ˈsɛnsimeˀdɐs1♩¹
centimeters (5)
↳ /sɛn.ti.ˈmeːˀt.ərs/ → [sɛntiˈmeˀdɐs]
sɛnsɪmedɐs1♩¹
sɛntɪmeˀɾɐs1♩¹
sentɪmedɐs1♩¹
sɛntɪmeɾəs1♩¹
ˈsɛndɪmeˀðɐs1♩¹
centreret (1)
↳ /sɛn.ˈtreːˀr.əd/ → [sɛnˈtʁæˀɐð]
sɛnˈtʁæˀð2♩¹♩²
centreret over (1)
↳ /sɛn.ˈtreːˀr.əd ˈɔvˀ.ər/ → [sɛnˈtʁæˀɐð ˈɒwˀɐ]
sɛnˈtʁæˀɐðɒwˀɐ1♩¹
chikane (1)
↳ /sji.ˈkaːn.ə/ → [ɕiˈkæːnə]
ɕiˈkæːnə1♩¹
cirka (112)
↳ /ˈsir.ga/ → [ˈsiɐ̯ga]
ˈsiɐ̯ga43♩¹♩²♩³
ˈsiɐ̯ɣa25♩¹♩²♩³
ˈsɪɐ̯ga7♩¹♩²♩³
ˈsiɐ̯ɣə6♩¹♩²♩³
siɐ̯ɣa4♩¹♩²♩³
ˈsiɣə3♩¹♩²♩³
ˈɕiɐ̯ga3♩¹♩²♩³
ˈsiɐ̯gə2♩¹♩²
siɐ̯ga2♩¹♩²
ˈɕiɐ̯ɣə2♩¹♩²
sɪɐ̯ɣə1♩¹
ˈsiɐ̯ɣɛ1♩¹
ˈsɪɐ̯gɛ1♩¹
ˈsɪɐ̯ɣa1♩¹
sɪɐ̯ɣa1♩¹
ˈɕɪɣa1♩¹
ˈsiɐ̯ɣḁ1♩¹
ˈsɪɣə1♩¹
ˈsɪɐ̯ɣə1♩¹
ˈɕiɐ̯gə1♩¹
ˈɕiɐ̯ɣa1♩¹
ˈsiɐ̯xa1♩¹
ˈsiɣa1♩¹
siɐ̯ɣɪ1♩¹
ˈsɪɣɪ1♩¹
cirka en (5)
↳ /ˈsir.ga eːˀn/ → [ˈsiɐ̯ga eˀn]
siɐ̯gan1♩¹
ˈsiɐ̯gan1♩¹
ˈsiɐ̯gaen1♩¹
ˈɕiɐ̯gən1♩¹
ˈsiɐ̯gaan1♩¹
cirka et (1)
↳ /ˈsir.ga et/ → [ˈsiɐ̯ga ed]
ˈsɪɐ̯gad1♩¹
cirka i (2)
↳ /ˈsir.ga iːˀ/ → [ˈsiɐ̯ga iˀ]
ˈsiɐ̯ɣai1♩¹
ˈsiɐ̯ɣɛw1♩¹
cirka ja (1)
↳ /ˈsir.ga ja/ → [ˈsiɐ̯ga ja]
ˈsɪɐ̯gaa1♩¹
cirkel (94)
↳ /ˈsir.kəl/ → [ˈsiɐ̯gl̩]
ˈsiɐ̯gl̩83♩¹♩²♩³
ˈɕiɐ̯gl̩9♩¹♩²♩³
ˈzɪɐ̯gl̩1♩¹
siɐ̯gl̩1♩¹
cirkelformet (1)
↳ /ˈsir.kəl.fɔrˀ.məd/ → [ˈsiɐ̯gl̩fɒˀmð̩]
ˈsiɐ̯gl̩fɒˀməð1♩¹
cirklen (1)
↳ /ˈsir.klən/ → [ˈsiɐ̯glən]
ˈsiɐ̯gln̩1♩¹
cirkler (3)
↳ /ˈsir.klər/ → [ˈsiɐ̯glɐ]
ˈsiɐ̯glɐ2♩¹♩²
ˈɕiɐ̯glɐ1♩¹
Clevin (1)
↳ /kle.ˈviːˀn/ → [kleˈviˀn]
kleˈviˀn1♩¹
crocodiles (2)
↳ /ˈkrɔk.ə.dajlz/ → [ˈkʁʌgədɑjlz]
ˈkɹʌkədɑɪlz1♩¹
ˈkɹʌɣədɑɪls1♩¹
cykel (10)
↳ /ˈsyk.əl/ → [ˈsygl̩]
ˈsygl̩9♩¹♩²♩³
ˈsyɣl̩3♩¹♩²♩³
cykle (4)
↳ /ˈsyk.lə/ → [ˈsyglə]
syglə2♩¹♩²
ˈsyglʏ1♩¹
ˈsyglə1♩¹
cykle igennem (1)
↳ /ˈsyk.lə i.ˈgɛnˀ.əm/ → [ˈsyglə iˈgɛnˀm̩]
sygliˈgɛnˀm̩1♩¹
cyklen (1)
↳ /ˈsyk.lən/ → [ˈsyglən]
ˈsygln̩1♩¹
cykler (4)
↳ /ˈsyk.lər/ → [ˈsyglɐ]
ˈsyglɐ3♩¹♩²♩³
syglɐ1♩¹
da (12)
↳ /da/ → [da]
da4♩¹♩²♩³
ˈda2♩¹♩²
ɾa2♩¹♩²
1♩¹
ɾə1♩¹
ɹə1♩¹
1♩¹
da jeg (1)
↳ /da jaj/ → [da jɑj]
daa2♩¹♩²
dag (1)
↳ /daːˀg/ → [dæˀ]
ˈdæˀ1♩¹
Dagmars (93)
↳ /ˈdav.mars/ → [ˈdɑwmɑːs]
ˈdɑwmɐs59♩¹♩²♩³
ˈdɑwmɑs19♩¹♩²♩³
ˈdɑwmɑːs7♩¹♩²♩³
ˈdɑwmɐz2♩¹♩²
ˈdɑmɐz2♩¹♩²
ˈdɑwmɑˀs2♩¹♩²
ˈdɑmɐs1♩¹
ˈdɑwmɑːz1♩¹
damme (1)
↳ /ˈdam.ə/ → [ˈdɑmə]
ˈdɑmə1♩¹
dammene (1)
↳ /ˈdam.ə.nə/ → [ˈdɑmm̩nə]
dɑmnə1♩¹
danne (1)
↳ /ˈdan.ə/ → [ˈdanə]
ˈdanə1♩¹
danner (1)
↳ /ˈdan.ər/ → [ˈdanɐ]
ˈdanɐ1♩¹
danner en (1)
↳ /ˈdan.ər eːˀn/ → [ˈdanɐ eˀn]
ˈdanɐn̩1♩¹
de (279)
↳ /di/ → [di]
di182♩¹♩²♩³
ˈdi53♩¹♩²♩³
14♩¹♩²♩³
dji5♩¹♩²♩³
ti3♩¹♩²♩³
ˈdɪ3♩¹♩²♩³
djɪ3♩¹♩²♩³
ɹi3♩¹♩²♩³
de2♩¹♩²
dɪ̥2♩¹♩²
ɾɪ2♩¹♩²
ði1♩¹
tɪ̥1♩¹
ɹe1♩¹
z̥ɪ1♩¹
ðɪ1♩¹
ˈdji1♩¹
ɹɪ1♩¹
de aflange (1)
↳ /di ˈav.lang.ə/ → [di ˈɑwlɑŋə]
diˈɑwˈlɑŋŋ̩1♩¹
de altså (2)
↳ /di ˈalˀt.sɔ/ → [di ˈalˀdsʌ]
diaˀsə1♩¹
dialˀsə1♩¹
de andre (1)
↳ /di ˈɑn.drə/ → [di ˈɑndʁɐ]
diˈɑndɐ1♩¹
de der (2)
↳ /di deːˀr/ → [di deɐ̯ˀ]
ɹɪɐ̯ˀ1♩¹
ˈdiðɪ1♩¹
de eller (1)
↳ /di ˈɛl.ər/ → [di ˈɛlɐ]
ɹiɛlɐ1♩¹
de ellers (1)
↳ /di ˈɛlˀ.ərs/ → [di ˈɛlˀɐs]
diˈɛlˀɐs1♩¹
de er (32)
↳ /di ɛr/ → [di æɐ̯]
di10♩¹♩²♩³
diæɐ̯3♩¹♩²♩³
ˈdiˈa2♩¹♩²
ˈdiː2♩¹♩²
ˈdii2♩¹♩²
ˈdia1♩¹
dia1♩¹
diɛ1♩¹
diˈæɐ̯1♩¹
ˈdi1♩¹
ˈti1♩¹
ˈdiɪ1♩¹
ɾiˈæɐ̯1♩¹
ˈdiæˈøwˀɐ1♩¹
ˈdiæ1♩¹
ˈdiæɐ̯1♩¹
diː1♩¹
ˈdiˈæɐ̯1♩¹
de er altså (1)
↳ /di ɛr ˈalˀt.sɔ/ → [di æɐ̯ ˈalˀdsʌ]
ˈdiðasʌ1♩¹
de er ikke (1)
↳ /di ɛr ˈek.ə/ → [di æɐ̯ ˈegə]
ˈdiæˈeg1♩¹
de er også (1)
↳ /di ɛr ˈɔv.sɔ/ → [di æɐ̯ ˈɒwsʌ]
diˈʌsə1♩¹
de er øverst (1)
↳ /di ɛr ˈøːˀ.vərst/ → [di æɐ̯ ˈøˀvɐsd]
diˈøwˀɐsd1♩¹
de har (1)
↳ /di haːˀr/ → [di hɑˀ]
diɑ1♩¹
de her (3)
↳ /di heːˀr/ → [di heɐ̯ˀ]
ˈdiˈɦeɐ̯ˀ1♩¹
ˈdiə1♩¹
ˈdiɦeɐ̯ˀ1♩¹
de i (1)
↳ /di iːˀ/ → [di iˀ]
dii2♩¹♩²
de ikke (2)
↳ /di ˈek.ə/ → [di ˈegə]
diˈeg1♩¹
diˈek1♩¹
de offentlige (1)
↳ /di ˈɔf.ənt.liːˀ.ə/ → [di ˈʌfn̩dliˀi]
diˈʌfn̩niːɪ1♩¹
de også (1)
↳ /di ˈɔv.sɔ/ → [di ˈɒwsʌ]
ð̝iˈʌs1♩¹
de skal ikke (1)
↳ /di skal ˈek.ə/ → [di sgal ˈegə]
dsgɛg1♩¹
de udgør (1)
↳ /di ˈud.gœːˀr/ → [di ˈuðgœ̞ɐ̯ˀ]
diˈuðgɶɐ̯1♩¹
de øverste (1)
↳ /di ˈøːˀ.vər.stə/ → [di ˈøˀvɐsdə]
ðiˈøwˀɐsdə1♩¹
dejlig (1)
↳ /ˈdaj.li/ → [ˈdɑjli]
ˈdɑjli1♩¹
dejligt (1)
↳ /ˈdaj.lit/ → [ˈdɑjlid]
ˈdɑjlɪt1♩¹
del (26)
↳ /deːˀl/ → [deˀl]
ˈdeˀl24♩¹♩²♩³
ˈdeˀl̥1♩¹
ˈdel1♩¹
dele (1)
↳ /ˈdeːl.ə/ → [ˈdeːlə]
ˈdeːl̩2♩¹♩²
deler (1)
↳ /ˈdeːˀl.ər/ → [ˈdeˀlɐ]
ˈdeˀlɐ4♩¹♩²♩³
delt (1)
↳ /deːˀlt/ → [deˀld]
ˈdeˀlt1♩¹
delvist (2)
↳ /ˈdeːl.viːˀst/ → [ˈdeːlviˀsd]
ˈdeːlviˀs1♩¹
ˈdeːlviˀsd1♩¹
dem (170)
↳ /dɛm/ → [dɛm]
ˈdɛm104♩¹♩²♩³
bm̩31♩¹♩²♩³
dɛm6♩¹♩²♩³
ˈɾɛm6♩¹♩²♩³
dm̩5♩¹♩²♩³
m̥m̩2♩¹♩²
dɪm2♩¹♩²
ˈɹɛm2♩¹♩²
zɪm1♩¹
1♩¹
ˈdɪ̃1♩¹
ˈdɪm1♩¹
ˈdem1♩¹
ˈdɛmħ1♩¹
ˈdɛmˀ1♩¹
dəm1♩¹
hm̩1♩¹
βm̩1♩¹
ˈɾɜm̞1♩¹
mm̩1♩¹
dem har du ikke (1)
↳ /dɛm haːˀr du ˈek.ə/ → [dɛm hɑˀ du ˈegə]
dm̩ˈɦɑɹʊeɣ1♩¹
den (1973)
↳ /dɛnˀ/ → [dɛnˀ]
dn̩567♩¹♩²♩³
ˈdɛnˀ480♩¹♩²♩³
dɛn461♩¹♩²♩³
ˈdɛn186♩¹♩²♩³
dn̩48♩¹♩²♩³
22♩¹♩²♩³
ˈɾɛnˀ18♩¹♩²♩³
dɛn17♩¹♩²♩³
ˈdɛŋˀ16♩¹♩²♩³
ˈdɛŋ15♩¹♩²♩³
dɛnˀ14♩¹♩²♩³
dən12♩¹♩²♩³
dɛŋ10♩¹♩²♩³
ˈɹɛnˀ8♩¹♩²♩³
bm̩5♩¹♩²♩³
ˈðɛn5♩¹♩²♩³
dɪn5♩¹♩²♩³
ˈɾɛn4♩¹♩²♩³
ðɛn4♩¹♩²♩³
ˈðɛnˀ4♩¹♩²♩³
ɹɛn4♩¹♩²♩³
ˈdɛ̃4♩¹♩²♩³
ˈden4♩¹♩²♩³
m̥m̩3♩¹♩²♩³
ˈdɛm3♩¹♩²♩³
deŋ2♩¹♩²
ˈdenˀ2♩¹♩²
ɾɛn2♩¹♩²
ˈdɪn2♩¹♩²
dn̩̥2♩¹♩²
dɛŋ2♩¹♩²
ˈdeŋˀ2♩¹♩²
ˈɹɛn2♩¹♩²
dɛ̃2♩¹♩²
dɛŋˀ2♩¹♩²
ˈdɛ̃ˀ2♩¹♩²
ˈdn̩1♩¹
defn1♩¹
h̃n̩1♩¹
dŋ̩1♩¹
dɜnˀ1♩¹
den1♩¹
nɛ̃1♩¹
nn̩1♩¹
ˈdn̩ˀ1♩¹
dɛl1♩¹
ɾɛŋ1♩¹
ðn̩1♩¹
ˈɛn1♩¹
ˈðɛŋˀ1♩¹
ˈnɛ1♩¹
ðən1♩¹
ðɛn1♩¹
də̥1♩¹
1♩¹
ˈdɜd1♩¹
dEn1♩¹
dɪm1♩¹
ˈdɛl1♩¹
ðɛnˀ1♩¹
1♩¹
dɛd1♩¹
ɹə̃1♩¹
ɹn̩1♩¹
dən1♩¹
ˈdɜnˀ1♩¹
ˈxɛ̃ˀ1♩¹
ˈdɛnˀ1♩¹
Den (1)
↳ /dɛnˀ / → [dɛnˀ ]
dɛn1♩¹
den (4)
↳ /dɛnˀ/ → [dɛnˀ]
nɛnˀ1♩¹
dɪŋ1♩¹
dɛm1♩¹
ɾɪn1♩¹
den anden (2)
↳ /dɛnˀ ˈan.ən/ → [dɛnˀ ˈann̩]
ˈnan1♩¹
ˈdnan1♩¹
den der (1)
↳ /dɛnˀ deːˀr/ → [dɛnˀ deɐ̯ˀ]
ˈdɛnˀɑ1♩¹
den endnu (1)
↳ /dɛnˀ e.ˈnu/ → [dɛnˀ eˈnu]
dnɪˈnu1♩¹
den er (4)
↳ /dɛnˀ ɛr/ → [dɛnˀ æɐ̯]
ˈdɛna1♩¹
ˈdɛ̃æ1♩¹
ˈdɛnˀa1♩¹
ˈdɛ̃ɹa1♩¹
den hedder (2)
↳ /dɛnˀ ˈhedˀ.ər/ → [dɛnˀ ˈheðˀɐ]
dnɦeð1♩¹
dɛnɦeðɐ1♩¹
den hedder en (1)
↳ /dɛnˀ ˈhedˀ.ər eːˀn/ → [dɛnˀ ˈheðˀɐ eˀn]
dn̩ɦedɐeŋ1♩¹
den lille (1)
↳ /dɛnˀ ˈlil.ə/ → [dɛnˀ ˈlilə]
dnil1♩¹
den må vi (1)
↳ /dɛnˀ mɔːˀ vi/ → [dɛnˀ mɔˀ vi]
ˈdɛm̞ɔv̞ɪ1♩¹
denne (34)
↳ /ˈdɛn.ə/ → [ˈdɛnə]
ˈdɛnə9♩¹♩²♩³
ˈdɛn6♩¹♩²♩³
ˈdɛnn̩3♩¹♩²♩³
ˈdɛn̩3♩¹♩²♩³
ˈdɛnɪ3♩¹♩²♩³
ˈɹɛn2♩¹♩²
ˈdɛnɛ2♩¹♩²
ˈðɛn1♩¹
ˈdenə1♩¹
dɛnɛ1♩¹
ˈðɪn1♩¹
ˈdɛne1♩¹
ˈdɛn̞ɛ1♩¹
denne her (1)
↳ /ˈdɛn.ə heːˀr/ → [ˈdɛnə heɐ̯ˀ]
dnæˀ1♩¹
dens (4)
↳ /dɛnˀs/ → [dɛnˀs]
dɛns3♩¹♩²♩³
dn̩s2♩¹♩²
der (1246)
↳ /deːˀr/ → [deɐ̯ˀ]
da211♩¹♩²♩³
187♩¹♩²♩³
ˈdeɐ̯ˀ162♩¹♩²♩³
ˈdɑ111♩¹♩²♩³
ˈda94♩¹♩²♩³
ɾɑ83♩¹♩²♩³
ɾɐ71♩¹♩²♩³
68♩¹♩²♩³
ˈdɛɐ̯ˀ45♩¹♩²♩³
34♩¹♩²♩³
deɐ̯ˀ28♩¹♩²♩³
ɾa24♩¹♩²♩³
ɹɑ17♩¹♩²♩³
12♩¹♩²♩³
dɛɐ̯ˀ12♩¹♩²♩³
ɾə11♩¹♩²♩³
ɹa11♩¹♩²♩³
ˈdeˀɐ̯7♩¹♩²♩³
deɐ̯6♩¹♩²♩³
dæɐ̯5♩¹♩²♩³
ˈdɐ5♩¹♩²♩³
ˈdɜ4♩¹♩²♩³
ð̝ə4♩¹♩²♩³
ðə4♩¹♩²♩³
ɹə4♩¹♩²♩³
ɾɛ3♩¹♩²♩³
ðɑ3♩¹♩²♩³
ˈdæɐ̯ˀ3♩¹♩²♩³
ˈɾɑ3♩¹♩²♩³
dɛˀ3♩¹♩²♩³
ɹɐ3♩¹♩²♩³
ˈðeɐ̯ˀ3♩¹♩²♩³
ð̝a2♩¹♩²
ˈɾeɐ̯ˀ2♩¹♩²
ɹeɐ̯ˀ2♩¹♩²
der (1)
↳ /deːˀr / → [deˀɐ̯ ]
2♩¹♩²
der (53)
↳ /deːˀr/ → [deɐ̯ˀ]
ˈdeɐ̯2♩¹♩²
ˈɾeɐ̯2♩¹♩²
ˈdɛˀ2♩¹♩²
ɹæ2♩¹♩²
za2♩¹♩²
ða2♩¹♩²
2♩¹♩²
ˈdɛɐ̯2♩¹♩²
ˈɹa2♩¹♩²
ˈdæˀ2♩¹♩²
ɐ2♩¹♩²
ˈɲeɐ̯1♩¹
də̥1♩¹
ˈɾa1♩¹
d̞ɐˀ1♩¹
ˈðeɐ̯1♩¹
d̞ə1♩¹
dɛɐ̯1♩¹
ˈdza1♩¹
deʁ1♩¹
deˀɐ̯1♩¹
ˈdaˀ1♩¹
1♩¹
d̞a1♩¹
dl̩1♩¹
ˈdɛ1♩¹
dæˀ1♩¹
ˈɹeɐ̯ˀ1♩¹
1♩¹
d̞ɑ1♩¹
ɾɪ1♩¹
ˈd͡zeɐ̯1♩¹
ˈtɑ1♩¹
dəˀ1♩¹
ˈd̞ɛɐ̯ˀ1♩¹
ˈeɐ̯1♩¹
ðɐ1♩¹
dæɐ̯ˀ1♩¹
ˈŋaˀ1♩¹
ɹɑħ1♩¹
ˈɾæɐ̯ˀ1♩¹
ɹe1♩¹
der akse (1)
↳ /deːˀr ak.sə/ → [deˀɐ̯ ɑgsə]
ˈdeɐ̯ˀˈɑgsə1♩¹
der altså (1)
↳ /deːˀr ˈalˀt.sɔ/ → [deˀɐ̯ ˈalˀdsʌ]
dɑalsʌ1♩¹
der anbringer (1)
↳ /deːˀr ˈan.brenˀg.ər/ → [deˀɐ̯ ˈanbʁæŋˀɐ]
dɑˈanbʁæŋˀɐ1♩¹
der en (36)
↳ /deːˀr eːˀn/ → [deˀɐ̯ eˀn]
ɾɑen6♩¹♩²♩³
dɑen5♩¹♩²♩³
ɾɐen4♩¹♩²♩³
ɾan3♩¹♩²♩³
dɑn2♩¹♩²
dan2♩¹♩²
ɹɑˈeˀn1♩¹
daan1♩¹
daˈeˀn1♩¹
dɑeŋ1♩¹
ɾɑn̩1♩¹
ɾaã1♩¹
dɐen1♩¹
ɾɐn̩1♩¹
ɾaan1♩¹
daeŋ1♩¹
ɹɐn1♩¹
daen1♩¹
ɾɑeŋ1♩¹
ɾɑŋ1♩¹
der endnu (1)
↳ /deːˀr ɛ.ˈnu/ → [deˀɐ̯ ɛˈnu]
ɹʌɪˈnu1♩¹
der er (110)
↳ /deːˀr ɛr/ → [deˀɐ̯ æɐ̯]
23♩¹♩²♩³
daa15♩¹♩²♩³
dɑː10♩¹♩²♩³
da9♩¹♩²♩³
dɑˈæɐ̯7♩¹♩²♩³
dɑɑ7♩¹♩²♩³
daˈæɐ̯6♩¹♩²♩³
ˈdɑ6♩¹♩²♩³
ˈdɑː5♩¹♩²♩³
daˈa5♩¹♩²♩³
dɑˈæ4♩¹♩²♩³
dɑˈa3♩¹♩²♩³
ˈda3♩¹♩²♩³
dɑæɐ̯3♩¹♩²♩³
ˈdɑɑ3♩¹♩²♩³
daæ3♩¹♩²♩³
der er (1)
↳ /deːˀr ɛr / → [deˀɐ̯ æɐ̯ ]
2♩¹♩²
der er (33)
↳ /deːˀr ɛr/ → [deˀɐ̯ æɐ̯]
ˈdaa2♩¹♩²
dɑa2♩¹♩²
dɐˈa2♩¹♩²
dæɐ̯2♩¹♩²
2♩¹♩²
ɾa2♩¹♩²
dɑɛ1♩¹
ɾɑ1♩¹
dɑæ1♩¹
dɑˈɑ1♩¹
ɾɐˈæɐ̯1♩¹
dɑˈaː1♩¹
ˈdɑˀˈɑ1♩¹
ɹaː1♩¹
ˈdɑˈæɐ̯1♩¹
dɐɐ1♩¹
ɹa1♩¹
ɾɑː1♩¹
dɐɛ1♩¹
dɑj1♩¹
ˈɾɑˈa1♩¹
dɑɐ1♩¹
ˈdaˈæɐ̯1♩¹
daæɐ̯1♩¹
daː1♩¹
ˈdɑæ1♩¹
daˈæ1♩¹
der er altså (1)
↳ /deːˀr ɛr ˈalˀt.sɔ/ → [deˀɐ̯ æɐ̯ ˈalˀdsʌ]
daˈæɐ̯ɑsə1♩¹
der er der et (1)
↳ /deːˀr ɛr deːˀr et/ → [deˀɐ̯ æɐ̯ deˀɐ̯ ed]
daˈaɹad1♩¹
der er en (20)
↳ /deːˀr ɛr eːˀn/ → [deˀɐ̯ æɐ̯ eˀn]
ˈdɑn̩2♩¹♩²
dɑːn̩1♩¹
ˈdɑan1♩¹
dɑm̩1♩¹
daaŋ1♩¹
dɑɑn1♩¹
daˈæːn̩1♩¹
daˈan̩1♩¹
dɑæn̩1♩¹
dɑn̩1♩¹
dan̩1♩¹
dɑˈaen1♩¹
dɑen1♩¹
dɑæɐ̯en1♩¹
zaˈeˀn1♩¹
dɑən1♩¹
dɑjŋ1♩¹
daã1♩¹
ˈdɑen1♩¹
der er et (8)
↳ /deːˀr ɛr et/ → [deˀɐ̯ æɐ̯ ed]
daað1♩¹
daˈad1♩¹
dɑɑd1♩¹
dɑd1♩¹
dɑːed1♩¹
daed1♩¹
dɑːˈed1♩¹
dɑːd1♩¹
der er idiot (1)
↳ /deːˀr ɛr i.di.ˈoːˀt/ → [deˀɐ̯ æɐ̯ idiˈoˀd]
d̞əɪd̞ɪˈoˀd1♩¹
der er ikke (9)
↳ /deːˀr ɛr ˈek.ə/ → [deˀɐ̯ æɐ̯ ˈegə]
dɑˈeg4♩¹♩²♩³
dɑˈeɣ1♩¹
dɑːˈegə1♩¹
dɑːˈeg1♩¹
ɾɑˈeg1♩¹
dɑˈegɪ1♩¹
der er ingen (1)
↳ /deːˀr ɛr ˈeng.ən/ → [deˀɐ̯ æɐ̯ ˈeŋŋ̩]
dɑˈeŋŋ̩1♩¹
der er ingenting (1)
↳ /deːˀr ɛr ˈeng.ən.ˈtenˀg/ → [deˀɐ̯ æɐ̯ ˈeŋŋ̩ˈteŋˀ]
dɑɑˈeŋˈteŋ1♩¹
der er jeg (5)
↳ /deːˀr ɛr jaj/ → [deˀɐ̯ æɐ̯ jɑj]
ˈdɑa1♩¹
daˈæ1♩¹
ˈdɑːɐ1♩¹
daˈæɐ̯ja1♩¹
ˈdɑˈaja1♩¹
der er jo (2)
↳ /deːˀr ɛr jo/ → [deˀɐ̯ æɐ̯ jo]
dɑʊ1♩¹
dɑˈæw1♩¹
der er jo en (1)
↳ /deːˀr ɛr jo eːˀn/ → [deˀɐ̯ æɐ̯ jo eˀn]
ˈdaʊn1♩¹
der er også (2)
↳ /deːˀr ɛr ˈɔv.sɔ/ → [deˀɐ̯ æɐ̯ ˈɒwsʌ]
dɑˈʌz1♩¹
ˈdɑˈʌs1♩¹
der et (17)
↳ /deːˀr et/ → [deˀɐ̯ ed]
ɾɑed3♩¹♩²♩³
ɾɑd3♩¹♩²♩³
dɑed2♩¹♩²
dad2♩¹♩²
ɾɐd2♩¹♩²
ɹɑː1♩¹
dɑet1♩¹
ɾɐed1♩¹
daa1♩¹
ɾɐɾ1♩¹
der for (1)
↳ /deːˀr fɔr/ → [deˀɐ̯ fʌ]
ˈdɛɐ̯ˀˈfʌ1♩¹
der har (8)
↳ /deːˀr haːˀr/ → [deˀɐ̯ hɑˀ]
ˈdɑɦɑ2♩¹♩²
dəɦɑ1♩¹
dahə̥1♩¹
dhɑˀ1♩¹
ˈdɑːɑ1♩¹
ðɐɦɑ1♩¹
daɦɑ1♩¹
der har jeg en (2)
↳ /deːˀr haːˀr jaj eːˀn/ → [deˀɐ̯ hɑˀ jɑj eˀn]
dɛˈɦɑˀɛn1♩¹
ˈdɑˈɦɑˀjan1♩¹
der har jeg et (1)
↳ /deːˀr haːˀr jaj et/ → [deˀɐ̯ hɑˀ jɑj ed]
ˈdɑɦad1♩¹
der har jeg jo (1)
↳ /deːˀr haːˀr jaj jo/ → [deˀɐ̯ hɑˀ jɑj jo]
ˈdɑɦɑʊ1♩¹
der har man (1)
↳ /deːˀr haːˀr man/ → [deˀɐ̯ hɑˀ man]
dɑɦɑm1♩¹
der hedder (13)
↳ /deːˀr ˈhedˀ.ər/ → [deˀɐ̯ ˈheðˀɐ]
daɦeðɐ7♩¹♩²♩³
ð̝aə1♩¹
ð̝eɐ1♩¹
ɦedɐ1♩¹
ɾeɐ1♩¹
ðɦeðɐ1♩¹
daɦeð1♩¹
der hedder en (1)
↳ /deːˀr ˈhedˀ.ər eːˀn/ → [deˀɐ̯ ˈheðˀɐ eˀn]
dəɦeðn̩1♩¹
der hvor (2)
↳ /deːˀr vɔːˀr/ → [deˀɐ̯ vɒˀ]
ˈdeɐ̯wɒ1♩¹
ˈdeɐ̯ˀvɒ1♩¹
der i (4)
↳ /deːˀr iːˀ/ → [deˀɐ̯ iˀ]
ˈdeɐ̯ˀɪ1♩¹
dɑɪ1♩¹
ˈdæˀɪ1♩¹
ˈdeɐ̯ˀi1♩¹
der igen (1)
↳ /deːˀr i.ˈgɛn/ → [deˀɐ̯ iˈgɛn]
daɪˈgɛn1♩¹
der ikke (9)
↳ /deːˀr ˈek.ə/ → [deˀɐ̯ ˈegə]
ɾɑˈeg1♩¹
dɑˈeɣə1♩¹
dɑˈeɣ1♩¹
dɑˈeg1♩¹
ɹaˈeɣ1♩¹
daˈeɣ1♩¹
dɑˈex1♩¹
ɾɑˈek1♩¹
ɾɑˈex1♩¹
der jo (1)
↳ /deːˀr jo/ → [deˀɐ̯ jo]
ɾɑo1♩¹
der kan (4)
↳ /deːˀr kanˀ/ → [deˀɐ̯ kanˀ]
ˈdaɣa1♩¹
ˈɾaɣə1♩¹
ˈdagə1♩¹
ˈdɑɣə1♩¹
der kan du (1)
↳ /deːˀr kanˀ du/ → [deˀɐ̯ kanˀ du]
ˈdɑɣʊ1♩¹
der ligger (1)
↳ /deːˀr ˈlek.ər/ → [deˀɐ̯ ˈlegɐ]
ɹ̩ˈleɣɐ1♩¹
der ligger her (1)
↳ /deːˀr ˈlek.ər heːˀr/ → [deˀɐ̯ ˈlegɐ heɐ̯ˀ]
ˈdleɣɐˈeɐ̯ˀ1♩¹
der ligner et (1)
↳ /deːˀr ˈliːn.ər et/ → [deˀɐ̯ ˈliːnɐ ed]
ˈdliːnɐd1♩¹
der nogle (1)
↳ /deːˀr ˈnoːl.ə/ → [deˀɐ̯ ˈnoːlə]
danoː̃1♩¹
der også (2)
↳ /deːˀr ˈɔv.sɔ/ → [deˀɐ̯ ˈɒwsʌ]
ɾʌʌs1♩¹
ɾɑˈʌs1♩¹
der oppe (1)
↳ /deːˀr ˈɔp.ə/ → [deˀɐ̯ ˈʌbə]
ˈdeɐ̯ˀˈʌb1♩¹
der otte (2)
↳ /deːˀr ˈɔːt.ə/ → [deˀɐ̯ ˈɔːdə]
deɐ̯ˀˈɔːd1♩¹
deɐ̯ˈɔː1♩¹
der står (1)
↳ /deːˀr stɔːˀr/ → [deˀɐ̯ sdɒˀ]
dɪ̝sdɒ1♩¹
der under (1)
↳ /deːˀr ˈonˀ.ər/ → [deˀɐ̯ ˈɔnˀɐ]
ˈdeɐ̯ˀˈɔnɐ1♩¹
der var et (1)
↳ /deːˀr var et/ → [deˀɐ̯ vɑ ed]
davɑd1♩¹
derefter (1)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈɛf.tər/ → [ˈdeɐ̯ˀˈɛfdɐ]
ˈdeɐ̯ˀˈɛfdɐ22♩¹♩²♩³
derefter (1)
↳ /ˈdeːˀr+ɛf.tər/ → [ˈdeɐ̯ˀɛfdɐ]
ˈdeɐ̯ˀɛfdɐ3♩¹♩²♩³
derefter (7)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈɛf.tər/ → [ˈdeɐ̯ˀˈɛfdɐ]
ˈdeɐ̯ˈɛfdɐ2♩¹♩²
ˈdɛˀˈɛfdɐ1♩¹
ˈdeɐ̯ˈɛfsə1♩¹
ˈdeˈɛfdɐ1♩¹
ˈdeɐ̯ˀˈɛftɐ1♩¹
ˈdeɐ̯ˈɛftə1♩¹
derefter (1)
↳ /ˈdeːˀr+ɛf.tər/ → [ˈdeɐ̯ˀɛfdɐ]
ˈdeɐ̯ˀˈɛftɐ1♩¹
derefter en (1)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈɛf.tər eːˀn/ → [ˈdeɐ̯ˀˈɛfdɐ eˀn]
ˈdeɐ̯ˀˈɛfdɐen1♩¹
derefter er (1)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈɛf.tər ɛr/ → [ˈdeɐ̯ˀˈɛfdɐ æɐ̯]
ˈdɛɐ̯ˀɛfdɑ1♩¹
deres (6)
↳ /ˈdɛːr.əs/ → [ˈdæːɐs]
ðæːɐs1♩¹
daːs1♩¹
ˈdæs1♩¹
das1♩¹
ɾaːs1♩¹
dæɐ̯s1♩¹
derfor (1)
↳ /ˈdeːˀr+fɔr/ → [ˈdeɐ̯ˀfʌ]
ˈdeɐ̯ˀfʌ2♩¹♩²
derfor (1)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈfɔr/ → [ˈdeɐ̯ˀˈfʌ]
ˈdeɐ̯ˀˈfʌ2♩¹♩²
derfor (1)
↳ /ˈdeːˀr+fɔr/ → [ˈdeɐ̯ˀfʌ]
ˈdeɐ̯ˀfə1♩¹
derfor jeg (1)
↳ /ˈdeːˀr+fɔr jaj/ → [ˈdeɐ̯ˀfʌ jɑj]
ˈdeɐ̯ˀfʌjɐ1♩¹
derfra (9)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈfraːˀ/ → [ˈdeɐ̯ˀˈfʁɑˀ]
ˈdeɐ̯ˀˈfʁɑˀ8♩¹♩²♩³
ˈdɛɐ̯ˀˈfʁɑˀ1♩¹
derfra (2)
↳ /ˈdeːˀr+.fraːˀ/ → [ˈdeɐ̯ˀfʁɑˀ]
ˈdeɐ̯ˀfʁɑ1♩¹
ˈdɑˈfʁɑˀ1♩¹
derfra (1)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈfraːˀ/ → [ˈdeɐ̯ˀˈfʁɑˀ]
ˈdeˀɐ̯ˈfʁɑˀ1♩¹
derhen (3)
↳ /dar.ˈhɛnˀ/ → [dɑˈhɛnˀ]
daˈɦɛnˀ2♩¹♩²
daˈɦen1♩¹
derhen (1)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈhɛnˀ/ → [ˈdeɐ̯ˀˈhɛnˀ]
ˈdeɐ̯ˀˈɦɛnˀ1♩¹
derhen (1)
↳ /dar.ˈhɛnˀ/ → [dɑˈhɛnˀ]
dɑˈhɛ̃1♩¹
derhen (1)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈhɛnˀ/ → [ˈdeɐ̯ˀˈhɛnˀ]
ˈdeɐ̯ˀˈɦɛn1♩¹
derhen (1)
↳ /dar.ˈhɛn/ → [dɑˈhɛn]
dɑˈɦɛn1♩¹
derhenad (1)
↳ /dar.ˈhɛ.nˀad/ → [dɑˈhɛnˀað]
dɑˈɦɛnˀæˀ1♩¹
derhenad (1)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈhɛ.nˀad/ → [ˈdeɐ̯ˀˈhɛnˀað]
ˈdeɐ̯ˀˈɦɛnæˀ1♩¹
derimod (1)
↳ /ˈdeːˀr+i.ˈmoːˀd/ → [ˈdeɐ̯ˀiˈmoðˀ]
ˈdeɐ̯ˀɪˈmoðˀ1♩¹
derimod (1)
↳ /ˈdeːˀr+i.moːˀd/ → [ˈdeɐ̯ˀimoðˀ]
ˈdeɐ̯ˀimoðˀ1♩¹
derinde (1)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈen.ə/ → [ˈdeɐ̯ˀˈenə]
ˈdeɐ̯ˀˈenn̩1♩¹
derinde (1)
↳ /dar.ˈen.ə/ → [dɑˈenə]
ɾɑˈenn̩1♩¹
dermed (3)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈmɛd/ → [ˈdeɐ̯ˀˈmɛð]
ˈdeɐ̯ˀˈmɛð2♩¹♩²
ˈdeɐ̯ˀˈmɛ1♩¹
derned (1)
↳ /dar.ˈneːˀd/ → [dɑˈneðˀ]
dɛˈneðˀ1♩¹
derned (2)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈneːˀd/ → [ˈdeɐ̯ˀˈneðˀ]
ˈdeɐ̯ˀˈneðˀ1♩¹
ˈdɛɐ̯ˀˈneðˀ1♩¹
dernedad (1)
↳ /dar.ˈneːˀd+ad/ → [dɑˈneðˀað]
ɾəˈneðˀæˀ1♩¹
dernede (4)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈneːd.ə/ → [ˈdeɐ̯ˀˈneːð̩]
ˈdɛɐ̯ˀˈneð1♩¹
ˈdɛɐ̯ˀˈneðð̩1♩¹
ˈdeɐ̯ˀˈneːð̩1♩¹
ˈdeɐ̯ˀˈneːð1♩¹
dernæst (5)
↳ /ˈdeːˀr+nɛst/ → [ˈdeɐ̯ˀnɛsd]
ˈdeɐ̯ˀnɛs2♩¹♩²
ˈdeɐ̯ˀnɛsd2♩¹♩²
ˈdeɐ̯nɛs1♩¹
dernæst (1)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈnɛst/ → [ˈdeɐ̯ˀˈnɛsd]
ˈdeɐ̯ˈnɛsd1♩¹
dernæst (1)
↳ /ˈdeːˀr+nɛst/ → [ˈdeɐ̯ˀnɛsd]
ˈdeɐ̯nɪs1♩¹
derop (1)
↳ /dar.ˈɔp/ → [dɑˈʌb]
dɑˈʌp1♩¹
derop (1)
↳ /ˈdeːˀr+ɔp/ → [ˈdeɐ̯ˀʌb]
ˈdeɐ̯ˀʌp1♩¹
derop (2)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈɔp/ → [ˈdeɐ̯ˀˈʌb]
ˈdɛɐ̯ˀˈʌb1♩¹
ˈdeɐ̯ˀˈʌb1♩¹
derop (1)
↳ /dar.ˈɔp/ → [dɑˈʌb]
dɑˈʌb1♩¹
deroppe (5)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈɔp.ə/ → [ˈdeɐ̯ˀˈʌbə]
ˈdeɐ̯ˀˈʌβ1♩¹
ˈdeɐ̯ˀˈʌβə1♩¹
ˈdeɐ̯ˀʌb1♩¹
ˈdeɐ̯ˀˈʌp1♩¹
ˈdeɐ̯ˀˈʌb1♩¹
derover (2)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈɔvˀ.ər/ → [ˈdeɐ̯ˀˈɒwˀɐ]
ˈdeɐ̯ˀɒwˀɐ̥1♩¹
ˈdeɐ̯ˀˈɒːˀɐ1♩¹
derovre (2)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈɔv.rə/ → [ˈdeɐ̯ˀˈɒwʁɐ]
ˈdeɐ̯ˀˈɒːɒ1♩¹
ˈdeɐ̯ˀˈɒ1♩¹
derovre i (1)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈɔv.rə iːˀ/ → [ˈdeɐ̯ˀˈɒwʁɐ iˀ]
ˈdeɐ̯ˀˈɒwʏ1♩¹
derpå (1)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈpɔːˀ/ → [ˈdeɐ̯ˀˈpɔˀ]
ˈdeɐ̯ˀˈpɔˀ1♩¹
derud (1)
↳ /ˈdeːˀr+.ˈuːˀd/ → [ˈdeɐ̯ˀˈuðˀ]
ˈdeɐ̯ˀˈuðˀ1♩¹
desværre (1)
↳ /des.ˈvɛr.ə/ → [desˈvæːɐ]
dɛsˈvæːɐ1♩¹
desværre (1)
↳ /dɛs.ˈvɛr.ə/ → [dɛsˈvæːɐ]
dɪ̥sˈvæɐ̯1♩¹
det (1711)
↳ /de/ → [de]
de763♩¹♩²♩³
ˈde596♩¹♩²♩³
58♩¹♩²♩³
ɾe52♩¹♩²♩³
ɾə31♩¹♩²♩³
ɹe29♩¹♩²♩³
ˈɹe21♩¹♩²♩³
ɹə18♩¹♩²♩³
18♩¹♩²♩³
18♩¹♩²♩³
ˈɾe15♩¹♩²♩³
ˈðe11♩¹♩²♩³
ˈdɪ6♩¹♩²♩³
de̥5♩¹♩²♩³
ɹɪ5♩¹♩²♩³
ˈdɛ4♩¹♩²♩³
ɾɛ4♩¹♩²♩³
də̥4♩¹♩²♩³
ðe4♩¹♩²♩³
ðɪ4♩¹♩²♩³
ɹɛ3♩¹♩²♩³
te3♩¹♩²♩³
2♩¹♩²
ðə2♩¹♩²
ˈð̝e2♩¹♩²
ˈdə2♩¹♩²
dz̩2♩¹♩²
2♩¹♩²
ˈdeː2♩¹♩²
ˈɾɛ2♩¹♩²
ɾɪ2♩¹♩²
ˈdɜ2♩¹♩²
ˈdeˀ1♩¹
ˈɾɪ1♩¹
ɹʏ1♩¹
ɹ̩1♩¹
dɪ̥1♩¹
ð̝e1♩¹
1♩¹
ðɛ1♩¹
ˈze1♩¹
ˈdæ1♩¹
ɹ̞ɪ1♩¹
d̞e1♩¹
deː1♩¹
dʑe1♩¹
1♩¹
ɹ̞e1♩¹
ˈdz̩1♩¹
dl̩1♩¹
ˈdɪ̥1♩¹
det (1)
↳ /de / → [de ]
ˈde1♩¹
det (14)
↳ /de/ → [de]
1♩¹
ɹ̩d1♩¹
ˈd̞e1♩¹
d1♩¹
d͡zɪ1♩¹
ɾɜ1♩¹
ð̝ɪ1♩¹
ne1♩¹
ˈdɑj1♩¹
ɹ̝ə1♩¹
ˈɹɛ1♩¹
ˈsɛ1♩¹
dn̩1♩¹
ɾʊ1♩¹
det (1)
↳ /de / → [de ]
de1♩¹
det (6)
↳ /de/ → [de]
1♩¹
ɾi1♩¹
ə1♩¹
ˈðɪ1♩¹
se1♩¹
z̞ɪ1♩¹
det anbringer (1)
↳ /de ˈan.brenˀg.ər/ → [de ˈanbʁæŋˀɐ]
ˈdanbʁæŋˀɐ1♩¹
det andet (4)
↳ /de ˈan.əd/ → [de ˈanð̩]
deˈanð̩2♩¹♩²
ðeˈanð̩1♩¹
ˈdanð̩1♩¹
det andet er (1)
↳ /de ˈan.əd ɛr/ → [de ˈanð̩ æɐ̯]
ˈdanð̩a1♩¹
det at (3)
↳ /de at/ → [de ad]
ˈdeə1♩¹
deɛ1♩¹
1♩¹
det der (2)
↳ /de deːˀr/ → [de deɐ̯ˀ]
1♩¹
ˈded̞e1♩¹
det der har (1)
↳ /de deːˀr haːˀr/ → [de deˀɐ̯ hɑˀ]
ˈɾeɹɑː1♩¹
det du (1)
↳ /de du/ → [de du]
ˈdeɹu1♩¹
det egentlig (1)
↳ /de ˈeːˀg.ənt.li/ → [de ˈeˀendli]
deˈeˀnɪ1♩¹
det en (5)
↳ /de eːˀn/ → [de eˀn]
deeŋ2♩¹♩²
ɹen1♩¹
deen1♩¹
dn̩1♩¹
det endnu (1)
↳ /de e.ˈnu/ → [de eˈnu]
deˈnʊ1♩¹
det ene (1)
↳ /de ˈeːn.ə/ → [de ˈeːnə]
deˈeːnə1♩¹
det eneste (1)
↳ /de ˈeːn.ə.stə/ → [de ˈeːn̩sdə]
ˈdeːn̩1♩¹
det er (320)
↳ /de ɛr/ → [de æɐ̯]
de92♩¹♩²♩³
ˈde50♩¹♩²♩³
ˈdeː26♩¹♩²♩³
deː23♩¹♩²♩³
ˈdee22♩¹♩²♩³
dee16♩¹♩²♩³
deˈæɐ̯12♩¹♩²♩³
dea9♩¹♩²♩³
ˈdea8♩¹♩²♩³
deæɐ̯6♩¹♩²♩³
deˈa4♩¹♩²♩³
ˈdeˈa4♩¹♩²♩³
ˈdeˈæɐ̯4♩¹♩²♩³
deɛ3♩¹♩²♩³
ðe2♩¹♩²
deˈæ2♩¹♩²
ˈdeæ2♩¹♩²
2♩¹♩²
ˈda2♩¹♩²
ˈdæɐ̯2♩¹♩²
ˈdeɛ2♩¹♩²
ˈdeæɐ̯2♩¹♩²
ˈɾe2♩¹♩²
ˈdeə2♩¹♩²
ɾeˈæɐ̯2♩¹♩²
deæ2♩¹♩²
deːæ1♩¹
dɛˈa1♩¹
ɹeˈæɐ̯1♩¹
deaː1♩¹
dje1♩¹
ˈdeaˀ1♩¹
də̥1♩¹
ˈɾeː1♩¹
ɾe1♩¹
de̥1♩¹
ˈdeːe1♩¹
ɹe1♩¹
ˈtɛ1♩¹
1♩¹
ɹeː1♩¹
ɾeˈæ1♩¹
ðɛ1♩¹
det er allerøverst (1)
↳ /de ɛr ˈalˀ.ər.ˈøːˀ.vərst/ → [de æɐ̯ ˈalˀɐˈøˀvɐsd]
deˈalˀɐˈøwˀɐs1♩¹
det er altså (1)
↳ /de ɛr ˈalˀt.sɔ/ → [de æɐ̯ ˈalˀdsʌ]
deaˀsə1♩¹
det er altså en (1)
↳ /de ɛr ˈalˀt.sɔ eːˀn/ → [de æɐ̯ ˈalˀdsʌ eˀn]
ɹaˀzən1♩¹
det er at (1)
↳ /de ɛr at/ → [de æɐ̯ ad]
deɐ1♩¹
det er der (1)
↳ /de ɛr deːˀr/ → [de æɐ̯ deɐ̯ˀ]
deˈæɐ̯ɹɐ1♩¹
det er det (1)
↳ /de ɛr de/ → [de æɐ̯ de]
deɹ̝1♩¹
det er efter (1)
↳ /de ɛr ˈɛf.tər/ → [de æɐ̯ ˈɛfdɐ]
ˈɾaːftə1♩¹
det er en (14)
↳ /de ɛr eːˀn/ → [de æɐ̯ eˀn]
deen3♩¹♩²♩³
ˈdeen2♩¹♩²
den2♩¹♩²
dean1♩¹
ded1♩¹
ˈdeˈan̩1♩¹
deeˀn1♩¹
deːn̩1♩¹
deːn1♩¹
daˈæn̩1♩¹
det er et (17)
↳ /de ɛr et/ → [de æɐ̯ ed]
ˈdeed5♩¹♩²♩³
deed2♩¹♩²
deːd2♩¹♩²
d̞eˈad1♩¹
deæɐ̯d1♩¹
de1♩¹
ˈded1♩¹
deː1♩¹
ˈdee1♩¹
dea1♩¹
deɛd1♩¹
det er et af (1)
↳ /de ɛr et aːˀ/ → [de æɐ̯ ed æˀ]
deːed̞a1♩¹
det er helt (1)
↳ /de ɛr heːˀlt/ → [de æɐ̯ heˀld]
ˈdeˈɦeˀl̞1♩¹
det er i (1)
↳ /de ɛr iːˀ/ → [de æɐ̯ iˀ]
ˈdeiˈɒˀ1♩¹
det er i (2)
↳ /de ɛr iːˀ / → [de æɐ̯ iˀ ]
ˈdei1♩¹
dej1♩¹
det er i (1)
↳ /de ɛr iːˀ/ → [de æɐ̯ iˀ]
dee1♩¹
det er i orden (2)
↳ /de ɛr iːˀ ˈɔrˀ.dən/ → [de æɐ̯ iˀ ˈɒˀdn̩]
ˈdeæiˈɒˀn̩1♩¹
deɛiˈɒˀdn̩1♩¹
det er igennem (1)
↳ /de ɛr i.ˈgɛnˀ.əm/ → [de æɐ̯ iˈgɛnˀm̩]
deigɛmˀm̩1♩¹
det er ikke (9)
↳ /de ɛr ˈek.ə/ → [de æɐ̯ ˈegə]
deˈeg3♩¹♩²♩³
deːˈeg2♩¹♩²
ˈdeeˈeg1♩¹
ˈdeeˈegɛ1♩¹
zeˈeg1♩¹
ˈdeg1♩¹
det er inde (1)
↳ /de ɛr ˈen.ə/ → [de æɐ̯ ˈenə]
ˈden̩1♩¹
det er jeg (8)
↳ /de ɛr jaj/ → [de æɐ̯ jɑj]
deˈæa2♩¹♩²
dee1♩¹
ˈdejɛ1♩¹
deˈæɐ̯ja1♩¹
ˈdeja1♩¹
ˈdeɛjɛ1♩¹
ˈdeːa1♩¹
det er jeg ikke (1)
↳ /de ɛr jaj ˈek.ə/ → [de æɐ̯ jɑj ˈegə]
deaˈeg1♩¹
det er jo (9)
↳ /de ɛr jo/ → [de æɐ̯ jo]
deo2♩¹♩²
ˈdew2♩¹♩²
ˈdeʊ1♩¹
ˈdeeɵ1♩¹
ˈdeəw1♩¹
deːo1♩¹
ˈdeo1♩¹
det er jo et (2)
↳ /de ɛr jo et/ → [de æɐ̯ jo ed]
deˈæɐ̯od1♩¹
ˈdeød1♩¹
det er jo helt (1)
↳ /de ɛr jo heːˀlt/ → [de æɐ̯ jo heˀld]
ˈdeoˈɦeˀld1♩¹
det er lige (1)
↳ /de ɛr ˈliː.ə/ → [de æɐ̯ ˈliːi]
ˈdliː1♩¹
det er også (5)
↳ /de ɛr ˈɔv.sɔ/ → [de æɐ̯ ˈɒwsʌ]
ˈdeˈʌs2♩¹♩²
deʌs1♩¹
djʌs1♩¹
deˈʌs1♩¹
det er rigtigt (3)
↳ /de ɛr ˈrek.dit/ → [de æɐ̯ ˈʁægdid]
ˈdeeˈʁagdi1♩¹
ɹeːˈʁajdi1♩¹
deˈʁægdi1♩¹
det er så (1)
↳ /de ɛr sɔ/ → [de æɐ̯ sʌ]
dsə1♩¹
det er sådan et (1)
↳ /de ɛr ˈsɔ.dan et/ → [de æɐ̯ ˈsʌdan ed]
dsnɐ1♩¹
det er vel (1)
↳ /de ɛr vɛl/ → [de æɐ̯ vɛl]
ˈdev̞əl1♩¹
det er åbenbart (1)
↳ /de ɛr ˈɔːb.ən.ˈbaːˀrt/ → [de æɐ̯ ˈɔːbm̩ˈbɑˀd]
deˈɔːbm̩bɑd1♩¹
det et (5)
↳ /de et/ → [de ed]
ˈded2♩¹♩²
de1♩¹
deed1♩¹
ɹe1♩¹
det gør de (1)
↳ /de gœr di/ → [de gœ̞ɐ̯ di]
deˈɣɶɾɪ1♩¹
det går (1)
↳ /de gɔːˀr/ → [de gɒˀ]
degɒ1♩¹
det har (7)
↳ /de haːˀr/ → [de hɑˀ]
ˈdeɑ1♩¹
ˈdeɦɑ1♩¹
deˈɦɑ1♩¹
deɛ1♩¹
ˈdeˈhɑˀ1♩¹
ˈdeɦɛ1♩¹
deˈɦɑˀ1♩¹
det har jeg (22)
↳ /de haːˀr jaj/ → [de hɑˀ jɑj]
deˈɦɑˀja2♩¹♩²
ˈdeɦɑja2♩¹♩²
deˈɦɑˀjɐ1♩¹
dɛˈɦɑˀja1♩¹
ˈdeɦɑa1♩¹
ˈdeˈɦɑˀa1♩¹
deɦɑja1♩¹
deˈɦɑˀjɑ1♩¹
ðɪˈɦɑˀ1♩¹
deˈɦɑja1♩¹
daɦaj1♩¹
deɦɑˀj1♩¹
ˈdaɦɑja1♩¹
ˈdeɦɑɛ1♩¹
ˈdeɛjɛ1♩¹
ɹəˈɦɑˀja1♩¹
ɾəˈɦɑˀja1♩¹
dəˈɦɑˀa1♩¹
ˈdeɐjə1♩¹
ðeɦɑjɛ1♩¹
det har jeg heller ikke(1)
↳ /de haːˀr jaj ˈhɛlˀ.ər ˈek.ə/ → [de hɑˀ jɑj ˈhɛlˀɐ ˈegə]
deɦɑˀjaˈɦɛlˀɐeŋ1♩¹
det har jeg ikke (5)
↳ /de haːˀr jaj ˈek.ə/ → [de hɑˀ jɑj ˈegə]
ˈdeˈɦɑˀjaˈex1♩¹
ˈdeɦaˈeg1♩¹
ɹeɦɑɛˈeɣ1♩¹
ˈdeɦɑjˀˈex1♩¹
ɾeˈɦɑˀjaˈeg1♩¹
det havde (1)
↳ /de ˈhaːd.ə/ → [de ˈhæːð̩]
deˈɦæð1♩¹
det havde jeg (1)
↳ /de ˈhaːd.ə jaj/ → [de ˈhæːð̩ jɑj]
ˈɾɛˈɦæːðja1♩¹
det hed (1)
↳ /de heːˀd/ → [de heðˀ]
ˈdeɦeð1♩¹
det hedder (3)
↳ /de ˈhedˀ.ər/ → [de ˈheðˀɐ]
ˈdeðˀɐ2♩¹♩²
dheðɜ1♩¹
det hele (4)
↳ /de ˈheːl.ə/ → [de ˈheːlə]
ɹɪˈɦel̩1♩¹
ðeˈheːl̩1♩¹
deˈɦeːl1♩¹
ɾeˈɦeːlə1♩¹
det henne (1)
↳ /de ˈhɛn.ə/ → [de ˈhɛnə]
ˈde̥ɛn1♩¹
det her (15)
↳ /de heːˀr/ → [de heɐ̯ˀ]
ˈdeˈɦeɐ̯ˀ6♩¹♩²♩³
ˈdeɦeɐ̯ˀ2♩¹♩²
ˈdeˈeɐ̯ˀ1♩¹
ˈdeˈheɐ̯ˀ1♩¹
deɦæ1♩¹
ˈdeeɐ̯ˀ1♩¹
deˈɦeɐ̯ˀ1♩¹
ˈdeɦeɐ̯1♩¹
ˈdeɦɛɐ̯1♩¹
det høje (1)
↳ /de ˈhøj.ə/ → [de ˈhʌjə]
deˈɦʌɪ1♩¹
det i (3)
↳ /de iːˀ/ → [de iˀ]
ˈdei1♩¹
dei1♩¹
di1♩¹
det i og (1)
↳ /de iːˀ ɔv/ → [de iˀ ɒw]
deˈiˀʌ1♩¹
det i orden (1)
↳ /de iːˀ ˈɔrˀ.dən/ → [de iˀ ˈɒˀdn̩]
ˈdeiˈɒˀdn̩1♩¹
det igen (2)
↳ /de i.ˈgɛn/ → [de iˈgɛn]
ɾejˈɣɛn1♩¹
ɹeiˈgɛn1♩¹
det ikke (12)
↳ /de ˈek.ə/ → [de ˈegə]
ˈɾex2♩¹♩²
ˈdeg1♩¹
deˈeɣɪ1♩¹
ˈdeɣ1♩¹
deˈex1♩¹
ɾɛŋ1♩¹
dəeŋ1♩¹
deˈeg1♩¹
deˈek1♩¹
ɹeˈeɣ1♩¹
deeŋ1♩¹
det ikke et (1)
↳ /de ˈek.ə et/ → [de ˈegə ed]
ˈdeg1♩¹
det ind (1)
↳ /de enˀ/ → [de enˀ]
ˈdenˀ1♩¹
det jeg (5)
↳ /de jaj/ → [de jɑj]
ˈdeja2♩¹♩²
ˈdea1♩¹
ˈdeə1♩¹
dejɜ1♩¹
det jeg er i (1)
↳ /de jaj ɛr iːˀ/ → [de jɑj æɐ̯ iˀ]
ˈdejɑi1♩¹
det jeg ikke (1)
↳ /de jaj ˈek.ə/ → [de jɑj ˈegə]
ˈdejaˈeg1♩¹
det jo ikke (1)
↳ /de jo ˈek.ə/ → [de jo ˈegə]
deoˈeɣ1♩¹
det jo lidt (1)
↳ /de jo let/ → [de jo led]
deoˈled1♩¹
det kan (7)
↳ /de kanˀ/ → [de kanˀ]
deg2♩¹♩²
ˈdeɣɛ1♩¹
deɣa1♩¹
deɣə1♩¹
ˈde1♩¹
ˈdeɣɪ1♩¹
det kan jeg ikke (1)
↳ /de kanˀ jaj ˈek.ə/ → [de kanˀ jɑj ˈegə]
ˈɲaˈeɣ1♩¹
det kunne (1)
↳ /de ˈkun.ə/ → [de ˈkunə]
de̥gʊ1♩¹
det må (1)
↳ /de mɔːˀ/ → [de mɔˀ]
ˈdemɔ1♩¹
det og (1)
↳ /de ɔv/ → [de ɒw]
1♩¹
det også (1)
↳ /de ˈɔv.sɔ/ → [de ˈɒwsʌ]
ˈɾʌs2♩¹♩²
det op (1)
↳ /de ɔp/ → [de ʌb]
ˈdeˈʌb1♩¹
det orange (1)
↳ /de o.ˈrang.sjə/ → [de oˈʁɑŋɕə]
deoˈʁɑŋɕɪ1♩¹
det overhovedet er (1)
↳ /de ɔv.ər.ˈhoː.vəd.əd ɛr/ → [de ɒwɐˈhoːvð̩əd æɐ̯]
deɒwˈɦoːða1♩¹
det samme (1)
↳ /de ˈsam.ə/ → [de ˈsɑmə]
ˈdsɑmm̩1♩¹
det skal (1)
↳ /de skal/ → [de sgal]
desgə1♩¹
det skal den (1)
↳ /de skal dɛnˀ/ → [de sgal dɛnˀ]
ˈsgan̩1♩¹
det skulle (1)
↳ /de ˈskul.ə/ → [de ˈsgulə]
ˈdesgʊ1♩¹
det til (2)
↳ /de tel/ → [de tel]
tɪ̥1♩¹
se1♩¹
det ud (6)
↳ /de uːˀd/ → [de uðˀ]
ˈɾuð1♩¹
ɾeˈuðˀ1♩¹
ɾəˈuðˀ1♩¹
ˈɾuðˀ1♩¹
ɾeˈudˀ1♩¹
ˈduðˀ1♩¹
det udtørrede (1)
↳ /de ˈud.tœrˀ.əd.ə/ → [de ˈuðtœ̞ˀɐðə]
ɾəˈuðtɶˀð̩1♩¹
det var (34)
↳ /de var/ → [de vɑ]
ˈdewə9♩¹♩²♩³
ˈdew4♩¹♩²♩³
dew2♩¹♩²
ˈdewɑ2♩¹♩²
ˈdewɐ2♩¹♩²
devɛ1♩¹
dəwɐ1♩¹
dewə1♩¹
dɛwa1♩¹
dewɑ1♩¹
dəvə1♩¹
ˈdɜw1♩¹
tewɐ1♩¹
deʊ1♩¹
ˈdɛw1♩¹
ˈdeʊ1♩¹
ˈdɔw1♩¹
devə1♩¹
ˈdɜ1♩¹
ˈdɛvə1♩¹
det var en (2)
↳ /de var eːˀn/ → [de vɑ eˀn]
dewɐn1♩¹
ˈdewɑn̩1♩¹
det var ikke (2)
↳ /de var ˈek.ə/ → [de vɑ ˈegə]
dewɑˈeg1♩¹
vɑˈeg1♩¹
det var jeg (1)
↳ /de var jaj/ → [de vɑ jɑj]
ˈdewɑ1♩¹
det var jo (4)
↳ /de var jo/ → [de vɑ jo]
ˈdewɑo1♩¹
ˈdeʊ1♩¹
ˈdewɐ1♩¹
ˈdewə1♩¹
det var vist (1)
↳ /de var vest/ → [de vɑ vesd]
ˈdewɑwes1♩¹
det ved jeg (1)
↳ /de veːˀd jaj/ → [de veˀð jɑj]
dvɪða1♩¹
det ved jeg ikke (3)
↳ /de veːˀd jaj ˈek.ə/ → [de veˀð jɑj ˈegə]
deˈvedhaˈeŋ1♩¹
dveðˀaˈeg1♩¹
dəˈveˀˈag1♩¹
det vil (55)
↳ /de vel/ → [de vel]
dev19♩¹♩²♩³
deve10♩¹♩²♩³
de5♩¹♩²♩³
dev̞4♩¹♩²♩³
dɪv4♩¹♩²♩³
ðɪv̝1♩¹
ɹev̞1♩¹
dʑʏwɪ1♩¹
dew1♩¹
də̥ve1♩¹
devɪ1♩¹
ˈdee1♩¹
1♩¹
dɪvɪ1♩¹
ˈdev̝ɪ1♩¹
ˈdev̝1♩¹
nd͡zɪ1♩¹
dev̞ɪ1♩¹
det vil altså (1)
↳ /de vel ˈalˀt.sɔ/ → [de vel ˈalˀdsʌ]
ˈdevasə1♩¹
det være (1)
↳ /de ˈvɛːr.ə/ → [de ˈvæːɐ]
ɾəˈvæɐ̯1♩¹
det øverste (3)
↳ /de ˈøːˀ.vər.stə/ → [de ˈøˀvɐsdə]
ɾeˈøwˀɐsdə1♩¹
deˈøwˀɐsʌ1♩¹
deˈøwˀɐsdə1♩¹
detaljerne (1)
↳ /de.ˈtal.jər.nə/ → [deˈtaljɐnə]
deˈtaljɐnə1♩¹
dette (3)
↳ /ˈdɛt.ə/ → [ˈdɛdə]
ˈdɛdɛ1♩¹
ˈdɛdz̩1♩¹
ˈdɛdɪ1♩¹
dette (1)
↳ /ˈdet.ə/ → [ˈdedə]
ˈdedɪ1♩¹
dette (4)
↳ /ˈdɛt.ə/ → [ˈdɛdə]
ˈdɛɾə1♩¹
ˈdedə1♩¹
ˈdɛdə1♩¹
ˈdedz̩1♩¹
diamant (1)
↳ /di.a.ˈmanˀt/ → [diaˈmanˀd]
diaˈmanˀd1♩¹
diamantbuen (1)
↳ /di.a.ˈmanˀt.buː.ən/ → [diaˈmanˀdbuːun]
diaˈmanˀbuːun1♩¹
diamanter (1)
↳ /di.a.ˈmanˀ.tər/ → [diaˈmanˀdɐ]
diəˈmanˀdɐ1♩¹
diamantline (1)
↳ /di.a.ˈmanˀt.liːn.ə/ → [diaˈmanˀdliːnə]
diəˈmanˀdlin1♩¹
diamantmine (32)
↳ /di.a.ˈmanˀt.miːn.ə/ → [diaˈmanˀdmiːnə]
diaˈmanˀdmiːnə12♩¹♩²♩³
diaˈmanˀdmiːn̩4♩¹♩²♩³
diaˈmanˀmiːnə2♩¹♩²
diaˈmanˀdmiːnɪ2♩¹♩²
dɪɐ̯ˈmanˀdmiːnə1♩¹
djaˈmanˀdmiˀnə1♩¹
diəˈmanˀdmiːn̩1♩¹
dɪɐ̯ˈmanˀdmɪːn̩1♩¹
diɐˈmanˀdmiːnɪ1♩¹
djaˈmanˀdmiːnə1♩¹
diɐˈmanˀdmiːn1♩¹
diəˈmanˀdmiːn1♩¹
diaˈmanˀɦ̃miːn̩1♩¹
diaˈmanˀdmin̩1♩¹
diɐ̯ˈmanˀmiːn̩1♩¹
diɐ̯ˈmanˀdmiːnɪ1♩¹
diamantminen (40)
↳ /di.a.ˈmanˀt.miːn.ən/ → [diaˈmanˀdmiːnn̩]
diaˈmanˀdmiːnn̩11♩¹♩²♩³
diaˈmanˀdmiːn̩7♩¹♩²♩³
diaˈmanˀmiːnn̩4♩¹♩²♩³
diəˈmanˀdmiːn̩3♩¹♩²♩³
diaˈmanˀdminn̩2♩¹♩²
diɐ̯ˈmanˀdmiːn1♩¹
djɪɐ̯ˈmanˀdmɪːn̩1♩¹
deˈmanˀmiːnn̩1♩¹
diɐ̯ˈmanˀdmɪːn̩1♩¹
djiɐˈmanˀɦ̃miːn̩1♩¹
diɐˈmanˀminn̩1♩¹
diɐˈmanˀmin̩1♩¹
diɛˈmanˀdmiːn̩1♩¹
diɐ̯ˈmanˀmiːn1♩¹
djiaˈmanˀmiːnn̩1♩¹
diaˈmanˀdmin1♩¹
diaˈmanˀmiːn̩1♩¹
djɛˈmanˀdminn̩1♩¹
Dianna (2)
↳ /di.ˈa.na/ → [diˈana]
ðiˈana1♩¹
ˈjana1♩¹
dig (101)
↳ /daj/ → [dɑj]
ɾɑ20♩¹♩²♩³
17♩¹♩²♩³
ˈdɑj13♩¹♩²♩³
ɾɐ8♩¹♩²♩³
ɹɑ8♩¹♩²♩³
da7♩¹♩²♩³
ɾa5♩¹♩²♩³
daj4♩¹♩²♩³
ɹɐ3♩¹♩²♩³
ɹa3♩¹♩²♩³
ɹə2♩¹♩²
2♩¹♩²
ɾə1♩¹
d̞ɐ1♩¹
na1♩¹
ˈdaj1♩¹
1♩¹
dɑjˀ1♩¹
1♩¹
ɑ1♩¹
ðɑ1♩¹
dig af (2)
↳ /daj aːˀ/ → [dɑj æˀ]
ɾɑˈæˀ1♩¹
ɾɑæˀ1♩¹
dig at (2)
↳ /daj at/ → [dɑj ad]
da1♩¹
dɑd1♩¹
dig en (1)
↳ /daj eːˀn/ → [dɑj eˀn]
ɹɐŋ̩1♩¹
dig et (1)
↳ /daj et/ → [dɑj ed]
dad1♩¹
dig hvordan (1)
↳ /daj vɔr.ˈdan/ → [dɑj vʌˈdan]
dəwəˈdan1♩¹
dig i (2)
↳ /daj iːˀ/ → [dɑj iˀ]
da1♩¹
dɑj1♩¹
dig over (1)
↳ /daj ˈɔvˀ.ər/ → [dɑj ˈɒwˀɐ]
daˈɒwˀɐ1♩¹
dig over at (1)
↳ /daj ˈɔvˀ.ər at/ → [dɑj ˈɒwˀɐ ad]
dɑˈɒwɐ1♩¹
dimension (2)
↳ /di.mɛn.ˈsjoːˀn/ → [dimɛnˈɕoˀn]
dimn̩ˈɕoˀn1♩¹
dɪ̥mɪ̃ˈɕoˀn1♩¹
dims (1)
↳ /demˀs/ → [demˀs]
ˈdemˀs2♩¹♩²
dimser (1)
↳ /ˈdem.sər/ → [ˈdemsɐ]
ˈdemsɐ1♩¹
dimser ude (1)
↳ /ˈdem.sər ˈuːd.ə/ → [ˈdemsɐ ˈuːð̩]
ˈdemsɐˈuð1♩¹
din (189)
↳ /diːˀn/ → [diˀn]
din116♩¹♩²♩³
dɪn16♩¹♩²♩³
ˈdiˀn14♩¹♩²♩³
ɾɪn5♩¹♩²♩³
ɹɪn5♩¹♩²♩³
ɾin5♩¹♩²♩³
ɹ̝in3♩¹♩²♩³
djin3♩¹♩²♩³
ðin2♩¹♩²
dĩ2♩¹♩²
dn̩2♩¹♩²
ɹin2♩¹♩²
ɹɪ̃2♩¹♩²
d̞ɪn̞1♩¹
ðɪn1♩¹
d͡zin1♩¹
nin1♩¹
ˈdin1♩¹
d̞in1♩¹
1♩¹
dʑin1♩¹
di̥n1♩¹
ˈdinˀ1♩¹
ɹĩ1♩¹
ɹ̩1♩¹
dine (3)
↳ /ˈdiːn.ə/ → [ˈdiːnə]
ˈdiːnə1♩¹
ziːn̩1♩¹
dinɪ1♩¹
direkte (1)
↳ /ˈdi.ˈrɛk.tə/ → [ˈdiˈʁagdə]
ˈdiˈʁagdə13♩¹♩²♩³
direkte (1)
↳ /ˈdi.rɛk.tə/ → [ˈdiʁagdə]
ˈdiˈʁagdə2♩¹♩²
direkte (10)
↳ /ˈdi.ˈrɛk.tə/ → [ˈdiˈʁagdə]
ˈdiˈʁajdə2♩¹♩²
ˈdiˈʁɛkd1♩¹
ˈdiˈɑj1♩¹
ˈdiˈʁagsə1♩¹
ˈdiˈʁag1♩¹
ˈdiˈʁagd1♩¹
ˈdiˈʁagdɪ1♩¹
ˈdiˈʁajd1♩¹
ˈtɪˈʁagdɪ1♩¹
direkte (1)
↳ /ˈdi.rɛk.tə/ → [ˈdiʁagdə]
ˈdiˈʁagtə1♩¹
direkte (1)
↳ /ˈdi.ˈrɛk.tə/ → [ˈdiˈʁagdə]
ˈdɪˈʁagdə1♩¹
direkte i (1)
↳ /ˈdi.ˈrɛk.tə iːˀ/ → [ˈdiˈʁagdə iˀ]
ˈdiˈʁægtɪ1♩¹
direkte over (1)
↳ /ˈdi.ˈrɛk.tə ˈɔvˀ.ər/ → [ˈdiˈʁagdə ˈɒwˀɐ]
ˈdiˈʁagdˈdɒˀ1♩¹
direkte ud (1)
↳ /ˈdi.ˈrɛk.tə uːˀd/ → [ˈdiˈʁagdə uðˀ]
ˈdiˈʁagdɪˈuðˀ1♩¹
diskutere (1)
↳ /di.sku.ˈteːˀr.ə/ → [disguˈteˀɐ]
dɪsgʊˈteɐ̯ˀ1♩¹
disse (8)
↳ /ˈdis.ə/ → [ˈdisə]
ˈdisə2♩¹♩²
ˈdisɪ2♩¹♩²
ˈdizɪ2♩¹♩²
dizə1♩¹
ˈdizə1♩¹
disse her (1)
↳ /ˈdis.ə heːˀr/ → [ˈdisə heɐ̯ˀ]
ˈdisɪˈɛɐ̯ˀ1♩¹
dit (24)
↳ /dit/ → [did]
did10♩¹♩²♩³
ˈdid4♩¹♩²♩³
di2♩¹♩²
ˈdit2♩¹♩²
ˈdi1♩¹
ɾɪd1♩¹
ɾid1♩¹
ˈð̝id1♩¹
djid1♩¹
ˈdɪd1♩¹
dobbelt (1)
↳ /ˈdɔb.əlt/ → [ˈdʌbl̩d]
ˈdʌbl̩1♩¹
dobbelte (1)
↳ /ˈdɔb.əl.tə/ → [ˈdʌbl̩də]
ˈdʌbl̩d1♩¹
dobbeltslebne (2)
↳ /ˈdɔb.əlt.sleːˀb.nə/ → [ˈdʌbl̩dsleˀbnə]
ˈdʌbl̩sl̥eˀbnə1♩¹
ˈdʌβl̩sleˀbnə1♩¹
dobbeltslibningen (1)
↳ /ˈdɔb.əlt.sliːb.nenˀg.ən/ → [ˈdʌbl̩dsliːbneŋˀŋ̩]
ˈdʌbl̩sliːˀbneŋˀŋ̩1♩¹
dog (7)
↳ /dɔv/ → [dɒw]
ˈdɒw3♩¹♩²♩³
dɒw1♩¹
ˈdʌw1♩¹
dʌw1♩¹
ɾʌw1♩¹
domhus (2)
↳ /ˈdɔm.huːˀs/ → [ˈdʌmhuˀs]
ˈdʌmhuˀs1♩¹
ˈdʌmɦuˀs1♩¹
domhuset (10)
↳ /ˈdɔm.huːˀs.əd/ → [ˈdʌmhuˀsð̩]
ˈdʌmɦuˀsð̩5♩¹♩²♩³
ˈdʌmhuˀsð̩2♩¹♩²
ˈdʌmɦuˀsə2♩¹♩²
ˈdʌmhuˀsə1♩¹
drager (2)
↳ /ˈdraː.vər/ → [ˈdʁɑːvɐ]
ˈdʁɑːwɐ1♩¹
dʁɑwɐ1♩¹
dreje (90)
↳ /ˈdraj.ə/ → [ˈdʁɑjə]
dʁɑɪ37♩¹♩²♩³
dʁɑj20♩¹♩²♩³
dʁɑːɪ8♩¹♩²♩³
ˈdʁɑɪ6♩¹♩²♩³
ˈdʁɑːɪ5♩¹♩²♩³
dʁɑː2♩¹♩²
dʁaɪ2♩¹♩²
dʁɑːj2♩¹♩²
ˈdʁɑjə2♩¹♩²
dʁɑːjə2♩¹♩²
dɹɑɪ1♩¹
dʁɑ1♩¹
dʁɑjj̩1♩¹
dʁɑːɜ1♩¹
dreje en (1)
↳ /ˈdraj.ə eːˀn/ → [ˈdʁɑjə eˀn]
dʁɑjn1♩¹
dreje om (1)
↳ /ˈdraj.ə ɔmˀ/ → [ˈdʁɑjə ʌmˀ]
dʁaɪˈʌmˀ1♩¹
drejede (3)
↳ /ˈdraj.əd.ə/ → [ˈdʁɑjð̩ə]
dʁɑɑð1♩¹
dʁɑːð̩1♩¹
ˈdʁɐːɐð1♩¹
drejer (239)
↳ /ˈdraj.ər/ → [ˈdʁɑjɐ]
dʁɑɐ67♩¹♩²♩³
dʁɑɪ37♩¹♩²♩³
dʁɑjɐ32♩¹♩²♩³
dʁajɐ32♩¹♩²♩³
dʁɑə12♩¹♩²♩³
ˈdʁɑjɐ8♩¹♩²♩³
dʁɑj5♩¹♩²♩³
dʁɑːɐ5♩¹♩²♩³
ˈdʁajɐ5♩¹♩²♩³
dʁɑ5♩¹♩²♩³
dʁɑːjɐ4♩¹♩²♩³
dʁɑː3♩¹♩²♩³
ˈdʁɑɐ3♩¹♩²♩³
ˈdʁɑɪ3♩¹♩²♩³
dʁɑa2♩¹♩²
dʁaɐ2♩¹♩²
ˈdʁɑːjɐ2♩¹♩²
dʁaːɐ2♩¹♩²
dʁɑɑ2♩¹♩²
dʁaə1♩¹
dʁɑːɪ1♩¹
tʁɑɐ1♩¹
dʁɑjə1♩¹
dʁaɪ1♩¹
dʁɑɜ1♩¹
dʁɑːj1♩¹
dʁɑːə1♩¹
drejer altså (1)
↳ /ˈdraj.ər ˈalˀt.sɔ/ → [ˈdʁɑjɐ ˈalˀdsʌ]
dʁɑjɐalsʌ1♩¹
drejer du (5)
↳ /ˈdraj.ər du/ → [ˈdʁɑjɐ du]
dʁaːd1♩¹
dʁɑɹʊ1♩¹
dʁɑːʊ1♩¹
dʁɑɾʊ1♩¹
dʁɑɪd1♩¹
drejer en (1)
↳ /ˈdraj.ər eːˀn/ → [ˈdʁɑjɐ eˀn]
dʁɑɪn̩1♩¹
drejer her (1)
↳ /ˈdraj.ər heːˀr/ → [ˈdʁɑjɐ heɐ̯ˀ]
ˈdʁɑjɐˈɦeɐ̯ˀ1♩¹
drejer jeg (9)
↳ /ˈdraj.ər jaj/ → [ˈdʁɑjɐ jɑj]
dʁɑjɛ1♩¹
dʁɑɪ1♩¹
dʁɑja1♩¹
dʁɑjɐja1♩¹
dʁɑɪja1♩¹
dʁɑɪa1♩¹
dʁɑa1♩¹
dʁɑːɜ1♩¹
dʁɑɛ1♩¹
drejer jeg en (1)
↳ /ˈdraj.ər jaj eːˀn/ → [ˈdʁɑjɐ jɑj eˀn]
dʁɑaen1♩¹
drejer om (1)
↳ /ˈdraj.ər ɔmˀ/ → [ˈdʁɑjɐ ʌmˀ]
ˈdʁɑjɐˈʌmˀ1♩¹
drejer omkring (1)
↳ /ˈdraj.ər ɔm.ˈkrenˀg/ → [ˈdʁɑjɐ ʌmˈkʁæŋˀ]
dʁɑːʌmˈkʁæŋˀ1♩¹
drejet (1)
↳ /ˈdraj.əd/ → [ˈdʁɑjð̩]
dʁɑð̩2♩¹♩²
Dronning (92)
↳ /ˈdrɔn.eng/ → [ˈdʁʌneŋ]
dʁʌneŋ85♩¹♩²♩³
dʁʌnn̩3♩¹♩²♩³
dʁʌnəŋ2♩¹♩²
dʌneŋ1♩¹
dʁʌɹ̃eŋ1♩¹
dropper (1)
↳ /ˈdrɔp.ər/ → [ˈdʁʌbɐ]
ˈdʁʌβə1♩¹
du (3272)
↳ /du/ → [du]
du1227♩¹♩²♩³
ɾʊ647♩¹♩²♩³
390♩¹♩²♩³
ɹʊ350♩¹♩²♩³
ɾu175♩¹♩²♩³
99♩¹♩²♩³
ˈdu97♩¹♩²♩³
ɹu80♩¹♩²♩³
ɾʏ26♩¹♩²♩³
ɹʏ25♩¹♩²♩³
ˈdʊ14♩¹♩²♩³
ɹə12♩¹♩²♩³
tu8♩¹♩²♩³
ɹ̝ʊ8♩¹♩²♩³
dʏ̥6♩¹♩²♩³
6♩¹♩²♩³
do5♩¹♩²♩³
ɹo4♩¹♩²♩³
dʊ̥4♩¹♩²♩³
ɹ̩4♩¹♩²♩³
dl̩4♩¹♩²♩³
du̥4♩¹♩²♩³
ˈdʏ4♩¹♩²♩³
duw3♩¹♩²♩³
ɾʊ̥3♩¹♩²♩³
3♩¹♩²♩³
ɾə3♩¹♩²♩³
ʊ3♩¹♩²♩³
ˈɹʊ3♩¹♩²♩³
ɾo3♩¹♩²♩³
2♩¹♩²
dn̩2♩¹♩²
2♩¹♩²
2♩¹♩²
ɾɔ2♩¹♩²
ðʊ2♩¹♩²
2♩¹♩²
2♩¹♩²
dz̩2♩¹♩²
2♩¹♩²
ðu2♩¹♩²
d̞ʏ2♩¹♩²
ˈɾʊ2♩¹♩²
ɹ̝ʏ2♩¹♩²
ˈɹu2♩¹♩²
tu̥1♩¹
s̞ʊ1♩¹
ðʏ1♩¹
duː1♩¹
1♩¹
1♩¹
dɾhs1♩¹
u1♩¹
ɾʊj1♩¹
dˈu1♩¹
tʏ̥1♩¹
ɹ̥ʏ1♩¹
ʑʏ1♩¹
1♩¹
ɹʊz1♩¹
ˈu1♩¹
dU1♩¹
dy1♩¹
ˈdɪ1♩¹
1♩¹
d̞ʊ1♩¹
nu1♩¹
du (1)
↳ /du / → [du ]
du1♩¹
du (4)
↳ /du/ → [du]
1♩¹
ɹuː1♩¹
dʊx1♩¹
to1♩¹
du ad (2)
↳ /du ad/ → [du að]
ɾʊɐ̯1♩¹
dua1♩¹
du alléen (1)
↳ /du a.ˈleːˀ.ən/ → [du aˈleˀen]
duaˈleˀn1♩¹
du allerede (1)
↳ /du ˈal.ə.ˈreːd.ə/ → [du ˈaləˈʁæːð̩]
dualɐː1♩¹
du altså (8)
↳ /du ˈalˀt.sɔ/ → [du ˈalˀdsʌ]
ɹuɑlsə1♩¹
ɾʊalˀzʌ1♩¹
ɾʊaˀsə1♩¹
duaˀsə1♩¹
ɹualˀsə1♩¹
ɹʊˈalˀsɪ1♩¹
ɾualˀsʌ1♩¹
dualˀsə1♩¹
du behøver ikke (1)
↳ /du be.ˈhøːˀ.vər ˈek.ə/ → [du beˈhøˀvɐ ˈegə]
dʊˈβəg1♩¹
du dig (2)
↳ /du daj/ → [du dɑj]
duɾa1♩¹
dʊɹ̥1♩¹
du du (1)
↳ /du du/ → [du du]
dʏdu1♩¹
du en (49)
↳ /du eːˀn/ → [du eˀn]
duen5♩¹♩²♩³
ɾʊn̩3♩¹♩²♩³
ɹʊn̩3♩¹♩²♩³
dun̩3♩¹♩²♩³
ɹʊen3♩¹♩²♩³
duːn̩2♩¹♩²
dʊn2♩¹♩²
ɾʊn2♩¹♩²
duən2♩¹♩²
dʊn̩2♩¹♩²
ɹʊːn1♩¹
ˈdun1♩¹
ɹən1♩¹
ɾʊeŋ1♩¹
ɾʊːn1♩¹
ɹʊn1♩¹
ɹʊən1♩¹
ˈɹʊŋ1♩¹
ˈɾuen1♩¹
ɾun1♩¹
duun1♩¹
ɾʊːn̩1♩¹
ɾuen1♩¹
dum̩1♩¹
ˈdʊɛn1♩¹
ɹuun1♩¹
ɾʊŋ1♩¹
ɹʊːn̩1♩¹
dn̩1♩¹
ɹuːn̩1♩¹
ɾʊj1♩¹
ɾʊɪn1♩¹
du en jernbaneoverskæring (1)
↳ /du eːˀn ˈjɛrn.baːn.ə.ɔv.ər.skɛːˀr.eng/ → [du eˀn ˈjæɐ̯nbæːnəɒwɐsgæˀɐ̯eŋ]
dun̩ˈjæɐ̯nbæːnɒwɒsgɛˀɐ̯ŋ1♩¹
du er (107)
↳ /du ɛr/ → [du æɐ̯]
du20♩¹♩²♩³
ɾʊ11♩¹♩²♩³
duː8♩¹♩²♩³
duu5♩¹♩²♩³
ɹʊ5♩¹♩²♩³
duˈæɐ̯5♩¹♩²♩³
5♩¹♩²♩³
dʊː3♩¹♩²♩³
duæɐ̯3♩¹♩²♩³
dua3♩¹♩²♩³
ɹuu3♩¹♩²♩³
ˈduu2♩¹♩²
ɹʊˈa2♩¹♩²
ɾʊˈæɐ̯2♩¹♩²
ɹo2♩¹♩²
ɾu2♩¹♩²
duə2♩¹♩²
ˈdu2♩¹♩²
ɾʏ1♩¹
duˈæ1♩¹
ɾuˈæɐ̯1♩¹
dʊa1♩¹
ɾʊˈa1♩¹
duæ1♩¹
ɹə1♩¹
ɹʊʊ1♩¹
dʊˈa1♩¹
ˈduˈa1♩¹
ɾʊa1♩¹
ɾuæ1♩¹
dʊɐ1♩¹
ɾuu1♩¹
ɹʊː1♩¹
ɹʊˈæɐ̯1♩¹
ɾuː1♩¹
ˈdʊ1♩¹
ɹuˈa1♩¹
ɾuɜ1♩¹
ɾʊː1♩¹
duˈa1♩¹
du er i (4)
↳ /du ɛr iːˀ/ → [du æɐ̯ iˀ]
duaɪ1♩¹
ɾuaj1♩¹
dui1♩¹
ˈdua1♩¹
du er ikke (1)
↳ /du ɛr ˈek.ə/ → [du æɐ̯ ˈegə]
ˈduˈæɐ̯ˈeg1♩¹
du er jo ikke (1)
↳ /du ɛr jo ˈek.ə/ → [du æɐ̯ jo ˈegə]
ˈduæjoˈeg1♩¹
du er ved (1)
↳ /du ɛr ved/ → [du æɐ̯ veð]
duˈavɪ1♩¹
du et (32)
↳ /du et/ → [du ed]
duːd3♩¹♩²♩³
dʊd2♩¹♩²
dued2♩¹♩²
duud2♩¹♩²
ɹʊd2♩¹♩²
ɾuɾ1♩¹
dʊːt1♩¹
1♩¹
duəd1♩¹
ɹʊːd1♩¹
duːu1♩¹
ˈduːd1♩¹
ɾʊd1♩¹
ɾʏ1♩¹
ɾʏd1♩¹
ɾʊ1♩¹
due1♩¹
ɾʊəd1♩¹
duð1♩¹
dʊed1♩¹
ɹud1♩¹
ɾud1♩¹
duə1♩¹
ɾʊɾ1♩¹
ɹʊˈed1♩¹
ɹʏn1♩¹
du får et (1)
↳ /du fɔːˀr et/ → [du fɒˀ ed]
ɹʊˈfɒˀd1♩¹
du går (1)
↳ /du gɔːˀr/ → [du gɒˀ]
dgɒ1♩¹
du har (62)
↳ /du haːˀr/ → [du hɑˀ]
duɦɑ6♩¹♩²♩³
duˈɦɑˀ6♩¹♩²♩³
ɹʊɐ̯5♩¹♩²♩³
dʊɑ4♩¹♩²♩³
ɾʊɦɑ4♩¹♩²♩³
duɑ4♩¹♩²♩³
ɹʊɑ3♩¹♩²♩³
ɾʊɐ3♩¹♩²♩³
duɦɐ2♩¹♩²
duɐ2♩¹♩²
dwɑ2♩¹♩²
ɾʊɑ2♩¹♩²
ɹʊɦa1♩¹
duɦə1♩¹
ˈduɦɑ1♩¹
duɦɑː1♩¹
dʊɦɑ1♩¹
ɾʊɦa1♩¹
du1♩¹
ɹʊ1♩¹
ɹɔ1♩¹
dʊɐ̯1♩¹
ˈduˈɦɑˀ1♩¹
ɹʊɐ1♩¹
duɐ̯1♩¹
ɹʊə1♩¹
ɹuɐ̯1♩¹
duˈɑˀ1♩¹
ɹʊɦɑ1♩¹
ɾuɑ1♩¹
ɹ̥ʊɑ1♩¹
du har en (2)
↳ /du haːˀr eːˀn/ → [du hɑˀ eˀn]
dʊɦɑˈeˀn1♩¹
ˈdʊɦɑn̩1♩¹
du har et (1)
↳ /du haːˀr et/ → [du hɑˀ ed]
duˈɦɑˀɛd1♩¹
du har haft (1)
↳ /du haːˀr haft/ → [du hɑˀ hɑfd]
ˈdʊɑf1♩¹
du har ikke (4)
↳ /du haːˀr ˈek.ə/ → [du hɑˀ ˈegə]
ˈdʊɦɑˈeg1♩¹
ˈduɦɑˈeg1♩¹
dʊˈɦɑˈeɣ1♩¹
dʊˈɦɑɣ1♩¹
du har ingen (1)
↳ /du haːˀr ˈeng.ən/ → [du hɑˀ ˈeŋŋ̩]
duaeŋ1♩¹
du har jeg (1)
↳ /du haːˀr jaj/ → [du hɑˀ jɑj]
duɦɑjɑ1♩¹
du havde (1)
↳ /du ˈhaːd.ə/ → [du ˈhæːð̩]
duˈɦæːð1♩¹
du have (3)
↳ /du ˈhaː.və/ → [du ˈhæːvə]
ɾʊˈɦa1♩¹
ɾʏˈa1♩¹
ɾʊɦa1♩¹
du have et (1)
↳ /du ˈhaː.və et/ → [du ˈhæːvə ed]
ɾʊɦad1♩¹
du heller ikke (1)
↳ /du ˈhɛlˀ.ər ˈek.ə/ → [du ˈhɛlˀɐ ˈegə]
ɹuˈɦɛlˀɐex1♩¹
du i (12)
↳ /du iːˀ/ → [du iˀ]
ɾʊj2♩¹♩²
ɹʊɪ2♩¹♩²
ɾuɪ2♩¹♩²
ɹʏj1♩¹
ɹʊi1♩¹
ɹʊʏ1♩¹
ɹui1♩¹
dui1♩¹
dʊɪ1♩¹
du i en (2)
↳ /du iːˀ eːˀn/ → [du iˀ eˀn]
duiin1♩¹
ɾʊiːn̩1♩¹
du i og (1)
↳ /du iːˀ ɔv/ → [du iˀ ɒw]
ɹʊˈiɐ̯ˀ1♩¹
du igen (6)
↳ /du i.ˈgɛn/ → [du iˈgɛn]
ɹuiˈgɛn1♩¹
duɪˈgɛn1♩¹
duiˈgɛn1♩¹
dʊɪˈgɛn1♩¹
ɾuiˈgɛn1♩¹
ɹʊjˈgɛˀ1♩¹
du igennem (3)
↳ /du i.ˈgɛnˀ.əm/ → [du iˈgɛnˀm̩]
ɾʊjˈgɛmˀ1♩¹
ɹʊiˈgɛmˀm̩1♩¹
duiˈgɛmˀm̩1♩¹
du ikke (43)
↳ /du ˈek.ə/ → [du ˈegə]
ɾʊˈeg7♩¹♩²♩³
duˈeg5♩¹♩²♩³
duˈex4♩¹♩²♩³
dʊˈeg3♩¹♩²♩³
dʏˈeg3♩¹♩²♩³
ˈdwex2♩¹♩²
ɹʊˈeg2♩¹♩²
ɹʊˈex2♩¹♩²
ɾuˈeg2♩¹♩²
ɾʏˈeg1♩¹
ɾʊˈex1♩¹
dʊˈʏg1♩¹
ˈduˈeg1♩¹
dʊˈeɣə1♩¹
ɹuˈeɣˀ1♩¹
ˈɹɔjg1♩¹
dʊˈeɣ1♩¹
ˈɹweg1♩¹
ɾuˈek1♩¹
ɾʏɣ1♩¹
dʊˈeɣɪ1♩¹
ˈɹej1♩¹
du ikke (1)
↳ /du ˈek.ə / → [du ˈegə ]
duˈegə1♩¹
du ikke (8)
↳ /du ˈek.ə/ → [du ˈegə]
duˈegə1♩¹
ˈdweg1♩¹
ɹʊˈeɣɪ1♩¹
ɹuˈeːɣə1♩¹
ɹʊˈeɣ1♩¹
ɹoˈek1♩¹
ɹuˈex1♩¹
dʊˈex1♩¹
du ikke et (1)
↳ /du ˈek.ə et/ → [du ˈegə ed]
ˈduˈeɣed1♩¹
du ikke i (1)
↳ /du ˈek.ə iːˀ/ → [du ˈegə iˀ]
ɹʊˈeɣi1♩¹
du imellem (2)
↳ /du i.ˈmɛlˀ.əm/ → [du iˈmɛlˀm̩]
ɹʊɪˈmɛlˀm̩1♩¹
duɪˈmɛlˀm̩1♩¹
du ind (5)
↳ /du enˀ/ → [du enˀ]
ɹʊˈenˀ2♩¹♩²
ɾʏˈenˀ1♩¹
ɾuˈenˀ1♩¹
ɾʊˈenˀ1♩¹
du indianerlejren (1)
↳ /du en.di.ˈaːˀn.ər.lajˀ.rən/ → [du endiˈæˀnɐlɑjˀʁɐn]
dʊĩˈdjæˀnɐlɑɑn1♩¹
du ja (1)
↳ /du ja/ → [du ja]
ɾʊjæʁ1♩¹
du jeg (1)
↳ /du jaj/ → [du jɑj]
ɹʏə1♩¹
du jernbaneoverskæringen (1)
↳ /du ˈjɛrn.baːn.ə.ɔv.ər.skɛːˀr.enˀg.ən/ → [du ˈjæɐ̯nbæːnəɒwɐsgæˀɐ̯eŋˀŋ̩]
ɹuˈjæɐ̯nbæːnɒwɐsgɛŋˀŋ̩1♩¹
du jo (3)
↳ /du jo/ → [du jo]
duʊ1♩¹
duə1♩¹
ɾʊjo1♩¹
du kan (2)
↳ /du kanˀ/ → [du kanˀ]
duɣə1♩¹
dʊɐ1♩¹
du kunne (1)
↳ /du ˈkun.ə/ → [du ˈkunə]
duk1♩¹
du lige så (1)
↳ /du ˈliː.ə sɔ/ → [du ˈliːi sʌ]
ɹʊˈlis1♩¹
du nu (1)
↳ /du nu/ → [du nu]
ˈɹʊ̃1♩¹
du og (3)
↳ /du ɔv/ → [du ɒw]
duʌ2♩¹♩²
dʊɐ̯1♩¹
du også (15)
↳ /du ˈɔv.sɔ/ → [du ˈɒwsʌ]
ɾʊˈʌs5♩¹♩²♩³
dʊˈʌs3♩¹♩²♩³
ˈduˈʌs2♩¹♩²
duˈʌs2♩¹♩²
ɹʊˈʌs1♩¹
ɾʊʌs1♩¹
duˈʌsə1♩¹
du op (10)
↳ /du ɔp/ → [du ʌb]
ɾʊˈʌb5♩¹♩²♩³
duˈʌb2♩¹♩²
ɾʊˈʌp2♩¹♩²
ˈɾʌb1♩¹
du oven (1)
↳ /du ˈɔv.ən/ → [du ˈɒwn̩]
ɾʊˈɒwn̩1♩¹
du over (4)
↳ /du ˈɔvˀ.ər/ → [du ˈɒwˀɐ]
ɾʊˈɒwˀɐ2♩¹♩²
ɾuˈɒwˀɐ1♩¹
ɹʊˈɒˀɐ1♩¹
du over en (1)
↳ /du ˈɔvˀ.ər eːˀn/ → [du ˈɒwˀɐ eˀn]
dʊˈɒwˀɐn̩1♩¹
du overhovedet (1)
↳ /du ɔv.ər.ˈhoː.vəd.əd/ → [du ɒwɐˈhoːvð̩əd]
duɒwˈɦoːð̩1♩¹
du retning (1)
↳ /du ˈrɛt.neng/ → [du ˈʁadneŋ]
ɹʊˈʁadneŋ1♩¹
du skal (1)
↳ /du skal/ → [du sgal]
duzgʌ1♩¹
du skal altså (2)
↳ /du skal ˈalˀt.sɔ/ → [du sgal ˈalˀdsʌ]
dusgaˀsə1♩¹
sgaˀsɪ1♩¹
du står (1)
↳ /du stɔːˀr/ → [du sdɒˀ]
dʊ̥ˈsdɒˀ1♩¹
du så (1)
↳ /du sɔ/ → [du sʌ]
ɹʏz1♩¹
du til (1)
↳ /du tel/ → [du tel]
se̥1♩¹
du ud (4)
↳ /du uːˀd/ → [du uðˀ]
ɾuˈuðˀ1♩¹
ɾʊˈʊðˀ1♩¹
ˈɾuðˀ1♩¹
duˈuðˀ1♩¹
du ude (1)
↳ /du ˈuːd.ə/ → [du ˈuːð̩]
ˈɾuːð̩1♩¹
du ude i (1)
↳ /du ˈuːd.ə iːˀ/ → [du ˈuːð̩ iˀ]
ɾʊˈuːð̩i1♩¹
du uden (1)
↳ /du ˈuːd.ən/ → [du ˈuːðn̩]
ɹʊˈuðn̩1♩¹
du udenom (1)
↳ /du ˈuːd.ən+ɔm/ → [du ˈuːðn̩ʌm]
ɹʊˈuːðn̩ʌm1♩¹
du umiddelbart (1)
↳ /du ˈu.midˀ.əl.barˀt/ → [du ˈumiðˀl̩bɑˀd]
duˈumiðˀlbɑˀd1♩¹
du under (1)
↳ /du ˈonˀ.ər/ → [du ˈɔnˀɐ]
ɹʊˈɔnˀɐ1♩¹
du undervejs (1)
↳ /du on.ər.ˈvajˀs/ → [du ɔnɐˈvɑjˀs]
duɔnɐˈvɑjˀs1♩¹
du vil (1)
↳ /du vel/ → [du vel]
duv̞ɪ1♩¹
du ændre (1)
↳ /du ˈɛn.drə/ → [du ˈɛndʁɐ]
dʊˈɛndʁɐ1♩¹
du ændrer retning (1)
↳ /du ˈɛn.drər ˈrɛt.neng/ → [du ˈɛndʁɐ ˈʁadneŋ]
duɛndɐˈʁ̞adneŋ1♩¹
dum (1)
↳ /domˀ/ → [dɔmˀ]
ˈdɔmˀ1♩¹
dumt (1)
↳ /domˀt/ → [dɔmˀd]
ˈdɔmˀb1♩¹
dut (1)
↳ /dut/ → [dud]
ˈdut1♩¹
Dyhr (1)
↳ /dyːˀr/ → [dyɐ̯ˀ]
ˈdyˀɐ̯1♩¹
dækker (1)
↳ /ˈdɛk.ər/ → [ˈdɛgɐ]
ˈdɛgɐ1♩¹
døgnet (1)
↳ /ˈdøjˀ.nəd/ → [ˈdʌjˀnð̩]
ˈdɶjˀnð̩1♩¹
dør (17)
↳ /dœːˀr/ → [dœ̞ɐ̯ˀ]
ˈdɶɐ̯ˀ16♩¹♩²♩³
ˈdœˀɐ̯1♩¹
dør og (1)
↳ /dœːˀr ɔv/ → [dœ̞ˀɐ̯ ɒw]
ˈdɶɐ̯ˀʌ2♩¹♩²
døre (2)
↳ /ˈdœːr.ə/ → [ˈdœ̞ːɐ]
ˈdɶɐ1♩¹
ˈdɶːɐ1♩¹
døre og (1)
↳ /ˈdœːr.ə ɔv/ → [ˈdœ̞ːɐ ɒw]
ˈdɶːɐʌ1♩¹
døren (71)
↳ /ˈdœːˀr.ən/ → [ˈdœ̞ˀɐn]
ˈdɶˀɐn25♩¹♩²♩³
ˈdɶɐ̯ˀɐn14♩¹♩²♩³
ˈdœˀɐn14♩¹♩²♩³
ˈdɶɐ̯ˀn9♩¹♩²♩³
ˈdɶɐ̯ˀn̩4♩¹♩²♩³
ˈdɶʁˀɐn1♩¹
ˈdɶˀn̩1♩¹
ˈdœɐ̯ˀn1♩¹
ˈdɶʁˀɐ1♩¹
ˈdœˀn̩1♩¹
dørens (6)
↳ /ˈdœːˀr.əns/ → [ˈdœ̞ˀɐns]
ˈdɶɐ̯ˀɐns4♩¹♩²♩³
ˈdɶɐ̯ˀns1♩¹
ˈdɶɐ̯ˀn̩s1♩¹
dårligt (1)
↳ /ˈdɔr.lit/ → [ˈdɒːlid]
ˈdɒːlɪ1♩¹
dårligt nok (1)
↳ /ˈdɔr.lit nɔk/ → [ˈdɒːlid nʌg]
ˈdɒːnɒ1♩¹
e (1)
↳ /eːˀ/ → [eˀ]
ˈeˀ1♩¹
e i ørreddamme (1)
↳ /eːˀ iːˀ ˈœr.əd.dam.ə/ → [eˀ iˀ ˈœ̞ːɐðdɑmə]
ˈeˀiˈœɐ̯ð̩dɑmə1♩¹
e'et (1)
↳ /ˈeːˀ.əd/ → [ˈeˀð̩]
ˈejˀəð1♩¹
efter (84)
↳ /ˈɛf.tər/ → [ˈɛfdɐ]
ˈɛfdɐ64♩¹♩²♩³
ˈɛfdə9♩¹♩²♩³
ɛfdɐ4♩¹♩²♩³
ˈefdɐ2♩¹♩²
ˈɛfɐ1♩¹
ɛfdə1♩¹
ˈɛfdɪ1♩¹
ˈɛftɐ1♩¹
ˈɛfʏ1♩¹
efter at (6)
↳ /ˈɛf.tər at/ → [ˈɛfdɐ ad]
ˈɛfdɐ3♩¹♩²♩³
ˈɛfdɐa1♩¹
ˈɛfdɐɑ1♩¹
ˈɛfdɐɐ1♩¹
efter at have (2)
↳ /ˈɛf.tər at ˈhaː.və/ → [ˈɛfdɐ ad ˈhæːvə]
ˈɛfdɐa1♩¹
ˈɛfdɐɦə1♩¹
efter de der (1)
↳ /ˈɛf.tər di deːˀr/ → [ˈɛfdɐ di deɐ̯ˀ]
ˈɛfðiðeɐ̯ˀ1♩¹
efter et (1)
↳ /ˈɛf.tər et/ → [ˈɛfdɐ ed]
ˈɛfdɐd1♩¹
efter udsigtspunktet er (1)
↳ /ˈɛf.tər ˈud.sekts+ponˀk.təd ɛr/ → [ˈɛfdɐ ˈuðsegdspɔŋˀgdð̩ æɐ̯]
ˈɛfdɐˈuðsegspɔŋˀdð̩a1♩¹
efter ørreddammene (1)
↳ /ˈɛf.tər ˈœr.əd.dam.ə.nə/ → [ˈɛfdɐ ˈœ̞ːɐðdɑmm̩nə]
ˈɛfdɐˈœːð̩dɑmm̩nə1♩¹
efterhånden (2)
↳ /ɛf.tər.ˈhɔnˀ.ən/ → [ɛfdɐˈhʌnˀn̩]
ɛfdɐˈɦʌnˀ1♩¹
ɛfdɐˈɦʌnˀn̩1♩¹
eftersom (1)
↳ /ˈɛf.tər.sɔm/ → [ˈɛfdɐsʌm]
ˈɛfdɐzʌm1♩¹
egen (2)
↳ /ˈaj.ən/ → [ˈɑjn̩]
ˈɑːn̩1♩¹
ˈɑjn̩1♩¹
egentlig (3)
↳ /ˈeːˀg.ənt.li/ → [ˈeˀendli]
ˈeˀnli2♩¹♩²
ˈeˀni1♩¹
egentlig er (1)
↳ /ˈeːˀg.ənt.li ɛr/ → [ˈeˀendli æɐ̯]
ˈeˀnjiˈa1♩¹
egentligt også (1)
↳ /ˈeːˀg.ənt.lit ˈɔv.sɔ/ → [ˈeˀendlid ˈɒwsʌ]
ˈeˀɲɪˈʌs1♩¹
eget (1)
↳ /ˈaj.əd/ → [ˈɑjð̩]
ˈɑːð̩1♩¹
ej (1)
↳ /ajˀ/ → [ɑjˀ]
ɑjˀ1♩¹
ekstra (1)
↳ /ˈɛk.stra/ → [ˈɛgsdʁɑ]
ˈɛgsdʁɐ1♩¹
ekvipere (1)
↳ /e.kvi.ˈpeːˀr.ə/ → [ekviˈpeˀɐ]
ekviˈpeˀɐ1♩¹
eller (226)
↳ /ˈɛl.ər/ → [ˈɛlɐ]
ɛlɐ148♩¹♩²♩³
9♩¹♩²♩³
əlɐ8♩¹♩²♩³
l̩ɐ8♩¹♩²♩³
6♩¹♩²♩³
ɛlə6♩¹♩²♩³
ɛl3♩¹♩²♩³
ɛla3♩¹♩²♩³
alɐ3♩¹♩²♩³
ələ3♩¹♩²♩³
ælɐ3♩¹♩²♩³
ɛlɑ2♩¹♩²
la2♩¹♩²
ˈɛlə2♩¹♩²
ala2♩¹♩²
ɛɐ2♩¹♩²
ʌlɐ1♩¹
œlɐ1♩¹
dl̩1♩¹
æla1♩¹
ɛlˀɐ1♩¹
1♩¹
əɹə1♩¹
l̞ɐ1♩¹
ɛll̩1♩¹
ɛl̩1♩¹
ɛlɛ1♩¹
ɛle1♩¹
ɛ1♩¹
elə1♩¹
l̩lɐ1♩¹
ˈelɐ1♩¹
eller anden (2)
↳ /ˈɛl.ər ˈan.ən/ → [ˈɛlɐ ˈann̩]
ˈlan1♩¹
lan1♩¹
eller andet (6)
↳ /ˈɛl.ər ˈan.əd/ → [ˈɛlɐ ˈanð̩]
ˈlanð̩4♩¹♩²♩³
l̩ˈanð̩1♩¹
l̩ˈann̩1♩¹
eller en (7)
↳ /ˈɛl.ər eːˀn/ → [ˈɛlɐ eˀn]
ɛlɐen3♩¹♩²♩³
əlɐn1♩¹
l̩an1♩¹
ɛlɐn̩1♩¹
ɛlɐn1♩¹
eller et (1)
↳ /ˈɛl.ər et/ → [ˈɛlɐ ed]
ɛlɐd2♩¹♩²
eller hvad (5)
↳ /ˈɛl.ər vad/ → [ˈɛlɐ vað]
ɛlɐˈva1♩¹
əlɐˈɑ1♩¹
ɛˈlʌð1♩¹
əlɐˈβa1♩¹
əˈla1♩¹
eller hvor (1)
↳ /ˈɛl.ər vɔːˀr/ → [ˈɛlɐ vɒˀ]
ɛlɐˈvɒˀ1♩¹
eller i (1)
↳ /ˈɛl.ər iːˀ/ → [ˈɛlɐ iˀ]
ɛlə1♩¹
eller i hvert (1)
↳ /ˈɛl.ər iːˀ vɛːˀrt/ → [ˈɛlɐ iˀ væɐ̯ˀd]
l̩ɐˈvæɐ̯ˀ1♩¹
eller jeg (1)
↳ /ˈɛl.ər jaj/ → [ˈɛlɐ jɑj]
ələ1♩¹
eller jeg ved ikke om(1)
↳ /ˈɛl.ər jaj veːˀd ˈek.ə ɔmˀ/ → [ˈɛlɐ jɑj veˀð ˈegə ʌmˀ]
laˈvegəm1♩¹
eller jo (1)
↳ /ˈɛl.ər joːˀ/ → [ˈɛlɐ joˀ]
ɛlɐˈjo1♩¹
eller og og og (1)
↳ /ˈɛl.ər ɔv ɔv ɔv/ → [ˈɛlɐ ɒw ɒw ɒw]
ɛlɐɒɒɒ1♩¹
eller også (2)
↳ /ˈɛl.ər ˈɔv.sɔ/ → [ˈɛlɐ ˈɒwsʌ]
ʌs1♩¹
ɛˈlʌs1♩¹
eller oppe (1)
↳ /ˈɛl.ər ˈɔp.ə/ → [ˈɛlɐ ˈʌbə]
ɛlʌb1♩¹
eller uden (1)
↳ /ˈɛl.ər ˈuːd.ən/ → [ˈɛlɐ ˈuːðn̩]
ɛlɐˈuðn̩1♩¹
ellers (11)
↳ /ˈɛlˀ.ərs/ → [ˈɛlˀɐs]
ˈɛlˀɐs6♩¹♩²♩³
ˈɛlɐs2♩¹♩²
ˈɛl̩s1♩¹
ˈelˀɐz1♩¹
ˈɛl̩ˀs1♩¹
en (1111)
↳ /eːˀn/ → [eˀn]
en701♩¹♩²♩³
234♩¹♩²♩³
ˈeˀn57♩¹♩²♩³
31♩¹♩²♩³
ŋ̩17♩¹♩²♩³
ən17♩¹♩²♩³
ɛn16♩¹♩²♩³
5♩¹♩²♩³
an5♩¹♩²♩³
ɪn5♩¹♩²♩³
ɐn3♩¹♩²♩³
ɛŋ3♩¹♩²♩³
2♩¹♩²
em2♩¹♩²
e2♩¹♩²
ˈenˀ1♩¹
eˀn1♩¹
n̩ˀ1♩¹
1♩¹
ˈeːn1♩¹
ˈẽ1♩¹
ɔn1♩¹
ˈeːˀn1♩¹
ˈeˀŋ1♩¹
ə̃1♩¹
ˈeˀɲ1♩¹
en eller anden (1)
↳ /eːˀn ˈɛl.ər ˈan.ən/ → [eˀn ˈɛlɐ ˈann̩]
ˈeˀnˈlann̩1♩¹
en halv (1)
↳ /eːˀn halˀ/ → [eˀn halˀ]
n̩ˈɦalˀ1♩¹
en lille (1)
↳ /eːˀn ˈlil.ə/ → [eˀn ˈlilə]
n̩ˈli1♩¹
en meget (1)
↳ /eːˀn ˈmaj.əd/ → [eˀn ˈmɑjð̩]
n̩ˈmað1♩¹
en slags (1)
↳ /eːˀn slaks/ → [eˀn slɑgs]
slɑs1♩¹
end (43)
↳ /ɛn/ → [ɛn]
en23♩¹♩²♩³
ɛn10♩¹♩²♩³
3♩¹♩²♩³
ən2♩¹♩²
ˈɛnˀ2♩¹♩²
ˈɛn1♩¹
ɛŋ1♩¹
ˈen1♩¹
end jeg havde (1)
↳ /ɛn jaj ˈhaːd.ə/ → [ɛn jɑj ˈhæːð̩]
enjaɦæːð̩1♩¹
endda (1)
↳ /en.ˈda/ → [enˈda]
n̩ˈda1♩¹
ende (9)
↳ /ˈɛn.ə/ → [ˈɛnə]
ˈɛnn̩3♩¹♩²♩³
ˈɛnə3♩¹♩²♩³
ˈɛn̩2♩¹♩²
ˈɛːnə1♩¹
endelig (1)
↳ /ˈɛn.ə.li/ → [ˈɛnn̩li]
ˈɛnli1♩¹
enden (11)
↳ /ˈɛn.ən/ → [ˈɛnn̩]
ˈɛnn̩9♩¹♩²♩³
ˈɛn̩1♩¹
ˈɛn1♩¹
ender (21)
↳ /ˈɛn.ər/ → [ˈɛnɐ]
ˈɛnɐ17♩¹♩²♩³
ˈenɐ3♩¹♩²♩³
ɛnɐ1♩¹
ender i (4)
↳ /ˈɛn.ər iːˀ/ → [ˈɛnɐ iˀ]
ˈɛnɐi2♩¹♩²
ˈenəɪ1♩¹
ˈenɐi1♩¹
ender jeg et (1)
↳ /ˈɛn.ər jaj et/ → [ˈɛnɐ jɑj ed]
ˈɛnɐjɛ1♩¹
ender jeg ude i (1)
↳ /ˈɛn.ər jaj ˈuːd.ə iːˀ/ → [ˈɛnɐ jɑj ˈuːð̩ iˀ]
ˈɛnɐjaˈuð1♩¹
ender ude i (1)
↳ /ˈɛn.ər ˈuːd.ə iːˀ/ → [ˈɛnɐ ˈuːð̩ iˀ]
ˈɛnɐˈuːði1♩¹
endnu (1)
↳ /ɛ.ˈnu/ → [ɛˈnu]
ɛˈnu2♩¹♩²
endnu (2)
↳ /ˈe.nu/ → [ˈenu]
ˈɛnu1♩¹
ˈenu1♩¹
endnu (2)
↳ /ɛ.ˈnu/ → [ɛˈnu]
eˈnu1♩¹
enˈnʊ1♩¹
endnu (1)
↳ /e.ˈnu/ → [eˈnu]
ɪˈnʊ1♩¹
endnu (1)
↳ /ˈɛ.nu/ → [ˈɛnu]
ˈenʊ1♩¹
endnu en (1)
↳ /ˈe.nu eːˀn/ → [ˈenu eˀn]
ˈenun̩1♩¹
endnu har jeg (1)
↳ /ˈe.nu haːˀr jaj/ → [ˈenu hɑˀ jɑj]
ˈenʊhaj1♩¹
ene (13)
↳ /ˈeːn.ə/ → [ˈeːnə]
ˈeːnə7♩¹♩²♩³
ˈeːn̩5♩¹♩²♩³
ˈeːn2♩¹♩²
ene er (1)
↳ /ˈeːn.ə ɛr/ → [ˈeːnə æɐ̯]
ˈeːna1♩¹
enige (1)
↳ /ˈeː.niː.ə/ → [ˈeːniːi]
ˈeːnii1♩¹
enkelt (2)
↳ /ˈɛnˀk.əlt/ → [ˈɛŋˀgl̩d]
ˈɛŋˀl̩1♩¹
ˈɛŋˀgɫ̩d1♩¹
ens (1)
↳ /eːˀns/ → [eˀns]
ˈeˀns1♩¹
er (495)
↳ /ɛr/ → [æɐ̯]
a154♩¹♩²♩³
ˈæɐ̯111♩¹♩²♩³
æɐ̯99♩¹♩²♩³
æ58♩¹♩²♩³
ˈa41♩¹♩²♩³
ˈæ11♩¹♩²♩³
ɐ7♩¹♩²♩³
ə5♩¹♩²♩³
ɛ3♩¹♩²♩³
ˈaɐ̯2♩¹♩²
ɑ2♩¹♩²
aɐ̯1♩¹
æɹ1♩¹
er aflange (1)
↳ /ɛr ˈav.lang.ə/ → [æɐ̯ ˈɑwlɑŋə]
ɐˈɑwlɑŋ̩1♩¹
er at (2)
↳ /ɛr at/ → [æɐ̯ ad]
1♩¹
ˈæɐ̯1♩¹
er det (4)
↳ /ɛr de/ → [æɐ̯ de]
1♩¹
ɛɹɪ1♩¹
aðɛ1♩¹
aɹe1♩¹
er du (5)
↳ /ɛr du/ → [æɐ̯ du]
aɹʊ3♩¹♩²♩³
aɾɔ1♩¹
æɹ1♩¹
er en (4)
↳ /ɛr eːˀn/ → [æɐ̯ eˀn]
æɐ̯en2♩¹♩²
aən1♩¹
aen1♩¹
er et (1)
↳ /ɛr et/ → [æɐ̯ ed]
aed1♩¹
er i (8)
↳ /ɛr iːˀ/ → [æɐ̯ iˀ]
ai3♩¹♩²♩³
ˈæɐ̯i2♩¹♩²
ˈaɪ2♩¹♩²
æi1♩¹
er i orden (1)
↳ /ɛr iːˀ ˈɔrˀ.dən/ → [æɐ̯ iˀ ˈɒˀdn̩]
aiˈɒˀdn̩1♩¹
er ikke (3)
↳ /ɛr ˈek.ə/ → [æɐ̯ ˈegə]
aˈeg2♩¹♩²
ˈæex1♩¹
er ingen (1)
↳ /ɛr ˈeng.ən/ → [æɐ̯ ˈeŋŋ̩]
aˈeŋ̩1♩¹
er jeg (10)
↳ /ɛr jaj/ → [æɐ̯ jɑj]
æja2♩¹♩²
æɪ1♩¹
ˈæɐ̯jɑ1♩¹
ajə1♩¹
aa1♩¹
æa1♩¹
æɐ̯ja1♩¹
ˈæa1♩¹
æ1♩¹
er nået (1)
↳ /ɛr ˈnɔːˀ.əd/ → [æɐ̯ ˈnɔˀð̩]
ˈnɔːˀð̩1♩¹
er oppe (1)
↳ /ɛr ˈɔp.ə/ → [æɐ̯ ˈʌbə]
aˈʌp1♩¹
er oven (1)
↳ /ɛr ˈɔv.ən/ → [æɐ̯ ˈɒwn̩]
aˈɒːɒn1♩¹
er øst (1)
↳ /ɛr øst/ → [æɐ̯ øsd]
aˈøːst1♩¹
esser (1)
↳ /ˈɛs.ər/ → [ˈɛsɐ]
ˈɛsɐ1♩¹
et (287)
↳ /et/ → [ed]
ed188♩¹♩²♩³
et31♩¹♩²♩³
ˈed22♩¹♩²♩³
e14♩¹♩²♩³
əd8♩¹♩²♩³
ɛd5♩¹♩²♩³
ˈet4♩¹♩²♩³
ə2♩¹♩²
ɪn1♩¹
ʌn1♩¹
e̥t1♩¹
ˈe1♩¹
id1♩¹
ɪd1♩¹
en1♩¹
ɪɾ1♩¹
ad1♩¹
ət1♩¹
1♩¹
1♩¹
ɐd1♩¹
et eller andet (1)
↳ /et ˈɛl.ər ˈan.əd/ → [ed ˈɛlɐ ˈanð̩]
ˈl̩ˈlanə1♩¹
etage (1)
↳ /e.ˈtaːˀ.sjə/ → [eˈtæˀɕə]
eˈtæˀɕɪ1♩¹
etage i (1)
↳ /e.ˈtaːˀ.sjə iːˀ/ → [eˈtæˀɕə iˀ]
eˈtæˀɕəi1♩¹
etager (1)
↳ /e.ˈtaːˀ.sjər/ → [eˈtæˀɕɐ]
eˈtæˀɕɐ1♩¹
eventuelt (1)
↳ /ɛv.ən.tu.ˈɛlˀt/ → [ɛwn̩tuˈɛlˀd]
ɛn̥ˈtwɛlˀ1♩¹
f (1)
↳ /ɛf/ → [ɛf]
ˈɛf1♩¹
f'et (1)
↳ /ˈɛf.əd/ → [ˈɛfð̩]
ˈɛfð̩1♩¹
facaden (1)
↳ /fa.ˈsaːd.ən/ → [faˈsæːðn̩]
faˈsæðn̩1♩¹
facadens (1)
↳ /fa.ˈsaːd.əns/ → [faˈsæːðn̩s]
faˈsæːðn̩s1♩¹
facades (1)
↳ /fa.ˈsaːd.əs/ → [faˈsæːð̩s]
faˈsæːð̩s1♩¹
faconen (1)
↳ /fa.ˈsɔnˀg.ən/ → [faˈsʌŋˀŋ̩]
faˈsʌŋˀŋ̩1♩¹
faktisk (64)
↳ /ˈfakt.isk/ → [ˈfɑgdisg]
ˈfɑgtisg7♩¹♩²♩³
ˈfɑgdisg5♩¹♩²♩³
ˈfɑgdɪsg5♩¹♩²♩³
ˈfɑɣs5♩¹♩²♩³
ˈfɑgtɪsg4♩¹♩²♩³
ˈfɑgdɪs4♩¹♩²♩³
ˈfɑgdisk3♩¹♩²♩³
ˈfɑgdis3♩¹♩²♩³
ˈfɑgtis2♩¹♩²
fɑɣs2♩¹♩²
ˈfɑɾisg2♩¹♩²
ˈfɑɣdisg1♩¹
ˈfɑjdisk1♩¹
ˈfɑgs1♩¹
ˈv̝ɑgdɪsk1♩¹
ˈfɑgtisk1♩¹
ˈfɑɣdɪs1♩¹
ˈfɑxdɪsg1♩¹
ˈfɑds1♩¹
ˈfɑjs1♩¹
fɑɾɪs1♩¹
ˈfɑgtisx1♩¹
ˈfɑgsisg1♩¹
ˈfɑgtɪsk1♩¹
ˈfɑs1♩¹
ˈfɑtisg1♩¹
ˈfɑgsɪsg1♩¹
ˈfɑjsg1♩¹
ˈfɑjɕ1♩¹
ˈfaddɪs1♩¹
fadz̩1♩¹
ˈfɑxs1♩¹
ˈfɑxdisg1♩¹
fald (19)
↳ /falˀ/ → [falˀ]
ˈfalˀ5♩¹♩²♩³
fəl3♩¹♩²♩³
fal3♩¹♩²♩³
fl̩3♩¹♩²♩³
falˀ2♩¹♩²
fɜl1♩¹
ˈfɛlˀ1♩¹
fan1♩¹
falde (1)
↳ /ˈfal.ə/ → [ˈfalə]
fal̩1♩¹
faldet i (1)
↳ /ˈfal.əd iːˀ/ → [ˈfalð̩ iˀ]
falð̩ˈi1♩¹
falske (1)
↳ /ˈfal.skə/ → [ˈfalsgə]
ˈfalsgə1♩¹
farede (1)
↳ /ˈfaːr.əd.ə/ → [ˈfɑːð̩ə]
fɑːð̩1♩¹
faret (3)
↳ /ˈfaːr.əd/ → [ˈfɑːð̩]
fɑːð̩2♩¹♩²
fɑːð1♩¹
farlig (18)
↳ /ˈfaːr.li/ → [ˈfɑːli]
ˈfɑːli11♩¹♩²♩³
ˈfɑːlɪ5♩¹♩²♩³
ˈfaːli1♩¹
ˈfɑːˈli1♩¹
farlige (10)
↳ /ˈfaːr.liː.ə/ → [ˈfɑːliːi]
ˈfɑːlɪ5♩¹♩²♩³
ˈfɑːli2♩¹♩²
ˈfɑːliː1♩¹
ˈfɑlɪ1♩¹
ˈfɑːliːi1♩¹
farligt (5)
↳ /ˈfaːr.lit/ → [ˈfɑːlid]
ˈfɑːlɪd2♩¹♩²
ˈfɑːlɪ1♩¹
ˈfɑːlid1♩¹
ˈfɑːlit1♩¹
farve (2)
↳ /ˈfar.və/ → [ˈfɑːvə]
ˈfɑːwə1♩¹
ˈfɑːʊ1♩¹
farvede (2)
↳ /ˈfar.vəd.ə/ → [ˈfɑːvð̩ə]
ˈfɑwəð̩1♩¹
ˈfɑwð̩1♩¹
farver (1)
↳ /ˈfar.vər/ → [ˈfɑːvɐ]
ˈfɑːvɐ2♩¹♩²
fast (4)
↳ /fast/ → [fasd]
ˈfasd2♩¹♩²
ˈfas1♩¹
ˈfast1♩¹
fat (2)
↳ /fat/ → [fad]
ˈfat1♩¹
ˈfad1♩¹
fattede at (1)
↳ /ˈfat.əd.ə at/ → [ˈfadð̩ə ad]
ˈfadð̩a1♩¹
fattede jeg at (1)
↳ /ˈfat.əd.ə jaj at/ → [ˈfadð̩ə jɑj ad]
ˈfaɾð̩ja1♩¹
fejl (2)
↳ /fajˀl/ → [fɑjˀl]
ˈfajˀl1♩¹
ˈfɑjˀl1♩¹
fejltagelse (1)
↳ /ˈfajl.taːˀg.əl.se/ → [ˈfɑjltæˀælse]
ˈfɑjltæˀl̩sɪ1♩¹
felt (1)
↳ /fɛlˀt/ → [fɛlˀd]
ˈfɛlˀd1♩¹
felter (1)
↳ /ˈfɛl.tər/ → [ˈfɛldɐ]
ˈfɛldɐ3♩¹♩²♩³
feltet (1)
↳ /ˈfɛlˀ.təd/ → [ˈfɛlˀdð̩]
ˈfɛlˀdð̩1♩¹
feltstation (38)
↳ /ˈfɛlt.sta.sjoːˀn/ → [ˈfɛldsdaɕoˀn]
ˈfɛlsdaɕoˀn15♩¹♩²♩³
ˈfɛlsdɛɕoˀn3♩¹♩²♩³
ˈfɛlsdəɕoˀn3♩¹♩²♩³
fɛlsdaɕoˀn2♩¹♩²
ˈfɛlsɛɕoˀŋ2♩¹♩²
ˈfɛldsdaɕoˀn2♩¹♩²
ˈfɛlsdɛɕõˀ1♩¹
ˈfɛlsdaɕõˀ1♩¹
ˈfɛlsdaɕonˀ1♩¹
ˈfɛlsdɛɕoˀŋ1♩¹
ˈfɛl̥dsdaɕoˀn1♩¹
ˈfɛldsdɛɕoˀn1♩¹
ˈfɛldsdəɕoˀŋ1♩¹
ˈfɛlsdɪɕoˀn1♩¹
ˈfɛlsɪɕoˀn1♩¹
ˈfɛltsdaɕoˀn1♩¹
ˈfɛlsdəɕoŋˀ1♩¹
feltstation men (1)
↳ /ˈfɛlt.sta.sjoːˀn mɛn/ → [ˈfɛldsdaɕoˀn mɛn]
ˈfɛsɪɕɔm1♩¹
feltstationen (33)
↳ /ˈfɛlt.sta.sjoːˀn.ən/ → [ˈfɛldsdaɕoˀnn̩]
ˈfɛlsdaɕoˀnn̩13♩¹♩²♩³
ˈfɛlsdaɕoˀn̩3♩¹♩²♩³
ˈfɛlsdəɕoˀn̩3♩¹♩²♩³
ˈfɛlsdɛɕoˀnn̩3♩¹♩²♩³
ˈfɛldsdaɕoˀnn̩2♩¹♩²
ˈfɛlsdəɕoˀn1♩¹
ˈfɛlsdaɕoːn̩1♩¹
ˈfɛldsɛɕoˀŋ̩1♩¹
ˈfɛlsdɛɕoˀn̩1♩¹
ˈv̝ɛlsdɛɕoˀnn̩1♩¹
ˈfɛsdəɕoˀnn̩1♩¹
ˈfɛlsdɛɕoˀŋ̩1♩¹
ˈfɛlsdɪɕoˀn̩1♩¹
ˈfɛlsdaɕoˀn1♩¹
feltstationer (6)
↳ /ˈfɛlt.sta.sjoːˀn.ər/ → [ˈfɛldsdaɕoˀnɐ]
ˈfɛlsdaɕoˀnɐ3♩¹♩²♩³
ˈfɛlsɪɕoˀnɐ1♩¹
ˈfɛlsdɛɕoˀnɐ1♩¹
ˈfɛlsdaɕoˀnə̥1♩¹
feltstationer er (1)
↳ /ˈfɛlt.sta.sjoːˀn.ər ɛr/ → [ˈfɛldsdaɕoˀnɐ æɐ̯]
ˈfɛlsdaɕoˀnɐæɐ̯1♩¹
fem (32)
↳ /fɛmˀ/ → [fɛmˀ]
ˈfɛmˀ27♩¹♩²♩³
fɛm4♩¹♩²♩³
ˈfɛm2♩¹♩²
femogfyrre (2)
↳ /ˈfɛmˀ+ɔ.fœr.ə/ → [ˈfɛmˀʌfœ̞ːɐ]
ˈfɛmˀʌfɶɐ̯1♩¹
ˈfɛmˀʌfɶɐ1♩¹
femten (5)
↳ /ˈfɛm.tən/ → [ˈfɛmdn̩]
ˈfɛmdn̩3♩¹♩²♩³
ˈfɛmbm̩1♩¹
ˈfɛmn̥n̩1♩¹
fidusen (1)
↳ /fi.ˈduːˀs.ən/ → [fiˈduˀsn̩]
fiˈduˀsn̩1♩¹
figur (4)
↳ /fi.ˈguːˀr/ → [fiˈguɐ̯ˀ]
fiˈguɐ̯ˀ3♩¹♩²♩³
fiˈguˀɐ̯1♩¹
figuren (2)
↳ /fi.ˈguːˀr.ən/ → [fiˈguˀɐn]
fiˈguɐ̯ˀɐn1♩¹
fiˈguˀɐn1♩¹
figurer (11)
↳ /fi.ˈguːˀr.ər/ → [fiˈguˀɐ]
fiˈguˀɐ6♩¹♩²♩³
fɪˈguˀɐ2♩¹♩²
fiˈguɐ̯ˀɐ1♩¹
fi̥ˈguˀɐ1♩¹
fiˈguʁˀɐ1♩¹
figurerne (1)
↳ /fi.ˈguːˀr.ər.nə/ → [fiˈguˀɐnə]
fiˈguˀɐnə1♩¹
fik vi (1)
↳ /fek vi/ → [feg vi]
vegv̝i1♩¹
fin (1)
↳ /fiːˀn/ → [fiˀn]
ˈfin1♩¹
finde (21)
↳ /ˈfen.ə/ → [ˈfenə]
ˈfenn̩6♩¹♩²♩³
ˈfen4♩¹♩²♩³
ˈfenə4♩¹♩²♩³
ˈfenɪ2♩¹♩²
ˈfen̩2♩¹♩²
ˈfenˀ1♩¹
fenə1♩¹
ˈfene1♩¹
finde en (1)
↳ /ˈfen.ə eːˀn/ → [ˈfenə eˀn]
ˈfenn̩1♩¹
finder (1)
↳ /ˈfenˀ.ər/ → [ˈfenˀɐ]
ˈfenˀɐ4♩¹♩²♩³
finder jeg (1)
↳ /ˈfenˀ.ər jaj/ → [ˈfenˀɐ jɑj]
ˈfenˀɐja1♩¹
findes (1)
↳ /ˈfen.əs/ → [ˈfenəs]
ˈfenn̩s2♩¹♩²
finere (1)
↳ /ˈfiːn.ər.ə/ → [ˈfiːnɐɐ]
ˈfiːnɐɐ1♩¹
fingerled (1)
↳ /ˈfeng.ər.led/ → [ˈfeŋɐleð]
ˈfeŋɐleð2♩¹♩²
fint (20)
↳ /fiːˀnt/ → [fiˀnd]
ˈfiˀn7♩¹♩²♩³
ˈfiˀnt6♩¹♩²♩³
ˈfiˀnd2♩¹♩²
fiˀnd1♩¹
ˈfĩˀ1♩¹
ˈfiˀd1♩¹
ˈfiːnt1♩¹
ˈfint1♩¹
fire (41)
↳ /ˈfiːr.ə/ → [ˈfiːɐ]
ˈfiːɐ22♩¹♩²♩³
fiɐ̯7♩¹♩²♩³
ˈfiɐ4♩¹♩²♩³
fiɐ2♩¹♩²
ˈfiɪ1♩¹
ˈfiːɛ1♩¹
fiː1♩¹
fi1♩¹
fiːɐ1♩¹
ˈfiɐ̯1♩¹
firkant (169)
↳ /ˈfir.kanˀt/ → [ˈfiɐ̯kanˀd]
ˈfiɐ̯kanˀd77♩¹♩²♩³
ˈfiɐ̯kanˀt54♩¹♩²♩³
ˈfiɐ̯kanˀ15♩¹♩²♩³
ˈfiɐ̯xanˀd5♩¹♩²♩³
fiɐ̯kanˀd4♩¹♩²♩³
ˈfiɐ̯xanˀt2♩¹♩²
ˈfiɐ̯ɣanˀd2♩¹♩²
ˈfɪɐ̯xanˀd1♩¹
ˈfiɐ̯kaŋˀ1♩¹
ˈfiɐ̯ganˀd1♩¹
ˈfiɐ̯kɛnˀd1♩¹
ˈfɪɐ̯kanˀd1♩¹
ˈfiɐ̯ɣanˀ1♩¹
ˈviɐ̯kanˀd1♩¹
fiɐ̯kanˀt1♩¹
ˈfiɐ̯kan1♩¹
ˈfiɐ̯ɣanˀts1♩¹
firkantede (7)
↳ /ˈfir.kanˀ.təd.ə/ → [ˈfiɐ̯kanˀdð̩ə]
ˈfiɐ̯kanˀdð̩2♩¹♩²
ˈfiɐ̯kanˀdəð̩2♩¹♩²
ˈfiɐ̯kanˀdəð1♩¹
ˈfiɐ̯kanˀdð̩ð̩1♩¹
ˈfiɐ̯kanˀdðð̩1♩¹
firkanten (15)
↳ /ˈfir.kanˀ.tən/ → [ˈfiɐ̯kanˀdn̩]
ˈfiɐ̯kanˀdn̩13♩¹♩²♩³
ˈfiɐ̯xanˀdn̩1♩¹
fiɐ̯kanˀdn̩1♩¹
firkantens (1)
↳ /ˈfir.kanˀ.təns/ → [ˈfiɐ̯kanˀdn̩s]
ˈfiɐ̯kanˀdn̩s1♩¹
firkanter (15)
↳ /ˈfir.kanˀ.tər/ → [ˈfiɐ̯kanˀdɐ]
ˈfiɐ̯kanˀdɐ11♩¹♩²♩³
ˈfiɐ̯kandɐ1♩¹
ˈfiɐ̯xanˀdɐ1♩¹
ˈfiɐ̯kanɐ1♩¹
ˈfiɐ̯ɣanˀdɐ1♩¹
firkanter og (1)
↳ /ˈfir.kanˀ.tər ɔv/ → [ˈfiɐ̯kanˀdɐ ɒw]
ˈfiɐ̯kanˀdɐə1♩¹
firkanterne (1)
↳ /ˈfir.kanˀ.tər.nə/ → [ˈfiɐ̯kanˀdɐnə]
ˈfiɐ̯kandɐnə1♩¹
firkantet (4)
↳ /ˈfir.kanˀ.təd/ → [ˈfiɐ̯kanˀdð̩]
ˈfiɐ̯kanˀdð̩3♩¹♩²♩³
ˈfiɐ̯kanˀð̩1♩¹
firkants (1)
↳ /ˈfir.kanˀts/ → [ˈfiɐ̯kanˀds]
ˈfiɐ̯kanˀds2♩¹♩²
firs (1)
↳ /firˀs/ → [fiɐ̯ˀs]
ˈfiɐ̯ˀs1♩¹
fjerne (7)
↳ /ˈfjɛr.nə/ → [ˈfjæɐ̯nə]
ˈfjæɐ̯nə4♩¹♩²♩³
ˈfjæʁnə1♩¹
ˈfjæɐ̯nɪ1♩¹
ˈfjæɐ̯n̩1♩¹
fjerner (1)
↳ /ˈfjɛr.nər/ → [ˈfjæɐ̯nɐ]
ˈfjæɐ̯ɾ̃ɐ1♩¹
fjerneste (1)
↳ /ˈfjɛr.nə.stə/ → [ˈfjæɐ̯nəsdə]
ˈfjæɐ̯nəsdə1♩¹
fjorten (1)
↳ /ˈfjor.tən/ → [ˈfjoɐ̯dn̩]
ˈfjoɐ̯dn̩2♩¹♩²
flade (1)
↳ /ˈflaːd.ə/ → [ˈflæːð̩]
ˈflæːð̩3♩¹♩²♩³
fladt (1)
↳ /flat/ → [flad]
ˈflad1♩¹
flere (7)
↳ /ˈfleːr.ə/ → [ˈfleːɐ]
ˈfleːɐ6♩¹♩²♩³
ˈfleɐ̯1♩¹
flodleje (25)
↳ /ˈflod.laj.ə/ → [ˈfloðlɑjə]
ˈfloðlɑɪ9♩¹♩²♩³
ˈfloðlɑːɪ6♩¹♩²♩³
ˈfloðlɑj3♩¹♩²♩³
ˈflɵðlɑj1♩¹
ˈflɔðlɑɪ1♩¹
ˈflolɑɪ1♩¹
ˈfloðlɑjɛ1♩¹
ˈfloðlɑjˀɪ1♩¹
ˈfloðlɑːjə1♩¹
ˈflolɑj1♩¹
flodleje jeg (1)
↳ /ˈflod.laj.ə jaj/ → [ˈfloðlɑjə jɑj]
ˈfloðlɑːɪja1♩¹
flodlejet (3)
↳ /ˈflod.laj.əd/ → [ˈfloðlɑjð̩]
ˈflolɑːð̩1♩¹
ˈflolɑð̩1♩¹
ˈfloðlɑð̩1♩¹
flok (2)
↳ /flɔk/ → [flʌg]
ˈflʌg1♩¹
flʌg1♩¹
flotte (1)
↳ /ˈflɔt.ə/ → [ˈflʌdə]
ˈflʌdə1♩¹
flugte (1)
↳ /ˈflok.tə/ → [ˈflɔgdə]
ˈflɔgdə9♩¹♩²♩³
flugter (14)
↳ /ˈflok.tər/ → [ˈflɔgdɐ]
ˈflɔgdɐ13♩¹♩²♩³
ˈflɔgtɐ1♩¹
flugter i (1)
↳ /ˈflok.tər iːˀ/ → [ˈflɔgdɐ iˀ]
ˈflɔgdɐi1♩¹
flymuseum (1)
↳ /ˈflyːˀ.mu.sɛː.om/ → [ˈflyˀmusɛːɔm]
ˈflyˀmusɛːʌm1♩¹
flytte (1)
↳ /ˈfløt.ə/ → [ˈflødə]
fløɾə1♩¹
flytter (1)
↳ /ˈfløt.ər/ → [ˈflødɐ]
fløɾɐ2♩¹♩²
flytter om (1)
↳ /ˈfløt.ər ɔmˀ/ → [ˈflødɐ ʌmˀ]
fløɾɐˈʌmˀ1♩¹
flyttet (1)
↳ /ˈfløt.əd/ → [ˈflødð̩]
ˈfløɾð̩1♩¹
flyvemaskiner (1)
↳ /ˈflyː.və.ma.skiːn.ər/ → [ˈflyːvəmasgiːnɐ]
ˈflyːʊmɛsgiːnɐ1♩¹
flyvemuseet (1)
↳ /ˈflyː.və.mu.sɛː.əd/ → [ˈflyːvəmusɛːð̩]
ˈflyːʊmʊˈsɛːð̩1♩¹
flyvermuseet (8)
↳ /ˈflyː.vər.mu.sɛː.əd/ → [ˈflyːvɐmusɛːð̩]
ˈflywɐmusɛð̩2♩¹♩²
ˈflywɐmusɛːð̩1♩¹
ˈflywɔmusɛːð̩1♩¹
ˈflywɐmusɛːð̩d1♩¹
ˈflywʊm̞usɛð1♩¹
ˈflywɐmʊmusɛːð̩1♩¹
ˈflyːˈvɐmusɛːð̩1♩¹
flyvermuseum (18)
↳ /ˈflyː.vər.mu.sɛː.om/ → [ˈflyːvɐmusɛːɔm]
ˈflywɐmusɛɔm4♩¹♩²♩³
ˈflywɐmusɛːɔm3♩¹♩²♩³
ˈflywɐmusɛʌm2♩¹♩²
ˈflywʊmusɛːʌm1♩¹
ˈflywʊmusɛʌm1♩¹
ˈflywɐmuˈsɛːʌm1♩¹
ˈflyːvɐmusɛʌm1♩¹
ˈflywɐmʊsɛːɔm1♩¹
ˈflyːwʊmusɛːɔm1♩¹
ˈflywʊmusɛːɔm1♩¹
ˈflyːʊmuʂɛːʊm1♩¹
ˈflyʊmʊzɛm1♩¹
flyverstation (1)
↳ /ˈflyː.vər.sta.sjoːˀn/ → [ˈflyːvɐsdaɕoˀn]
ˈflywɐsdɛɕoˀn1♩¹
fnaller (1)
↳ /ˈfnalˀ.ər/ → [ˈfnalˀɐ]
ˈfnalˀɐ2♩¹♩²
fodgængerovergang (1)
↳ /ˈfod.gɛng.ər+ɔv.ər.ganˀg/ → [ˈfoðgɛŋɐɒwɐgɑŋˀ]
ˈfoðgɛŋɐɒwɐgɑŋˀ1♩¹
fokus (1)
↳ /ˈfoː.kus/ → [ˈfoːkus]
ˈfoːgus1♩¹
for (781)
↳ /fɔr/ → [fʌ]
423♩¹♩²♩³
155♩¹♩²♩³
ˈfʌ117♩¹♩²♩³
28♩¹♩²♩³
21♩¹♩²♩³
v̝ə8♩¹♩²♩³
fə̥4♩¹♩²♩³
f4♩¹♩²♩³
v̝ʌ3♩¹♩²♩³
3♩¹♩²♩³
2♩¹♩²
2♩¹♩²
ˈfʌˀ2♩¹♩²
ˈfɒˀ1♩¹
ˈfɒ1♩¹
fa1♩¹
fʊ̥1♩¹
1♩¹
fo1♩¹
1♩¹
fɪ̥1♩¹
fɤ̥1♩¹
for (1)
↳ /fɔr / → [fʌ ]
1♩¹
for (3)
↳ /fɔr/ → [fʌ]
fʌˈɶɐ̯əð1♩¹
v̝ ̩1♩¹
1♩¹
for afbrændt (1)
↳ /fɔr ˈav.brɛnˀt/ → [fʌ ˈɑwbʁanˀd]
fʌˈɑwbʁanˀd1♩¹
for alderdomshjemmet (1)
↳ /fɔr ˈalˀ.ər.dɔms+jɛmˀ.əd/ → [fʌ ˈalˀɐdʌmsjɛmˀð̩]
fʌˈalˀɐdʌmsjɛmˀə1♩¹
for aldershjemmet (1)
↳ /fɔr ˈalˀ.ərs+jɛmˀ.əd/ → [fʌ ˈalˀɐsjɛmˀð̩]
fʌˈaˀlɐɕɛmˀð̩1♩¹
for at (22)
↳ /fɔr at/ → [fʌ ad]
7♩¹♩²♩³
fʌʌ7♩¹♩²♩³
fʌˀʌ3♩¹♩²♩³
fɒˀɒ1♩¹
fʌː1♩¹
ˈfɒːad1♩¹
ˈfʌʌ1♩¹
fɒɒ1♩¹
for den (2)
↳ /fɔr dɛnˀ/ → [fʌ dɛnˀ]
fəˈðɛnˀ1♩¹
fəˈɹɛnˀ1♩¹
for den der (1)
↳ /fɔr dɛnˀ deːˀr/ → [fʌ dɛnˀ deɐ̯ˀ]
ˈfɾɛnˀdɐ1♩¹
for det (2)
↳ /fɔr de/ → [fʌ de]
fəɹe1♩¹
fʌɾə1♩¹
for dig (1)
↳ /fɔr daj/ → [fʌ dɑj]
ˈfʌɹɐ1♩¹
for eksempel (1)
↳ /fɔr ɛk.ˈsɛmˀ.pəl/ → [fʌ ɛgˈsɛmˀbl̩]
fʌjgˈsɛmˀbɛl1♩¹
for eller (1)
↳ /fɔr ˈɛl.ər/ → [fʌ ˈɛlɐ]
fʌɐ1♩¹
for en (9)
↳ /fɔr eːˀn/ → [fʌ eˀn]
fʌn8♩¹♩²♩³
fʌˈeˀn2♩¹♩²
for enden (10)
↳ /fɔr ˈɛn.ən/ → [fʌ ˈɛnn̩]
fʌˈɛnn̩5♩¹♩²♩³
fʌˈɛn̩2♩¹♩²
fəˈɛn1♩¹
fʌˈenn̩1♩¹
fəˈenn̩1♩¹
for et (1)
↳ /fɔr et/ → [fʌ ed]
fʌd2♩¹♩²
for får (1)
↳ /fɔr fɔːˀr/ → [fʌ fɒˀ]
fə̥ˈfɒˀ1♩¹
for ikke (1)
↳ /fɔr ˈek.ə/ → [fʌ ˈegə]
fʌˈɪɣ1♩¹
for indhegningen (1)
↳ /fɔr ˈen.hajˀ.nenˀg.ən/ → [fʌ ˈenhɑjˀneŋˀŋ̩]
fʌˈenhɑjˀneŋˀŋ̩1♩¹
for indianerlejren (6)
↳ /fɔr en.di.ˈaːˀn.ər.lajˀ.rən/ → [fʌ endiˈæˀnɐlɑjˀʁɐn]
fʌendiˈæˀnɐlɑjˀɐn2♩¹♩²
fʌenˈdjæˀnɐlɑˀɐn1♩¹
fʌnɪˈæˀn̞l̞ɑˀn̩1♩¹
fʌjnˈdjæˀnlɑjˀɐn1♩¹
fʌendɪˈæˀnɐlɑˀɑn1♩¹
for indianerlejren ikke (1)
↳ /fɔr en.di.ˈaːˀn.ər.lajˀ.rən ˈek.ə/ → [fʌ endiˈæˀnɐlɑjˀʁɐn ˈegə]
fendiˈæːˀnɐlɑːˀne1♩¹
for jeg (1)
↳ /fɔr jaj/ → [fʌ jɑj]
fʌja1♩¹
for jeg kan (1)
↳ /fɔr jaj kanˀ/ → [fʌ jɑj kanˀ]
fəjag1♩¹
for jernbaneoverskæringen (1)
↳ /fɔr ˈjɛrn.baːn.ə.ɔv.ər.skɛːˀr.enˀg.ən/ → [fʌ ˈjæɐ̯nbæːnəɒwɐsgæˀɐ̯eŋˀŋ̩]
fʌˈjæɐ̯nbɛnɒːsgɛˀŋ̩1♩¹
for mig (2)
↳ /fɔr maj/ → [fʌ mɑj]
ˈfʌmɑ1♩¹
ˈfʌmɐ1♩¹
for oven (1)
↳ /fɔr ˈɔv.ən/ → [fʌ ˈɒwn̩]
fʌˈɒːn̩3♩¹♩²♩³
for rådhuset (1)
↳ /fɔr ˈrɔd.huːˀs.əd/ → [fʌ ˈʁʌðhuˀsð̩]
fʌˈʁʌðɦuːs1♩¹
for udtørret (1)
↳ /fɔr ˈud.tœrˀ.əd/ → [fʌ ˈuðtœ̞ˀɐð]
fʊˈuðtœ1♩¹
for ørreddammene (3)
↳ /fɔr ˈœr.əd.dam.ə.nə/ → [fʌ ˈœ̞ːɐðdɑmm̩nə]
fʌˈœð̩dɑmnə1♩¹
fʌˈœɐ̯ð̩dɑmnə1♩¹
fʌˈɶɐ̯ð̩dɑmnə1♩¹
foran (1)
↳ /ˈfɔr.ˈanˀ/ → [ˈfɒːˈanˀ]
ˈfɒːˈanˀ7♩¹♩²♩³
foran (1)
↳ /ˈfɔr+anˀ/ → [ˈfɒːanˀ]
ˈfɒːan3♩¹♩²♩³
foran (1)
↳ /ˈfɔr.ˈanˀ/ → [ˈfɒːˈanˀ]
ˈfɒɐ̯ˈanˀ2♩¹♩²
foran (2)
↳ /ˈfɔr+anˀ/ → [ˈfɒːanˀ]
ˈfɒːn1♩¹
ˈfɒːˈanˀ1♩¹
foran (3)
↳ /ˈfɔr.ˈanˀ/ → [ˈfɒːˈanˀ]
ˈfɒˈɑnˀ1♩¹
ˈfɒɐ̯ˈɑnˀ1♩¹
fɒn̩1♩¹
foran (1)
↳ /ˈfɔr+anˀ/ → [ˈfɒːanˀ]
ˈfɒːɒn1♩¹
forbi (167)
↳ /fɔr.ˈbiːˀ/ → [fʌˈbiˀ]
fʌˈbiˀ63♩¹♩²♩³
fəˈbiˀ55♩¹♩²♩³
fɔˈbiˀ26♩¹♩²♩³
fɒˈbiˀ3♩¹♩²♩³
v̝əˈbiˀ2♩¹♩²
fə̥ˈbiˀ2♩¹♩²
fəbi1♩¹
fəˈbiˀç1♩¹
fʌbiˀ1♩¹
fʊˈbiˀ1♩¹
fɒbiˀ1♩¹
βəˈbiˀ1♩¹
v̝ʌˈbiˀ1♩¹
vʌˈbiˀ1♩¹
fəbiˀ1♩¹
foˈbiˀ1♩¹
f̞œˈbiˀ1♩¹
fˈbiˀ1♩¹
fə̥biˀ1♩¹
v̝ɔˈbiˀ1♩¹
v̝əˈbiˀ1♩¹
fəˈbi1♩¹
forbi en (7)
↳ /fɔr.ˈbiːˀ eːˀn/ → [fʌˈbiˀ eˀn]
fɔˈbiˀen2♩¹♩²
fəˈbiˀn̩2♩¹♩²
fɔˈbiˀn̩1♩¹
v̝əbin1♩¹
fəˈbiːn1♩¹
forbi et (3)
↳ /fɔr.ˈbiːˀ et/ → [fʌˈbiˀ ed]
vəbiˀd1♩¹
fə̥biˀd1♩¹
fəbiˀb1♩¹
forbi ham (1)
↳ /fɔr.ˈbiːˀ ham/ → [fʌˈbiˀ hɑm]
fʌˈbiˀɦɑm1♩¹
forcere (1)
↳ /fɔr.ˈseːˀr.ə/ → [fʌˈseˀɐ]
ˈfɒˈseˀɐ1♩¹
fordele (1)
↳ /fɔr.ˈdeːˀl.ə/ → [fʌˈdeˀlə]
fəˈdeˀl̩1♩¹
fordelt (1)
↳ /fɔr.ˈdeːˀlt/ → [fʌˈdeˀld]
fʌˈdeˀlt1♩¹
fordi (50)
↳ /fɔr.ˈdiːˀ/ → [fʌˈdiˀ]
fəˈdiˀ7♩¹♩²♩³
fədiˀ6♩¹♩²♩³
fədi5♩¹♩²♩³
fɔˈdiˀ4♩¹♩²♩³
fʌdi4♩¹♩²♩³
fʌˈdiˀ3♩¹♩²♩³
fʌdiˀ2♩¹♩²
fədɪ2♩¹♩²
fɔdiˀ2♩¹♩²
fəˈdɪˀ1♩¹
fəɾi1♩¹
fʌˈdi1♩¹
v̝əˈdi1♩¹
fə̥di1♩¹
f̩ˈde1♩¹
fɒɾi1♩¹
fɒˈdiˀ1♩¹
fɪˈdiː1♩¹
fəˈɾɪ1♩¹
fəˈdi1♩¹
fˈdiˀ1♩¹
fəˈɹiˀ1♩¹
fə̥ˈdiˀ1♩¹
v̝ʌdɪ1♩¹
fordi jeg (5)
↳ /fɔr.ˈdiːˀ jaj/ → [fʌˈdiˀ jɑj]
fəˈdiˀja1♩¹
fədjɛ1♩¹
fɔɹiˀˈjɑ1♩¹
fədɪˈja1♩¹
fə̥ˈdiˀˈja1♩¹
foregående (1)
↳ /ˈfɔːr.ə.gɔːˀ.ə.nə/ → [ˈfɒːɒgɔˀɔnə]
ˈfɒːɒgɔˀnə1♩¹
foregår i (1)
↳ /ˈfɔːr.ə.gɔːˀr iːˀ/ → [ˈfɒːɒgɒˀ iˀ]
ˈfɒːɒgɒˀˈiˀ1♩¹
foreløbig (2)
↳ /ˈfɔːr.ə.løːˀ.bi/ → [ˈfɒːɒløˀbi]
ˈfɒːløˀβʏ̥1♩¹
ˈfɒlʏβɪ1♩¹
foreslå (4)
↳ /ˈfɔːr.ə.slɔːˀ/ → [ˈfɒːɒslɔˀ]
ˈfɒːslɔˀ2♩¹♩²
ˈfɒːɒslɔˀ1♩¹
ˈfɒslɔˀ1♩¹
foreslå at (1)
↳ /ˈfɔːr.ə.slɔːˀ at/ → [ˈfɒːɒslɔˀ ad]
ˈfɒːɒslɔˀə1♩¹
foreslår (1)
↳ /ˈfɔːr.ə.slɔːˀr/ → [ˈfɒːɒslɒˀ]
ˈfɒːɒslɒˀ1♩¹
forestille (13)
↳ /ˈfɔːr.ə.stelˀ.ə/ → [ˈfɒːɒsdelˀə]
ˈfɒːsdelˀ4♩¹♩²♩³
ˈfɒːsdelˀə2♩¹♩²
ˈfɒːsdel2♩¹♩²
ˈfɒːɒsdel1♩¹
ˈfɒːsdelˀl̩1♩¹
ˈfɒːselˀ1♩¹
ˈfɒːɒsdell̩1♩¹
ˈfɒːɒsdelˀə1♩¹
forestille mig (1)
↳ /ˈfɔːr.ə.stelˀ.ə maj/ → [ˈfɒːɒsdelˀə mɑj]
ˈfɒːselmɐ1♩¹
forestiller (4)
↳ /ˈfɔːr.ə.stelˀ.ər/ → [ˈfɒːɒsdelˀɐ]
ˈfɒːsdelˀə1♩¹
ˈfɒːɒsdedɐ1♩¹
ˈfɒːsdela1♩¹
ˈfɒːsdelˀɐ1♩¹
forestiller dig (1)
↳ /ˈfɔːr.ə.stelˀ.ər daj/ → [ˈfɒːɒsdelˀɐ dɑj]
ˈfɒsɛˀ1♩¹
forestillet (1)
↳ /ˈfɔːr.ə.stelˀ.əd/ → [ˈfɒːɒsdelˀð̩]
ˈfɒːsdelˀə1♩¹
foretager (1)
↳ /ˈfɔːr.ə.taːˀg.ər/ → [ˈfɒːɒtæˀɐ]
ˈfɒːtɑˀ1♩¹
forfærdeligt (1)
↳ /fɔr.ˈfɛrˀ.də.lit/ → [fʌˈfæɐ̯ˀdəlid]
fəˈfalˀl̩1♩¹
forgrening (1)
↳ /fɔr.ˈgreːˀn.eng/ → [fʌˈgʁæˀneŋ]
fʌˈgʁæˀneŋ1♩¹
forgreningen (1)
↳ /fɔr.ˈgreːˀn.enˀg.ən/ → [fʌˈgʁæˀneŋˀŋ̩]
fʌˈgʁæˀneŋˀ1♩¹
forhold (22)
↳ /ˈfɔr.hɔlˀ/ → [ˈfɒːhʌlˀ]
ˈfɒːɦʌlˀ10♩¹♩²♩³
ˈfɒːɒl4♩¹♩²♩³
ˈfɒɦʌlˀ2♩¹♩²
ˈfɒl1♩¹
ˈfʌːl1♩¹
ˈfɒːhʌlˀ1♩¹
ˈfɒʌlˀ1♩¹
ˈfɒhʌlˀ1♩¹
ˈfɒɒl1♩¹
forholdsvis (1)
↳ /ˈfɔr.hɔls+viːˀs/ → [ˈfɒːhʌlsviˀs]
ˈfɒːl̩sviˀs1♩¹
forhæng (4)
↳ /ˈfɔr.hɛnˀg/ → [ˈfɒːhɛŋˀ]
ˈfɒːhɛŋˀ3♩¹♩²♩³
ˈfɒːɦɛŋˀ1♩¹
forhåbentlig (1)
↳ /fɔr.ˈhɔːˀb.ənt.li/ → [fʌˈhɔˀbn̩dli]
fɔˈɦɔˀbm̩1♩¹
forkert (5)
↳ /fɔr.ˈkerˀt/ → [fʌˈkeɐ̯ˀd]
fʌˈkeɐ̯ˀd2♩¹♩²
fə̥ˈkeɐ̯ˀɾ1♩¹
fəˈkeɐ̯ˀ1♩¹
fʌˈxeɐ̯ˀd1♩¹
forkerte (1)
↳ /fɔr.ˈkerˀ.tə/ → [fʌˈkeɐ̯ˀdə]
fʌˈkeɐ̯ˀdɐ1♩¹
forklare (2)
↳ /fɔr.ˈklaːˀr.ə/ → [fʌˈklɑˀɑ]
fəˈklɑˀ1♩¹
fəˈklɑˀɐ1♩¹
forklaring (3)
↳ /fɔr.ˈklaːˀr.eng/ → [fʌˈklɑˀeŋ]
fʌˈklɑˀeŋ2♩¹♩²
fəˈklɑˀɛŋ1♩¹
forladt (38)
↳ /fɔr.ˈlat/ → [fʌˈlad]
fʌˈlad19♩¹♩²♩³
fəˈlad10♩¹♩²♩³
fʌˈlat2♩¹♩²
fə̥ˈlad2♩¹♩²
fʌˈlɑt1♩¹
fɒˈlat1♩¹
fəˈla1♩¹
fʌˈɫad1♩¹
fəˈlat1♩¹
forladt det (1)
↳ /fɔr.ˈlat de/ → [fʌˈlad de]
fʌˈladde̥1♩¹
forladte (88)
↳ /fɔr.ˈlat.ə/ → [fʌˈladə]
fʌˈladə26♩¹♩²♩³
fʌˈladɪ9♩¹♩²♩³
fʌˈlaɾə9♩¹♩²♩³
fəˈladɪ7♩¹♩²♩³
fəˈladə5♩¹♩²♩³
fʌˈlaɾɪ4♩¹♩²♩³
fəˈlaɹə3♩¹♩²♩³
fɒˈladə3♩¹♩²♩³
fəˈlaɹɪ2♩¹♩²
fəˈlaɾə2♩¹♩²
fɒˈlaɾə2♩¹♩²
fʌ̥ˈladə1♩¹
fəˈlaɹ̝ə1♩¹
v̝əˈladɪ1♩¹
fʌˈladə̥1♩¹
fəˈlatə1♩¹
fəˈlaɾɛ1♩¹
fɔˈlaɾə1♩¹
fəˈlaɾɪ1♩¹
ˈflat1♩¹
fʌˈlaɹə1♩¹
fʌˈgladə1♩¹
fʌˈla1♩¹
fʌˈlaɾe1♩¹
fəˈl̞ad̞ɪ1♩¹
fəˈladɛ1♩¹
fʌˈlad1♩¹
forleden (2)
↳ /fɔr.ˈleːˀd.ən/ → [fʌˈleˀðn̩]
fəˈleðˀn1♩¹
fəˈleðˀn̩1♩¹
forlængelse (1)
↳ /fɔr.ˈlɛnˀg.əl.sə/ → [fʌˈlɛŋˀl̩sə]
fʌˈlɛŋˀl̩sə1♩¹
form (1)
↳ /fɔrˀm/ → [fɒˀm]
ˈfɒˀm5♩¹♩²♩³
formentlig (1)
↳ /fɔr.ˈmeːˀnt.li/ → [fʌˈmeˀndli]
fʌˈmeˀndli1♩¹
former (1)
↳ /ˈfɔr.mər/ → [ˈfɒːmɐ]
ˈfɒːmɐ1♩¹
formodentlig (1)
↳ /fɔr.ˈmoːˀd.ənt.li/ → [fʌˈmoˀðn̩dli]
fʌˈmoðˀnɪ1♩¹
forneden (17)
↳ /fɔr.ˈneːd.ən/ → [fʌˈneːðn̩]
fʌˈneðn̩6♩¹♩²♩³
fəˈneðn̩4♩¹♩²♩³
fʌˈneːðn̩3♩¹♩²♩³
fəˈneːðn̩2♩¹♩²
fəˈnɤːðn̩1♩¹
fʌˈneːðən1♩¹
fornemme (1)
↳ /fɔr.ˈnɛmˀ.ə/ → [fʌˈnɛmˀə]
fəˈnɛmˀə1♩¹
fornemmelse af (1)
↳ /fɔr.ˈnɛmˀ.əl.sə aːˀ/ → [fʌˈnɛmˀl̩sə æˀ]
fʌˈnɛmˀəsəˈæˀ1♩¹
foroven (13)
↳ /fɔr.ˈɔv.ən/ → [fʌˈɒwn̩]
fʌˈɒwn̩4♩¹♩²♩³
fʌˈɒwŋ̩2♩¹♩²
ˈfɒwn̩2♩¹♩²
fʌˈɒːn̩1♩¹
fʌˈɒːwn̩1♩¹
ˈfɒːwn1♩¹
fɒˈɒːwn̩1♩¹
fʌˈɒːŋ̩1♩¹
forresten (1)
↳ /fɔr.ˈrɛs.tən/ → [fʌˈʁasdn̩]
ˈfʁɑsdn1♩¹
forretningen (2)
↳ /fɔr.ˈrɛt.nenˀg.ən/ → [fʌˈʁadneŋˀŋ̩]
fʌˈʁ̞adneŋˀŋ̩1♩¹
fʌˈʁɑdneŋˀŋ̩1♩¹
forrige (1)
↳ /ˈfɔr.iː.ə/ → [ˈfɒːiːi]
ˈfɒːiː1♩¹
forseelse (1)
↳ /fɔr.ˈseːˀ.əl.sə/ → [fʌˈseˀelsə]
fəˈseˀl̩sə1♩¹
forskel (1)
↳ /ˈfɔr.skɛlˀ/ → [ˈfɒːsgɛlˀ]
ˈfɒːsgɛlˀ1♩¹
forskellen (1)
↳ /ˈfɔr.skɛlˀ.ən/ → [ˈfɒːsgɛlˀn̩]
ˈfɒːsgɛlˀn̩1♩¹
forskellige (9)
↳ /fɔr.ˈskɛ.lˀiː.ə/ → [fʌˈsgɛlˀiːi]
fəˈsgɛlˀi5♩¹♩²♩³
fəˈsgɛlˀɪ1♩¹
fʌˈsgɛlˀii1♩¹
fʌˈsgɛlˀiːi1♩¹
fʌˈsgɛlˀɪː1♩¹
forskudt (3)
↳ /fɔr.ˈskut/ → [fʌˈsgud]
fəsgud2♩¹♩²
fʌˈsgud2♩¹♩²
forstand (1)
↳ /fɔr.ˈstanˀd/ → [fʌˈsdanˀ]
fəˈsdanˀ1♩¹
forstod (1)
↳ /fɔr.ˈstoːˀd/ → [fʌˈsdoðˀ]
fəˈsdoðˀ1♩¹
forstå (3)
↳ /fɔr.ˈstɔːˀ/ → [fʌˈsdɔˀ]
fəˈsdɔˀ2♩¹♩²
v̝əˈsdɔˀ1♩¹
forstået (1)
↳ /fɔr.ˈstɔːˀ.əd/ → [fʌˈsdɔˀð̩]
fʌˈsdɔˀð̩1♩¹
forstår (5)
↳ /fɔr.ˈstɔːˀr/ → [fʌˈsdɒˀ]
fˈsdɒˀ2♩¹♩²
fəˈsdɒˀ1♩¹
fɒˈsdɒˀ1♩¹
fʌˈsdɒˀ1♩¹
forstår jeg (2)
↳ /fɔr.ˈstɔːˀr jaj/ → [fʌˈsdɒˀ jɑj]
fəˈsdɒˀjə1♩¹
fəˈsdɒˀə1♩¹
forstår jeg ikke (1)
↳ /fɔr.ˈstɔːˀr jaj ˈek.ə/ → [fʌˈsdɒˀ jɑj ˈegə]
fəˈsdɒˀeg1♩¹
forsynes (1)
↳ /fɔr.ˈsyːˀn.əs/ → [fʌˈsyˀnəs]
fʌˈsyˀnəs1♩¹
forsøge (2)
↳ /fɔr.ˈsøːˀg.ə/ → [fʌˈsøˀø]
fəˈsøˀø1♩¹
fəˈsøˀ1♩¹
fort (9)
↳ /fɔrt/ → [fɒːd]
ˈfɒːt4♩¹♩²♩³
ˈfɒːd2♩¹♩²
ˈfɒʁ̥t1♩¹
ˈfɒːʁ̥t1♩¹
ˈfɒɐ̯̥t1♩¹
fortalte (2)
↳ /fɔr.ˈtalˀ.tə/ → [fʌˈtalˀdə]
v̝əˈtalˀd1♩¹
fəˈtalˀ1♩¹
fortegnelse (1)
↳ /fɔr.ˈtajˀ.nəl.sə/ → [fʌˈtɑjˀnl̩sə]
fʌˈtɑjˀnl̩sə1♩¹
fortet (6)
↳ /ˈfɔr.təd/ → [ˈfɒːdð̩]
ˈfɒːdð̩3♩¹♩²♩³
ˈfɒːɾð̩2♩¹♩²
ˈfɒːdə1♩¹
fortrudt (1)
↳ /fɔr.ˈtrut/ → [fʌˈtʁud]
fʌˈtʁud1♩¹
fortsat (4)
↳ /ˈfɔrt.sat/ → [ˈfɒːdsad]
ˈfɒːsad2♩¹♩²
ˈfɒsad1♩¹
ˈfɒːsat1♩¹
fortsatte (2)
↳ /ˈfɔrt.sat.ə/ → [ˈfɒːdsadə]
ˈfɒːsadɪ1♩¹
ˈfɒsadɪ1♩¹
fortsætte (23)
↳ /ˈfɔrt.sɛt.ə/ → [ˈfɒːdsɛdə]
ˈfɒːsɛd9♩¹♩²♩³
ˈfɒːdsɛd6♩¹♩²♩³
ˈfɒːdsɛdə2♩¹♩²
ˈfɒːsɛz1♩¹
ˈfɒːzɛ1♩¹
ˈfɒːzɛt1♩¹
ˈfɒːdsɛɹə1♩¹
ˈfɒːdsɛdɪ1