Danish Spontaneous Speech Pronunciation Dictionary

By Ruben Schachtenhaufen

Contact: ruben@schwa.dk

The spontaneous speech pronunciation dictionary is based on the phonetic transcriptions of spontaneous speech in the Danish Phonetically Annotated Spontaneous Speech corpus (DanPASS).

Entries are presented with the following information:

Orthographic representation, word class
/phonemic representation/ R-value
canonical pronunciation# occurences/total
noncanonical pronuciations# occurences

Analysis of word boundaries, phonological syllable boundaries, canonical pronunciation, and R-values was carried out by Ruben Schachtenhaufen, see Schachtenhaufen (2013). This dictionary is a spin-off of this work.

References:

I
  • [p t k] corresponds to narrow IPA [pʰ t͡s kʰ].
  • [b d g] are by default voiceless, [b̥ d̥ g̊], but voicing isn't explicitly annotated in the corpus for these phones.
  • [ɣ] corresponds to narrow IPA [ɣ~ɰ]
  • [v ð ʁ] are by default approximants, narrow IPA [ʋ ð̞ ʁ̞]. Fricative versions are annotated [v̝ ð̝ ʁ̝].
  • [e] is between close and close-mid, narrow IPA [e̝].
  • [ɛ] is close-mid, narrow IPA [e].
  • [æ] is open-mid, narrow IPA [ɛ].
  • [ɑ] is centralized, narrow IPA [ɑ̈].
  • The R-value is calculated as the number of phonetically reduced phonemes/100 phonemes.

Allé, prop.
/a.ˈleːˀ/ R = 8,5
canonical
aˈleːˀ
#canonical
51/92
əˈleːˀ24
ɐˈleːˀ6
ɛˈleːˀ6
aˈleː3
aˈleːˀç1
æˈleːˀ1
Australien, prop.
/av.ˈstraːˀl.jən/ R = 8,3
canonical
ɑwˈsdʁɑːˀljən
#canonical
0/1
ɑwˈsdʁɑːˀjən1
Ayers, prop.
/ˈɛj.ərs/ R = 16,7
canonical
ˈɛjɐs
#canonical
1/3
ˈɑjɐs2
Bakkegade, prop.
/ˈbak.ə.gaːd.ə/ R = 15,4
canonical
ˈbɑgəgæːð̩
#canonical
1/13
ˈbɑɣəgæːð̩2
ˈbɑgəgæːð1
ˈbɑgɪgæːð1
ˈbɑgɪgæːð̩1
ˈbɑkɪgæðð̩1
ˈbɑɣəɣæːð̩1
ˈbɑɣɪgæːð1
ˈbɑɣɪgæːð̩1
ˈbɑːgɪgæð1
ˈbɑːɣɪˈgæːð̩1
ˈbɑːɣˈgæð1
Bjarne, prop.
/ˈbjar.nə/ R = 25,0
canonical
ˈbjɑːnə
#canonical
0/2
bjɑn1
bjɑːn̩1
Blå, prop.
/blɔːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈblɔːˀ
#canonical
20/20
Clevin, prop.
/kle.ˈviːˀn/ R = 0,0
canonical
kleˈviːˀn
#canonical
1/1
Dagmars, prop.
/ˈdav.mars/ R = 23,8
canonical
ˈdɑwmɑːs
#canonical
7/93
ˈdɑwmɐs59
ˈdɑwmɑs19
ˈdɑmɐz2
ˈdɑwmɐz2
ˈdɑwmɑːˀs2
ˈdɑmɐs1
ˈdɑwmɑːz1
Dianna, prop.
/di.ˈa.na/ R = 30,0
canonical
diˈana
#canonical
0/2
jˈana1
ðiˈana1
Dronning, prop.
/ˈdrɔn.eng/ R = 1,8
canonical
ˈdʁʌneŋ
#canonical
0/92
dʁʌneŋ85
dʁʌnn̩3
dʁʌnəŋ2
dʁʌɹ̃eŋ1
dʌneŋ1
Dyhr, prop.
/dyːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈdyɐ̯ˀ
#canonical
0/1
ˈdyːˀɐ̯1
Gangsti, prop.
/ˈgang.stiːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈgɑŋsdiːˀ
#canonical
2/2
Grønne, prop.
/ˈgrœn.ə/ R = 10,0
canonical
ˈgʁɶnə
#canonical
28/56
ˈgʁɶnn̩14
ˈgʁɶn̩9
ˈgɐ̯ɶn̞ə1
ˈgɶnn̩1
ˈgʁɶnɪ1
ˈgʁɶnʏ1
ˈgʁʌnn̩1
Gud, prop.
/gud/ R = 16,7
canonical
ˈguð
#canonical
1/4
gu1
guð1
ˈgu1
Ibsvej, prop.
/ˈips.vajˀ/ R = 2,7
canonical
ˈibsvɑjˀ
#canonical
13/16
ˈibsvajˀ3
Ingvar, n.
/ˈenˀg.var/ R = 0,0
canonical
ˈeŋˀvɑ
#canonical
1/1
Jesper, prop.
/ˈjɛs.pər/ R = 0,0
canonical
ˈjɛsbɐ
#canonical
3/3
John, prop.
/djɔn/ R = 0,0
canonical
ˈdjʌn
#canonical
0/1
djʌn1
Jørgen, prop.
/ˈjœr.ən/ R = 40,0
canonical
ˈjɶːɐn
#canonical
0/1
jɶn1
Kirkegade, prop.
/ˈkir.kə.gaːd.ə/ R = 7,2
canonical
ˈkiɐ̯gəgæːð̩
#canonical
6/20
ˈkiɐ̯ɣəgæːð2
ˈkiɐ̯gəgæðð̩1
ˈkiɐ̯gəgæːðə1
ˈkiɐ̯gɪgæːð1
ˈkiɐ̯gɪgæːð̩1
ˈkiɐ̯gɪˈgæːðə1
ˈkiɐ̯gɪˈgæːð̩1
ˈkiɐ̯çəgæðð̩1
ˈkiɐ̯ɣəgæð1
ˈkiɐ̯ɣəgæːð̩1
ˈkiɐ̯ɣəˈgæːðə1
ˈkiɐ̯ɣɪgæðð̩1
ˈkiɐ̯ɣɪgæːð̩1
Lotte, prop.
/ˈlɔt.ə/ R = 0,0
canonical
ˈlʌdə
#canonical
1/1
Peter, prop.
/ˈpeːˀt.ər/ R = 16,7
canonical
ˈpeːˀdɐ
#canonical
0/1
ˈpeːˀɾɐ1
Philip, prop.
/ˈfi.lip/ R = 50,0
canonical
ˈfilib
#canonical
0/2
fɪlɪp1
fɪlˀʏβ1
Rock, prop.
/rɔk/ R = 0,0
canonical
ˈɹʌg
#canonical
0/2
ˈɹʌk2
Slotsby, prop.
/ˈslɔts.byːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈslʌdsbyːˀ
#canonical
2/2
Slotsgade, prop.
/ˈslɔts.gaːd.ə/ R = 7,2
canonical
ˈslʌdsgæːð̩
#canonical
17/34
ˈslʌdsgæːð8
ˈslʌdsgæð2
ˈslʌdsgæðð̩1
ˈslʌdsgæːðə1
ˈslʌdsˈgæːð̩1
ˈslʌsgæð1
ˈslʌsgæːð1
ˈslʌsgæːð̩1
ˈsl̥ʌsgæð1
Stationsvej, prop.
/sta.ˈsjoːˀns.vajˀ/ R = 7,6
canonical
sdaˈɕoːˀnsvɑjˀ
#canonical
7/55
sdɛˈɕoːˀnsvɑjˀ14
sdəˈɕoːˀnsvɑjˀ10
səˈɕoːˀnsvɑjˀ6
sdaˈɕoːˀnsvajˀ5
sdəˈɕoːˀnsˈvɑjˀ4
sdaˈɕoːˀnsˈvɑjˀ2
sdɐˈɕoːˀnsˈvɑjˀ2
sdæˈɕoːˀnsˈvɑjˀ1
sdə̥ˈɕoːˀnsvɑjˀ1
sdɛˈɕoːˀnsvajˀ1
sɐˈɕoːˀnsvɑjˀ1
sɛˈɕoːˀnsvɑjˀ1
Stig, prop.
/stiːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈsdiːˀ
#canonical
1/2
sdiːˀ1
Strædet, prop.
/ˈstrɛːd.əd/ R = 9,5
canonical
ˈsdʁæːð̩d
#canonical
1/3
ˈsdʁæːð̩2
Strædet, prop.
/ˈstrɛːd.ət/ R = 2,4
canonical
ˈsdʁæːð̩d
#canonical
3/12
ˈsdʁæːð̩t8
ˈsdʁæðˀd1
, prop.
/søːˀ/ R = 0,3
canonical
ˈsøːˀ
#canonical
73/75
søːˀ1
ˈseːˀ1
Søndergade, prop.
/ˈsøn.ər.gaːd.ə/ R = 8,3
canonical
ˈsønɐgæːð̩
#canonical
8/27
ˈsønɐgæːð9
ˈsønəgæːð̩4
ˈsønɐgæð1
ˈsønɐgæðð̩1
ˈsønɐgæːðə1
ˈsønɐˈgæːð1
ˈsœnɐgæð1
ˈɕønɐgæð1
Søren, prop.
/ˈsœːr.ən/ R = 20,0
canonical
ˈsɶːɐn
#canonical
0/2
ˈsœːɐn1
ˈsɶn1
Teaterpassagen, prop.
/te.ˈaːˀt.ər.pa.saː.sjən/ R = 17,3
canonical
teˈæːˀdɐpasæːɕən
#canonical
0/52
teˈæːˀdɐpasæːɕn̩5
teˈæːˀdɐpaˈsæːɕn̩3
teˈæːˀdɐpaˈsæːɕən2
teˈæːˀdɐpəsæːɕn̩2
teˈæːˀɾɐpasæːɕən2
teˈæːˀɾɐpəsæːɕn̩2
tɛˈæːˀdɐpaˈsæːɕn̩2
tˈæːˀdɐpasæːɕn̩2
tˈæːˀɾɐpəsæːɕn̩2
tˈæːˀɾɐpəsæːɕən2
saˈæːˀɾɐpəˈsæːjɕn̩1
sˈæːˀɾɐpəˈsæːjʑn̩1
taˈæːˀdɐpaˈsæːɕən1
taˈæːˀdɐpḁˈsæːɕn̩1
taˈæːˀdɐpəsæːɕn̩1
taˈæːˀdɐpəˈsæːɕən1
taˈæːˀɾɐpəsæːɕn̩1
taˈæːˀɾɐpəsæːʑn̩1
taˈæːˀɾɐpəˈsæːɕn̩1
teˈæːˀdɐpasæːjɕn̩1
teˈæːˀɾɐpasæːɕn̩1
teˈæːˀɾɐpɐsæːɕn̩1
teˈæːˀɾɐpəˈsæːʑən1
tæˈæjˀdɐpaˈsæːjɕn̩1
tæˈæːˀdɐpasæːɕn̩1
tæˈæːˀɾɐpəˈsæːʑn̩1
tæːˀdɐpasæːɕɪn1
tɛˈæːˀdɐpɐɕæːɕn̩1
tɛˈæːˀɾɐpɛzæːɕn̩1
tˈæːˀdɐpazæːʑn̩1
tˈæːˀdɐpɐsæːɕn̩1
tˈæːˀdɐpəsæːɕɪn1
tˈæːˀdɐpɛsæːɕn̩1
tˈæːˀɾɐpasæːɕn̩1
tˈæːˀɾɐpasæːɕən1
tˈæːˀɾɐpaɕæːɕn̩1
tˈæːˀɾɐpəsæːʑn̩1
tˈæːˀɾɐβəsæːʑn̩1
Thomas, prop.
/ˈtɔ.mas/ R = 20,0
canonical
ˈtʌmas
#canonical
1/2
ˈtʌmə1
Wayne-fort, prop.
/ˈwɛjn.fɔrt/ R = 0,0
canonical
ˈwɛjnfɒːd
#canonical
1/1
Yum, prop.
/jom/ R = 0,0
canonical
ˈjɔm
#canonical
2/2
ad, adv.
/ad/ R = 0,0
canonical
ˈað
#canonical
1/1
ad, prp.
/ad/ R = 54,1
canonical
ˈað
#canonical
2/221
a182
ə7
ɐ6
ˈa5
ˈæː5
4
æ2
ɛ2
1
1
æjˀ1
ɐːˀ1
ɐ̯1
ˈæjˀ1
ad, prp.
/ad/ R = 0,0
canonical
ˈæːˀ
#canonical
3/7
æːˀ4
af, adv.
/aːˀ/ R = 8,3
canonical
ˈæːˀ
#canonical
12/16
a2
æːˀ2
af, prp.
/aːˀ/ R = 66,0
canonical
ˈæːˀ
#canonical
14/419
a324
ˈa30
ə13
ɐ9
ɛ9
æːˀ6
6
æ2
ɪ2
ʌ2
1
1
afbrændt, v.
/ˈav.brɛnˀt/ R = 2,5
canonical
ˈɑwbʁanˀd
#canonical
5/10
ˈɑwbʁɑnˀd2
ˈɑwbʁanˀt1
ˈɑwbʁɑnd1
ˈɑwbʁɑnˀ1
afbrændte, v.
/ˈav.brɛnˀ.tə/ R = 2,5
canonical
ˈɑwbʁanˀdə
#canonical
15/27
ˈɑwbʁɑnˀdə6
ˈɑwbʁandə2
ˈɑwbʁanˀdə̥1
ˈɑwbʁanˀdɪ1
ˈɑwbʁanˀɛ1
ˈɑwbʁɑnˀ1
aflang, adj.
/ˈav.lanˀg/ R = 0,0
canonical
ˈɑwlɑŋˀ
#canonical
5/5
aflange, adj.
/ˈav.lang.ə/ R = 14,0
canonical
ˈɑwlɑŋə
#canonical
2/19
ˈɑwlɑŋ4
ˈɑwlɑŋ̩4
ˈɑwlɑŋŋ̩3
ˈɑwlɑŋˀ2
ˈɑwlɑŋˀŋ̩2
ˈɑwlɑŋɪ1
ˈɑwˈlɑŋŋ̩1
aflangt, adj.
/ˈav.lanˀgt/ R = 0,0
canonical
ˈɑwlɑŋˀd
#canonical
0/1
ˈɑwlɑŋˀt1
afmærket, v.
/ˈav.mɛr.kəd/ R = 14,3
canonical
ˈɑwmæɐ̯gð̩
#canonical
0/1
ˈɑwmæɐ̯ɣð̩1
afstand, n.
/ˈav.stanˀ/ R = 0,0
canonical
ˈɑwsdanˀ
#canonical
12/12
afstanden, n.
/ˈav.stanˀ.ən/ R = 0,0
canonical
ˈɑwsdanˀn̩
#canonical
1/1
aftegnet, v.
/ˈav.tajˀ.nəd/ R = 12,5
canonical
ˈɑwtɑjˀnð̩
#canonical
0/1
ˈɑwtɑjˀnə1
aftegninger, n.
/ˈav.tajˀ.neng.ər/ R = 10,0
canonical
ˈɑwtɑjˀneŋɐ
#canonical
0/1
ˈɑwtajˀneŋˀɐ1
agtigt, adj.
/ˈak.tit/ R = 40,0
canonical
ˈɑgtid
#canonical
0/1
ˈɑgdɪd1
ah, interj.
/aː/ R = 50,0
canonical
ˈæː
#canonical
0/5
ˈɑː3
a1
ɑː1
aha, interj.
/a.ˈhɑː/ R = 0,0
canonical
aˈhɑ
#canonical
0/15
ɑˈɦɑ9
ɑˈhɑ3
ˈɑˈɦɑ2
ɑːˈɦɑ1
aha, interj.
/ˈa.ˈhɑː/ R = 0,0
canonical
ˈaˈhɑ
#canonical
0/2
ˈɑˈɦɑ2
akse, n.
/ak.sə/ R = 0,0
canonical
ˈɑgsə
#canonical
6/6
al, adj.
/alˀ/ R = 0,0
canonical
ˈalˀ
#canonical
1/1
alderdomshjem, n.
/ˈalˀ.ər.dɔms.jɛmˀ/ R = 8,3
canonical
ˈalˀɐdʌmsjɛmˀ
#canonical
3/8
ˈalˀɐdʌmɕemˀ1
ˈalˀɐdʌmɕɛmˀ1
ˈalˀʌmsjɛmˀ1
ˈɑlˀɐdʌmsjɛmˀ1
ˈɑlˀɐdʌmɕɛmˀ1
alderdomshjemmet, n.
/ˈalˀ.ər.dɔms.jɛmˀ.əd/ R = 9,3
canonical
ˈalˀɐdʌmsjɛmˀð̩
#canonical
7/24
ˈalɐdʌmsjɛmˀð̩2
ˈalˀɐdʌmɕjɛmˀð̩2
ˈalˀɐdʌmɕɛmˀð̩2
ˈalɐdʌmɕjɛmˀð̩1
ˈalˀɐdɐmsjɛmˀð̩1
ˈalˀɐdəmɕɛmˀð̩1
ˈalˀɐdəmɕɛmˀə1
ˈalˀɐdʌmsjɛmˀə1
ˈalˀɐdʌmʑjɛmˀð̩1
ˈalˀɐmsjɛmˀð̩1
ˈalˀɐɾʌmsjɛmˀð̩1
ˈalˀɐɾʌmɕɛmˀð̩1
ˈɑlɐdʌmɕɛmˀð̩1
ˈɑlˀɐdʌmsjɛmˀð̩1
aldershjemmet, n.
/ˈalˀ.ərs.jɛmˀ.əd/ R = 20,0
canonical
ˈalˀɐsjɛmˀð̩
#canonical
0/1
ˈaːˀlɐɕɛmˀð̩1
aldrig, adv.
/ˈɑl.dri/ R = 40,0
canonical
ˈɑldʁi
#canonical
0/2
ˈɑld1
ˈɑldɪ1
alle, adj.
/ˈal.ə/ R = 25,0
canonical
ˈalə
#canonical
1/4
ˈall̩2
ˈal̩1
allerede, adv.
/ˈal.ə.ˈreːd.ə/ R = 21,4
canonical
ˈaləˈʁæːð̩
#canonical
0/4
alɐʁæð1
alɐʁæːð1
alɐː1
ˈɑlɐˈʁæːð̩1
allerførst, adj.
/ˈalˀ.ər.ˈfœrst/ R = 0,0
canonical
ˈalˀɐˈfɶɐ̯sd
#canonical
0/1
ˈalˀɐˈfɶɐ̯st1
allerførste, adj.
/ˈalˀ.ər.ˈfœr.stə/ R = 10,0
canonical
ˈalˀɐˈfɶɐ̯sdə
#canonical
0/1
ˈalˀɐˈfɶsdə1
allerletteste, adj.
/ˈalˀ.ər.ˈlɛt.ə.stə/ R = 9,1
canonical
ˈalˀɐˈlɛdəsdə
#canonical
0/1
ˈalˀɐˈlɛdəsd1
allernederst, adj.
/ˈalˀ.ər.ˈneːˀd.ərst/ R = 0,0
canonical
ˈalˀɐˈneðˀɐsd
#canonical
0/1
ˈalˀɐˈneðˀɐst1
allerøverst, adj.
/ˈalˀ.ər.ˈøːˀv.ərst/ R = 10,0
canonical
ˈalˀɐˈøwˀɐsd
#canonical
0/2
ˈalˀɐˈøwˀɐs1
ˈalˀɐˈøːˀwɐs1
allerøverste, adj.
/ˈalˀ.ər.ˈøːˀv.ər.stə/ R = 0,0
canonical
ˈalˀɐˈøwˀɐsdə
#canonical
0/1
ˈalˀʌˈøwˀɐsdə1
alligevel, adv.
/a.ˈliː.ə.vɛlˀ/ R = 29,6
canonical
aˈliːivɛlˀ
#canonical
0/3
aˈlivɛlˀ1
aˈlivɪl1
aˈliːvɛl1
alligevel, adv.
/a.ˈliː.ə.ˈvɛlˀ/ R = 14,8
canonical
aˈliːiˈvɛlˀ
#canonical
1/3
aˈliˈvɛlˀ1
əˈliːˈvɛlˀ1
allright, interj.
/ˈɔrl.ˈrajt/ R = 21,4
canonical
ˈɒːlˈɹɑjd
#canonical
0/2
ˈɒːˈɹɑj1
ˈɒːˈɹɑjt1
alléen, n.
/a.ˈleːˀ.ən/ R = 14,3
canonical
aˈleːˀen
#canonical
0/1
aˈleːˀn1
alt, adj.
/alˀt/ R = 8,3
canonical
ˈalˀd
#canonical
2/3
ˈalˀ1
alt, pron.
/alˀt/ R = 6,3
canonical
ˈalˀd
#canonical
1/4
ˈalˀt2
ˈalˀ1
altid, adv.
/ˈalˀ.tiːˀd/ R = 32,1
canonical
ˈalˀtiðˀ
#canonical
1/4
ˈalˀtɪ3
altså, adv.
/ˈalˀt.sɔ/ R = 57,5
canonical
ˈalˀdsʌ
#canonical
1/438
asʌ72
asə61
azə37
alˀsʌ23
azʌ22
alˀsə16
aːˀsə13
asɪ12
ˈalˀsʌ12
as11
azɪ11
az8
alsʌ7
aːˀzə7
aːˀsʌ6
ɑsə6
ɑsʌ6
alsə5
alzə5
alˀzə5
a4
az̩4
ɑsɛ4
ɑzə4
alˀsɪ3
asɜ3
azɛ3
ɑlsə3
ɑlˀsʌ3
ˈalˀzʌ3
alzʌ2
alˀsa2
asa2
asɒ2
aðsʌ2
aːˀsɪ2
2
ɑsɪ2
ˈasə2
alsɪ1
alˀsɐ1
alˀsɑ1
alˀsɜ1
alˀzɪ1
alˀzʌ1
asn̩1
asɑ1
asə̥1
asɛ1
asɜ̥1
asɪ̥1
aza1
azɐ1
az̝ə1
aːˀs1
aːˀza1
aːˀzɪ1
lsʌ1
1
1
1
ɐ̯1
ɑlzə1
ɑlˀsə1
ɑlˀzɔ1
ɑlˀzə1
ɑs1
ɑsɪ̥1
ɑz1
ɑzɪ1
ɑzʌ1
ɑːˀsə1
ɑːˀsʌ1
ɑːˀzʌ1
ˈalsʌ1
ˈalˀsɪ1
ˈalˀzə1
ˈaˀsa1
ˈɑlˀzə1
anbragt, v.
/ˈan.brakt/ R = 0,0
canonical
ˈanbʁɑgd
#canonical
1/3
ˈanbʁɑgt2
anbringer, v.
/ˈan.brenˀg.ər/ R = 0,0
canonical
ˈanbʁæŋˀɐ
#canonical
11/11
anden, art.
/ˈan.ən/ R = 0,0
canonical
ˈann̩
#canonical
2/2
anden, num.
/ˈan.ən/ R = 0,0
canonical
ˈann̩
#canonical
8/8
anden, pron.
/ˈan.ən/ R = 11,9
canonical
ˈann̩
#canonical
38/59
ˈan̩11
ˈan9
an1
anderledes, adj.
/ˈɑn.ər.leːˀd.əs/ R = 11,1
canonical
ˈɑnɐleðˀð̩s
#canonical
0/2
ˈɑnɐleðˀs1
ˈɑnɐleːˀð̩s1
andet, art.
/ˈan.əd/ R = 33,3
canonical
ˈanð̩
#canonical
0/1
ˈan̩1
andet, num.
/ˈan.əd/ R = 0,0
canonical
ˈanð̩
#canonical
1/1
andet, pron.
/ˈan.əd/ R = 8,1
canonical
ˈanð̩
#canonical
25/37
ˈanə4
anð̩2
anə2
ˈann̩2
ˈanɛ1
ˈɑnð̩1
andre, pron.
/ˈɑn.drə/ R = 17,1
canonical
ˈɑndʁɐ
#canonical
1/7
ˈɑndɐ6
ane, v.
/ˈaːn.ə/ R = 8,3
canonical
ˈæːnə
#canonical
2/3
ˈæːn̩1
anelse, n.
/ˈaːn.əl.sə/ R = 19,0
canonical
ˈæːnl̩sə
#canonical
1/7
ˈæːnn̩z1
ˈæːnsə1
ˈæːn̞̩sə1
ˈæːn̩lsə1
ˈæ̃ːl̩sə1
ˈæ̃ːnl̩sə1
aner, v.
/ˈaːn.ər/ R = 0,0
canonical
ˈæːnɐ
#canonical
1/1
angivet, v.
/ˈan.giːˀv.əd/ R = 28,6
canonical
ˈangiwˀð̩
#canonical
0/1
ˈangiːˀð1
ankom, v.
/ˈan.kɔmˀ/ R = 0,0
canonical
ˈankʌmˀ
#canonical
1/1
ansvar, n.
/ˈan.svaːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈansvɑːˀ
#canonical
1/1
antage, v.
/ˈan.taːˀg.ə/ R = 14,3
canonical
ˈantæːˀæ
#canonical
0/1
ˈantæːˀ1
antal, n.
/ˈan.tal/ R = 0,0
canonical
ˈantal
#canonical
0/1
antal1
anyway, UL
/ˈɛ.ni.ˈwɛj/ R = 16,7
canonical
ˈɛniˈwɛj
#canonical
0/1
ˈɛnʏˈwɛj1
areal, n.
/a.re.ˈaːˀl/ R = 28,6
canonical
ɑʁæˈæːˀl
#canonical
0/1
ɑˈjæːˀl1
arket, n.
/ˈar.kəd/ R = 0,0
canonical
ˈɑːgð̩
#canonical
2/2
arm, n.
/arˀm/ R = 0,0
canonical
ˈɑːˀm
#canonical
2/2
art, n.
/arˀt/ R = 0,0
canonical
ˈɑːˀd
#canonical
1/1
at, Un.IK
/at/ R = 82,5
canonical
ˈad
#canonical
0/231
ʌ85
a50
38
ɐ18
ə17
ad9
at5
ɒ3
ɑ2
æ1
ɐ̯1
ɛ1
ː1
at, conj.
/at/ R = 31,4
canonical
ˈad
#canonical
0/279
ad121
a98
15
at12
ə11
əd6
ɛ4
d2
ˈat2
ab1
1
aɹ̥1
1
ð1
ɐd1
ɑ1
ɛd1
avanceret, adj.
/a.vang.ˈseːˀr.əd/ R = 20,0
canonical
avɑŋˈseːˀɐð
#canonical
0/1
av̞ɑŋˈseɐ̯ˀð̩1
bag, adv.
/baːˀg/ R = 0,0
canonical
ˈbæːˀ
#canonical
2/3
ˈbæjˀ1
bag, adv.
/ˈbaːˀg/ R = 0,0
canonical
ˈbæːˀ
#canonical
1/1
bag, prp.
/baːˀg/ R = 0,0
canonical
ˈbæːˀ
#canonical
2/2
bagefter, adv.
/ˈbaːˀg.ɛf.tər/ R = 12,5
canonical
ˈbæːˀɛfdɐ
#canonical
0/1
ˈbæːˈɛfdɐ1
bagefter, adv.
/ˈbaːˀg.ˈɛf.tər/ R = 0,0
canonical
ˈbæːˀˈɛfdɐ
#canonical
1/1
baglæns, adj.
/ˈbag.lɛnˀs/ R = 0,0
canonical
ˈbɑwlɛnˀs
#canonical
2/2
bagpå, adv.
/ˈbaːˀg.pɔːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈbæːˀpɔːˀ
#canonical
0/1
ˈbæjˀpɔːˀ1
bagud, adv.
/ˈbaːˀg.ˈuːˀd/ R = 0,0
canonical
ˈbæːˀˈuðˀ
#canonical
1/1
bakke, n.
/ˈbak.ə/ R = 25,0
canonical
ˈbɑgə
#canonical
0/1
ˈbɑɣɪ1
banan, n.
/ba.ˈnaːˀn/ R = 0,0
canonical
baˈnæːˀn
#canonical
1/1
bananer, n.
/ba.ˈnaːˀn.ər/ R = 0,0
canonical
baˈnæːˀnɐ
#canonical
1/1
bananpalme, n.
/ba.ˈnaːˀn.pal.mə/ R = 0,6
canonical
baˈnæːˀnpalmə
#canonical
10/13
baˈnæːˀnpalma1
baˈnæːˀnpɛlmʏ1
paˈnæːˀnpalmə1
bananpalmen, n.
/ba.ˈnaːˀn.pal.mən/ R = 4,8
canonical
baˈnæːˀnpalmən
#canonical
24/51
baˈnæːˀnpalmn̩9
baˈnæːˀnpalm̩4
baˈnæːˀnpalmɪn3
βaˈnæːˀnpalmɪn2
baˈnæːnpalmən1
baˈnæːˀnpalmm̩1
baˈnæːˀnpalˈmən1
baˈnæːˀnpal̞mn̩1
baˈnæːˀnpamm̩1
baˈnæːˀnˈpalmn̩1
bæˈnæːˀnpalmn̩1
bəˈnæːˀnpalmn̩1
bɛˈnæːˀnpalmən1
bananpalmens, n.
/ba.ˈnaːˀn.pal.məns/ R = 7,1
canonical
baˈnæːˀnpalməns
#canonical
0/1
baˈnæːˀnpalmn̩s1
bananpalmer, n.
/ba.ˈnaːˀn.pal.mər/ R = 0,0
canonical
baˈnæːˀnpalmɐ
#canonical
2/2
bananpalmerne, n.
/ba.ˈnaːˀn.pal.mər.nə/ R = 0,0
canonical
baˈnæːˀnpalmɐnə
#canonical
1/1
bane, n.
/ˈbaːn.ə/ R = 2,2
canonical
ˈbæːnə
#canonical
8/9
ˈbæːn̩1
baneoverskæringen, n.
/ˈbaːn.ə.ɔv.ər.skɛːˀr.enˀg.ən/ R = 11,8
canonical
ˈbæːnəɒwɐsgæɐ̯ˀeŋˀŋ̩
#canonical
0/1
ˈbæːnəɒwˀɐsgɛːˀɐ̯æŋŋ̩1
bank, n.
/banˀk/ R = 3,3
canonical
ˈbɑŋˀg
#canonical
2/6
ˈbɑŋˀk3
ˈbɑŋˀ1
banke, v.
/ˈbank.ə/ R = 0,0
canonical
ˈbɑŋgə
#canonical
1/1
banken, n.
/ˈbanˀk.ən/ R = 0,0
canonical
ˈbɑŋˀgŋ̩
#canonical
8/8
banket, v.
/ˈbank.əd/ R = 0,0
canonical
ˈbɑŋgð̩
#canonical
3/3
bar, n.
/baːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈbɑːˀ
#canonical
6/6
bare, adv.
/ˈbaːr.ə/ R = 24,1
canonical
ˈbɑːɑ
#canonical
17/81
ˈbɑː35
bɑː8
ˈbɑ8
4
ˈβɑː2
ˈβɑːɑ2
bɑɑ1
bɑːɑ1
ˈbɑɑ1
ˈbɑːɛ1
βɑ1
beboelse, n.
/be.ˈboːˀ.əl.sə/ R = 10,0
canonical
beˈboːˀolsə
#canonical
0/1
bəˈboːˀl̩sə1
befinde, v.
/be.ˈfenˀ.ə/ R = 14,3
canonical
beˈfenˀə
#canonical
0/1
beˈfenˀ1
befinder, v.
/be.ˈfenˀ.ər/ R = 13,0
canonical
beˈfenˀɐ
#canonical
5/23
bəˈfenˀɐ13
bəˈfenɐ2
befen̞ˀɐ1
bɛˈfenˀɐ1
β̥̩ˈfenˀɐ1
begge, pron.
/ˈbɛk.ə/ R = 25,0
canonical
ˈbɛgə
#canonical
1/13
ˈbɛg6
ˈbɛɣɪ3
ˈbɛɣə2
ˈbɛɣ1
begiver, v.
/be.ˈgiːˀv.ər/ R = 0,0
canonical
beˈgiwˀɐ
#canonical
0/2
begiːvˀɐ1
begiːˀwɐ1
begynde, v.
/be.ˈgønˀ.ə/ R = 28,6
canonical
beˈgønˀə
#canonical
0/4
beˈgønˀ1
bəˈgønn̩1
bəˈgønˀə1
βəˈgønˀn̩̥1
begyndelsen, n.
/be.ˈgønˀ.əl.sən/ R = 29,6
canonical
beˈgønˀl̩sn̩
#canonical
0/3
beˈgønˀn̩sn̩1
bəˈgønˀsn̩̥1
βəˈgønˀsn̩̥1
begynder, v.
/be.ˈgønˀ.ər/ R = 16,4
canonical
beˈgønˀɐ
#canonical
2/20
bəˈgønˀɐ10
βʊˈgønˀɐ2
beˈgønɐ1
bøˈgønˀɐ1
bəgønɐ1
bɪˈgønɐ1
bɪˈgønˀɐ1
βəˈgønˀɐ1
begyndte, v.
/be.ˈgønˀ.tə/ R = 25,0
canonical
beˈgønˀdə
#canonical
0/2
bøˈgønˀd1
bəˈgønˀd1
behageligt, adj.
/be.ˈhaːˀg.ə.lit/ R = 30,0
canonical
beˈhæːˀælid
#canonical
0/1
bɛˈɦæːˀlɪd1
behøver, v.
/be.ˈhøːˀv.ər/ R = 57,1
canonical
beˈhøwˀɐ
#canonical
0/2
bəˈɦøwˀɐ1
β1
benhøjde, n.
/ˈbeːn.højˀ.də/ R = 0,0
canonical
ˈbeːnhʌjˀdə
#canonical
1/1
beskrev, v.
/be.ˈskreːˀv/ R = 12,5
canonical
beˈsgʁæwˀ
#canonical
0/1
bəˈsgʁæwˀ1
beskrevet, v.
/be.ˈskreːˀv.əd/ R = 13,9
canonical
beˈsgʁæwˀð̩
#canonical
0/4
beˈsgʁæðˀ̩1
beˈsgʁæːˀð̩1
bɪˈsgʁæðˀð̩1
bɪ̥ˈsgʁæwˀð̩1
beskrive, v.
/be.ˈskriːˀv.ə/ R = 28,6
canonical
beˈsgʁiwˀʊ
#canonical
0/7
bəˈsgʁiwˀ3
beˈsgʁiːˀʊ1
bɪˈsgʁɪwˀ1
bɪˈsxʁɪw1
βɪˈsgʁɪwˀʊ1
beskriver, v.
/be.ˈskriːˀv.ər/ R = 25,0
canonical
beˈsgʁiwˀɐ
#canonical
0/4
beˈsgʁɪ1
bəˈsgʁɪwˀɐ1
bɪˈsgʁiwˀɐ1
bɪˈsgʁɪwˀɐ1
bestående, v.
/be.ˈstɔːˀ.ə.nə/ R = 20,0
canonical
beˈsdɔːˀɔnə
#canonical
0/1
bəˈsdɔːˀnə1
består, v.
/be.ˈstɔːˀr/ R = 4,8
canonical
beˈsdɒːˀ
#canonical
2/3
bəˈsdɒːˀ1
besøg, n.
/be.ˈsøːˀg/ R = 0,0
canonical
beˈsøːˀ
#canonical
1/1
betyder, v.
/be.ˈtyːˀd.ər/ R = 10,7
canonical
beˈtyðˀɐ
#canonical
1/4
bəˈtyðˀɐ2
beˈtyðɐ1
bevæge, v.
/be.ˈvɛːˀg.ə/ R = 42,9
canonical
beˈvɛːˀɛ
#canonical
0/4
bəvɛː2
bɪvɛː1
bʏvɛː1
bevægelsesretningen, n.
/be.ˈvɛːˀg.əl.səs.rɛt.nenˀg.ən/ R = 2,6
canonical
beˈvɛːˀɛlsəsʁadneŋˀŋ̩
#canonical
0/2
beˈvɛːˀl̩səsʁadneŋˀŋ̩1
beˈvɛːˀɛlzəsˈʁɑdneŋˀŋ̩1
bevæger, v.
/be.ˈvɛːˀg.ər/ R = 38,1
canonical
beˈvɛːˀɐ
#canonical
0/18
bəvɛɐ̯3
bevɛːɐ2
bəvɛɐ2
bevɛːˀɐ1
bəvɛːɐ1
bəvɛːˀɐ1
bəˈvɛːɐ1
bəˈvɛːˀɐ1
bəβɛɐ̯1
bɪvɛɐ̯1
bʏvɛɐ1
bʏvɛɐ̯1
βevɛːˀɐ1
βəvɛɐ̯1
bibeholde, v.
/ˈbi.be.hɔlˀ.ə/ R = 11,1
canonical
ˈbibehʌlˀə
#canonical
0/1
ˈbibəhʌlˀə1
bibliotek, n.
/bi.bli.o.ˈteːˀk/ R = 22,7
canonical
biblioˈteːˀg
#canonical
0/2
bibjʊˈteːˀg1
biblʊˈteːˀg1
biblioteket, n.
/bi.bli.o.ˈteːˀk.əd/ R = 22,2
canonical
biblioˈteːˀgð̩
#canonical
0/9
bibjoˈteːˀgð̩1
bibjʏoˈteːˀgð̩1
bibləˈteːˀɣð̩1
biblʊˈteːˀgð̩1
biboˈteːˀɣð̩1
bibɪʏˈteːˀgð̩1
bibʏˈteːˀɣə1
biluˈteːˀgð̩1
blibloˈteːˀgð̩1
bil, n.
/biːˀl/ R = 0,0
canonical
ˈbiːˀl
#canonical
4/4
bilen, n.
/ˈbiːˀl.ən/ R = 8,3
canonical
ˈbiːˀln̩
#canonical
0/2
biːˀln̩1
ˈbiːˀn̩1
billede, n.
/ˈbel.əd/ R = 0,0
canonical
ˈbelð̩
#canonical
0/1
ˈbeləð̩1
bingo, interj.
/ˈben.go/ R = 0,0
canonical
ˈbeŋgo
#canonical
1/1
biograf, n.
/bi.o.ˈgraːˀf/ R = 11,1
canonical
bioˈgʁɑːˀf
#canonical
0/4
biwˈgʁɑːˀf4
biografen, n.
/bi.o.ˈgraːˀf.ən/ R = 12,0
canonical
bioˈgʁɑːˀfn̩
#canonical
0/5
biwˈgʁɑːˀfn̩4
biwˈgχɑːˀfn̩1
bitte, adj.
/ˈbit.ə/ R = 15,0
canonical
ˈbidə
#canonical
2/10
ˈbidɪ2
ˈbiɾɪ2
ˈbid1
ˈbitə1
ˈbiɾə1
ˈbʏɾʏ1
bjergkløft, n.
/ˈbjɛrv.kløft/ R = 3,6
canonical
ˈbjæɐ̯wkløfd
#canonical
4/22
ˈbjæɐ̯wkløft10
ˈbjawkløft2
ˈbjawkløfd1
ˈbjæwkløft1
ˈbjæwˈkløft1
ˈbjæɐ̯kløft1
ˈbjæɐ̯wkløf1
ˈbjæɐ̯wkløfθ1
bjergkløften, n.
/ˈbjɛrv.kløf.tən/ R = 4,2
canonical
ˈbjæɐ̯wkløfdn̩
#canonical
9/15
ˈbjawkløfdn̩4
ˈbjæwgløfdn̩1
ˈbjæwkløfdn̩1
blad, n.
/blad/ R = 0,0
canonical
ˈblað
#canonical
1/1
blandt, prp.
/blanˀt/ R = 29,2
canonical
ˈblanˀd
#canonical
0/4
bland2
blan1
blaɾ1
blev, v.
/bleːˀv/ R = 20,0
canonical
ˈblewˀ
#canonical
1/2
ˈble1
blevet, v.
/ˈbleːv.əd/ R = 43,3
canonical
ˈbleːwð̩
#canonical
0/5
bleð3
bleðð̩1
bleð̩1
blind, adj.
/blenˀ/ R = 0,0
canonical
ˈblenˀ
#canonical
2/2
blive, v.
/ˈbliːv.ə/ R = 24,6
canonical
ˈbliːʊ
#canonical
0/13
bliːi4
ˈbliː3
ˈbliːi3
blii2
bli1
bliver, v.
/ˈbliːˀv.ər/ R = 49,4
canonical
ˈbliwˀɐ
#canonical
0/60
bliɐ̯37
ˈbliɐ̯ˀ8
bliɐ̯ˀ3
blɪ3
biɐ̯2
ˈbliɐ̯2
bli1
bliɐ1
bɪɐ̯1
liɐ̯1
βlɪ1
blomst, n.
/blɔmˀst/ R = 2,9
canonical
ˈblʌmˀsd
#canonical
2/5
ˈblʌmˀst2
ˈblʌmˀs1
blomsten, n.
/ˈblɔmˀ.stən/ R = 0,0
canonical
ˈblʌmˀsdn̩
#canonical
2/2
blomster, n.
/ˈblɔmˀ.stər/ R = 0,0
canonical
ˈblʌmˀsdɐ
#canonical
1/1
blot, adv.
/blɔt/ R = 0,0
canonical
ˈblʌd
#canonical
1/1
blå-grønne, adj.
/ˈblɔ.grœn.ə/ R = 0,0
canonical
ˈblʌgʁɶnə
#canonical
1/1
blå, adj.
/blɔːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈblɔːˀ
#canonical
106/109
ˈplɔːˀ3
blåt, adj.
/blɔt/ R = 5,0
canonical
ˈblʌd
#canonical
3/5
ˈblʌs1
ˈblʌt1
blæser, v.
/ˈblɛːˀs.ər/ R = 0,0
canonical
ˈblɛːˀsɐ
#canonical
1/1
blød, adj.
/bløːˀd/ R = 0,0
canonical
ˈbløðˀ
#canonical
12/12
bløde, adj.
/ˈbløːd.ə/ R = 0,0
canonical
ˈbløːð̩
#canonical
1/2
ˈbløːðə1
blødt, adj.
/bløt/ R = 0,0
canonical
ˈblød
#canonical
1/1
bo, v.
/boːˀ/ R = 50,0
canonical
ˈboːˀ
#canonical
0/1
bo1
boble, v.
/ˈbɔb.lə/ R = 0,0
canonical
ˈbʌblə
#canonical
1/1
boet, v.
/ˈboːˀ.əd/ R = 0,0
canonical
ˈboːˀð̩
#canonical
1/1
boghandel, n.
/ˈbog.hanˀ.əl/ R = 4,2
canonical
ˈbɔwhanˀl̩
#canonical
0/3
ˈbɔwɦanˀl̩2
ˈbɔːhanˀl̩1
boghandlen, n.
/ˈbog.hanˀ.lən/ R = 5,6
canonical
ˈbɔwhanˀln̩
#canonical
0/2
ˈbɔwɦanˀln̩1
ˈbɔːɦanˀln̩1
bogstaverne, n.
/ˈbok.staːˀv.ər.nə/ R = 9,1
canonical
ˈbɔgsdæwˀɐnə
#canonical
0/1
ˈbɔgsdæːˀwɐn̩1
boks, n.
/bɔks/ R = 25,0
canonical
ˈbʌgs
#canonical
0/1
ˈbʌxs1
boksen, n.
/ˈbɔk.sən/ R = 0,0
canonical
ˈbʌgsn̩
#canonical
2/2
bord, n.
/boːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈboɐ̯ˀ
#canonical
1/1
borde, n.
/ˈboːr.ə/ R = 0,0
canonical
ˈboːɐ
#canonical
1/2
ˈboːʌ1
bordet, n.
/ˈboːˀr.əd/ R = 0,0
canonical
ˈboːˀɐð
#canonical
2/2
borg, n.
/bɔrˀv/ R = 0,0
canonical
ˈbɒwˀ
#canonical
0/3
ˈbɒːɣˀ2
ˈbɒːˀw1
bort, adv.
/bɔrt/ R = 0,0
canonical
ˈbɒːd
#canonical
1/1
bortset, adv.
/ˈbɔrt.seːˀt/ R = 51,9
canonical
ˈbɒːdseːˀd
#canonical
0/3
ˈbɒdse1
ˈbɒsə1
ˈbɒːse1
bred, n.
/bred/ R = 0,0
canonical
ˈbʁæð
#canonical
1/1
bred, n.
/breːˀd/ R = 6,7
canonical
ˈbʁæðˀ
#canonical
2/3
ˈbʁæð1
bredde, n.
/ˈbreːˀt.ə/ R = 0,0
canonical
ˈbʁæːˀdə
#canonical
3/3
breddegrad, n.
/ˈbreːˀt.ə.graːˀd/ R = 4,2
canonical
ˈbʁæːˀdəgʁɑðˀ
#canonical
0/2
ˈbʁæːˀdɪgʁɑːˀð1
ˈbʁæːˀɾegʁɑːˀð1
bredden, n.
/ˈbreːˀt.ən/ R = 0,0
canonical
ˈbʁæːˀdn̩
#canonical
2/2
brede, adj.
/ˈbreːd.ə/ R = 0,0
canonical
ˈbʁæːð̩
#canonical
4/4
bredere, adj.
/ˈbreːd.ər.ə/ R = 7,1
canonical
ˈbʁæːðɐɐ
#canonical
1/2
ˈbʁæðɐɐ1
bredt, adj.
/bret/ R = 0,0
canonical
ˈbʁæd
#canonical
1/2
ˈbʁæt1
brik, n.
/brek/ R = 7,5
canonical
ˈbʁæg
#canonical
9/20
ˈbʁæk5
ˈbʁæx4
ˈbʁæj1
ˈbʁæç1
brikker, n.
/ˈbrek.ər/ R = 16,0
canonical
ˈbʁægɐ
#canonical
3/15
ˈbʁæɣɐ12
brikkerne, n.
/ˈbrek.ər.nə/ R = 0,0
canonical
ˈbʁægɐnə
#canonical
4/4
briller, n.
/ˈbrel.ər/ R = 0,0
canonical
ˈbʁælɐ
#canonical
2/2
bro, n.
/broːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈbʁoːˀ
#canonical
1/1
broen, n.
/ˈbroːˀ.ən/ R = 0,0
canonical
ˈbʁoːˀon
#canonical
0/1
ˈbʁoːˀn̩1
bruddet, n.
/ˈbrudˀ.əd/ R = 28,6
canonical
ˈbʁuðˀð̩d
#canonical
0/1
ˈbʁʊːˀðət1
brug, n.
/bruːˀg/ R = 0,0
canonical
ˈbʁuːˀ
#canonical
1/2
ˈbʁoːˀ1
bruge, v.
/ˈbruːg.ə/ R = 28,0
canonical
ˈbʁuːu
#canonical
0/5
ˈbʁoːo2
ˈbʁuː2
βʁʊː1
bruges, v.
/ˈbruːg.əs/ R = 16,7
canonical
ˈbʁuːus
#canonical
0/1
ˈbʁoːos1
brugt, v.
/brokt/ R = 0,0
canonical
ˈbʁɔgd
#canonical
1/1
brun, adj.
/bruːˀn/ R = 4,8
canonical
ˈbʁuːˀn
#canonical
6/21
ˈbʁoːˀn8
ˈbʁoːˀŋ2
ˈbʁuːˀŋ2
ˈboːˀn1
ˈbʁũːˀ1
ˈbʁ̝oːˀn1
brune, adj.
/ˈbruːn.ə/ R = 6,4
canonical
ˈbʁuːnə
#canonical
5/13
ˈbʁoːnə2
ˈbʁuːn2
ˈbʁuːn̩2
ˈbʁoːnɪ1
ˈbʁoːn̩1
brunt, adj.
/bruːˀnt/ R = 0,0
canonical
ˈbʁuːˀnd
#canonical
1/1
brændte, v.
/ˈbrɛnˀ.tə/ R = 0,0
canonical
ˈbʁanˀdə
#canonical
1/1
bue, n.
/ˈbuː.ə/ R = 1,6
canonical
ˈbuːu
#canonical
93/154
ˈbuːʊ31
ˈbuːə16
ˈbuː8
ˈbuu2
ˈbuːwə2
ˈbuːʌ2
buede, adj.
/ˈbuː.əd.ə/ R = 40,0
canonical
ˈbuːð̩ð̩
#canonical
0/3
ˈbuːð̩1
ˈbuːəð1
ˈbʊːʏð1
bueform, n.
/ˈbuː.ə.fɔrˀm/ R = 0,0
canonical
ˈbuːufɒːˀm
#canonical
1/1
buen, n.
/ˈbuː.ən/ R = 5,0
canonical
ˈbuːun
#canonical
1/4
ˈbuːn1
ˈbuːn̩1
ˈbuːʊn1
buer, n.
/ˈbuː.ər/ R = 6,3
canonical
ˈbuːɐ
#canonical
3/4
ˈbuɐ1
buer, v.
/ˈbuː.ər/ R = 0,0
canonical
ˈbuːɐ
#canonical
3/5
buːɐ2
buet, adj.
/ˈbuː.əd/ R = 0,0
canonical
ˈbuːð̩
#canonical
0/1
ˈbuːəð1
bugter, v.
/ˈbok.tər/ R = 0,0
canonical
ˈbɔgdɐ
#canonical
1/1
buket, n.
/bu.ˈkɛt/ R = 0,0
canonical
buˈkɛd
#canonical
0/1
bukɛd1
bule, n.
/ˈbuːl.ə/ R = 13,3
canonical
ˈbuːlə
#canonical
1/3
ˈbuːl1
ˈbuːl̩1
bund, n.
/bonˀ/ R = 0,0
canonical
ˈbɔnˀ
#canonical
1/1
bunden, n.
/ˈbonˀ.ən/ R = 0,0
canonical
ˈbɔnˀn̩
#canonical
10/10
bundet, v.
/ˈbon.əd/ R = 0,0
canonical
ˈbɔnð̩
#canonical
0/1
bɔnð̩1
bundlinjen, n.
/ˈbon.lin.jən/ R = 0,0
canonical
ˈbɔnlinjən
#canonical
0/1
ˈbɔnlinjɪn1
burde, v.
/ˈbur.də/ R = 20,0
canonical
ˈbuɐ̯də
#canonical
0/5
buɐ̯d4
ˈbuɐ̯d1
butik, n.
/bu.ˈtik/ R = 0,0
canonical
buˈtig
#canonical
1/1
by, n.
/byːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈbyːˀ
#canonical
1/1
byen, n.
/ˈbyːˀ.ən/ R = 12,5
canonical
ˈbyːˀyn
#canonical
0/4
ˈbyːˀn3
ˈbyːˀn̩1
bygge, v.
/ˈbyk.ə/ R = 37,5
canonical
ˈbygə
#canonical
0/2
ˈbyɣ1
ˈbyɣə1
byggelegeplads, n.
/ˈbyk.ə.laj.ə.plas/ R = 15,4
canonical
ˈbygəlɑjɪplas
#canonical
0/13
ˈbyɣəlɑɪplas3
ˈbygəlɑɪplas1
ˈbygəlɑːplas1
ˈbygʏlɑɪplas1
ˈbyɣəlɑjplas1
ˈbyɣəlɑjɪplas1
ˈbyɣəˈlɑɪplas1
ˈbyɣɪlɑɪplas1
ˈbyɣɪlɑɪɸlas1
ˈbyɣʏlɑɪplas1
ˈbyːɣəlɑɪplas1
byggelegepladsen, n.
/ˈbyk.ə.laj.ə.plas.ən/ R = 15,2
canonical
ˈbygəlɑjɪplasn̩
#canonical
0/35
ˈbyɣəlɑɪplasn̩8
ˈbyɣəlɑjplasn̩5
ˈbygəlaɪplasn̩3
ˈbyɣʏlɑɪplasn̩3
ˈbygəlɑɪplasn̩2
bygəlaɪplasn̩1
ˈbyglɑjˀplasn̩1
ˈbygəlɑjplasn̩1
ˈbygəlɑjplazn̩1
ˈbygʏblɑːˀɪlplasn̩1
ˈbygʏlɑjplasn̩1
ˈbygʏlɑɪplasn̩1
ˈbyɣəlaɪplasn̩1
ˈbyɣəlɑplasn̩1
ˈbyɣəlɑːɪplasn̩1
ˈbyɣʏlɑɪblasn̩1
ˈbyɣʏlɑɪˈplasn̩1
ˈbyɣʏˈlaːɪˈplasn̩1
ˈbʏɣəlɑjplasn̩1
byggeplads, n.
/ˈbyk.ə.plas/ R = 12,5
canonical
ˈbygəplas
#canonical
0/1
ˈbyɣəplas1
byggepladsen, n.
/ˈbyk.ə.plas.ən/ R = 13,9
canonical
ˈbygəplasn̩
#canonical
0/4
ˈbyɣəplasn̩2
ˈbyɣʏˈplasn̩1
ˈbʏɣʏplasn̩1
bygget, v.
/ˈbyk.əd/ R = 12,5
canonical
ˈbygð̩
#canonical
1/2
ˈbyɣð̩1
bygning, n.
/ˈbyk.neng/ R = 0,0
canonical
ˈbygneŋ
#canonical
1/1
byteateret, n.
/ˈby.te.aːˀt.ər.əd/ R = 20,0
canonical
ˈbyteæːˀdɐð̩
#canonical
0/1
ˈbytæːˀdɐð1
bytter, v.
/ˈbyt.ər/ R = 25,0
canonical
ˈbydɐ
#canonical
0/1
byɾɐ1
byttet, v.
/ˈbyt.əd/ R = 12,5
canonical
ˈbydð̩
#canonical
0/2
bydð̩1
byɹð̩1
både, adv.
/ˈbɔːd.ə/ R = 5,0
canonical
ˈbɔːð̩
#canonical
4/5
bɔː1
bænke, n.
/ˈbɛnk.ə/ R = 0,0
canonical
ˈbɛŋgə
#canonical
0/1
ˈbɛŋgɪ1
bøjer, v.
/ˈbøj.ər/ R = 0,0
canonical
ˈbʌjɐ
#canonical
0/1
bʌjɐ1
bølge, n.
/ˈbøl.jə/ R = 0,0
canonical
ˈbøljə
#canonical
1/1
bølgede, adj.
/ˈbøl.jəd.ə/ R = 16,7
canonical
ˈbøljð̩ð̩
#canonical
0/4
ˈbøljəð̩3
ˈbøljð̩1
bølger, n.
/ˈbøl.jər/ R = 0,0
canonical
ˈbøljɐ
#canonical
3/3
bør, v.
/bœr/ R = 0,0
canonical
ˈbɶɐ̯
#canonical
1/1
børnehave, n.
/ˈbœr.nə.haːv.ə/ R = 11,1
canonical
ˈbɶɐ̯nəhæːʊ
#canonical
0/5
ˈbɶɐ̯nəɦæw2
ˈbɶɐ̯nəɦæːʊ1
ˈbɶɐ̯nɛɦæʊ1
ˈbɶɐ̯nɪɦæːʊ1
børnehaven, n.
/ˈbœr.nə.haːv.ən/ R = 11,5
canonical
ˈbɶɐ̯nəhæːwn̩
#canonical
0/27
ˈbɶɐ̯nəɦæwn7
ˈbɶɐ̯nəɦæːwn̩5
ˈbɶɐ̯nəɦæːwn4
ˈbɶɐ̯nəɦæwn̩2
ˈbɶɐ̯nɦæwn2
ˈbɶɐ̯nɪɦæːwn̩2
ˈbɶɐ̯nəɦæːvn̩1
ˈbɶɐ̯nɦæːwn1
ˈbɶɐ̯nɪˈhæːvn̩1
ˈbɶːnɐɦæwn̩1
ˈbɶːnəɦæːwn̩1
café, n.
/ka.ˈfeːˀ/ R = 0,0
canonical
kaˈfeːˀ
#canonical
1/1
caféen, n.
/ka.ˈfeːˀ.ən/ R = 0,0
canonical
kaˈfeːˀen
#canonical
1/1
centimet, n.
/sɛn.ti.ˈmeːˀt/ R = 10,0
canonical
sɛntiˈmeːˀd
#canonical
0/1
sensiˈmeːˀt1
centimeter, n.
/sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər/ R = 14,8
canonical
sɛntiˈmeːˀdɐ
#canonical
29/204
sɛntɪˈmeːˀdɐ38
sɛnsɪˈmeːˀdɐ17
sɛnsiˈmeːˀdɐ8
sɛntɪ̥ˈmeːˀdɐ7
sɛntɪˈmeːˀɾɐ4
sɪnsɪˈmeːˀdɐ4
sɪntɪˈmeːˀdɐ4
sentiˈmeːˀdɐ3
sɛntɪˈmeːˀdə3
sɛnzɪˈmeːˀɹɐ3
sɛnsi̥ˈmeːˀɹɐ2
sɛnsɪˈmeːˀɹɐ2
sɛnsɪ̥ˈmeːˀdɐ2
sɛntiˈmeːˀda2
sɛntiˈmeːˀɹɐ2
sɛnti̥ˈmeːˀdɐ2
sɛntɪˈmeːˀɹɐ2
sɛnzɪˈmeːˀdɐ2
sɛ̃si̥ˈmeːˀdɐ2
sɪnsi̥ˈmeːˀdɐ2
sɪntɪˈmeːˀdə2
sensɪˈmeːˀðɐ1
sentɪˈmeɹə1
sentɪˈmeːˀda1
sentɪˈmeːˀdɐ1
sentɪˈmeːˀɹɐ1
sentɪ̥ˈmeːˀdɐ1
senzɪˈmeːˀdɐ1
sẽsɪ̥ˈmeːˀɹɐ1
sẽtiˈmeːˀdɐ1
sənsɪˈmeːˀdɐ1
sənsɪ̥ˈmeːˀdɐ1
sɛndɪˈmeːˀɹɐ1
sɛniˈmeːˀda1
sɛnsiˈmeːˀda1
sɛnsiˈmeːˀð̝ɐ1
sɛnsi̥meɹə1
sɛnsi̥ˈmeːˀdɐ1
sɛnsm̩ˈmeːˀdɐ1
sɛnsɪmeɾɐ1
sɛnsɪmeːˀdɐ1
sɛnsɪmeːˀðɐ1
sɛnsɪmɪdɐ1
sɛnsɪˈmeːˀt̞ɐ1
sɛnteˈmeːˀdɐ1
sɛntimeɹɐ1
sɛntimeːˀdɐ1
sɛntimeːˀða1
sɛntiˈmeːɾɐ1
sɛntiˈmeːˀðɐ1
sɛntiˈmeːˀɹɛ1
sɛnti̥medɐ1
sɛnti̥ˈmeɹɐ1
sɛntɪmeːˀdɐ1
sɛntɪˈmeːˀd1
sɛntɪˈmeːˀda1
sɛntɪˈmeːˀdɪ1
sɛntɪˈmeːˀtɐ1
sɛntɪˈmɛːˀdɐ1
sɛntɪ̥meːˀɾɐ1
sɛnziˈmeːˀdɐ1
sɛnziˈmeːˀðɐ1
sɛnziˈmeːˀɾɐ1
sɛnəmeɹɐ1
sɛnɪˈmeːˀdɐ1
sɛtɪˈmedə1
sɛ̃sɪˈmeːˀdɐ1
sɛ̃sɪ̥ˈmeːˀdɐ1
sɛ̥tɪˈmeːˀdɐ1
sɪnsɪˈmeːˀdə1
sɪnsɪˈmeːˀɾɐ1
sɪntiˈmeːˀdɐ1
sɪnti̥ˈmeːˀdɐ1
sɪntɪmeːˀɹɐ1
sɪntɪˈmeːˀtɐ1
sɪnzɪmed̞ɐ1
sɪ̃zɪˈmeːˀdɐ1
tɪnsɪˈmeːˀdɐ1
zɛniˈmeːˀnɐ1
zɛnzɪˈmeːˀdɐ1
zɛ̃zɪmeːɹɐ1
zɪnzɪˈmeːˀɾɐ1
ˈsɛnsimeːˀdɐ1
centimeter, n.
/ˈsɛn.ti.meːˀt.ər/ R = 10,9
canonical
sɛntiˈmeːˀdɐ
#canonical
1/5
sɛnsɪ̥ˈmeːˀɾɐ1
sɛntɪˈmeːˀdɐ1
sɛntɪ̥ˈmeːˀdɐ1
sɪntiˈmeːˀdɐ1
centimeter, n.
/ˈsɛn.ti.meːˀt.ər/ R = 10,6
canonical
ˈsɛntimeːˀdɐ
#canonical
5/24
ˈsɛntɪmeːˀdɐ3
sɛnsɪmeːˀdɐ2
ˈsɛntimeːˀɾɐ2
ˈsɛntɪ̥meːˀdɐ2
ˈsɛnd͡zɪmeːˀdɐ1
ˈsɛnsimeːˀdɐ1
ˈsɛnsimeːˀɾə1
ˈsɛnsɪmeːˀɾə1
ˈsɛnsɪ̥meːˀɾɐ1
ˈsɛntimeːˀða1
ˈsɛntimeːˀðɐ1
ˈsɛnzimeːˀdɐ1
ˈsɛnzimeːˀɾɐ1
ˈsɛnzɪmeːˀdɐ1
centimeters, n.
/sɛn.ti.ˈmeːˀt.ərs/ R = 26,7
canonical
sɛntiˈmeːˀdɐs
#canonical
0/5
sentɪmedɐs1
sɛnsɪmedɐs1
sɛntɪmeɾəs1
sɛntɪmeːˀɾɐs1
ˈsɛndɪmeːˀðɐs1
centimeters, n.
/ˈsɛn.ti.meːˀt.ərs/ R = 8,3
canonical
ˈsɛntimeːˀdɐs
#canonical
0/1
ˈsɛnsimeːˀdɐs1
centreret, v.
/sɛn.ˈtreːˀr.əd/ R = 6,7
canonical
sɛnˈtʁæːˀɐð
#canonical
1/3
sɛnˈtʁæːˀð2
chikane, n.
/sji.ˈkaːn.ə/ R = 0,0
canonical
ɕiˈkæːnə
#canonical
1/1
cirka, adv.
/ˈsir.ga/ R = 18,5
canonical
ˈsiɐ̯ga
#canonical
46/121
ˈsiɐ̯ɣa26
ˈsɪɐ̯ga9
ˈsiɐ̯ɣə6
siɐ̯ɣa4
siɐ̯ga3
ˈsiɣə3
ˈɕiɐ̯ga3
ˈsiɐ̯gə2
ˈsiɐ̯ɣɛ2
ˈɕiɐ̯gə2
ˈɕiɐ̯ɣə2
siɐ̯ɣɪ1
sɪɐ̯ɣa1
sɪɐ̯ɣə1
ˈsiɐ̯xa1
ˈsiɐ̯ɣḁ1
ˈsiɣa1
ˈsɪɐ̯gɛ1
ˈsɪɐ̯ɣa1
ˈsɪɐ̯ɣə1
ˈsɪɣə1
ˈsɪɣɪ1
ˈɕiɐ̯ɣa1
ˈɕɪɣa1
cirkel, n.
/ˈsir.kəl/ R = 2,3
canonical
ˈsiɐ̯gl̩
#canonical
83/94
ˈɕiɐ̯gl̩9
siɐ̯gl̩1
ˈzɪɐ̯gl̩1
cirkelformet, adj.
/ˈsir.kəl.fɔrˀ.məd/ R = 0,0
canonical
ˈsiɐ̯gl̩fɒːˀmð̩
#canonical
0/1
ˈsiɐ̯gl̩fɒːˀməð1
cirklen, n.
/ˈsir.klən/ R = 14,3
canonical
ˈsiɐ̯glən
#canonical
0/1
ˈsiɐ̯gln̩1
cirkler, n.
/ˈsir.klər/ R = 5,6
canonical
ˈsiɐ̯glɐ
#canonical
2/3
ˈɕiɐ̯glɐ1
cykel, n.
/ˈsyk.əl/ R = 6,3
canonical
ˈsygl̩
#canonical
9/12
ˈsyɣl̩3
cykle, v.
/ˈsyk.lə/ R = 4,0
canonical
ˈsyglə
#canonical
1/5
syglə2
sygl1
ˈsyglʏ1
cyklen, n.
/ˈsyk.lən/ R = 16,7
canonical
ˈsyglən
#canonical
0/1
ˈsygln̩1
cykler, v.
/ˈsyk.lər/ R = 0,0
canonical
ˈsyglɐ
#canonical
3/4
syglɐ1
da, adv.
/da/ R = 37,5
canonical
ˈda
#canonical
2/12
da3
ɾa2
1
1
ðʌ1
ɹə1
ɾə1
da, conj.
/da/ R = 0,0
canonical
ˈda
#canonical
0/3
da3
dag, n.
/daːˀg/ R = 0,0
canonical
ˈdæːˀ
#canonical
1/1
damme, n.
/ˈdam.ə/ R = 0,0
canonical
ˈdɑmə
#canonical
1/1
dammene, n.
/ˈdam.ə.nə/ R = 16,7
canonical
ˈdɑmm̩nə
#canonical
0/1
dɑmnə1
danne, v.
/ˈdan.ə/ R = 0,0
canonical
ˈdanə
#canonical
1/1
danner, v.
/ˈdan.ər/ R = 0,0
canonical
ˈdanɐ
#canonical
2/2
de, art.
/di/ R = 8,9
canonical
ˈdi
#canonical
0/112
di94
5
d͡ji3
ɾɪ3
d͡jɪ2
ði2
dɪ̥1
z̥ɪ1
ðɪ1
de, pron.
/di/ R = 8,1
canonical
ˈdi
#canonical
72/229
di119
9
ɹi4
ti3
ˈdɪ3
de2
d͡ji2
ɹɪ2
d1
dɪ̥1
d͡jɪ1
i1
tɪ̥1
ðɪ1
ð̝i1
ɹe1
ɾi1
ɾɪ1
ˈd͡ji1
ˈti1
1
dejlig, adj.
/ˈdaj.li/ R = 0,0
canonical
ˈdɑjli
#canonical
1/1
dejligt, adj.
/ˈdaj.lit/ R = 16,7
canonical
ˈdɑjlid
#canonical
0/1
ˈdɑjlɪt1
del, n.
/deːˀl/ R = 2,3
canonical
ˈdeːˀl
#canonical
24/26
ˈdel1
ˈdeːˀl̥1
dele, n.
/ˈdeːl.ə/ R = 20,0
canonical
ˈdeːlə
#canonical
0/2
ˈdeːl̩2
deler, v.
/ˈdeːˀl.ər/ R = 0,0
canonical
ˈdeːˀlɐ
#canonical
4/4
delt, v.
/deːˀlt/ R = 0,0
canonical
ˈdeːˀld
#canonical
0/1
ˈdeːˀlt1
delvist, adj.
/ˈdeːl.viːˀst/ R = 5,0
canonical
ˈdeːlviːˀsd
#canonical
1/2
ˈdeːlviːˀs1
dem, pron.
/dɛm/ R = 19,3
canonical
ˈdɛm
#canonical
104/171
bm̩31
dm̩6
dɛm6
ˈɾɛm6
dɪm2
m̥m̩2
ˈɹɛm2
dəm1
hm̩1
mm̩1
1
zɪm1
ˈdem1
ˈdɛmħ1
ˈdɛmˀ1
ˈdɪm1
ˈdɪ̃1
ˈɾɜm̞1
βm̩1
den, art.
/dɛnˀ/ R = 40,5
canonical
ˈdɛnˀ
#canonical
2/616
dn̩322
dɛn246
13
dən6
dɛnˀ4
dɪn3
dn2
dɛŋ2
n2
ɹɛn2
bm̩1
den1
dn̩̥1
dŋ̩1
1
dɪm1
1
nɛ̃1
ðɛn1
ɹə̃1
ɾɛn1
ɾɪn1
den, pron.
/dɛnˀ/ R = 23,5
canonical
ˈdɛnˀ
#canonical
480/1324
dn̩250
dɛn217
ˈdɛn187
ˈɾɛnˀ19
ˈdɛŋˀ16
ˈdɛŋ15
14
dɛnˀ10
ˈɹɛnˀ9
dɛŋ8
dən6
ˈðɛn6
ˈdɛ̃5
ˈðɛnˀ5
bm̩4
ˈden4
ˈɾɛn4
m̥m̩3
n3
ðɛn3
ˈdɛm3
deŋ2
dn2
dɛŋˀ2
dɛ̃2
dɪn2
ɹɛn2
ˈdenˀ2
ˈdeŋˀ2
ˈdɛ̃ːˀ2
ˈdɪn2
ˈɹɛn2
defn1
dn̩̥1
də̥1
dɛd1
dɛl1
dɛm1
dɜnˀ1
h̃n̩1
nn̩1
1
nɛnˀ1
ðən1
ðɛnˀ1
ðɪ̃1
ɛn1
ɹn̩1
ɾn1
ɾɛn1
ɾɛŋ1
ˈdn̩1
ˈdn̩ˀ1
ˈdɛ1
ˈdɛl1
ˈdɛ̃ɹ1
ˈdɜd1
ˈdɜnˀ1
ˈnɛ1
ˈxɛ̃ːˀ1
ˈðɛŋˀ1
ˈɛn1
1
den, prop.
/dɛnˀ/ R = 43,9
canonical
ˈdɛnˀ
#canonical
1/74
dn̩49
dɛn18
dɛŋ2
dən1
dɪŋ1
ðn̩1
ðɛn1
denne, pron.
/ˈdɛn.ə/ R = 18,1
canonical
ˈdɛnə
#canonical
9/36
ˈdɛn6
ˈdɛnn̩3
ˈdɛnɪ3
ˈdɛn̩3
ˈdɛnɛ2
ˈɹɛn2
dn1
dɛnɛ1
ˈdenə1
ˈdɛne1
ˈdɛn̞ɛ1
ˈðɛn1
ˈðɪn1
ˈð̝ɛn1
dens, pron.
/dɛnˀs/ R = 28,0
canonical
ˈdɛnˀs
#canonical
0/5
dɛns3
dn̩s2
der, Un.IK
/deːˀr/ R = 82,1
canonical
ˈdeɐ̯ˀ
#canonical
9/898
da204
200
ɾɑ102
ɾɐ80
54
30
ɾa30
ˈdɑ27
ˈda25
ɹɑ17
dɑː11
ɹa11
ɾə10
8
dæɐ̯5
ɹɐ5
ɹə5
ðə4
ð̝ə4
d3
ð̝a3
ɾɛ3
ˈdɑː3
ˈdɜ3
2
d̞ə2
za2
ðɑ2
ɹæ2
2
deɐ̯ˀ1
dl̩1
də̥1
dɪ̝1
d̞a1
1
z1
ð1
ða1
ðeɐ̯ˀ1
ðɐ1
ð̝e1
ə1
ɹ1
ɹaː1
ɹʌ1
ɹ̞ɐ1
ɹ̩1
ɾ1
ɾe1
ɾɑː1
ɾɪ1
ɾʌ1
ˈdeɐ̯1
ˈdæɐ̯ˀ1
ˈdɐ1
ˈdɛɐ̯ˀ1
ˈðeɐ̯1
ˈðæɐ̯1
ˈɾɑ1
der, adv.
/deːˀr/ R = 50,4
canonical
ˈdeɐ̯ˀ
#canonical
159/745
ˈdɑ109
91
da82
ˈda78
ˈdɛɐ̯ˀ45
deɐ̯ˀ28
23
dɛɐ̯ˀ12
deɐ̯8
ˈdeːˀɐ̯7
6
5
ɹɑ4
ɾɑ4
ˈdɐ4
ˈdɑː4
dɛːˀ3
ɹa3
ɾɐ3
ˈdæːˀ3
ˈðeɐ̯ˀ3
ˈɾɑ3
dæɐ̯2
dɑː2
ɐ2
ɹeɐ̯ˀ2
ɾa2
ˈdeɐ̯2
ˈdæɐ̯ˀ2
ˈdɛɐ̯2
ˈdɛːˀ2
ˈɹa2
ˈɾa2
ˈɾeɐ̯2
ˈɾeɐ̯ˀ2
daː1
deːˀɐ̯1
dæɐ̯ˀ1
dæːˀ1
dəːˀ1
dɛɐ̯1
d̞e1
d̞ɐːˀ1
d̞ɑ1
ða1
ðɐ1
ðɑ1
ðɪ1
ɐ̯ˀ1
ɑ1
ɹe1
ɹɐ1
ɹɑħ1
ɾə1
ˈdaːˀ1
ˈdɑːˀ1
ˈdɛ1
ˈdɜ1
ˈd̞ɛɐ̯ˀ1
ˈd͡za1
ˈd͡zeɐ̯1
ˈeɐ̯1
ˈtɑ1
ˈŋaːˀ1
ˈɲeɐ̯1
ˈɹeɐ̯ˀ1
ˈɾæɐ̯ˀ1
derefter, adv.
/ˈdeːˀr.ɛf.tər/ R = 0,0
canonical
ˈdeɐ̯ˀɛfdɐ
#canonical
3/4
ˈdeɐ̯ˀˈɛftɐ1
derefter, adv.
/ˈdeːˀr.ˈɛf.tər/ R = 4,0
canonical
ˈdeɐ̯ˀˈɛfdɐ
#canonical
23/31
ˈdeɐ̯ˈɛfdɐ2
ˈdeɐ̯ˀˈɛftɐ1
ˈdeɐ̯ˈɛfsə1
ˈdeɐ̯ˈɛftə1
ˈdeˈɛfdɐ1
ˈdɛɐ̯ˀɛfdɑ1
ˈdɛːˀˈɛfdɐ1
deres, pron.
/ˈdɛːr.əs/ R = 33,3
canonical
ˈdæːɐs
#canonical
0/6
das1
daːs1
dæɐ̯s1
ðæːɐs1
ɾaːs1
ˈdæs1
derfor, adv.
/ˈdeːˀr.fɔr/ R = 4,2
canonical
ˈdeɐ̯ˀfʌ
#canonical
3/4
ˈdeɐ̯ˀfə1
derfor, adv.
/ˈdeːˀr.ˈfɔr/ R = 0,0
canonical
ˈdeɐ̯ˀˈfʌ
#canonical
2/2
derfra, adv.
/ˈdeːˀr.fraːˀ/ R = 27,8
canonical
ˈdeɐ̯ˀfʁɑːˀ
#canonical
0/2
ˈdeɐ̯ˀfʁɑ1
ˈdɑˈfʁɑːˀ1
derfra, adv.
/ˈdeːˀr.ˈfraːˀ/ R = 1,1
canonical
ˈdeɐ̯ˀˈfʁɑːˀ
#canonical
8/10
ˈdeːˀɐ̯ˈfʁɑːˀ1
ˈdɛɐ̯ˀˈfʁɑːˀ1
derhen, adv.
/dar.ˈhɛn/ R = 0,0
canonical
dɑˈhɛn
#canonical
0/1
dɑˈɦɛn1
derhen, adv.
/dar.ˈhɛnˀ/ R = 25,0
canonical
dɑˈhɛnˀ
#canonical
0/4
daˈɦɛnˀ2
daˈɦen1
dɑˈhɛ̃1
derhen, adv.
/ˈdeːˀr.ˈhɛnˀ/ R = 6,3
canonical
ˈdeɐ̯ˀˈhɛnˀ
#canonical
0/2
ˈdeɐ̯ˀˈɦɛn1
ˈdeɐ̯ˀˈɦɛnˀ1
derhenad, adv.
/dar.ˈhɛ.nˀad/ R = 12,5
canonical
dɑˈhɛnˀað
#canonical
0/1
dɑˈɦɛnˀæː1
derhenad, adv.
/ˈdeːˀr.ˈhɛ.nˀad/ R = 9,1
canonical
ˈdeɐ̯ˀˈhɛnˀæːˀ
#canonical
0/1
ˈdeɐ̯ˀˈɦɛnæːˀ1
derimod, adv.
/ˈdeːˀr.i.moːˀd/ R = 0,0
canonical
ˈdeɐ̯ˀimoðˀ
#canonical
1/1
derimod, adv.
/ˈdeːˀr.i.ˈmoːˀd/ R = 11,1
canonical
ˈdeɐ̯ˀiˈmoðˀ
#canonical
0/1
ˈdeɐ̯ˀɪˈmoðˀ1
derinde, adv.
/dar.ˈen.ə/ R = 40,0
canonical
dɑˈenə
#canonical
0/1
ɾɑˈenn̩1
derinde, adv.
/ˈdeːˀr.ˈen.ə/ R = 14,3
canonical
ˈdeɐ̯ˀˈenə
#canonical
0/1
ˈdeɐ̯ˀˈenn̩1
dermed, adv.
/ˈdeːˀr.ˈmɛd/ R = 4,8
canonical
ˈdeɐ̯ˀˈmɛð
#canonical
2/3
ˈdeɐ̯ˀˈmɛ1
derned, adv.
/dar.ˈneːˀd/ R = 16,7
canonical
dɑˈneðˀ
#canonical
0/1
dɛˈneðˀ1
derned, adv.
/ˈdeːˀr.ˈneːˀd/ R = 6,3
canonical
ˈdeɐ̯ˀˈneðˀ
#canonical
1/2
ˈdɛɐ̯ˀˈneðˀ1
dernedad, adv.
/dar.ˈneːˀd.ad/ R = 37,5
canonical
dɑˈneðˀað
#canonical
0/1
ɾəˈneðˀæː1
dernede, adv.
/ˈdeːˀr.ˈneːd.ə/ R = 15,6
canonical
ˈdeɐ̯ˀˈneːð̩
#canonical
1/4
ˈdeɐ̯ˀˈneːð1
ˈdɛɐ̯ˀˈneð1
ˈdɛɐ̯ˀˈneðð̩1
dernæst, adv.
/ˈdeːˀr.nɛst/ R = 14,6
canonical
ˈdeɐ̯ˀnɛsd
#canonical
2/6
ˈdeɐ̯ˀnɛs2
ˈdeɐ̯nɛs1
ˈdeɐ̯nɪs1
dernæst, adv.
/ˈdeːˀr.ˈnɛst/ R = 12,5
canonical
ˈdeɐ̯ˀˈnɛsd
#canonical
0/1
ˈdeɐ̯ˈnɛsd1
derop, adv.
/dar.ˈɔp/ R = 0,0
canonical
dɑˈʌb
#canonical
1/2
dɑˈʌp1
derop, adv.
/ˈdeːˀr.ɔp/ R = 0,0
canonical
ˈdeɐ̯ˀʌb
#canonical
0/1
ˈdeɐ̯ˀʌp1
derop, adv.
/ˈdeːˀr.ˈɔp/ R = 8,3
canonical
ˈdeɐ̯ˀˈʌb
#canonical
1/2
ˈdɛɐ̯ˀˈʌb1
deroppe, adv.
/ˈdeːˀr.ˈɔp.ə/ R = 17,1
canonical
ˈdeɐ̯ˀˈʌbə
#canonical
0/5
ˈdeɐ̯ˀʌb1
ˈdeɐ̯ˀˈʌb1
ˈdeɐ̯ˀˈʌp1
ˈdeɐ̯ˀˈʌβ1
ˈdeɐ̯ˀˈʌβə1
derover, adv.
/ˈdeːˀr.ˈɔvˀ.ər/ R = 12,5
canonical
ˈdeɐ̯ˀˈɒwˀɐ
#canonical
0/2
ˈdeɐ̯ˀɒwˀɐ̥1
ˈdeɐ̯ˀˈɒːˀɐ1
derovre, adv.
/ˈdeːˀr.ˈɔv.rə/ R = 29,2
canonical
ˈdeɐ̯ˀˈɒwʁɐ
#canonical
0/3
ˈdeɐ̯ˀˈɒ1
ˈdeɐ̯ˀˈɒw1
ˈdeɐ̯ˀˈɒːɒ1
derpå, adv.
/ˈdeːˀr.ˈpɔːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈdeɐ̯ˀˈpɔːˀ
#canonical
1/1
derud, adv.
/ˈdeːˀr.ˈuːˀd/ R = 0,0
canonical
ˈdeɐ̯ˀˈuðˀ
#canonical
1/1
desværre, adv.
/des.ˈvɛr.ə/ R = 14,3
canonical
desˈvæːɐ
#canonical
0/1
dɛsˈvæːɐ1
desværre, adv.
/dɛs.ˈvɛr.ə/ R = 42,9
canonical
dɛsˈvæːɐ
#canonical
0/1
dɪ̥sˈvæɐ̯1
det, art.
/de/ R = 17,4
canonical
ˈde
#canonical
1/304
de222
21
ɾe11
ɾə11
ɹe6
d5
4
ɹə4
3
də̥2
ðe2
ðɪ2
de̥1
d̞e1
z̞ɪ1
ɹɪ1
ɹʏ1
ɹ̝1
ɾi1
ɾɛ1
ɾɪ1
1
det, pron.
/de/ R = 13,1
canonical
ˈde
#canonical
827/2141
de856
ɾe53
44
ɹe40
d30
ɾə25
ˈɹe21
20
20
ˈɾe19
ɹə15
ˈðe12
10
ðe8
de̥7
ɹɪ7
ˈdɛ6
ˈdɪ6
ɹ5
ɾɛ5
də̥4
te4
ðɪ4
ɾ4
ˈdɜ4
ðɛ3
ɹɛ3
ˈda3
ˈɾɛ3
da2
deː2
dj2
dz̩2
2
2
ðə2
ðˀ2
ð̩2
ˈd2
ˈdeː2
ˈdə2
ˈð̝e2
ˈɾ2
dl̩1
dn̩1
1
1
dɪ̥1
d̞e1
d͡zɪ1
d͡ʑe1
d͡ʑʏ1
nd͡zɪ1
ne1
se1
1
1
ze1
ð1
ð̝e1
ð̝ɪ1
ə1
ɛ1
ɹæ1
ɹ̝ə1
ɹ̞e1
ɹ̞ɪ1
ɹ̩1
ɹ̩d1
ɾɜ1
ɾɪ1
ɾʊ1
ˈ1
ˈdeːˀ1
ˈde̥1
ˈdz̩1
ˈdæ1
ˈdɑj1
ˈdɔ1
ˈdɪ̥1
ˈd̞e1
ˈsɛ1
ˈtɛ1
ˈze1
ˈðɪ1
ˈɹɛ1
ˈɾa1
ˈɾɪ1
detaljerne, n.
/de.ˈtal.jər.nə/ R = 0,0
canonical
deˈtaljɐnə
#canonical
1/1
dette, pron.
/ˈdet.ə/ R = 0,0
canonical
ˈdedə
#canonical
0/1
ˈdedɪ1
dette, pron.
/ˈdɛt.ə/ R = 10,7
canonical
ˈdɛdə
#canonical
1/7
ˈdedz̩1
ˈdedə1
ˈdɛdz̩1
ˈdɛdɛ1
ˈdɛdɪ1
ˈdɛɾə1
diamant, n.
/di.a.ˈmanˀt/ R = 0,0
canonical
diaˈmanˀd
#canonical
1/1
diamantbuen, n.
/di.a.ˈmanˀt.buː.ən/ R = 7,7
canonical
diaˈmanˀdbuːun
#canonical
0/1
diaˈmanˀbuːun1
diamanter, n.
/di.a.ˈmanˀ.tər/ R = 11,1
canonical
diaˈmanˀdɐ
#canonical
0/1
diəˈmanˀdɐ1
diamantline, n.
/di.a.ˈmanˀt.liːn.ə/ R = 23,1
canonical
diaˈmanˀdliːnə
#canonical
0/1
diəˈmanˀdlin1
diamantmine, n.
/di.a.ˈmanˀt.miːn.ə/ R = 7,0
canonical
diaˈmanˀdmiːnə
#canonical
12/32
diaˈmanˀdmiːn̩4
diaˈmanˀdmiːnɪ2
diaˈmanˀmiːnə2
diaˈmanˀdmin̩1
diaˈmanˀɦ̃miːn̩1
diɐˈmanˀdmiːn1
diɐˈmanˀdmiːnɪ1
diɐ̯ˈmanˀdmiːnɪ1
diɐ̯ˈmanˀmiːn̩1
diəˈmanˀdmiːn1
diəˈmanˀdmiːn̩1
djaˈmanˀdmiːnə1
djaˈmanˀdmiːˀnə1
dɪɐ̯ˈmanˀdmiːnə1
dɪɐ̯ˈmanˀdmɪːn̩1
diamantminen, n.
/di.a.ˈmanˀt.miːn.ən/ R = 10,4
canonical
diaˈmanˀdmiːnn̩
#canonical
11/40
diaˈmanˀdmiːn̩7
diaˈmanˀmiːnn̩4
diəˈmanˀdmiːn̩3
diaˈmanˀdminn̩2
deˈmanˀmiːnn̩1
diaˈmanˀdmin1
diaˈmanˀmiːn̩1
diɐˈmanˀminn̩1
diɐˈmanˀmin̩1
diɐ̯ˈmanˀdmiːn1
diɐ̯ˈmanˀdmɪːn̩1
diɐ̯ˈmanˀmiːn1
diɛˈmanˀdmiːn̩1
djɛˈmanˀdminn̩1
d͡jiaˈmanˀmiːnn̩1
d͡jiɐˈmanˀɦ̃miːn̩1
d͡jɪɐ̯ˈmanˀdmɪːn̩1
dig, pron.
/daj/ R = 60,2
canonical
ˈdɑj
#canonical
13/118
ɾɑ22
19
da10
ɹɑ8
ɾɐ8
ɾa6
ɹɐ5
daj4
ɹa3
ɹə3
2
2
d1
1
dɑj1
dɑjˀ1
1
dəw1
d̞ɐ1
na1
ðɑ1
ɑ1
ɹ̥1
ɾə1
ˈdaj1
dimension, n.
/di.mɛn.ˈsjoːˀn/ R = 20,0
canonical
dimɛnˈɕoːˀn
#canonical
0/2
dimn̩ˈɕoːˀn1
dɪ̥mɪ̃ˈɕoːˀn1
dims, n.
/demˀs/ R = 0,0
canonical
ˈdemˀs
#canonical
2/2
dimser, n.
/ˈdem.sər/ R = 0,0
canonical
ˈdemsɐ
#canonical
2/2
din, pron.
/diːˀn/ R = 44,7
canonical
ˈdiːˀn
#canonical
14/190
din116
dɪn16
ɹɪn5
ɾin5
ɾɪn5
d͡jin3
ɹin3
ɹ̝in3
dĩ2
dn̩2
ðin2
ɹɪ̃2
di̥n1
d̞in1
d̞ɪn̞1
d͡zin1
d͡ʑin1
nin1
1
ðɪn1
ɹĩ1
ɹ̩1
ˈdin1
ˈdinˀ1
dine, pron.
/ˈdiːn.ə/ R = 20,0
canonical
ˈdiːnə
#canonical
1/3
dinɪ1
ziːn̩1
direkte, adj.
/ˈdi.rɛk.tə/ R = 0,0
canonical
ˈdiʁagdə
#canonical
0/3
ˈdiˈʁagdə2
ˈdiˈʁagtə1
direkte, adj.
/ˈdi.ˈrɛk.tə/ R = 9,0
canonical
ˈdiˈʁagdə
#canonical
13/27
ˈdiˈʁagd2
ˈdiˈʁagdɪ2
ˈdiˈʁajdə2
ˈdiˈɑj1
ˈdiˈʁag1
ˈdiˈʁagsə1
ˈdiˈʁajd1
ˈdiˈʁægtɪ1
ˈdiˈʁɛkd1
ˈdɪˈʁagdə1
ˈtɪˈʁagdɪ1
diskutere, v.
/di.sku.ˈteːˀr.ə/ R = 40,0
canonical
disguˈteːˀɐ
#canonical
0/1
dɪsgʊˈteɐ̯ˀ1
disse, pron.
/ˈdis.ə/ R = 11,1
canonical
ˈdisə
#canonical
2/9
ˈdisɪ3
ˈdizɪ2
dizə1
ˈdizə1
dit, pron.
/dit/ R = 11,1
canonical
ˈdid
#canonical
4/24
did10
di2
ˈdit2
d͡jid1
ɾid1
ɾɪd1
ˈdi1
ˈdɪd1
ˈð̝id1
dobbelt, adj.
/ˈdɔb.əlt/ R = 20,0
canonical
ˈdʌbl̩d
#canonical
0/1
ˈdʌbl̩1
dobbelte, adj.
/ˈdɔb.əl.tə/ R = 16,7
canonical
ˈdʌbl̩də
#canonical
0/1
ˈdʌbl̩d1
dobbeltslebne, v.
/ˈdɔb.əlt.sleːˀb.nə/ R = 15,4
canonical
ˈdʌbl̩dsleːˀbnə
#canonical
0/2
ˈdʌbl̩sl̥eːˀbnə1
ˈdʌβl̩sleːˀbnə1
dobbeltslibningen, n.
/ˈdɔb.əlt.sliːb.nenˀg.ən/ R = 6,7
canonical
ˈdʌbl̩dsliːbneŋˀŋ̩
#canonical
0/1
ˈdʌbl̩sliːˀbneŋˀŋ̩1
dog, adv.
/dɔv/ R = 4,8
canonical
ˈdɒw
#canonical
3/7
dɒw1
dʌw1
ɾʌw1
ˈdʌw1
domhus, n.
/ˈdɔm.huːˀs/ R = 0,0
canonical
ˈdʌmhuːˀs
#canonical
1/2
ˈdʌmɦuːˀs1
domhuset, n.
/ˈdɔm.huːˀs.əd/ R = 3,3
canonical
ˈdʌmhuːˀsð̩
#canonical
2/10
ˈdʌmɦuːˀsð̩5
ˈdʌmɦuːˀsə2
ˈdʌmhuːˀsə1
drager, v.
/ˈdraːv.ər/ R = 8,3
canonical
ˈdʁɑːwɐ
#canonical
1/2
dʁɑwɐ1
dreje, v.
/ˈdraj.ə/ R = 22,0
canonical
ˈdʁɑjɪ
#canonical
1/92
dʁɑɪ37
dʁɑj21
dʁɑːɪ8
ˈdʁɑɪ6
ˈdʁɑːɪ5
dʁaɪ3
dʁɑː2
dʁɑːj2
dʁɑːjə2
ˈdʁɑjə2
dɹɑɪ1
dʁɑ1
dʁɑːɜ1
drejede, v.
/ˈdraj.əd.ə/ R = 38,9
canonical
ˈdʁɑjð̩ð̩
#canonical
0/3
dʁɑɑð1
dʁɑːð̩1
ˈdʁɐːɐð1
drejer, v.
/ˈdraj.ər/ R = 21,5
canonical
ˈdʁɑjɐ
#canonical
10/259
dʁɑɐ67
dʁɑɪ42
dʁɑjɐ34
dʁajɐ32
dʁɑə12
dʁɑ10
dʁɑː6
dʁɑj5
dʁɑːɐ5
ˈdʁajɐ5
dʁɑːjɐ4
ˈdʁɑɐ3
ˈdʁɑɪ3
dʁaɐ2
dʁaːɐ2
dʁɑa2
dʁɑɑ2
ˈdʁɑːjɐ2
dʁaə1
dʁaɪ1
dʁaː1
dʁɑja1
dʁɑjə1
dʁɑjɛ1
dʁɑɜ1
dʁɑːj1
dʁɑːə1
dʁɑːɪ1
tʁɑɐ1
drejet, v.
/ˈdraj.əd/ R = 20,0
canonical
ˈdʁɑjð̩
#canonical
0/2
dʁɑð̩2
dropper, v.
/ˈdrɔp.ər/ R = 20,0
canonical
ˈdʁʌbɐ
#canonical
0/1
ˈdʁʌβə1
du, pron.
/du/ R = 48,4
canonical
ˈdu
#canonical
115/3859
du1382
ɾʊ746
ɹʊ454
440
ɾu202
105
ɹu101
ɾʏ35
ɹʏ29
ˈdʊ19
ɹə16
ɹ15
ʊ14
d10
ɹ̝ʊ9
tu8
ɹo7
ɾ7
dʏ̥6
6
6
do5
dw5
dʊ̥5
ˈɹʊ5
dl̩4
du̥4
4
u4
w4
ɹ̩4
ˈdʏ4
duw3
ðu3
ɾo3
ɾɔ3
ɾə3
ɾʊ̥3
dn̩2
dz̩2
2
d̞ʏ2
2
2
s2
2
2
2
ðʊ2
ɹɔ2
ɹ̝ʏ2
ˈɹu2
ˈɾʊ2
duː1
dy1
1
1
dʊx1
d̞ʊ1
1
nu1
1
s̞ʊ1
to1
tu̥1
1
tʏ̥1
ð1
ðɐ1
ðʏ1
ɵ1
ɹuː1
ɹw1
ɹʊz1
ɹ̞ʊ1
ɹ̥ʊ1
ɹ̥ʏ1
ɾʊj1
ʏ1
ʑʏ1
ˈdɪ1
ˈu1
ˈɹ1
ˈɾu1
dum, adj.
/domˀ/ R = 0,0
canonical
ˈdɔmˀ
#canonical
1/1
dumt, adj.
/domˀt/ R = 20,0
canonical
ˈdɔmˀd
#canonical
0/1
ˈdɔmˀb1
dut, interj.
/dut/ R = 0,0
canonical
ˈdud
#canonical
0/1
ˈdut1
dårligt, adj.
/ˈdɔr.lit/ R = 41,7
canonical
ˈdɒːlid
#canonical
0/2
ˈdɒː1
ˈdɒːlɪ1
dækker, v.
/ˈdɛk.ər/ R = 0,0
canonical
ˈdɛgɐ
#canonical
1/1
døgnet, n.
/ˈdøjˀ.nəd/ R = 0,0
canonical
ˈdʌjˀnð̩
#canonical
0/1
ˈdɶjˀnð̩1
dør, n.
/dœːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈdɶɐ̯ˀ
#canonical
18/19
ˈdœːˀɐ̯1
døre, n.
/ˈdœːr.ə/ R = 8,3
canonical
ˈdɶːɐ
#canonical
2/3
ˈdɶɐ1
døren, n.
/ˈdœːˀr.ən/ R = 6,3
canonical
ˈdœːˀɐn
#canonical
14/71
ˈdɶːˀɐn25
ˈdɶɐ̯ˀɐn15
ˈdɶɐ̯ˀn9
ˈdɶɐ̯ˀn̩4
ˈdœɐ̯ˀn1
ˈdœːˀn̩1
ˈdɶɐ̯ˀɐ1
ˈdɶːˀn̩1
dørens, n.
/ˈdœːˀr.əns/ R = 7,1
canonical
ˈdœːˀɐns
#canonical
0/6
ˈdɶɐ̯ˀɐns4
ˈdɶɐ̯ˀns1
ˈdɶɐ̯ˀn̩s1
e'et, n.
/ˈeːˀ.əd/ R = 0,0
canonical
ˈeːˀð̩
#canonical
0/1
ˈejˀəð1
e, n.
/eːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈeːˀ
#canonical
2/2
efter, adv.
/ˈɛf.tər/ R = 0,0
canonical
ˈɛfdɐ
#canonical
4/4
efter, conj.
/ˈɛf.tər/ R = 15,0
canonical
ˈɛfdɐ
#canonical
1/5
ˈɛfdə2
ˈɛfɐ1
ˈɛfʏ1
efter, prp.
/ɛf.tər/ R = 0,0
canonical
ˈɛfdɐ
#canonical
1/1
efter, prp.
/ˈɛf.tər/ R = 1,1
canonical
ˈɛfdɐ
#canonical
75/95
ˈɛfdə9
ɛfdɐ4
ˈefdɐ2
ftə1
ɛfdə1
ˈɛfdɪ1
ˈɛftɐ1
ˈɛfð1
efterhånden, adv.
/ɛf.tər.ˈhɔnˀ.ən/ R = 5,6
canonical
ɛfdɐˈhʌnˀn̩
#canonical
0/2
ɛfdɐˈɦʌnˀ1
ɛfdɐˈɦʌnˀn̩1
eftersom, conj.
/ˈɛf.tər.sɔm/ R = 14,3
canonical
ˈɛfdɐsʌm
#canonical
0/1
ˈɛfdɐzʌm1
egen, adj.
/ˈaj.ən/ R = 16,7
canonical
ˈɑjn̩
#canonical
1/2
ˈɑːn̩1
egentlig, adv.
/ˈeːˀg.ənt.li/ R = 37,5
canonical
ˈeːˀendli
#canonical
0/6
ˈeːˀnli2
ˈeːˀni1
ˈeːˀnj1
ˈeːˀnji1
ˈeːˀnɪ1
egentligt, adj.
/ˈeːˀg.ənt.lit/ R = 55,6
canonical
ˈeːˀendlid
#canonical
0/2
eːˀjni1
ˈeːˀɲɪ1
eget, adj.
/ˈaj.əd/ R = 33,3
canonical
ˈɑjð̩
#canonical
0/1
ˈɑːð̩1
ej, adv.
/ajˀ/ R = 0,0
canonical
ˈɑjˀ
#canonical
0/1
ɑjˀ1
eksempel, n.
/ɛk.ˈsɛmˀ.pəl/ R = 12,5
canonical
ɛgˈsɛmˀbl̩
#canonical
0/1
jgˈsɛmˀbɛl1
ekstra, adj.
/ˈɛk.stra/ R = 16,7
canonical
ˈɛgsdʁɑ
#canonical
0/1
ˈɛgsdʁɐ1
ekvipere, v.
/e.kvi.ˈpeːˀr.ə/ R = 0,0
canonical
ekviˈpeːˀɐ
#canonical
1/1
eller, conj.
/ˈɛl.ər/ R = 15,2
canonical
ˈɛlɐ
#canonical
0/286
ɛlɐ167
17
11
əlɐ11
l9
l̩ɐ9
ɛlə8
ɛl7
ələ4
alɐ3
la3
ælɐ3
ɛla3
ala2
2
ɐlɐ2
ɛlɑ2
ɛɐ2
ˈɛlə2
elə1
l̞ɐ1
l̩a1
l̩lɐ1
æla1
œlɐ1
ɐ1
ɐɹɐ1
əl1
əɹə1
ɛ1
ɛle1
ɛll̩1
ɛlɛ1
ɛlˀɐ1
ɛl̩1
ʌlɐ1
ˈelɐ1
1
ellers, adv.
/ˈɛlˀ.ərs/ R = 10,0
canonical
ˈɛlˀɐs
#canonical
8/14
ˈɛlɐs2
ˈelˀɐz1
ˈɛlˀs1
ˈɛl̩s1
ˈɛl̩ˀs1
en, art.
/eːˀn/ R = 60,9
canonical
ˈeːˀn
#canonical
47/1604
en815
359
n144
50
ən26
ŋ̩25
ɛn22
ŋ14
14
10
an9
ɪn9
ːn7
ːn̩5
e3
3
m3
ɐn3
ɛŋ3
2
2
em2
eːˀn2
in2
2
nˀ̩2
un2
ə2
d1
en̞1
eːn1
j1
ɔn1
ə̃1
ɪ1
ɲ1
ˈen1
ˈeːn1
ˈeːˀŋ1
ˈeːˀɲ1
ˈẽ1
ˈẽːˀ1
ːˀn̩1
en, num.
/eːˀn/ R = 21,3
canonical
ˈeːˀn
#canonical
30/47
en9
4
an1
n1
ən1
ˈenˀ1
end, adv.
/ɛn/ R = 0,0
canonical
ˈɛn
#canonical
0/2
ˈɛnˀ2
end, conj.
/ɛn/ R = 13,3
canonical
ˈɛn
#canonical
1/49
en24
ɛn10
ən4
n3
3
1
ɔn1
ɛŋ1
ˈen1
endda, adv.
/en.ˈda/ R = 25,0
canonical
enˈda
#canonical
0/1
n̩ˈda1
ende, n.
/ˈɛn.ə/ R = 16,7
canonical
ˈɛnə
#canonical
1/4
ˈɛnn̩2
ˈɛːnə1
ende, v.
/ˈɛn.ə/ R = 20,0
canonical
ˈɛnə
#canonical
2/5
ˈɛn̩2
ˈɛnn̩1
endelig, adv.
/ˈɛn.ə.li/ R = 26,7
canonical
ˈɛnn̩li
#canonical
0/3
ˈɛnli2
ˈɛni1
enden, n.
/ˈɛn.ən/ R = 7,9
canonical
ˈɛnn̩
#canonical
14/21
ˈɛn̩3
ˈenn̩2
ˈɛn2
ender, n.
/ˈɛn.ər/ R = 0,0
canonical
ˈɛnɐ
#canonical
1/1
ender, v.
/ˈɛn.ər/ R = 0,0
canonical
ˈɛnɐ
#canonical
21/27
ˈenɐ4
ɛnɐ1
ˈenə1
endnu, adv.
/e.ˈnu/ R = 44,4
canonical
eˈnu
#canonical
0/3
eˈnʊ1
ɪˈnu1
ɪˈnʊ1
endnu, adv.
/ɛ.ˈnu/ R = 11,1
canonical
ɛˈnu
#canonical
2/6
eˈnu2
enˈnʊ1
ɪˈnu1
endnu, adv.
/ˈe.nu/ R = 16,7
canonical
ˈenu
#canonical
2/4
ˈenʊ1
ˈɛnu1
endnu, adv.
/ˈɛ.nu/ R = 33,3
canonical
ˈɛnu
#canonical
0/1
ˈenʊ1
ene, adj.
/ˈeːn.ə/ R = 12,5
canonical
ˈeːnə
#canonical
8/16
ˈeːn̩5
ˈeːn3
eneste, adj.
/ˈeːn.ə.stə/ R = 50,0
canonical
ˈeːn̩sdə
#canonical
0/1
ˈeːn̩1
engang, adv.
/en.ˈganˀg/ R = 50,0
canonical
enˈgɑŋˀ
#canonical
0/4
ŋˈgɑ̃ːˀ1
ŋˈɣɑŋˀ1
ˈgaŋˀ1
ˈŋɑŋˀ1
enige, adj.
/ˈeː.niː.ə/ R = 16,7
canonical
ˈeːniːi
#canonical
0/1
ˈeːnii1
enkelt, adj.
/ˈɛnˀk.əlt/ R = 25,0
canonical
ˈɛŋˀgl̩d
#canonical
0/2
ˈɛŋˀgɫ̩d1
ˈɛŋˀl̩1
ens, adj.
/eːˀns/ R = 0,0
canonical
ˈeːˀns
#canonical
1/1
ens, pron.
/eːˀns/ R = 0,0
canonical
ˈeːˀns
#canonical
0/1
eːˀns1
er, v.
/ɛr/ R = 62,9
canonical
ˈæɐ̯
#canonical
201/1635
517
a272
æɐ̯129
ˈa115
ː99
æ93
e46
ˈæ40
ɐ20
ɑ17
u16
ɛ16
ʌ16
ə12
i5
2
ɒ2
ɪ2
ˈaɐ̯2
ˈaː2
ˈɑ2
aɐ̯1
aːˀ1
ɜ1
ʊ1
ˈæɐ̯ˀ1
ˈæː1
ˈɐ1
ˈɪ1
ːe1
esser, v.
/ˈɛs.ər/ R = 0,0
canonical
ˈɛsɐ
#canonical
1/1
et, art.
/et/ R = 28,9
canonical
ˈed
#canonical
28/631
ed250
d176
et38
25
e24
əd13
ːd12
ɛd9
ə5
ɾ5
t3
ɐd3
ˈet3
ad2
ud2
ð2
ɪd2
ɹ2
a1
1
b1
1
ed̞1
ej1
en1
e̥t1
id1
j1
jːd1
n1
ɐ1
ɒd1
ɔd1
ət1
ɛð1
ɪn1
ɪɾ1
ʌn1
ˈe1
ˈɛd1
ː1
ːi1
ːt1
ːu1
θ1
et, num.
/et/ R = 16,7
canonical
ˈed
#canonical
1/3
d1
ˈet1
et, pron.
/et/ R = 100,0
canonical
ˈed
#canonical
0/1
ˈl̩1
etage, n.
/e.ˈtaːˀ.sjə/ R = 4,8
canonical
eˈtæːˀɕə
#canonical
1/3
eˈtæːˀɕ1
eˈtæːˀɕɪ1
etager, n.
/e.ˈtaːˀ.sjər/ R = 0,0
canonical
eˈtæːˀɕɐ
#canonical
1/1
eventuelt, adj.
/ɛv.ən.tu.ˈɛlˀt/ R = 44,4
canonical
ɛwn̩tuˈɛlˀd
#canonical
0/1
ɛn̥twˈɛlˀ1
f'et, n.
/ˈɛf.əd/ R = 0,0
canonical
ˈɛfð̩
#canonical
1/1
f, n.
/ɛf/ R = 0,0
canonical
ˈɛf
#canonical
1/1
facaden, n.
/fa.ˈsaːd.ən/ R = 14,3
canonical
faˈsæːðn̩
#canonical
0/1
faˈsæðn̩1
facadens, n.
/fa.ˈsaːd.əns/ R = 0,0
canonical
faˈsæːðn̩s
#canonical
1/1
facades, n.
/fa.ˈsaːd.əs/ R = 0,0
canonical
faˈsæːð̩s
#canonical
1/1
faconen, n.
/fa.ˈsɔnˀg.ən/ R = 0,0
canonical
faˈsʌŋˀŋ̩
#canonical
1/1
faktisk, adj.
/ˈfakt.isk/ R = 25,0
canonical
ˈfɑgdisg
#canonical
5/64
ˈfɑgtisg7
ˈfɑgdɪsg5
ˈfɑɣs5
ˈfɑgdɪs4
ˈfɑgtɪsg4
ˈfɑgdis3
ˈfɑgdisk3
fɑɣs2
ˈfɑgtis2
ˈfɑɾisg2
fadz̩1
fɑɾɪs1
ˈfaddɪs1
ˈfɑds1
ˈfɑgs1
ˈfɑgsisg1
ˈfɑgsɪsg1
ˈfɑgtisk1
ˈfɑgtisx1
ˈfɑgtɪsk1
ˈfɑjdisk1
ˈfɑjs1
ˈfɑjsg1
ˈfɑjɕ1
ˈfɑs1
ˈfɑtisg1
ˈfɑxdisg1
ˈfɑxdɪsg1
ˈfɑxs1
ˈfɑɣdisg1
ˈfɑɣdɪs1
ˈv̝ɑgdɪsk1
fald, n.
/falˀ/ R = 26,3
canonical
ˈfalˀ
#canonical
5/19
fal3
fl̩3
fəl3
falˀ2
fan1
fɜl1
ˈfɛlˀ1
falde, v.
/ˈfal.ə/ R = 25,0
canonical
ˈfalə
#canonical
0/1
fal̩1
faldet, v.
/ˈfal.əd/ R = 0,0
canonical
ˈfalð̩
#canonical
0/1
falð̩1
falske, adj.
/ˈfal.skə/ R = 0,0
canonical
ˈfalsgə
#canonical
1/1
farede, v.
/ˈfaːr.əd.ə/ R = 20,0
canonical
ˈfɑːð̩ð̩
#canonical
0/1
fɑːð̩1
faret, v.
/ˈfaːr.əd/ R = 8,3
canonical
ˈfɑːð̩
#canonical
0/3
fɑːð̩2
fɑːð1
farlig, adj.
/ˈfaːr.li/ R = 6,7
canonical
ˈfɑːli
#canonical
11/18
ˈfɑːlɪ5
ˈfaːli1
ˈfɑːˈli1
farlige, adj.
/ˈfaːr.liː.ə/ R = 34,3
canonical
ˈfɑːliːi
#canonical
1/10
ˈfɑːlɪ5
ˈfɑːli2
ˈfɑlɪ1
ˈfɑːliː1
farligt, adj.
/ˈfaːr.lit/ R = 13,3
canonical
ˈfɑːlid
#canonical
1/5
ˈfɑːlɪd2
ˈfɑːlit1
ˈfɑːlɪ1
farve, n.
/ˈfar.və/ R = 20,0
canonical
ˈfɑːvə
#canonical
0/2
ˈfɑːwə1
ˈfɑːʊ1
farvede, adj.
/ˈfar.vəd.ə/ R = 33,3
canonical
ˈfɑːvð̩ð̩
#canonical
0/2
ˈfɑwð̩1
ˈfɑwəð̩1
farver, n.
/ˈfar.vər/ R = 0,0
canonical
ˈfɑːvɐ
#canonical
2/2
fast, adj.
/fast/ R = 6,3
canonical
ˈfasd
#canonical
2/4
ˈfas1
ˈfast1
fat, adv.
/fat/ R = 0,0
canonical
ˈfad
#canonical
1/2
ˈfat1
fattede, v.
/ˈfat.əd.ə/ R = 30,0
canonical
ˈfadð̩ð̩
#canonical
0/2
ˈfadð̩1
ˈfaɾð̩1
fejl, n.
/fajˀl/ R = 10,0
canonical
ˈfɑjˀl
#canonical
1/2
ˈfajˀl1
fejltagelse, n.
/ˈfajl.taːˀg.əl.se/ R = 8,3
canonical
ˈfɑjltæːˀælse
#canonical
0/1
ˈfɑjltæːˀl̩sɪ1
felt, n.
/fɛlˀt/ R = 0,0
canonical
ˈfɛlˀd
#canonical
1/1
felter, n.
/ˈfɛl.tər/ R = 0,0
canonical
ˈfɛldɐ
#canonical
3/3
feltet, n.
/ˈfɛlˀ.təd/ R = 0,0
canonical
ˈfɛlˀdð̩
#canonical
1/1
feltstation, n.
/ˈfɛlt.sta.sjoːˀn/ R = 14,5
canonical
ˈfɛldsdaɕoːˀn
#canonical
2/39
ˈfɛlsdaɕoːˀn15
ˈfɛlsdəɕoːˀn3
ˈfɛlsdɛɕoːˀn3
fɛlsdaɕoːˀn2
ˈfɛlsɛɕoːˀŋ2
ˈfɛldsdəɕoːˀŋ1
ˈfɛldsdɛɕoːˀn1
ˈfɛlsdaɕonˀ1
ˈfɛlsdaɕõːˀ1
ˈfɛlsdəɕoˀŋ1
ˈfɛlsdɛɕoːˀŋ1
ˈfɛlsdɛɕõːˀ1
ˈfɛlsdɪɕoːˀn1
ˈfɛlsɪɕoːˀn1
ˈfɛltsdaɕoːˀn1
ˈfɛl̥dsdaɕoːˀn1
ˈfɛsɪɕɔ1
feltstationen, n.
/ˈfɛlt.sta.sjoːˀn.ən/ R = 14,5
canonical
ˈfɛldsdaɕoːˀnn̩
#canonical
2/33
ˈfɛlsdaɕoːˀnn̩13
ˈfɛlsdaɕoːˀn̩3
ˈfɛlsdəɕoːˀn̩3
ˈfɛlsdɛɕoːˀnn̩3
ˈfɛldsɛɕoːˀŋ̩1
ˈfɛlsdaɕoːn̩1
ˈfɛlsdaɕoːˀn1
ˈfɛlsdəɕoːˀn1
ˈfɛlsdɛɕoːˀn̩1
ˈfɛlsdɛɕoːˀŋ̩1
ˈfɛlsdɪɕoːˀn̩1
ˈfɛsdəɕoːˀnn̩1
ˈv̝ɛlsdɛɕoːˀnn̩1
feltstationer, n.
/ˈfɛlt.sta.sjoːˀn.ər/ R = 11,0
canonical
ˈfɛldsdaɕoːˀnɐ
#canonical
0/7
ˈfɛlsdaɕoːˀnɐ4
ˈfɛlsdaɕoːˀnə̥1
ˈfɛlsdɛɕoːˀnɐ1
ˈfɛlsɪɕoːˀnɐ1
fem, num.
/fɛmˀ/ R = 4,5
canonical
ˈfɛmˀ
#canonical
27/33
fɛm4
ˈfɛm2
femogfyrre, num.
/ˈfɛmˀ.ɔ.fœr.ə/ R = 16,7
canonical
ˈfɛmˀʌfɶːɐ
#canonical
0/2
ˈfɛmˀʌfɶɐ1
ˈfɛmˀʌfɶɐ̯1
femten, num.
/ˈfɛm.tən/ R = 12,0
canonical
ˈfɛmdn̩
#canonical
3/5
ˈfɛmbm̩1
ˈfɛmn̥n̩1
fidusen, n.
/fi.ˈduːˀs.ən/ R = 0,0
canonical
fiˈduːˀsn̩
#canonical
1/1
figur, n.
/fi.ˈguːˀr/ R = 0,0
canonical
fiˈguɐ̯ˀ
#canonical
3/4
fiˈguːˀɐ̯1
figuren, n.
/fi.ˈguːˀr.ən/ R = 0,0
canonical
fiˈguːˀɐn
#canonical
1/2
fiˈguɐ̯ˀɐn1
figurer, n.
/fi.ˈguːˀr.ər/ R = 3,9
canonical
fiˈguːˀɐ
#canonical
6/11
fiˈguɐ̯ˀɐ2
fɪˈguːˀɐ2
fi̥ˈguːˀɐ1
figurerne, n.
/fi.ˈguːˀr.ər.nə/ R = 0,0
canonical
fiˈguːˀɐnə
#canonical
1/1
fik, v.
/fek/ R = 33,3
canonical
ˈfeg
#canonical
0/1
veg1
fin, adj.
/fiːˀn/ R = 40,0
canonical
ˈfiːˀn
#canonical
0/1
ˈfin1
finde, v.
/ˈfen.ə/ R = 15,9
canonical
ˈfenə
#canonical
4/22
ˈfenn̩7
ˈfen4
ˈfenɪ2
ˈfen̩2
fenə1
ˈfene1
ˈfenˀ1
finder, v.
/ˈfenˀ.ər/ R = 0,0
canonical
ˈfenˀɐ
#canonical
5/5
findes, v.
/ˈfen.əs/ R = 20,0
canonical
ˈfenəs
#canonical
0/2
ˈfenn̩s2
finere, adj.
/ˈfiːn.ər.ə/ R = 0,0
canonical
ˈfiːnɐɐ
#canonical
1/1
fingerled, n.
/ˈfeng.ər.led/ R = 0,0
canonical
ˈfeŋɐleð
#canonical
2/2
fint, adj.
/fiːˀnt/ R = 10,8
canonical
ˈfiːˀnd
#canonical
2/20
ˈfiːˀn7
ˈfiːˀnt6
fiːˀnd1
ˈfint1
ˈfiːnt1
ˈfiːˀd1
ˈfĩːˀ1
fire, num.
/ˈfiːr.ə/ R = 16,3
canonical
ˈfiːɐ
#canonical
23/43
fiɐ̯7
ˈfiɐ4
fiɐ2
fi1
fiː1
fiːɐ1
ˈfiɐ̯1
ˈfiɪ1
ˈfiːə1
ˈfiːɛ1
firkant, n.
/ˈfir.kanˀt/ R = 2,7
canonical
ˈfiɐ̯kanˀd
#canonical
77/169
ˈfiɐ̯kanˀt54
ˈfiɐ̯kanˀ15
ˈfiɐ̯xanˀd5
fiɐ̯kanˀd4
ˈfiɐ̯xanˀt2
ˈfiɐ̯ɣanˀd2
fiɐ̯kanˀt1
ˈfiɐ̯ganˀd1
ˈfiɐ̯kan1
ˈfiɐ̯kaŋˀ1
ˈfiɐ̯kɛnˀd1
ˈfiɐ̯ɣanˀ1
ˈfiɐ̯ɣanˀt͡s1
ˈfɪɐ̯kanˀd1
ˈfɪɐ̯xanˀd1
ˈviɐ̯kanˀd1
firkantede, adj.
/ˈfir.kanˀ.təd.ə/ R = 10,0
canonical
ˈfiɐ̯kanˀdð̩ð̩
#canonical
1/7
ˈfiɐ̯kanˀdð̩2
ˈfiɐ̯kanˀdəð̩2
ˈfiɐ̯kanˀdðð̩1
ˈfiɐ̯kanˀdəð1
firkanten, n.
/ˈfir.kanˀ.tən/ R = 0,7
canonical
ˈfiɐ̯kanˀdn̩
#canonical
13/15
fiɐ̯kanˀdn̩1
ˈfiɐ̯xanˀdn̩1
firkantens, n.
/ˈfir.kanˀ.təns/ R = 0,0
canonical
ˈfiɐ̯kanˀdn̩s
#canonical
1/1
firkanter, n.
/ˈfir.kanˀ.tər/ R = 3,5
canonical
ˈfiɐ̯kanˀdɐ
#canonical
12/16
ˈfiɐ̯kandɐ1
ˈfiɐ̯kanɐ1
ˈfiɐ̯xanˀdɐ1
ˈfiɐ̯ɣanˀdɐ1
firkanterne, n.
/ˈfir.kanˀ.tər.nə/ R = 9,1
canonical
ˈfiɐ̯kanˀdɐnə
#canonical
0/1
ˈfiɐ̯kandɐnə1
firkantet, adj.
/ˈfir.kanˀ.təd/ R = 2,8
canonical
ˈfiɐ̯kanˀdð̩
#canonical
3/4
ˈfiɐ̯kanˀð̩1
firkants, n.
/ˈfir.kanˀts/ R = 0,0
canonical
ˈfiɐ̯kanˀds
#canonical
2/2
firs, num.
/firˀs/ R = 0,0
canonical
ˈfiɐ̯ˀs
#canonical
1/1
fjerne, adj.
/ˈfjɛr.nə/ R = 2,4
canonical
ˈfjæɐ̯nə
#canonical
5/7
ˈfjæɐ̯nɪ1
ˈfjæɐ̯n̩1
fjerner, v.
/ˈfjɛr.nər/ R = 16,7
canonical
ˈfjæɐ̯nɐ
#canonical
0/1
ˈfjæɐ̯ɾ̃ɐ1
fjerneste, adj.
/ˈfjɛr.nə.stə/ R = 0,0
canonical
ˈfjæɐ̯nəsdə
#canonical
1/1
fjorten, num.
/ˈfjor.tən/ R = 0,0
canonical
ˈfjoɐ̯dn̩
#canonical
2/2
flade, adj.
/ˈflaːd.ə/ R = 0,0
canonical
ˈflæːð̩
#canonical
2/2
flade, n.
/ˈflaːd.ə/ R = 0,0
canonical
ˈflæːð̩
#canonical
1/1
fladt, adj.
/flat/ R = 0,0
canonical
ˈflad
#canonical
1/1
flere, adj.
/ˈfleːr.ə/ R = 5,7
canonical
ˈfleːɐ
#canonical
6/7
ˈfleɐ̯1
flodleje, n.
/ˈflod.laj.ə/ R = 13,9
canonical
ˈfloðlɑjɪ
#canonical
0/26
ˈfloðlɑɪ9
ˈfloðlɑːɪ7
ˈfloðlɑj3
ˈflolɑj1
ˈflolɑɪ1
ˈfloðlɑjɛ1
ˈfloðlɑjˀɪ1
ˈfloðlɑːjə1
ˈflɔðlɑɪ1
ˈflɵðlɑj1
flodlejet, n.
/ˈflod.laj.əd/ R = 20,8
canonical
ˈfloðlɑjð̩
#canonical
0/3
ˈflolɑð̩1
ˈflolɑːð̩1
ˈfloðlɑð̩1
flok, n.
/flɔk/ R = 0,0
canonical
ˈflʌg
#canonical
1/2
flʌg1
flotte, adj.
/ˈflɔt.ə/ R = 0,0
canonical
ˈflʌdə
#canonical
1/1
flugte, v.
/ˈflok.tə/ R = 0,0
canonical
ˈflɔgdə
#canonical
9/9
flugter, v.
/ˈflok.tər/ R = 0,0
canonical
ˈflɔgdɐ
#canonical
14/15
ˈflɔgtɐ1
flymuseum, n.
/ˈflyːˀ.mu.sɛː.om/ R = 8,3
canonical
ˈflyːˀmusɛːɔm
#canonical
0/1
ˈflyːˀmusɛːʌm1
flytte, v.
/ˈfløt.ə/ R = 20,0
canonical
ˈflødə
#canonical
0/1
fløɾə1
flytter, v.
/ˈfløt.ər/ R = 20,0
canonical
ˈflødɐ
#canonical
0/3
fløɾɐ3
flyttet, v.
/ˈfløt.əd/ R = 20,0
canonical
ˈflødð̩
#canonical
0/1
ˈfløɾð̩1
flyvemaskiner, n.
/ˈflyːv.ə.ma.skiːn.ər/ R = 7,7
canonical
ˈflyːʊmasgiːnɐ
#canonical
0/1
ˈflyːʊmɛsgiːnɐ1
flyvemuseet, n.
/ˈflyːv.ə.mu.sɛː.əd/ R = 9,1
canonical
ˈflyːʊmusɛːð̩
#canonical
0/1
ˈflyːʊmʊˈsɛːð̩1
flyvermuseet, n.
/ˈflyːv.ər.mu.sɛː.əd/ R = 15,6
canonical
ˈflyːwɐmusɛːð̩
#canonical
0/8
ˈflywɐmusɛð̩2
ˈflywɐmusɛːð̩1
ˈflywɐmusɛːð̩d1
ˈflywɐmʊmusɛːð̩1
ˈflywɔmusɛːð̩1
ˈflywʊm̞usɛð1
ˈflyːˈvɐmusɛːð̩1
flyvermuseum, n.
/ˈflyːv.ər.mu.sɛː.om/ R = 18,8
canonical
ˈflyːwɐmusɛːɔm
#canonical
0/18
ˈflywɐmusɛɔm4
ˈflywɐmusɛːɔm3
ˈflywɐmusɛʌm2
ˈflywɐmuˈsɛːʌm1
ˈflywɐmʊsɛːɔm1
ˈflywʊmusɛʌm1
ˈflywʊmusɛːɔm1
ˈflywʊmusɛːʌm1
ˈflyʊmʊzɛm1
ˈflyːvɐmusɛʌm1
ˈflyːwʊmusɛːɔm1
ˈflyːʊmuʂɛːʊm1
flyverstation, n.
/ˈflyːv.ər.sta.sjoːˀn/ R = 14,3
canonical
ˈflyːwɐsdaɕoːˀn
#canonical
0/1
ˈflywɐsdɛɕoːˀn1
fnaller, n.
/ˈfnalˀ.ər/ R = 0,0
canonical
ˈfnalˀɐ
#canonical
2/2
fodgængerovergang, n.
/ˈfod.gɛng.ər.ɔv.ər.ganˀg/ R = 0,0
canonical
ˈfoðgɛŋɐɒwɐgɑŋˀ
#canonical
1/1
fokus, n.
/ˈfoː.kus/ R = 16,7
canonical
ˈfoːkus
#canonical
0/1
ˈfoːgus1
for, adv.
/fɔr/ R = 12,5
canonical
ˈfʌ
#canonical
13/24
6
5
for, conj.
/fɔr/ R = 25,0
canonical
ˈfʌ
#canonical
0/24
13
7
f1
fɪ̥1
v̝ə1
ˈfɒːˀ1
for, prp.
/fɔr/ R = 15,1
canonical
ˈfʌ
#canonical
110/819
467
148
28
22
v̝ə7
f5
fə̥5
3
3
fʌːˀ3
v̝ʌ3
2
ˈfʌːˀ2
fa1
fo1
1
fɒːˀ1
fɤ̥1
1
fʊ̥1
1
v̝̩1
ˈfɒ1
ˈfɒː1
foran, adv.
/ˈfɔr.ˈanˀ/ R = 12,5
canonical
ˈfɒːˈanˀ
#canonical
3/4
fɒn̩1
foran, prp.
/ˈfɔr.anˀ/ R = 19,4
canonical
ˈfɒːanˀ
#canonical
0/6
ˈfɒːan3
ˈfɒːn1
ˈfɒːɒn1
ˈfɒːˈanˀ1
foran, prp.
/ˈfɔr.ˈanˀ/ R = 2,1
canonical
ˈfɒːˈanˀ
#canonical
4/8
ˈfɒɐ̯ˈanˀ2
ˈfɒɐ̯ˈɑnˀ1
ˈfɒˈɑnˀ1
forbi, adv.
/fɔr.ˈbiːˀ/ R = 7,7
canonical
fʌˈbiːˀ
#canonical
7/13
fɔˈbiːˀ4
fəˈbiːˀ2
forbi, prp.
/fɔr.ˈbiːˀ/ R = 12,3
canonical
fʌˈbiːˀ
#canonical
57/165
fəˈbiːˀ55
fɔˈbiːˀ25
fɒˈbiːˀ3
v̝əˈbiːˀ3
fəbiːˀ2
fə̥biːˀ2
fə̥ˈbiːˀ2
foˈbiːˀ1
fɒbiːˀ1
fəbi1
fəˈbi1
fəˈbiː1
fəˈbiːˀç1
fʊˈbiːˀ1
fʌbiːˀ1
fˈbiːˀ1
f̞œˈbiːˀ1
vəbiːˀ1
vʌˈbiːˀ1
v̝ɔˈbiːˀ1
v̝əbi1
v̝ʌˈbiːˀ1
βəˈbiːˀ1
forcere, v.
/fɔr.ˈseːˀr.ə/ R = 14,3
canonical
fʌˈseːˀɐ
#canonical
0/1
ˈfɒˈseːˀɐ1
fordele, v.
/fɔr.ˈdeːˀl.ə/ R = 25,0
canonical
fʌˈdeːˀlə
#canonical
0/1
fəˈdeːˀl̩1
fordelt, v.
/fɔr.ˈdeːˀlt/ R = 0,0
canonical
fʌˈdeːˀld
#canonical
0/1
fʌˈdeːˀlt1
fordi, conj.
/fɔr.ˈdiːˀ/ R = 31,5
canonical
fʌˈdiːˀ
#canonical
3/55
fəˈdiːˀ8
fədiːˀ6
fədi5
fɔˈdiːˀ4
fʌdi4
fədɪ3
fɔdiːˀ2
fə̥ˈdiːˀ2
fʌdiːˀ2
fɒɾi1
fɒˈdiːˀ1
fɔɹiːˀ1
fəd1
fəɾi1
fəˈdi1
fəˈdɪːˀ1
fəˈɹiːˀ1
fəˈɾɪ1
fə̥di1
fɪˈdiː1
fʌˈdi1
fˈdiːˀ1
f̩ˈde1
v̝əˈdi1
v̝ʌdɪ1
foregående, adj.
/ˈfɔːr.ə.gɔːˀ.ə.nə/ R = 9,1
canonical
ˈfɒːɒgɔːˀɔnəˈ
#canonical
0/1
ˈfɒːɒgɔːˀnəˈ1
foregår, v.
/ˈfɔːr.ə.gɔːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈfɒːɒgɒːˀ
#canonical
1/1
foreløbig, adj.
/ˈfɔːr.ə.løːˀ.bi/ R = 50,0
canonical
ˈfɒːɒløːˀbi
#canonical
0/2
ˈfɒlʏβɪ1
ˈfɒːløːˀβʏ̥1
foreslå, v.
/ˈfɔːr.ə.slɔːˀ/ R = 8,9
canonical
ˈfɒːɒslɔːˀ
#canonical
2/5
ˈfɒːslɔːˀ2
ˈfɒslɔːˀ1
foreslår, v.
/ˈfɔːr.ə.slɔːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈfɒːɒslɒːˀ
#canonical
1/1
forestille, v.
/ˈfɔːr.ə.stelˀ.ə/ R = 20,7
canonical
ˈfɒːɒsdelˀə
#canonical
1/14
ˈfɒːsdelˀ4
ˈfɒːsdel2
ˈfɒːsdelˀə2
ˈfɒːsdelˀl̩1
ˈfɒːsel1
ˈfɒːselˀ1
ˈfɒːɒsdel1
ˈfɒːɒsdell̩1
forestiller, v.
/ˈfɔːr.ə.stelˀ.ər/ R = 24,0
canonical
ˈfɒːɒsdelˀɐ
#canonical
0/5
ˈfɒsɛːˀ1
ˈfɒːsdela1
ˈfɒːsdelˀɐ1
ˈfɒːsdelˀə1
ˈfɒːɒsdedɐ1
forestillet, v.
/ˈfɔːr.ə.stelˀ.əd/ R = 20,0
canonical
ˈfɒːɒsdelˀð̩
#canonical
0/1
ˈfɒːsdelˀə1
foretager, v.
/ˈfɔːr.ə.taːˀg.ər/ R = 33,3
canonical
ˈfɒːɒtæːˀɐ
#canonical
0/1
ˈfɒːtɑːˀ1
forfærdeligt, adj.
/fɔr.ˈfɛrˀ.də.lit/ R = 54,5
canonical
fʌˈfæɐ̯ˀdəlid
#canonical
0/1
fəˈfalˀl̩1
forgrening, n.
/fɔr.ˈgreːˀn.eng/ R = 0,0
canonical
fʌˈgʁæːˀneŋ
#canonical
1/1
forgreningen, n.
/fɔr.ˈgreːˀn.enˀg.ən/ R = 8,3
canonical
fʌˈgʁæːˀneŋˀŋ̩
#canonical
0/1
fʌˈgʁæːˀneŋˀ1
forhold, n.
/ˈfɔr.hɔlˀ/ R = 18,2
canonical
ˈfɒːhʌlˀ
#canonical
1/22
ˈfɒːɦʌlˀ10
ˈfɒːɒl4
ˈfɒɦʌlˀ2
ˈfɒhʌlˀ1
ˈfɒl1
ˈfɒɒl1
ˈfɒʌlˀ1
ˈfʌːl1
forholdsvis, adv.
/ˈfɔr.hɔls.viːˀs/ R = 16,7
canonical
ˈfɒːhʌlsviːˀs
#canonical
0/1
ˈfɒːl̩sviːˀs1
forhåbentlig, adj.
/fɔr.ˈhɔːˀb.ənt.li/ R = 45,5
canonical
fʌˈhɔːˀbn̩dli
#canonical
0/1
fɔˈɦɔːˀbm̩1
forhæng, n.
/ˈfɔr.hɛnˀg/ R = 0,0
canonical
ˈfɒːhɛŋˀ
#canonical
3/4
ˈfɒːɦɛŋˀ1
forkert, adj.
/fɔr.ˈkerˀt/ R = 14,3
canonical
fʌˈkeɐ̯ˀd
#canonical
2/5
fəˈkeɐ̯ˀ1
fə̥ˈkeɐ̯ˀɾ1
fʌˈxeɐ̯ˀd1
forkerte, adj.
/fɔr.ˈkerˀ.tə/ R = 0,0
canonical
fʌˈkeɐ̯ˀdə
#canonical
0/1
fʌˈkeɐ̯ˀdɐ1
forklare, v.
/fɔr.ˈklaːˀr.ə/ R = 18,8
canonical
fʌˈklɑːˀɑ
#canonical
0/2
fəˈklɑːˀ1
fəˈklɑːˀɐ1
forklaring, n.
/fɔr.ˈklaːˀr.eng/ R = 7,4
canonical
fʌˈklɑːˀeŋ
#canonical
2/3
fəˈklɑːˀɛŋ1
forladt, v.
/fɔr.ˈlat/ R = 8,7
canonical
fʌˈlad
#canonical
20/39
fəˈlad10
fə̥ˈlad2
fʌˈlat2
fɒˈlat1
fəˈla1
fəˈlat1
fʌˈlɑt1
fʌˈɫad1
forladte, v.
/fɔr.ˈlat.ə/ R = 13,3
canonical
fʌˈladə
#canonical
26/88
fʌˈladɪ9
fʌˈlaɾə9
fəˈladɪ7
fəˈladə5
fʌˈlaɾɪ4
fɒˈladə3
fəˈlaɹə3
fɒˈlaɾə2
fəˈlaɹɪ2
fəˈlaɾə2
fɔˈlaɾə1
fəˈladɛ1
fəˈlatə1
fəˈlaɹ̝ə1
fəˈlaɾɛ1
fəˈlaɾɪ1
fəˈl̞ad̞ɪ1
fʌˈgladə1
fʌˈla1
fʌˈlad1
fʌˈladə̥1
fʌˈlaɹə1
fʌˈlaɾe1
fʌ̥ˈladə1
fˈlat1
v̝əˈladɪ1
forleden, adj.
/fɔr.ˈleːˀd.ən/ R = 21,4
canonical
fʌˈleðˀn̩
#canonical
0/2
fəˈleðˀn1
fəˈleðˀn̩1
forlængelse, n.
/fɔr.ˈlɛnˀg.əl.sə/ R = 0,0
canonical
fʌˈlɛŋˀl̩sə
#canonical
1/1
form, n.
/fɔrˀm/ R = 0,0
canonical
ˈfɒːˀm
#canonical
5/5
formentlig, adj.
/fɔr.ˈmeːˀnt.li/ R = 0,0
canonical
fʌˈmeːˀndli
#canonical
1/1
former, n.
/ˈfɔr.mər/ R = 0,0
canonical
ˈfɒːmɐ
#canonical
1/1
formodentlig, adj.
/fɔr.ˈmoːˀd.ənt.li/ R = 40,0
canonical
fʌˈmoðˀn̩dli
#canonical
0/1
fʌˈmoðˀnɪ1
forneden, adv.
/fɔr.ˈneːd.ən/ R = 15,1
canonical
fʌˈneːðn̩
#canonical
3/17
fʌˈneðn̩6
fəˈneðn̩4
fəˈneːðn̩2
fəˈnɤːðn̩1
fʌˈneːðən1
fornemme, v.
/fɔr.ˈnɛmˀ.ə/ R = 14,3
canonical
fʌˈnɛmˀə
#canonical
0/1
fəˈnɛmˀə1
fornemmelse, n.
/fɔr.ˈnɛmˀ.əl.sə/ R = 11,1
canonical
fʌˈnɛmˀl̩sə
#canonical
0/1
fʌˈnɛmˀəsə1
foroven, adv.
/fɔr.ˈɔv.ən/ R = 15,4
canonical
fʌˈɒwn̩
#canonical
4/13
fʌˈɒwŋ̩2
fˈɒwn̩2
fɒˈɒːwn̩1
fʌˈɒːn̩1
fʌˈɒːwn̩1
fʌˈɒːŋ̩1
fˈɒːwn1
forresten, adv.
/fɔr.ˈrɛs.tən/ R = 28,6
canonical
fʌˈʁasdn̩
#canonical
0/1
fˈʁɑsdn1
forretningen, n.
/fɔr.ˈrɛt.nenˀg.ən/ R = 5,0
canonical
fʌˈʁadneŋˀŋ̩
#canonical
0/2
fʌˈʁɑdneŋˀŋ̩1
fʌˈʁ̞adneŋˀŋ̩1
forrige, adj.
/ˈfɔr.iː.ə/ R = 16,7
canonical
ˈfɒːiːi
#canonical
0/1
ˈfɒːiː1
forseelse, n.
/fɔr.ˈseːˀ.əl.sə/ R = 10,0
canonical
fʌˈseːˀelsə
#canonical
0/1
fəˈseːˀl̩sə1
forskel, n.
/ˈfɔr.skɛlˀ/ R = 0,0
canonical
ˈfɒːsgɛlˀ
#canonical
1/1
forskellen, n.
/ˈfɔr.skɛlˀ.ən/ R = 0,0
canonical
ˈfɒːsgɛlˀn̩
#canonical
1/1
forskellige, adj.
/fɔr.ˈskɛ.lˀiː.ə/ R = 24,4
canonical
fʌˈsgɛlˀiːi
#canonical
1/9
fəˈsgɛlˀi5
fəˈsgɛlˀɪ1
fʌˈsgɛlˀii1
fʌˈsgɛlˀɪː1
forskudt, v.
/fɔr.ˈskut/ R = 8,3
canonical
fʌˈsgud
#canonical
2/4
fəsgud2
forstand, n.
/fɔr.ˈstanˀd/ R = 14,3
canonical
fʌˈsdanˀ
#canonical
0/1
fəˈsdanˀ1
forstod, v.
/fɔr.ˈstoːˀd/ R = 14,3
canonical
fʌˈsdoðˀ
#canonical
0/1
fəˈsdoðˀ1
forstå, v.
/fɔr.ˈstɔːˀ/ R = 19,0
canonical
fʌˈsdɔːˀ
#canonical
0/3
fəˈsdɔːˀ2
v̝əˈsdɔːˀ1
forstået, v.
/fɔr.ˈstɔːˀ.əd/ R = 0,0
canonical
fʌˈsdɔːˀð̩
#canonical
1/1
forstår, v.
/fɔr.ˈstɔːˀr/ R = 12,5
canonical
fʌˈsdɒːˀ
#canonical
1/8
fəˈsdɒːˀ4
fˈsdɒːˀ2
fɒˈsdɒːˀ1
forsynes, v.
/fɔr.ˈsyːˀn.əs/ R = 0,0
canonical
fʌˈsyːˀnəs
#canonical
1/1
forsøge, v.
/fɔr.ˈsøːˀg.ə/ R = 21,4
canonical
fʌˈsøːˀø
#canonical
0/2
fəˈsøːˀ1
fəˈsøːˀø1
fort, n.
/fɔrt/ R = 0,0
canonical
ˈfɒːd
#canonical
2/9
ˈfɒːt4
ˈfɒɐ̯̥t1
ˈfɒʁ̥t1
ˈfɒːʁ̥t1
fortalte, v.
/fɔr.ˈtalˀ.tə/ R = 37,5
canonical
fʌˈtalˀdə
#canonical
0/2
fəˈtalˀ1
v̝əˈtalˀd1
fortegnelse, n.
/fɔr.ˈtajˀ.nəl.sə/ R = 0,0
canonical
fʌˈtɑjˀnl̩sə
#canonical
1/1
fortet, n.
/ˈfɔr.təd/ R = 10,0
canonical
ˈfɒːdð̩
#canonical
3/6
ˈfɒːɾð̩2
ˈfɒːdə1
fortrudt, v.
/fɔr.ˈtrut/ R = 0,0
canonical
fʌˈtʁud
#canonical
1/1
fortsat, adv.
/ˈfɔrt.sat/ R = 19,0
canonical
ˈfɒːdsad
#canonical
0/3
ˈfɒsad1
ˈfɒːsad1
ˈfɒːsat1
fortsat, v.
/ˈfɔrt.sat/ R = 14,3
canonical
ˈfɒːdsad
#canonical
0/1
ˈfɒːsad1
fortsatte, v.
/ˈfɔrt.sat.ə/ R = 18,8
canonical
ˈfɒːdsadə
#canonical
0/2
ˈfɒsadɪ1
ˈfɒːsadɪ1
fortsætte, v.
/ˈfɔrt.sɛt.ə/ R = 19,6
canonical
ˈfɒːdsɛdə
#canonical
2/23
ˈfɒːsɛd9
ˈfɒːdsɛd6
ˈfɒːdsɛdɪ1
ˈfɒːdsɛɹə1
ˈfɒːdsɛɾə1
ˈfɒːsɛz1
ˈfɒːzɛ1
ˈfɒːzɛt1
fortsætter, v.
/ˈfɔrt.sɛt.ər/ R = 19,5
canonical
ˈfɒːdsɛdɐ
#canonical
8/102
ˈfɒːsɛɾɐ30
ˈfɒːdsɛɾɐ17
ˈfɒːsɛdɐ7
ˈfɒsɛdɐ5
ˈfɒːsɛɹɐ5
ˈfɒːsɛ4
ˈfɒsɛɾɐ2
ˈfɒɐ̯̥sɛdɐ2
ˈfɒːdsɛðɐ2
ˈfɒːdsɛɹɐ2
ˈfɒːdsɛɹə2
ˈfɒːsedɐ2
ˈfɒːsɛɾʊ2
ˈfɒsɛɹɐ1
ˈfɒːdsɛd1
ˈfɒːdsɛdə1
ˈfɒːdsɛdɜ1
ˈfɒːdsɛɹ1
ˈfɒːsɛdɑ1
ˈfɒːsɛdə1
ˈfɒːsɛɹa1
ˈfɒːsɛɹə1
ˈfɒːsɛɹ̩1
ˈfɒːsɛɾə1
ˈfɔːsɛɹɐ1
fortælle, v.
/fɔr.ˈtɛlˀ.ə/ R = 28,6
canonical
fʌˈtɛlˀə
#canonical
0/5
fəˈtɛlˀ2
fəˈtɛlˀl̩1
fəˈtɛlˀə1
v̝əˈtɛl̩ˀ1
fortæller, v.
/fɔr.ˈtɛlˀ.ər/ R = 14,3
canonical
fʌˈtɛlˀɐ
#canonical
0/1
fəˈtɛlˀɐ1
forvirrer, v.
/fɔr.ˈvirˀ.ər/ R = 21,4
canonical
fʌˈviːˀɐ
#canonical
1/2
fəˈviɐ1
forvirret, v.
/fɔr.ˈvirˀ.əd/ R = 21,9
canonical
fʌˈviːˀɐð
#canonical
0/4
fɔˈviɐ̯ˀð̩1
fəˈviɐ̯ˀəð1
fəˈvɪɐ̯ˀð̩1
fʌˈviɐ̯ˀð̩1
forvirringen, n.
/fɔr.ˈvirˀ.enˀg.ən/ R = 10,0
canonical
fʌˈviɐ̯ˀeŋˀŋ̩
#canonical
0/1
fəˈviɐ̯ˀeŋˀŋ̩1
fotoforretning, n.
/ˈfo.to.fɔr.rɛt.neng/ R = 9,5
canonical
ˈfotofʌʁadneŋ
#canonical
2/14
ˈfotofʌʁɑdneŋ2
ˈfotʊfʌʁadneŋ2
ˈfosofʌʁɑdneŋ1
ˈfotofoʁɑdnɪŋ1
ˈfoto̥v̝oʁɑdneŋ1
ˈfotoβəʁɑdn̥eŋ1
ˈfotɔfʌʁ̞adneŋ1
ˈfotʊvʌʁɑdneŋ1
ˈfoːtofɒʁadneŋ1
ˈfoːtofʌʁadneŋ1
fotoforretningen, n.
/ˈfo.to.fɔr.rɛt.neng.ən/ R = 20,0
canonical
ˈfotofʌʁadneŋŋ̩
#canonical
0/5
ˈfodo̥fwɑdneŋŋ̩1
ˈfotofə̥ʁɑdneŋŋ̩1
ˈfotowɑdnɪŋ̩1
ˈfotʊ̥fʌʁɑdneŋ1
ˈfoːtofʌʁadneŋŋ̩1
fotoforretningen, n.
/ˈfo.to.fɔr.rɛt.nenˀg.ən/ R = 10,0
canonical
ˈfotofʌʁadneŋˀŋ̩
#canonical
5/42
ˈfoːtofʌʁadneŋˀŋ̩5
ˈfotofɒʁadneŋˀŋ̩2
ˈfotofʌʁɑdneŋˀŋ̩2
ˈfotofʌʁɑdnɛŋˀŋ̩2
ˈfodofʌʁɑdneŋˀŋ̩1
ˈfosʊ̥fɔʁ̥adneŋ1
ˈfotofoʁadneŋˀŋ̩1
ˈfotofoʁɑdneŋˀŋ̩1
ˈfotofɒʁadneŋŋ̩1
ˈfotofɒʁɑdneŋˀŋ̩1
ˈfotofɔʁɑdneŋˀŋ̩1
ˈfotofəʁɑdnɛŋˀŋ̩1
ˈfotofʁɑdneŋˀŋ̩1
ˈfotofʌʁɑdneŋ1
ˈfotov̝oʁadneŋˀŋ̩1
ˈfotov̝ɒʁɑdneŋˀŋ̩1
ˈfotov̝ʌʁadneŋˀŋ̩1
ˈfoto̥βʌʁɑdneŋˀŋ̩1
ˈfotʊfɔʁadneŋˀŋ̩1
ˈfotʊfʁadneŋˀŋ̩1
ˈfotʊfʊʁadneŋˀŋ̩1
ˈfotʊfʌʁadneŋˀŋ̩1
ˈfotʊv̝ʊʁadneŋˀŋ̩1
ˈfozʊfʌʁ̞adneŋˀ1
ˈfozʊv̝oʁ̞adneŋˀ1
ˈfozʊv̝ʊʁadneŋˀ1
ˈfoɾofʁɑdneŋˀŋ̩1
ˈfoɾofʌʁɑdneŋˀŋ̩1
ˈfoːtofɒʁadneŋˀŋ̩1
ˈfʊtofʌʁadneŋˀŋ̩1
fra, adv.
/fraːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈfʁɑːˀ
#canonical
3/5
fʁɑːˀ2
fra, conj.
/fraːˀ/ R = 40,0
canonical
ˈfʁɑːˀ
#canonical
0/2
fʁɑ2
fra, prp.
/fraːˀ/ R = 46,2
canonical
ˈfʁɑːˀ
#canonical
10/197
fʁɑ117
16
ˈfʁɑ14
11
fʁɐ7
6
6
fa1
fɑ̥1
1
fə̥1
fʁə1
fʁɛ1
fʁ̞ɑ1
ˈfɐ̯ɑ1
ˈfɑːˀ1
ˈvʁɑ1
fredelige, adj.
/ˈfreːd.ə.liː.ə/ R = 33,3
canonical
ˈfʁæːð̩liːi
#canonical
0/1
ˈfʁæðlii1
frem, adv.
/frɛmˀ/ R = 4,0
canonical
ˈfʁamˀ
#canonical
3/5
ˈfʁam1
ˈfʁɑmˀ1
fremme, adv.
/ˈfrɛm.ə/ R = 9,4
canonical
ˈfʁamə
#canonical
2/17
ˈfʁɑmə6
ˈfʁɑmm̩3
ˈfʁɑm̩3
ˈfʁamm̩1
ˈfʁamɪ1
ˈfʁɑm1
fremmest, adj.
/ˈfrɛmˀ.əst/ R = 20,8
canonical
ˈfʁamˀəsd
#canonical
0/3
ˈfʁaməs1
ˈfʁamˀs1
ˈfʁɑmˀm̩st1
fri, adj.
/friːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈfʁiːˀ
#canonical
2/2
fritidshjem, n.
/ˈfri.tids.jɛmˀ/ R = 25,0
canonical
ˈfʁitiðsjɛmˀ
#canonical
0/4
ˈfʁizɪsjɛmˀ2
ˈfʁidɪsjɛmˀ1
ˈfʁisɪðsjɛmˀ1
fritidshjemmet, n.
/ˈfri.tids.jɛmˀ.əd/ R = 11,7
canonical
ˈfʁitiðsjɛmˀð̩
#canonical
2/5
ˈfʁidɪsjɛmˀð̩1
ˈfʁitisjɛmˀð̩1
ˈfʁiz̩sjɛmˀð̩1
fuldende, v.
/ˈfu.lɛnˀ.ə/ R = 14,3
canonical
ˈfulɛnˀə
#canonical
0/1
ˈfulɛnˀn̩1
fuldender, v.
/ˈful.ɛnˀ.ər/ R = 14,3
canonical
ˈfulɛnˀɐ
#canonical
0/1
ˈfulɛnɐ1
fuldstændig, adj.
/ˈful.ˈstɛnˀ.di/ R = 32,5
canonical
ˈfulˈsdɛnˀdi
#canonical
1/4
ˈfuˈsdɪnˀdɪ1
ˈfuˈzɛ1
ˈfʊˈsdɛnˀdɪ1
fuldstændigt, adj.
/ˈful.ˈstɛnˀ.dit/ R = 45,5
canonical
ˈfulˈsdɛnˀdid
#canonical
0/1
ˈfulˈsɛnɪ1
fundament, n.
/fon.da.ˈmɛnˀt/ R = 0,0
canonical
fɔndaˈmɛnˀd
#canonical
0/1
fɔndaˈmɛnˀt1
fundet, v.
/ˈfon.əd/ R = 2,8
canonical
ˈfɔnð̩
#canonical
8/9
ˈv̝ɔnð̩1
fungerer, v.
/fon.ˈgeːˀr.ər/ R = 0,0
canonical
fɔŋˈgeːˀɐ
#canonical
1/1
fylder, v.
/ˈfyl.ər/ R = 2,1
canonical
ˈfylɐ
#canonical
7/12
ˈfylə4
ˈfyl̞ə1
, adj.
/fɔːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈfɔːˀ
#canonical
1/1
, v.
/fɔːˀ/ R = 42,9
canonical
ˈfɔːˀ
#canonical
1/7
6
fået, v.
/ˈfɔː.əd/ R = 16,7
canonical
ˈfɔːð̩
#canonical
1/3
fɔð1
fɔːð̩1
får, n.
/fɔːˀr/ R = 1,9
canonical
ˈfɒːˀ
#canonical
49/52
ˈfɒː2
ˈfɒ1
får, v.
/fɔːˀr/ R = 25,0
canonical
ˈfɒːˀ
#canonical
9/30
13
fɒːˀ5
fɒː1
1
ˈv̝ɒːˀ1
fårene, n.
/ˈfɔːˀr.ə.nə/ R = 21,4
canonical
ˈfɒːˀɒnə
#canonical
0/2
ˈfɒːˀn̩1
ˈfɒːˀɒn1
fælles, adj.
/ˈfɛlˀ.əs/ R = 16,7
canonical
ˈfɛlˀəs
#canonical
0/1
ˈfɛl̩ˀs1
fængsel, n.
/ˈfɛnˀg.səl/ R = 0,0
canonical
ˈfɛŋˀsl̩
#canonical
5/5
fængselsbygningen, n.
/ˈfɛnˀg.səls.byk.nenˀg.ən/ R = 0,0
canonical
ˈfɛŋˀsl̩sbygneŋˀŋ̩
#canonical
1/1
fængslet, n.
/ˈfɛnˀg.sləd/ R = 3,0
canonical
ˈfɛŋˀslð̩
#canonical
14/19
ˈfɛŋˀslə3
ˈfeŋˀslð̩1
ˈfɛŋˀsð̩1
fænomen, n.
/fɛ.no.ˈmeːˀn/ R = 0,0
canonical
fɛnoˈmeːˀn
#canonical
1/1
færd, n.
/fɛːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈfæɐ̯ˀ
#canonical
0/1
ˈfɛːˀɐ̯1
færdig, adj.
/ˈfɛr.di/ R = 26,7
canonical
ˈfæɐ̯di
#canonical
1/6
ˈfaɹi1
ˈfaɾi1
ˈfaːdɪ1
ˈfæɐ̯ɹi1
ˈfæɐ̯ɾi1
færdigbeskrevet, v.
/ˈfɛr.di.be.skreːˀv.əd/ R = 14,3
canonical
ˈfæɐ̯dibesgʁæwˀð̩
#canonical
0/1
ˈfæːdibeˈsgʁæːˀð̩1
færdige, adj.
/ˈfɛr.diː.ə/ R = 50,0
canonical
ˈfæɐ̯diːi
#canonical
0/2
ˈfæɐ̯dɪ1
ˈfæɾi1
færdige, adj.
/ˈfɛr.diːˀ.ə/ R = 12,5
canonical
ˈfæɐ̯diːˀi
#canonical
0/1
ˈfæɐ̯diːi1
færdigt, adj.
/ˈfɛr.dit/ R = 33,3
canonical
ˈfæɐ̯did
#canonical
0/3
ˈfaːɾɪ1
ˈfæɐ̯di1
ˈfæɐ̯ɹit1
fæstning, n.
/ˈfɛst.neng/ R = 0,0
canonical
ˈfɛsdneŋ
#canonical
1/1
fødder, n.
/ˈfødˀ.ər/ R = 0,0
canonical
ˈføðˀɐ
#canonical
2/2
fødderne, n.
/ˈfødˀ.ər.nə/ R = 0,0
canonical
ˈføðˀɐnə
#canonical
3/3
følge, v.
/ˈføl.jə/ R = 10,9
canonical
ˈføljə
#canonical
7/11
føl1
føll̩1
ˈføl1
ˈføljʏ1
følger, v.
/ˈføl.jər/ R = 3,5
canonical
ˈføljɐ
#canonical
11/23
ˈføljə5
ˈfølɐ4
ˈfølˀjɐ2
ˈfølˀja1
følges, v.
/ˈføl.jəs/ R = 16,7
canonical
ˈføljəs
#canonical
0/2
ˈføljʏs1
ˈfølˀl̩s1
før, adv.
/fœrˀ/ R = 0,0
canonical
ˈfɶɐ̯ˀ
#canonical
4/10
ˈfœɐ̯ˀ6
før, conj.
/fœrˀ/ R = 5,0
canonical
ˈfɶɐ̯ˀ
#canonical
4/10
ˈfœɐ̯ˀ4
ˈfœːˀ1
ˈfɶːˀ1
før, prp.
/fœrˀ/ R = 0,0
canonical
ˈfɶɐ̯ˀ
#canonical
5/14
ˈfœɐ̯ˀ9
føre, v.
/ˈføːr.ə/ R = 25,0
canonical
ˈføːɐ
#canonical
0/1
føɐ1
først, adv.
/fœrst/ R = 22,4
canonical
ˈfɶɐ̯sd
#canonical
6/49
ˈfɶsd15
ˈfɶs11
ˈfɶst7
ˈfœsd2
ˈfœs1
ˈfœst1
ˈfœɐ̯sd1
ˈfœɐ̯st1
ˈfɶ1
ˈfɶsd̞1
ˈfɶɐ̯s1
ˈfɶɐ̯st1
første, adj.
/ˈfœr.stə/ R = 5,4
canonical
ˈfɶɐ̯sdə
#canonical
24/40
ˈfɶsdə5
ˈfɶɐ̯sdɪ3
ˈfœɐ̯sd1
ˈfœɐ̯sdə1
ˈfɶsdɪ1
ˈfɶstə1
ˈfɶsɪ1
ˈfɶɐ̯sə1
ˈfɶːsdə1
ˈfɶːsdɪ1
første, num.
/ˈfœr.stə/ R = 12,5
canonical
ˈfɶɐ̯sdə
#canonical
6/12
ˈfɶsdə4
ˈfɶsə1
ˈfɶsɪ̥1
førstesal, n.
/ˈfœr.stə.saːˀl/ R = 0,0
canonical
ˈfɶɐ̯sdəsæːˀl
#canonical
1/1
førstesalen, n.
/ˈfœr.stə.saːˀl.ən/ R = 0,0
canonical
ˈfɶɐ̯sdəsæːˀln̩
#canonical
1/2
ˈfɶɐ̯sdəˈsæːˀln̩1
g'et, n.
/geːˀ.əd/ R = 0,0
canonical
ˈgeːˀð̩
#canonical
1/1
g, n.
/geːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈgeːˀ
#canonical
3/3
gad, v.
/gaːˀd/ R = 62,5
canonical
ˈgæðˀ
#canonical
0/2
ga1
1
gade, n.
/ˈgaːd.ə/ R = 12,9
canonical
ˈgæːð̩
#canonical
15/29
ˈgæːð9
ˈgæð3
ˈgæːðə2
gaden, n.
/ˈgaːd.ən/ R = 4,3
canonical
ˈgæːðn̩
#canonical
12/14
ˈgæðn1
ˈgæðn̩1
gader, n.
/ˈgaːd.ər/ R = 0,0
canonical
ˈgæːðɐ
#canonical
1/1
gal, adj.
/gaːˀl/ R = 0,0
canonical
ˈgæːˀl
#canonical
1/1
gale, adj.
/ˈgaːl.ə/ R = 0,0
canonical
ˈgæːlə
#canonical
0/1
ˈgæːlɪ1
galge, n.
/ˈgal.jə/ R = 0,0
canonical
ˈgaljə
#canonical
7/10
ˈgaljɪ3
galgen, n.
/ˈgal.jən/ R = 0,0
canonical
ˈgaljən
#canonical
1/3
ˈgaljɛn1
ˈgaljɪn1
galt, adj.
/gaːˀlt/ R = 19,0
canonical
ˈgæːˀld
#canonical
1/7
ˈgæːˀl2
ˈgæːˀɬ2
ˈgæːˀ1
ˈgæːˀlt1
gamle, adj.
/ˈgam.lə/ R = 0,0
canonical
ˈgɑmlə
#canonical
1/1
gang, n.
/ganˀg/ R = 4,5
canonical
ˈgɑŋˀ
#canonical
10/11
ˈgɑ̃1
gange, n.
/ˈgang.ə/ R = 25,0
canonical
ˈgɑŋə
#canonical
0/3
ˈgɑŋŋ̩2
ˈgɑŋ1
gangsti, n.
/ˈgang.stiːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈgɑŋsdiːˀ
#canonical
2/2
gangstien, n.
/ˈgang.stiːˀ.ən/ R = 0,0
canonical
ˈgɑŋsdiːˀin
#canonical
2/3
ˈgɑŋsdiːˀn̩1
ganske, adv.
/ˈgan.skə/ R = 5,1
canonical
ˈgansgə
#canonical
9/13
ˈgans1
ˈgansg1
ˈgansə1
ˈgɑnsgə1
garanteret, v.
/ga.ran.ˈteːˀr.əd/ R = 72,7
canonical
gɑʁɑnˈteːˀɐð
#canonical
0/1
ˈte̥ːˀ1
gardin, n.
/gar.ˈdiːˀn/ R = 15,5
canonical
gɑˈdiːˀn
#canonical
0/12
gəˈdiːˀn6
gɐˈdiːˀn3
gæˈdiːˀn1
gɛˈdiːˀn1
ɣɐˈdiːˀn1
gardinbillede, n.
/gar.ˈdiːˀn.bel.əd/ R = 9,1
canonical
gɑˈdiːˀnbelð̩
#canonical
0/1
gɐˈdiːˀnˈbeləð̩1
gardiner, n.
/gar.ˈdiːˀn.ər/ R = 11,9
canonical
gɑˈdiːˀnɐ
#canonical
6/58
gɐˈdiːˀnɐ16
gəˈdiːˀnɐ11
gaˈdiːˀnɐ9
gɛˈdiːˀnɐ8
gɐdinˀɐ2
gɐdiːˀnɐ2
gæˈdiːˀnɐ1
gɛdiːˀnɐ1
gɪˈdiːˀnɐ1
ɣɪˈdiːˀnɐ1
gardinerne, n.
/gar.ˈdiːˀn.ər.nə/ R = 6,0
canonical
gɑˈdiːˀnɐnə
#canonical
3/10
gɐˈdiːˀnɐnə3
gaˈdiːˀnɐnə2
gæˈdiːˀnɐnə1
gɑˈdiːˀnɐnɛ1
gardinet, n.
/gar.ˈdiːˀn.əd/ R = 6,3
canonical
gɑˈdiːˀnð̩
#canonical
1/2
gɐˈdiːˀnð̩1
gavl, n.
/gavˀl/ R = 0,0
canonical
ˈgɑwˀl
#canonical
4/4
gavlen, n.
/ˈgavˀ.lən/ R = 11,1
canonical
ˈgɑwˀln̩
#canonical
0/3
ˈgɑwˀlən1
ˈgɑwˀl̩n1
ˈgɑwˀŋ̩1
geder, n.
/ˈgeːd.ər/ R = 6,2
canonical
ˈgeːðɐ
#canonical
28/45
ˈgeðɐ10
ˈgeːðə3
ˈgeðə1
ˈgeːðɒ1
ˈɣeðɐ1
ˈɣeːðɐ1
gederne, n.
/ˈgeːd.ər.nə/ R = 8,6
canonical
ˈgeːðɐnə
#canonical
2/5
ˈgeðɐnə1
ˈgeðɐn̩1
ˈgeːðɐnɪ1
gelejdet, v.
/ge.ˈlajˀ.dəd/ R = 37,5
canonical
geˈlɑjˀdð̩
#canonical
0/1
gelɑjð1
generation, n.
/ge.ne.ra.ˈsjoːˀn/ R = 36,4
canonical
geneʁɑˈɕoːˀn
#canonical
0/1
gɪnəɑˈɕoːˀŋ1
gengæld, n.
/ˈgɛn.gɛlˀ/ R = 28,6
canonical
ˈgɛngɛlˀ
#canonical
0/1
ˈgɛŋgɛl1
gennem, prp.
/ˈgɛnˀ.əm/ R = 26,3
canonical
ˈgɛnˀm̩
#canonical
0/19
ˈgɛmˀm̩10
ˈgɛnˀn̩3
gɛmˀm̩2
gemˀm̩1
gɛmm̩1
ˈgɛmˀn̩1
1
gennemgang, n.
/ˈgɛn.əm.ganˀg/ R = 12,5
canonical
ˈgɛnm̩gɑŋˀ
#canonical
0/1
ˈgɛmm̩gɑŋˀ1
gentager, v.
/ˈgɛn.taːg.ər/ R = 12,5
canonical
ˈgɛntæːjɐ
#canonical
0/1
ˈgɛntɑːˀ1
genvej, n.
/ˈgɛn.vajˀ/ R = 0,0
canonical
ˈgɛnvɑjˀ
#canonical
1/1
geometriske, adj.
/ge.o.ˈmeːˀ.tris.kə/ R = 30,8
canonical
geoˈmeːˀtʁisgə
#canonical
0/3
geoˈmeːˀsɪsgə1
gewˈmeːˀdəsgə1
gewˈmeːˀsɪ̥sgə̥1
gerne, adv.
/ˈgɛr.nə/ R = 24,1
canonical
ˈgæɐ̯nə
#canonical
6/39
ˈgæɐ̯n10
ˈgan4
ˈgæɐ̯n̩4
ˈgaːn̩3
ˈgæn2
ˈgann̩1
ˈganə1
ˈganɪ1
ˈgan̩1
ˈgaːnə1
ˈgaːnɪ1
ˈgæɐ̯nɪ1
ˈgæːn1
ˈgæ̃1
ˈɣæɐ̯n1
gik, v.
/gik/ R = 7,7
canonical
ˈgig
#canonical
5/13
gig2
ˈgik2
gik1
gix1
gɪg1
ɣig1
giraffer, n.
/gi.ˈraf.ər/ R = 5,0
canonical
giˈʁɑfɐ
#canonical
7/10
geˈʁɑfɐ1
gɪˈʁɑfɐ1
ɣiˈʁɑfɐ1
girafferne, n.
/gi.ˈraf.ər.nə/ R = 7,0
canonical
giˈʁɑfɐnə
#canonical
20/52
gɪˈʁɑfɐnə14
giɐ̯ˈʁɑfɐnə2
giˈʁɑfʌnə2
geˈʁɑfɐnə1
giˈɐ̯ɑfɐnə1
giˈʁɑfɐnɛ1
giˈʁɑfɐ̃n̞ə̃1
gɪˈʁɑfɐn̞ə1
gɪˈʁɑfɑnə1
gɪˈʁɑfʌnə1
gɪˈʁ̞ɑfə̥nə1
jiˈɑfɐnə1
kiˈʁɑfɐn1
kiˈʁɑfɐnə1
kiˈʁɑfɐnʏ1
ɣiˈʁɑfɐnə1
ɣɪˈʁɑfɐnə1
giraffernes, n.
/gi.ˈraf.ər.nəs/ R = 5,6
canonical
giˈʁɑfɐnəs
#canonical
1/2
gɪˈʁɑːfɐnəs1
giraflængder, n.
/gi.ˈraf.lɛnˀg.dər/ R = 9,1
canonical
giˈʁɑflɛŋˀdɐ
#canonical
1/2
gɪˈʁɑflɛŋtə1
give, v.
/ˈgiːv.ə/ R = 41,7
canonical
ˈgiːˀ
#canonical
1/3
gi1
ˈgɪ1
giver, v.
/ˈgiːˀv.ər/ R = 60,0
canonical
ˈgiwˀɐ
#canonical
0/6
giɐ̯3
giɐ̯ˀ1
ɣi1
ɣiɐ̯ˀ1
gjorde, v.
/ˈgjoːr.ə/ R = 26,7
canonical
ˈgjoːɐ
#canonical
1/6
ˈgjɒɒ2
ˈgjoɐ̯1
ˈgjoə1
ˈgjoː1
gjort, v.
/ˈgjorˀt/ R = 2,4
canonical
ˈgjoɐ̯ˀd
#canonical
6/7
ˈgjoɐ̯ˀ1
glad, adj.
/glad/ R = 0,0
canonical
ˈglað
#canonical
2/2
glade, adj.
/ˈglaːd.ə/ R = 20,0
canonical
ˈglæːð̩
#canonical
0/1
ˈglæːð1
glemmer, v.
/ˈglɛm.ər/ R = 0,0
canonical
ˈglɛmɐ
#canonical
1/1
glemt, v.
/glɛmˀt/ R = 4,8
canonical
ˈglɛmˀd
#canonical
4/7
ˈglɛmˀ2
ˈglɛmˀt1
glemte, v.
/ˈglɛm.tə/ R = 8,3
canonical
ˈglɛmdə
#canonical
0/2
ˈglɛmd1
ˈglɛmdɪ1
glæde, v.
/ˈglɛːd.ə/ R = 0,0
canonical
ˈglɛːð̩
#canonical
1/1
god, adj.
/goːˀd/ R = 33,3
canonical
ˈgoðˀ
#canonical
0/3
ˈgoːˀ2
ˈɣoːˀ1
goddag, interj.
/go.ˈdaːˀg/ R = 50,0
canonical
goˈdæːˀ
#canonical
0/1
goˈɾɑw1
godt, adj.
/gɔt/ R = 8,0
canonical
ˈgʌd
#canonical
137/246
ˈgʌt53
ˈgʌθ17
ˈgʌɾ6
gʌd4
ˈgʌ4
ˈgʌɹθ4
ˈgʌɾθ4
ˈɣʌd4
ˈɣʌt2
ˈɣʌθ2
ɣʌd1
ɣ̩1
ˈgʌd̞1
ˈgʌs1
ˈgʌɹ1
ˈgʌɹ̥1
ˈɣʌ1
ˈɣʌs1
ˈʌ1
godt, interj.
/gɔt/ R = 8,3
canonical
ˈgʌd
#canonical
1/4
ˈgʌt2
ˈgʌ̥ːt͡j̥1
grader, n.
/ˈgraːd.ər/ R = 11,1
canonical
ˈgʁɑːðɐ
#canonical
6/12
ˈgʁaːðɐ2
gʁɑː1
ˈgʁɑa1
ˈgʁɑːðə1
ˈɣʁaːðɐ1
granit, n.
/gra.ˈnit/ R = 0,0
canonical
gʁɑˈnid
#canonical
1/1
granitbrud, n.
/gra.ˈnit.brud/ R = 5,5
canonical
gʁɑˈnidbʁuð
#canonical
4/11
gʁɑˈnidbʁoð2
gʁɐˈnidbʁʊð1
gʁɑˈnidbʁʊð1
gʁɑˈnitbʁuð1
gʁɑˈnɪdbʁoð1
gʁɑˈnɪdbʁʊð1
granitbruddet, n.
/gra.ˈnit.brudˀ.əd/ R = 12,4
canonical
gʁɑˈnidbʁuðˀð̩d
#canonical
4/47
gʁɑˈnidbʁoðˀð̩t4
gʁɑˈnidbʁʊðˀð̩4
gʁɑˈnidbʁuðˀð̩3
gʁɑˈnidboːˀð̩2
gʁɑˈnidbʁoðˀð̩d2
gʁɑˈnidbʁoːˀð̩t2
gʁɑˈnidbʁuːˀð̩2
gʁɑˈnidbʁʊːˀð̩t2
gʁaˈnidbʁoðˀð̩t1
gʁaˈnidbʁuːˀð̩t1
gʁɐˈnidbʁoðˀ1
gʁɑnidˈbʁuðˀð̩d1
gʁɑˈnidbʁoðˀ1
gʁɑˈnidbʁoðˀd1
gʁɑˈnidbʁoðˀð̩θ1
gʁɑˈnidbʁoðˀət1
gʁɑˈnidbʁoːˀð̩1
gʁɑˈnidbʁuːˀð̩θ1
gʁɑˈnidbʁʊðˀ1
gʁɑˈnidbʁʊðˀð̩d1
gʁɑˈnidbʁʊðˀð̩t1
gʁɑˈnidbʁʊːˀð̩d1
gʁɑˈnidβʁʊð1
gʁɑˈnitbʁuːˀð̩1
gʁɑˈnɪbbʁʊðˀð̩1
gʁɑˈnɪdboðˀð̩1
gʁɑˈnɪdboːˀð̩1
gʁɑˈnɪdbʁoːˀt1
gʁɑˈnɪdbʁʊðˀð̩1
gʁəˈnidbʁoːˀð̩1
granitbruddet, n.
/gra.ˈnit.brudˀ.ət/ R = 7,7
canonical
gʁɑˈnidbʁuðˀð̩d
#canonical
0/3
gʁɑˈnidbʁoðˀd1
gʁɑˈnidbʁoːˀð̩t1
gʁɑˈnidbʁuðˀð̩1
granitbruddets, n.
/gra.ˈnit.brudˀ.əds/ R = 32,1
canonical
gʁɑˈnidbʁuðˀð̩ds
#canonical
0/2
gʁaˈnidfoðs1
gʁæˈnidbʁʊðˀð̩s1
granitbuen, n.
/gra.ˈnit.buː.ən/ R = 0,0
canonical
gʁɑˈnidbuːun
#canonical
1/2
gʁɑˈnidbuːn̩1
gror, v.
/groːˀr/ R = 40,0
canonical
ˈgʁoɐ̯ˀ
#canonical
0/1
gʁo1
grov, adj.
/grɔvˀ/ R = 0,0
canonical
ˈgʁɒwˀ
#canonical
0/1
ˈgʁʌwˀ1
grund, n.
/gronˀ/ R = 0,0
canonical
ˈgʁɔnˀ
#canonical
1/1
grundelement, n.
/ˈgron.e.le.mɛnˀt/ R = 16,7
canonical
ˈgʁɔnelemɛnˀd
#canonical
0/1
ˈgʁɔnl̩əmɛnˀd1
grundelementet, n.
/ˈgron.e.le.mɛnˀ.təd/ R = 7,7
canonical
ˈgʁɔnelemɛnˀdð̩
#canonical
0/2
ˈgʁɔneləmɛnˀdð̩1
ˈgʁɔnel̩mɛnˀdð̩1
grundetagen, n.
/ˈgron.e.taːˀ.sjən/ R = 16,7
canonical
ˈgʁɔnetæːˀɕən
#canonical
0/1
ˈgʁɔnesæːˀɕn̩1
grundkant, n.
/ˈgron.kanˀt/ R = 0,0
canonical
ˈgʁɔnkanˀd
#canonical
0/1
ˈgʁɔnˈkanˀt1
grundlaget, n.
/ˈgron.laːˀg.əd/ R = 0,0
canonical
ˈgʁɔnlæːˀð̩
#canonical
1/1
grundlinjen, n.
/ˈgron.lin.jən/ R = 0,0
canonical
ˈgʁɔnlinjən
#canonical
1/1
grundniveauet, n.
/ˈgron.ni.voːˀ.əd/ R = 0,0
canonical
ˈgʁɔnnivoːˀð̩
#canonical
1/1
grundridset, n.
/ˈgron.ris.əd/ R = 0,0
canonical
ˈgʁɔnʁisð̩
#canonical
1/1
græsmarken, n.
/ˈgrɛs.mar.kən/ R = 11,1
canonical
ˈgʁasmɑːgŋ̩
#canonical
0/1
ˈgʁasmɑgŋ̩1
græssende, v.
/ˈgrɛs.ə.nə/ R = 16,7
canonical
ˈgʁasn̩ə
#canonical
0/1
ˈgʁasnə1
græsser, v.
/ˈgrɛs.ər/ R = 0,0
canonical
ˈgʁasɐ
#canonical
2/3
ˈgʁaːsɐ1
grøft, n.
/grøft/ R = 0,0
canonical
ˈgʁœfd
#canonical
1/2
ˈgʁœft1
grøn, adj.
/grœnˀ/ R = 0,2
canonical
ˈgʁɶnˀ
#canonical
80/87
ˈgʁʌnˀ6
ˈgʁ̥ɶnˀ1
grønne, adj.
/ˈgrœn.ə/ R = 7,9
canonical
ˈgʁɶnə
#canonical
37/73
ˈgʁɶnn̩12
ˈgʁɶn̩6
ˈgʁɶn2
ˈgʁɶnɪ2
ˈgʁʌn2
ˈgʁʌnn̩2
ˈgʁʌnə2
gʁɶn̩1
ˈgʁɶnɐ1
ˈgʁɶnʊ1
ˈgʁɶnʏ1
ˈgʁɶn̞ə1
ˈgʁɶɲ̩1
ˈkʁɶnn̩1
ˈkʁɶnə1
grønt, adj.
/grœnˀt/ R = 3,3
canonical
ˈgʁɶnˀd
#canonical
3/5
ˈgʁɶnˀ1
ˈgʁɶnˀt1
gudhjælpemig, adv.
/gud.ˈjɛl.pə.maj/ R = 45,5
canonical
guðˈjɛlbəmɑj
#canonical
0/1
guˈjɛlma1
guide, v.
/ˈgaj.də/ R = 0,0
canonical
ˈgɑjdə
#canonical
1/1
gul, adj.
/guːˀl/ R = 0,8
canonical
ˈguːˀl
#canonical
49/51
ˈguːˀ1
ˈguːˀl̥1
guld, n.
/gul/ R = 0,0
canonical
ˈgul
#canonical
2/2
guldmine, n.
/ˈgul.miːn.ə/ R = 7,5
canonical
ˈgulmiːnə
#canonical
22/58
ˈgulmiːn̩16
ˈgulmiːnɪ6
ˈgulmiːn5
ˈgulmin̩2
ˈgulmin1
ˈgulminə1
ˈgulmĩːnə1
ˈgulmɪn1
ˈgulmɪːnə1
ˈgulmɪ̃nə1
ˈɣulmiːnə1
guldminen, n.
/ˈgul.miːn.ən/ R = 5,7
canonical
ˈgulmiːnn̩
#canonical
42/72
ˈgulmiːn̩20
ˈgulmiːn3
ˈgulmin1
ˈgulminn̩1
ˈgulmiːn̩n1
ˈgunmiːn̩1
ˈgʊlmiːn̩1
ˈxulmiːnn̩1
ˈɣulminn̩1
guldminerne, n.
/ˈgul.miːn.ər.nə/ R = 0,0
canonical
ˈgulmiːnɐnə
#canonical
1/1
gule, adj.
/ˈguːl.ə/ R = 6,8
canonical
ˈguːlə
#canonical
27/53
ˈguːl̩10
ˈguːlʏ6
ˈguːl3
ˈguːlʊ3
ɣʊːl̩1
ˈgoːlʏ1
ˈgoːl̩1
ˈgʊːlʏ1
gult, adj.
/guːˀlt/ R = 5,6
canonical
ˈguːˀld
#canonical
2/6
ˈguːˀlt2
ˈguːˀl1
ˈguːˀl̥t1
gulvet, n.
/ˈgolˀ.vəd/ R = 16,7
canonical
ˈgɔlˀvð̩
#canonical
0/1
ˈgɔlˀð̩1
, v.
/gɔːˀ/ R = 43,3
canonical
ˈgɔːˀ
#canonical
36/300
223
gɔːˀ11
go5
ˈgɔ5
3
2
ɣ2
ˈgɔː2
ˈɣɒːˀ2
g1
goːˀ1
gu1
gɔː1
gɔ̥1
ɣɔ1
ɣʏ1
ˈgɒːˀ1
ˈɣɔːˀ1
gående, v.
/ˈgɔː.ə.nə/ R = 16,7
canonical
ˈgɔːɔnə
#canonical
0/1
ˈgɔːnə1
gået, v.
/ˈgɔː.əd/ R = 29,4
canonical
ˈgɔːð̩
#canonical
10/62
gɔð22
gɔːð̩8
gɔːð7
ˈgɔð4
ˈgɔð̩3
ˈgɔːð3
gɔð̩2
1
gɔɔ1
ˈgɔ1
går, v.
/gɔːˀr/ R = 47,2
canonical
ˈgɒːˀ
#canonical
107/1122
660
153
40
gɒː33
29
ɣɒ24
gɒːˀ17
ɣɔ13
ɣə8
ɣʌ8
g7
5
ˈgɒː4
ɣɒː2
ˈgɒ2
1
1
1
1
1
gʌː1
1
ɣɒːˀ1
ˈgɒɐ̯ˀ1
ˈɣʊˀ1
gårdsplads, n.
/ˈgɔrs.plas/ R = 0,0
canonical
ˈgɒːsplas
#canonical
5/5
gårdspladsen, n.
/ˈgɔrs.plas.ən/ R = 0,0
canonical
ˈgɒːsplasn̩
#canonical
5/5
gåretning, n.
/ˈgɔːˀ.rɛt.neng/ R = 0,0
canonical
ˈgɔːˀʁadneŋ
#canonical
1/1
gætte, v.
/ˈgɛt.ə/ R = 25,0
canonical
ˈgɛdə
#canonical
0/3
ˈgɛd3
gætter, v.
/ˈgɛt.ər/ R = 25,0
canonical
ˈgɛdɐ
#canonical
0/1
gɛɾɐ1
gættet, v.
/ˈgɛt.əd/ R = 25,0
canonical
ˈgɛdð̩
#canonical
0/1
ˈgɛɹð̩1
gør, v.
/gœr/ R = 18,9
canonical
ˈgɶɐ̯
#canonical
7/90
ˈgœɐ̯27
ˈgɶ24
ˈgœ9
gœɐ̯4
4
gɶɐ̯4
ˈɣɶ4
3
ˈgœɐ̯ˀ1
ˈgœː1
ˈgɶː1
ˈɣœɐ̯1
gøre, v.
/ˈgœːr.ə/ R = 15,6
canonical
ˈgɶːɐ
#canonical
2/8
gœːɐ1
ˈgœɐ1
ˈgœːɐ1
ˈgɶɐ1
ˈgɶɐ̯1
ˈgɶː1
haft, v.
/haft/ R = 75,0
canonical
ˈhɑfd
#canonical
0/1
f1
hage, n.
/ˈhaːg.ə/ R = 0,0
canonical
ˈhæːɪ
#canonical
0/2
ˈhæːjə2
hak, n.
/hak/ R = 0,0
canonical
ˈhɑg
#canonical
0/1
ˈhɑk1
hallo, interj.
/ha.ˈlo/ R = 25,0
canonical
haˈlo
#canonical
0/2
haˈlɔ2
hallo, interj.
/ˈha.ˈlo/ R = 0,0
canonical
ˈhaˈlo
#canonical
0/1
ˈhɑˈloː1
halløj, n.
/ha.ˈløj/ R = 0,0
canonical
haˈlʌj
#canonical
0/1
ɦaˈlʌj1
hals, n.
/halˀs/ R = 0,0
canonical
ˈhalˀs
#canonical
1/1
halv, adj.
/halˀ/ R = 0,0
canonical
ˈhalˀ
#canonical
7/12
ˈɦalˀ5
halvanden, num.
/hal.ˈan.ən/ R = 6,4
canonical
halˈann̩
#canonical
8/13
alˈan̩1
halˈan1
halˈan̩1
ɦalˈann̩1
ɦalˈan̩1
halvbue, n.
/ˈhal.buː.ə/ R = 0,0
canonical
ˈhalbuːu
#canonical
1/1
halvcirkel, n.
/ˈhal.sir.kəl/ R = 0,0
canonical
ˈhalsiɐ̯gl̩
#canonical
1/4
ˈɦalsiɐ̯gl̩3
halvdel, n.
/ˈhal.deːˀl/ R = 0,0
canonical
ˈhaldeːˀl
#canonical
0/4
ˈɦaldeːˀl4
halvdelen, n.
/ˈhal.deːˀl.ən/ R = 3,7
canonical
ˈhaldeːˀln̩
#canonical
1/3
ˈaldeːˀln̩1
ˈɦaldeːˀln̩1
halve, adj.
/ˈhal.və/ R = 0,0
canonical
ˈhalvə
#canonical
0/1
ˈɦalvə1
halvfems, num.
/hal.ˈfɛmˀs/ R = 0,0
canonical
halˈfɛmˀs
#canonical
3/4
ɦalˈfɛmˀs1
halvt, adj.
/halˀt/ R = 6,0
canonical
ˈhalˀd
#canonical
1/10
ˈhalˀt4
ˈhalˀ2
ˈɦalˀt2
ˈɦalˀ1
halvvejs, adv.
/ˈhal.vajˀs/ R = 0,0
canonical
ˈhalvɑjˀs
#canonical
3/8
ˈɦalvɑjˀs5
ham, pron.
/ham/ R = 0,0
canonical
ˈhɑm
#canonical
2/8
hɑm3
ɦɑm2
ˈɦɑm1
han, pron.
/han/ R = 0,0
canonical
ˈhan
#canonical
1/6
han3
ɦan1
ˈɦan1
har, v.
/haːˀr/ R = 0,0
canonical
#canonical
0/1
1
har, v.
/haːˀr/ R = 23,9
canonical
ˈhɑːˀ
#canonical
201/1274
ˈɦɑːˀ462
ɦɑ243
73
ɦɑːˀ55
ˈɦɑ53
ˈhɑ32
ɑ30
hɑːˀ14
ɦɐ14
ɐ13
12
ɦa10
ɐ̯9
ˈɦɑː9
ɦɑː5
ː5
ha4
ə3
ˈɑːˀ3
a2
ɛ2
ɦ2
ɦɑˀ2
ɦə2
hɑː1
hə̥1
ħɑ1
ħɑːˀ1
ɑː1
ɑːˀ1
ɒ1
ɦɒ1
ɦɔ1
ɦɛ1
ɦʌ1
ʌ1
ˈhɑː1
ˈɦɑˀ1
hatten, n.
/ˈhat.ən/ R = 0,0
canonical
ˈhadn̩
#canonical
1/1
hav, n.
/hav/ R = 0,0
canonical
ˈhɑw
#canonical
1/1
havde, v.
/ˈhaːd.ə/ R = 23,4
canonical
ˈhæːð̩
#canonical
4/31
ˈɦæð6
ˈɦæːð̩6
ɦæːð̩3
ˈɦæːð3
ɦæð2
ɦæːð2
ˈhæð2
hæːð̩1
ɦað̩1
ˈɦəð1
have, v.
/ˈhaːv.ə/ R = 44,0
canonical
ˈhæːˀ
#canonical
4/120
ɦa30
ˈɦa28
ˈɦæːˀ17
ha9
ˈha6
5
a3
ɦɛ3
ə2
ɦɑ2
xa1
ɦaː1
ɦæ1
ɦæːˀ1
ɦə1
ˈa1
ˈhæjˀ1
ˈæː1
ˈɦaːˀ1
ˈɦæ1
ˈɦæjˀ1
haven, n.
/ˈhaːv.ən/ R = 0,0
canonical
ˈhæːwn̩
#canonical
0/1
ˈhæːvn̩1
havet, n.
/ˈhaːˀv.əd/ R = 0,0
canonical
ˈhæwˀð̩
#canonical
0/2
ˈhaːvˀəð1
ˈhæːvˀəð1
havn, n.
/havˀn/ R = 0,0
canonical
ˈhɑwˀn
#canonical
1/2
ˈɦɑwˀn1
havne, v.
/ˈhav.nə/ R = 0,0
canonical
ˈhɑwnə
#canonical
1/1
havner, v.
/ˈhav.nər/ R = 0,0
canonical
ˈhɑwnɐ
#canonical
1/1
havnet, v.
/ˈhav.nəd/ R = 0,0
canonical
ˈhɑwnð̩
#canonical
0/1
ˈɦɑwnð̩1
hed, v.
/heːˀd/ R = 18,8
canonical
ˈheðˀ
#canonical
0/4
ɦeð3
ˈɦeðˀ1
hedde, v.
/ˈhed.ə/ R = 25,0
canonical
ˈheðð̩
#canonical
0/4
ɦeð3
ɦeð̩1
hedder, v.
/ˈhedˀ.ər/ R = 18,6
canonical
ˈheðˀɐ
#canonical
9/218
ɦeðɐ112
ˈɦeðˀɐ25
heðɐ18
ɦeðˀɐ8
ˈɦeðɐ7
heðˀɐ4
ɦeð3
ɦəðɐ3
ˈeðˀɐ3
ɐ2
ɦeðə2
ɦɛðɐ2
1
eðˀɐ1
he1
heð1
heðɑ1
heðə1
heðɜ1
hɛðɐ1
hɪð1
ə1
ɦedɐ1
ɦeðˀ1
ɦeð̩1
ɦeːðɐ1
ɦəðə1
ɦɛ1
ˈɦeðə1
ˈɦeðˀə1
ˈɦəðˀɐ1
ˈɦɛðˀɐ1
hej, interj.
/haj/ R = 0,0
canonical
ˈhɑj
#canonical
2/2
hej, interj.
/hɛj/ R = 11,1
canonical
ˈhɛj
#canonical
2/3
ɛj1
hel, adj.
/heːˀl/ R = 0,0
canonical
ˈheːˀl
#canonical
0/1
ˈɦeːˀl1
held, n.
/hɛlˀ/ R = 0,0
canonical
ˈhɛlˀ
#canonical
0/1
ˈɦɛlˀ1
hele, adj.
/ˈheːl.ə/ R = 17,2
canonical
ˈheːlə
#canonical
9/58
ˈɦeːl12
ˈɦeːl̩8
ˈheːl̩7
ˈheːl5
ˈɦeːlə4
ˈɦel3
ˈhel2
ˈçeːlə2
ˈheːlɪ1
ˈhɛːl1
ˈçeːl̩1
ˈɦel̩1
ˈɦeːlɪ1
ˈɦeːˀlə1
heller, adv.
/ˈhɛlˀ.ər/ R = 11,6
canonical
ˈhɛlˀɐ
#canonical
2/19
ˈɦɛlˀɐ10
ˈhɛl1
ˈɛlˀ1
ˈɜlɐ1
ˈɦelˀɐ1
ˈɦɛlɐ1
ˈɦɛlɛ1
ˈɦɛlˀ1
hellere, adv.
/ˈhɛl.ər.ə/ R = 33,3
canonical
ˈhɛlɐɐ
#canonical
0/3
ˈɛlɐ1
ˈɦɛlɐ1
ˈɪlɐɐ1
helst, adv.
/hɛlˀst/ R = 22,2
canonical
ˈhɛlˀsd
#canonical
0/3
ˈɛlˀsd1
ˈɦɛlˀs1
ˈɦɛːˀs1
helt, adj.
/heːˀlt/ R = 13,0
canonical
ˈheːˀld
#canonical
20/100
ˈheːˀl24
ˈɦeːˀl23
ˈɦeːˀld8
ˈheːˀd3
ˈɦeːˀlt2
ˈɦeːˀl̥d2
ˈɦɛːˀld2
ˈeːˀld1
ˈhelˀ1
ˈheːˀ1
ˈheːˀlt1
ˈhɛːˀlt1
ˈçeːˀd1
ˈçeːˀl1
ˈɦelˀ1
ˈɦelˀd1
ˈɦeːld1
ˈɦeːˀ1
ˈɦeːˀd1
ˈɦeːˀl̞1
ˈɦeːˀt1
ˈɦeːˀɣ1
ˈɦeːˀɬ1
helt, adv.
/heːˀlt/ R = 22,2
canonical
ˈheːˀld
#canonical
1/3
ˈɦeːˀl1
ˈɦɪld1
hen, adv.
/hɛnˀ/ R = 10,3
canonical
ˈhɛnˀ
#canonical
40/121
ˈɦɛnˀ32
ˈɦɛn22
ˈhɛn18
hɛn2
ɦɛn1
ˈhen1
ˈɛn1
ˈɛnˀ1
ˈɦenˀ1
ˈɦɛ̃ːˀ1
ˈɦɪn1
henholdsvis, adv.
/ˈhɛn.hɔls.viːˀs/ R = 4,2
canonical
ˈhɛnhʌlsviːˀs
#canonical
0/4
ˈɦɛnɦʌlsviːˀs2
ˈhɛnɦʌlsviːˀs1
ˈɦɛnʌsviːˀs1
henne, adv.
/ˈhɛn.ə/ R = 23,3
canonical
ˈhɛnə
#canonical
4/30
ˈɦɛnn̩7
ˈɦɛn̩4
ˈhɛnn̩3
hɛnn̩2
ˈhɛn2
hɛn̩1
ɛn1
ɦɛn1
ɦɛnn̩1
ɦɛn̩1
ˈhɛn̩1
ˈɛn̩1
ˈɦɛn1
henover, adv.
/ˈhɛn.ˈɔvˀ.ər/ R = 0,0
canonical
ˈhɛnˈɒwˀɐ
#canonical
2/2
her, adv.
/heːˀr/ R = 11,5
canonical
ˈheɐ̯ˀ
#canonical
56/263
ˈɦeɐ̯ˀ101
ɦeɐ̯ˀ25
ˈɦɛɐ̯ˀ16
ˈhɛɐ̯ˀ6
ɦeɐ̯5
ɦɑ5
ˈeɐ̯ˀ5
heɐ̯ˀ4
ɦɛ4
ɦɛɐ̯ˀ3
ˈheːˀɐ̯3
2
ɦæ2
ɦɛɐ̯2
ˈɦeːˀɐ̯2
ˈɦæɐ̯ˀ2
eɐ̯ˀ1
eːˀɐ̯1
heɐ̯1
1
hɛɐ̯ˀ1
æːˀ1
ə1
ɛ1
ɛɐ̯1
ɦæɐ̯1
ɦæɐ̯ˀ1
ɦæːˀ1
ˈhæɐ̯ˀ1
ˈçeɐ̯ˀ1
ˈɛɐ̯ˀ1
ˈɦa1
ˈɦeɐ̯1
ˈɦæ1
ˈɦɛːˀ1
ˈɦɜːˀ1
herfra, adv.
/ˈheːˀr.ˈfraːˀ/ R = 11,1
canonical
ˈheɐ̯ˀˈfʁɑːˀ
#canonical
0/2
ˈheɐ̯ˀˈfʁɑ1
ˈɦeɐ̯ˀˈfʁɑːˀ1
herligt, adj.
/ˈhɛr.lit/ R = 16,7
canonical
ˈhæɐ̯lid
#canonical
0/1
ˈhæɐ̯li1
hernede, adv.
/ˈheːˀr.ˈneːd.ə/ R = 6,3
canonical
ˈheɐ̯ˀˈneːð̩
#canonical
2/4
ˈheɐ̯ˀˈneð1
ˈɦeɐ̯ˀˈneːð̩1
heroppe, adv.
/ˈheːˀr.ˈɔp.ə/ R = 0,0
canonical
ˈheɐ̯ˀˈʌbə
#canonical
1/1
herovre, adv.
/ˈheːˀr.ɔv.rə/ R = 12,5
canonical
ˈheɐ̯ˀɒwʁɐ
#canonical
0/1
ˈheɐ̯ˀˈɒwɐ1
herovre, adv.
/ˈheːˀr.ˈɔv.rə/ R = 25,0
canonical
ˈheɐ̯ˀˈɒwʁɐ
#canonical
0/2
ˈɦeɐ̯ˀˈɒwɐ1
ˈɦeɐ̯ˀˈɒː1
herregud, interj.
/ˈhɛr.ə.ˈgud/ R = 14,3
canonical
ˈhæːɐˈguð
#canonical
0/1
ˈɦæɐˈguð1
herude, adv.
/ˈheːˀr.ˈuːd.ə/ R = 14,3
canonical
ˈheɐ̯ˀˈuːð̩
#canonical
0/2
ˈheɐ̯ˀˈuð1
ˈɦeɐ̯ˀˈuðð̩1
herudover, adv.
/ˈheːˀr.uːˀd.ˈɔvˀ.ər/ R = 9,1
canonical
ˈheɐ̯ˀuðˀˈɒwˀɐ
#canonical
0/1
ˈheɐ̯ˀuðˈɒwˀɐ1
hestene, n.
/ˈhɛs.tə.nə/ R = 0,0
canonical
ˈhɛsdn̩ə
#canonical
0/1
ˈɦɛsdn̩ə1
hinanden, pron.
/hen.ˈan.ən/ R = 10,3
canonical
henˈann̩
#canonical
0/13
ɦenˈann̩6
enˈann̩2
enˈan̩1
hinˈann̩1
ɦenˈan1
ɦenˈan̩1
ɦɪnˈann̩1
hinanden, pron.
/hen.ˈanˀ.ən/ R = 3,6
canonical
henˈanˀn̩
#canonical
0/4
ɦenˈanˀn̩3
ɦɪnˈanˀn̩1
hjemme, adv.
/ˈjɛm.ə/ R = 25,0
canonical
ˈjɛmə
#canonical
0/1
ˈjɛm1
hjælpe, v.
/ˈjɛl.pə/ R = 20,0
canonical
ˈjɛlbə
#canonical
0/1
ˈjɛlb1
hjørne, n.
/ˈjœr.nə/ R = 9,6
canonical
ˈjɶɐ̯nə
#canonical
20/81
ˈjœɐ̯nə28
ˈjœɐ̯n̩9
ˈjɶɐ̯n̩5
ˈjɶn3
ˈjɶn̩3
ˈjœɐ̯n2
ˈjɶɐ̯n2
ˈjɶɐ̯nɪ2
iˈjœɐ̯n1
ˈjøɐ̯n̩1
ˈjœn̩1
ˈjœɐ̯nɪ1
ˈjœɐ̯nʏ1
ˈjɶnə1
ˈɶn̩1
hjørnet, n.
/ˈjœr.nəd/ R = 6,1
canonical
ˈjɶɐ̯nð̩
#canonical
15/23
ˈjɶɐ̯nə6
ˈjɶɐ̯n1
ˈjɶɐ̯nəð1
hold, v.
/hɔlˀ/ R = 25,0
canonical
ˈhʌlˀ
#canonical
0/2
ˈhʌl2
holde, v.
/hɔl.ə/ R = 25,0
canonical
ˈhʌlə
#canonical
0/2
hʌl1
ɦʌl̩1
holder, v.
/ˈhɔlˀ.ər/ R = 20,0
canonical
ˈhʌlˀɐ
#canonical
1/5
hʌlɐ2
hɒlɐ1
ɦʌlɐ1
holdt, n.
/hɔlˀt/ R = 20,0
canonical
ˈhʌlˀd
#canonical
0/1
ˈɦʌlˀ1
hopper, v.
/ˈhɔp.ər/ R = 16,7
canonical
ˈhʌbɐ
#canonical
0/3
hʌβɐ1
ɦʌbɐ1
ɦʌβɐ1
hoppet, v.
/ˈhɔp.əd/ R = 0,0
canonical
ˈhʌbð̩
#canonical
0/1
hʌbð̩1
horisontalt, adj.
/hɔ.ri.sɔn.ˈtaːˀlt/ R = 23,1
canonical
hɒʁisʌnˈtæːˀld
#canonical
0/1
hɒjsənˈtæːˀld1
horn, n.
/horˀn/ R = 0,0
canonical
ˈhoɐ̯ˀn
#canonical
0/1
ˈhoːˀɐ̯n1
hos, prp.
/hos/ R = 16,2
canonical
ˈhɔs
#canonical
0/37
ɦɔs15
hɔs6
hos4
ɔs4
ɦos4
hoz1
ho̥s1
hʌs1
ɦœz1
hov, interj.
/hɔv/ R = 12,5
canonical
ˈhɒw
#canonical
7/16
hɒw2
ˈhɒwˀ2
1
hɔwˀ1
ɔw1
ɦɔw1
ˈhɔw1
hoveder, n.
/ˈhoːd.ər/ R = 0,0
canonical
ˈhoːðɐ
#canonical
0/1
ˈɦoːðɐ1
hovedet, n.
/ˈhoːd.əd/ R = 20,0
canonical
ˈhoːð̩d
#canonical
0/2
ˈhoːð̩1
ˈɦoːð̩1
hun, pron.
/hun/ R = 66,7
canonical
ˈhun
#canonical
0/1
hʊ̃1
hund, n.
/hunˀ/ R = 0,0
canonical
ˈhunˀ
#canonical
1/1
hundrede, num.
/ˈhun.rəd.ə/ R = 33,3
canonical
ˈhunʁɐð̩
#canonical
0/2
ˈhunə1
ˈɦunɐð1
hundredeogfirs, num.
/hun.rəd.ə.ɔv.ˈfirˀs/ R = 30,8
canonical
hunʁɐð̩ɒwˈfiɐ̯ˀs
#canonical
0/2
hunɐðˈfiɐ̯ˀs1
ɦunəðˈfiɐ̯ˀs1
hundredeogfirs, num.
/ˈhun.rəd.ə.ɔv.ˈfirˀs/ R = 30,8
canonical
ˈhunʁɐð̩ɒwˈfiɐ̯ˀs
#canonical
0/3
ˈɦunɐðˈfiɐ̯ˀs2
ˈhunɐðˈfiɐ̯ˀs1
hurtigste, adj.
/ˈhort.is.tə/ R = 37,5
canonical
ˈhoɐ̯disdə
#canonical
0/1
ˈɦoɐ̯ɾɪsɪ1
hurtigt, adj.
/ˈhort.it/ R = 25,0
canonical
ˈhoɐ̯did
#canonical
0/2
ˈhʊɐ̯ɾɪd1
ˈɦoɐ̯did1
hus, n.
/huːˀs/ R = 0,0
canonical
ˈhuːˀs
#canonical
16/19
ˈɦuːˀs3
huse, n.
/ˈhuːs.ə/ R = 5,0
canonical
ˈhuːsə
#canonical
2/4
ˈhuːsʏ1
ˈhuːzə1
huset, n.
/ˈhuːˀs.əd/ R = 5,7
canonical
ˈhuːˀsð̩
#canonical
25/56
ˈɦuːˀsð̩16
ˈɦuːˀsə6
ˈhuːˀsə3
ˈɦuːˀzə3
ˈhuːˀzð̩1
ˈɦusð̩1
ˈɦuːˀzð̩1
husets, n.
/ˈhuːˀs.əds/ R = 18,4
canonical
ˈhuːˀsð̩s
#canonical
0/7
ˈhuːˀsəs3
ˈɦuːˀsəs3
ˈhuːˀzəz1
husfacaden, n.
/ˈhus.fa.saːd.ən/ R = 0,0
canonical
ˈhusfasæːðn̩
#canonical
0/1
ˈhusfaˈsæːðn̩1
husform, n.
/ˈhus.ˈfɔrˀm/ R = 12,5
canonical
ˈhusˈfɒːˀm
#canonical
0/1
ˈhusˈfɒmˀ1
huske, v.
/ˈhus.kə/ R = 20,0
canonical
ˈhusgə
#canonical
2/3
ˈhʊs1
husker, v.
/ˈhus.kər/ R = 0,0
canonical
ˈhusgɐ
#canonical
2/2
husmur, n.
/ˈhus.muːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈhusmuɐ̯ˀ
#canonical
2/2
husmuren, n.
/ˈhus.muːˀr.ən/ R = 0,0
canonical
ˈhusmuːˀɐn
#canonical
1/2
ˈhusˈmuːˀɐn1
hvad, pron.
/vad/ R = 36,7
canonical
ˈvað
#canonical
10/209
va95
ˈva68
7
v3
ə3
ˈvɑ3
vað2
ve2
2
ˈvɜ2
1
v̞að̥1
ɛ1
ˈa1
ˈvað̩1
ˈvæ1
ˈwa1
ˈɑ1
ˈɜð1
ˈʌð1
ˈβa1
1
hvem, pron.
/vɛmˀ/ R = 0,0
canonical
ˈvɛmˀ
#canonical
3/3
hver, pron.
/vɛːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈvæɐ̯ˀ
#canonical
1/1
hverken, adv.
/ˈvɛr.kən/ R = 0,0
canonical
ˈvæɐ̯gŋ̩
#canonical
1/1
hvert, pron.
/vɛːˀrt/ R = 29,0
canonical
ˈvæɐ̯ˀd
#canonical
1/20
ˈvæɐ̯ˀ8
ˈvɛɐ̯ˀ4
ˈva3
ˈvæɐ̯3
ˈβæɐ̯ˀ1
hvid, adj.
/viːˀd/ R = 2,1
canonical
ˈviðˀ
#canonical
22/24
ˈvɪðˀ2
hvide, adj.
/ˈviːd.ə/ R = 11,3
canonical
ˈviːð̩
#canonical
24/53
ˈviːðə8
ˈviːð6
ˈvɪːð6
ˈvɪːð̩4
ˈviːðɪ2
viːð1
ˈvið̩1
ˈviːð̝ə1
hvidt, adj.
/vit/ R = 0,0
canonical
ˈvid
#canonical
4/4
hvile, v.
/ˈviːl.ə/ R = 0,0
canonical
ˈviːlə
#canonical
2/2
hvilken, pron.
/ˈvel.kən/ R = 32,0
canonical
ˈvelgŋ̩
#canonical
1/10
ˈvegŋ̩4
vegn̩1
ˈveɣn̩1
ˈveɣŋ̩1
ˈv̞eɣŋ̩1
ˈwegŋ̩1
hvis, conj.
/ves/ R = 13,7
canonical
ˈves
#canonical
1/200
ves139
vɪs21
vɪz7
vez5
vs̩4
vʏs4
s3
veɕ2
z2
f1
fs1
1
veʑ1
vəs1
vɛɕ1
vɪɕ1
vɪ̥s1
v̝ɪɕ1
wes1
ɪs1
ˈveɕ1
hvor, adv.
/vɔːˀr/ R = 30,7
canonical
ˈvɒːˀ
#canonical
92/265
77
45
vɒːˀ15
ˈvɒ11
8
ˈvɒː5
3
vɒː2
2
1
1
1
ˈvɔːˀ1
ˈvʌ1
hvor, pron.
/vɔːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈvɒːˀ
#canonical
2/2
hvordan, adv.
/vɔr.ˈdan/ R = 16,3
canonical
vʌˈdan
#canonical
7/16
vʌˈɾan3
vɒˈɾan2
vəˈɾan1
vʌˈnan1
vʌˈðan1
əˈdan1
hvorefter, adv.
/vɔːˀr.ˈɛf.tər/ R = 37,5
canonical
vɒːˀˈɛfdɐ
#canonical
0/1
vɒˈjftə1
hvorefter, adv.
/ˈvɔːˀr.ˈɛf.tər/ R = 16,7
canonical
ˈvɒːˀˈɛfdɐ
#canonical
1/3
vɒˈɛftɐ1
ˈvɒˈɛftɐ1
hvorfor, adv.
/ˈvɔr.fɔr/ R = 30,0
canonical
ˈvɒːfʌ
#canonical
0/2
ˈvɒfʌ1
ˈvɔfʌ1
hvorfra, adv.
/vɔr.ˈfraːˀ/ R = 14,3
canonical
vʌˈfʁɑːˀ
#canonical
0/1
vɒˈfʁɑːˀ1
hvorhenne, adv.
/ˈvɔːˀr.ˈhɛn.ə/ R = 12,5
canonical
ˈvɒːˀˈhɛnə
#canonical
0/2
ˈvɒːˀˈhɛnn̩1
ˈvɒːˀˈɦɛnn̩1
hvornår, adv.
/vɔr.ˈnɔːˀr/ R = 0,0
canonical
vʌˈnɒːˀ
#canonical
0/1
vɶˈnɒːˀ1
hytte, n.
/ˈhyt.ə/ R = 0,0
canonical
ˈhydə
#canonical
2/5
ˈhydʏ2
ˈɦydə1
hytten, n.
/ˈhyt.ən/ R = 0,0
canonical
ˈhydn̩
#canonical
2/2
håbe, v.
/ˈhɔːb.ə/ R = 10,0
canonical
ˈhɔːbə
#canonical
0/2
ˈhɔːb1
ˈɦɔːbə1
håber, v.
/ˈhɔːb.ər/ R = 10,0
canonical
ˈhɔːbɐ
#canonical
0/4
ˈɦɔːβɐ2
ɦɔːbɐ1
ˈɦɔːbɐ1
hånd, n.
/hɔnˀ/ R = 0,9
canonical
ˈhʌnˀ
#canonical
44/295
ˈɦʌnˀ201
ɦʌnˀ40
ɦʌn2
ˈɦʌ̃ːˀ2
ɦɒnˀ1
ˈhʌ̃ːˀ1
ˈɦɒnˀ1
ˈɦʌ1
ˈɦʌn1
ˈʌnˀ1
hånden, n.
/ˈhɔnˀ.ən/ R = 0,0
canonical
ˈhʌnˀn̩
#canonical
0/2
ˈɦʌnˀn̩2
håndtegnet, v.
/ˈhɔn.taj.nəd/ R = 0,0
canonical
ˈhʌntɑjnð̩
#canonical
1/1
hårdt, adj.
/hɔrt/ R = 50,0
canonical
ˈhɒːd
#canonical
0/1
ˈɦɒθ1
, interj.
/hɛː/ R = 33,3
canonical
ˈhɛː
#canonical
0/1
ˈɦɛ1
hældning, n.
/ˈhɛl.neng/ R = 4,2
canonical
ˈhɛlneŋ
#canonical
1/4
ˈɦɛlneŋ2
ˈɦɛlnɪŋ1
hælene, n.
/ˈhɛːl.ə.nə/ R = 0,0
canonical
ˈhɛːl̩nə
#canonical
1/1
hænge, v.
/ˈhɛng.ə/ R = 0,0
canonical
ˈhɛŋə
#canonical
1/1
hængebro, n.
/ˈhɛng.ə.broːˀ/ R = 1,9
canonical
ˈhɛŋəbʁoːˀ
#canonical
3/12
ˈɦɛŋəbʁoːˀ3
ˈɦɛŋɪbʁoːˀ2
ˈɦɛŋ̩bʁoːˀ2
ˈɦeŋəbʁoːˀ1
ˈɦeŋɪbʁoːˀ1
hængebroen, n.
/ˈhɛng.ə.broːˀ.ən/ R = 12,2
canonical
ˈhɛŋəbʁoːˀon
#canonical
2/58
ˈɦɛŋəbʁoːˀn̩6
ˈɦɛŋəbʁoːˀon5
ˈɦɛŋ̩bʁoːˀn5
ˈhɛŋɪbʁoːˀn̩3
ˈɦɛŋ̩bʁoːˀon3
ˈɦɛŋəbʁoːˀŋ2
ˈɦɛŋɪbʁoːˀn̩2
ˈɦɛŋ̩bʁoːˀn̩2
ˈheŋbʁoːˀn1
ˈheŋəbʁoːˀn̩1
ˈheŋɪboːˀn̩1
ˈhɛŋəboːˀn1
ˈhɛŋəboːˀon1
ˈhɛŋəbəʁoːˀon1
ˈhɛŋɪbʁoːˀon1
ˈhɛŋ̞əˈbʁoːˀn̩1
ˈhɛŋ̩boːˀn̥1
ˈɦeŋŋ̩bʁoːˀn̩1
ˈɦeŋɪbʁoːn1
ˈɦeŋɪbʁoːˀn1
ˈɦeŋ̩boːˀn̩1
ˈɦɛŋbʁoːˀn1
ˈɦɛŋəbʁoːon1
ˈɦɛŋəbʁoːˀn1
ˈɦɛŋəbʁoːˀŋ̩1
ˈɦɛŋəˈbʁoːˀn̩1
ˈɦɛŋəβoːˀn1
ˈɦɛŋəβʁoːˀn1
ˈɦɛŋɪboːˀn̩1
ˈɦɛŋɪboːˀon1
ˈɦɛŋɪbʁoːˀon1
ˈɦɛŋɪbʁoːˀŋ1
ˈɦɛŋɪˈbʁoːn̩1
ˈɦɛŋ̩boːˀn̩1
ˈɦɛŋ̩bʁoːn1
ˈɦɛŋ̩bʁoːŋ1
hængebroens, n.
/ˈhɛng.ə.broːˀ.əns/ R = 0,0
canonical
ˈhɛŋəbʁoːˀons
#canonical
0/1
ˈɦɛŋəbʁoːˀn̩s1
hænger, v.
/ˈhɛnˀg.ər/ R = 6,7
canonical
ˈhɛŋˀɐ
#canonical
0/3
hɛŋˀɐ1
ɦɛŋɐ1
ˈɦɛŋˀɐ1
hævet, v.
/ˈhɛːv.əd/ R = 20,0
canonical
ˈhɛːwð̩
#canonical
0/1
hɛwð̩1
høj, adj.
/højˀ/ R = 0,0
canonical
ˈhʌjˀ
#canonical
1/1
højde, n.
/ˈhøjˀ.də/ R = 5,8
canonical
ˈhʌjˀdə
#canonical
5/40
ˈhɶjˀdə11
ˈɦɶjˀdə9
ˈɦʌjˀɾə5
ˈhɶjdə2
ˈɦʌjˀdə2
ˈhɒjˀdə1
ˈhɶjˀɾə1
ˈhʌjˀɾə1
ˈħɒjˀdə1
ˈɦɶjˀɹə1
ˈɦʌjdə1
højdemæssigt, adv.
/ˈhøjˀ.də.mɛːˀ.sit/ R = 26,9
canonical
ˈhʌjˀdəmɛːˀsid
#canonical
0/2
ˈhɶjˀɾəmɛsid1
ˈhʌjˀɾəmɛsɪt1
højden, n.
/ˈhøjˀ.dən/ R = 0,0
canonical
ˈhʌjˀdn̩
#canonical
1/2
ˈɦʌjˀdn̩1
højderne, n.
/ˈhøjˀ.dər.nə/ R = 0,0
canonical
ˈhʌjˀdɐnə
#canonical
1/1
høje, adj.
/ˈhøj.ə/ R = 28,8
canonical
ˈhʌjɪ
#canonical
0/26
ˈɦɶɪ8
ˈɦʌɪ4
ˈhɶɪ3
ˈhʌɪ2
ˈɦɶj2
ˈɦʌə2
ˈhɶːj1
ˈhʌj1
ˈhʌːʏ1
ˈɦɶjə1
ˈɦʌj1
højere, adj.
/ˈhøj.ər.ə/ R = 13,3
canonical
ˈhʌjɐɐ
#canonical
2/15
ˈhɶjɐ6
ˈhʌjɐ3
ˈhɶjɐɐ2
ˈɦɶjɐ1
ˈɦʌjɐɐ1
højkant, n.
/ˈhøj.kanˀt/ R = 1,8
canonical
ˈhʌjkanˀd
#canonical
1/7
ˈhɶjkanˀt3
ˈhʌjkanˀt1
ˈɦɶjkanˀ1
ˈɦʌjkanˀd1
højre, adj.
/ˈhøj.rə/ R = 3,0
canonical
ˈhʌjɐ
#canonical
31/258
ˈɦʌjɐ85
ˈɦɶjɐ59
ˈhɶjɐ28
ˈɦɶjjɐ8
ˈɦʌɐ7
ˈhɶjjɐ6
ˈhʌjjɐ4
ˈɦɶɪ3
ˈɦʌjjɐ3
ˈhɶjə2
ˈhɶjʁɐ2
ˈhʌjʁɐ2
ˈɦʌj2
ˈhɒjɐ1
ˈhɶj1
ˈhɶɪ1
ˈhʌj1
ˈhʌja1
ˈhʌjə1
ˈhʌjʌ1
ˈhʌɐ1
ˈhʌɪ1
ˈɦɶja1
ˈɦʌə1
ˈɦʌɪ1
ˈɦʌʌ1
ˈɦʌːɐ1
ˈɦʌːɪ1
ˈχɶjjɐ1
højre, n.
/ˈhøj.rə/ R = 2,2
canonical
ˈhʌjɐ
#canonical
49/263
ˈɦʌjɐ43
ˈhɶjɐ36
ˈhɶjjɐ29
ˈhʌjjɐ25
ˈɦɶjɐ25
ˈɦɶjjɐ16
ˈɦʌjjɐ14
ˈɦʌj5
ˈhɒjɐ2
ˈhɶjʁɐ2
ˈhʌjə2
ˈɦɶɪ2
ˈhɶj1
ˈhɶjə1
ˈhɶjʌ1
ˈhɶɪ1
ˈhʌjʁɐ1
ˈhʌːɐ1
ˈħʌjjɐ1
ˈɦɶɐ1
ˈɦʌja1
ˈɦʌɪ1
ˈɦʌːɐ1
ˈʌj1
ˈχʌjjɐ1
højregående, adj.
/ˈhøj.rə.gɔːˀ.ə.nə/ R = 9,1
canonical
ˈhʌjɐgɔːˀɔnə
#canonical
1/2
ˈɦʌjɐgɔːˀnə1
højst, adv.
/højˀst/ R = 8,3
canonical
ˈhʌjˀsd
#canonical
0/4
ˈhɶjˀsd2
ˈhɶjˀs1
ˈhʌjˀs1
højt, adj.
/højˀt/ R = 4,4
canonical
ˈhʌjˀd
#canonical
4/18
ˈhɶjˀd7
ɦʌjˀd1
ˈhɶjd1
ˈhɶjˀθ1
ˈhʌjˀt1
ˈɦɶjd1
ˈɦɶjˀd1
ˈɦʌjˀ1
høns, n.
/hœnˀs/ R = 0,0
canonical
ˈhœnˀs
#canonical
4/6
ˈɦœnˀs2
hønsene, n.
/ˈhœnˀ.sə.nə/ R = 14,3
canonical
ˈhœnˀsn̩ə
#canonical
0/1
ˈɦœnˀsnə1
høre, v.
/ˈhøːr.ə/ R = 15,4
canonical
ˈhøːɐ
#canonical
1/13
ˈɦøːɐ5
ɦøːɐ1
ˈhøɐ̯1
ˈhøː1
ˈɦøɐ1
ˈɦøɐ̯1
ˈɦøːɐ̯1
ˈɦœːɐ1
hørte, v.
/ˈhør.tə/ R = 20,0
canonical
ˈhøɐ̯də
#canonical
0/1
ˈhøɐ̯d1
i'et, n.
/ˈiːˀ.əd/ R = 0,0
canonical
ˈiːˀð̩
#canonical
1/1
i, adv.
/iːˀ/ R = 7,8
canonical
ˈiːˀ
#canonical
8/17
iːˀ5
i2
ˈiːçˀ1
ˈiːˀç1
i, prp.
/iːˀ/ R = 71,0
canonical
ˈiːˀ
#canonical
4/821
i607
ɪ74
38
ˈi34
j16
14
ʏ10
iːˀ7
e5
ə3
2
w1
y1
øj1
ɪːˀ1
ˈijçˀ1
ˈiç1
ˈiɐ̯ˀ1
identiske, adj.
/i.ˈdɛnˀ.tis.kə/ R = 0,0
canonical
iˈdɛnˀtisgə
#canonical
1/1
idet, conj.
/i.ˈde/ R = 8,3
canonical
iˈde
#canonical
6/8
iˈdɪ1
ɪˈde1
idiot, n.
/i.di.ˈoːˀt/ R = 42,9
canonical
idiˈoːˀd
#canonical
0/1
ɪd̞ɪˈoːˀd1
ifølge, prp.
/i.ˈføl.jə/ R = 0,0
canonical
iˈføljə
#canonical
1/1
igen, adv.
/i.ˈgɛn/ R = 12,4
canonical
iˈgɛn
#canonical
92/149
ɪˈgɛn26
iˈɣɛn9
ɪˈɣɛn3
ˈɣɛn3
eˈɣɛn2
eˈgɛn1
iˈjɛn1
jˈgɛn1
jˈgɛːˀ1
jˈgɪn1
jˈɣɛn1
əˈgɛn1
ɪˈgen1
ɪˈgɛŋ1
ɪˈɣɪn1
ɪ̃ˈgɛn1
ʏˈgɛn1
ˈgɛn1
ˈɪŋ1
igennem, adv.
/i.ˈgɛnˀ.əm/ R = 16,7
canonical
iˈgɛnˀm̩
#canonical
0/1
iˈgɛmˀm̩1
igennem, prp.
/i.ˈgɛnˀ.əm/ R = 22,4
canonical
iˈgɛnˀm̩
#canonical
2/38
iˈgɛmˀm̩20
ɪˈgɛmˀm̩3
iˈgɛmˀn̩2
igemˀm̩1
igɛmˀm̩1
iˈgɛmˀ1
iˈgɛm̩1
iˈgɛnm̩1
iˈgɛnˀn̩1
iˈɣɛmˀ1
jgɛmˀ1
jˈgɛmˀ1
ɪˈgemˀm̩1
ˈgɛmˀm̩1
ikke-takkede, adj.
/ˈek.ə.tak.əd.ə/ R = 18,8
canonical
ˈegətɑgð̩ð̩
#canonical
0/2
ˈegətɑgəð̩1
ˈeɣətɑgəð̩1
ikke, adv.
/ˈek.ə/ R = 48,9
canonical
ˈegə
#canonical
9/715
ˈeg193
84
ˈeɣ65
ˈeɣə58
ˈex50
eg41
ˈek30
ˈeɣɪ25
g23
13
ex9
ˈeɣe9
ˈegɛ6
ɣ5
ˈɛg5
ek4
eɣə4
x4
ɛ4
ˈegɪ4
e3
k3
ɛg3
ɛɣ3
ɪŋ3
ˈeːɣə3
2
2
jg2
ŋ2
ɛŋ2
ɣə2
ˈeç2
ˈjg2
ˈʏg2
1
egɪ1
eŋˀ1
eɣɛ1
ẽŋ1
ẽɣ1
1
j1
1
ə1
ɛjŋ1
ɣ̩g1
ɪ1
ɪɣ1
ˈag1
ˈe1
ˈej1
ˈekɛ1
ˈek͡x1
ˈexe1
ˈeŋ1
ˈeɣʌ1
ˈeɣˀ1
ˈeːgə1
ˈeːɣɪ1
ˈẽj1
ˈœːjç1
ˈəg1
ˈɛx1
ˈɛɣ1
ˈɪg1
ˈɪx1
ˈɪɣ1
ˈɪɣə1
ikon, n.
/i.ˈkoːˀn/ R = 16,7
canonical
iˈkoːˀn
#canonical
0/1
iˈkoːˀŋ1
imellem, adv.
/i.ˈmɛlˀ.əm/ R = 20,8
canonical
iˈmɛlˀm̩
#canonical
1/4
ɪˈmɛlm̩1
ɪˈmɛlˀm̩1
ɪˈβɛlˀm̩1
imellem, prp.
/i.ˈmɛlˀ.əm/ R = 8,3
canonical
iˈmɛlˀm̩
#canonical
22/40
ɪˈmɛlˀm̩7
eˈmɛlˀm̩3
ɪˈmɛlm̩2
imelˀm̩1
imɛlm̩1
iˈmɛmˀm̩1
jˈmɛlˀm̩1
jˈmɛmˀm̩1
ˈmɛlˀm̩1
imens, adv.
/i.ˈmɛnˀs/ R = 0,0
canonical
iˈmɛnˀs
#canonical
0/1
imɛnˀs1
imod, prp.
/i.ˈmoːˀd/ R = 2,2
canonical
iˈmoðˀ
#canonical
8/9
ɪˈmoðˀ1
ind, adv.
/enˀ/ R = 3,8
canonical
ˈenˀ
#canonical
73/79
en1
enˀ1
j1
ˈen1
ˈẽ1
ˈin1
inddelt, v.
/ˈen.deːˀlt/ R = 0,0
canonical
ˈendeːˀld
#canonical
1/1
inde, adv.
/ˈen.ə/ R = 30,2
canonical
ˈenə
#canonical
3/21
ˈen9
ˈenn̩5
ˈen̩4
indeholde, v.
/ˈen.ə.hɔlˀ.ə/ R = 25,0
canonical
ˈenəhʌlˀə
#canonical
0/1
ˈenn̩hʌlˀl̩1
inden, adv.
/ˈen.ən/ R = 22,2
canonical
ˈenn̩
#canonical
3/9
ˈen5
ˈen̩1
inden, conj.
/ˈen.ən/ R = 12,8
canonical
ˈenn̩
#canonical
9/13
ˈen̩2
ˈen1
ˈen̞1
inden, prp.
/ˈen.ən/ R = 8,3
canonical
ˈenn̩
#canonical
6/8
ˈen̩2
indføre, v.
/ˈen.føːˀr.ə/ R = 0,0
canonical
ˈenføːˀɐ
#canonical
1/1
indgangen, n.
/ˈen.ganˀg.ən/ R = 0,0
canonical
ˈengɑŋˀŋ̩
#canonical
1/1
indgangsdøren, n.
/ˈen.gangs.dœːˀr.ən/ R = 0,0
canonical
ˈengɑŋsdœːˀɐn
#canonical
2/2
indhegnede, v.
/ˈen.hajˀ.nəd.ə/ R = 11,1
canonical
ˈenhɑjˀnð̩ð̩
#canonical
0/1
ˈenhɑjˀnð̩1
indhegning, n.
/ˈen.hajˀ.neng/ R = 5,6
canonical
ˈenhɑjˀneŋ
#canonical
4/28
ˈenɦɑjˀneŋ12
ˈenɦɑjˀnɛŋ4
ˈenɦajˀneŋ3
ˈenhɑjˀ1
ˈenhɑjˀnɪŋ1
ˈenɦɑjˀnŋ̩1
ˈenɦɑːˀeŋ1
ˈenˀhɑjˀneŋ1
indhegningen, n.
/ˈen.hajˀ.neng.ən/ R = 0,0
canonical
ˈenhɑjˀneŋŋ̩
#canonical
0/2
ˈenɦɑjˀneŋŋ̩2
indhegningen, n.
/ˈen.hajˀ.nenˀg.ən/ R = 6,8
canonical
ˈenhɑjˀneŋˀŋ̩
#canonical
2/12
ˈenɦɑjˀneŋˀŋ̩4
ˈenɦajˀneŋˀŋ1
ˈenɦajˀneŋˀŋ̩1
ˈenɦɑjˀneŋ1
ˈenɦɑjˀneŋˀ1
ˈenɦɑjˀnẽŋ̩1
ˈenɦɑjˀnɛŋˀŋ̩1
indianerlejr, n.
/en.di.ˈaːˀn.ər.ˈlajˀ.ər/ R = 4,8
canonical
endiˈæːˀnɐlɑjˀɐ
#canonical
3/9
endiˈjæːˀnɐlɑjˀɐ1
endiˈjæːˀnɐlɑːˀɐ1
endiˈæːˀnɐlajˀɐ1
endiˈæːˀnɐlɑjɐ1
endiˈæːˀnɐlɑːˀɐ1
əndjˈæːˀnɐlɑjˀɐ1
indianerlejre, n.
/en.di.ˈaːˀn.ər.laj.rə/ R = 7,7
canonical
endiˈæːˀnɐlɑjɐ
#canonical
0/1
endjˈæːˀnəlɑjɐ1
indianerlejren, n.
/en.di.ˈaːˀn.ər.lajˀ.rən/ R = 7,9
canonical
endiˈæːˀnɐlɑjˀɐn
#canonical
23/58
endjˈæːˀnɐlɑjˀɐn4
endiˈæːˀnɐlajˀɐn3
endiˈæːˀnɐlɑjɐn2
endjˈæːˀnɐlɑːˀɐn2
endɪˈæːˀnɐlɑːˀɑn2
endiˈæːnɐlɑn1
endiˈæːˀnɐlaːˀɐn1
endiˈæːˀnɐlɑjˀ1
endiˈæːˀnɐlɑjˀɐn̩1
endiˈæːˀnɐlɑjˀɐɐn1
endiˈæːˀnɐlɑjˀɑn1
endiˈæːˀnɐlɑɐn1
endiˈæːˀnɐlɑːˀn1
endiˈæːˀnɐˈlaːˀɐn1
endiˈæːˀɐlɑjˀɐn1
endiˈæːˀɹɐlɑjˀɐn1
endiˈɛːnɐlɑjˀɐn1
endjˈæːˀnɐlajˀɐn1
endjˈɛːˀnɐlɑjˀɐn1
endɪˈæːnɐlɑːˀɐn1
endɪˈæːˀnɐlɑːn̥1
endɪˈæːˀnɐlɑːˀn1
endɪˈæːˀn̞ɐlɑːˀɑn1
ĩdjˈæːˀnɐlɑɑn1
jndjˈæːˀnlɑjˀɐn1
ndɪˈæːˀnɐlɑjˀən1
nɪˈæːˀn̞l̞ɑːˀn̩1
indianlejren, n.
/en.di.ˈaːˀn.lajˀ.rən/ R = 0,0
canonical
endiˈæːˀnlɑjˀɐn
#canonical
1/1
indom, adv.
/ˈenˀ.ˈɔmˀ/ R = 16,7
canonical
ˈenˀˈʌmˀ
#canonical
0/1
ˈenˀˈʌm1
indover, adv.
/ˈenˀ.ˈɔvˀ.ər/ R = 0,0
canonical
ˈenˀˈɒwˀɐ
#canonical
1/1
indramme, v.
/ˈen.ramˀ.ə/ R = 14,3
canonical
ˈenʁɑmˀə
#canonical
0/1
ˈenʁɑmə1
indrammer, v.
/ˈen.ramˀ.ər/ R = 14,3
canonical
ˈenʁɑmˀɐ
#canonical
0/1
ˈenʁɑmɐ1
indtegne, v.
/ˈen.tajˀ.nə/ R = 12,5
canonical
ˈentɑjˀnə
#canonical
0/1
ˈentɑjˀn1
indtegner, v.
/ˈen.tajˀ.nər/ R = 0,0
canonical
ˈentɑjˀnɐ
#canonical
1/1
indtegnet, v.
/ˈen.tajˀ.nəd/ R = 0,0
canonical
ˈentɑjˀnð̩
#canonical
1/1
indtil, conj.
/ˈenˀ.tel/ R = 19,1
canonical
ˈenˀtel
#canonical
0/62
ˈenˀte51
ˈenˀtɪ5
ˈente3
ˈenˀze1
ˈenˀˈtel1
ˈeːˀntɛ1
indtil, prp.
/ˈenˀ.tel/ R = 16,7
canonical
ˈenˀtel
#canonical
0/2
ˈenˀte2
ingen, art.
/ˈeng.ən/ R = 22,2
canonical
ˈeŋŋ̩
#canonical
1/3
1
ˈeŋ1
ingen, pron.
/ˈeng.ən/ R = 12,5
canonical
ˈeŋŋ̩
#canonical
6/8
ˈeŋ̩1
ˈɛŋ̩1
ingenting, pron.
/ˈeng.ən.ˈtenˀg/ R = 14,3
canonical
ˈeŋŋ̩ˈteŋˀ
#canonical
1/2
ˈeŋˈteŋ1
instruktion, n.
/en.struk.ˈsjoːˀn/ R = 4,2
canonical
ensdʁugˈɕoːˀn
#canonical
0/2
ensdʁogˈɕoːˀn1
ensdʁogˈɕoːˀŋ1
intentionen, n.
/en.tɛn.ˈsjoːˀn.ən/ R = 18,2
canonical
entɛnˈɕoːˀnn̩
#canonical
0/1
entɪnˈɕoːˀn̩1
interessant, adj.
/en.te.rɛ.ˈsanˀt/ R = 18,2
canonical
enteʁaˈsanˀd
#canonical
0/1
entʁɐˈsanˀt1
intet, pron.
/ˈen.təd/ R = 0,0
canonical
ˈendð̩
#canonical
0/1
ˈendɪð1
irriterende, adj.
/i.ri.ˈteːˀr.ə.nə/ R = 20,0
canonical
iʁiˈteːˀɐnə
#canonical
0/1
iɐˈteːˀɐnə1
ja, interj.
/ja/ R = 10,1
canonical
ˈja
#canonical
1920/3459
ˈjæɐ̯484
ˈa385
ja152
ˈæɐ̯128
ˈjaħ102
ˈaħ42
a37
ˈjaɐ̯15
ˈɲa14
ˈjæħ10
jæɐ̯9
ˈaɐ̯9
ˈjaːˀ8
ˈɲæɐ̯8
ˈjæɐ̯ˀ7
ˈjɑ6
ˈæ6
5
ɛ5
ˈjaχ5
ˈjæ5
ˈjæɐ̯ħ5
ˈjæɐ̯̥5
ˈjaɦ4
ˈæħ4
ˈæɐ̯ħ4
j3
3
ˈjaɐ̯̥3
ˈjɛ3
ˈɲjæɐ̯3
3
æɐ̯2
ˈaɦ2
ˈjaɐ̯ˀɐ̥2
ˈjæɐ̯ˀm2
ˈjæχ2
ˈmjæɐ̯2
ˈnja2
ˈæɐ̯ˀ2
ˈɲaħ2
1
i1
1
æ1
ɑ1
ɑː1
ə1
ɛː1
ɪ1
ˈaːˀ1
ˈdja1
ˈjaɐ̯ˀ1
ˈjaː1
ˈjaːˀħ1
ˈjḁ1
ˈjæɐ̯w1
ˈjæɐ̯ŋ1
ˈjæːɐ1
ˈjæːɐ̯1
ˈjæːˀ1
ˈjæːˀɐ̥1
ˈjɑː1
ˈjɑːˀ1
ˈna1
ˈnjaɐ̯1
ˈnjæɐ̯1
ˈæh1
ˈæɦ1
ˈæχ1
ˈça1
ˈŋa1
ˈɛ1
ˈɜ1
ˈɲah1
ˈɲæ1
ˈɲæħ1
ˈɲæɐ̯ˀħ1
ˈɲɑ1
ːja1
jamen, conj.
/ˈja.mɛn/ R = 43,8
canonical
ˈjamɛn
#canonical
1/73
jam17
jam̩15
am4
am̩3
jamn̩3
jamɛn3
3
jamm̩2
jamən2
jɑm̩2
əm2
amn̩1
aːm̩1
jab1
jaman1
jamə̃1
jamɛ1
jamɛ̃1
jamɪ1
jamɪn1
jm̩1
jɪmɪn1
j̥ḁm̥1
ə̃n1
ɪm̩1
ˈam̩1
1
javel, interj.
/ja.ˈvɛl/ R = 0,0
canonical
jaˈvɛl
#canonical
5/6
ˈjaːˈvɛl1
javel, interj.
/ˈja.ˈvɛl/ R = 0,0
canonical
ˈjaˈvɛl
#canonical
5/5
javist, interj.
/ja.ˈvest/ R = 0,0
canonical
jaˈvesd
#canonical
0/1
jaˈvest1
jeg, pron.
/ja/ R = 0,0
canonical
ˈja
#canonical
0/1
ja1
jeg, pron.
/jaj/ R = 69,8
canonical
ˈjɑj
#canonical
9/1644
ja671
a163
140
ˈja139
93
84
ˈjɑ64
j39
ɛ38
ɐ28
ə28
ɪ20
17
17
æ11
ˈjaj8
7
ˈjɛ7
ɑ6
jɑː4
ɶ4
jaj3
jɑj3
3
ɜ3
ˈa3
2
jaː2
2
ˈe2
ˈjæ2
ˈɛ2
am1
1
e1
jaw1
jḁ1
jɛ̃1
1
1
æː1
ɐm1
ɑ̥1
ɕa1
ɲa1
ɲɛ1
ˈaj1
ˈjaː1
ˈjɐ1
ˈjɑː1
ˈjɪ1
ːj1
jep, interj.
/jɛp/ R = 2,0
canonical
ˈjɛb
#canonical
8/17
ˈjɛp4
ˈjɛp͡ɸ3
ˈjep1
ˈjɛ1
jeps, interj.
/jɛps/ R = 12,5
canonical
ˈjɛbs
#canonical
2/4
ˈjɛps1
ˈɜbs1
jernbane, n.
/ˈjɛrn.baːn.ə/ R = 3,7
canonical
ˈjæɐ̯nbæːnə
#canonical
2/3
ˈjæɐ̯nbæːˀn̩1
jernbanen, n.
/ˈjɛrn.baːn.ən/ R = 11,1
canonical
ˈjæɐ̯nbæːnn̩
#canonical
1/2
ˈjæɐ̯nβæːn̩1
jernbaneoverskæring, n.
/ˈjɛrn.baːn.ə.ɔv.ər.skɛːˀr.eng/ R = 13,3
canonical
ˈjæɐ̯nbæːnəɒwɐsgæɐ̯ˀeŋ
#canonical
0/48
ˈjæɐ̯nbæːnɒwɐsgɛɐ̯ˀeŋ7
ˈjæɐ̯nbæːnɒːsgæɐ̯ˀeŋ3
ˈjæɐ̯nbæːnɒːsgɛɐ̯ˀeŋ2
ˈjæɐ̯nbæːnɒːɐsgɛɐ̯ˀeŋ2
ˈjanbæːnɒːsgɛɐ̯ˀeŋ1
ˈjanbæːnəɒwɐsgæɐ̯ˀeŋ1
ˈjanbæːn̩ɒːsgɛɐ̯ˀeŋ1
ˈjænbæːnɒːsgæɐ̯eŋ1
ˈjæɐ̯nbænɒwɐsgæːˀeŋ1
ˈjæɐ̯nbænɒːsgæːˀɪŋ1
ˈjæɐ̯nbænʌsgɛˀŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwsgæɐ̯ˀeŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwɐsgæɐ̯ˀeŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwɐsgæːˀæŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwɐsgɛːˀeŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwɐsgɛːˀɐ̯eŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwɐsgɛːˀɛŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwɒsgɛːˀɐ̯ŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwˀsgæːˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwˀɐsgæɐ̯ˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnɒɐsgæːˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnɒːsgæːˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnɒːsgɛɐ̯eŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnɒːsgɛɐ̯ŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnɒːsgɛːˀeŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnɒːsgɛːˀŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnəɒwɐsgɛɐ̯ˀeŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnəɒwɐsgɛːˀɐ̯eŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnəɒwɒsgæɐ̯ˀeŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnəɒwəsgɛɐ̯ˀeŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnəɒʊsgæːˀŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnəɒːɐsgæɐ̯ˀeŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnəʌwsgæɐ̯ˀeŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnəʌwɐsgæɐ̯ˀeŋ1
ˈjæɐ̯nbæːn̩ɒwɐsgæɐ̯ˀeŋ1
ˈjæɐ̯nbæːn̩ɒwɐsgɛɐ̯ˀeŋ1
ˈjæɐ̯nmæːnʌsgɛˀŋ1
ˈjæːnbæːnɒːsgɛːˀeŋ1
jernbaneoverskæringen, n.
/ˈjɛrn.baːn.ə.ɔv.ər.skɛːˀr.eng.ən/ R = 13,8
canonical
ˈjæɐ̯nbæːnəɒwɐsgæɐ̯ˀeŋŋ̩
#canonical
0/4
ˈjæɐ̯nbæːnɒwɐsgæːˀeŋŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnɒːsgæɐ̯ˀeŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnəɒwɐsgæɐ̯ˀeŋ1
ˈjæɐ̯nbæːn̩ɒːsgæɐ̯ˀeŋ1
jernbaneoverskæringen, n.
/ˈjɛrn.baːn.ə.ɔv.ər.skɛːˀr.enˀg.ən/ R = 15,3
canonical
ˈjæɐ̯nbæːnəɒwɐsgæɐ̯ˀeŋˀŋ̩
#canonical
1/37
ˈjæɐ̯nbæːnɒwɐsgɛɐ̯ˀeŋ4
ˈjæɐ̯nbæːnɒwɐsgɛɐ̯ˀeŋŋ̩3
ˈjæɐ̯nbæːnɒːsgæɐ̯ˀeŋ̩3
ˈjanbænɒːsgæɐ̯ˀŋ̩1
ˈjanbæːnɒɒːsgɛɐ̯ˀeŋˀŋ̩1
ˈjanbæːnəɒwɐsgɛɐ̯ˀeŋˀŋ̩1
ˈjænbæːnɒːsgɛɐːˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwsgæɐ̯ˀeŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwsgɛɐ̯ˀeŋˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwsgɛɐ̯ˀɛŋˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwsgɛːˀeŋˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwɐsgæɐ̯ˀeŋŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwɐsgæɐ̯ˀŋŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwɐsgɛŋˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwɐsgɛɐ̯ˀeŋŋ̞̩1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwɐsgɛɐ̯ˀeŋˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnɒːsgæɐ̯ˀeŋˀ1
ˈjæɐ̯nbæːnɒːsgɛɐ̯ˀeŋˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnəɒwɐsgæɐ̯ˀeŋŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnəɒwɐsgɛɐ̯ˀeŋ1
ˈjæɐ̯nbæːnəɒwɐsgɛɐ̯ˀeŋˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnəɒwɐsgɛɐ̯ˀɛŋˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnəɒːsgɛɐ̯ˀeŋˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnəɒːsgɛɐ̯ˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːnəʌwsgæŋˀ1
ˈjæɐ̯nbæːnəʌ̃ːsgɛɐ̯ˀeŋˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːn̩ɒwɐsgeɐ̯ˀeŋˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbæːn̩ɒwɐsgɛːˀŋ̩1
ˈjæɐ̯nbɛnɒːsgɛːˀŋ̩1
jernbaneoverskæringens, n.
/ˈjɛrn.baːn.ə.ɔv.ər.skɛːˀr.eng.əns/ R = 4,8
canonical
ˈjæɐ̯nbæːnəɒwɐsgæɐ̯ˀeŋŋ̩s
#canonical
0/1
ˈjæɐ̯nbæːnɒwɐsgæɐ̯ˀeŋŋ̩s1
jernbaneoverskæringer, n.
/ˈjɛrn.baːn.ə.ɔv.ər.skɛːˀr.enˀg.ər/ R = 23,8
canonical
ˈjæɐ̯nbæːnəɒwɐsgæɐ̯ˀeŋˀɐ
#canonical
0/1
ˈjæɐ̯nbæːn̩ɒɐsgæːˀŋɐ1
jo, adv.
/jo/ R = 77,4
canonical
ˈjo
#canonical
0/62
o17
w11
ʊ11
5
jo4
ə3
ɔ2
1
1
u1
ø1
ɪ1
ɲo1
ɵ1
ʌ1
ːu1
jo, adv.
/joːˀ/ R = 30,4
canonical
ˈjoːˀ
#canonical
1/14
ˈjɔwˀ6
jɔwˀ2
ˈjo2
1
jɔːˀ1
ˈjow1
jo, interj.
/jo/ R = 60,0
canonical
ˈjo
#canonical
0/5
ˈjɔwˀ3
ˈjɒː1
1
jo, interj.
/joːˀ/ R = 27,5
canonical
ˈjoːˀ
#canonical
5/71
ˈjɔwˀ41
ˈjowˀ7
ˈjɔw4
ˈjo2
ˈjɔ2
ˈɔwˀ2
jow1
jowˀ1
1
jɔw1
ɔwˀ1
ˈjɒ1
ˈjɛw1
ˈɑwˀ1
jorden, n.
/ˈjorˀd.ən/ R = 0,0
canonical
ˈjoːˀɐn
#canonical
2/2
justere, v.
/ju.ˈsteːˀr.ə/ R = 0,0
canonical
juˈsdeːˀɐ
#canonical
1/1
k, n.
/kɔːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈkɔːˀ
#canonical
1/1
kager, n.
/ˈkaːj.ər/ R = 20,0
canonical
ˈkæːjɐ
#canonical
0/1
ˈkæːɐ1
kaktus, n.
/ˈkak.tus/ R = 8,3
canonical
ˈkɑgtus
#canonical
2/4
ˈkɑgtʊs1
ˈkɑtus1
kaktusplante, n.
/ˈkak.tus.plan.tə/ R = 0,0
canonical
ˈkɑgtusplandə
#canonical
1/1
kaktussen, n.
/ˈkak.tus.ən/ R = 10,2
canonical
ˈkɑgtusn̩
#canonical
4/7
ˈkɑgtʊsn̩2
ˈkɑxsʊsn̩1
kalde, v.
/ˈkal.ə/ R = 25,0
canonical
ˈkalə
#canonical
0/3
ˈkal1
ˈkall̩1
ˈkal̩1
kalder, v.
/ˈkal.ər/ R = 6,3
canonical
ˈkalɐ
#canonical
1/4
kalɐ2
xalɐ1
kaldt, v.
/kalˀt/ R = 20,0
canonical
ˈkalˀd
#canonical
0/1
kalt1
kaldte, v.
/ˈkal.tə/ R = 24,0
canonical
ˈkaldə
#canonical
1/5
kald2
kal1
ˈkal1
kalksten, n.
/ˈkalk.steːˀn/ R = 0,0
canonical
ˈkalgsdeːˀn
#canonical
1/1
kalkstensklipper, n.
/ˈkalk.steːns.klep.ər/ R = 11,7
canonical
ˈkalgsdeːnsklebɐ
#canonical
2/21
ˈkalgsdensklebɐ1
ˈkalgˈsdeːˀnsˈklebɐ1
ˈkalksdenskleβɐ1
ˈkalksdeːnsklebɐ1
ˈkalksdeːnsklebɐħ1
ˈkalkˈsdeːnsˈkleβɐ1
ˈkalsdensklebɐ1
ˈkalsdeːnsklɛbɐ1
ˈkalsɪnskleβɐ1
ˈkalxsdensklebɐ1
ˈkalxsdeːnskleβɐ1
ˈkalxsdeːnsˈklebɐ1
ˈkalçseːnsglebɐ1
ˈkal̥ksdeːnsklebɐ1
ˈkal̥sdeːnsklebə1
ˈkal̥sdeːnskleβɐ1
ˈkal̥sdeːnskleβ̥1
ˈkaɬgsdeːˀnklebɐ1
ˈkaɬsẽːsklebɐ1
kalkstensklipperne, n.
/ˈkalk.steːns.klep.ər.nə/ R = 4,4
canonical
ˈkalgsdeːnsklebɐnə
#canonical
2/8
ˈkalgsdeːnskleβɐnə1
ˈkalgsdeːnsˈklebɐnə1
ˈkalksdeːnsklebɐnə1
ˈkalsdeːnsklebɐnə1
ˈkalxsdenskleβɐnə1
ˈkalɣsdeːnsklebɐnə1
kan, v.
/kanˀ/ R = 64,2
canonical
ˈkanˀ
#canonical
10/343
ka167
20
ɣə13
12
ɣa12
xa10
ˈka10
8
8
ɣɛ8
7
g6
6
ga4
4
4
ɣɪ4
4
3
ɣ3
k2
kḁ2
ke2
1
1
kɛ̥1
k͡xɛ1
1
xə̥1
ça1
ɐ1
ɦa1
ɲ1
ˈk1
ˈkan1
ˈxa1
ˈxɛ1
kant, n.
/kanˀt/ R = 1,2
canonical
ˈkanˀd
#canonical
25/34
ˈkanˀt5
ˈkanˀ2
kanˀd1
ˈkænˀt1
kanten, n.
/ˈkanˀ.tən/ R = 4,2
canonical
ˈkanˀdn̩
#canonical
6/8
ˈkanˀɦ̃n̩2
kanter, n.
/ˈkan.tər/ R = 0,0
canonical
ˈkandɐ
#canonical
2/2
kappe, n.
/ˈkap.ə/ R = 5,0
canonical
ˈkɑbə
#canonical
4/5
ˈkabə1
kapper, n.
/ˈkap.ər/ R = 25,0
canonical
ˈkɑbɐ
#canonical
0/1
ˈkɑbɐ̥1
kasse, n.
/ˈkas.ə/ R = 0,0
canonical
ˈkasə
#canonical
0/2
ˈkæːsə2
kassen, n.
/ˈkas.ən/ R = 0,0
canonical
ˈkasn̩
#canonical
1/1
katten, n.
/ˈkat.ən/ R = 0,0
canonical
ˈkadn̩
#canonical
0/1
ˈkaːdn̩1
kavaleri, n.
/ka.val.ə.ˈriːˀ/ R = 10,0
canonical
kavaləˈʁiːˀ
#canonical
1/24
kavalɐˈʁiːˀ7
kavəlɐˈʁiːˀ7
kavəlˈʁiːˀ2
kavalɐˈʁi1
kavl̩ɐˈʁiːˀ1
kavəlɐˈʁiːˀç1
kavələˈʁiːˀ1
kavəl̩ˈʁiːˀ1
kav̞al̥ˈʁ̥iːˀ1
kɛvɛləˈʁiːˀ1
kavaleriet, n.
/ka.val.ə.ˈriːˀ.əd/ R = 18,2
canonical
kavaləˈʁiːˀð̩
#canonical
0/20
kavalɐˈʁiːˀð̩2
kav̞alɐˈʁɪːˀð̩2
kal̩lɐˈʁɪːˀð̩1
kavalaˈʁiðˀð̩1
kavalaˈʁiːˀð̩1
kavalɐˈʁiðˀ1
kavalɐˈʁɪðˀð̩1
kavalɐˈʁɪːˀð̩1
kavaləˈʁiːˀið1
kavaləˈʁiːˀəð1
kavaləˈʁɪːˀð̩1
kavəlɐˈʁɪːˀð̩1
kavələˈʁɪːˀð̩1
kav̞alɐˈʁiːˀð̩1
kav̞əlˈʁɪðˀ1
kawləˈʁɪð1
kaβələˈʁ̞ɪðˀ1
kəwləˈʁ̞ɪːˀð̩1
kavalerikaserne, n.
/ka.val.ə.ˈri.ka.sɛr.nə/ R = 6,7
canonical
kavaləˈʁikasæɐ̯nə
#canonical
0/2
kavalɐˈʁɪkasæɐ̯nə1
kavəlɐˈʁikasæɐ̯nə1
kende, v.
/ˈkɛn.ə/ R = 25,0
canonical
ˈkɛnə
#canonical
0/1
ˈkɛn1
kendemærke, n.
/ˈkɛn.ə.mɛr.kə/ R = 0,0
canonical
ˈkɛnəmæɐ̯gə
#canonical
1/2
ˈkɛnəˈmæɐ̯gɪ1
kender, v.
/ˈkɛn.ər/ R = 0,0
canonical
ˈkɛnɐ
#canonical
4/5
kɛnɐ1
kendetegn, n.
/ˈkɛn.ə.tajˀn/ R = 11,1
canonical
ˈkɛnətɑjˀn
#canonical
0/1
ˈkɛn̩tɑjˀn1
kendingsmærker, n.
/ˈkɛn.engs.mɛr.kər/ R = 9,1
canonical
ˈkɛneŋsmæɐ̯gɐ
#canonical
0/1
ˈkɛneŋsmæɐ̯ɣɐ1
kendt, adj.
/kɛnˀt/ R = 0,0
canonical
ˈkɛnˀd
#canonical
2/2
kigge, v.
/ˈkik.ə/ R = 33,3
canonical
ˈkigə
#canonical
0/3
ˈkig1
ˈkix1
ˈkiɣʏ1
kigger, v.
/ˈkik.ər/ R = 21,0
canonical
ˈkigɐ
#canonical
4/25
ˈkiɣɐ11
kiɣɐ5
kigɐ1
kiɣɛ1
ˈkig1
ˈkixɐ1
ˈkiɣə1
kigget, v.
/ˈkik.əd/ R = 25,0
canonical
ˈkigð̩
#canonical
0/1
ˈxigð̩1
kikkert, n.
/ˈkik.ərt/ R = 0,0
canonical
ˈkigɐd
#canonical
0/1
ˈkigɐt1
kilometer, n.
/ki.lo.ˈmeːˀt.ər/ R = 40,0
canonical
kiloˈmeːˀdɐ
#canonical
0/2
kiloˈmeːˀɾɐ1
ˈxiɹʊmɛɾɐ1
kinden, n.
/ˈkenˀ.ən/ R = 0,0
canonical
ˈkenˀn̩
#canonical
1/1
kiosk, n.
/kjɔsk/ R = 0,0
canonical
ˈkjʌsg
#canonical
1/1
kiosken, n.
/kjɔs.kən/ R = 8,3
canonical
ˈkjʌsgŋ̩
#canonical
2/4
ˈkiʌsgŋ̩1
ˈkjʌsgn̩1
kirke, n.
/ˈkir.kə/ R = 5,0
canonical
ˈkiɐ̯gə
#canonical
2/4
ˈkiɐ̯gɪ1
ˈkiɐ̯ɣə1
kirkegård, n.
/ˈkir.kə.gɔːˀr/ R = 11,9
canonical
ˈkiɐ̯gəgɒːˀ
#canonical
6/40
ˈkiɐ̯ɣɪgɒːˀ9
ˈkiɐ̯ɣəgɒːˀ8
ˈkiɐ̯ggɒːˀ4
ˈkiɐ̯gɪgɒːˀ3
ˈkiɐ̯gɒːˀ2
ˈkiɐ̯ggɒ1
ˈkiɐ̯ɣɪ̥gɒːˀ1
ˈkiɐ̯ɣʏgɒːˀ1
ˈkiɐ̯ɣʏˈgɒːˀħ1
ˈkɪç̩gɒːˀ1
ˈkɪɐ̯ggɒːˀ1
ˈkɪɐ̯gɒːˀ1
ˈkɪɐ̯ɣɪgɒːˀ1
kirkegården, n.
/ˈkir.kə.gɔːˀr.ən/ R = 14,3
canonical
ˈkiɐ̯gəgɒːˀɒn
#canonical
1/26
ˈkiɐ̯ggɒːˀn4
ˈkiɐ̯ggɒːˀn̩3
ˈkiɐ̯gəgɒːˀn̩2
ˈkiɐ̯ɣ̩gɒːˀn̩2
ˈkiɐ̯ggɒn1
ˈkiɐ̯ggɒːˀɒn1
ˈkiɐ̯ggɒːˀən1
ˈkiɐ̯gəgɒːˀən1
ˈkiɐ̯ɣgɒˀŋ1
ˈkiɐ̯ɣgɒːˀn̩1
ˈkiɐ̯ɣəgɒːɒn1
ˈkiɐ̯ɣəgɒːˀn̩1
ˈkiɐ̯ɣəgɒːˀɒn1
ˈkiɐ̯ɣɪgɒːˀn1
ˈkiɐ̯ɣɪgɒːˀn̩1
ˈkiɐ̯ɣɪgɒːˀɐn1
ˈkiɐ̯ɣʏgɒːɐn1
ˈkɪɐ̯ɣ̩əgɒːˀn1
kirken, n.
/ˈkir.kən/ R = 0,0
canonical
ˈkiɐ̯gŋ̩
#canonical
28/28
klar, adj.
/klaːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈklɑːˀ
#canonical
13/14
ˈklɑːˀħ1
klart, adj.
/klaːˀrt/ R = 0,0
canonical
ˈklɑːˀd
#canonical
1/1
klat, n.
/klat/ R = 0,0
canonical
ˈklad
#canonical
1/1
klippe, n.
/ˈklep.ə/ R = 10,3
canonical
ˈklebə
#canonical
40/80
ˈkleβə19
ˈkleb5
ˈklebe2
ˈkleβɪ2
ˈkleβʏ2
ˈklebm̩1
ˈklebə̥1
ˈklebɛ1
ˈklebʏ1
ˈkleβ̩1
ˈkɬeβʏ1
ˈxlebə1
ˈxleβɪ1
ˈxleβʏ1
ˈxɬebʏ1
klippehave, n.
/ˈklep.ə.haːv.ə/ R = 4,4
canonical
ˈklebəhæːʊ
#canonical
2/28
ˈklebəɦæːʊ10
ˈkleβəɦæːw3
ˈklebəhæːvə2
ˈklebəɦæw1
ˈklebəɦæːvə1
ˈklebəɦæːv̝ə1
ˈklebəɦæːwə1
ˈklebəˈhæːvə1
ˈklebəˈɦæːvə1
ˈklebɛɦæːʊ1
ˈklebɛˈɦæːvə1
ˈklebɪhæːwə1
ˈkleβeɦæːw1
ˈkleβɛɦæːʊ1
klippehaven, n.
/ˈklep.ə.haːv.ən/ R = 5,9
canonical
ˈklebəhæːwn̩
#canonical
2/17
ˈklebəɦæːwn̩3
ˈklebəɦæːʊn2
ˈklebeɦæːʊn1
ˈklebəɦæwn1
ˈklebəɦæwn̩1
ˈklebəˈɦæwn1
ˈklebəˈɦæːwn̩1
ˈklebɛɦævn̩1
ˈklebɛɦæːʊn1
ˈklebʏhæːʊn1
ˈkleβəɦæːvən1
ˈkleβɛɦæwn1
klippehavens, n.
/ˈklep.ə.haːv.əns/ R = 9,1
canonical
ˈklebəhæːwn̩s
#canonical
0/1
ˈkleβəɦæːʊns1
klippehaver, n.
/ˈklep.ə.haːv.ər/ R = 0,0
canonical
ˈklebəhæːwɐ
#canonical
0/1
ˈklebɛɦæːwɐ1
klippen, n.
/ˈklep.ən/ R = 10,0
canonical
ˈklebm̩
#canonical
1/2
ˈglebm̩1
klipper, n.
/ˈklep.ər/ R = 0,0
canonical
ˈklebɐ
#canonical
5/5
klippeskred, n.
/ˈklep.ə.skred/ R = 4,4
canonical
ˈklebəsgʁæð
#canonical
6/16
ˈkleβəsgʁæð5
ˈklebɪsgʁæð2
ˈklebəˈsgʁæð1
ˈkleβɪsgʁæð1
ˈkleβʏsgʁæð1
klippeskredet, n.
/ˈklep.ə.skreːˀd.əd/ R = 0,0
canonical
ˈklebəsgʁæðˀð̩d
#canonical
1/1
klippeskredet, n.
/ˈklep.ə.skreːˀd.ət/ R = 0,0
canonical
ˈklebəsgʁæðˀð̩d
#canonical
0/1
ˈklebɪsgʁæðˀð̩d1
klippet, v.
/ˈklep.əd/ R = 0,0
canonical
ˈklebð̩
#canonical
0/1
klebð̩1
klods, n.
/klɔs/ R = 0,0
canonical
ˈklʌs
#canonical
5/5
klokken, n.
/ˈklɔk.ən/ R = 0,0
canonical
ˈklʌgŋ̩
#canonical
0/1
klʌgŋ̩1
klokket, v.
/ˈklɔk.əd/ R = 20,0
canonical
ˈklʌgð̩
#canonical
0/1
ˈklʌɣð̩1
kloster, n.
/ˈklɔs.tər/ R = 0,6
canonical
ˈklʌsdɐ
#canonical
101/107
ˈklʌsɐ3
ˈklʌsdɐ̥1
ˈklʌsdə1
ˈklʌsdʌ1
klosteret, n.
/ˈklɔs.tər.əd/ R = 11,2
canonical
ˈklʌsdɐð̩
#canonical
1/14
ˈklʌsdɐð8
ˈklʌsdɐɐð3
ˈklʌsdʁɐð1
ˈklʌsɐ1
klosters, n.
/ˈklɔs.tərs/ R = 14,3
canonical
ˈklʌsdɐs
#canonical
0/1
ˈklʌsɐs1
klostre, n.
/ˈklɔ.strə/ R = 0,0
canonical
ˈklʌsdʁɐ
#canonical
1/1
klumper, n.
/ˈklom.pər/ R = 0,0
canonical
ˈklɔmbɐ
#canonical
2/2
kløft, n.
/kløft/ R = 0,0
canonical
ˈkløfd
#canonical
8/28
ˈkløft20
kløften, n.
/ˈkløf.tən/ R = 0,0
canonical
ˈkløfdn̩
#canonical
1/1
knap, adv.
/knap/ R = 12,5
canonical
ˈknɑb
#canonical
1/4
knɑb1
ˈhɑb1
ˈknɑp1
knæ, n.
/knɛːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈknɛːˀ
#canonical
1/1
knæk, n.
/knɛk/ R = 0,0
canonical
ˈknɛg
#canonical
1/2
ˈknek͡x1
knækker, v.
/ˈknɛk.ər/ R = 20,0
canonical
ˈknɛgɐ
#canonical
0/3
ˈknɛɣɐ3
knækket, n.
/ˈknɛk.əd/ R = 0,0
canonical
ˈknɛgð̩
#canonical
0/1
ˈknɛgɪð1
kolonihaveforening, n.
/ko.lo.ˈni.haːv.ə.fɔr.eːˀn.eng/ R = 5,6
canonical
koloˈnihæːʊfʌeːˀneŋ
#canonical
0/1
kol̩ˈniɦæːʊfʌeːˀneŋ1
kolonihaveområdet, n.
/ko.lo.ˈni.haːv.ə.ɔm.rɔːd.ət/ R = 5,9
canonical
koloˈnihæːʊʌmʁɔːð̩d
#canonical
0/1
kolˈniɦæːʊʌmʁɔːðəd1
kolonihaver, n.
/ko.lo.ˈni.haːv.ər/ R = 10,5
canonical
koloˈnihæːwɐ
#canonical
0/32
koloˈniɦæːwɐ7
koloˈniɦæwɐ2
koloˈniɦæːvɐ2
kʊlʊˈniɦæwɐ2
koloˈnihæːvɐ1
koloˈniɦæ̃ːwɐ̃1
koloˈnɪɦæwɐ1
kolɔˈniɦæːvɐ1
koləˈnihæːwɐ1
kolʊˈnihæːwɐ1
kolʊˈniɦæwɐ1
kolʊˈniɦæːwɐ1
kolʊˈniɦɪwɐ1
kolˈniɦæwɐ1
kol̞ˈniɦæːwɐ1
kol̩ˈnihæwə1
kol̩ˈniɦæwɐ1
kol̩ˈniɦæːwɐ1
kuləˈniɦæːwɐ1
kʊl̞ʊˈniɦæːwɐ1
xoloˈniɦæːvɐ1
xoloˈniɦæːwɐ1
xolɵˈniɦæːwɐ1
kolonihaverne, n.
/ko.lo.ˈni.haːv.ər.nə/ R = 10,6
canonical
koloˈnihæːwɐnə
#canonical
2/16
koloˈniɦæːvɐnə1
koloˈniɦæːvɐn̩1
koloˈniɦæːwɐnə1
koloˈniɦæːʊnə1
koləˈnihæwɐnə1
koləˈniçɛːwɐnə1
koləˈniɦæwɐnə1
koləˈniɦæːwɐn̩1
kolʊˈniɦæːwɐnə1
kolˈniɦæːwɐnə1
kolˈniɦæ̃wɐ̃nɪ1
kolˈniɦɔʊn1
kol̩ˈnihæːwɐnə1
kol̩ˈniɦæːwɐnə1
kom, v.
/kɔm/ R = 0,0
canonical
ˈkʌm
#canonical
0/5
kʌm5
kom, v.
/kɔmˀ/ R = 20,8
canonical
ˈkʌmˀ
#canonical
3/12
kʌm8
ˈkɑm1
komme, v.
/ˈkɔm.ə/ R = 22,2
canonical
ˈkʌmə
#canonical
2/44
kʌm12
kʌm̩12
kʌmm̩9
ˈkʌmm̩4
kʌmə2
ˈkʌm̩2
kʌmʊ1
kommer, v.
/ˈkɔmˀ.ər/ R = 18,2
canonical
ˈkʌmˀɐ
#canonical
120/449
kʌmɐ207
kʌm22
kʌmˀɐ11
ˈkʌmɐ10
kʌm̞ɐ9
xʌmɐ8
kɒmɐ7
kʌmə7
kʌmɔ4
ˈkʌm̞ˀɐ3
km2
kʊm2
ˈkɒmˀɐ2
ˈkʌmˀ2
ˈxʌmˀɐ2
gɔmə1
gʌmɐ1
gʌmʊ1
kom1
kɒmɒ1
kɒmʊ1
kɔmɐ1
kɔmʊ1
kəmɐ1
kʊmə1
kʌmʊd1
kʌmʌ1
kʌm̞1
kʌm̩1
kʌwɐ1
kʌw̃ɐ1
kʌ̃w1
kʌ̃ɐ̃1
kʌ̃ʌ̃1
kʌ̥m1
kʌ̥mɐ1
xm1
ɣʌmɐ1
ˈgʌmˀɐ1
ˈkʌmm̩1
ˈkʌmʊ1
ˈkʌmˀa1
ˈkʌmˀə1
ˈkʌm̞ˀə1
ˈkʌ̃ˀɐː1
ˈɣʌmɐ1
kommet, v.
/ˈkɔm.əd/ R = 13,4
canonical
ˈkʌmð̩
#canonical
4/73
kʌmð̩28
kʌm8
kʌməð6
kʌmə5
kʌm̞ð̩5
kʌm̩5
kʌmm̩4
kʌm̞̩2
gɔmə1
xʌmð̩1
xʌmə1
ˈkʌmm̩1
ˈkʌmə1
ˈkʌməð1
kompasretningerne, n.
/kɔm.ˈpas.rɛt.nenˀg.ər.nə/ R = 0,0
canonical
kʌmˈpasʁadneŋˀɐnə
#canonical
1/1
kompasrosen, n.
/kɔm.ˈpas.roːs.ən/ R = 4,5
canonical
kʌmˈpasʁoːsn̩
#canonical
2/4
kɔmˈpasʁoːsn̩2
kompasset, n.
/kɔm.ˈpas.əd/ R = 28,6
canonical
kʌmˈpasð̩
#canonical
0/1
kɔmˈpasə̥1
komplet, adj.
/kɔm.ˈplɛt/ R = 0,0
canonical
kʌmˈplɛd
#canonical
1/1
kompromis, n.
/kɔm.pro.ˈmi/ R = 37,5
canonical
kʌmpʁoˈmi
#canonical
0/1
kɒ̃pʁ̝ɔˈmi1
koordinatsystem, n.
/ko.ɔr.di.ˈnaːˀt.sy.steːˀm/ R = 5,6
canonical
koɒdiˈnæːˀdsysdeːˀm
#canonical
0/1
kɒdiˈnæːˀdsysdeːˀm1
kornmarken, n.
/ˈkorn.mar.kən/ R = 0,0
canonical
ˈkoɐ̯nmɑːgŋ̩
#canonical
1/1
kornmarker, n.
/ˈkorn.mar.kər/ R = 6,9
canonical
ˈkoɐ̯nmɑːgɐ
#canonical
15/29
ˈkoɐ̯nmɑːɣɐ9
kɔnmɑɣɐ1
ˈkoɐ̯nmɑɣɐ1
ˈkoɐ̯nmɑʁgɐ1
ˈkoɐ̯nmɑːɣɑ1
ˈxoɐ̯nmɑːɣɐ1
kornmarkerne, n.
/ˈkorn.mar.kər.nə/ R = 9,1
canonical
ˈkoɐ̯nmɑːgɐnə
#canonical
0/2
ˈkoɐ̯nmɑːɣɐnɐ1
ˈkoɐ̯nmɑːɣɐnə1
korrekt, adj.
/ko.ˈrɛkt/ R = 16,7
canonical
koˈʁagd
#canonical
0/2
koˈʁ̞agt1
kɒˈʁagt1
korrekt, adj.
/kɔ.ˈrɛkt/ R = 16,7
canonical
kʌˈʁagd
#canonical
0/2
kɒˈʁagd1
kɔˈʁagt1
kors, n.
/kɔrs/ R = 8,3
canonical
ˈkɒːs
#canonical
2/3
ˈkɒs1
korsarm, n.
/ˈkɔrs.arˀm/ R = 12,5
canonical
ˈkɒːsɑːˀm
#canonical
0/1
ˈkɒsɑːˀm1
korset, n.
/ˈkɔr.səd/ R = 0,0
canonical
ˈkɒːsð̩
#canonical
3/3
korsets, n.
/ˈkɔr.səds/ R = 16,7
canonical
ˈkɒːsð̩s
#canonical
0/3
ˈkɒsəs1
ˈkɒːsəs1
ˈkɒːsəðs1
kort, adj.
/kɔrt/ R = 3,6
canonical
ˈkɒːd
#canonical
6/7
ˈkɒː1
kort, n.
/kɔrt/ R = 2,0
canonical
ˈkɒːd
#canonical
18/37
ˈkɒːt15
ˈkɒːθ2
ˈkɒː1
ˈkɒːˀt1
kortafsnittet, n.
/ˈkɔrt.av.snit.əd/ R = 9,1
canonical
ˈkɒːdɑwsnidð̩
#canonical
0/1
ˈkɒːtˈɑwsnidə1
korte, adj.
/ˈkɔr.tə/ R = 0,0
canonical
ˈkɒːdə
#canonical
0/1
ˈkɒːdɪ1
korteste, adj.
/ˈkɔr.tə.stə/ R = 12,5
canonical
ˈkɒːdəsdə
#canonical
0/2
ˈkɒːɾəsdə1
ˈkɒːɾəsdɛ1
kortet, n.
/ˈkɔr.təd/ R = 18,9
canonical
ˈkɒːdð̩
#canonical
13/37
ˈkɒːdə8
ˈkɒːɹð̩3
ˈkɒːɾð̩3
ˈxɒːdə2
ˈkɒːɹə1
ˈkɒːɹ̝̩1
ˈkɒːɾð1
ˈkɒːɾə1
ˈkɒːɾə̥1
ˈxɒːdð̩1
ˈxɒːɾ1
ˈxɒːɾə1
kortets, n.
/ˈkɔr.təds/ R = 12,5
canonical
ˈkɒːdð̩s
#canonical
2/4
ˈkɒːdəs1
ˈkɒːɹəs1
koster, v.
/ˈkɔs.tər/ R = 0,0
canonical
ˈkʌsdɐ
#canonical
0/1
kʌsdɐ1
krav, n.
/kraːˀv/ R = 0,0
canonical
ˈkʁɑwˀ
#canonical
0/1
ˈkʁɑːˀw1
krokodille, n.
/kro.go.ˈdil.ə/ R = 34,9
canonical
kʁogoˈdilə
#canonical
0/7
kʁɔɣəˈdilɪ2
kʁogəˈdilə1
kʁoɣˈdɪl1
kʁɔɣəˈdill̩1
kʁɔɣəˈdilə1
kʁʊˈdɪlɪ1
krokodillen, n.
/kro.go.ˈdil.ən/ R = 33,3
canonical
kʁogoˈdiln̩
#canonical
0/3
kʁojˈdiln̩1
kʁoɣəˈdɪnn̩1
kʁɔɣəˈdiln̩1
krokodiller, n.
/kro.go.ˈdil.ər/ R = 22,9
canonical
kʁogoˈdilɐ
#canonical
0/17
kʁoɣoˈdilɐ4
kʁoɣʊˈdilɐ3
kʁoɣˈdilɐ2
kʁogəˈdilɐ1
kʁoɣəˈdilɐ1
kʁɔgəˈdɪlɐ1
kʁɔgʊˈdilɒ1
kʁɔxəˈdɪlɐ1
kʁɔɣoˈdilʊ1
kʁɔɣʊˈdilɐ1
xʁoɣəˈdilɐ1
krokodillerne, n.
/kro.go.ˈdil.ər.nə/ R = 21,2
canonical
kʁogoˈdilɐnə
#canonical
0/9
kʁogʊˈdilɐnɐ1
kʁoɣoˈdilɐnə1
kʁoɣəˈdilɐn1
kʁoɣəˈdilənə1
kʁoɣɪˈdilɐnə1
kʁoɣɪˈdɪlɐnə1
kʁoɣʊˈdilɐnə1
kʁɔɣoˈdilɐnə1
kʁʊɣˈdiln̩1
kryds, n.
/krys/ R = 5,1
canonical
ˈkʁys
#canonical
25/34
ˈkʁʏs6
kʁys2
ˈkʁøs1
krydse, v.
/ˈkrys.ə/ R = 6,7
canonical
ˈkʁysə
#canonical
1/3
kʁys1
kʁysə1
krydser, v.
/ˈkrys.ər/ R = 6,7
canonical
ˈkʁysɐ
#canonical
6/12
ˈkʁyzɐ2
ˈkʁyzə2
kʁysɐ1
ˈkʁysə1
krydset, n.
/ˈkrys.əd/ R = 6,2
canonical
ˈkʁysð̩
#canonical
10/13
ˈkʁysə1
ˈkʁœsð̩1
ˈkʁʏsə1
krystalklar, adj.
/kry.ˈstalˀ.ˈklaːˀr/ R = 7,7
canonical
kʁyˈsdalˀklɑːˀ
#canonical
0/1
kʁʏˈsdalˀklɑːˀ1
kugler, n.
/ˈkuːl.ər/ R = 0,0
canonical
ˈkuːlɐ
#canonical
1/1
kulmine, n.
/ˈkol.miːn.ə/ R = 2,5
canonical
ˈkɔlmiːnə
#canonical
8/10
ˈkɔlmin1
ˈkɔlmiːnɛ1
kulminen, n.
/ˈkol.miːn.ən/ R = 9,3
canonical
ˈkɔlmiːnn̩
#canonical
16/35
ˈkɔlmiːn̩7
ˈkɔlmin3
ˈkɔlmɪːnn̩3
ˈkɔlminn̩2
ˈkɔlmin̩1
ˈkɔlmiːnɪn1
ˈkɔlmɪn1
ˈkɔnmin̩1
kulminerne, n.
/ˈkol.miːn.ər.nə/ R = 0,0
canonical
ˈkɔlmiːnɐnə
#canonical
2/2
kun, adv.
/kon/ R = 8,3
canonical
ˈkɔn
#canonical
9/16
kɔn3
ˈkon2
ˈkɔm1
ˈkɔŋ1
kunne, v.
/ˈkun.ə/ R = 55,2
canonical
ˈkunə
#canonical
1/29
ku12
3
kun̩2
gəə1
1
k1
kunn̩1
ku̥1
kw1
xu1
ɣu1
ˈku1
ˈkun1
ˈxu1
kunnet, v.
/ˈkun.əd/ R = 50,0
canonical
ˈkunð̩
#canonical
0/1
ku1
kurs, n.
/kurˀs/ R = 0,0
canonical
ˈkuɐ̯ˀs
#canonical
1/1
kurve, n.
/ˈkur.və/ R = 20,0
canonical
ˈkuɐ̯və
#canonical
0/3
ˈkuɐ̯wə3
kurven, n.
/ˈkur.vən/ R = 20,0
canonical
ˈkuɐ̯vn̩
#canonical
0/1
ˈkuɐ̯wn̩1
kvadrat, n.
/kva.ˈdraːˀt/ R = 7,4
canonical
kvaˈdʁɑːˀd
#canonical
2/18
kvəˈdʁɑːˀd6
kvaˈdʁɑːˀt5
kvɐˈdʁɑːˀd3
kvɐˈð̝ʁɑːˀd1
kvəˈdʁɑːˀt1
kvadraten, n.
/kva.ˈdraːˀt.ən/ R = 13,3
canonical
kvaˈdʁɑːˀdn̩
#canonical
0/3
kvəˈdʁɑːˀdn̩1
kvəˈdʁɑːˀn̩1
kvɛˈdʁɑːˀdn̩1
kvadratens, n.
/kva.ˈdraːˀt.əns/ R = 0,0
canonical
kvaˈdʁɑːˀdn̩s
#canonical
1/1
kvadrater, n.
/kva.ˈdraːˀt.ər/ R = 0,0
canonical
kvaˈdʁɑːˀdɐ
#canonical
1/1
kvadratet, n.
/kva.ˈdraːˀt.əd/ R = 20,0
canonical
kvaˈdʁɑːˀdð̩
#canonical
0/2
kvəˈdʁɑːˀdə1
kvəˈdʁɑːˀɾð̩1
kvadratisk, adj.
/kva.ˈdraːˀt.isk/ R = 25,0
canonical
kvaˈdʁɑːˀdisg
#canonical
0/1
kvɐˈdʁɑːˀɾɪsg1
kvadratiske, adj.
/kva.ˈdraːˀt.is.kə/ R = 0,0
canonical
kvaˈdʁɑːˀdisgə
#canonical
0/1
kvaˈdʁɑːˀtisgə1
kvarteret, n.
/kvar.ˈteːˀr.əd/ R = 22,2
canonical
kvɑˈteːˀɐð
#canonical
0/1
kvaˈteɐ̯ˀð̩1
kvistvindue, n.
/ˈkvest.ven.du/ R = 5,0
canonical
ˈkvesdvendu
#canonical
1/2
ˈkvesdvendʊ1
kvistvinduet, n.
/ˈkvest.ven.duːˀ.əd/ R = 15,4
canonical
ˈkvesdvenduːˀð̩
#canonical
0/1
ˈkvesdvenduðˀ1
kvæg, n.
/kvɛːˀg/ R = 0,0
canonical
ˈkvɛːˀ
#canonical
23/33
ˈkvɛjˀ4
ˈkvɛːˀj4
ˈkvɛːçˀ2
kvæget, n.
/ˈkvɛːˀg.əd/ R = 6,7
canonical
ˈkvɛːˀð̩
#canonical
4/5
ˈkvɛðˀ1
kvægindhegningen, n.
/ˈkvɛːg.en.hajˀ.nenˀg.ən/ R = 18,8
canonical
ˈkvɛːjenhɑjˀneŋˀŋ̩
#canonical
0/1
ˈkvɛenɦɑjˀneŋŋ̩1
kysten, n.
/ˈkøs.tən/ R = 0,0
canonical
ˈkøsdn̩
#canonical
1/1
kæmpebue, n.
/ˈkɛm.pə.buː.ə/ R = 0,0
canonical
ˈkɛmbəbuːu
#canonical
0/1
ˈkɛmbəˈbuːʏ1
købet, n.
/ˈkøːˀb.əd/ R = 16,7
canonical
ˈkøːˀbð̩
#canonical
0/1
ˈkøːˀð̩1
købmand, n.
/ˈkø.manˀ/ R = 0,0
canonical
ˈkømanˀ
#canonical
1/1
købmanden, n.
/ˈkø.manˀ.ən/ R = 1,0
canonical
ˈkømanˀn̩
#canonical
13/14
ˈkømanˀ1
købmanden, n.
/ˈkøb.manˀ.ən/ R = 0,0
canonical
ˈkøbmanˀn̩
#canonical
4/4
køre, v.
/ˈkøːr.ə/ R = 29,2
canonical
ˈkøːɐ
#canonical
1/6
køɐ̯3
køɐ1
køːɐ1
kører, v.
/ˈkøːr.ər/ R = 23,9
canonical
ˈkøːɐ
#canonical
1/23
køɐ̯8
køːɐ7
køɐ3
køː2
køːa1
køːɐ̯1
kørt, v.
/kørˀt/ R = 10,0
canonical
ˈkøɐ̯ˀd
#canonical
0/2
køɐ̯d1
ˈkøɐ̯ˀt1
lad, v.
/lad/ R = 41,7
canonical
ˈlað
#canonical
0/8
la6
ˈla1
1
lade, v.
/ˈlaːd.ə/ R = 50,0
canonical
ˈlæːð̩
#canonical
0/2
la2
lader, v.
/ˈlaːd.ər/ R = 60,0
canonical
ˈlæːðɐ
#canonical
0/1
1
lagde, v.
/ˈlaːg.ə/ R = 25,0
canonical
ˈlæːɪ
#canonical
0/1
ˈlæː1
lagt, v.
/lakt/ R = 4,2
canonical
ˈlɑgd
#canonical
3/12
ˈlɑgt3
lɑg2
lɑgd2
lɑgt2
land, n.
/lanˀ/ R = 0,0
canonical
ˈlanˀ
#canonical
2/2
landet, n.
/ˈlanˀ.əd/ R = 0,0
canonical
ˈlanˀð̩
#canonical
1/1
landskab, n.
/ˈlan.skaːˀb/ R = 0,0
canonical
ˈlansgæːˀb
#canonical
2/2
landskabet, n.
/ˈlan.skaːˀb.əd/ R = 5,0
canonical
ˈlansgæːˀbð̩
#canonical
1/2
ˈlansgæːˀβð̩1
landskabsgenstand, n.
/ˈlan.skaːbs.gɛn.stanˀ/ R = 5,9
canonical
ˈlansgæːbsgɛnsdanˀ
#canonical
0/1
ˈlansgabsgɛnsdanˀ1
lang, adj.
/lanˀg/ R = 0,0
canonical
ˈlɑŋˀ
#canonical
6/7
ˈlɑŋˀd1
lange, adj.
/ˈlang.ə/ R = 11,1
canonical
ˈlɑŋə
#canonical
1/9
ˈlɑŋŋ̩2
ˈlɑŋɛ2
ˈlɑŋɪ2
ˈlɑŋ̩2
langs, adv.
/lanˀgs/ R = 0,0
canonical
ˈlɑŋˀs
#canonical
23/23
langs, prp.
/lanˀgs/ R = 1,1
canonical
ˈlɑŋˀs
#canonical
17/18
ˈlɑŋs1
langside, n.
/ˈlang.siːd.ə/ R = 0,0
canonical
ˈlɑŋsiːð̩
#canonical
2/2
langt, adj.
/lanˀgt/ R = 6,0
canonical
ˈlɑŋˀd
#canonical
41/77
ˈlɑŋˀ23
ˈlɑŋˀt13
lastbil, n.
/ˈlast.biːˀl/ R = 8,3
canonical
ˈlasdbiːˀl
#canonical
21/64
ˈlasbiːˀl37
ˈlasbiːˀ3
ˈlasbil1
ˈlasbiːˀl̥1
ˈlastbiːˀl1
lastbilen, n.
/ˈlast.biːˀl.ən/ R = 6,7
canonical
ˈlasdbiːˀln̩
#canonical
4/9
ˈlasbiːˀln̩4
ˈlasbiːˀnn̩1
lastbilerne, n.
/ˈlast.biːˀl.ər.nə/ R = 8,3
canonical
ˈlasdbiːˀlɐnə
#canonical
0/1
ˈlasbiːˀlanə1
lastbils, n.
/ˈlast.biːˀls/ R = 40,0
canonical
ˈlasdbiːˀls
#canonical
0/1
ˈlasβils1
lave, v.
/ˈlaːv.ə/ R = 23,1
canonical
ˈlæːʊ
#canonical
6/13
læʊ2
law1
læw1
æw1
ˈlaʊ1
ˈlæw1
laver, v.
/ˈlaːv.ər/ R = 10,5
canonical
ˈlæːwɐ
#canonical
17/38
ˈlæwɐ11
læːwɐ3
læwɐ2
lawɐ1
læwə1
læw̞ɐ1
ˈlawɐ1
ˈlæːʊ1
lavere, adj.
/ˈlaːv.ər.ə/ R = 0,0
canonical
ˈlæːwɐɐ
#canonical
0/1
ˈlæːvɐɐ1
lavet, v.
/ˈlaːv.əd/ R = 31,4
canonical
ˈlæːwð̩
#canonical
0/7
ˈlæːð̩5
læð1
ˈlæð1
led, n.
/led/ R = 0,0
canonical
ˈleð
#canonical
6/6
legeplads, n.
/ˈlaj.ə.plas/ R = 16,1
canonical
ˈlɑjɪplas
#canonical
0/14
ˈlɑɪplas8
ˈlɑːjplas3
ˈlajəplas1
ˈlajɪplas1
ˈlɑːɪplas1
legepladsen, n.
/ˈlaj.ə.plas.ən/ R = 11,8
canonical
ˈlɑjɪplasn̩
#canonical
0/17
ˈlɑɪplasn̩10
ˈlɑːɪplasn̩2
lɑɪplasn̩1
lɑɪˈplasn̩1
ˈlajɪplasn̩1
ˈlɑjplasn̩1
ˈlɑːjplasn̩1
leger, v.
/ˈlaj.ər/ R = 25,0
canonical
ˈlɑjɐ
#canonical
0/1
ˈlɑːɐ1
lejr, n.
/ˈlajˀ.ər/ R = 5,8
canonical
ˈlɑjˀɐ
#canonical
17/24
ˈlajˀɐ3
ˈlɑːˀɑ2
ˈlɑjˀ1
ˈlɑjˀɪ1
lerhytte, n.
/ˈler.hyt.ə/ R = 3,4
canonical
ˈleɐ̯hydə
#canonical
7/21
ˈleɐ̯ɦydə3
ˈleɐ̯ɦydʏ3
ˈleɐ̯hydʏ1
ˈleɐ̯hyɹə1
ˈleɐ̯ɦydy1
ˈleɐ̯ɦyɾʏ1
ˈleɐ̯ɦʏd1
ˈleɐ̯ɦʏdə1
ˈleɐ̯ˈhydʏ1
ˈleɐ̯ˈɦydə1
lerhytten, n.
/ˈler.hyt.ən/ R = 8,6
canonical
ˈleɐ̯hydn̩
#canonical
1/5
ˈleɐ̯ɦydn̩2
ˈleɐ̯ɦʏdn̩1
ˈlɛːɦydn̩1
let, adj.
/lɛt/ R = 0,0
canonical
ˈlɛd
#canonical
5/6
ˈlɛt1
let, adv.
/lɛt/ R = 0,0
canonical
ˈlɛd
#canonical
3/4
ˈlɛt1
lettere, adj.
/ˈlɛt.ər.ə/ R = 0,0
canonical
ˈlɛdɐɐ
#canonical
1/1
letteste, adj.
/ˈlɛt.ə.stə/ R = 8,6
canonical
ˈlɛdəsdə
#canonical
0/5
ˈlɛdɪsdə2
ˈlɛd͡zɪsdə1
ˈlɛɾəsdə1
ˈlɛɾəsdə̥1
lidt, adj.
/let/ R = 1,8
canonical
ˈled
#canonical
228/313
ˈlet41
led26
ˈle4
ˈleθ3
le2
ed1
let1
ˈded1
ˈles̞1
ˈleɾ1
ˈlɛd1
ˈlɪd1
ˈlɪt1
ˈɬed1
lidt, adv.
/let/ R = 0,0
canonical
ˈled
#canonical
1/1
lige, adj.
/ˈliː.ə/ R = 16,3
canonical
ˈliːi
#canonical
7/20
ˈliː12
ˈɬiːi1
lige, adv.
/ˈliː.ə/ R = 18,9
canonical
ˈliːi
#canonical
167/590
ˈliː264
ˈli53
ˈliːə29
ˈliːɪ20
ˈlii13
ˈliːjə6
li5
liː5
ˈlɪ5
ˈlɪː5
ˈliːɛ2
ˈlɪːɪ2
ˈɬiː2
ˈle1
ˈliɐ1
ˈliːe1
ˈliːjɪ1
ˈliːˀ1
ˈli̝ːjɪ1
ˈl̝iː1
ˈl̝iːɪ1
ˈl̥iː1
ˈni1
ˈniː1
1
ligebenet, adj.
/ˈliːj.ə.beːˀn.əd/ R = 10,0
canonical
ˈliːibeːˀnð̩
#canonical
0/1
ˈliːbeːˀnð̩1
ligefrem, adv.
/ˈliː.ə.ˈfrɛmˀ/ R = 11,1
canonical
ˈliːiˈfʁamˀ
#canonical
0/2
ˈliːiˈfɑmˀ1
ˈliːˈfʁamˀ1
ligegyldigt, adj.
/ˈliː.ə.gylˀ.dit/ R = 45,5
canonical
ˈliːigylˀdid
#canonical
0/1
ˈligylˀɪ1
ligeledes, adv.
/ˈliː.ə.leːd.əs/ R = 22,2
canonical
ˈliːileːð̩s
#canonical
0/1
ˈliːleːðs1
ligesom, adv.
/ˈliː.ə.sɔm/ R = 39,8
canonical
ˈliːisʌm
#canonical
0/28
ˈlisʌm9
ˈlisəm4
ˈlizəm3
ˈlizʌm3
lisʌm2
lisəm1
lizʌm1
ˈisəm1
ˈisʌm1
ˈlism̩1
ˈlisɔm1
ˈlizm̩1
ligesom, conj.
/ˈliː.ə.sɔm/ R = 44,4
canonical
ˈliːisʌm
#canonical
0/9
ˈlisʌm3
ˈlizəm2
lisɪm1
ˈlisəm1
ˈlizɪm1
ˈliɕəm1
ligeså, adv.
/ˈliː.ə.sɔ/ R = 50,0
canonical
ˈliːisʌ
#canonical
0/1
ˈlisə1
ligge, v.
/ˈlek.ə/ R = 22,2
canonical
ˈlegə
#canonical
4/36
ˈleg14
ˈleɣə5
leg1
legə1
ˈlege1
ˈlegɪ1
ˈlek͡x1
ˈlek͡ç1
ˈlexə1
ˈleç1
ˈleɣ1
ˈleɣe1
ˈleɣi1
ˈleɣɪ1
ˈleɣ̩1
liggende, v.
/ˈlek.ə.nə/ R = 24,0
canonical
ˈlegn̩ə
#canonical
0/5
ˈlegnə4
ˈlegŋ̩1
ligger, v.
/ˈlek.ər/ R = 19,5
canonical
ˈlegɐ
#canonical
121/569
ˈleɣɐ283
leɣɐ70
legɐ21
ˈleɣə15
leɣə7
ˈlexɐ6
ˈlɛɣɐ4
leɣa3
leɣɪ3
lɛɣɐ3
ˈlega3
ˈleɣ3
ˈlɛgɐ3
leɣ2
ˈdeɣɐ2
ˈleɣa2
ˈleɣɪ2
ˈleɣʌ2
degɐ1
legə1
leɐ1
leɣɑ1
lɛgɐ1
ˈdegɐ1
ˈleg1
ˈlegə1
ˈlexa1
ˈleɣɐħ1
ˈleɣɛ1
ˈleɣ̥ɛ1
ˈneɣɐ1
ˈðegɐ1
ligget, v.
/ˈlek.əd/ R = 0,0
canonical
ˈlegð̩
#canonical
0/1
legð̩1
ligne, v.
/ˈliːn.ə/ R = 17,1
canonical
ˈliːnə
#canonical
1/7
ˈliːn3
ˈlinə2
ˈliːn̩1
lignende, v.
/ˈliːn.ə.nə/ R = 6,7
canonical
ˈliːn̩nə
#canonical
4/5
ˈliːnn̩1
ligner, v.
/ˈliːn.ər/ R = 3,3
canonical
ˈliːnɐ
#canonical
12/18
ˈliːnə3
ˈlinɐ2
ˈɹiːnɐ1
lilla, adj.
/ˈle.la/ R = 0,3
canonical
ˈlela
#canonical
61/75
ˈlelæːæ7
ˈlelæː4
lela1
ˈlelæːˀ1
ˈlelə1
lille, adj.
/ˈlil.ə/ R = 7,4
canonical
ˈlilə
#canonical
68/224
ˈlilɪ79
ˈlil̩21
ˈlil17
lilə8
ˈlill̩8
ˈlilʏ4
ˈlɪl̩3
il1
lilɪ1
ˈli1
ˈlile1
ˈlilə̥1
ˈlilɛ1
ˈlilʊ1
ˈlilːə1
ˈlil̞e1
ˈlil̞ə1
ˈlɪl1
ˈlɪlɪ1
ˈlɪlʏ1
ˈl̝ilə1
ˈl̥ilə1
ˈɫɪlʏ1
lillefinger, n.
/ˈlil.ə.fenˀg.ər/ R = 0,0
canonical
ˈliləfeŋˀɐ
#canonical
0/1
ˈlilɪfeŋˀɐ1
linje, n.
/ˈlin.jə/ R = 2,4
canonical
ˈlinjə
#canonical
27/58
ˈlinjɪ23
ˈlinjɛ2
ˈlɪnjɪ2
ˈlinjɐ1
ˈlinn̩1
ˈliɲɪ1
ˈl̝ɪnjə1
linjen, n.
/ˈlin.jən/ R = 4,2
canonical
ˈlinjən
#canonical
2/4
ˈlinjn̩1
ˈlinjɪn1
linjer, n.
/ˈlin.jər/ R = 5,0
canonical
ˈlinjɐ
#canonical
6/8
ˈliɲjɐ1
ˈlɪnjɐ1
lister, v.
/ˈles.tər/ R = 0,0
canonical
ˈlesdɐ
#canonical
1/1
lodret, adj.
/ˈlɔd.rɛt/ R = 5,3
canonical
ˈlʌðʁad
#canonical
6/19
ˈlʌðʁɑd10
ˈlʌðʁ̥ɑ̥d̥1
ˈlʌðʌd1
ˈlʌʁad1
lodrette, adj.
/ˈlɔd.rɛt.ə/ R = 5,4
canonical
ˈlʌðʁadə
#canonical
4/8
ˈlʌðʁad1
ˈlʌðʁaɾə1
ˈlʌðʁɑdɐ1
ˈlʌðʁɑɾə1
loft, n.
/lɔft/ R = 0,0
canonical
ˈlʌfd
#canonical
1/1
loftet, n.
/ˈlɔf.təd/ R = 10,0
canonical
ˈlʌfdð̩
#canonical
2/4
ˈlʌfdə2
loftsetagen, n.
/ˈlɔfts.e.taːˀ.sjən/ R = 7,7
canonical
ˈlʌfdsetæːˀɕən
#canonical
0/1
ˈlʌfdsetæːˀɕn̩1
logikken, n.
/lo.ˈgik.ən/ R = 0,0
canonical
loˈgigŋ̩
#canonical
1/1
lokaliseret, v.
/lo.ka.li.ˈseːˀr.əd/ R = 4,2
canonical
lokaliˈseːˀɐð
#canonical
1/2
lokaliˈseɐ̯ˀð̩1
lov, n.
/lɔv/ R = 0,0
canonical
ˈlɒw
#canonical
0/1
ˈlʌw1
lutter, adj.
/ˈlut.ər/ R = 25,0
canonical
ˈludɐ
#canonical
0/1
ˈluɾɐ1
lyder, v.
/ˈlyːˀd.ər/ R = 13,3
canonical
ˈlyðˀɐ
#canonical
5/9
lʏðɐ1
ˈlyðˀ1
ˈlyðˀə1
ˈlʏð1
lykkedes, v.
/ˈløk.əd.əs/ R = 16,7
canonical
ˈløgð̩ð̩s
#canonical
0/1
ˈløgð̩s1
lys, n.
/lyːˀs/ R = 0,0
canonical
ˈlyːˀs
#canonical
1/1
lyseblå, adj.
/ˈlys.ə.blɔːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈlysəblɔːˀ
#canonical
1/1
lysegrønne, adj.
/ˈlys.ə.grœn.ə/ R = 8,9
canonical
ˈlysəgʁɶnə
#canonical
2/5
ˈlysgʁɶn1
ˈlysəgʁɶn1
ˈlysəgʁɶnn̩1
lyskryds, n.
/ˈlys.krys/ R = 6,1
canonical
ˈlyskʁys
#canonical
7/14
ˈlyskʁʏs4
ˈlysgʁys1
ˈlysˈkʁys1
ˈlysˈkʁʏs1
lyskrydset, n.
/ˈlys.krys.əd/ R = 12,5
canonical
ˈlyskʁysð̩
#canonical
2/14
ˈlyskʁysə3
ˈlysˈkʁysð̩3
ˈlysgʁysə1
ˈlysgʁʏsə1
ˈlyskʁyzð̩1
ˈlyskʁʏsð̩1
ˈlyskʁʏsə1
ˈlysˈkʁʏsə1
lyskurv, n.
/ˈlys.kurˀv/ R = 0,0
canonical
ˈlyskuɐ̯ˀw
#canonical
2/2
lyskurven, n.
/ˈlys.kurˀ.vən/ R = 11,1
canonical
ˈlyskuɐ̯ˀvn̩
#canonical
0/2
ˈlyskuɐ̯ˀwn̩2
lysregulerede, adj.
/ˈlys.re.gu.leːˀr.əd.ə/ R = 7,7
canonical
ˈlysʁæguleːˀɐð̩
#canonical
0/4
ˈlysʁæguleːˀɐðə1
ˈlysʁæɣuleɐ̯ˀɐð̩1
ˈlysʁæɣuleːˀɐð1
ˈlysʁæɣuleːˀɐðə1
lysreguleret, adj.
/ˈlys.re.gu.leːˀr.əd/ R = 12,8
canonical
ˈlysʁæguleːˀɐð
#canonical
0/3
ˈlysʁæguleɐ̯ˀð̩2
ˈlysʁæɣuleɐ̯ˀð1
lyssignalerne, n.
/ˈlys.si.naːˀl.ər.nə/ R = 0,0
canonical
ˈlyssinæːˀlɐnə
#canonical
1/1
, v.
/lɔːˀ/ R = 4,5
canonical
ˈlɔːˀ
#canonical
10/11
1
låst, v.
/lɔːˀst/ R = 50,0
canonical
ˈlɔːˀsd
#canonical
0/1
lɔs1
lægge, v.
/ˈlɛk.ə/ R = 17,5
canonical
ˈlɛgə
#canonical
0/10
lɛg3
lɛgə2
ˈlɛɣə2
ˈleg1
ˈlɛgɛ1
ˈlɛɣɪ1
lægger, v.
/ˈlɛk.ər/ R = 20,3
canonical
ˈlɛgɐ
#canonical
12/80
ˈlɛɣɐ42
lɛɣɐ11
ˈleɣɐ7
lɛgɐ3
ˈlɛxɐ2
leɣɐ1
ˈlexɐ1
ˈleçɐ1
længden, n.
/ˈlɛnˀg.dən/ R = 33,3
canonical
ˈlɛŋˀdn̩
#canonical
0/1
ˈlɛŋˀgŋ̩1
længe, adv.
/ˈlɛng.ə/ R = 12,5
canonical
ˈlɛŋə
#canonical
1/2
ˈlɛŋ1
længere, adj.
/ˈlɛng.ər.ə/ R = 13,3
canonical
ˈlɛŋɐɐ
#canonical
3/9
ˈlɛŋɐ6
længere, adv.
/ˈlɛng.ər.ə/ R = 11,3
canonical
ˈlɛŋɐɐ
#canonical
28/62
ˈlɛŋɐ32
lɛŋɐ1
ˈlɛ̃ɐ1
længst, adj.
/ˈlɛnˀgst/ R = 0,0
canonical
ˈlɛŋˀsd
#canonical
0/1
ˈlɛŋˀst1
længst, adv.
/ˈlɛnˀgst/ R = 8,3
canonical
ˈlɛŋˀsd
#canonical
1/4
ˈlɛŋˀs2
ˈlɛŋˀst1
længste, adj.
/ˈlɛnˀg.stə/ R = 0,0
canonical
ˈlɛŋˀsdə
#canonical
7/10
ˈleŋˀsdə2
ˈlɛŋˀsdɐ1
løber, v.
/ˈløːˀb.ər/ R = 30,6
canonical
ˈløːˀbɐ
#canonical
0/6
løwɐ3
løbɐ2
løːbɐ1
løbet, v.
/ˈløːb.əd/ R = 20,0
canonical
ˈløːbð̩
#canonical
0/1
løːwð̩1
løst, adj.
/løːˀst/ R = 0,0
canonical
ˈløːˀsd
#canonical
0/2
ˈløːˀst2
løvepark, n.
/ˈløːv.ə.park/ R = 4,7
canonical
ˈløːʊpɑːg
#canonical
2/16
ˈløːʊpɑːk6
ˈløːʊpɑx2
ˈløʊpɑːg1
ˈløːvəpɑːg1
ˈløːvəˈpɑːk͡x1
ˈløːʊpɑːx1
ˈløːˈvœˈpɑːk1
ˈløːˈvəˈpɑːk͡x1
løveparken, n.
/ˈløːv.ə.par.kən/ R = 6,9
canonical
ˈløːʊpɑːgŋ̩
#canonical
10/16
ˈløwpɑgŋ̩1
ˈløwpɑːgŋ̩1
ˈløːʊpɑgŋ̩1
ˈløːʊpɑːŋ̩1
ˈløːʊp̞ɑŋ̩1
ˈløːʊˈpɑːgŋ̩1
løver, n.
/ˈløːv.ər/ R = 0,0
canonical
ˈløːwɐ
#canonical
0/1
ˈløːv̝ɐ1
man, pron.
/man/ R = 26,1
canonical
ˈman
#canonical
0/249
man101
maŋ23
mən18
mã16
mɐn16
mn̩13
mə̃11
11
mŋ̩8
m3
mæn3
mæŋ3
mɐ̃3
mɑŋ3
2
mɑ̃2
2
ma1
man̞1
mæ̃1
mɐm1
mɐŋ1
mɑn1
məm1
mɪŋ1
m̞ɛn1
n1
ŋ̩1
mange, adj.
/ˈmang.ə/ R = 25,0
canonical
ˈmɑŋə
#canonical
0/2
ˈmɑŋ̩2
manglede, v.
/ˈmang.ləd.ə/ R = 16,7
canonical
ˈmɑŋlð̩ð̩
#canonical
0/2
ˈmɑŋlð̩2
mangler, v.
/ˈmang.lər/ R = 3,3
canonical
ˈmɑŋlɐ
#canonical
5/6
ˈmɑŋnɐ1
marker, n.
/ˈmar.kər/ R = 6,4
canonical
ˈmɑːgɐ
#canonical
19/28
ˈmɑːɣɐ8
ˈmɑːgɐ̥1
markeret, v.
/mar.ˈkeːˀr.əd/ R = 12,5
canonical
mɑˈkeːˀɐð
#canonical
0/1
mɑˈkeɐ̯ˀð̩1
markeringer, n.
/mar.ˈkeːˀr.eng.ər/ R = 3,7
canonical
mɑˈkeɐ̯ˀeŋɐ
#canonical
2/3
mɐˈkeɐ̯ˀeŋɐ1
markise, n.
/mar.ˈkiːs.ə/ R = 23,8
canonical
mɑˈkiːsə
#canonical
1/3
mɐˈkiːzə1
məˈkizɪ1
markisen, n.
/mar.ˈkiːs.ən/ R = 0,0
canonical
mɑˈkiːsn̩
#canonical
1/1
masse, n.
/ˈmas.ə/ R = 0,0
canonical
ˈmasə
#canonical
1/1
mave, n.
/ˈmaːv.ə/ R = 25,0
canonical
ˈmæːʊ
#canonical
0/1
ˈmæːo1
med, adv.
/mɛd/ R = 22,2
canonical
ˈmɛð
#canonical
6/24
ˈmɛ13
3
mɛð2
med, prp.
/mɛd/ R = 30,8
canonical
ˈmɛð
#canonical
17/367
257
mɛð41
14
ˈmɛ11
me5
5
3
m1
með1
1
1
məð̝1
mɛːˀ1
1
1
m̞ə1
m̥ə̥1
m̥ɛ1
ˈmeðˀ1
ˈmɛː1
ˈm̞ɛð1
meget, adj.
/ˈmaj.əd/ R = 37,1
canonical
ˈmɑjð̩
#canonical
0/87
ˈmɑːð̩32
ˈmɑð̩13
ˈmɑð10
ˈmɑːð7
ˈmað̩4
ˈmað2
ˈmaːð2
ˈmɑɪ2
ˈmɑː2
ˈmɑːj2
1
mɑð̩1
ˈmajð̩1
ˈmaɪ1
ˈmaːð̩1
ˈmɑ1
ˈmɑj1
ˈmɑðð̩1
ˈmɑðˀ1
ˈmɑːð̞1
ˈmɑːɑð1
mellem, prp.
/ˈmɛlˀ.əm/ R = 6,6
canonical
ˈmɛlˀm̩
#canonical
82/118
mɛlˀm̩8
ˈmɛlm̩5
ˈmɛmˀm̩5
ˈmɛlˀm4
ˈmɛmˀ3
mɛlm̩2
mɛlˀm1
mɛm1
mɛm̩1
mɪm̞1
ˈmelˀm̩1
ˈmelˀn̩1
ˈmɛm1
ˈmɛmˀ̩1
ˈmɛm̩1
mellemrum, n.
/ˈmɛl.əm.romˀ/ R = 6,3
canonical
ˈmɛlm̩ʁɔmˀ
#canonical
1/2
ˈmɛm̩ʁɔmˀ1
mellemrummene, n.
/ˈmɛl.əm.romˀ.ə.nə/ R = 0,0
canonical
ˈmɛlm̩ʁɔmˀm̩nə
#canonical
1/1
men, conj.
/mɛn/ R = 19,5
canonical
ˈmɛn
#canonical
1/537
mɛn334
59
mɛ̃28
m24
mn̩21
mən13
mɪn13
mə̃5
4
men3
mɛnˀ3
3
me2
2
ɛn2
b1
bɛn1
mã1
mj1
mn1
1
mɛɲ1
mɪ̃1
mˀm̩1
m̞ən1
m̞ɛ1
m̞ɛn1
1
ɐ̯m1
ə1
əm1
ə̃1
ɛm1
ɛ̃1
ˈm1
mener, v.
/ˈmeːˀn.ər/ R = 16,7
canonical
ˈmeːˀnɐ
#canonical
4/12
menɐ4
menə1
meːnɐ1
meːˀnɐ1
mẽːˀɐ1
mening, n.
/ˈmeːn.eng/ R = 8,3
canonical
ˈmeːneŋ
#canonical
3/4
ˈmeːn̩1
mens, conj.
/mɛnˀs/ R = 8,9
canonical
ˈmɛnˀs
#canonical
6/9
mɛns2
ˈmɛnʑ̞1
mente, v.
/ˈmeːn.tə/ R = 16,7
canonical
ˈmeːndə
#canonical
0/1
ˈmeːnd1
mere, adj.
/ˈmeːr.ə/ R = 15,0
canonical
ˈmeːɐ
#canonical
14/30
ˈmeɐ6
ˈmeɐ̯2
ˈmeɐ̯ˀ2
meɐ1
ˈmeɐ̯ɪ1
ˈmeː1
ˈmeːɐ̯1
ˈmeːə1
ˈmeːʌ1
mest, adj.
/meːˀst/ R = 4,2
canonical
ˈmeːˀsd
#canonical
8/12
ˈmeːˀs3
ˈmeːˀst1
meter, n.
/ˈmeːˀt.ər/ R = 0,0
canonical
ˈmeːˀdɐ
#canonical
1/1
meters, n.
/ˈmeːˀt.ərs/ R = 28,6
canonical
ˈmeːˀdɐs
#canonical
0/1
medɐs1
mexicaner, n.
/mɛk.si.ˈkaːˀn.ər/ R = 7,6
canonical
mɛgsiˈkæːˀnɐ
#canonical
1/6
mɛxsiˈkæːˀnɐ3
megsɪˈkæːˀnɐ1
mɛgsɪˈkæːˀnɐ1
midt, adv.
/met/ R = 1,9
canonical
ˈmed
#canonical
55/87
ˈmet27
ˈmeɾ3
ˈmez1
ˈmeɹ1
midte, n.
/ˈmet.ə/ R = 0,0
canonical
ˈmedə
#canonical
1/1
midten, n.
/ˈmet.ən/ R = 0,5
canonical
ˈmedn̩
#canonical
50/52
ˈmeːdn̩1
ˈmɛdn̩1
midterakse, n.
/ˈmet.ər.ak.sə/ R = 12,5
canonical
ˈmedɐɑgsə
#canonical
0/1
ˈmeɾɐɑgsɪ1
midteraksen, n.
/ˈmet.ər.ak.sən/ R = 25,0
canonical
ˈmedɐɑgsn̩
#canonical
0/1
ˈmeɾɐɑɣsn̩1
midterste, adj.
/ˈmet.ər.stə/ R = 9,5
canonical
ˈmedɐsdə
#canonical
1/3
ˈmedɐsd1
ˈmeɾɐsdə1
midtfor, adv.
/ˈmet.ˈfɔr/ R = 0,0
canonical
ˈmedˈfʌ
#canonical
1/1
midti, adv.
/ˈmet.ˈiːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈmedˈiːˀ
#canonical
1/1
midtpunkt, n.
/ˈmet.ponˀkt/ R = 0,0
canonical
ˈmedpɔŋˀd
#canonical
1/2
ˈmedpɔŋˀt1
midtpunktet, n.
/ˈmet.ponˀk.təd/ R = 3,7
canonical
ˈmedpɔŋˀdð̩
#canonical
2/3
ˈmedpɔŋˀdʏ1
midtpå, adv.
/ˈmet.ˈpɔːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈmedˈpɔːˀ
#canonical
2/2
midtvejs, adv.
/ˈmet.vajˀs/ R = 12,5
canonical
ˈmedvɑjˀs
#canonical
0/1
ˈmedv̥ɑjˀs1
mig, pron.
/maj/ R = 28,2
canonical
ˈmɑj
#canonical
29/84
27
5
mɑj3
m̞ɑ3
maj2
ˈmaj2
ˈmɑ2
ma1
mɔð1
1
1
m̞a1
m̥ɑ̥1
1
w̃ɑ1
w̃ɑ̃1
ˈm1
ˈmɑjˀ1
militærbefæstning, n.
/mi.li.ˈtɛːˀr.be.fɛst.neng/ R = 5,9
canonical
miliˈtæɐ̯ˀbefɛsdneŋ
#canonical
0/1
mil̩ˈtæɐ̯ˀbefɛsdneŋ1
min, pron.
/miːˀn/ R = 33,1
canonical
ˈmiːˀn
#canonical
25/90
min41
mɪn10
mɪ̃3
mn̩2
m̞ɪn2
ˈminˀ2
miːˀn1
1
ˈmin1
ˈmĩːˀ1
ˈmɪnˀ1
minde, v.
/ˈmen.ə/ R = 25,0
canonical
ˈmenə
#canonical
0/1
ˈmeːn̩1
minder, v.
/ˈmen.ər/ R = 0,0
canonical
ˈmenɐ
#canonical
2/2
mindre, adj.
/ˈmen.drə/ R = 9,5
canonical
ˈmendʁɐ
#canonical
3/7
ˈmendɐ4
mindste, adj.
/ˈmenˀ.stə/ R = 7,8
canonical
ˈmenˀsdə
#canonical
4/11
ˈmenˀsd3
ˈmenˀsdɪ3
ˈmentə̥1
mine, n.
/ˈmiːn.ə/ R = 6,7
canonical
ˈmiːnə
#canonical
0/3
ˈmiːnɪ2
miːn1
mine, pron.
/ˈmiːn.ə/ R = 15,0
canonical
ˈmiːnə
#canonical
0/4
min̩1
miːnə1
ˈmiːnɪ1
ˈmiːn̩1
minen, n.
/ˈmiːn.ən/ R = 5,0
canonical
ˈmiːnn̩
#canonical
3/4
ˈmiːn̩1
minus, adv.
/ˈmiː.nus/ R = 0,0
canonical
ˈmiːnus
#canonical
1/1
misset, v.
/ˈmis.əd/ R = 0,0
canonical
ˈmisð̩
#canonical
1/1
mit, pron.
/mit/ R = 7,4
canonical
ˈmid
#canonical
17/27
ˈmit3
mid2
mɪd2
ˈmɪd2
1
mod, prp.
/moːˀd/ R = 6,7
canonical
ˈmoðˀ
#canonical
363/830
moðˀ255
moð164
ˈmoð24
ˈmʊðˀ7
mo5
mɵðˀ2
mõ1
mɔð1
mʊð1
m̞o1
m̞oð1
ˈmo1
ˈmoðð̥ˀ1
ˈmoːˀð1
ˈmɔðˀ1
ˈmɵð1
modsat, adj.
/ˈmod.sat/ R = 0,0
canonical
ˈmoðsad
#canonical
1/1
modsatte, adj.
/ˈmod.sat.ə/ R = 14,3
canonical
ˈmoðsadə
#canonical
0/1
ˈmoðsaɾɪ1
modtaget, v.
/ˈmod.taːˀg.əd/ R = 0,0
canonical
ˈmoðtæːˀð̩
#canonical
1/1
mon, adv.
/mon/ R = 0,0
canonical
ˈmɔn
#canonical
0/1
mɔn1
monstro, adv.
/mons.ˈtroːˀ/ R = 0,0
canonical
mɔnsˈtʁoːˀ
#canonical
1/1
mulighed, n.
/ˈmuː.li.heːˀd/ R = 11,1
canonical
ˈmuːliheðˀ
#canonical
0/1
ˈmuːlɦeðˀ1
muligheder, n.
/ˈmuː.li.heːˀd.ər/ R = 10,0
canonical
ˈmuːliheðˀɐ
#canonical
0/1
ˈmuːləɦeðˀɐ1
muligt, adj.
/ˈmuː.lit/ R = 11,1
canonical
ˈmuːlid
#canonical
1/3
ˈmuːlit1
ˈmuːl̩1
muligvis, adv.
/ˈmuː.li.ˈviːˀs/ R = 0,0
canonical
ˈmuːliˈviːˀs
#canonical
0/1
ˈmuːliviːˀs1
museet, n.
/mu.ˈsɛː.əd/ R = 3,7
canonical
muˈsɛːð̩
#canonical
6/9
muˈsɛːð2
muˈseːð̩1
museum, n.
/mu.ˈsɛː.om/ R = 14,3
canonical
muˈsɛːɔm
#canonical
0/1
muˈsɛːm1
museummet, n.
/mu.ˈsɛː.omˀ.əd/ R = 22,2
canonical
muˈsɛːɔmˀð̩
#canonical
0/1
muˈsɛːɔmə1
musikhus, n.
/mu.ˈsik.huːˀs/ R = 2,0
canonical
muˈsighuːˀs
#canonical
4/5
muˈsiçhuːˀs1
musikhuset, n.
/mu.ˈsik.huːˀs.əd/ R = 10,7
canonical
muˈsighuːˀsð̩
#canonical
7/23
muˈsighuːˀsə3
muˈsiçhuːˀsð̩3
muˈsixhuːˀsð̩2
muˈsixhuːˀzə2
muˈsiçhuːˀzə2
muˈsikhuːˀsð̩1
muˈsixhuːˀsə1
muˈsiçhuːˀsə1
muˈɕiçhuːˀsə1
my, n.
/myːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈmyːˀ
#canonical
1/1
, v.
/mɔːˀ/ R = 52,7
canonical
ˈmɔːˀ
#canonical
3/92
74
5
4
m1
1
m̞ɔ1
ə̃1
ʊ̃1
ˈmɔ1
måde, n.
/ˈmɔːd.ə/ R = 9,2
canonical
ˈmɔːð̩
#canonical
11/19
ˈmɔːðə3
ˈmɔð2
ˈmɔːð2
ˈmɔð̩1
mål, n.
/mɔːˀl/ R = 1,7
canonical
ˈmɔːˀl
#canonical
53/58
ˈmɔːˀl̥5
målestok, n.
/ˈmɔːl.ə.stɔk/ R = 22,2
canonical
ˈmɔːləsdʌg
#canonical
0/1
ˈmɔl̩sdʌg1
målet, n.
/ˈmɔːˀl.əd/ R = 2,7
canonical
ˈmɔːˀlð̩
#canonical
42/50
ˈmɔːˀlə5
ˈmɔːˀlð̩̥1
ˈmɔːˀləð1
ˈmɔːˀnə1
måske, adv.
/mo.ˈskeːˀ/ R = 19,2
canonical
moˈsgeːˀ
#canonical
14/38
mɔsge4
mɔˈsgeːˀ4
mosge3
mosgə2
moˈsg2
moˈsge1
moˈsgeː1
mɔsgeːˀ1
məˈsgeːˀ1
mʊˈsɣeːˀ1
mʊ̥ˈsgeːˀ1
mʌˈsgeːˀ1
m̩ge1
m̩sgɛ1
måtte, v.
/ˈmɔt.ə/ R = 25,0
canonical
ˈmʌdə
#canonical
0/1
ˈmʌd1
måttet, v.
/ˈmɔt.əd/ R = 25,0
canonical
ˈmʌdð̩
#canonical
0/1
mʌd1
mægtigt, adj.
/ˈmɛkt.it/ R = 0,0
canonical
ˈmɛgdid
#canonical
0/1
ˈmɛgdit1
mærke, n.
/ˈmɛr.kə/ R = 20,0
canonical
ˈmæɐ̯gə
#canonical
0/1
ˈmæɐ̯g1
mærkelig, adj.
/ˈmɛr.kə.li/ R = 42,9
canonical
ˈmæɐ̯gəli
#canonical
0/1
ˈmæɐ̯xl̥i1
mærkeligformet, v.
/ˈmɛr.kə.li.fɔr.məd/ R = 8,3
canonical
ˈmæɐ̯gəlifɒːmð̩
#canonical
0/1
ˈmæɐ̯glifɒːˀmð̩1
mærkeligt, adj.
/ˈmɛr.kə.lit/ R = 25,0
canonical
ˈmæɐ̯gəlid
#canonical
0/1
ˈmæɐ̯gli1
mærker, v.
/ˈmɛr.kər/ R = 0,0
canonical
ˈmæɐ̯gɐ
#canonical
0/1
mæɐ̯gɐ1
møde, v.
/ˈmøːd.ə/ R = 18,8
canonical
ˈmøːð̩
#canonical
2/4
ˈmøð1
ˈmøːð1
møder, v.
/ˈmøːd.ər/ R = 3,8
canonical
ˈmøːðɐ
#canonical
15/21
ˈmøðɐ3
ˈmøːðə2
ˈmøðə1
mødes, v.
/ˈmøːd.əs/ R = 0,0
canonical
ˈmøːð̩s
#canonical
1/1
n'et, n.
/ˈɛnˀ.əd/ R = 0,0
canonical
ˈɛnˀð̩
#canonical
0/1
ˈɛnˀnð̩1
n.<, i>ørregade/prop.
/ˈnœr.ə.gaːd.ə/ R = 7,2
canonical
ˈnɶːɐgæːð̩
#canonical
5/59
ˈnɶɐ̯ɐgæːð̩23
ˈnɶɐ̯ɐgæːð7
ˈnɶɐ̯ɐgæð6
ˈnɶɐ̯ɐˈgæːð̩5
ˈnɶɐ̯ɐgæːðə4
ˈnɶɐ̯gæð2
ˈnɶɐgæːð̩1
ˈnɶɐ̯gæːðə1
ˈnɶɐ̯ɐgæː1
ˈnɶːgæðð̩1
ˈnɶːgæːð̩1
ˈnɶːɐgæːð1
ˈnɶːɐgæːðə1
naturligvis, adv.
/na.ˈtuːˀr.li.ˈviːˀs/ R = 7,7
canonical
naˈtuɐ̯ˀliˈviːˀs
#canonical
0/5
naˈtuɐ̯ˀlɪˈviːˀs2
naˈtuːˀliˈviːˀs1
nɐˈtuɐ̯ˀliˈviːˀs1
nəˈtuɐ̯ˀliˈviːˀs1
navn, n.
/navˀn/ R = 0,0
canonical
ˈnɑwˀn
#canonical
3/3
ned, adv.
/neːˀd/ R = 1,4
canonical
ˈneðˀ
#canonical
319/338
neðˀ5
ˈneð3
ˈnɛðˀ2
ˈnɪðˀ2
neð1
ˈne1
ˈneːˀ1
ˈnð̩1
ˈnøðˀ1
ˈnɪ1
ˈnɪð1
nedad, adv.
/ˈneːˀd.ad/ R = 15,8
canonical
ˈneðˀað
#canonical
3/39
ˈneðˀæː30
ˈneðˀa3
neðˀa1
ˈneðˀæjˀ1
ˈnɛðˀæː1
nedad, adv.
/ˈneːˀd.ad/ R = 7,1
canonical
ˈneðˀæːˀ
#canonical
0/4
ˈneðˀˈæːˀ3
ˈnʏðæːˀæ1
nedad, adv.
/ˈneːˀd.ˈad/ R = 16,7
canonical
ˈneðˀˈað
#canonical
0/1
ˈneðˀˈæː1
nede, adv.
/ˈneːd.ə/ R = 19,2
canonical
ˈneːð̩
#canonical
22/60
ˈneːð11
ˈneð7
ˈneð̩4
ˈneðð̩3
ˈneːðə3
neð2
ˈne2
neːð1
ˈneðə1
ˈneðˀ1
ˈneːðɪ1
ˈnð̩1
ˈnɪ1
nedefra, adv.
/ˈneːd.ə.fraːˀ/ R = 2,2
canonical
ˈneːð̩fʁɑːˀ
#canonical
2/5
ˈneð̩fʁɑːˀ1
ˈneːðəfʁɑːˀ1
ˈneːð̩ˈfʁɑːˀ1
neden, adv.
/ˈneːd.ən/ R = 17,9
canonical
ˈneːðn̩
#canonical
7/28
ˈneðn̩13
ˈneðn2
ˈneːð̩n2
ˈne1
ˈneð1
ˈneːðn1
ˈnɛðn̩1
nedenfor, adv.
/ˈneːd.ən.ˈfɔr/ R = 0,0
canonical
ˈneːðn̩ˈfʌ
#canonical
0/1
ˈneːðn̩fʌ1
nedenunder, adv.
/ˈneːd.ən.onˀ.ər/ R = 11,1
canonical
ˈneːðn̩ɔnˀɐ
#canonical
0/1
ˈneðn̩ɔnˀɐ1
nedenunder, adv.
/ˈneːd.ən.ˈonˀ.ər/ R = 7,4
canonical
ˈneːðn̩ˈɔnˀɐ
#canonical
3/6
ˈneðnˈɔnˀɐ1
ˈneðn̩ˈɔnˀɐ1
ˈneːðˈɔnˀɐ1
nederst, adj.
/ˈneːˀd.ərst/ R = 7,1
canonical
ˈneðˀɐsd
#canonical
4/10
ˈneðˀɐs3
neðˀəs1
ˈneðˀɐst1
ˈneðˀəs1
nederste, adj.
/ˈneːˀd.ər.stə/ R = 0,3
canonical
ˈneðˀɐsdə
#canonical
33/37
ˈneðˀɐsdɪ2
ˈneðˀɐsde1
ˈneðˀəsɪ1
nedre, adj.
/ˈned.rə/ R = 20,0
canonical
ˈneðʁɐ
#canonical
0/2
ˈneððɐ1
ˈneðɐ1
nej, interj.
/najˀ/ R = 18,2
canonical
ˈnɑjˀ
#canonical
186/369
ˈnɑj27
ˈɑjˀ22
nɑjˀ12
nɑj10
8
ˈnɑ8
ˈnɑːˀ8
ˈɑj7
ɑj6
ˈnajˀ6
nɑːˀ5
ɑ5
ɑjˀ5
ˈnɛ4
ˈŋɑjˀ4
na3
najˀ3
ˈɑ3
a2
2
ˈa2
ˈnɑːˀj2
ˈnɑːˀħ2
ˈnɛːˀ2
1
nhɑ1
njɑː1
nɑː1
æ1
ŋɑjˀ1
ɑːˀ1
ɲa1
ˈajˀ1
ˈnaːˀ1
ˈnæj1
ˈnɑjç1
ˈnɑjçˀ1
ˈnɑjˀħ1
ˈnɑħ1
ˈnɑː1
ˈnɑːj1
ˈnɛjˀ1
ˈŋɑ1
ˈŋɑj1
ˈŋɑːj1
ˈɑː1
ˈɑːˀ1
ˈɲɑj1
ˈɲɑjˀ1
nemlig, adv.
/ˈnɛm.li/ R = 13,8
canonical
ˈnɛmli
#canonical
5/39
nɛmli13
nɛmi3
nɛmlɪ3
ˈnɛmlɪ3
nɛmni2
nɛmɪ2
nemli1
nm̩1
nɛml1
nɪmli1
ðɛmni1
ˈnɛm1
ˈnɛmni1
ˈnɛmnə1
nemlig, adv.
/ˈnɛm.ˈli/ R = 0,0
canonical
ˈnɛmˈli
#canonical
1/1
nemmest, adj.
/ˈnɛm.əst/ R = 8,3
canonical
ˈnɛməsd
#canonical
1/2
ˈnɛm̩sd1
nemmeste, adj.
/ˈnɛm.ə.stə/ R = 0,0
canonical
ˈnɛmm̩sdə
#canonical
1/5
ˈnɛməsdə3
ˈnemɪsdɪ1
nemt, adj.
/nɛmˀt/ R = 0,0
canonical
ˈnɛmˀd
#canonical
0/1
ˈnɛmˀt1
netop, adv.
/ˈnɛt.ɔp/ R = 20,0
canonical
ˈnɛdʌb
#canonical
0/2
ˈnɛɹʌb1
ˈnɛɾʌb1
netop, adv.
/ˈnɛt.ˈɔp/ R = 16,7
canonical
ˈnɛdˈʌb
#canonical
1/6
ˈnɛɾˈʌb3
ˈnɛdˈʌɸ1
ˈnɛɹˈʌb1
netværk, n.
/ˈnɛt.vɛrk/ R = 4,8
canonical
ˈnɛdvæɐ̯g
#canonical
1/3
ˈnɛdvæɐ̯ɣ1
ˈnɛtvæɐ̯k1
netværket, n.
/ˈnɛt.vɛr.kəd/ R = 1,4
canonical
ˈnɛdvæɐ̯gð̩
#canonical
8/9
ˈnɛdvæɐ̯gə1
ni, num.
/niːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈniːˀ
#canonical
1/1
niks, interj.
/neks/ R = 0,0
canonical
ˈnegs
#canonical
1/1
niveau, n.
/ni.ˈvo/ R = 2,6
canonical
niˈvo
#canonical
22/29
niˈv̝o4
nɪˈvo2
niˈvʊ1
nixen, interj.
/ˈnek.sən/ R = 20,0
canonical
ˈnegsn̩
#canonical
0/2
ˈnexsn̩1
ˈneɣsn̩1
nogen, pron.
/ˈnoː.ən/ R = 37,0
canonical
ˈnoːon
#canonical
1/40
ˈnoŋ9
ˈnoːn̩6
ˈnoːn5
noːn3
ˈnoːŋ2
ˈnoːŋ̩2
non1
noŋ1
noːn̩1
noːon1
noːŋ1
nõ1
nõː1
1
ˈnoŋ̩1
ˈnɔːn1
ˈnʊŋ1
ˈnʊ̃1
nogenlunde, adj.
/ˈnoː.ən.lon.ə/ R = 24,4
canonical
ˈnoːonlɔnə
#canonical
0/5
ˈnoːnlɔn3
ˈnoŋˈlɔn1
ˈnoːn̩lɔn̩1
nogenlunde, adj.
/ˈnoː.ən.ˈlon.ə/ R = 23,4
canonical
ˈnoːonˈlɔnə
#canonical
0/29
ˈnoːnˈlɔn̩8
ˈnoːnˈlɔn5
ˈnoŋˈlɔn3
ˈnoːnˈlɔnə3
ˈnoŋˈlɔnn̩1
ˈnoːnˈlœn1
ˈnoːnˈlɔnn̩1
ˈnoːn̩ˈlɔnn̩1
ˈnoːn̩ˈlɔnə1
ˈnoːn̩ˈlɔːnə1
ˈnoːonˈlɔnn̩1
ˈnoːŋˈlɔnə1
ˈnoːˈlɔnn̩1
ˈnõːˈlɔnn̩1
noget, pron.
/ˈnɔː.əd/ R = 31,4
canonical
ˈnɔːð̩
#canonical
35/163
ˈnɔð47
ˈnɔːð30
nɔð14
nɔːð8
ˈnɔð̩6
nɔːð̩4
nɔð̩3
2
ˈnɜð2
ˈɔðˀ2
ˈnð̩1
ˈnɔ1
ˈnɔðð̩1
ˈnɔðˀ1
ˈnɔː1
ˈnɜ1
ˈnɜːð1
ˈn̞ɔ1
ˈn̞ɔːð̩1
ˈɜðˀ1
nogle, pron.
/ˈnoː.ən/ R = 0,0
canonical
ˈnoːlə
#canonical
0/1
nõːlə1
nogle, pron.
/ˈnoː.ən/ R = 44,2
canonical
ˈnoːon
#canonical
1/124
noŋ52
noːn20
noːŋ13
noːn̩9
nõː5
noŋŋ̩3
noŋ̩2
noːon2
noːŋ̩2
ˈnoːn2
ˈnoːŋ2
no1
nom1
non1
noːoŋ1
nõ1
nɔːn1
n̞ɔːŋ̩1
1
o1
1
oːŋ1
nok, adv.
/nɔk/ R = 6,3
canonical
ˈnʌg
#canonical
59/84
ˈnʌx7
ˈnʌk5
ˈnʌɣ5
nʌg4
nʌɣ2
1
ˈnʌk͡ç1
nord-syd-aksen, n.
/norˀd.ˈsyd.ak.sən/ R = 0,0
canonical
noɐ̯ˀˈsyðɑgsn̩
#canonical
0/1
ˈnoɐ̯ˀˈsyðɑgsn̩1
nord, adv.
/norˀd/ R = 1,9
canonical
ˈnoɐ̯ˀ
#canonical
336/372
ˈnoːˀɐ̯15
ˈnoɐ̯6
ˈnɒːˀ5
ˈnoːˀ3
noɐ̯ˀ1
ˈno1
ˈnoɐ̯ɐˀ1
ˈnoɐ̯ˀħ1
ˈnɒ1
ˈnɔːˀ1
ˈn̞oːˀ1
nord, n.
/norˀd/ R = 0,4
canonical
ˈnoɐ̯ˀ
#canonical
120/133
ˈnoːˀɐ̯8
ˈnoɐ̯ˀħ2
noɐ̯1
ˈnoɐ̯1
ˈnoːɐˀ1
norden, adv.
/ˈnord.ən/ R = 0,0
canonical
ˈnoːɐn
#canonical
6/6
nordenom, adv.
/ˈnord.ən.ˈɔmˀ/ R = 0,0
canonical
ˈnoːɐnˈʌmˀ
#canonical
1/1
nordgående, adj.
/ˈnord.gɔːˀ.ə.nə/ R = 10,0
canonical
ˈnoɐ̯gɔːˀɔnə
#canonical
1/1
nordlig, adj.
/ˈnord.li/ R = 12,0
canonical
ˈnoɐ̯li
#canonical
2/5
ˈnoɐ̯lɪ2
ˈnoɐ̯lʏ1
nordlige, adj.
/ˈnord.liːˀ.ə/ R = 0,0
canonical
ˈnoɐ̯liːˀi
#canonical
1/1
nordligere, adj.
/ˈnord.liː.ər.ə/ R = 25,0
canonical
ˈnoɐ̯liːɐɐ
#canonical
0/1
ˈnoɐ̯liɐ1
nordligere, adj.
/ˈnord.liːˀ.ər.ə/ R = 11,1
canonical
ˈnoɐ̯liːˀɐɐ
#canonical
0/1
ˈnoɐ̯liːˀɐ1
nordligste, adj.
/ˈnord.lis.tə/ R = 6,3
canonical
ˈnoɐ̯lisdə
#canonical
0/2
ˈnoɐ̯liːsdə1
ˈnoɐ̯lɪsdɪ1
nordligt, adj.
/ˈnord.lit/ R = 7,4
canonical
ˈnoɐ̯lid
#canonical
3/9
ˈnoɐ̯lit3
ˈnoɐ̯lɪ1
ˈnoɐ̯lɪd1
ˈnoɐ̯lɪt1
nordnordvest, adv.
/ˈnorˀd.nord.ˈvɛst/ R = 21,2
canonical
ˈnoɐ̯ˀnoɐ̯ˈvɛsd
#canonical
0/3
ˈnoɐ̯ˀnɒˈvɛsd2
ˈnoɐ̯nɒˈvɛsd1
nordnordvest, n.
/ˈnorˀd.nord.vɛst/ R = 9,1
canonical
ˈnoɐ̯ˀnoɐ̯vɛsd
#canonical
0/1
ˈnoɐ̯noɐ̯ˈvɛst1
nordnordvest, n.
/ˈnorˀd.nord.ˈvɛst/ R = 6,1
canonical
ˈnoɐ̯ˀnoɐ̯ˈvɛsd
#canonical
1/3
ˈnoɐ̯ˀnoɐ̯ˈvɛst1
ˈnoɐ̯ˀnɒvɛst1
nordnordøst, adv.
/ˈnorˀd.nord.ˈøst/ R = 5,0
canonical
ˈnoɐ̯ˀnoɐ̯ˈøsd
#canonical
1/4
ˈnoɐ̯ˀnoɐ̯ˈøst2
ˈnoɐ̯ˀnɒˈøst1
nordnordøst, n.
/ˈnorˀd.norˀd.ˈøst/ R = 9,1
canonical
ˈnoɐ̯ˀnoɐ̯ˀˈøsd
#canonical
0/1
ˈnoɐ̯ˀnoɐ̯ˈøst1
nordom, adv.
/norˀd/ R = 0,0
canonical
ˈnoɐ̯ˀ
#canonical
1/1
nordom, adv.
/ˈnorˀd.ˈɔmˀ/ R = 2,0
canonical
ˈnoɐ̯ˀˈʌmˀ
#canonical
6/7
ˈnoɐ̯ˈʌmˀ1
nordpå, adv.
/ˈnorˀd.pɔːˀ/ R = 2,4
canonical
ˈnoɐ̯ˀpɔːˀ
#canonical
41/63
ˈnoɐ̯ˀˈpɔːˀ11
ˈnoɐ̯ˈpɔːˀ2
ˈnoːˀɐ̯pɔːˀ2
ˈnoɐ̯pɔ1
ˈnoɐ̯pɔːˀ1
ˈnoɐ̯ˀpɔ1
ˈnoɐ̯ˀp̞ɔːˀ1
ˈnoɐ̯ˀˈɸɔːˀ1
ˈnoːˀɐ̯ˈpɔːˀ1
ˈnɒːˀpɔːˀ1
nordpå, adv.
/ˈnorˀd.ˈpɔːˀ/ R = 1,1
canonical
ˈnoɐ̯ˀˈpɔːˀ
#canonical
24/34
ˈnoɐ̯ˀpɔːˀ5
ˈnoɐ̯ˈpɔːˀ3
ˈnoɐ̯ˀˈpɔːˀħ1
ˈnoːˀɐ̯ˈpɔːˀ1
nordside, n.
/ˈnord.siːd.ə/ R = 42,9
canonical
ˈnoɐ̯siːð̩
#canonical
0/1
ˈnoɐ̯sɪð1
nordsiden, n.
/ˈnord.siːd.ən/ R = 16,7
canonical
ˈnoɐ̯siːðn̩
#canonical
2/3
ˈnoɐ̯sɪn1
nordsyd, n.
/nord.ˈsyd/ R = 20,8
canonical
noɐ̯ˈsyð
#canonical
1/4
noɐ̯ˀˈsyð1
nɒˈsʏð1
nɔːˀˈsyð1
nordsyddimensionen, n.
/norˀd.ˈsyd.di.mɛn.ˈsjoːˀn.ən/ R = 0,0
canonical
noɐ̯ˀˈsyðdimɛnˈɕoːˀnn̩
#canonical
1/1
nordsydlig, adj.
/nord.ˈsyd.li/ R = 12,5
canonical
noɐ̯ˈsyðli
#canonical
0/1
noɐ̯ˀˈsyðlɪ1
nordsydretningen, n.
/nord.ˈsyd.ˈrɛt.nenˀg.ən/ R = 0,0
canonical
noɐ̯ˈsyðʁadneŋˀŋ̩
#canonical
1/2
noɐ̯ˈsyðʁɑdneŋˀŋ̩1
nordvest, adv.
/nord.ˈvɛst/ R = 6,0
canonical
noɐ̯ˈvɛsd
#canonical
11/38
noɐ̯ˈvɛst17
nɒˈvɛst2
nɔˈvɛs2
ˈnoɐ̯ˈvɛst2
moɐ̯ˈvɛst1
noɐ̯ˈvɛs1
nɒˈvɛsd1
ˈnɔˈvɛsd1
nordvest, n.
/nord.ˈvɛst/ R = 5,8
canonical
noɐ̯ˈvɛsd
#canonical
7/37
noɐ̯ˈvɛst21
nɒˈvɛsd2
nɒˈvɛst2
noɐ̯ˈvɛs1
nɒˈvest1
nɒːˈvɛst1
nɔˈvɛst1
ˈnoɐ̯ˀˈvɛst1
nordvestlig, adj.
/nord.ˈvɛst.li/ R = 25,0
canonical
noɐ̯ˈvɛsdli
#canonical
1/4
noɐ̯ˈvɛsl̥ɪ2
nɒˈvɛsli1
nordvestlig, adv.
/nord.ˈvɛst.li/ R = 11,1
canonical
noɐ̯ˈvɛsdli
#canonical
0/1
noɐ̯ˈvɛsdlɪ1
nordvestlige, adj.
/nord.ˈvɛst.liː.ə/ R = 11,6
canonical
noɐ̯ˈvɛsdliːi
#canonical
1/11
noɐ̯ˈvɛsdliː2
noɐ̯ˈvɛsdiːi1
noɐ̯ˈvɛsli1
noɐ̯ˈvɛslii1
noɐ̯ˈvɛsliːi1
noɐ̯ˈvɛstliːi1
noɐ̯ˈvɛstliːɪ1
noɐ̯ˈv̞ɛsliːi1
nɒˈvɛsliːi1
nordvestlige, adj.
/nord.ˈvɛst.liːˀ.ə/ R = 8,3
canonical
noɐ̯ˈvɛsdliːˀi
#canonical
0/2
noɐ̯ˈvɛsdliːi2
nordvestligste, adj.
/nord.ˈvɛst.lis.tə/ R = 0,0
canonical
noɐ̯ˈvɛsdlisdə
#canonical
0/2
noɐ̯ˈvɛsdlisdɪ1
noɐ̯ˈvɛsdliːsdɪ1
nordvestpå, adv.
/nord.ˈvɛst.ˈpɔːˀ/ R = 4,5
canonical
noɐ̯ˈvɛsdˈpɔːˀ
#canonical
0/2
noɐ̯ˈvɛsdpɔːˀ1
noɐ̯ˈvɛspɔːˀ1
nordøst, adv.
/nord.ˈøst/ R = 6,5
canonical
noɐ̯ˈøsd
#canonical
13/36
noɐ̯ˈøst12
nɒˈøsd4
ˈnoɐ̯ˀˈøst2
noɐ̯ˀˈøst1
noɐ̯ˈøs1
nɒˈøst1
nɔˈøsd̞1
ˈnoɐ̯ˀˈøsd1
nordøst, adv.
/ˈnord.ˈøst/ R = 0,0
canonical
ˈnoɐ̯ˈøsd
#canonical
0/2
ˈnoɐ̯ˀˈøsd1
ˈnoɐ̯ˀˈøst1
nordøst, n.
/nord.ˈøst/ R = 2,0
canonical
noɐ̯ˈøsd
#canonical
6/17
noɐ̯ˈøst8
ˈnoɐ̯ˀˈøst2
nɒˈøsd1
nordøst, n.
/ˈnord.ˈøst/ R = 0,0
canonical
ˈnoɐ̯ˈøsd
#canonical
1/2
ˈnoɐ̯ˀˈøsd1
nordøstlig, adj.
/nord.ˈøst.li/ R = 6,3
canonical
noɐ̯ˈøsdli
#canonical
0/2
noɐ̯ˈøsdlɪ1
noɐ̯ˈøstli1
nordøstlig, adj.
/ˈnord.ˈøst.li/ R = 12,5
canonical
ˈnoɐ̯ˈøsdli
#canonical
0/1
ˈnoɐ̯ˀˈøsli1
nordøstlige, adj.
/nord.ˈøst.liːˀ.ə/ R = 9,1
canonical
noɐ̯ˈøsdliːˀi
#canonical
0/2
noɐ̯ˈøsdliːi1
noɐ̯ˈøsliːˀi1
nordøstlige, adj.
/ˈnord.ˈøst.liː.ə/ R = 10,0
canonical
ˈnoɐ̯ˈøsdliːi
#canonical
0/1
ˈnoɐ̯ˈøsliːə1
nordøstpå, adv.
/nord.ˈøst.pɔːˀ/ R = 0,0
canonical
noɐ̯ˈøsdpɔːˀ
#canonical
0/1
noɐ̯ˈøsdˈpɔːˀ1
nordøstpå, adv.
/nord.ˈøst.ˈpɔːˀ/ R = 20,0
canonical
noɐ̯ˈøsdˈpɔːˀ
#canonical
0/1
noɐ̯ˈøsdpɔ1
nordøstsiden, n.
/nord.ˈøst.siːd.ən/ R = 18,2
canonical
noɐ̯ˈøsdsiːðn̩
#canonical
0/1
noɐ̯ˈøssɪːð̩n1
normalt, adj.
/nɔr.ˈmaːˀlt/ R = 0,0
canonical
nɒˈmæːˀld
#canonical
0/1
nɒˈmæːˀlt1
notere, v.
/no.ˈteːˀr.ə/ R = 0,0
canonical
noˈteːˀɐ
#canonical
1/1
noteret, v.
/no.ˈteːˀr.əd/ R = 25,0
canonical
noˈteːˀɐð
#canonical
0/1
nʊˈteɐ̯ˀð̩1
nu, adv.
/nu/ R = 14,0
canonical
ˈnu
#canonical
231/367
ˈnʊ50
nu40
11
ˈnʏ7
3
n̞ʊ3
ˈn̩3
no2
ˈn̞u2
ˈŋʊ2
nũ1
1
1
u1
ʊ̃1
ˈnuħ1
ˈnuɸ1
ˈn̞ʊ1
ˈn̞ʏ1
ˈn̩̥1
ˈʊ1
ˈʊ̥1
1
nummer, n.
/ˈnomˀ.ər/ R = 20,0
canonical
ˈnɔmˀɐ
#canonical
0/2
nɔmɐ2
ny, adj.
/nyːˀ/ R = 8,3
canonical
ˈnyːˀ
#canonical
2/3
ˈlyːˀ1
nye, adj.
/ˈnyː.ə/ R = 0,0
canonical
ˈnyːy
#canonical
1/1
nyt, adj.
/nyt/ R = 2,4
canonical
ˈnyd
#canonical
5/14
ˈnyt8
ˈny1
, interj.
/nɔ/ R = 11,4
canonical
ˈnʌ
#canonical
106/189
31
ˈnɒ27
ˈnʌħ4
ʌ3
ˈʌ3
ˈnʌː2
1
1
nʌm1
nʌːˀ1
ŋʌ1
ʌ̃1
ˈnɐ1
ˈnɒː1
ˈnɔ1
ˈnɜ1
ˈnʌːˀ1
ˈnʌχ1
ˈɜ̃1
, v.
/nɔ/ R = 0,0
canonical
ˈnʌ
#canonical
7/10
ˈnʌħ2
1
nåede, v.
/ˈnɔː.əd.ə/ R = 20,0
canonical
ˈnɔːð̩ð̩
#canonical
0/1
ˈnɔːðð̩1
nået, v.
/ˈnɔːˀ.əd/ R = 16,3
canonical
ˈnɔːˀð̩
#canonical
8/16
nɔð3
nɔːð̩3
ˈnɔːˀð1
ˈnɔːˀəð1
når, conj.
/nɔːˀr/ R = 54,3
canonical
ˈnɒːˀ
#canonical
4/387
160
152
43
3
n̞ʌ3
2
2
2
2
ɐ2
ə2
ˈnɒ2
1
n̞ɒ1
n̞ə1
n̞ʌ̃1
1
ɹ̃ʌ1
ʌ1
ˈn1
når, v.
/nɔːˀr/ R = 16,7
canonical
ˈnɒːˀ
#canonical
32/51
12
nɒː4
3
næh, interj.
/nɛː/ R = 21,2
canonical
ˈnɛː
#canonical
6/22
12
nɛː2
ˈnɛ2
nær, adv.
/nɛːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈnæɐ̯ˀ
#canonical
1/3
ˈnɛɐ̯ˀ2
nærhed, n.
/ˈnɛr.heːˀd/ R = 0,0
canonical
ˈnæɐ̯heðˀ
#canonical
1/1
nærheden, n.
/ˈnɛr.heːˀd.ən/ R = 6,7
canonical
ˈnæɐ̯heðˀn̩
#canonical
1/15
ˈnæɐ̯ɦeðˀn̩7
ˈnæɐ̯ɦeðˀn3
ˈnɛɐ̯ɦeðˀn̩2
ˈnæɐ̯heðˀn1
ˈnæɐ̯ɦən1
nærmer, v.
/ˈnɛr.mər/ R = 0,0
canonical
ˈnæɐ̯mɐ
#canonical
4/4
nærmere, adj.
/ˈnɛr.mər.ə/ R = 8,3
canonical
ˈnæɐ̯mɐɐ
#canonical
1/2
ˈnæɐ̯mɐ1
nærmest, adj.
/ˈnɛr.məst/ R = 11,9
canonical
ˈnæɐ̯məsd
#canonical
1/18
ˈnæɐ̯məst3
ˈnæɐ̯m̩sd3
næɐ̯məsd2
ˈnæɐ̯məs2
næɐ̯mɪsd1
ˈmæɐ̯m̩sd1
ˈnamɪsd1
ˈnaɐ̯m̩st1
ˈnæməs1
ˈnæɐ̯ms1
ˈnæɐ̯m̩s1
nærmeste, adj.
/ˈnɛr.mə.stə/ R = 12,5
canonical
ˈnæɐ̯məsdə
#canonical
1/3
ˈnæɐ̯m̩sd1
ˈnæɐ̯m̩sdɪ1
nærmet, v.
/ˈnɛr.məd/ R = 0,0
canonical
ˈnæɐ̯mð̩
#canonical
1/1
næsen, n.
/ˈnɛːs.ən/ R = 0,0
canonical
ˈnɛːsn̩
#canonical
3/3
næste, adj.
/ˈnɛs.tə/ R = 6,7
canonical
ˈnɛsdə
#canonical
4/6
ˈnɛsə1
ˈnɛsɪ1
næsten, adv.
/ˈnɛs.tən/ R = 2,2
canonical
ˈnɛsdn̩
#canonical
41/45
ˈnɛsdn̩̥1
ˈnɛsn1
ˈnɛsn̩1
ˈɛsdn̩1
næstsydligste, adj.
/ˈnɛst.ˈsyd.lis.tə/ R = 8,3
canonical
ˈnɛsdˈsyðlisdə
#canonical
0/1
ˈnɛstˈsyðlisdɪ̥1
nævne, v.
/ˈnɛv.nə/ R = 20,0
canonical
ˈnɛwnə
#canonical
0/1
ˈnɛwn̩1
nævnt, v.
/nɛvˀnt/ R = 16,7
canonical
ˈnɛwˀnd
#canonical
0/1
ˈnɛwˀn1
nævnte, v.
/ˈnɛvn.tə/ R = 8,3
canonical
ˈnɛwndə
#canonical
1/2
ˈnɛwnd1
nævnte, v.
/ˈnɛvˀn.tə/ R = 0,0
canonical
ˈnɛwˀndə
#canonical
1/1
nødt, adj.
/nøːˀd/ R = 0,0
canonical
ˈnøðˀ
#canonical
3/3
nøjagtig, adj.
/nøj.ˈakt.i/ R = 7,1
canonical
nʌjˈɑgdi
#canonical
0/2
nɶjˈɑgdi1
nɶjˈɑgdɪ1
nøjagtigt, adj.
/nøj.ˈakt.it/ R = 37,5
canonical
nʌjˈɑgdid
#canonical
0/1
nɶˈɑgdɪ1
nøjes, v.
/ˈnøj.əs/ R = 20,0
canonical
ˈnʌjɪs
#canonical
0/1
ˈnɶjˀɪz1
offentlig, adj.
/ˈɔf.ənt.li/ R = 42,5
canonical
ˈʌfn̩dli
#canonical
0/20
ˈʌfnɪ6
ˈʌfn̩li4
ˈʌfn̩lʏ3
ˈʌfni2
ˈʌfli1
ˈʌfn̩di1
ˈʌfn̩i1
ˈʌfn̩ɪ1
ˈʌfəlʏ1
offentlige, adj.
/ˈɔf.ənt.liː.ə/ R = 36,1
canonical
ˈʌfn̩dliːi
#canonical
0/9
ˈʌfn̩lɪ2
ˈʌfdi1
ˈʌfn̩li1
ˈʌfn̩lii1
ˈʌfn̩liː1
ˈʌfn̩liːi1
ˈʌfn̩ni1
ˈʌfn̩niːi1
offentlige, adj.
/ˈɔf.ənt.liːˀ.ə/ R = 27,8
canonical
ˈʌfn̩dliːˀi
#canonical
0/2
ˈʌfn̩liːə1
ˈʌfn̩niːɪ1
og, conj.
/ɔv/ R = 49,0
canonical
ˈɒw
#canonical
66/2721
ʌ2273
ɒw124
ə77
ɒ63
34
ʌw22
ɐ18
ɔ9
ʌ̥9
ə̥5
ˈʌw5
a2
ˈɒ2
ˈʌ2
1
ɐ̯1
ɑ1
ɛ1
ɤ1
ɪ1
ʌː1
ˈɒː1
ˈɔw1
ː1
også, adv.
/ˈɔv.sɔ/ R = 51,9
canonical
ˈɒwsʌ
#canonical
0/157
ˈʌs103
ˈʌsə27
ʌs13
ˈʌzə4
ˈʌz3
ˈʌzɪ2
s1
ˈɐs1
ˈɑs1
ˈɒsːə1
ˈʌsə̥1
ok, interj.
/ɔk/ R = 25,0
canonical
ˈʌg
#canonical
0/2
ˈʌk1
ˈʌx1
okay, interj.
/ov.ˈkɛj/ R = 36,7
canonical
ɔwˈkɛj
#canonical
10/84
ɔˈkɛj20
ɔˈkɛ10
əˈkɛ3
oˈkɛj2
ɒˈkɛj2
ɔˈgɛ2
ɔˈxɛj2
ɔˈɣɛ2
ʌˈkɛ2
ʌˈɣɛ2
ˈkɛ2
ˈkɛj2
oˈkɛ1
o̥ˈkɛj1
ŋ̩ˈkɛ1
ɒwˈkɛ1
ɔwˈgɛj1
ɔwˈke1
ɔwˈkɛːˀ1
ɔˈkɛː1
ɔ̃ˈkɛ1
ɔ̥ˈkɛ1
ɔ̥ˈkɛj1
əwˈkɛj1
əwˈxɛj1
əɣɛ1
əˈkjɛj1
əˈɣɛ1
ʊˈkɛ1
ʊˈkɛj1
ʊˈɣɛ1
ˈgɛ1
ˈxɛ1
ˈɔˈkɛ1
ˈɔˈxɛ1
okay, interj.
/ɔv.ˈkɛj/ R = 60,0
canonical
ɒwˈkɛj
#canonical
0/1
ɔˈkɛ1
okay, interj.
/ˈov.kɛj/ R = 0,0
canonical
ˈɔwkɛj
#canonical
0/1
ˈɔwˈkɛj1
okay, interj.
/ˈov.ˈkɛj/ R = 24,4
canonical
ˈɔwˈkɛj
#canonical
160/523
ˈɔˈkɛ71
ˈɔˈkɛj63
ˈɔwˈkɛ37
ˈɒˈkɛ16
ˈɒwˈkɛj13
ˈɜwˈkɛj13
ˈɒwˈkɛ11
ɔˈkɛj9
ˈɔˈxɛ9
ɔˈkɛ8
ˈɒˈkɛj8
ˈɔˈgɛ8
ˈɔˈɣɛ8
ɔwˈkɛj5
ˈɔˈxɛj5
ˈʌˈkɛj4
ˈoˈkɛ3
ˈoˈkɛj3
ˈɔwˈxɛj3
ˈɜˈkɛ3
ˈʌˈkɛ3
wˈkɛ2
ɔkɛ2
ˈœwˈkɛ2
ˈɔwˈgɛj2
ˈɔwˈkɛːˀ2
ˈɔˈkɛç2
ˈɜwˈkɛ2
ˈʌwˈkɛj2
wɣɪ1
ɒɣɪ1
ɔwˈkɛjç1
ɔˈkej1
ɔˈɣɛ1
ɔ̥ˈkɛj1
ɔ̥ˈxɛj1
əˈgɛ1
əˈkɛ1
əˈkɛj1
ə̃ˈkɛj1
ɲɔˈkɛj1
ˈkɛj1
ˈnɔˈgɛ1
ˈoˈke1
ˈoˈkɛç1
ˈŋ̩ˈkɛ1
ˈɒˈxɛ1
ˈɔvˈkɛ1
ˈɔwˈge1
ˈɔwˈgɛ1
ˈɔwˈkej1
ˈɔwˈkɛjç1
ˈɔwˈkɛːj1
ˈɔwˈkɛ̥1
ˈɔwˈxɛ1
ˈɔwˈɣɛ1
ˈɔŋˈkjɛj1
ˈɔˈgɛj1
ˈɔˈkej1
ˈɔˈkeːˀ1
ˈɔˈkæj1
ˈɔˈkɛː1
ˈɔˈkɛ̃1
ˈɔˈɣe1
ˈɔˈɣɪ1
ˈɔːˈkɛj1
ˈɜŋˈkɛ1
ˈɜˈxɛ1
ˈɜ̃ˈgɛ1
ˈʊˈgɛ1
ˈʊˈkɛ1
ˈʌwˈkɛ1
ˈʌˈxɛ1
om, Un.IK
/ɔmˀ/ R = 33,3
canonical
ˈʌmˀ
#canonical
0/1
ˈɒmˀ1
om, adv.
/ɔm/ R = 0,0
canonical
ˈʌm
#canonical
2/4
ʌm1
ʌmˀ1
om, adv.
/ɔmˀ/ R = 1,8
canonical
ˈʌmˀ
#canonical
32/37
ʌmˀ3
ʌm2
om, conj.
/ɔm/ R = 16,0
canonical
ˈʌm
#canonical
0/25
ʌm17
m4
2
əm1
ʌ1
om, conj.
/ɔmˀ/ R = 12,1
canonical
ˈʌmˀ
#canonical
7/11
m1
m̩ˀ1
ʌm1
ʌmˀ1
om, prp.
/ɔm/ R = 9,0
canonical
ˈʌm
#canonical
13/395
ʌm298
əm54
ˈʌmˀ11
ɔm7
ʌmˀ4
m2
œm1
ɑm1
ɒm1
ɔ̃1
əŋ1
ʊm1
om, prp.
/ɔmˀ/ R = 4,0
canonical
ˈʌmˀ
#canonical
196/239
ʌmˀ22
ʌm11
əm4
ɐm1
ə̃1
ˈm̩ˀ1
ˈɒm1
ˈɒmˀ1
ˈʌm1
omkring, adv.
/ɔm.ˈkrenˀg/ R = 7,1
canonical
ʌmˈkʁæŋˀ
#canonical
1/2
m̩ˈkʁæŋˀ1
omkring, prp.
/ɔm.ˈkrenˀg/ R = 4,8
canonical
ʌmˈkʁæŋˀ
#canonical
19/27
ɔmˈkʁæŋˀ2
mˈkʁæŋˀ1
m̩̥ˈkʁæŋˀ1
ɔmˈxʁæŋˀ1
ʌmˈkʁ̥æŋˀ1
ʌmˈɣʁæŋˀ1
ˈʌmˀˈkʁæŋˀ1
område, n.
/ˈɔm.rɔːd.ə/ R = 4,8
canonical
ˈʌmʁɔːð̩
#canonical
2/7
ʌmʁɔːð̩3
ˈʌmʁɔð̩1
ˈʌmʁɔːð1
omvendt, adj.
/ˈɔm.vɛnˀt/ R = 0,0
canonical
ˈʌmvɛnˀd
#canonical
1/1
op, adv.
/ɔp/ R = 1,8
canonical
ˈʌb
#canonical
196/245
ˈʌp32
ʌb4
ˈʌβ4
ˈʌf2
ˈʌp͡ɸ2
ʌp1
ˈɒb1
ˈʌb͡ɸ1
ˈʌɸ1
ˈʌβ̥1
opad, adv.
/ˈɔp.ad/ R = 3,1
canonical
ˈʌbað
#canonical
6/8
ˈʌbæð1
ˈʌbæːð1
opad, adv.
/ˈɔp.aːˀ/ R = 1,4
canonical
ˈʌbæːˀ
#canonical
50/56
ˈʌbˈæːˀ2
ˈɒbæːˀ1
ˈʌba1
ˈʌbæjˀ1
ˈʌβæːˀ1
opdage, v.
/ˈɔp.daːˀg.ə/ R = 14,3
canonical
ˈʌbdæːˀæ
#canonical
0/1
ˈʌbdæːˀ1
opdager, v.
/ˈɔp.daːˀg.ər/ R = 14,3
canonical
ˈʌbdæːˀɐ
#canonical
0/2
ˈʌbdæː1
ˈʌbdæːˀa1
opdaget, v.
/ˈɔp.daːˀg.əd/ R = 14,3
canonical
ˈʌbdæːˀð̩
#canonical
0/1
ˈʌbdæːˀ1
opefter, adv.
/ˈɔp.ɛf.tər/ R = 0,0
canonical
ˈʌbɛfdɐ
#canonical
1/2
ˈʌbɛfdə1
opfatte, v.
/ˈɔp.fat.ə/ R = 16,7
canonical
ˈʌbfadə
#canonical
0/1
ˈʌbfad1
opmærksom, adj.
/ɔp.ˈmɛrk.sɔmˀ/ R = 30,0
canonical
ʌbˈmæɐ̯gsʌmˀ
#canonical
0/1
bˈmæɐ̯gsəm1
opover, adv.
/ˈɔp.ˈɔvˀ.ər/ R = 0,0
canonical
ˈʌbˈɒwˀɐ
#canonical
1/1
oppe, adv.
/ˈɔp.ə/ R = 26,8
canonical
ˈʌbə
#canonical
25/102
ˈʌb35
ˈʌβə16
ˈʌβ8
ˈʌp7
ʌb3
ˈʌbi2
ˈʌbe1
ˈʌbɪ1
ˈʌf1
ˈʌpə1
ˈʌɸ1
ˈʌβʏ1
oppefra, adv.
/ˈɔp.ə.ˈfraːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈʌbəˈfʁɑːˀ
#canonical
2/2
oprindelige, adj.
/ɔp.ˈrenˀ.ə.liː.ə/ R = 0,0
canonical
ʌbˈʁænˀn̩liːi
#canonical
1/1
opringning, n.
/ˈɔp.renˀg.neng/ R = 0,0
canonical
ˈʌbʁæŋˀneŋ
#canonical
1/1
opstår, v.
/ˈɔp.stɔːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈʌbsdɒːˀ
#canonical
1/1
opsummerede, v.
/ˈɔp.su.meːˀr.əd.ə/ R = 20,0
canonical
ˈʌbsumeːˀɐð̩
#canonical
0/1
ˈʌbsumeɐ̯ˀð̩1
orange, adj.
/o.ˈrang.sjə/ R = 5,6
canonical
oˈʁɑŋɕə
#canonical
14/24
oˈʁɑŋɕɪ4
oˈʁɑŋɕ3
ɒˈʁɑŋɕ2
oˈʁɑ̃ɕə1
ord, n.
/oːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈoɐ̯ˀ
#canonical
1/1
orden, n.
/ˈɔrˀ.dən/ R = 5,7
canonical
ˈɒːˀdn̩
#canonical
5/7
ˈɒːˀn̩2
ordene, n.
/ˈoːˀr.ə.nə/ R = 8,3
canonical
ˈoːˀɐnə
#canonical
1/2
ˈoːɐnɪ1
ordentlig, adj.
/ˈɔrˀ.dənt.li/ R = 37,5
canonical
ˈɒːˀdn̩dli
#canonical
0/1
ˈɒːˀnli1
ordentligt, adj.
/ˈɔrˀ.dənt.lit/ R = 44,4
canonical
ˈɒːˀdn̩dlid
#canonical
0/1
ˈɒːˀnli1
ordet, n.
/ˈoːˀr.əd/ R = 0,0
canonical
ˈoːˀɐð
#canonical
0/1
oːˀɐð1
organiseret, v.
/ɔr.ga.ni.ˈseːˀr.əd/ R = 36,4
canonical
ɒganiˈseːˀɐð
#canonical
0/1
ʌgənɪˈseɐ̯ˀð1
orientere, v.
/ɔ.ri.ɛn.ˈteːˀr.ə/ R = 40,0
canonical
ʌʁiɛnˈteːˀɐ
#canonical
0/1
ɒɪnˈteːˀɐ1
os, pron.
/ɔs/ R = 16,7
canonical
ˈʌs
#canonical
0/9
ʌs6
s2
as1
otte, num.
/ˈɔːt.ə/ R = 15,0
canonical
ˈɔːdə
#canonical
5/20
ˈɔːd6
ˈɔːdɪ3
ˈɔː1
ˈɔːdʏ1
ˈɔːzɪ1
ˈɔːɹə1
ˈɔːɹ̝ɪ1
ˈɔːɾə1
ottetallet, n.
/ˈɔːt.ə.talˀ.əd/ R = 11,1
canonical
ˈɔːdətalˀð̩
#canonical
0/1
ˈɔːdtalˀð̩1
ottetallets, n.
/ˈɔːt.ə.talˀ.əds/ R = 10,0
canonical
ˈɔːdətalˀð̩s
#canonical
0/1
ˈɔːdtalˀð̩s1
oval, adj.
/o.ˈvaːˀl/ R = 0,0
canonical
oˈvæːˀl
#canonical
2/2
ovale, adj.
/o.ˈvaːˀl.ə/ R = 0,0
canonical
oˈvæːˀlə
#canonical
1/1
oven, adv.
/ˈɔv.ən/ R = 24,6
canonical
ˈɒwn̩
#canonical
34/84
ˈɒːn̩16
ˈɒwn8
ˈɒːn7
ˈɒːɒn4
ˈɒwm3
ˈɒːwn̩3
ˈɒwŋ̩2
ˈɒːm2
ɒwn1
ˈɒwm̩1
ˈɒŋ̩1
ˈɒːm̩1
ˈɒːwm̩1
ovenfor, adv.
/ˈɔv.ən.fɔr/ R = 0,0
canonical
ˈɒwn̩fʌ
#canonical
1/1
ovenfor, adv.
/ˈɔv.ən.ˈfɔr/ R = 0,0
canonical
ˈɒwn̩ˈfʌ
#canonical
0/1
ˈɒːʊnˈfʌ1
ovenover, adv.
/ˈɔv.ən.ɔvˀ.ər/ R = 57,1
canonical
ˈɒwn̩ɒwˀɐ
#canonical
0/1
ˈɒːn̩ɒː1
ovenover, adv.
/ˈɔv.ən.ˈɔvˀ.ər/ R = 10,7
canonical
ˈɒwn̩ˈɒwˀɐ
#canonical
3/8
ˈɒːnˈɒwˀɐ2
ˈɒwnˈɒwˀɐ1
ˈɒwn̩ˈɒːˀɐ1
ˈɒʊnˈɒwˀɐ1
ovenpå, adv.
/ˈɔv.ən.ˈpɔːˀ/ R = 4,8
canonical
ˈɒwn̩ˈpɔːˀ
#canonical
2/3
ˈɒwŋ̩ˈpɔːˀ1
over, adv.
/ˈɔvˀ.ər/ R = 12,7
canonical
ˈɒwˀɐ
#canonical
55/81
ˈɒːˀɐ7
ˈɒːˀ5
ˈɒwˀ4
ˈɒ2
ˈɒːˀɒ2
ɒ1
ˈdɒːˀ1
ˈɒwɐ1
ˈɒː1
ˈɒːɐ1
ˈɒːˀwɪ1
over, prp.
/ˈɔvˀ.ər/ R = 7,2
canonical
ˈɒwˀɐ
#canonical
137/201
ɒwˀɐ20
ɒwɐ7
ˈɒːˀɐ5
ɒː4
ˈɒwɐ4
ˈʌwˀɐ3
ɒːˀ2
ɒːˀɐ2
ˈɒːˀ2
ˈɒːˀɒ2
ˈɔwˀɐ2
ɒwˀ1
ɒɐ1
ɒːw1
ɒːɒ1
ɒːə1
ʌw1
ʌwˀɐ1
ˈɒwˀ1
ˈɒwˀə1
ˈɒɐ1
ˈɒːɐ1
overfor, adv.
/ˈɔvˀ.ər.ˈfɔr/ R = 4,2
canonical
ˈɒwˀɐˈfʌ
#canonical
8/12
ˈɒːˀɐˈfʌ2
ˈɒwˀɐfʌ1
ˈɒːˀɒɐˈfʌ1
overgardin, n.
/ˈɔv.ər.gar.diːˀn/ R = 10,0
canonical
ˈɒwɐgɑdiːˀn
#canonical
0/1
ˈɒwɐgɐdiːˀn1
overhovedet, adv.
/ɔv.ər.ˈhoːd.əd/ R = 31,3
canonical
ɒwɐˈhoːð̩d
#canonical
0/4
ɒwˈhoːð̩1
ɒwˈɦoð̩1
ɒwˈɦoːð1
ɒwˈɦoːð̩1
overkant, n.
/ˈɔv.ər.kanˀt/ R = 0,0
canonical
ˈɒwɐkanˀd
#canonical
5/5
overkanten, n.
/ˈɔv.ər.kanˀ.tən/ R = 2,2
canonical
ˈɒwɐkanˀdn̩
#canonical
4/5
ˈɒːɒkanˀdn̩1
overkanter, n.
/ˈɔv.ər.kan.tər/ R = 0,0
canonical
ˈɒwɐkandɐ
#canonical
0/1
ˈɒwɐkanˀdɐ1
overligger, n.
/ˈɔv.ər.lek.ər/ R = 14,3
canonical
ˈɒwɐlegɐ
#canonical
0/1
ˈɒwɐleɣɐ1
overskud, n.
/ˈɔv.ər.skud/ R = 0,0
canonical
ˈɒwɐsguð
#canonical
1/1
ovre, adv.
/ˈɔv.rə/ R = 40,6
canonical
ˈɒwʁɐ
#canonical
0/16
ˈɒwɐ9
ˈɒː3
ˈɒːɐ3
ˈɒw1
p.t., adv.
/ˈpeːˀ.ˈteːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈpeːˀˈteːˀ
#canonical
1/1
pakhus, n.
/ˈpak.huːˀs/ R = 3,8
canonical
ˈpɑghuːˀs
#canonical
19/26
ˈpɑxhuːˀs5
ˈpɑxhuːˀɕ1
ˈpɑɣhuːˀs1
pakhuset, n.
/ˈpak.huːˀs.əd/ R = 6,7
canonical
ˈpɑghuːˀsð̩
#canonical
4/10
ˈpɑghuːˀsə2
ˈpɑghuːˀsɛð1
ˈpɑghuːˀsʏð1
ˈpɑxhuːˀsə1
ˈpɑxhuːˀzð̩1
palmen, n.
/ˈpal.mən/ R = 0,0
canonical
ˈpalmən
#canonical
0/1
palmɪn1
palmer, n.
/ˈpal.mər/ R = 0,0
canonical
ˈpalmɐ
#canonical
1/1
panden, n.
/ˈpan.ən/ R = 0,0
canonical
ˈpann̩
#canonical
1/1
papir, n.
/pa.ˈpiːˀr/ R = 5,6
canonical
paˈpiɐ̯ˀ
#canonical
2/3
pəˈpiɐ̯ˀ1
papiret, n.
/pa.ˈpiːˀr.əd/ R = 13,4
canonical
paˈpiːˀɐð
#canonical
4/14
pəˈpiːˀɐð4
pəˈpiɐ̯ˀð̩2
βəˈpiːˀɐð2
pɛˈpiːˀɐð1
p̞aˈpiːˀɐ1
papirets, n.
/pa.ˈpiːˀr.əds/ R = 17,8
canonical
paˈpiːˀɐðs
#canonical
1/5
pəˈpiːˀɐðs1
pəˈpiːˀəs1
pɪˈpiːˀɐs1
βɛˈpiːˀəs1
papirhjørnerne, n.
/pa.ˈpiːˀr.jœr.nər.nə/ R = 7,7
canonical
paˈpiɐ̯ˀjɶɐ̯nɐnə
#canonical
0/1
paˈpiɐ̯ˀjœɐ̯n̞ɐnə1
papirkanten, n.
/pa.ˈpiːˀr.kanˀ.tən/ R = 12,5
canonical
paˈpiɐ̯ˀkanˀdn̩
#canonical
1/2
βəˈpiɐ̯ˀkanˀn̥n̩1
par, n.
/par/ R = 8,7
canonical
ˈpɑ
#canonical
7/23
12
pa2
1
1
parallel, adj.
/pa.ra.ˈlɛlˀ/ R = 16,7
canonical
pɑʁɑˈlɛlˀ
#canonical
0/3
pɑɑˈlɛlˀ1
pɑːɑˈlɛlˀ1
pɑːˈlɛlˀ1
parallelle, adj.
/pa.ra.ˈlɛlˀ.ə/ R = 22,2
canonical
pɑʁɑˈlɛlˀə
#canonical
0/1
pɑɑˈlɛlˀl̩1
parallelt, adj.
/pa.ra.ˈlɛlˀt/ R = 22,2
canonical
pɑʁɑˈlɛlˀd
#canonical
0/3
pɑɑˈlɛlˀt1
pɑˈlɛlˀd1
pɑːˈlɛlˀ1
parasol, n.
/pa.ra.ˈsɔlˀ/ R = 20,8
canonical
pɑʁɑˈsʌlˀ
#canonical
0/3
pɑˈsʌlˀ1
pɑːɑˈsʌlˀ1
pɑːˈsʌlˀ1
park, n.
/park/ R = 0,0
canonical
ˈpɑːg
#canonical
3/7
ˈpɑɐ̯̥k2
ˈpɑːk2
parkanlægget, n.
/ˈpark.an.lɛːˀk.əd/ R = 0,0
canonical
ˈpɑːganlɛːˀgð̩
#canonical
1/2
ˈpɑɐ̯̥ganlɛːˀgð̩1
parken, n.
/ˈpar.kən/ R = 0,4
canonical
ˈpɑːgŋ̩
#canonical
50/53
ˈpɑɐ̯̥gŋ̩2
ˈpɑgŋ̩1
parkens, n.
/ˈpar.kəns/ R = 0,0
canonical
ˈpɑːgŋ̩s
#canonical
1/1
parkerede, v.
/par.ˈkeːˀr.əd.ə/ R = 21,9
canonical
pɑˈkeːˀɐð̩
#canonical
3/28
pɑˈkeːˀɐð9
pɑˈkeɐ̯ˀð̩3
pɑˈxeːˀɐð2
pə̥ˈkeɐ̯ˀð̩2
bɑˈkeɐ̯ˀð̩1
bəˈkeɐ̯ˀð̩1
paˈkeɐ̯ˀð̩1
paˈkeːˀɐð1
pɐˈkeɐ̯ˀð̩1
pɑˈkeɐ̯ˀð1
pɑˈkeːˀəð1
pəˈkeɐ̯ˀð̩1
pəˈkeːˀɐð1
parkerer, v.
/par.ˈkeːˀr.ər/ R = 14,3
canonical
pɑˈkeːˀɐ
#canonical
0/1
ɸɑˈkeːˀɐ1
parkeret, v.
/par.ˈkeːˀr.əd/ R = 12,5
canonical
pɑˈkeːˀɐð
#canonical
9/33
pɑˈkeɐ̯ˀð̩10
pɑˈkeɐ̯ˀð5
paˈkeɐ̯ˀð̩2
paˈkeɐ̯ˀð1
paˈkeːˀɐð1
pɑˈkeðˀð̩1
pɑˈkeɐ̯ˀɐð1
pɑˈkeːˀɐd1
pəˈkeɐ̯ˀð̩1
pəˈkeːˀɐð1
parkeringsplads, n.
/par.ˈkeːˀr.engs.plas/ R = 11,5
canonical
pɑˈkeɐ̯ˀeŋsplas
#canonical
0/4
pɐˈkeːˀeŋsblas1
pəˈkeɐ̯ˀeŋsplas1
pɛˈkeɐ̯ˀeŋsplas1
βɑˈkeɐ̯ˀeŋsplas1
parkeringspladsen, n.
/par.ˈkeːˀr.engs.plas.ən/ R = 14,3
canonical
pɑˈkeɐ̯ˀeŋsplasn̩
#canonical
0/4
paˈkeːˀeŋsblasn̩1
pɑˈkeɐ̯ˀɪŋsplazn̩1
pɑˈkeːˀeŋsplazn̩1
pəˈkeɐ̯ˀeŋsplasn̩1
parkområde, n.
/ˈpark.ɔm.rɔːd.ə/ R = 10,0
canonical
ˈpɑːgʌmʁɔːð̩
#canonical
0/1
ˈpɑːgʌmʁɔːð1
pas, v.
/pas/ R = 0,0
canonical
ˈpas
#canonical
0/1
pas1
passage, n.
/pa.ˈsaː.sjə/ R = 14,3
canonical
paˈsæːɕə
#canonical
0/1
paˈsæːɕ1
passagen, n.
/pa.ˈsaː.sjən/ R = 16,7
canonical
paˈsæːɕən
#canonical
0/3
paˈsæːɕn̩2
pɛˈsæːɕn̩1
passe, v.
/ˈpas.ə/ R = 16,2
canonical
ˈpasə
#canonical
5/17
ˈpas7
pas4
pasə1
passer, v.
/ˈpas.ər/ R = 5,4
canonical
ˈpasɐ
#canonical
15/23
ˈpazɐ4
ˈpasə2
ˈpasa1
ˈpazə1
passere, v.
/pa.ˈseːˀr.ə/ R = 17,5
canonical
paˈseːˀɐ
#canonical
21/53
paseɐ̯7
paseːɐ4
paseɐ3
paˈseɐ̯ˀ3
pəˈseːˀɐ2
pɛˈseɐ̯2
paseːˀɐ1
pasɪɐ̯1
pazeːɐ1
paˈseːɐ1
paˈseːˀ1
pḁˈseːˀɐ1
pəseːɐ1
pəseːˀɐ1
pɛseːɐ1
pɛˈseɐ̯ˀ1
pɛˈseːˀɐ1
passerer, v.
/pa.ˈseːˀr.ər/ R = 10,8
canonical
paˈseːˀɐ
#canonical
59/115
paseːɐ8
pəˈseːˀɐ7
paˈseɐ̯ˀ6
pəˈseɐ̯ˀ4
paseɐ̯ˀ3
paseːˀɐ3
baˈseːˀɐ2
paseɐ2
paˈseːɐ2
paˈseːˀə2
pɛseːˀɐ2
pɛˈseːˀɐ2
pɪˈseːˀɐ2
baˈzeɐ1
pæˈseɐ̯ˀ1
pɑˈseːˀɐ1
pəseɐ̯ˀ1
pəˈseɐ̯1
pə̥ˈseːˀɐ1
pɛˈseɐ̯1
pɛˈseɐ̯ˀ1
pɛˈseːˀɐ̯1
pɪ̥seɐ1
βəˈseːˀɐ1
passeret, v.
/pa.ˈseːˀr.əd/ R = 9,6
canonical
paˈseːˀɐð
#canonical
34/78
pɛˈseːˀɐð5
paˈseːɐð4
paˈseːˀð̩4
paˈseːˀəð4
pəˈseɐ̯ˀð̩3
pəˈseːˀɐð3
paˈseɐ̯ˀð2
baseːˀɐð1
baˈseːˀɐð1
baˈseːˀəð1
paseɐ̯ˀð1
paˈseɐ̯ˀð̩1
paˈseɐ̯ˀɐð1
paˈseˀð1
paˈsɛˀð1
pḁˈseɐ̯ˀð̩1
pəseɐ̯ˀð1
pəzeɐ̯ˀð̩1
pəˈseɐ̯ˀəð1
pəˈseːɐð1
pəˈseːˀɜð1
pə̥ˈseɐ̯ˀð1
pɛˈseˀð1
pɛˈseːˀəð1
pɜˈseːˀɐð1
βaˈseɐ̯ˀð̩1
pegefinger, n.
/ˈpaj.ə.fenˀg.ər/ R = 11,1
canonical
ˈpɑjɪfeŋˀɐ
#canonical
0/1
ˈpɑɪfeŋˀɐ1
peger, v.
/ˈpaj.ər/ R = 0,0
canonical
ˈpɑjɐ
#canonical
0/2
pɑjɐ2
penge, n.
/ˈpɛng.ə/ R = 16,7
canonical
ˈpɛŋə
#canonical
1/6
ˈpɛŋŋ̩2
ˈpɛŋ̩1
ˈpɛːŋɪ1
ˈpɛːŋ̩1
perfekt, adj.
/pɛr.ˈfɛkt/ R = 28,6
canonical
pæɐ̯ˈfɛgd
#canonical
0/1
pɪ̥ˈfɛgt1
periferien, n.
/pe.rif.ə.ˈriːˀ.ən/ R = 8,3
canonical
peʁifəˈʁiːˀin
#canonical
0/1
peɐ̯ifəˈʁiːˀn̩1
persienner, n.
/pɛr.ˈsjɛn.ər/ R = 23,8
canonical
pæɐ̯ˈɕɛnɐ
#canonical
0/3
paˈsjɛnɐ1
paˈzjɛnɐ1
paˈɕɛnɐ1
person, n.
/pɛr.ˈsoːˀn/ R = 18,8
canonical
pæɐ̯ˈsoːˀn
#canonical
0/2
paˈsoːˀn1
pɐˈsoːˀn1
perspektivet, n.
/pɛr.spɛk.ˈtiːˀv.əd/ R = 16,7
canonical
pæɐ̯sbɛgˈtiwˀð̩
#canonical
0/1
paspegˈtiːˀð̩1
pil, n.
/piːˀl/ R = 0,0
canonical
ˈpiːˀl
#canonical
3/3
pind, n.
/penˀ/ R = 0,0
canonical
ˈpenˀ
#canonical
1/1
placere, v.
/pla.ˈseːˀr.ə/ R = 8,7
canonical
plaˈseːˀɐ
#canonical
5/13
plɐˈseːˀɐ2
pləˈseːˀɐ2
plæˈseːˀɐ1
plɛseːˀɐ1
plɛˈseɐ̯ˀ1
plɛˈseːˀɐ1
placerer, v.
/pla.ˈseːˀr.ər/ R = 13,4
canonical
plaˈseːˀɐ
#canonical
10/43
plɛˈseːˀɐ10
pləˈseːˀɐ6
plaˈseɐ̯ˀ2
plæˈseːˀɐ2
plɐˈseːˀɐ2
plɛˈseɐ̯ˀ2
blaˈseɐ̯1
blɐˈseːˀɐ1
plaˈseːˀ1
pləfˈseːˀɐ1
pləseːɐ1
pləzeːˀɐ1
plɛzeːˀɐ1
plɪˈseɐ̯ˀ1
plɪˈseːˀɐ1
placeres, v.
/pla.ˈseːˀr.əs/ R = 8,1
canonical
plaˈseːˀɐs
#canonical
4/11
plɛˈseːˀɐs4
plæˈseːˀɐs1
pləˈseːˀɐs1
plɛˈseɐ̯ˀs1
placeret, v.
/pla.ˈseːˀr.əd/ R = 16,7
canonical
plaˈseːˀɐð
#canonical
2/12
plaˈseɐ̯ˀð̩2
pləˈseɐ̯ˀð2
pləˈseːˀɐð2
plaˈseð̩1
plaˈseɐ̯ˀð1
plɛˈseɐ̯ˀð̩1
plɛˈseːˀɐð1
placeringen, n.
/pla.ˈseːˀr.enˀg.ən/ R = 18,2
canonical
plaˈseɐ̯ˀeŋˀŋ̩
#canonical
0/1
plɐˈseɐ̯ˀeŋŋ̩1
plads, n.
/plas/ R = 0,0
canonical
ˈplas
#canonical
10/10
plan, n.
/plaːˀn/ R = 0,0
canonical
ˈplæːˀn
#canonical
1/1
planen, n.
/ˈplaːˀn.ən/ R = 0,0
canonical
ˈplæːˀnn̩
#canonical
1/1
plante, n.
/ˈplan.tə/ R = 0,0
canonical
ˈplandə
#canonical
2/2
planter, v.
/ˈplan.tər/ R = 0,0
canonical
ˈplandɐ
#canonical
1/1
plet, n.
/plɛt/ R = 0,0
canonical
ˈplɛd
#canonical
3/3
pludselig, adv.
/ˈplus.ə.li/ R = 14,3
canonical
ˈplusəli
#canonical
0/1
ˈplusli1
porten, n.
/ˈporˀ.tən/ R = 0,0
canonical
ˈpoɐ̯ˀdn̩
#canonical
1/1
pose, n.
/ˈpoːs.ə/ R = 0,0
canonical
ˈpoːsə
#canonical
1/1
posede, adj.
/ˈpoːs.əd.ə/ R = 16,7
canonical
ˈpoːsð̩ð̩
#canonical
0/1
ˈpoːsəð̩1
posen, n.
/ˈpoːs.ən/ R = 0,0
canonical
ˈpoːsn̩
#canonical
1/1
posthus, n.
/ˈpɔst.huːˀs/ R = 3,2
canonical
ˈpʌsdhuːˀs
#canonical
5/7
ˈpʌsduːˀs2
posthuset, n.
/ˈpɔst.huːˀs.əd/ R = 10,0
canonical
ˈpʌsdhuːˀsð̩
#canonical
5/12
ˈpʌsdhuːˀsə2
ˈpʌsdhuːˀzə2
ˈpʌsdhuzə1
ˈpʌsdhuːˀsəð1
ˈpʌsduːˀsə1
potteplante, n.
/ˈpɔt.ə.plan.tə/ R = 6,7
canonical
ˈpʌdəplandə
#canonical
3/9
ˈpʌɾəplandə3
ˈpʌdəplandɪ1
ˈpʌɾəpland1
ˈpʌɾəplandɪ1
potteplanten, n.
/ˈpɔt.ə.plan.tən/ R = 10,0
canonical
ˈpʌdəplandn̩
#canonical
0/1
ˈpʌɾəplandn̩1
pragtfuldt, adj.
/ˈprakt.fulˀt/ R = 20,0
canonical
ˈpʁɑgdfulˀd
#canonical
0/1
ˈpʁɑfulˀt1
prik, adv.
/prek/ R = 0,0
canonical
ˈpʁæg
#canonical
0/1
ˈpʁæk1
prik, n.
/prek/ R = 25,0
canonical
ˈpʁæg
#canonical
0/1
ˈpʁæɣ1
principielt, adj.
/pren.si.ˈpjɛlˀt/ R = 8,3
canonical
pʁænsiˈpjɛlˀd
#canonical
0/1
pʁændsɪˈpjɛlˀd1
princippet, n.
/pren.ˈsip.əd/ R = 50,0
canonical
pʁænˈsibð̩
#canonical
0/1
pʁɪ̃ˈsiβə1
private, adj.
/pri.ˈvaːˀt.ə/ R = 15,2
canonical
pʁiˈvæːˀdə
#canonical
1/27
pʁɪˈvæːˀdə12
pʁɪˈvæːˀɾə5
pʁɪˈvæːˀɹə3
pʁɪˈvæːˀdɪ2
pʁiˈvæːˀðə1
pʁɛˈvæːˀdə1
pʁɪˈvæːˀðə1
ɸʁɪˈvæːˀɹə1
problem, n.
/pro.ˈbleːˀm/ R = 0,0
canonical
pʁoˈbleːˀm
#canonical
2/2
problemer, n.
/pro.ˈbleːˀm.ər/ R = 0,0
canonical
pʁoˈbleːˀmɐ
#canonical
1/1
proportioner, n.
/pro.pɔr.ˈsjoːˀn.ər/ R = 9,1
canonical
pʁopɒˈɕoːˀnɐ
#canonical
0/2
pʁobɒˈɕoːˀnɐ2
proviant, n.
/pro.vi.ˈanˀt/ R = 0,0
canonical
pʁoviˈanˀd
#canonical
1/1
præcis, adv.
/pre.ˈsiːˀs/ R = 17,4
canonical
pʁæˈsiːˀs
#canonical
3/18
pʁɛˈsiːˀs3
pʁɪˈsiːˀs3
pʁəˈzɪːˀs2
bəˈsiːˀs1
hɪs1
pɔˈsiːˀs1
pʁæˈseːˀs1
pʁæˈsɪːˀs1
pʁəˈsiːˀs1
pʁɜˈsiːˀs1
præcisere, v.
/pre.si.ˈseːˀr.ə/ R = 40,0
canonical
pʁæsiˈseːˀɐ
#canonical
0/1
pʁæzɪˈseɐ̯ˀ1
præcist, adj.
/pre.ˈsiːˀst/ R = 11,1
canonical
pʁæˈsiːˀsd
#canonical
0/2
pʁɛˈsiːˀsd1
pʁɪˈsiːˀs1
prøv, v.
/prøːˀv/ R = 50,0
canonical
ˈpʁœwˀ
#canonical
0/2
ˈpɶ1
ˈpʁœ1
prøve, v.
/ˈprøːv.ə/ R = 25,0
canonical
ˈpʁœːʊ
#canonical
1/4
ˈpɒː1
ˈpʁœːə1
ˈpʁɶː1
prøver, v.
/ˈprøːv.ər/ R = 16,7
canonical
ˈpʁœːwɐ
#canonical
2/5
ˈpʁœːɐ2
ˈpʁɶ1
puh, interj.
/puː/ R = 33,3
canonical
ˈpuː
#canonical
0/1
ʙuː1
pukkel, n.
/ˈpok.əl/ R = 0,0
canonical
ˈpɔgl̩
#canonical
1/1
punkt, n.
/ponˀkt/ R = 8,0
canonical
ˈpɔŋˀd
#canonical
6/15
ˈpɔŋˀ5
ˈpɔŋˀt3
ˈpɔŋˀx1
punktet, n.
/ˈponˀk.təd/ R = 0,0
canonical
ˈpɔŋˀdð̩
#canonical
1/1
punktum, n.
/ˈponk.tom/ R = 0,0
canonical
ˈpɔŋtɔm
#canonical
1/1
putte, v.
/ˈput.ə/ R = 0,0
canonical
ˈpudə
#canonical
1/1
putter, v.
/ˈput.ər/ R = 12,5
canonical
ˈpudɐ
#canonical
0/2
pudɐ1
puɾə1
pyntegardin, n.
/ˈpøn.tə.gar.diːˀn/ R = 8,3
canonical
ˈpøndəgɑdiːˀn
#canonical
0/1
ˈpøndəgɐdiːˀn1
pyt, interj.
/pyt/ R = 0,0
canonical
ˈpyd
#canonical
0/1
ˈpyt1
, adv.
/pɔːˀ/ R = 3,6
canonical
ˈpɔːˀ
#canonical
13/21
pɔːˀ6
ˈbɔːˀ1
ˈpɔ1
, prp.
/pɔːˀ/ R = 52,4
canonical
ˈpɔːˀ
#canonical
25/1180
919
57
39
ˈpɔ31
pɔːˀ14
13
po12
βɔ12
10
pə̥6
pɔː5
5
pɔ̥4
p̞ɔ3
ɸɔ3
2
pʊ̥2
ˈɸɔːˀ2
βo2
bə̥1
1
1
f1
1
pw1
1
pɒ̥1
pɔɸ1
1
ˈβɔːˀ1
ˈβ̥ɔ1
βə1
βʌ1
pæn, adj.
/pɛːˀn/ R = 0,0
canonical
ˈpɛːˀn
#canonical
4/4
pænt, adj.
/pɛːˀnt/ R = 5,6
canonical
ˈpɛːˀnd
#canonical
2/6
ˈpɛːˀn2
ˈpɛːˀnt2
rager, v.
/ˈraːg.ər/ R = 0,0
canonical
ˈʁɑːwɐ
#canonical
0/1
ʁ̝ɑːwɐ1
ramler, v.
/ˈram.lər/ R = 20,0
canonical
ˈʁɑmlɐ
#canonical
0/2
ʁɑmnɐ2
ramme, n.
/ˈram.ə/ R = 0,0
canonical
ˈʁɑmə
#canonical
1/1
ramme, v.
/ˈram.ə/ R = 20,8
canonical
ˈʁɑmə
#canonical
1/6
ˈʁɑm̩3
ˈʁɑm1
ˈʁɑmm̩1
rammen, n.
/ˈram.ən/ R = 0,0
canonical
ˈʁɑmm̩
#canonical
1/1
rammer, v.
/ˈram.ər/ R = 0,0
canonical
ˈʁɑmɐ
#canonical
2/3
ʁɑmɐ1
rareste, adj.
/ˈraːr.ə.stə/ R = 28,6
canonical
ˈʁɑːɑsdə
#canonical
0/1
ˈʁɑːsɪ1
rart, adj.
/raːˀrt/ R = 0,0
canonical
ˈʁɑːˀd
#canonical
1/3
ʁɑːˀd1
ˈʁɑːˀt1
refererer, v.
/ref.ə.ˈreːˀr.ər/ R = 11,1
canonical
ʁæfəˈʁæːˀɐ
#canonical
0/1
ʁæfʌ̥ˈʁæːˀɐ1
regne, v.
/ˈraj.nə/ R = 50,0
canonical
ˈʁɑjnə
#canonical
0/2
ʁan1
ˈɑjn̩1
regner, v.
/ˈraj.nər/ R = 6,7
canonical
ˈʁɑjnɐ
#canonical
1/3
ˈʁɑjnə1
ˈʁɑjn̞ə1
rektangel, n.
/ˈrɛk.tanˀg.əl/ R = 17,7
canonical
ˈʁagtɑŋˀl̩
#canonical
3/31
ˈʁagdɑŋˀl̩12
ˈʁajdɑŋˀl̩8
ˈʁajdɑŋˀŋ̩2
ˈʁaçdɑŋˀl̩2
ˈʁagdɑŋˀl1
ˈʁagdɑŋˀn̩1
ˈʁægtɑŋˀl̩1
ˈʁætɑŋgl̩1
rektangler, n.
/ˈrɛk.tanˀg.lər/ R = 15,6
canonical
ˈʁagtɑŋˀlɐ
#canonical
0/10
ˈʁagdɑŋˀlɐ4
ˈʁajdɑŋˀlɐ2
ˈʁagdaŋˀlɐ1
ˈʁajdɑŋˀlə1
ˈʁajtɑŋˀlɐ1
ˈʁætɑŋgˀlɐ1
rektanglerne, n.
/ˈrɛk.tanˀg.lər.nə/ R = 9,1
canonical
ˈʁagtɑŋˀlɐnə
#canonical
0/2
ˈʁagdɑŋˀlɐnə2
rektanglet, n.
/ˈrɛk.tanˀg.ləd/ R = 29,6
canonical
ˈʁagtɑŋˀlð̩
#canonical
0/3
ˈʁagdɑŋˀŋ̩1
ˈʁajglɑŋˀnə1
ˈʁajglɑŋˀð̩1
rektangulær, adj.
/ˈrɛk.tan.gu.lɛːˀr/ R = 5,6
canonical
ˈʁagtɑŋgulæɐ̯ˀ
#canonical
0/3
ˈʁagtɑŋgulɛːˀɐ̯1
ˈʁægdɑŋgolæɐ̯ˀ1
ˈʁægdɑŋgolæːˀɐ̯1
rektangulære, adj.
/ˈrɛk.tan.gu.lɛːˀr.ə/ R = 7,7
canonical
ˈʁagtɑŋgulæːˀɐ
#canonical
0/11
ˈʁagtɑŋgulɛːˀɐ4
ˈʁægdɑŋgolæːˀɐ2
ʁægdɑŋgoˈlæːˀɐ1
ʁæjdɑŋgoˈlæɐ̯1
ˈʁagtɑŋgulæɐ̯ˀ1
ˈʁægdɑŋgolɛːˀɐ1
ˈʁægtɑŋgulæːˀɐ1
rektangulært, adj.
/ˈrɛk.tan.gu.lɛːˀrt/ R = 7,7
canonical
ˈʁagtɑŋgulæɐ̯ˀd
#canonical
0/2
ˈʁagdɑŋgulɛɐ̯ˀd1
ˈʁagdɑŋgulɛːˀɐ̯t1
relativt, adj.
/ˈre.la.tiːˀvt/ R = 0,0
canonical
ˈʁælatiwˀd
#canonical
1/1
rende, v.
/ˈrɛn.ə/ R = 25,0
canonical
ˈʁanə
#canonical
0/3
ʁan̩1
ʁɑn1
ʁɑn̩1
render, v.
/ˈrɛnˀ.ər/ R = 20,0
canonical
ˈʁanˀɐ
#canonical
0/1
ʁanɐ1
rendt, v.
/rɛnˀt/ R = 20,0
canonical
ˈʁanˀd
#canonical
0/1
ʁɑnd1
rent, adj.
/reːˀnt/ R = 8,3
canonical
ˈʁæːˀnd
#canonical
1/2
ˈʁæːˀn1
restaurant, n.
/re.sto.ˈrang/ R = 0,0
canonical
ʁæsdoˈʁɑŋ
#canonical
1/1
resterende, v.
/re.ˈsteːˀr.ə.nə/ R = 0,0
canonical
ʁæˈsdeːˀɐnə
#canonical
1/2
ʁaˈsdeːˀɐnə1
ret, adj.
/rɛt/ R = 0,0
canonical
ˈʁad
#canonical
1/2
ˈʁɑd1
ret, adv.
/rɛt/ R = 2,6
canonical
ˈʁad
#canonical
7/26
ˈʁɑd15
ˈʁat1
ˈʁɑ1
ˈʁ̝ɑd1
ˈʁ̥ɑd1
ret, n.
/rɛt/ R = 0,0
canonical
ˈʁad
#canonical
0/3
ˈʁɑt2
ˈʁat1
retning, n.
/ˈrɛt.neng/ R = 4,1
canonical
ˈʁadneŋ
#canonical
50/101
ˈʁɑdneŋ29
ˈʁadnɪŋ7
ˈʁɑdnɪŋ4
ˈɐ̯adneŋ1
ˈʁadẽ1
ˈʁadnẽ1
ˈʁadniŋ1
ˈʁadnŋ̩1
ˈʁadnə1
ˈʁɐdneŋ1
ˈʁɑdniŋ1
ˈʁɑdnŋ̩1
ˈʁɑdnɪ̃1
ˈʁ̞adneŋ1
retningen, n.
/ˈrɛt.nenˀg.ən/ R = 0,0
canonical
ˈʁadneŋˀŋ̩
#canonical
2/2
retningerne, n.
/ˈrɛt.nenˀg.ər.nə/ R = 0,0
canonical
ˈʁadneŋˀɐnə
#canonical
0/1
ˈʁɑdneŋˀɐnə1
rette, adj.
/ˈrɛt.ə/ R = 25,0
canonical
ˈʁadə
#canonical
0/3
ˈʁaɾə2
ˈʁad̞ɪ1
rette, v.
/ˈrɛt.ə/ R = 25,0
canonical
ˈʁadə
#canonical
0/1
ˈʁɑd1
retter, v.
/ˈrɛt.ər/ R = 12,5
canonical
ˈʁadɐ
#canonical
1/4
ʁɑdɐ1
ˈɐ̯ɑdə1
ˈʁaɾɐ1
rigtig, adj.
/ˈrek.di/ R = 16,7
canonical
ˈʁægdi
#canonical
2/6
ˈʁadɪ1
ˈʁagdi1
ˈʁægdɪ1
ˈʁæɣi1
rigtige, adj.
/ˈrek.diː.ə/ R = 17,1
canonical
ˈʁægdiːi
#canonical
2/5
ˈʁægdiː1
ˈʁægdɪ1
ˈʁægti1
rigtigt, adj.
/ˈrek.dit/ R = 29,0
canonical
ˈʁægdid
#canonical
0/31
ˈʁægdi6
ˈʁæɣdi3
ˈʁagdi2
ˈʁæjdi2
ˈʁɛjdɪ2
ˈʁagdit1
ˈʁajdi1
ˈʁægtɪ1
ˈʁægðɪ1
ˈʁæjdit1
ˈʁæjdɪt1
ˈʁæjti1
ˈʁæjtɪ1
ˈʁæjxɪd1
ˈʁæxdit1
ˈʁæxtid1
ˈʁæçdi1
ˈʁæɣɪ1
ˈʁɛgdi1
ˈʁɛjdi1
ˈʁɛjdit1
rimelig, adj.
/ˈriːm.ə.li/ R = 58,3
canonical
ˈʁiːm̩li
#canonical
0/2
ˈʁimli1
ˈʁɪmnʏ1
rimeligt, adj.
/ˈriːm.ə.lit/ R = 0,0
canonical
ˈʁiːm̩lid
#canonical
0/1
ˈʁiːməlit1
risiko, n.
/ˈri.si.ko/ R = 33,3
canonical
ˈʁisiko
#canonical
0/1
ˈʁɪsikʊ1
rod, n.
/roːˀd/ R = 25,0
canonical
ˈʁoðˀ
#canonical
0/1
ˈʁoːˀð1
roden, n.
/ˈroːˀd.ən/ R = 0,0
canonical
ˈʁoðˀn̩
#canonical
1/1
rude, n.
/ˈruːd.ə/ R = 0,0
canonical
ˈʁuːð̩
#canonical
0/1
ˈʁuːðə1
rullegardin, n.
/ˈrul.ə.gar.diːˀn/ R = 13,6
canonical
ˈʁuləgɑdiːˀn
#canonical
0/14
ʁuləgɐdiːˀn3
ʁuləgɑdiːˀn1
ʁuləgədiːˀn1
ˈʁoləgɐdiːˀn1
ˈʁulgədiːˀn1
ˈʁull̩ɣədiːˀn1
ˈʁuləgɐdiːˀn1
ˈʁuləgədiːˀn1
ˈʁulɪgɐdiːˀn1
ˈʁul̩gɐdiːˀn1
ˈʁul̩gədiːˀn1
ˈʁʊl̩ɣədiːˀn1
rullegardiner, n.
/ˈrul.ə.gar.diːˀn.ər/ R = 14,6
canonical
ˈʁuləgɑdiːˀnɐ
#canonical
0/4
ˈʁol̩gɐdiːˀnɐ1
ˈʁulgədiːˀnɐ1
ˈʁull̩gədiːˀnɐ1
ˈʁuləgɐdiːˀnɐ1
rund, adj.
/ronˀ/ R = 0,0
canonical
ˈʁɔnˀ
#canonical
7/7
runde, adj.
/ˈron.ə/ R = 25,0
canonical
ˈʁɔnə
#canonical
0/1
ʁɔn1
runde, v.
/ˈron.ə/ R = 12,5
canonical
ˈʁɔnə
#canonical
4/8
ˈʁɔn̩3
ˈʁɔnn̩1
runder, v.
/ˈron.ər/ R = 0,8
canonical
ˈʁɔnɐ
#canonical
28/32
ʁɔnə1
ˈʁɔnə1
ˈʁ̝ɔnɐ1
ˈʁ̥̝ɔnɐ1
rundet, v.
/ˈron.əd/ R = 7,1
canonical
ˈʁɔnð̩
#canonical
3/7
ˈʁɔnə2
ˈʁɔnəð2
runding, n.
/ˈron.eng/ R = 0,0
canonical
ˈʁɔneŋ
#canonical
7/7
rundkørsel, n.
/ˈron.kørˀ.səl/ R = 11,1
canonical
ˈʁɔnkøɐ̯ˀsl̩
#canonical
0/1
ˈʁɔŋkøɐ̯ˀsl̩1
rundkørslen, n.
/ˈron.kørˀ.slən/ R = 18,2
canonical
ˈʁɔnkøɐ̯ˀslən
#canonical
0/1
ˈʁɔŋkøɐ̯ˀsln̩1
rundt, adj.
/ronˀt/ R = 20,0
canonical
ˈʁɔnˀd
#canonical
0/1
ˈʁɔnˀ1
rundt, adv.
/ronˀt/ R = 2,7
canonical
ˈʁɔnˀd
#canonical
123/154
ˈʁɔnˀ14
ˈʁɔnˀt9
ˈʁɔ̃ːˀd2
ʁɔnd1
ˈʁonˀd1
ˈʁɔn1
ˈʁ̝ɔnˀd1
ˈʁ̝ɔnˀt1
ˈʁ̥ɔnˀd1
runesten, n.
/ˈruːn.ə.steːˀn/ R = 3,6
canonical
ˈʁuːnəsdeːˀn
#canonical
3/10
ˈʁuːnɪsdeːˀn3
ˈʁʊːnəsdeːˀn1
ˈʁʊːnʏˈsdeːˀn1
ˈʁʊːn̩sdeːˀn1
ˈʁ̝oːnəsdeːˀn1
runestene, n.
/ˈruːn.ə.steːn.ə/ R = 9,1
canonical
ˈʁuːnəsdeːnə
#canonical
0/1
ˈʁoːnəsdeːn̩1
runestenen, n.
/ˈruːn.ə.steːˀn.ən/ R = 6,7
canonical
ˈʁuːnəsdeːˀnn̩
#canonical
3/10
ˈʁuːn̩sdeːˀnn̩3
ˈʁoːnəsdeːˀn1
ˈʁoːnəsdeːˀnn̩1
ˈʁuːnəsdeːˀn̩1
ˈʁʊːn̩sdeːˀn̩1
runestenene, n.
/ˈruːn.ə.steːˀn.ə.nə/ R = 18,0
canonical
ˈʁuːnəsdeːˀn̩nə
#canonical
3/38
ˈʁuːnəsdeːˀnn̩ə3
ˈʁʊːnəsdeːˀnnə3
ˈʁʊːnəsdeːˀn̩nə3
ˈʁuːnɪsdeːˀn̩nə2
ˈʁʊːn̩sdeːnnə2
ˈʁoːnəsdeːˀn̩nə1
ˈʁoːnəsn̩1
ˈʁoːnɪsdeːˀn̩nə1
ˈʁunəsdeːˀnnə1
ˈʁuːnsdeːˀnɪ1
ˈʁuːnəsdenˀ1
ˈʁuːnəsdeːn̩nə1
ˈʁuːnəsdeːˀnə1
ˈʁuːnəsdeːˀnɲə1
ˈʁuːn̩sdeːˀnn̩1
ˈʁuːn̩sdeːˀnn̩ə1
ˈʁʊnsden1
ˈʁʊnsdeːnə1
ˈʁʊːnsdeːˀn1
ˈʁʊːnsdeːˀnnə1
ˈʁʊːnəsdeːˀn̩nɪ1
ˈʁʊːnɪsdeːˀnn̩1
ˈʁʊːnʏsdeːˀn̩nə1
ˈʁʊːn̩sden1
ˈʁʊːn̩sdeːnɛ1
ˈʁʊːn̩sdeːˀnɪ1
ˈʁʊːn̩sdeːˀn̩nɪ1
rute, n.
/ˈruːt.ə/ R = 12,2
canonical
ˈʁuːdə
#canonical
8/18
ˈʁʊːdə6
ˈʁoːdə1
ˈʁʊːdʏ1
ˈʁʊːɾə1
ˈʁʊːɾʏ1
ruten, n.
/ˈruːt.ən/ R = 8,6
canonical
ˈʁuːdn̩
#canonical
2/7
ˈʁʊːdn̩3
ˈʁoːdn̩2
ruter, n.
/ˈruːt.ər/ R = 0,0
canonical
ˈʁuːdɐ
#canonical
1/1
ryger, v.
/ˈryːˀg.ər/ R = 100,0
canonical
ˈʁyːˀɐ
#canonical
0/1
ʁ̞ʏɐ̯1
ryggen, n.
/ˈrøk.ən/ R = 2,3
canonical
ˈʁœgŋ̩
#canonical
10/11
ˈʁœŋ̩1
rykker, v.
/ˈrøk.ər/ R = 0,0
canonical
ˈʁœgɐ
#canonical
0/1
ʁœgɐ1
rykket, v.
/ˈrøk.əd/ R = 0,0
canonical
ˈʁœgð̩
#canonical
0/2
ʁœgð̩2
råde, v.
/ˈrɔːd.ə/ R = 25,0
canonical
ˈʁɔːð̩
#canonical
0/2
ˈʁɔð̩1
ˈʁɔːð1
rådhus, n.
/ˈrɔd.huːˀs/ R = 0,0
canonical
ˈʁʌðhuːˀs
#canonical
1/1
rådhuset, n.
/ˈrɔd.huːˀs.əd/ R = 5,3
canonical
ˈʁʌðhuːˀsð̩
#canonical
4/23
ˈʁʌðɦuːˀsð̩11
ˈʁʌðɦuːˀsə4
ˈʁʌðhuːˀsə1
ˈʁʌðɦuzð̩1
ˈʁʌðɦuːs1
ˈʁʌðɦuːˀzəð1
række, n.
/ˈrɛk.ə/ R = 25,0
canonical
ˈʁagə
#canonical
0/9
ˈʁaɣə4
ˈʁaɣɪ4
ˈʁajk1
rød, adj.
/røːˀd/ R = 0,0
canonical
ˈʁœðˀ
#canonical
44/44
røde, adj.
/ˈrøːd.ə/ R = 3,6
canonical
ˈʁœːð̩
#canonical
16/21
ˈʁœːðə2
ˈʁœð1
ˈʁœðð̩1
ˈʁœːð1
rødt, adj.
/røt/ R = 0,0
canonical
ˈʁœd
#canonical
2/3
ˈʁœt1
røg, v.
/røjˀ/ R = 0,0
canonical
ˈʁʌjˀ
#canonical
1/1
røget, v.
/ˈrøj.əd/ R = 50,0
canonical
ˈʁʌjð̩
#canonical
0/1
ʁʌð1
røre, v.
/ˈrøːr.ə/ R = 0,0
canonical
ˈʁɶːɐ
#canonical
1/2
ˈʁœːɐ1
røvballegardiner, n.
/ˈrøv.bal.ə.gar.diːˀn.ər/ R = 13,3
canonical
ˈʁɶwbaləgɑdiːˀnɐ
#canonical
0/4
ˈʁɶwbalgədiːˀnɐ1
ˈʁɶwbalgɛdiːˀnɐ1
ˈʁɶwbal̩gadiːˀnɐ1
ˈʁɶwbal̩gɛdiːˀnɐ1
røver, n.
/ˈrøːv.ər/ R = 0,0
canonical
ˈʁœːwɐ
#canonical
1/2
ˈʁœːvɐ1
røveren, n.
/ˈrøːv.ər.ən/ R = 28,6
canonical
ˈʁœːwɐɐn
#canonical
0/1
ˈʁœwɐn1
røvernes, n.
/ˈrøːv.ər.nəs/ R = 5,3
canonical
ˈʁœːwɐnəs
#canonical
22/50
ˈʁœːvɐnəs7
ˈʁœwɐnəs3
ˈʁœːwɐnəz3
ˈʁœːwɐnɪs3
ˈʁœːɐnəs3
ˈʁœːnəs2
ʁœːwɐnəs1
ˈʁøːvɐnəs1
ˈʁœːns1
ˈʁœːwɐnəsd1
ˈʁœːwənəs1
ˈʁœːɐn̞əs1
ˈʁœːɐn̩s1
s'et, n.
/ˈɛs.əd/ R = 0,0
canonical
ˈɛsð̩
#canonical
1/1
s'ets, n.
/ˈɛs.əds/ R = 0,0
canonical
ˈɛsð̩s
#canonical
0/1
ˈɛsəðs1
s-bue, n.
/ˈɛs.buː.ə/ R = 16,7
canonical
ˈɛsbuːu
#canonical
0/1
ˈɛsbuː1
s-form, n.
/ˈɛs.fɔrˀm/ R = 14,3
canonical
ˈɛsfɒːˀm
#canonical
0/1
ˈɛsfɒːˀŋ1
s-formet, adj.
/ˈɛs.fɔrˀ.məd/ R = 0,0
canonical
ˈɛsfɒːˀmð̩
#canonical
0/1
ˈɛsˈfɒːˀmð̩1
s-sving, n.
/ˈɛs.svenˀg/ R = 14,3
canonical
ˈɛssveŋˀ
#canonical
0/1
ˈɛssv̥eŋˀ1
s, n.
/ɛs/ R = 0,0
canonical
ˈɛs
#canonical
14/15
ˈes1
safaribil, n.
/sa.ˈfaː.ri.biːˀl/ R = 9,7
canonical
saˈfɑːibiːˀl
#canonical
5/15
saˈfɑːɪbiːˀl5
saˈfɑɪbiːˀl1
saˈfɑːjbiːˀl1
sɑˈfɑjbiːˀl1
sɑˈfɑɪbiːˀl1
səˈfɑɪbiːˀ1
safaribilen, n.
/sa.ˈfaː.ri.biːˀl.ən/ R = 9,5
canonical
saˈfɑːibiːˀln̩
#canonical
18/67
saˈfɑːɪbiːˀln̩22
saˈfɑːibiːˀn̩7
saˈfɑɪbiːˀln̩4
saˈfɑːɪbiːˀn̩4
səˈfɑːɪbiːˀln̩2
saˈfɑjbiːˀn̩1
saˈfɑɪbiːˀn̩1
saˈfɑːjbiːˀn̩1
saˈfɑːɪbɪːˀn1
sɑˈfɑːɪbiːˀln̩1
səˈfɑɪbiːln̩1
səˈfɑːibiːˀln̩1
səˈfɑːibiːˀn̩1
səˈfɑːiβiːˀln̩1
səˈfɑːˀɪβiln̩1
safaribilens, n.
/sa.ˈfaː.ri.biːˀl.əns/ R = 7,7
canonical
saˈfɑːibiːˀln̩s
#canonical
0/1
saˈfɑːɪbiːˀln̩s1
safaristation, n.
/sa.ˈfaː.ri.sta.sjoːˀn/ R = 28,6
canonical
saˈfɑːisdaɕoːˀn
#canonical
0/1
saˈfɑɪsdɛɕoːˀŋ1
sag, n.
/saːˀg/ R = 0,0
canonical
ˈsæːˀ
#canonical
3/3
sagde, v.
/ˈsaːg.ə/ R = 26,9
canonical
ˈsæːɪ
#canonical
0/26
ˈsæː17
sæː4
ˈsæːæ2
sæːæ1
ˈsæ1
ˈzæː1
sagt, v.
/sakt/ R = 18,8
canonical
ˈsɑgd
#canonical
0/4
sɑg1
sɑgd1
ˈsɑgt1
ˈsɑx1
sagtens, adv.
/ˈsak.təns/ R = 33,3
canonical
ˈsɑgdn̩s
#canonical
0/1
ˈsɑgŋ̩s1
sal, n.
/saːˀl/ R = 0,0
canonical
ˈsæːˀl
#canonical
11/15
sæːˀl3
ˈsæjˀl1
sals, n.
/saːˀls/ R = 0,0
canonical
ˈsæːˀls
#canonical
3/3
samarbejde, n.
/ˈsam.ar.bajˀ.də/ R = 10,0
canonical
ˈsɑmɑbɑjˀdə
#canonical
0/1
ˈsɑm̞ɑbɑjˀdə1
samme, adj.
/ˈsam.ə/ R = 18,8
canonical
ˈsɑmə
#canonical
21/68
ˈsɑmm̩21
ˈsɑm̩18
ˈsɑm3
ˈsam̩1
ˈsɑ1
ˈsɑm̞ə1
ˈzɑm1
ˈzɑm̩1
sammen, adv.
/ˈsamˀ.ən/ R = 7,3
canonical
ˈsɑmˀm̩
#canonical
7/11
ˈsɑmˀ4
samtidig, adv.
/ˈsam.tiːˀd.i/ R = 25,0
canonical
ˈsɑmtiðˀi
#canonical
1/2
ˈsɑmtɪ1
sandelig, adv.
/ˈsan.ə.li/ R = 33,3
canonical
ˈsann̩li
#canonical
0/2
ˈsanlɪ2
sandsynlig, adj.
/san.ˈsyːˀn.li/ R = 16,7
canonical
sanˈsyːˀnli
#canonical
0/3
sãˈsyːˀnli2
sãˈsyːˀnɪ1
sandsynligvis, adv.
/san.ˈsyːˀn.li.viːˀs/ R = 24,4
canonical
sanˈsyːˀnliviːˀs
#canonical
0/3
sanˈsynlyvis1
sanˈsynlɪˈviːˀs1
sanˈsynˀʏviːˀs1
sandt, adj.
/sanˀt/ R = 0,0
canonical
ˈsanˀd
#canonical
2/3
ˈsanˀt1
sat, v.
/sat/ R = 3,7
canonical
ˈsad
#canonical
7/9
sɛd1
ˈsat1
satan, n.
/ˈsaː.tan/ R = 33,3
canonical
ˈsæːtan
#canonical
0/1
ˈsæːn1
se, v.
/seːˀ/ R = 4,0
canonical
ˈseːˀ
#canonical
144/161
se5
seːˀ3
2
ˈse2
ˈzeːˀ2
seː1
ze1
ˈseːˀe1
sejlklub, n.
/ˈsajl.klup/ R = 10,0
canonical
ˈsɑjlklub
#canonical
1/5
ˈsɑjklʊp1
ˈsɑjlklup1
ˈsɑjlxlub1
ˈsɑlklub1
sejlklubben, n.
/ˈsajl.klup.ən/ R = 2,8
canonical
ˈsɑjlklubm̩
#canonical
6/8
ˈsajlxlubm̩1
ˈsɑjlkluːbm̩1
seks, num.
/sɛks/ R = 8,3
canonical
ˈsɛgs
#canonical
7/15
sɛgs3
sɛg1
sɛɣs1
ˈsɛg1
ˈsɛjs1
ˈsɛɣs1
sektion, n.
/sɛk.ˈsjoːˀn/ R = 12,5
canonical
sɛgˈɕoːˀn
#canonical
0/1
sɛgˈɕoːˀŋ1
sekund, n.
/se.ˈkonˀt/ R = 14,3
canonical
seˈkɔnˀd
#canonical
0/1
seˈgɔnˀd1
selskab, n.
/ˈsɛl.skaːˀb/ R = 0,0
canonical
ˈsɛlsgæːˀb
#canonical
1/1
selv, pron.
/sɛlˀ/ R = 0,0
canonical
ˈsɛlˀ
#canonical
3/4
ˈselˀ1
selve, adj.
/ˈsɛl.və/ R = 2,2
canonical
ˈsɛlvə
#canonical
6/9
ˈsɛlvɛ1
ˈsɛlvʏ1
ˈsɛlʏ1
selvfølgelig, adv.
/sɛl.ˈføl.jə.li/ R = 52,9
canonical
sɛlˈføljəli
#canonical
0/14
sɛˈføli3
səˈfølɪ2
seˈvøli1
səføli1
səˈfølli1
sə̥følˀʏ1
sə̥ˈføli1
sʏ̥ˈføli1
s̩vølɪ1
zəˈfølˀi1
ˈv̝øli1
selvklart, adj.
/ˈsɛl.klaːˀrt/ R = 0,0
canonical
ˈsɛlklɑːˀd
#canonical
0/1
ˈsɛlklɑːˀt1
sendt, v.
/sɛnˀt/ R = 20,0
canonical
ˈsɛnˀd
#canonical
0/1
sɛnd1
senere, adj.
/ˈseːn.ər.ə/ R = 16,7
canonical
ˈseːnɐɐ
#canonical
0/3
ˈseːnɐ3
ser, v.
/seːˀr/ R = 15,4
canonical
ˈseɐ̯ˀ
#canonical
25/47
seɐ̯8
se6
seɐ̯ˀ3
2
ˈseː1
ˈseːˀ1
ˈseːˀɐ̯1
servering, n.
/sɛr.ˈveːˀr.eng/ R = 12,5
canonical
sæɐ̯ˈveɐ̯ˀeŋ
#canonical
0/16
saˈveɐ̯ˀeŋ7
saˈveːˀɐ̯eŋ4
sɛˈveɐ̯ˀeŋ3
səˈveɐ̯ˀeŋ2
set, v.
/seːˀt/ R = 8,0
canonical
ˈseːˀd
#canonical
18/30
seːˀd4
ˈseːd2
se1
sed1
seːˀ1
ˈse1
ˈseːˀ1
ˈseːˀt1
sgi, adv.
/ski/ R = 0,0
canonical
ˈsgi
#canonical
0/1
sgi1
sgu, adv.
/sku/ R = 0,0
canonical
ˈsgu
#canonical
0/2
sgu2
sidde, v.
/ˈsed.ə/ R = 16,7
canonical
ˈseðð̩
#canonical
5/12
ˈseð̩4
ˈseð2
ˈseːð1
siddende, v.
/ˈsed.ə.nə/ R = 0,0
canonical
ˈseðð̩nə
#canonical
1/1
sidder, v.
/ˈsedˀ.ər/ R = 2,9
canonical
ˈseðˀɐ
#canonical
18/21
seðɐ1
siðˀɐ1
ˈseðɐ1
siddet, v.
/ˈsed.əd/ R = 40,0
canonical
ˈseðð̩d
#canonical
0/1
ˈseð̩1
side, n.
/ˈsiːd.ə/ R = 21,3
canonical
ˈsiːð̩
#canonical
68/181
ˈsiːð21
ˈsið17
ˈsið̩12
ˈsɪːð̩11
ˈsɪð9
ˈsiːðə8
ˈsɪð̩8
ˈsɪðð̩6
siːð̩4
ˈsiðð̩4
ˈsɪːð3
sɪð2
siːð1
1
1
ˈsiðə1
ˈsiːðɪ1
ˈsɪðˀ1
ˈsɪːðə1
ˈzɪː1
sidegade, n.
/ˈsiːd.ə.gaːd.ə/ R = 25,0
canonical
ˈsiːð̩gæːð̩
#canonical
0/2
ˈsiːðgæð1
ˈsiːð̩gæːð1
sidelinje, n.
/ˈsiːd.ə.lin.jə/ R = 0,0
canonical
ˈsiːð̩linjə
#canonical
1/1
siden, conj.
/ˈsiːd.ən/ R = 50,0
canonical
ˈsiːðn̩
#canonical
0/2
sn̩1
ˈsiðn1
siden, n.
/ˈsiːd.ən/ R = 26,1
canonical
ˈsiːðn̩
#canonical
7/33
ˈsiðn15
ˈsiðn̩9
ˈsin1
ˈsið̩n1
sider, n.
/ˈsiːd.ər/ R = 8,6
canonical
ˈsiːðɐ
#canonical
4/7
ˈsiðɐ3
siderne, n.
/ˈsiːd.ər.nə/ R = 7,1
canonical
ˈsiːðɐnə
#canonical
1/2
ˈsiðɐnə1
sidevej, n.
/ˈsiːd.ə.vajˀ/ R = 12,5
canonical
ˈsiːð̩vɑjˀ
#canonical
0/3
ˈsiːðvɑjˀ2
siːðvɑjˀ1
sidst, adv.
/sist/ R = 2,5
canonical
ˈsisd
#canonical
6/10
ˈsist3
ˈsis1
sidste, adj.
/ˈsis.tə/ R = 4,0
canonical
ˈsisdə
#canonical
5/10
ˈsisdɪ2
ˈsisda1
ˈsiste1
ˈsizɪ1
sig, pron.
/saj/ R = 38,9
canonical
ˈsɑj
#canonical
2/24
10
sa4
saj2
2
sɑj2
1
ˈsiːˀ1
sig, v.
/saj/ R = 66,7
canonical
ˈsɑj
#canonical
0/1
ˈsiːˀ1
sige, v.
/ˈsiːg.ə/ R = 25,7
canonical
ˈsiːi
#canonical
40/226
si43
siː39
ˈsiː27
siːi23
9
ˈsi6
ˈsiːə6
ziː5
ˈsiːjə3
ˈsiːjɪ3
sii2
zii2
ziːi2
ˈsii2
ˈsiːɪ2
s1
sija1
siɐ1
siə1
siːç1
si̥1
sɪː1
zi1
ɕiː1
ˈsɪːɪ1
ˈziː1
ˈziːˀ1
siger, v.
/ˈsiːg.ər/ R = 51,1
canonical
ˈsiːɐ
#canonical
3/44
ˈsiɐ̯16
siɐ̯13
4
sɪɐ̯3
si1
ˈsi1
ˈsiɐ1
ˈsɪ1
ˈsɪɐ̯1
sigte, v.
/ˈsek.tə/ R = 10,0
canonical
ˈsegdə
#canonical
1/2
ˈsexdɪ1
sigter, v.
/ˈsek.tər/ R = 6,7
canonical
ˈsegdɐ
#canonical
1/3
ˈsegdə1
ˈseɣdɐ1
sikke, adv.
/ˈsek.ə/ R = 37,5
canonical
ˈsegə
#canonical
0/2
ˈseŋ1
ˈseɣə1
sikker, adj.
/ˈsek.ər/ R = 31,3
canonical
ˈsegɐ
#canonical
0/4
ˈseɣɐ2
ˈsɛgɐ1
ˈzeɣɐ1
sikkert, adj.
/ˈsek.ərt/ R = 23,1
canonical
ˈsegɐd
#canonical
1/13
ˈseɣɐd4
seɣɐd1
ˈsegɐɾ1
ˈseɣat1
ˈseɣɐ1
ˈseɣɐt1
ˈseɣɐð1
ˈseɣɐɹ1
ˈseɣət1
simpelthen, adv.
/ˈsemˀ.pəlt.hɛnˀ/ R = 9,1
canonical
ˈsemˀbl̩dhɛnˀ
#canonical
0/1
semˀbl̩dɦɛn1
simpelthen, adv.
/ˈsemˀ.pəlt.ˈhɛnˀ/ R = 33,3
canonical
ˈsemˀbl̩dˈhɛnˀ
#canonical
0/21
ˈsemˀbl̩ˈɦɛn2
semɛn1
ˈsemlˈɦɛnˀ1
ˈseml̩ˈɦɛnˀ1
ˈsemɛn1
ˈsemˀbl̩ˈhɛnˀ1
ˈsemˀbl̩ˈɦɛnˀ1
ˈsemˀlˈɦɛnˀ1
ˈsemˀl̩ˈɦɛnˀ1
ˈsemˀm̩ɦɛn1
ˈsemˀm̩ˈɦɛn1
ˈsemˀəɦɛn1
ˈsemˀˈɦɛnˀ1
ˈsemˈɛn1
ˈsemˈɛnˀ1
ˈsemˈɦɛn1
ˈsemˈɦɛnˀ1
ˈsem̩ˈɦɛn1
ˈsɛmˀbl̩ˈɦɛn1
ˈsɛmˀˈɦɛnˀ1
sin, pron.
/siːˀn/ R = 80,0
canonical
ˈsiːˀn
#canonical
0/1
zɪn1
sjovt, adj.
/sjɔvˀt/ R = 20,0
canonical
ˈɕɒwˀd
#canonical
0/1
ˈɕʌwˀ1
skabt, v.
/skapt/ R = 0,0
canonical
ˈsgɑbd
#canonical
1/1
skal, v.
/skal/ R = 40,5
canonical
ˈsgal
#canonical
4/1062
sga374
sgɛ246
sgə210
sgɪ59
sg26
sgɐ24
sgæ18
ˈsga17
sgɪ̥9
sge7
sgɜ5
sgə̥4
sgɛ̥4
sgʊ4
3
g2
sgal2
sgɐ̥2
sgɑ2
sxə2
2
ˈsgalˀ2
ˈsge2
ˈsgɛ2
d̞a1
ga1
1
h1
s1
sa1
sgaə1
sgḁ1
sgɔ1
sgəl1
sgɛl1
sgʌ1
sgʏ1
sxa1
sxɪ1
1
1
sɣɛ1
sɣɪ̥1
sɪ̥1
1
s̩g1
zga1
zgʌ1
1
1
ˈsg1
ˈsgɛj1
ˈsgʌ1
ˈsɣ1
skarp, adj.
/skarp/ R = 0,0
canonical
ˈsgɑːb
#canonical
5/5
skarpere, adj.
/ˈskar.pər.ə/ R = 0,0
canonical
ˈsgɑːbɐɐ
#canonical
1/1
skarpt, adj.
/skarpt/ R = 10,1
canonical
ˈsgɑːbd
#canonical
6/23
ˈsgɑːb10
ˈsgɑːbt5
ˈsgɑb2
skatte, n.
/ˈskat.ə/ R = 20,0
canonical
ˈsgadə
#canonical
0/1
ˈsgaɾə1
sker, v.
/skeːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈsgeɐ̯ˀ
#canonical
2/2
skidt, interj.
/skit/ R = 0,0
canonical
ˈsgid
#canonical
2/3
ˈsgit1
skifte, v.
/ˈskif.tə/ R = 0,0
canonical
ˈsgifdə
#canonical
0/1
sgifdə1
skifter, v.
/ˈskif.tər/ R = 9,0
canonical
ˈsgifdɐ
#canonical
0/13
sgifdɐ4
sgiftɐ3
sgifə2
sgifsɐ1
sgifsʊ1
sgifɐ1
skifɐ1
skiftet, v.
/ˈskif.təd/ R = 16,7
canonical
ˈsgifdð̩
#canonical
0/1
sgifdɐ1
skiltet, n.
/ˈskelˀ.təd/ R = 0,0
canonical
ˈsgelˀdð̩
#canonical
1/1
skimte, v.
/ˈskem.tə/ R = 0,0
canonical
ˈsgemdə
#canonical
1/1
skoene, n.
/ˈskoːˀ.ə.nə/ R = 12,5
canonical
ˈsgoːˀonə
#canonical
0/1
ˈskoːˀnə1
skole, n.
/ˈskoːl.ə/ R = 4,8
canonical
ˈsgoːlə
#canonical
4/7
ˈsgoːl1
ˈsgoːlʏ1
ˈsgoːl̩1
skolen, n.
/ˈskoːl.ən/ R = 0,0
canonical
ˈsgoːln̩
#canonical
3/3
skov, n.
/skɔvˀ/ R = 0,5
canonical
ˈsgɒwˀ
#canonical
8/37
ˈsgʌwˀ26
ˈsgɒːˀ1
ˈsgʌːˀw1
ˈskʌwˀ1
skoven, n.
/ˈskɔvˀ.ən/ R = 0,0
canonical
ˈsgɒwˀn̩
#canonical
0/2
ˈsgʌwˀn̩2
skovs, n.
/skɔvˀs/ R = 0,0
canonical
ˈsgɒwˀs
#canonical
0/1
ˈsgʌwˀs1
skrevet, v.
/ˈskreːv.əd/ R = 21,4
canonical
ˈsgʁæːwð̩
#canonical
0/4
ˈsgʁæːð̩3
sgʁæð1
skridt, n.
/skrit/ R = 2,9
canonical
ˈsgʁid
#canonical
8/14
sgʁid3
ˈsgʁit2
ˈsgʁɪɾ1
skrive, v.
/ˈskriːv.ə/ R = 33,3
canonical
ˈsgʁiːʊ
#canonical
2/7
sgə1
sgʁɪw1
sgʁɪːw1
sgʁʏʊ1
ˈsgʁɪw1
skriver, v.
/ˈskriːˀv.ər/ R = 22,0
canonical
ˈsgʁiwˀɐ
#canonical
2/26
ˈsgʁɪwˀɐ9
sgʁɪwɐ4
sgʁiwɐ2
sgʁɪw2
sgʁɪwˀɐ2
sgɪwɐ1
sgʁɜ1
sgʁɪwə1
sgʁɪwˀ1
sgʁʏwɐ1
skrå, adj.
/skrɔːˀ/ R = 5,6
canonical
ˈsgʁɔːˀ
#canonical
2/3
ˈsgʁ̥ɔːˀ1
skrå, v.
/skrɔːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈsgʁɔːˀ
#canonical
1/1
skrår, v.
/skrɔːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈsgʁɒːˀ
#canonical
1/1
skråt, adj.
/skrɔt/ R = 2,0
canonical
ˈsgʁʌd
#canonical
28/40
ˈsgʁʌt8
ˈsgʁʌ1
ˈsgʁʌɾ1
ˈsgʁʌθ1
ˈsgʁ̥ʌd1
skubbet, v.
/ˈskop.əd/ R = 0,0
canonical
ˈsgɔbð̩
#canonical
0/1
sgɔbð̩1
skuer, v.
/ˈskuː.ər/ R = 0,0
canonical
ˈsguːɐ
#canonical
2/2
skulle, v.
/ˈskul.ə/ R = 42,4
canonical
ˈsgulə
#canonical
0/109
sgu60
sgʊ22
sgul3
sgo2
sgulə2
sgul̩2
sgw2
ˈsgu2
ˈsgull̩2
1
sguja1
sgull̩1
sguə1
sguɹ1
sgu̥1
sgə̥1
sgʊj1
sgʊə1
ˈsgul1
ˈsgul̩1
ˈsgʊl̩1
skære, v.
/ˈskɛːr.ə/ R = 40,0
canonical
ˈsgæːɐ
#canonical
0/1
sgæɐ̯1
skærer, v.
/ˈskɛːr.ər/ R = 0,0
canonical
ˈsgæːɐ
#canonical
0/1
sgɛːɐ1
skæringsakse, n.
/ˈskɛːr.engs.ak.sə/ R = 0,0
canonical
ˈsgæːɐ̯eŋsɑgsə
#canonical
0/1
ˈsgɛːɐ̯eŋsɑgsɪ1
slag, n.
/slaːˀg/ R = 17,1
canonical
ˈslæːˀ
#canonical
3/7
ˈslɑw3
ˈslæjˀ1
slags, n.
/slaks/ R = 7,5
canonical
ˈslɑgs
#canonical
1/8
slɑgs4
slɑs1
slɑɣs1
ˈslɑɣs1
slet, adv.
/slɛt/ R = 15,0
canonical
ˈslɛd
#canonical
4/10
ˈslɛ5
ˈslɛn1
sletter, v.
/ˈslɛt.ər/ R = 0,0
canonical
ˈslɛdɐ
#canonical
1/1
slog, v.
/sloːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈsloːˀ
#canonical
1/1
slot, n.
/slɔt/ R = 0,0
canonical
ˈslʌd
#canonical
1/1
slottet, n.
/ˈslɔt.əd/ R = 9,0
canonical
ˈslʌdð̩
#canonical
20/31
ˈslʌdə8
ˈslʌɾə2
ˈslʌɹə1
sludder, n.
/ˈsludˀ.ər/ R = 13,3
canonical
ˈsluðˀɐ
#canonical
2/5
ˈsluðɐ1
ˈslʊðˀə1
ˈslʊːˀə1
slurk, n.
/slurk/ R = 40,0
canonical
ˈsluɐ̯g
#canonical
0/1
slɒg1
slutningen, n.
/ˈslut.neng.ən/ R = 12,5
canonical
ˈsludneŋŋ̩
#canonical
0/1
ˈsludneŋ̩1
slutningen, n.
/ˈslut.nenˀg.ən/ R = 0,0
canonical
ˈsludneŋˀŋ̩
#canonical
1/1
sluttede, v.
/ˈslut.əd.ə/ R = 33,3
canonical
ˈsludð̩ð̩
#canonical
0/1
ˈsluɹð̩1
slutter, v.
/ˈslut.ər/ R = 10,0
canonical
ˈsludɐ
#canonical
4/8
ˈsluɾɐ3
ˈsluɹɐ1
slå, v.
/slɔːˀ/ R = 20,0
canonical
ˈslɔːˀ
#canonical
6/18
slɔ6
slɔːˀ2
ˈslɔ2
slɔː1
ˈslɔː1
slået, v.
/ˈslɔː.əd/ R = 46,7
canonical
ˈslɔːð̩
#canonical
0/3
slɔð1
ˈslɔð1
ˈslɜ1
slår, v.
/slɔːˀr/ R = 10,6
canonical
ˈslɒːˀ
#canonical
29/49
slɒ6
slɒːˀ5
ˈslɔːˀ3
sdɒː1
slɒː1
slʌ1
ˈslɒ1
ˈslɒː1
ˈsɒ1
slås, v.
/slɔs/ R = 0,0
canonical
ˈslʌs
#canonical
1/1
smal, adj.
/smalˀ/ R = 0,0
canonical
ˈsmalˀ
#canonical
4/4
smalle, adj.
/ˈsmal.ə/ R = 15,0
canonical
ˈsmalə
#canonical
0/4
ˈsmall̩2
ˈsmal1
ˈsmalɪ1
smallere, adj.
/ˈsmal.ər.ə/ R = 0,0
canonical
ˈsmalɐɐ
#canonical
1/1
smalt, adj.
/smalˀt/ R = 0,0
canonical
ˈsmalˀd
#canonical
1/3
ˈsmalˀt2
smart, adj.
/smarˀt/ R = 0,0
canonical
ˈsmɑːˀd
#canonical
1/1
smuk, adj.
/smok/ R = 0,0
canonical
ˈsmɔg
#canonical
2/2
smukt, adj.
/smokt/ R = 0,0
canonical
ˈsmɔgd
#canonical
1/1
smule, n.
/ˈsmuːl.ə/ R = 12,6
canonical
ˈsmuːlə
#canonical
24/66
ˈsmuːl̩12
ˈsmuːl9
ˈsmul7
ˈsmuːlʏ5
smul2
smul̩2
smuːl1
smuːlə1
smʊl̩1
ˈsmoːlə1
ˈsmun1
smuttet, v.
/ˈsmut.əd/ R = 30,0
canonical
ˈsmudð̩
#canonical
0/2
ˈsmuɹð̩1
ˈsmuɹʏð1
små, adj.
/smɔːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈsmɔːˀ
#canonical
6/6
snakke, v.
/ˈsnak.ə/ R = 40,0
canonical
ˈsnɑgə
#canonical
0/1
ˈsnɑɣ1
snakkede, v.
/ˈsnak.əd.ə/ R = 38,9
canonical
ˈsnɑgð̩ð̩
#canonical
0/3
ˈsnɑɣð̩1
ˈsnɑɣɪ1
ˈsnɑːɣð̩1
snakker, v.
/ˈsnak.ər/ R = 20,0
canonical
ˈsnɑgɐ
#canonical
0/1
ˈsnɑɣɐ1
snakket, v.
/ˈsnak.əd/ R = 20,0
canonical
ˈsnɑgð̩
#canonical
0/1
ˈsnɑɣð̩1
snarere, adv.
/ˈsnaːr.ər.ə/ R = 16,7
canonical
ˈsnɑːɑɑ
#canonical
0/1
snɑːɑ1
snart, adv.
/snarˀt/ R = 3,8
canonical
ˈsnɑːˀd
#canonical
10/13
ˈsnɑːˀ2
ˈsnɑːd1
snes, n.
/sneːˀs/ R = 33,3
canonical
ˈsneːˀs
#canonical
0/1
snes1
snor, v.
/snoːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈsnoɐ̯ˀ
#canonical
0/1
snoɐ̯ˀ1
snyd, n.
/snyːˀd/ R = 0,0
canonical
ˈsnyðˀ
#canonical
1/1
snøfter, v.
/ˈsnœf.tər/ R = 0,0
canonical
ˈsnœfdɐ
#canonical
1/1
socialklasser, n.
/so.ˈsjaːˀl.klas.ər/ R = 0,0
canonical
soˈɕæːˀlklasɐ
#canonical
1/1
sofort, UL
/so.ˈfɔrt/ R = 16,7
canonical
soˈfɒːd
#canonical
0/1
soˈfɒt1
som, Un.IK
/sɔm/ R = 18,3
canonical
ˈsʌm
#canonical
1/257
sʌm124
səm69
sm̩44
2
sɜm2
2
zm̩2
zəm2
dm̩1
sm1
1
sən1
sə̥m1
sɪm1
sʌm̞1
zʌm1
ʌm1
som, conj.
/sɔm/ R = 22,2
canonical
ˈsʌm
#canonical
1/75
sʌm29
səm22
sm̩13
sʌ̃2
1
sm1
sm̥1
1
sɛm1
sʊm̞1
1
zʌm1
sommerhuse, n.
/ˈsɔm.ər.huːs.ə/ R = 5,9
canonical
ˈsʌmɐhuːsə
#canonical
3/30
ˈsʌmɐɦuːsə11
ˈsʌmɐɦuːs5
ˈsʌm̞ɐɦuːsə2
ˈsʌmɐhuːzə1
ˈsʌmɐɦuːse1
ˈsʌmɐɦuːsʏ1
ˈsʌmɐɦuːzəɦ1
ˈsʌmɐɦʊːsə1
ˈsʌməɦuːs1
ˈsʌm̞ɐɦuːs1
ˈsʌm̞ɐɦuːzə1
ˈzʌmɐɦuːsə1
sommerhusene, n.
/ˈsɔm.ər.huːs.ə.nə/ R = 8,0
canonical
ˈsʌmɐhuːsn̩ə
#canonical
0/5
ˈsʌmɐɦuːsnə3
ˈsʌmɐhuːsnə1
ˈsʌmɐɦuːsənə1
sommerhusområdet, n.
/ˈsɔm.ər.huːs.ɔm.rɔːd.əd/ R = 13,3
canonical
ˈsʌmɐhuːsʌmʁɔːð̩d
#canonical
0/1
ˈsʌmɐɦusʌmʁɔːð̩1
sort, adj.
/sort/ R = 0,0
canonical
ˈsoɐ̯d
#canonical
1/1
sorte, adj.
/ˈsor.tə/ R = 20,0
canonical
ˈsoɐ̯də
#canonical
0/2
ˈsoɐ̯ɾə2
sovende, v.
/ˈsɔv.ə.nə/ R = 22,9
canonical
ˈsɒwʊnə
#canonical
0/8
ˈsɒʊnə2
ˈsɒːɒnə2
ˈsɒwnʏ1
ˈsɒwn̩1
ˈsɒwənə1
ˈsʌʊnə1
sover, v.
/ˈsɔvˀ.ər/ R = 0,0
canonical
ˈsɒwˀɐ
#canonical
3/7
ˈsʌwˀɐ4
specielle, adj.
/spe.ˈsjɛlˀ.ə/ R = 0,0
canonical
sbeˈɕɛlˀə
#canonical
1/1
spids, adj.
/spes/ R = 0,0
canonical
ˈsbes
#canonical
1/1
spids, n.
/spes/ R = 0,0
canonical
ˈsbes
#canonical
2/2
spidsen, n.
/ˈspes.ən/ R = 0,0
canonical
ˈsbesn̩
#canonical
6/6
spidsere, adj.
/ˈspes.ər.ə/ R = 16,7
canonical
ˈsbesɐɐ
#canonical
0/1
ˈsbezɐɐ1
spidst, adj.
/spest/ R = 0,0
canonical
ˈsbesd
#canonical
1/1
spist, v.
/spiːˀst/ R = 0,0
canonical
ˈsbiːˀsd
#canonical
0/2
ˈsbiːˀst1
ˈspiːˀsd1
spor, n.
/spoːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈsboɐ̯ˀ
#canonical
1/1
sprang, v.
/spranˀg/ R = 8,3
canonical
ˈsbʁɑŋˀ
#canonical
1/2
sbʁɑŋ1
springer, v.
/ˈsprenˀg.ər/ R = 14,3
canonical
ˈsbʁæŋˀɐ
#canonical
0/1
sbʁæŋɐ1
spurgte, v.
/ˈspur.tə/ R = 16,7
canonical
ˈsbuɐ̯də
#canonical
0/1
ˈspoɐ̯d1
spændende, adj.
/ˈspɛn.ə.nə/ R = 7,1
canonical
ˈsbɛnn̩nə
#canonical
1/2
ˈsbɛnnə1
spændt, v.
/spɛnˀt/ R = 0,0
canonical
ˈsbɛnˀd
#canonical
1/1
spørge, v.
/ˈspœr.ə/ R = 26,7
canonical
ˈsbɶːɐ
#canonical
0/3
ˈsbœɐ1
ˈsbœɐ̯1
ˈsbœː1
spørgsmål, n.
/ˈspœrs.mɔːˀl/ R = 15,0
canonical
ˈsbɶɐ̯smɔːˀl
#canonical
0/2
ˈsbɶsmɔːˀ1
ˈsbɶsmɔːˀl1
spørgsmålet, n.
/ˈspœrs.mɔːˀl.əd/ R = 9,1
canonical
ˈsbɶɐ̯smɔːˀlð̩
#canonical
1/2
ˈsbɶsmɔːˀlə1
stadig, adv.
/ˈstaːd.i/ R = 13,3
canonical
ˈsdæːði
#canonical
1/5
ˈsdæːð̩3
ˈsdæːð1
stadigvæk, adv.
/ˈstaːd.i.vɛk/ R = 24,1
canonical
ˈsdæːðivɛg
#canonical
0/6
ˈsdæðveg1
ˈsdæðvɛɣ1
ˈsdæðvɪg1
ˈsdæːðvɛg1
ˈsdæːð̩vɛɣ1
ˈsdæːð̩ˈvɛɣ1
stadigvæk, adv.
/ˈstaːd.i.ˈvɛk/ R = 13,2
canonical
ˈsdæːðiˈvɛg
#canonical
1/16
ˈsdæːð̩ˈvɛg6
ˈsdæðˈvɛg1
ˈsdæːðˈvɛg1
ˈsdæːðˈvɛç1
ˈsdæːð̩ˈvex1
ˈsdæːð̩ˈvɛk1
ˈstaðˈvɛjg1
ˈstæːðˈvɛg1
ˈstæːðˈvɛk1
ˈstæːð̩ˈvɛg1
stakit, n.
/sta.ˈkit/ R = 7,1
canonical
sdaˈkid
#canonical
1/7
sdaˈkit3
sdɛˈkid1
sdɛˈkit1
sdɪˈkid1
start, n.
/ˈstarˀt/ R = 0,7
canonical
ˈsdɑːˀd
#canonical
21/50
ˈsdɑːˀt27
ˈsdɑːˀ1
ˈsdɑːˀɹ̞1
start, v.
/ˈstarˀt/ R = 0,0
canonical
ˈsdɑːˀd
#canonical
1/1
starte, v.
/ˈstar.tə/ R = 19,0
canonical
ˈsdɑːdə
#canonical
0/7
ˈsdɑːd5
ˈsdɑːɾə1
ˈsɑːd1
startede, v.
/ˈstar.təd.ə/ R = 21,4
canonical
ˈsdɑːdð̩ð̩
#canonical
0/4
ˈsdɑːdð̩2
ˈsdɑːɾð̩2
starten, n.
/ˈstarˀ.tən/ R = 0,0
canonical
ˈsdɑːˀdn̩
#canonical
10/10
startende, v.
/ˈstar.tə.nə/ R = 14,3
canonical
ˈsdɑːdn̩ə
#canonical
0/1
ˈsdɑːdnə1
starter, v.
/ˈstar.tər/ R = 13,9
canonical
ˈsdɑːdɐ
#canonical
14/55
ˈsdɑːɾɐ29
ˈsdɑːɹɐ3
ˈsdɑː2
ˈsdɑːɾə2
ˈsdɑɾɐ1
ˈsdɑːd1
ˈsdɑːɹ̩1
ˈsdɑːɾɑ1
ˈsɑːɾə1
startet, v.
/ˈstar.təd/ R = 0,0
canonical
ˈsdɑːdð̩
#canonical
1/1
startkryds, n.
/ˈstarˀt.krys/ R = 2,5
canonical
ˈsdɑːˀdkʁys
#canonical
3/4
ˈsdɑːˀdkʁʏs1
startkrydset, n.
/ˈstarˀt.krys.əd/ R = 4,5
canonical
ˈsdɑːˀdkʁysð̩
#canonical
0/2
ˈsdɑːˀdˈkʁysð̩1
ˈsdɑːˀtkʁʏsð̩1
startpunkt, n.
/ˈstarˀt.ponˀkt/ R = 6,1
canonical
ˈsdɑːˀdpɔŋˀd
#canonical
2/6
ˈsdɑːˀdpɔŋˀt2
ˈsdɑːˀpɔŋˀd1
ˈsdɑːˀpʊŋd1
startpunktet, n.
/ˈstarˀt.ponˀk.təd/ R = 3,6
canonical
ˈsdɑːˀdpɔŋˀdð̩
#canonical
17/35
ˈsdɑːˀdpɔŋˀdə3
ˈsdɑːˀdpoŋˀdð̩2
ˈsdɑːˀdpɔŋˀdəð2
ˈsdɑːˀpɔŋˀdð̩2
ˈsdɑːˀtpɔŋˀdð̩2
ˈsdɑːˀdpoŋdð̩1
ˈsdɑːˀdpɔŋdð̩1
ˈsdɑːˀdpɔŋˀdɪ1
ˈsdɑːˀdpɔŋˀnə1
ˈsdɑːˀdpʊŋˀdð̩1
ˈsdɑːˀdɸɔŋˀdð̩1
ˈsdɑːˀtˈpɔŋˀdð̩1
stationen, n.
/sta.ˈsjoːˀn.ən/ R = 11,1
canonical
sdaˈɕoːˀnn̩
#canonical
8/23
sdəˈɕoːˀnn̩5
sdɐˈɕoːˀnn̩2
sdaˈɕon1
sdaˈɕoːˀn̩1
sdaˈɕoːˀŋ̩1
sdəˈɕoːˀn̩1
sdɛˈɕoːˀnn̩1
sdɛˈɕoːˀn̩1
sdɪˈɕoːˀn̩1
səˈɕoːˀn̩1
stationsbygningen, n.
/sta.ˈsjoːˀns.byk.nenˀg.ən/ R = 8,8
canonical
sdaˈɕoːˀnsbygneŋˀŋ̩
#canonical
0/2
sdəˈɕoːˀnsbygneŋˀŋ̩1
səˈɕoːˀnsbygneŋˀŋ̩1
stavefejl, n.
/ˈstaːv.ə.fajˀl/ R = 30,0
canonical
ˈsdæːʊfɑjˀl
#canonical
0/1
ˈsdæwfɑːˀl1
sted, n.
/stɛd/ R = 0,0
canonical
ˈsdɛð
#canonical
13/15
sdɛð1
ˈsdeð1
steden, n.
/ˈstɛːˀd.ən/ R = 16,7
canonical
ˈsdɛðˀn̩
#canonical
0/1
ˈsdɛðˀn1
steder, n.
/ˈstɛːd.ər/ R = 0,0
canonical
ˈsdɛːðɐ
#canonical
3/3
stedet, n.
/ˈstɛːˀd.əd/ R = 28,6
canonical
ˈsdɛðˀð̩d
#canonical
0/4
ˈsdeðˀ1
ˈsdeðˀn1
ˈsdɛðˀ1
ˈsdɛðˀn1
stemmer, v.
/ˈstɛm.ər/ R = 0,0
canonical
ˈsdɛmɐ
#canonical
1/1
stenbrud, n.
/ˈsteːn.brud/ R = 0,0
canonical
ˈsdeːnbʁuð
#canonical
2/2
stengærde, n.
/ˈsteːn.gɛːr.ə/ R = 9,6
canonical
ˈsdeːngæːɐ
#canonical
14/94
ˈsdeːngɛːɐ35
ˈsdeːngæɐ6
ˈsdeːŋgɛːɐ5
ˈsdeːngæɐ̯4
ˈsdeːngɛɐ3
ˈsdeːŋgæɐ3
ˈsdeːŋgæːɐ3
ˈsdengɛɐ2
ˈsdeːŋgæɐ̯2
ˈsdeːŋgæɐ̯ˀ2
ˈseːŋgæɐ̯2
ˈsdengæːɐ1
ˈsdengɛːɐ1
ˈsdeːngɛɐ̯1
ˈsdeːŋgjæɐ̯1
ˈsdeːŋgæːɐ̯1
ˈsdeːŋgɛ1
ˈsdeːŋgɛɐ1
ˈsdeːŋgɛɐ̯1
ˈsdeːŋɣæɐ1
ˈsd̞eːngɛːɐ1
ˈseːngæɐ1
ˈseːngæɐ̯1
ˈsteːnˈgɛːɐ1
stengærdet, n.
/ˈsteːn.gɛːr.əd/ R = 5,8
canonical
ˈsdeːngæːɐð
#canonical
2/33
ˈsdeːngɛːɐð18
ˈsdeːngɛɐ̯ð̩2
ˈsdeːngæð1
ˈsdeːngæð̩1
ˈsdeːngæɐ̯ð̩1
ˈsdeːngɛɐð1
ˈsdeːngɛɐ̯ˀð1
ˈsdeːngɛːð1
ˈsdeːngɛːð̩1
ˈsdeːngɛːəð1
ˈsdeːŋgæɐ̯ð1
ˈsdeːŋgæɐ̯ð̩1
ˈsdeːŋgɛɐð1
sti, n.
/stiːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈsdiːˀ
#canonical
17/18
ˈsdiːçˀ1
stien, n.
/ˈstiːˀ.ən/ R = 2,9
canonical
ˈsdiːˀin
#canonical
2/5
ˈsdiːˀn̩2
ˈsdiːˀn1
stier, n.
/stiːˀ.ər/ R = 0,0
canonical
ˈsdiːˀɐ
#canonical
1/1
stigning, n.
/ˈstiːn.eng/ R = 7,1
canonical
ˈsdiːneŋ
#canonical
2/4
ˈsdiːnẽ2
stik, adv.
/stek/ R = 1,6
canonical
ˈsdeg
#canonical
195/222
ˈsdek11
ˈsdeɣ8
ˈsdex6
sdeg2
stikke, v.
/ˈstek.ə/ R = 20,0
canonical
ˈsdegə
#canonical
0/1
sdeg1
stikker, v.
/ˈstek.ər/ R = 10,0
canonical
ˈsdegɐ
#canonical
0/2
sdegɐ1
sdeɣɐ1
stil, n.
/stiːˀl/ R = 0,0
canonical
ˈsdiːˀl
#canonical
1/1
stille, adj.
/ˈstel.ə/ R = 20,0
canonical
ˈsdelə
#canonical
0/1
ˈsdell̩1
stille, v.
/ˈstel.ə/ R = 6,7
canonical
ˈsdelə
#canonical
0/3
sdelə1
ˈsdelɛ1
ˈsdel̩1
stiller, v.
/ˈstel.ər/ R = 2,2
canonical
ˈsdelɐ
#canonical
6/9
sdelɐ2
ˈselɐ1
stiplede, adj.
/ˈstip.ləd.ə/ R = 28,6
canonical
ˈsdiblð̩ð̩
#canonical
0/1
ˈsdiblə1
stod, v.
/stoːˀd/ R = 10,0
canonical
ˈsdoðˀ
#canonical
2/4
sdoðˀ1
ˈsoːˀ1
stole, n.
/ˈstoːl.ə/ R = 16,7
canonical
ˈsdoːlə
#canonical
0/1
ˈsdoːl1
stop, n.
/stɔp/ R = 25,0
canonical
ˈsdʌb
#canonical
0/1
ˈsdʌɸ1
stoppe, v.
/ˈstɔp.ə/ R = 6,7
canonical
ˈsdʌbə
#canonical
2/3
ˈsdʌb1
stoppede, v.
/ˈstɔp.əd.ə/ R = 16,7
canonical
ˈsdʌbð̩ð̩
#canonical
0/1
ˈsdʌbð̩1
stopper, v.
/ˈstɔp.ər/ R = 6,7
canonical
ˈsdʌbɐ
#canonical
1/3
ˈsdʌbə1
ˈsdʌβɐ1
stor, adj.
/stoːˀr/ R = 0,3
canonical
ˈsdoɐ̯ˀ
#canonical
55/63
ˈsdoːˀɐ̯7
ˈsdoɐ̯1
store, adj.
/ˈstoːr.ə/ R = 3,0
canonical
ˈsdoːɐ
#canonical
94/107
ˈsdoɐ6
ˈsdoɐ̯5
sdoːɐ2
stort, adj.
/stoːˀrt/ R = 5,1
canonical
ˈsdoɐ̯ˀd
#canonical
8/13
ˈsdoɐ̯ˀ3
ˈsdoɐ̯d1
ˈsdoɐ̯ˀt1
straks, adv.
/straks/ R = 6,3
canonical
ˈsdʁɑgs
#canonical
5/8
ˈsdʁɑɣs3
strege, v.
/ˈstraj.ə/ R = 16,7
canonical
ˈsdʁɑjɪ
#canonical
0/1
sdʁɑj1
streger, n.
/ˈstraj.ər/ R = 0,0
canonical
ˈsdʁɑjɐ
#canonical
1/1
streger, v.
/ˈstraj.ər/ R = 16,7
canonical
ˈsdʁɑjɐ
#canonical
0/1
ˈstʁɑːa1
stribe, n.
/ˈstriːb.ə/ R = 0,0
canonical
ˈsdʁiːbə
#canonical
0/1
ˈsdʁiːbɪ1
strimmel, n.
/ˈstremˀ.əl/ R = 0,0
canonical
ˈsdʁæmˀl̩
#canonical
2/2
stryge, v.
/ˈstryːg.ə/ R = 0,0
canonical
ˈsdʁyːy
#canonical
1/1
stråtækt, v.
/ˈstrɔ.tɛkt/ R = 3,1
canonical
ˈsdʁʌtɛgd
#canonical
10/16
ˈsdʁʌtɛg3
ˈsdʁʌteg1
ˈsdʁʌtegt1
ˈsdʁʌtɛgt1
stråtækte, v.
/ˈstrɔ.tɛk.tə/ R = 4,8
canonical
ˈsdʁʌtɛgdə
#canonical
3/7
ˈsdʁʌsɛgdɪ1
ˈsdʁʌtegdɪ1
ˈsdʁʌtɛgdɪ1
ˈsdʁʌtʏɣdʏ1
strækker, v.
/ˈstrɛk.ər/ R = 16,7
canonical
ˈsdʁagɐ
#canonical
0/1
ˈsdʁaɣɐ1
strækning, n.
/ˈstrɛk.neng/ R = 12,5
canonical
ˈsdʁagneŋ
#canonical
2/3
ˈsdʁaxŋ̩1
stueetagen, n.
/ˈstuː.ə.e.taː.sjən/ R = 22,2
canonical
ˈsduːuetæːɕən
#canonical
0/3
ˈsduetæːˀɕɛn1
ˈsduːetæːsn̩1
ˈsduːetæːˀsn̩1
stueetagen, n.
/ˈstuː.ə.e.taːˀ.sjən/ R = 13,7
canonical
ˈsduːuetæːˀɕən
#canonical
0/9
ˈsduːetæːˀɕn̩2
ˈsduːətæːˀɕn̩2
ˈsduetæːˀɕn̩1
ˈsduːeˈtæːˀɕn̩1
ˈsduːutæːˀɕn̩1
ˈsduːəetæːˀɕn̩1
ˈsduːəetæːˀɕən1
stuevinduet, n.
/ˈstuː.ə.ven.duːˀ.əd/ R = 3,8
canonical
ˈsduːuvenduːˀð̩
#canonical
1/2
ˈsduːvenduːˀəð1
stykke, n.
/ˈstøk.ə/ R = 18,8
canonical
ˈsdøgə
#canonical
12/82
ˈsdøg28
ˈsdøɣə21
sdøg8
sdøɣ3
ˈsdøɣʏ3
ˈsdøɣ2
sdøk1
sdøɣə1
ˈsdøk1
ˈsdøɣø1
ˈsøç1
stykker, n.
/ˈstøk.ər/ R = 20,0
canonical
ˈsdøgɐ
#canonical
0/1
ˈsdøɣə1
stykket, n.
/ˈstøk.əd/ R = 0,0
canonical
ˈsdøgð̩
#canonical
1/1
styr, n.
/styːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈsdyɐ̯ˀ
#canonical
1/1
styre, v.
/ˈstyːr.ə/ R = 10,0
canonical
ˈsdyːɐ
#canonical
0/2
sdyɐ1
ˈsdyːə1
stå, v.
/stɔːˀ/ R = 11,1
canonical
ˈsdɔːˀ
#canonical
13/18
sdɔ5
stående, v.
/ˈstɔː.ə.nə/ R = 10,7
canonical
ˈsdɔːɔnə
#canonical
0/4
ˈsdɔːnə3
ˈsdɔːn̩ə1
står, v.
/stɔːˀr/ R = 6,6
canonical
ˈsdɒːˀ
#canonical
130/163
sdɒ12
sdɒːˀ5
sdʌ5
ˈsdɒ3
sdɔ2
sdə1
sdɶ1
sdʌːˀ1
sɒːˀ1
ˈsdɒwˀ1
ˈsdɒː1
støder, v.
/ˈstøːd.ər/ R = 15,0
canonical
ˈsdøːðɐ
#canonical
0/10
sdøðɐ5
sdøːðɐ2
sdøð1
sdøːð̩1
støðɐ1
større, adj.
/ˈstœr.ə/ R = 20,0
canonical
ˈsdɶːɐ
#canonical
0/4
ˈsdœɐ1
ˈsdɶɐ1
ˈsdɶɐ̯1
ˈsdɶɐ̯ɐ1
størrelse, n.
/ˈstœr.əl.sə/ R = 25,0
canonical
ˈsdɶːɐlsə
#canonical
0/3
ˈsdɶls1
ˈsdɶɐ̯l̩zə1
ˈsdɶɐ̯ɐlsə1
størrelsen, n.
/ˈstœr.əl.sən/ R = 25,0
canonical
ˈsdɶːɐlsn̩
#canonical
0/1
ˈsdɶɐ̯lsn̩1
størst, adj.
/stœrst/ R = 0,0
canonical
ˈsdɶɐ̯sd
#canonical
1/1
største, adj.
/ˈstœr.stə/ R = 3,1
canonical
ˈsdɶɐ̯sdə
#canonical
21/28
ˈsdɶsdə4
ˈsdɶsdɪ1
ˈsdɶɐ̯sd1
ˈsdɶɐ̯sdɐ1
svag, adj.
/svaːˀg/ R = 0,0
canonical
ˈsvæːˀ
#canonical
3/9
ˈsvæːˀj5
ˈsvæjˀ1
svagt, adj.
/svaːˀgt/ R = 4,2
canonical
ˈsvæːˀd
#canonical
0/4
ˈsvæjˀt1
ˈsvæːˀ1
ˈsvæːˀjt1
ˈsvæːˀt1
svarer, v.
/ˈsvaːr.ər/ R = 20,0
canonical
ˈsvɑːɑ
#canonical
0/2
ˈsvɑɑ1
ˈsv̥ɑːɑ1
sving, n.
/svenˀg/ R = 2,0
canonical
ˈsveŋˀ
#canonical
8/10
ˈsveŋgˀ1
ˈsv̞eŋˀ1
svinge, v.
/ˈsveng.ə/ R = 20,0
canonical
ˈsveŋə
#canonical
0/1
sveŋ1
svinger, v.
/ˈsveng.ər/ R = 0,0
canonical
ˈsveŋɐ
#canonical
2/12
sveŋɐ10
sværere, adj.
/ˈsvɛːr.ər.ə/ R = 0,0
canonical
ˈsvæːɐɐ
#canonical
1/1
svært, adj.
/svɛːˀrt/ R = 11,9
canonical
ˈsvæɐ̯ˀd
#canonical
1/7
ˈsvæɐ̯ˀɾ2
ˈsvæɐ̯ˀt1
ˈsvɛɐ̯ˀd1
ˈsvɛːˀd1
ˈzvæɐ̯ˀ1
syd, adv.
/syd/ R = 2,4
canonical
ˈsyð
#canonical
469/510
ˈsʏð33
syð2
ˈsyðˀ2
ˈsy1
ˈsyðθ1
ˈsyːð1
ˈsə1
syd, n.
/syd/ R = 1,9
canonical
ˈsyð
#canonical
132/141
ˈsʏð6
ˈsyðˀ2
ˈsʏð̥1
sydfor, adv.
/ˈsyd.ˈfɔr/ R = 0,0
canonical
ˈsyðˈfʌ
#canonical
4/4
sydfra, adv.
/ˈsyd.fraːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈsyðfʁɑːˀ
#canonical
0/1
ˈsyðˈfʁɑːˀ1
sydfra, adv.
/ˈsyd.ˈfraːˀ/ R = 25,0
canonical
ˈsyðˈfʁɑːˀ
#canonical
0/1
ˈsyðˈfʁɑ1
sydgående, adj.
/ˈsyd.gɔːˀ.ə.nə/ R = 10,0
canonical
ˈsyðgɔːˀɔnə
#canonical
0/1
ˈsyðgɔːˀnə1
sydkanten, n.
/ˈsyd.kanˀ.tən/ R = 0,0
canonical
ˈsyðkanˀdn̩
#canonical
1/2
ˈsyðˈkanˀdn̩1
sydlig, adj.
/ˈsyd.li/ R = 13,3
canonical
ˈsyðli
#canonical
3/6
ˈsyðly1
ˈsyðlɪ1
ˈsyðl̞ʏ1
sydlige, adj.
/ˈsyd.liː.ə/ R = 28,6
canonical
ˈsyðliːi
#canonical
0/1
ˈsʏðlii1
sydligere, adj.
/ˈsyd.liː.ər.ə/ R = 25,0
canonical
ˈsyðliːɐɐ
#canonical
0/1
ˈsyðliɐ1
sydligere, adj.
/ˈsyd.liːˀ.ər.ə/ R = 14,8
canonical
ˈsyðliːˀɐɐ
#canonical
1/9
ˈsyðliːˀɐ5
ˈsyðlɪːˀɐ2
ˈsyðliɐ̯ˀ1
sydligt, adj.
/ˈsyd.lit/ R = 4,2
canonical
ˈsyðlid
#canonical
0/4
ˈsyðlit3
ˈsyðli1
sydnordniveauet, n.
/syd.ˈnorˀd.ni.voːˀ.əd/ R = 7,1
canonical
syðˈnoɐ̯ˀnivoːˀð̩
#canonical
0/1
syðˈnoːˀɐ̯nɪvoːˀð̩1
sydom, adv.
/ˈsyd.ˈɔmˀ/ R = 0,0
canonical
ˈsyðˈʌmˀ
#canonical
8/9
ˈsyðʌmˀ1
sydpå, adv.
/ˈsyd.pɔːˀ/ R = 0,9
canonical
ˈsyðpɔːˀ
#canonical
22/31
ˈsyðˈpɔːˀ8
ˈsyðpɔ1
sydpå, adv.
/ˈsyd.ˈpɔːˀ/ R = 2,8
canonical
ˈsyðˈpɔːˀ
#canonical
25/36
ˈsyðpɔːˀ6
ˈsyðˈpɔ2
ˈsʏðˈpɔːˀ2
ˈsʏðpɔːˀ1
sydsiden, n.
/ˈsyd.siːd.ən/ R = 23,4
canonical
ˈsyðsiːðn̩
#canonical
2/8
ˈsyzɪn1
ˈsyðsiðn1
ˈsyðsiːð̩n1
ˈsyðsɪðn1
ˈsyðsɪːð̩n1
ˈsʏðsiðn1
sydsydvest, adv.
/ˈsyd.syd.ˈvɛst/ R = 0,0
canonical
ˈsyðsyðˈvɛsd
#canonical
0/1
ˈsyðsyðˈvɛst1
sydsydøst, adv.
/ˈsyd.syd.øst/ R = 0,0
canonical
ˈsyðsyðøsd
#canonical
0/1
ˈsyðsyðˈøst1
sydsydøst, adv.
/ˈsyd.syd.ˈøst/ R = 0,0
canonical
ˈsyðsyðˈøsd
#canonical
0/1
ˈsyðsyðˈøst1
sydvest, adv.
/syd.ˈvɛst/ R = 3,7
canonical
syðˈvɛsd
#canonical
14/65
syðˈvɛst30
ˈsyðˈvɛst5
sʏðˈvɛsd4
syðˈvɛs3
sʏˈvɛsd2
ˈsyðˈvɛs2
sʏðˈvɛst1
sʏˈvɛst1
ˈsyðˈvest1
ˈsyðˈvɛsd1
ˈsʏðˈvɛsd1
sydvest, adv.
/ˈsyd.ˈvɛst/ R = 1,6
canonical
ˈsyðˈvɛsd
#canonical
3/9
syðˈvɛst2
ˈsyðˈvɛst2
syðˈvɛsd1
ˈsyðˈvɛs1
sydvest, n.
/syd.ˈvɛst/ R = 1,7
canonical
syðˈvɛsd
#canonical
5/25
syðˈvɛst15
syðˈvɛs2
ˈsyðˈvɛst2
sʏðˈvɛst1
sydvest, n.
/ˈsyd.ˈvɛst/ R = 0,0
canonical
ˈsyðˈvɛsd
#canonical
1/9
ˈsyðˈvɛst4
syðˈvɛst3
syðˈvɛsd1
sydvestfor, adv.
/syd.ˈvɛst.ˈfɔr/ R = 0,0
canonical
syðˈvɛsdˈfʌ
#canonical
1/1
sydvestlig, adj.
/syd.ˈvɛst.li/ R = 8,6
canonical
syðˈvɛsdli
#canonical
7/18
syðˈvɛstli4
syðˈvɛsli2
syðˈvɛsdl̥i1
syðˈvɛslɪ1
syðˈvɛsl̥ɪ1
sʏˈvɪsl̥ə1
ˈsyðˈvɛsdli1
sydvestlige, adj.
/syd.ˈvɛst.liː.ə/ R = 9,1
canonical
syðˈvɛsdliːi
#canonical
1/10
syðˈvɛsdliː2
syðˈvɛsliːi2
syðˈvesliː1
syðˈvɛsdliːə1
syðˈvɛstliː1
sʏðˈvɛsdliː1
ˈsyðˈvɛsdliː1
sydvestlige, adj.
/syd.ˈvɛst.liːˀ.ə/ R = 20,8
canonical
syðˈvɛsdliːˀi
#canonical
0/2
syˈvɛsdliː1
syˈvɛsdliːi1
sydvestlige, adj.
/ˈsyd.ˈvɛst.liːˀ.ə/ R = 8,3
canonical
ˈsyðˈvɛsdliːˀi
#canonical
0/1
ˈsyðˈvɛsdliːə1
sydvestligt, adj.
/syd.ˈvɛst.lit/ R = 10,0
canonical
syðˈvɛsdlid
#canonical
0/1
syðˈvɛslit1
sydvestom, adv.
/syd.ˈvɛst.ɔmˀ/ R = 0,0
canonical
syðˈvɛsdʌmˀ
#canonical
1/1
sydvestpå, adv.
/syd.ˈvɛst.pɔːˀ/ R = 0,0
canonical
syðˈvɛsdpɔːˀ
#canonical
0/2
syðˈvɛsdˈpɔːˀ1
ˈsyðvɛsdpɔːˀ1
sydøst, adv.
/syd.ˈøst/ R = 2,6
canonical
syðˈøsd
#canonical
9/51
syðˈøst21
ˈsyðˈøst11
syðˈøs3
ˈsyðˈøsd3
sʏðˈøsd2
sʏˈøsd1
ˈsʏðˈøsd1
sydøst, adv.
/ˈsyd.ˈøst/ R = 5,6
canonical
ˈsyðˈøsd
#canonical
0/3
ˈsyðˈøst2
ˈsyðˈøst̞1
sydøst, n.
/syd.ˈøst/ R = 2,0
canonical
syðˈøsd
#canonical
7/33
syðˈøst16
ˈsyðˈøst5
sʏðˈøsd3
sʏðˈøst1
ˈsyðˈøsd1
sydøst, n.
/ˈsyd.ˈøst/ R = 0,0
canonical
ˈsyðˈøsd
#canonical
0/1
ˈsyðˈøst1
sydøstfor, adv.
/syd.ˈøst.fɔr/ R = 0,0
canonical
syðˈøsdfʌ
#canonical
0/1
syðˈøsdˈfʌ1
sydøstlig, adj.
/syd.ˈøst.li/ R = 16,7
canonical
syðˈøsdli
#canonical
1/3
syðˈøsli1
syðˈøsl̥ɪ1
sydøstlige, adj.
/syd.ˈøst.liː.ə/ R = 7,5
canonical
syðˈøsdliːi
#canonical
3/8
syðˈøsdliː2
syðˈøsdlyː1
syðˈøsliːi1
t͡syðˈøsdliː1
sydøstlige, adj.
/syd.ˈøst.liːˀ.ə/ R = 9,1
canonical
syðˈøsdliːˀi
#canonical
0/1
syðˈøsdliːi1
sydøstlige, adj.
/ˈsyd.ˈøst.liː.ə/ R = 0,0
canonical
ˈsyðˈøsdliːi
#canonical
1/1
sydøstpå, adv.
/ˈsyd.ˈøst.ˈpɔːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈsyðˈøsdˈpɔːˀ
#canonical
0/1
ˈsyðˀˈøstˈpɔːˀ1
symmetrisk, adj.
/sy.ˈmeːˀ.trisk/ R = 6,8
canonical
syˈmeːˀtʁisg
#canonical
0/4
syˈmeːˀtʁisk2
syˈmeːˀtɪsg1
syˈmeːˀtʁɪsg1
synes, v.
/syns/ R = 12,5
canonical
ˈsyns
#canonical
3/6
syns1
ˈsys1
ˈsy̥s1
syv, num.
/syːˀv/ R = 2,8
canonical
ˈsywˀ
#canonical
6/9
syw1
sywˀ1
ˈsyːˀw1
, adv.
/sɔ/ R = 17,9
canonical
ˈsʌ
#canonical
1042/2499
605
317
ˈsɜ283
24
sə̥22
ˈsə22
21
s18
18
ˈzʌ16
ˈsɔ15
10
9
ˈsɪ9
sɪ̥6
6
ˈsɔːˀ6
5
sʌ̥4
3
3
ˈsɜ̥3
ˈzɜ3
sɔːˀ2
2
2
ˈsɪ̥2
ˈsʌħ2
ˈzɪ2
2
də̥1
sn̩1
1
1
1
z1
ðə1
ðʌ1
ˈdɜ1
ˈs1
ˈsɐ1
ˈsɒ1
ˈsə̥1
ˈsʏ1
ˈzə1
, adv.
/sɔːˀ/ R = 15,0
canonical
ˈsɔːˀ
#canonical
4/5
1
, conj.
/sɔ/ R = 24,2
canonical
ˈsʌ
#canonical
4/332
174
119
9
s5
4
3
sə̥3
2
2
sa1
1
sɪ̥1
1
1
1
ˈsɜ1
, v.
/sɔ/ R = 50,0
canonical
ˈsʌ
#canonical
0/1
ˈsɔːˀ1
sådan, adj.
/ˈsɔ.dan/ R = 53,5
canonical
ˈsʌdan
#canonical
0/101
sn̩28
sn12
ˈsʌdn̩10
sʌn8
sən6
sʌdn̩5
sn̩̥3
ˈsn̩3
s2
2
zn̩2
ˈsn2
ˈsɜn2
ˈsʌ2
ˈsʌn2
ˈsʌnˀn̩2
1
sə̥1
sɜnn̩1
sɪn1
1
sʌnˀn̩1
1
ˈsɜnn̩1
ˈsɜn̩1
ˈsʌdn1
sådan, adv.
/sɔ.ˈdan/ R = 0,0
canonical
sʌˈdan
#canonical
2/2
sådan, adv.
/ˈsɔ.dan/ R = 43,9
canonical
ˈsʌdan
#canonical
2/451
sn̩77
ˈsʌdn̩62
sʌdn̩41
sʌn25
ˈsʌn25
ˈsʌnˀn̩23
sʌnn̩19
ˈsɜn17
sən15
ˈsn̩15
ˈsʌnˀ12
sn10
sʌnˀn̩10
ˈsʌnn̩10
sʌn̩9
ˈsʌn̩7
sədn̩5
ˈsɜnˀ5
ˈsɜdn̩4
3
2
sənn̩2
sənˀ2
sɜdn̩2
sɜn̩2
zn̩2
zʌn2
ˈsən2
ˈsɜnn̩2
1
snn̩1
snˀn̩1
sn̥1
sn̩n̩1
sn̩ˀ1
səgn̩1
sənˀn̩1
sən̞1
sən̩1
sə̃1
sɛn1
sɜn1
sɪn1
sɪ̥1
sʊdn̩1
sʌdn1
sʌɾ̃ən1
zm1
zədn̩1
zən1
ˈsnˀn̩1
ˈsn̩ˀ1
ˈsn̩ˀn̩1
ˈsɜ1
ˈsɜd1
ˈsɜnˀn̩1
ˈsɪdn̩1
ˈsʌ1
ˈsʌd1
ˈsʌdn1
ˈsʌn̩ˀ1
ˈsʌɹan1
ˈsʌˈdan1
ˈsʌ̃ð1
ˈsʏnˀn̩1
ˈzʌn1
sådan, adv.
/ˈsɔ.ˈdan/ R = 25,0
canonical
ˈsʌˈdan
#canonical
3/12
ˈsɜn2
ˈsʌˈɹan2
sʌdan1
sʌn1
ˈsn̩1
ˈsʌn1
ˈsʌˈdanˀ1
således, adv.
/sɔ.ˈleːd.əs/ R = 0,0
canonical
sʌˈleːð̩s
#canonical
1/1
således, adv.
/ˈsɔ.leːd.əs/ R = 28,6
canonical
ˈsʌleːð̩s
#canonical
0/2
ˈsʌleðs2
således, adv.
/ˈsɔ.ˈleːd.əs/ R = 8,6
canonical
ˈsʌˈleːð̩s
#canonical
1/5
ˈsʌˈleːðs2
sʌˈleːð̩s1
ˈsʌˈleð̩s1
sædvanlig, adj.
/sɛd.ˈvaːˀn.li/ R = 20,0
canonical
sɛðˈvæːˀnli
#canonical
0/1
sɛˈvæːˀni1
særlig, adj.
/ˈsɛr.li/ R = 10,0
canonical
ˈsæɐ̯li
#canonical
1/2
ˈsali1
særligt, adj.
/ˈsɛr.lit/ R = 50,0
canonical
ˈsæɐ̯lid
#canonical
0/2
ˈsal̩1
ˈsaːl̩1
sæt, v.
/sɛt/ R = 0,0
canonical
ˈsɛd
#canonical
1/2
sɛd1
sætningen, n.
/ˈsɛt.nenˀg.ən/ R = 0,0
canonical
ˈsɛdneŋˀŋ̩
#canonical
1/1
sætte, v.
/ˈsɛt.ə/ R = 23,3
canonical
ˈsɛdə
#canonical
3/15
sɛd6
ˈsɛɾə2
sɛt1
sɛðə1
zɛd1
ˈzɛd1
sætter, v.
/ˈsɛt.ər/ R = 18,8
canonical
ˈsɛdɐ
#canonical
10/40
ˈsɛɾɐ13
sɛɾɐ4
ˈsɛɹɐ3
sɛdɐ2
ˈsɛɾə2
sɛɹɐ1
ˈseɹə1
ˈsɛð̝a1
ˈsɛɐ1
ˈsɛɾɛ1
ˈsɛ̥dɐ̥1
sættes, v.
/ˈsɛt.əs/ R = 20,0
canonical
ˈsɛdəs
#canonical
0/1
ˈsɛɾəs1
, n.
/søːˀ/ R = 0,3
canonical
ˈsøːˀ
#canonical
78/84
søːˀ2
ˈsøːˀj2
ˈsøːçˀ1
ˈsœːˀ1
søbred, n.
/ˈsø.bredˀ/ R = 0,0
canonical
ˈsøbʁæðˀ
#canonical
1/1
søbredden, n.
/ˈsø.bredˀ.ən/ R = 0,0
canonical
ˈsøbʁæðˀn̩
#canonical
4/5
ˈsøˈbʁæðˀn̩1
sød, adj.
/søːˀd/ R = 0,0
canonical
ˈsøðˀ
#canonical
1/1
søen, n.
/ˈsøːˀ.ən/ R = 3,1
canonical
ˈsøːˀøn
#canonical
22/38
ˈsøːˀn̩9
ˈsøːˀn5
ˈsøːn1
ˈsøːˀən1
søens, n.
/ˈsøːˀ.əns/ R = 0,0
canonical
ˈsøːˀøns
#canonical
2/3
ˈsøːˀn̩s1
søndagen, n.
/ˈsœnˀ.daːˀg.ən/ R = 0,0
canonical
ˈsœnˀdæːˀæn
#canonical
0/1
ˈsœnˀdæːˀn̩1
sønden, adv.
/ˈsøn.ən/ R = 25,0
canonical
ˈsønn̩
#canonical
0/3
ˈsœnn̩2
ˈsøn̩1
sørge, v.
/ˈsœr.ə/ R = 25,0
canonical
ˈsɶːɐ
#canonical
0/1
ˈsɶː1
sørger, v.
/ˈsœr.ər/ R = 50,0
canonical
ˈsɶːɐ
#canonical
0/3
ˈsœɐ̯1
ˈsɶɐ̯1
ˈsɶɶ1
t'et, n.
/ˈteːˀ.əd/ R = 0,0
canonical
ˈteːˀð̩
#canonical
1/1
t-kryds, n.
/ˈteːˀ.krys/ R = 0,0
canonical
ˈteːˀkʁys
#canonical
0/1
ˈteːˀˈkʁys1
t-krydset, n.
/ˈteːˀ.krys.əd/ R = 0,0
canonical
ˈteːˀkʁysð̩
#canonical
1/1
t, n.
/teːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈteːˀ
#canonical
1/1
tabt, v.
/tapt/ R = 25,0
canonical
ˈtɑbd
#canonical
0/1
ˈtɑb1
tabte, v.
/ˈtap.tə/ R = 40,0
canonical
ˈtɑbdə
#canonical
0/1
ˈtɑb1
tag, n.
/taːˀg/ R = 0,0
canonical
ˈtæːˀ
#canonical
2/5
ˈtæːˀj2
ˈtæjˀ1
tage, v.
/taːˀ/ R = 32,9
canonical
ˈtæːˀ
#canonical
6/19
ˈta8
ta3
d͡zʌ1
ˈtæjˀ1
tager, v.
/taːˀr/ R = 6,8
canonical
ˈtɑːˀ
#canonical
81/100
9
ˈsɑːˀ4
tɑːˀ3
ˈtɑ2
ˈtɑː1
tager, v.
/ˈtaːˀr/ R = 12,5
canonical
ˈtɑːˀ
#canonical
1/2
ˈsɑːˀ1
taget, n.
/ˈtaːˀg.əd/ R = 0,0
canonical
ˈtæːˀð̩
#canonical
9/10
ˈtæːˀjð̩1
taget, v.
/ˈtaːg.əd/ R = 40,0
canonical
ˈtæːjð̩
#canonical
0/4
tæð1
tæð̩1
ˈtæːð1
ˈtæːð̩1
taget, v.
/ˈtaːˀg.əd/ R = 20,0
canonical
ˈtæːˀð̩
#canonical
0/1
tæːæð1
tagetagen, n.
/ˈtag.e.taː.sjən/ R = 15,0
canonical
ˈtɑwetæːɕən
#canonical
0/2
ˈtɑwesæjɕn̩1
ˈtɑwetæːɕn̩1
tagetagen, n.
/ˈtag.e.taːˀ.sjən/ R = 9,1
canonical
ˈtɑwetæːˀɕən
#canonical
0/2
ˈtɑwetæːˀɕn̩2
tagvindue, n.
/ˈtag.ven.du/ R = 12,5
canonical
ˈtɑwvendu
#canonical
0/1
ˈtɑwvendʊ1
tak, n.
/tak/ R = 7,1
canonical
ˈtɑg
#canonical
19/28
ˈtɑk4
ˈtɑx2
ˈtag1
ˈtax1
ˈtɑɣ1
takkede, adj.
/ˈtak.əd.ə/ R = 23,3
canonical
ˈtɑgð̩ð̩
#canonical
1/6
ˈtɑgð̩3
ˈtɑgəð1
ˈtɑɣəð̩1
takker, n.
/ˈtak.ər/ R = 7,8
canonical
ˈtɑgɐ
#canonical
11/16
ˈtɑɣɐ4
ˈtɑɣɑ1
takkerne, n.
/ˈtak.ər.nə/ R = 6,3
canonical
ˈtɑgɐnə
#canonical
4/8
ˈtɑgɐn1
ˈtɑgɐnɪ1
ˈtɑɣɐnə1
ˈtɑɣɐnɛ1
takket, adj.
/ˈtak.əd/ R = 6,3
canonical
ˈtɑgð̩
#canonical
3/4
ˈtɑgɪ1
tale, v.
/ˈtaːl.ə/ R = 0,0
canonical
ˈtæːlə
#canonical
1/1
taler, v.
/ˈtaːˀl.ər/ R = 16,7
canonical
ˈtæːˀlɐ
#canonical
0/3
ˈtæːˀl2
tæːlɐ1
talte, v.
/ˈtaːl.tə/ R = 0,0
canonical
ˈtæːldə
#canonical
0/1
ˈtæːˀldə1
tand, n.
/tanˀ/ R = 0,0
canonical
ˈtanˀ
#canonical
1/1
teater, n.
/te.ˈaːˀt.ər/ R = 7,1
canonical
teˈæːˀdɐ
#canonical
1/2
tˈæːˀdɐ1
teateret, n.
/te.ˈaːˀt.ər.əd/ R = 21,1
canonical
teˈæːˀdɐð̩
#canonical
0/19
tˈæːˀdɐð4
taˈæːˀdɐð3
teˈæːˀdɐð3
tˈæjˀdɐð2
sɐˈæːˀdɐð1
taˈæːˀdʁɐð1
teˈæːˀdɐ1
teˈæːˀdɐɐð1
teˈæːˀdʁəð1
təˈæːˀdɐð1
tɛˈæːˀdɐð1
tegn, v.
/tajˀn/ R = 0,0
canonical
ˈtɑjˀn
#canonical
1/1
tegne, v.
/ˈtaj.nə/ R = 22,9
canonical
ˈtɑjnə
#canonical
0/7
tɑjn3
tɑj1
tɑjnɛ1
tɑjn̩1
ˈtajn̩1
tegner, v.
/ˈtaj.nər/ R = 3,3
canonical
ˈtɑjnɐ
#canonical
9/12
tajna1
tɑjnɐ1
ˈtɑjn̞ɐ1
tegnet, v.
/ˈtaj.nəd/ R = 5,5
canonical
ˈtɑjnð̩
#canonical
4/11
tɑjnð̩3
tɑjnə1
tɑjnəð1
ˈtɑjnɐ1
ˈtɑjnɛ1
tegning, n.
/ˈtaj.neng/ R = 8,3
canonical
ˈtɑjneŋ
#canonical
3/6
ˈtajneŋ1
ˈtɑjnɛŋ1
ˈtɑjnɪŋ1
tegningen, n.
/ˈtaj.nenˀg.ən/ R = 0,0
canonical
ˈtɑjneŋˀŋ̩
#canonical
5/5
tegninger, n.
/ˈtaj.neng.ər/ R = 14,3
canonical
ˈtɑjneŋɐ
#canonical
0/1
ˈtajneŋɐ1
tegninger, n.
/ˈtaj.nenˀg.ər/ R = 0,0
canonical
ˈtɑjneŋˀɐ
#canonical
1/1
tekst, n.
/tɛkst/ R = 0,0
canonical
ˈtɛgsd
#canonical
1/1
teksten, n.
/ˈtɛk.stən/ R = 8,3
canonical
ˈtɛgsdn̩
#canonical
7/12
ˈtɛxsdn̩3
ˈtɛçsdn̩1
ˈt̞ɛxsdn̩1
tekstens, n.
/ˈtɛk.stəns/ R = 14,3
canonical
ˈtɛgsdn̩s
#canonical
0/1
ˈtɛɣsdn̩s1
telefon, n.
/tel.ə.ˈfoːˀn/ R = 0,0
canonical
teləˈfoːˀn
#canonical
1/1
telefonboks, n.
/tel.ə.ˈfoːˀn.bɔks/ R = 9,0
canonical
teləˈfoːˀnbʌgs
#canonical
4/17
teləˈfoːˀnˈbʌgs1
teləˈfoːˀŋbʌgs1
teləˈfõːˀbʌgs1
teləˈv̝oːˀnbʌgs1
telˈfoːˀmbʌgs1
telˈfoːˀnbʌgs1
telˈfoːˀnbʌɣs1
telˈfoːˀnβʌɣs1
telˈfoːˀŋbʌgs1
tel̩ˈfoːˀmbʌgs1
tenˈfoːˀmbʌgs1
tɛləˈfoːˀnbʌgs1
tɪlʏˈfoːˀnbʌgs1
telefonboksen, n.
/tel.ə.ˈfoːˀn.bɔk.sən/ R = 8,1
canonical
teləˈfoːˀnbʌgsn̩
#canonical
8/31
telˈfoːˀnbʌgsn̩9
teləˈfoːˀmbʌgsn̩3
tel̩ˈfoːˀnbʌgsn̩2
sɪlˈfoːˀnbʌɣsn̩1
teləˈfoːˀnˈbʌgsn̩1
teləˈfõːˀbʌgsn̩1
telˈfoːnbʌɣsn̩1
telˈfõːbʌgsn̩1
telˈv̞oːˀnβʌɣsn̩1
tel̩ˈfoːmbʌgsn̩1
tel̩ˈfoːˀŋbʌgsn̩1
tɪlɪˈfoːˀnbʌgsn̩1
telefonboksens, n.
/tel.ə.ˈfoːˀn.bɔk.səns/ R = 6,7
canonical
teləˈfoːˀnbʌgsn̩s
#canonical
0/1
telˈfoːˀnbʌgsn̩s1
temmelig, adv.
/ˈtɛm.ə.li/ R = 25,0
canonical
ˈtɛmm̩li
#canonical
0/2
ˈtɛmli1
ˈtɛmni1
terminologien, n.
/tɛr.mi.no.lo.ˈgiːˀ.ən/ R = 26,7
canonical
tæɐ̯minoloˈgiːˀin
#canonical
0/1
tæɐ̯mnol̩ˈgɪːˀn1
ti, num.
/tiːˀ/ R = 6,0
canonical
ˈtiːˀ
#canonical
21/25
ˈti2
ˈtɪːˀ2
ticentimeterspunkt, n.
/ˈtiːˀ.sɛn.ti.meːˀt.ərs.ponˀkt/ R = 14,3
canonical
ˈtiːˀsɛntimeːˀdɐspɔŋˀd
#canonical
0/1
ˈtiːˀpsɪntɪmeːˀɾɐspɔŋˀd1
tid, n.
/tiːˀd/ R = 0,0
canonical
ˈtiðˀ
#canonical
9/9
tiden, n.
/ˈtiːˀd.ən/ R = 36,4
canonical
ˈtiðˀn̩
#canonical
3/11
ˈsɪn1
ˈsɪðn̩1
ˈtin1
ˈtiðˀn1
ˈtiːˀn̩1
ˈtɪðˀn1
ˈtɪð̞ˀn1
ˈziðn̩1
tidligere, adj.
/ˈtid.liː.ər.ə/ R = 25,0
canonical
ˈtiðliːɐɐ
#canonical
0/2
ˈtiðliɐ2
tidligere, adj.
/ˈtid.liːˀ.ər.ə/ R = 33,3
canonical
ˈtiðliːˀɐɐ
#canonical
0/1
ˈtiðliɐ̯ˀ1
tidligt, adj.
/ˈtid.lit/ R = 50,0
canonical
ˈtiðlid
#canonical
0/1
ˈtɪðlʏ1
tidsel, n.
/ˈtis.əl/ R = 0,0
canonical
ˈtisl̩
#canonical
1/1
tidspunkt, n.
/ˈtids.ponˀkt/ R = 17,4
canonical
ˈtiðspɔŋˀd
#canonical
3/16
ˈtiðspɔŋˀ5
ˈtisbɔŋˀd1
ˈtispɔŋˀ1
ˈtiðsfɔŋˀ1
ˈtɪsbɔŋˀ1
ˈtɪsbɔŋˀt1
ˈtɪspɔŋˀ1
ˈtɪðspɔŋˀd1
ˈtɪðsɸɔŋˀ1
til, adv.
/tel/ R = 29,2
canonical
ˈtel
#canonical
5/16
ˈte5
te3
1
ˈse1
ˈte̥1
til, conj.
/tel/ R = 36,1
canonical
ˈtel
#canonical
1/24
te21
1
1
til, prp.
/tel/ R = 41,4
canonical
ˈtel
#canonical
16/1133
te706
129
tel66
41
30
ˈte30
tɪ̥19
17
se14
te̥11
9
8
ze7
3
tə̥3
sɪ̥2
2
ˈteːˀ2
d͡ze1
1
se̥1
t1
teː1
ty1
tɛ̥1
t͡jə1
t͡se1
t͡ɕe1
t͡ɕə1
1
1
ˈsa1
ˈse1
ˈsɪ1
ˈteɫ1
ˈze1
tilbage, adv.
/te.ˈbaːg.ə/ R = 21,3
canonical
teˈbæːɪ
#canonical
8/57
teˈbæːæ21
təˈbæːæ4
təˈbæːɪ3
tɪˈbæːæ3
tɪˈbæː2
seˈbæːæ1
səˈbæː1
səˈbæːæ1
teˈbæː1
teˈbæːjə1
te̥ˈbæː1
təbæːɪ1
təˈbæj1
təˈbæː1
tɛˈbæːj1
tɪˈbæːɪ1
tɪ̥bæː1
zeˈbæː1
zəˈbæː1
zəˈbæːɪ1
zɛˈbæːæ1
tilbageværende, adj.
/te.ˈbaːg.ə.vɛːˀr.ə.nə/ R = 0,0
canonical
teˈbæːɪvæːˀɐnə
#canonical
1/1
tilbyde, v.
/ˈtel.byːˀd.ə/ R = 0,0
canonical
ˈtelbyðˀð̩
#canonical
1/1
tilfælde, n.
/ˈtel.fɛlˀ.ə/ R = 12,5
canonical
ˈtelfɛlˀə
#canonical
0/1
ˈtelfɛlˀl̩1
tilføje, v.
/ˈtel.føjˀ.ə/ R = 25,0
canonical
ˈtelfʌjˀɪ
#canonical
0/2
ˈtelfɶjˀə1
ˈtɪlfʌjə̥1
tilføjelse, n.
/ˈtel.føjˀ.əl.sə/ R = 0,0
canonical
ˈtelfʌjˀl̩sə
#canonical
0/1
ˈtelfɶjˀl̩sə1
tilføjelser, n.
/ˈtel.føjˀ.əl.sər/ R = 0,0
canonical
ˈtelfʌjˀl̩sɐ
#canonical
0/1
ˈtelfɶjˀl̩sɐ1
tilgroede, v.
/ˈtel.groːˀ.əd.ə/ R = 17,0
canonical
ˈtelgʁoːˀð̩ð̩
#canonical
0/10
ˈtelgʁoːˀð̩5
ˈselgʁoðˀ1
ˈtelgʁoðˀ1
ˈtelgʁoːð̩1
ˈtelgʁoːˀðə1
ˈtelgʁoːˀəð̩1
tilgroet, v.
/ˈtel.groːˀ.əd/ R = 8,0
canonical
ˈtelgʁoːˀð̩
#canonical
10/18
ˈtelgʁoðˀ2
ˈtelgʁoːˀð2
ˈtelgʁoð1
ˈtelgʁoːð̩1
ˈtelkʁoəð1
ˈtelxʁoːˀð̩1
tilpasse, v.
/ˈtel.pas.ə/ R = 14,3
canonical
ˈtelpasə
#canonical
0/1
ˈtelpas1
tilsvarende, adj.
/ˈtel.svaːˀr.ə.nə/ R = 5,5
canonical
ˈtelsvɑːˀɑnə
#canonical
5/10
ˈtelsvɑːˀnə4
ˈtelsvɑːnɪ1
ting, n.
/tenˀg/ R = 1,9
canonical
ˈteŋˀ
#canonical
12/13
ˈteŋ1
tingester, n.
/ˈteng.ə.stər/ R = 14,3
canonical
ˈteŋŋ̩sdɐ
#canonical
0/1
ˈteŋ̩sdɐ1
tja, interj.
/tja/ R = 0,0
canonical
ˈtja
#canonical
1/1
tjek, n.
/tjɛk/ R = 0,0
canonical
ˈtjɛg
#canonical
1/1
tjekke, v.
/ˈtjɛk.ə/ R = 20,0
canonical
ˈtjɛgə
#canonical
0/1
ˈtjɛɣə1
to, num.
/toːˀ/ R = 2,1
canonical
ˈtoːˀ
#canonical
158/166
to6
toːˀ1
ˈto1
tom, adj.
/tɔmˀ/ R = 0,0
canonical
ˈtʌmˀ
#canonical
2/2
tomme, adj.
/ˈtɔm.ə/ R = 0,0
canonical
ˈtʌmə
#canonical
4/4
top, n.
/tɔp/ R = 0,0
canonical
ˈtʌb
#canonical
2/2
toppen, n.
/ˈtɔp.ən/ R = 2,4
canonical
ˈtʌbm̩
#canonical
19/21
ˈtʌbn̩2
toppunktet, n.
/ˈtɔp.ponˀk.təd/ R = 0,0
canonical
ˈtʌbpɔŋˀdð̩
#canonical
1/1
tosprogede, adj.
/ˈto.sprɔːˀv.əd.ə/ R = 10,0
canonical
ˈtosbʁɔwˀð̩ð̩
#canonical
0/1
ˈtosbʁɔwˀwð̩1
totempæl, n.
/ˈtoː.tɛm.pɛːˀl/ R = 8,3
canonical
ˈtoːtɛmpɛːˀl
#canonical
7/23
ˈtoːtəmpɛːˀl5
ˈtotɛmpɛːˀl2
ˈtoːtm̩pɛːˀl2
ˈtotm̩pɛːˀl1
ˈtoːsɛmpɛːˀl̥1
ˈtoːsɪmpeːˀl1
ˈtoːsʏmpɛːˀl1
ˈtoːtɪmpɛːˀl1
ˈtoːɹəmpɛːˀl1
ˈtoːˈtɪmˈpɛːˀl1
totempælen, n.
/ˈtoː.tɛm.pɛːˀl.ən/ R = 13,3
canonical
ˈtoːtɛmpɛːˀln̩
#canonical
3/20
ˈtoːtəmpɛːˀln̩5
ˈtoːsəmpɛːˀn̩2
ˈtoːtəmpɛːˀn̩2
ˈtotɛmpɛːˀln̩1
ˈtoːsɪmpɛːˀln̩1
ˈtoːtəmbɛːˀln̩1
ˈtoːtɛmpɛln1
ˈtoːzəmbɛːˀn̩1
ˈtoːzəmpɛːˀln̩1
ˈtoːzɛmpɛːˀln̩1
ˈtoːθm̩pɛːˀln̩1
totempælens, n.
/ˈtoː.tɛm.pɛːˀl.əns/ R = 23,1
canonical
ˈtoːtɛmpɛːˀln̩s
#canonical
0/1
ˈtotm̩pɛːˀn̩s1
trafikerede, adj.
/tra.fi.ˈkeːˀr.əd.ə/ R = 36,4
canonical
tʁɑfiˈkeːˀɐð̩
#canonical
0/1
tʁɑv̝ɪˈkeɐ̯ˀð̩1
trafiklyset, n.
/tra.ˈfik.lyːˀs.əd/ R = 0,0
canonical
tʁɑˈfiglyːˀsð̩
#canonical
1/1
tramper, v.
/ˈtram.pər/ R = 0,0
canonical
ˈtʁɑmbɐ
#canonical
1/1
tre, num.
/treːˀ/ R = 5,8
canonical
ˈtʁæːˀ
#canonical
35/73
ˈtʁæjˀ26
tʁæ8
tʁɛ1
ˈsʁæjˀ1
ˈtʁeːˀ1
ˈtʁæː1
tre, num.
/trɛːˀ/ R = 20,0
canonical
ˈtʁæːˀ
#canonical
0/2
tʁæ1
tʁæjˀ1
tredive, num.
/ˈtrɛd.və/ R = 0,0
canonical
ˈtʁaðvə
#canonical
1/1
tredje, num.
/ˈtred.jə/ R = 25,0
canonical
ˈtʁæðjə
#canonical
0/2
ˈtʁæðɪ1
ˈtʁæð̩1
tredjedel, n.
/ˈtred.jə.deːˀl/ R = 6,1
canonical
ˈtʁæðjədeːˀl
#canonical
4/9
ˈtʁæðɪdeːˀl3
ˈtʁæðjɪdeːˀl1
ˈtʁæðɹeːˀl1
tredjedele, n.
/ˈtred.jə.deːl.ə/ R = 18,2
canonical
ˈtʁæðjədeːlə
#canonical
0/1
ˈtʁæðɪdeːl1
treetages, adj.
/ˈtre.e.taːˀ.sjəs/ R = 9,1
canonical
ˈtʁæetæːˀɕəs
#canonical
0/1
ˈtʁæɪtæːˀɕɪs1
trekant, n.
/ˈtre.kanˀt/ R = 0,5
canonical
ˈtʁækanˀd
#canonical
101/169
ˈtʁækanˀt46
ˈtʁɛkanˀt7
ˈtʁækanˀ6
tʁækanˀd5
tʁækanˀt1
ˈtʁæjkanˀt1
ˈtʁæɣanˀd1
ˈtʁɛkanˀd1
trekantede, adj.
/ˈtre.kanˀ.təd.ə/ R = 20,0
canonical
ˈtʁækanˀdð̩ð̩
#canonical
0/1
ˈtʁækandð̩1
trekanten, n.
/ˈtre.kanˀ.tən/ R = 0,4
canonical
ˈtʁækanˀdn̩
#canonical
25/28
ˈtʁæjkanˀdn̩2
ˈtʁæɣanˀdn̩1
trekanter, n.
/ˈtre.kanˀ.tər/ R = 0,0
canonical
ˈtʁækanˀdɐ
#canonical
3/3
trekanterne, n.
/ˈtre.kanˀ.tər.nə/ R = 9,1
canonical
ˈtʁækanˀdɐnə
#canonical
0/1
ˈtʁækandɐnə1
trekantet, adj.
/ˈtre.kanˀ.təd/ R = 0,0
canonical
ˈtʁækanˀdð̩
#canonical
1/1
trekvart, adj.
/tre.ˈkvart/ R = 0,0
canonical
tʁæˈkvɑːd
#canonical
1/1
tresserdør, n.
/ˈtres.ər.dœːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈtʁæsɐdɶɐ̯ˀ
#canonical
1/1
trin, n.
/trin/ R = 0,0
canonical
ˈtʁin
#canonical
0/2
tʁin2
trisset, v.
/ˈtris.əd/ R = 0,0
canonical
ˈtʁisð̩
#canonical
0/1
tʁisð̩1
trist, adj.
/trist/ R = 0,0
canonical
ˈtʁisd
#canonical
1/1
tro, v.
/troːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈtʁoːˀ
#canonical
3/3
troede, v.
/ˈtroː.əd.ə/ R = 45,8
canonical
ˈtʁoːð̩ð̩
#canonical
0/4
ˈtʁoð3
ˈtʁoð̩1
tror, v.
/troːˀr/ R = 7,4
canonical
ˈtʁoɐ̯ˀ
#canonical
45/65
tʁoɐ̯ˀ6
ˈtʁoɐ̯3
ˈtoɐ̯ˀ2
ˈtʁɒ2
tʁo1
tʁoɐ̯1
tʁɒ1
tʁɔ1
ˈtʁoːˀ1
ˈtʁɒɐ̯ˀ1
ˈtʁɒːˀ1
trykker, n.
/ˈtrøk.ər/ R = 0,0
canonical
ˈtʁœgɐ
#canonical
0/1
ˈtʁœgə1
træ, n.
/trɛːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈtʁæːˀ
#canonical
13/14
ˈtʁaːˀ1
træder, v.
/ˈtrɛːˀd.ər/ R = 33,3
canonical
ˈtʁæðˀɐ
#canonical
0/2
tʁæð1
tʁæɐ1
træer, n.
/ˈtrɛːˀ.ər/ R = 0,0
canonical
ˈtʁæːˀɐ
#canonical
1/1
træet, n.
/ˈtrɛːˀ.əd/ R = 0,0
canonical
ˈtʁæːˀð̩
#canonical
17/18
ˈtʁæːˀəð1
træets, n.
/ˈtrɛːˀ.əds/ R = 0,0
canonical
ˈtʁæːˀð̩s
#canonical
1/1
trække, v.
/ˈtrɛk.ə/ R = 20,0
canonical
ˈtʁagə
#canonical
0/1
ˈtʁag1
trækker, v.
/ˈtrɛk.ər/ R = 6,7
canonical
ˈtʁagɐ
#canonical
4/6
tʁaɣɐ1
ˈtʁagɛ1
træstammen, n.
/ˈtrɛ.stam.ən/ R = 0,0
canonical
ˈtʁasdɑmm̩
#canonical
1/1
tur, n.
/tuːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈtuɐ̯ˀ
#canonical
3/6
ˈtuːˀɐ̯2
tuɐ̯ˀ1
turen, n.
/ˈtuːˀr.ən/ R = 0,0
canonical
ˈtuːˀɐn
#canonical
3/3
tvivl, n.
/tvivˀl/ R = 16,7
canonical
ˈtviwˀl
#canonical
1/2
ˈt͡ɕʏwˀl1
tværgade, n.
/ˈtvɛr.gaːd.ə/ R = 12,5
canonical
ˈtvæɐ̯gæːð̩
#canonical
0/1
ˈtvæɐ̯gæːð1
tværs, adv.
/tvɛrs/ R = 6,0
canonical
ˈtvæɐ̯s
#canonical
7/10
ˈtvas2
tvas1
tværvej, n.
/ˈtvɛr.vajˀ/ R = 0,0
canonical
ˈtvæɐ̯vɑjˀ
#canonical
0/1
ˈtvɛɐ̯vɑjˀ1
tværvindue, n.
/ˈtvɛr.ven.du/ R = 0,0
canonical
ˈtvæɐ̯vendu
#canonical
0/1
ˈtvɛɐ̯vendu1
tyde, v.
/ˈtyːd.ə/ R = 50,0
canonical
ˈtyːð̩
#canonical
0/1
ˈtyð1
tydeligt, adj.
/ˈtyːd.ə.lit/ R = 28,6
canonical
ˈtyːð̩lid
#canonical
0/1
ˈtyːðli1
tynd, adj.
/tønˀ/ R = 0,0
canonical
ˈtønˀ
#canonical
1/1
typisk, adj.
/ˈtyp.isk/ R = 0,0
canonical
ˈtybisg
#canonical
1/1
tysk, n.
/tysk/ R = 0,0
canonical
ˈtysg
#canonical
0/1
ˈtysk1
tyve, num.
/ˈtyːv.ə/ R = 0,0
canonical
ˈtyːʊ
#canonical
1/1
tænke, v.
/ˈtɛnk.ə/ R = 33,3
canonical
ˈtɛŋgə
#canonical
0/3
tɛŋ1
ˈtɛŋ1
ˈtɛŋg1
tænker, v.
/ˈtɛnk.ər/ R = 0,0
canonical
ˈtɛŋgɐ
#canonical
1/1
tænkt, v.
/ˈtɛnˀkt/ R = 20,0
canonical
ˈtɛŋˀd
#canonical
0/1
ˈtɛŋˀ1
tænkte, v.
/ˈtɛnk.tə/ R = 31,4
canonical
ˈtɛŋdə
#canonical
0/7
ˈtɛŋd2
tɛŋɹə1
ˈteŋg1
ˈtɛŋ1
ˈtɛŋt1
ˈtɪŋ1
tæt, adj.
/tɛt/ R = 0,0
canonical
ˈtɛd
#canonical
6/6
tættere, adj.
/ˈtɛt.ər.ə/ R = 15,0
canonical
ˈtɛdɐɐ
#canonical
2/4
ˈtɛdɐ1
ˈtɛɾɐ1
tør, v.
/tœr/ R = 16,7
canonical
ˈtɶɐ̯
#canonical
0/2
tœɐ̯1
1
tørt, adj.
/tœrˀt/ R = 0,0
canonical
ˈtɶɐ̯ˀd
#canonical
0/1
ˈtœɐ̯ˀd1
u-sving, n.
/ˈuːˀ.svenˀg/ R = 0,0
canonical
ˈuːˀsveŋˀ
#canonical
2/2
u, n.
/uːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈuːˀ
#canonical
1/1
uanset, prp.
/ˈu.an.ˈseːˀt/ R = 0,0
canonical
ˈuanˈseːˀd
#canonical
1/1
ud, adv.
/uːˀd/ R = 4,8
canonical
ˈuðˀ
#canonical
217/248
ˈuð11
ˈʊðˀ6
uðˀ2
ˈuːˀ2
ˈʏð2
1
w1
ˈu1
ˈuðθˀ1
ˈuːˀð1
ˈʊ1
ˈʊð1
ˈʏðˀ1
ude, adv.
/ˈuːd.ə/ R = 26,2
canonical
ˈuːð̩
#canonical
13/28
ˈuːð6
ˈuð3
ˈuðð̩2
ˈʊð2
ˈuð̩1
ˈʊ1
udefra, adv.
/ˈuːd.ə.ˈfraːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈuːð̩ˈfʁɑːˀ
#canonical
0/1
ˈuːð̩fʁɑːˀ1
udelukkende, adv.
/ˈuːd.ə.ˈlok.ə.nə/ R = 25,0
canonical
ˈuːð̩ˈlɔgn̩ə
#canonical
0/1
ˈuð̩ˈlɔgnə1
uden, adv.
/ˈuːd.ən/ R = 27,6
canonical
ˈuːðn̩
#canonical
13/57
ˈuðn̩20
ˈuðn7
ˈuð̩n4
uðn2
ˈuːðn2
1
uðn̩1
ˈun1
ˈuðn̞1
ˈuːð̩n1
ˈðn1
ˈʊðn1
ˈʊðn̩1
ˈʊːn1
uden, conj.
/ˈuːd.ən/ R = 33,3
canonical
ˈuːðn̩
#canonical
0/3
ˈuð̩n2
ˈuðn1
uden, prp.
/ˈuːd.ən/ R = 16,7
canonical
ˈuːðn̩
#canonical
2/6
ˈuðn̩4
udendørs, adj.
/ˈuːd.ən.dœrs/ R = 14,8
canonical
ˈuːðn̩dɶɐ̯s
#canonical
0/11
ˈuːðn̩dɶːˀs3
ˈuðn̩dɶs2
ˈuðn̩dœs1
ˈuðn̩dœɐ̯ˀs1
ˈuðn̩ˈdɶɐ̯ˀs1
ˈuːðndɶːˀs1
ˈuːðn̩dœɐ̯ˀs1
ˈuːðn̩dɶɐ̯ˀs1
udendørs, adj.
/ˈuːd.ən.dœrˀs/ R = 6,7
canonical
ˈuːðn̩dɶɐ̯ˀs
#canonical
1/5
ˈuðn̩dœɐ̯ˀs1
ˈuðn̩dœːˀs1
ˈuːðn̩dœɐ̯ˀs1
ˈuːðn̩dœːˀɐ̯s1
udendørsservering, n.
/ˈuːd.ən.dœrs.sɛr.veːˀr.eng/ R = 17,6
canonical
ˈuːðn̩dɶɐ̯ssæɐ̯veɐ̯ˀeŋ
#canonical
0/14
ˈuðndœɐ̯səveɐ̯ˀeŋ1
ˈuðndœɐ̯ˀssɛveɐ̯ˀeŋ1
ˈuðn̩dœɐ̯ssaveɐ̯ˀeŋ1
ˈuðn̩dœɐ̯ssəveːˀaŋ1
ˈuðn̩dœɐ̯ssəveːˀɐ̯eŋ1
ˈuðn̩dœɐ̯ˀssav̝eɐ̯ˀeŋ1
ˈuðn̩dœːˀssaveɐ̯ˀeŋ1
ˈuðn̩dɶssəveɐ̯ˀŋ̩1
ˈuðn̩dɶɐ̯ssaveɐ̯ˀɛŋ1
ˈuðn̩dɶɐ̯ssɛˈveɐ̯ˀeŋ1
ˈuðn̩dɶːˀssəveɐ̯ˀeŋ1
ˈuðn̩tɶɐ̯ˀssaveɐ̯ˀeŋ1
ˈuːðn̩dœɐ̯ssaveːˀɐ̯eŋ1
ˈuːðn̩dœɐ̯ˀssəveɐ̯ˀeŋ1
udendørsservering, n.
/ˈuːd.ən.dœrs.sɛr.ˈveːˀr.eng/ R = 11,8
canonical
ˈuːðn̩dɶɐ̯ssæɐ̯ˈveɐ̯ˀeŋ
#canonical
0/1
ˈuðn̩dɶɐ̯ˀssɛˈveɐ̯ˀeŋ1
udendørsservering, n.
/ˈuːd.ən.dœrˀs.sɛr.veːˀr.eng/ R = 11,1
canonical
ˈuːðn̩dɶɐ̯ˀssæɐ̯veɐ̯ˀeŋ
#canonical
0/1
ˈuðn̩dɶɐ̯ˀssɛˈveɐ̯ˀeŋ1
udendørsservering, n.
/ˈuːd.ən.dœrˀs.sɛr.ˈveːˀr.eng/ R = 11,1
canonical
ˈuːðn̩dɶɐ̯ˀssæɐ̯ˈveɐ̯ˀeŋ
#canonical
0/1
ˈuðn̩dɶɐ̯ˀssɛˈveɐ̯ˀeŋ1
udendørsserveringen, n.
/ˈuːd.ən.dœrs.sɛr.veːˀr.eng.ən/ R = 15,3
canonical
ˈuːðn̩dɶɐ̯ssæɐ̯veɐ̯ˀeŋŋ̩
#canonical
0/4
ˈuðn̩dɶɐ̯ssaveɐ̯ˀeŋŋ̩1
ˈuðn̩dɶɐ̯ssəveɐ̯ˀeŋ1
ˈuðn̩dɶɐ̯səveɐ̯ˀeŋŋ̩1
ˈuːð̩ndɶɐ̯ˀssaveɐ̯ˀeŋŋ̩1
udendørsserveringen, n.
/ˈuːd.ən.dœrs.sɛr.veːˀr.enˀg.ən/ R = 13,2
canonical
ˈuːðn̩dɶɐ̯ssæɐ̯veɐ̯ˀeŋˀŋ̩
#canonical
0/2
ˈuð̩ndɶssaveɐ̯ˀeŋˀŋ̩1
ˈuːðn̩dœɐ̯ssaveɐ̯eŋˀŋ̩1
udenfor, adv.
/ˈuːd.ən.ˈfɔr/ R = 16,7
canonical
ˈuːðn̩ˈfʌ
#canonical
0/1
ˈuðn̩ˈfʌ1
udenom, adv.
/ˈuːd.ən.ɔm/ R = 0,0
canonical
ˈuːðn̩ʌm
#canonical
2/2
udgange, n.
/ˈud.gang.ə/ R = 16,7
canonical
ˈuðgɑŋə
#canonical
0/1
ˈuðgɑŋ̩1
udgangspunkt, n.
/ˈud.gangs.ponˀkt/ R = 9,1
canonical
ˈuðgɑŋspɔŋˀd
#canonical
0/1
ˈuðgɑŋspoŋˀd1
udgjorde, v.
/ˈud.gjoːˀr.ə/ R = 0,0
canonical
ˈuðgjoːˀɐ
#canonical
1/1
udgør, v.
/ˈud.gœːˀr/ R = 5,6
canonical
ˈuðgɶɐ̯ˀ
#canonical
2/3
ˈuðgɶɐ̯1
udgøre, v.
/ˈud.gœːˀr.ə/ R = 0,0
canonical
ˈuðgœːˀɐ
#canonical
0/1
ˈuðgɶːˀɐ1
udkant, n.
/ˈud.kanˀt/ R = 7,1
canonical
ˈuðkanˀd
#canonical
0/2
ˈuðkanˀ1
ˈuðkanˀt1
udsigtskløft, n.
/ˈud.sekts.kløft/ R = 8,3
canonical
ˈuðsegdskløfd
#canonical
0/1
ˈuðsegskløft1
udsigtspunkt, n.
/ˈud.sekts.ponˀkt/ R = 13,0
canonical
ˈuðsegdspɔŋˀd
#canonical
0/43
ˈuðsegspɔŋˀd11
ˈuðsegspɔŋˀt11
ˈuðseɣspɔŋˀd6
ˈuðseɣspɔŋˀt3
ˈuðsegspɔŋˀ2
ˈuðseɣspɔŋˀ2
ˈuðsegdpɔŋˀt1
ˈuðsegsˈpɔnˀd1
ˈuðsegsˈpɔŋˀd1
ˈuðsexspɔŋˀt1
ˈuðseɣspoŋˀd1
ˈuðsɪɣspɔŋˀd1
ˈuðzeɣspɔŋˀd1
ˈʊðsegspɔŋˀd1
udsigtspunktet, n.
/ˈud.sekts.ponˀk.təd/ R = 12,1
canonical
ˈuðsegdspɔŋˀdð̩
#canonical
0/14
ˈuðsegspɔŋˀdð̩8
ˈuðsegspɔŋˀdə2
ˈuðseɣspoŋˀdð̩2
ˈuðsegspɔŋˀtə1
ˈuðsegspɔŋˀɾð̩1
udtværede, v.
/ˈud.tvɛːˀr.əd.ə/ R = 11,1
canonical
ˈuðtvæːˀɐð̩
#canonical
0/1
ˈuðtveːˀɐð̩1
udtørrede, v.
/ˈud.tœrˀ.əd.ə/ R = 25,0
canonical
ˈuðtœːˀɐð̩
#canonical
0/3
ˈuðtœˀð1
ˈuðtɶɐ̯ˀð̩1
ˈuðtɶːˀð̩1
udtørret, v.
/ˈud.tœrˀ.əd/ R = 17,6
canonical
ˈuðtœːˀɐð
#canonical
0/22
ˈuðtœɐ̯ˀð̩11
ˈuðtɶɐ̯ˀð̩3
ˈuðtœ1
ˈuðtœɐ̯ð̩1
ˈuðtœɐ̯ˀð1
ˈuðtœˀð1
ˈuðtœːˀð̩1
ˈuðtɶˀð1
ˈuðtɶːˀð̩1
ˈʊðtœˀð1
uha, interj.
/ˈu.ˈha/ R = 0,0
canonical
ˈuˈha
#canonical
0/3
ˈuːˈɦa2
ˈuˈɦa1
ulige, adj.
/ˈu.liː.ə/ R = 0,0
canonical
ˈuliːi
#canonical
1/1
umiddelbar, adj.
/ˈu.midˀ.əl.barˀ/ R = 33,3
canonical
ˈumiðˀl̩bɑːˀ
#canonical
0/3
ˈumiðbɑːˀ1
ˈumɪðbɑːˀ1
ˈum̞əlbɑːˀ1
umiddelbart, adj.
/ˈu.midˀ.əl.barˀt/ R = 27,0
canonical
ˈumiðˀl̩bɑːˀd
#canonical
0/29
ˈumiðbɑːˀd4
ˈumiðˀlbɑːˀd2
ˈumɪlbɑːˀd2
ˈumɪðbɑːˀd2
ˈumilˈbɑːˀd1
ˈumiðbɑːˀ1
ˈumiðlbɑːˀd1
ˈumiðl̩ˈbɑːˀd1
ˈumiðˀl̩ˈbɑːˀd1
ˈumiðˈbɑːˀt1
ˈumið̩bɑːˀ1
ˈuml̩bɑːˀd1
ˈumɪbɑːˀd1
ˈumɪlbɑːˀ1
ˈumɪlbɑːˀt1
ˈumɪlˈbɑːˀd1
ˈumɪl̩bɑːˀd1
ˈumɪðˈbɑːˀd1
ˈumɪðβɑːˀd1
ˈumʏðbɑːˀd1
ˈuṽɪlˈbɑːˀd1
ˈuw̃ɪbɑːd1
ˈʊmð̩bɑːˀd1
under, adv.
/ˈonˀ.ər/ R = 6,3
canonical
ˈɔnˀɐ
#canonical
3/4
ˈɔnɐ1
under, prp.
/ˈonˀ.ər/ R = 3,0
canonical
ˈɔnˀɐ
#canonical
94/116
ɔnˀɐ7
ɔnɐ5
ˈɔnɐ4
ənˀə1
ʌnˀɐ1
ˈonˀɐ1
ˈɔnˀə1
ˈɔn̞ˀa1
ˈʌnˀɐ1
underkant, n.
/ˈon.ər.kanˀt/ R = 0,0
canonical
ˈɔnɐkanˀd
#canonical
1/1
underkanten, n.
/ˈon.ər.kanˀ.tən/ R = 5,6
canonical
ˈɔnɐkanˀdn̩
#canonical
3/4
ˈɔn̞ɐkanˀn̩1
underlig, adj.
/ˈon.ər.li/ R = 20,0
canonical
ˈɔnɐli
#canonical
0/1
ˈɔnɐlɪ1
undersiden, n.
/ˈon.ər.siːd.ən/ R = 0,0
canonical
ˈɔnɐsiːðn̩
#canonical
1/1
underste, adj.
/ˈonˀ.ər.stə/ R = 0,0
canonical
ˈɔnˀɐsdə
#canonical
1/1
undervejs, adv.
/on.ər.ˈvajˀs/ R = 4,2
canonical
ɔnɐˈvɑjˀs
#canonical
4/6
ɔnɐˈvɑjs1
ɔnɐˈvɑjˀ1
undgå, v.
/ˈon.gɔːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈɔngɔːˀ
#canonical
4/4
undgår, v.
/ˈon.gɔːˀr/ R = 0,0
canonical
ˈɔngɒːˀ
#canonical
1/1
undskyld, interj.
/ˈon.skylˀ/ R = 0,0
canonical
ˈɔnsgylˀ
#canonical
1/1
undskyld, v.
/ˈon.skylˀ/ R = 4,0
canonical
ˈɔnsgylˀ
#canonical
21/25
ɔnsgʏ1
ˈɔdsgylˀ1
ˈɔnsgʏlˀ1
ˈɔ̃sgyðˀ1
ups, interj.
/ups/ R = 0,0
canonical
ˈubs
#canonical
1/1
urtepotte, n.
/ˈur.tə.pɔt.ə/ R = 0,0
canonical
ˈuɐ̯dəpʌdə
#canonical
0/2
ˈoɐ̯dəpʌdə2
urtepotten, n.
/ˈur.tə.pɔt.ən/ R = 0,0
canonical
ˈuɐ̯dəpʌdn̩
#canonical
1/1
utrolig, adj.
/u.ˈtroːˀ.li/ R = 0,0
canonical
uˈtʁoːˀli
#canonical
1/1
utydeligt, adj.
/u.ˈtyːˀd.ə.lit/ R = 44,4
canonical
uˈtyðˀð̩lid
#canonical
0/1
ʊˈtyðˀlɪ1
v-kryds, n.
/ˈveːˀ.krys/ R = 0,0
canonical
ˈveːˀkʁys
#canonical
1/1
v.<, i>estergade/prop.
/ˈvɛs.tər.gaːd.ə/ R = 6,4
canonical
ˈvɛsdɐgæːð̩
#canonical
19/57
ˈvɛsdəgæːð̩9
ˈvɛsdɐgæːð4
ˈvɛsdɐˈgæːð̩4
ˈvɛsdəgæːð4
ˈvɛsdɐgæð3
ˈvɛsdɐgæːðə2
ˈvesdɐgæð1
ˈvesdɐgæːð̩1
ˈvɛsdɐˈgæːðə1
ˈvɛsdəgæð1
ˈvɛsdəˈgæð1
ˈvɛsdəˈgæːð1
ˈvɛsdɛgæð1
ˈvɛsdɛgæːð1
ˈvɛsdɛgæːð̩1
ˈvɛsdɪgæːð1
ˈvɛsɐgæːð1
ˈvɛsəgæːð1
v, n.
/veːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈveːˀ
#canonical
1/1
vade, v.
/ˈvaːd.ə/ R = 25,0
canonical
ˈvæːð̩
#canonical
0/1
væːð1
vagtpost, n.
/ˈvakt.pɔst/ R = 10,3
canonical
ˈvɑgdpʌsd
#canonical
5/34
ˈvɑgpʌst13
ˈvɑgpʌsd5
ˈvɑgdpʌst4
ˈvɑgpʌs2
ˈvɑxpʌst2
ˈvɑgdˈpʌst1
ˈvɑgtpʌst1
ˈvɑxpʌsd1
vagtstuen, n.
/ˈvakt.stuː.ən/ R = 10,0
canonical
ˈvɑgdsduːun
#canonical
0/1
ˈvɑgsduːun1
vand, n.
/vanˀd/ R = 0,0
canonical
ˈvanˀ
#canonical
1/1
vandet, n.
/ˈvanˀd.əd/ R = 0,0
canonical
ˈvanˀð̩
#canonical
0/1
ˈvanˀəð1
vandfald, n.
/ˈvand.falˀ/ R = 0,0
canonical
ˈvanfalˀ
#canonical
18/18
vandfaldet, n.
/ˈvand.falˀ.əd/ R = 2,8
canonical
ˈvanfalˀð̩
#canonical
50/66
ˈvanfalˀə4
ˈvanfalˀ3
ˈvanfalˀəð2
ˈvanfaɫˀð̩2
ˈmanfalˀð̩1
ˈvanfalð̩1
ˈvanfɛlˀð̩1
ˈvanfʌlð̩1
ˈβanfalˀð̩1
vandfaldets, n.
/ˈvand.falˀ.əds/ R = 11,1
canonical
ˈvanfalˀð̩s
#canonical
0/1
ˈvanfalˀəs1
vandrer, v.
/ˈvɑn.drər/ R = 0,0
canonical
ˈvɑndʁɐ
#canonical
1/1
vandrerhjem, n.
/ˈvɑn.drər.jɛmˀ/ R = 2,6
canonical
ˈvɑndʁɐjɛmˀ
#canonical
23/35
ˈvɑndɐjɛmˀ5
ˈvɑndʁɐjemˀ2
ˈvandɐ̯ɐjemˀ1
ˈvɑndɐ̯ɐjɛmˀ1
ˈvɑndʁæjɛmˀ1
ˈvɑndʁəjɛmˀ1
ˈv̝ɑndʁɐjɛmˀ1
vandrerhjemmet, n.
/ˈvɑn.drər.jɛmˀ.əd/ R = 3,1
canonical
ˈvɑndʁɐjɛmˀð̩
#canonical
20/35
ˈvɑndɐjɛmˀð̩9
ˈvɑndʁɐjɛmˀəð2
ˈvɑndɐlɛmˀð̩1
ˈvɑndəjɛmˀð̩1
ˈvɑndʁɐjemˀəð1
ˈvɑndʁəjɛmˀð̩1
vandreskoene, n.
/ˈvɑn.drə.skoːˀ.ə.nə/ R = 14,3
canonical
ˈvɑndʁɐsgoːˀonə
#canonical
0/1
ˈvɑndɐsgoːˀnə1
vandresti, n.
/ˈvɑn.drə.stiːˀ/ R = 6,7
canonical
ˈvɑndʁɐsdiːˀ
#canonical
3/31
ˈvɑndɐsdiːˀ15
ˈvɑndʁəsdiːˀ5
ˈvɑndɐsiːˀ2
ˈvɑndɐsdi1
ˈvɑndʁɐsdiːçˀ1
ˈvɑndʁɐˈsdiːˀ1
ˈvɑndʁɑsdiːˀ1
ˈvɑndʁəsdiːˀj1
ˈvɑndʁ̞əsdiːˀ1
vandrestien, n.
/ˈvɑn.drə.stiːˀ.ən/ R = 7,7
canonical
ˈvɑndʁɐsdiːˀin
#canonical
0/2
ˈvɑndɐsdiːˀn̩2
vandrestier, n.
/ˈvɑn.drə.stiːˀ.ər/ R = 8,3
canonical
ˈvɑndʁɐsdiːˀɐ
#canonical
0/1
ˈvɑndɐsdiːˀɐ1
vandrestøvlerne, n.
/ˈvɑn.drə.stœv.lər.nə/ R = 7,1
canonical
ˈvɑndʁɐsdœwlɐnə
#canonical
0/1
ˈvɑndɐsdœwlɐnə1
vandret, adj.
/ˈvand.rɛt/ R = 0,0
canonical
ˈvanʁad
#canonical
8/22
ˈvanʁɑd7
ˈvanʁat4
ˈvanʁɑt3
vandret, adv.
/ˈvand.rɛt/ R = 0,0
canonical
ˈvanʁad
#canonical
0/1
ˈv̝anʁad1
vandrette, adj.
/ˈvand.rɛt.ə/ R = 8,6
canonical
ˈvanʁadə
#canonical
1/5
ˈvanʁaɾa1
ˈvanʁaɾə1
ˈvanʁɑdɐ1
ˈvanʁɑɾə1
var, v.
/var/ R = 39,1
canonical
ˈvɑ
#canonical
31/129
30
13
w10
9
7
6
5
va4
ʊ3
ˈvɑːˀ3
1
1
1
wa1
ɔ1
ə1
ˈwɑ1
1
varer, n.
/ˈvaːr.ər/ R = 0,0
canonical
ˈvɑːɑ
#canonical
1/1
vase, n.
/ˈvaːs.ə/ R = 20,0
canonical
ˈvæːsə
#canonical
0/1
ˈvæːzə1
ved, adv.
/ved/ R = 5,6
canonical
ˈveð
#canonical
5/6
ˈve1
ved, prp.
/ved/ R = 37,7
canonical
ˈveð
#canonical
4/182
ve122
13
13
ˈve9
veð8
3
v2
v̝e2
v̞e2
veːˀ1
1
ˈveːˀ1
βe1
ved, v.
/ved/ R = 11,1
canonical
ˈveð
#canonical
1/3
ˈveðˀ1
ˈveːˀ1
ved, v.
/ved/ R = 0,0
canonical
ˈveðˀ
#canonical
2/2
ved, v.
/veːˀd/ R = 16,9
canonical
ˈveðˀ
#canonical
13/34
ˈveːˀ6
veðˀ4
ve2
ˈve2
ˈveð2
veð1
1
vɪð1
ˈv̝eðˀ1
ˈweːˀ1
vedhægtninger, n.
/ˈved.hɛkt.neng.ər/ R = 0,0
canonical
ˈveðhɛgdneŋɐ
#canonical
0/1
ˈveðɦɛgdneŋɐ1
vej, n.
/vajˀ/ R = 3,4
canonical
ˈvɑjˀ
#canonical
75/87
ˈvajˀ10
ˈvɑj1
ˈvɑːˀ1
veje, n.
/ˈvaj.ə/ R = 25,0
canonical
ˈvɑjɪ
#canonical
0/1
ˈvɑːɪ1
vejen, n.
/ˈvajˀ.ən/ R = 11,8
canonical
ˈvɑjˀn̩
#canonical
29/56
ˈvɑjˀn10
ˈvɑnˀ4
ˈvɑjn̩3
ˈvajˀn̩2
ˈvɑjˀ2
ˈvɑjˀən2
ˈvɑjˀɛn2
wɑn1
ˈvan1
vejret, n.
/ˈvɛːˀr.əd/ R = 0,0
canonical
ˈvæːˀɐð
#canonical
0/1
ˈvɛːˀɐð1
vejs, n.
/vajˀs/ R = 0,0
canonical
ˈvɑjˀs
#canonical
1/1
vejsvinget, n.
/ˈvaj.svenˀg.əd/ R = 0,0
canonical
ˈvɑjsveŋˀð̩
#canonical
1/1
vel, adv.
/vɛl/ R = 14,6
canonical
ˈvɛl
#canonical
2/16
vɛl9
vl̩1
1
vɪl1
v̞əl1
ˈwɛ1
velbekomme, interj.
/ˈvɛl.be.ˈkɔmˀ.ə/ R = 35,0
canonical
ˈvɛlbeˈkʌmˀə
#canonical
0/2
vɛlβəˈkʌmˀm̩1
ˈvɛβˈkʌmˀm̩1
vende, v.
/ˈvɛn.ə/ R = 15,0
canonical
ˈvɛnə
#canonical
2/10
ˈvɛnn̩3
vɛn2
vɛnə2
ˈvɛn1
vender, v.
/ˈvɛn.ər/ R = 2,0
canonical
ˈvɛnɐ
#canonical
3/25
vɛnɐ20
vɛnɛ1
vɪnɐ1
venstre, adj.
/ˈvɛn.strə/ R = 7,3
canonical
ˈvɛnsdʁɐ
#canonical
148/264
ˈvɛnsdɐ51
ˈvɛnsɐ18
ˈvɛnsdʁə9
ˈvensdʁɐ6
ˈvɛnsdə4
ˈvɛnsdɪ3
ˈvɛnsə3
ˈvɛnsʁɐ3
ˈvɛ̃sdʁɐ3
ˈvensdɐ1
ˈvensɐ1
ˈvɛnsdʁɐ̥1
ˈvɛnsdʁɑ1
ˈvɛnsdʁɪ1
ˈvɛnsdʌ1
ˈvɛnsɐ̥1
ˈvɛnsʁɐ̥1
ˈvɛnsʁə1
ˈvɛn̞sdɐ1
ˈvɛ̃sdɐ1
ˈvɛ̃sɐ1
ˈvɛ̃sə1
ˈvɛ̃sʁɐ1
ˈv̝ɛnsdʁɐ1
ˈwɛnsdɐ1
venstre, adv.
/ˈvɛn.strə/ R = 14,3
canonical
ˈvɛnsdʁɐ
#canonical
0/1
ˈvɛnsdɐ1
venstre, n.
/ˈvɛn.strə/ R = 4,0
canonical
ˈvɛnsdʁɐ
#canonical
190/294
ˈvɛnsdɐ39
ˈvɛnsdʁə21
ˈvɛnsʁɐ9
ˈvensdʁɐ7
ˈvɛnsɐ4
ˈvensdɐ2
ˈvensdɐ̯ɐ2
ˈvensdʁə2
ˈvɛnsdʁ2
ˈvɛntɐ2
ˈvɛ̃sdʁɐ2
ˈvensʁɐ1
ˈvɛnsda1
ˈvɛnsdɐ̯ə1
ˈvɛnsdʁɑ1
ˈvɛnsdʁɪ1
ˈvɛnsdʁʌ1
ˈvɛnsə1
ˈvɛnsʁ̞ɐ1
ˈvɛn̞sdɐ1
ˈvɛ̃sdɐ1
ˈv̝ɛnsɐ1
ˈv̞ɛnsdʁɐ1
venstreheden, n.
/ˈvɛn.strə.heːˀd.ən/ R = 0,0
canonical
ˈvɛnsdʁɐheðˀn̩
#canonical
1/1
venstresiden, n.
/ˈvɛn.strə.siːd.ən/ R = 25,0
canonical
ˈvɛnsdʁɐsiːðn̩
#canonical
0/1
ˈvɛnsʁɐsɪðn̩1
venstresving, n.
/ˈvɛn.strə.svenˀg/ R = 8,3
canonical
ˈvɛnsdʁɐsveŋˀ
#canonical
0/1
ˈvɛnsdɐsveŋˀ1
venstrevejen, n.
/ˈvɛn.strə.vajˀ.ən/ R = 0,0
canonical
ˈvɛnsdʁɐvɑjˀn̩
#canonical
1/1
vent, v.
/vɛnˀt/ R = 33,3
canonical
ˈvɛnˀd
#canonical
0/12
ˈvɛnˀ5
ˈvɛn4
vn̩1
ˈvɛnd1
ˈvɛ̃1
vente, v.
/ˈvɛn.tə/ R = 20,0
canonical
ˈvɛndə
#canonical
0/1
ˈvɛnd1
venter, v.
/ˈvɛn.tər/ R = 0,0
canonical
ˈvɛndɐ
#canonical
1/1
verden, n.
/ˈvɛr.dən/ R = 0,0
canonical
ˈvæɐ̯dn̩
#canonical
1/1
verdenshjørnerne, n.
/ˈvɛr.dəns.jœr.nər.nə/ R = 7,7
canonical
ˈvæɐ̯dn̩sjɶɐ̯nɐnə
#canonical
0/1
ˈvæɐ̯dn̩ɕjœɐ̯nɐnə1
vest, adv.
/vɛst/ R = 1,2
canonical
ˈvɛsd
#canonical
61/127
ˈvɛst54
ˈvɛs6
ˈvesd3
ˈvest1
ˈvɛːsd1
ˈv̝ɛsd1
vest, n.
/vɛst/ R = 1,7
canonical
ˈvɛsd
#canonical
42/148
ˈvɛst93
ˈvɛs7
wɛst1
ˈvest1
ˈvɛst̞1
ˈvɛstθ1
ˈv̝ɛst1
ˈv̞ɛst1
vesten, adv.
/ˈvɛs.tən/ R = 0,0
canonical
ˈvɛsdn̩
#canonical
5/6
ˈv̝ɛsdn̩1
vestfra, adv.
/ˈvɛst.fraːˀ/ R = 11,1
canonical
ˈvɛsdfʁɑːˀ
#canonical
0/1
ˈvɛsfʁɑːˀ1
vestlig, adj.
/ˈvɛst.li/ R = 13,9
canonical
ˈvɛsdli
#canonical
2/6
ˈvɛsdi1
ˈvɛsli1
ˈvɛsl̥ɪ1
ˈvɛstli1
vestlige, adj.
/ˈvɛst.liː.ə/ R = 3,1
canonical
ˈvɛsdliːi
#canonical
3/4
ˈvɛsdliː1
vestligste, adj.
/ˈvɛst.lis.tə/ R = 0,0
canonical
ˈvɛsdlisdə
#canonical
1/1
vestligt, adj.
/ˈvɛst.lit/ R = 17,1
canonical
ˈvɛsdlid
#canonical
0/5
ˈvɛslit2
ˈvɛsdli1
ˈvɛslɪd1
ˈvɛstli1
vestnordvest, adv.
/ˈvɛst.nord.ˈvɛst/ R = 18,2
canonical
ˈvɛsdnoɐ̯ˈvɛsd
#canonical
0/1
ˈvɛsdnɒˈvɛsd1
vestnordvest, n.
/ˈvɛst.nord.ˈvɛst/ R = 0,0
canonical
ˈvɛsdnoɐ̯ˈvɛsd
#canonical
0/1
ˈvɛsdnoɐ̯ˈvɛst1
vestom, adv.
/ˈvɛst.ɔmˀ/ R = 0,0
canonical
ˈvɛsdʌmˀ
#canonical
2/2
vestom, adv.
/ˈvɛst.ˈɔmˀ/ R = 0,0
canonical
ˈvɛsdˈʌmˀ
#canonical
3/3
vestover, adv.
/ˈvɛst.ɔvˀ.ər/ R = 0,0
canonical
ˈvɛsdɒwˀɐ
#canonical
1/1
vestover, adv.
/ˈvɛst.ˈɔvˀ.ər/ R = 0,0
canonical
ˈvɛsdˈɒwˀɐ
#canonical
1/1
vestpå, adv.
/ˈvɛst.pɔːˀ/ R = 7,5
canonical
ˈvɛsdpɔːˀ
#canonical
8/20
ˈvɛspɔːˀ7
ˈvɛsˈpɔːˀ3
ˈvɛsdpɔ1
ˈvɛstpɔːˀ1
vestpå, adv.
/ˈvɛst.ˈpɔːˀ/ R = 5,6
canonical
ˈvɛsdˈpɔːˀ
#canonical
2/9
ˈvɛsˈpɔːˀ3
ˈvɛstpɔːˀ2
ˈvɛsdpɔːˀ1
ˈvɛspɔːˀ1
vestsiden, n.
/ˈvɛst.siːd.ən/ R = 18,2
canonical
ˈvɛsdsiːðn̩
#canonical
1/25
ˈvɛssiːðn̩6
ˈvɛssiðn̩4
ˈvɛsdsiðn̩3
ˈvɛssiːð̩n2
ˈvɛssɪːðn̩2
ˈvɛsdsiːðn1
ˈvɛssɪðn1
ˈvɛssɪðn̩1
ˈvɛssɪ̃1
ˈvɛstsiːðn̩1
ˈv̝ɛssiðn̩1
ˈv̞ɛsdsɪðn̩1
vestøstretningen, n.
/vɛst.ˈøst.ˈrɛt.nenˀg.ən/ R = 0,0
canonical
vɛsdˈøsdʁadneŋˀŋ̩
#canonical
1/1
vi, pron.
/vi/ R = 16,0
canonical
ˈvi
#canonical
17/466
vi315
89
7
v̞ɪ4
ˈvɪ4
v3
ve3
3
v̝i2
v̥i2
w2
wi2
ʏ2
2
fi1
1
vɪ̃1
v̝ɪ1
v̥ɪ̥1
1
ə1
ˈwɪ1
βɪ1
via, prp.
/ˈviː.a/ R = 0,0
canonical
ˈviːa
#canonical
1/1
vide, v.
/ˈviːd.ə/ R = 3,3
canonical
ˈviːð̩
#canonical
9/15
ˈviːðə3
viːð̩1
ˈvið̩1
ˈvɪːð̩1
videre, adj.
/ˈvid.ər.ə/ R = 20,0
canonical
ˈviðɐɐ
#canonical
0/1
ˈviðɐ1
videre, adv.
/ˈvid.ər.ə/ R = 10,7
canonical
ˈviðɐɐ
#canonical
12/28
ˈviðɐ9
ˈviððɐ4
ˈvið1
ˈv̝iðɐɐ1
ˈv̝i̝ð̝ɐɐ1
vidste, v.
/ˈves.tə/ R = 0,0
canonical
ˈvesdə
#canonical
1/1
vidt, adv.
/vit/ R = 8,3
canonical
ˈvid
#canonical
2/4
vit1
ˈvɪd1
vigtige, adj.
/ˈvekt.iːˀ.ə/ R = 12,5
canonical
ˈvegdiːˀi
#canonical
0/1
ˈvegdiːi1
vil, v.
/vel/ R = 47,6
canonical
ˈvel
#canonical
5/231
ve134
v25
22
7
6
5
4
v̞e4
v̞ɪ3
vel2
2
2
e1
1
1
vɪl1
v̝ɪ1
w1
1
1
ˈvɪl1
βe1
vil, v.
/velˀ/ R = 0,0
canonical
ˈvelˀ
#canonical
1/1
vild, adj.
/vilˀ/ R = 0,0
canonical
ˈvilˀ
#canonical
4/4
vildt, adj.
/vilˀt/ R = 0,0
canonical
ˈvilˀd
#canonical
1/1
ville, v.
/ˈvil.ə/ R = 44,2
canonical
ˈvilə
#canonical
0/13
vɪl2
vɪl̩2
vell̩1
vil1
vill̩1
vilə1
vil̩1
vɪll̩1
vʏl1
wel1
ɪl1
vindue, n.
/ˈven.du/ R = 4,6
canonical
ˈvendu
#canonical
67/91
ˈvindu11
vendu3
ˈvendʊ3
ˈvindʊ2
ˈv̝endu2
vindu1
ˈvɪndu1
ˈvɪnduː1
vinduer, n.
/ˈven.duːˀ.ər/ R = 11,6
canonical
ˈvenduːˀɐ
#canonical
13/27
ˈvinduːˀɐ4
ˈvenduɐ̯ˀ3
ˈvinduɐ̯ˀ3
ˈvenduɐ̯1
ˈvenduːɐ1
ˈvenduːˀʌ1
ˈvinduːɐ1
vinduerne, n.
/ˈven.duːˀ.ər.nə/ R = 11,1
canonical
ˈvenduːˀɐnə
#canonical
5/9
ˈvenduɐ̯ˀnə2
ˈvenduɐ̯ˀn1
ˈvinduɐ̯ˀnə1
vindueskarmen, n.
/ˈven.dus.karˀ.mən/ R = 9,5
canonical
ˈvenduskɑːˀmm̩
#canonical
2/7
ˈvenduskɑmˀm̩1
ˈvenduskɑːˀmn̩1
ˈvenduskɑːˀm̩̥1
ˈvendʏskɑːˀmm̩1
ˈvindʊskɑmˀm̩1
vinduet, n.
/ˈven.duːˀ.əd/ R = 12,5
canonical
ˈvenduːˀð̩
#canonical
26/67
ˈvenduðˀ12
ˈvinduːˀð̩6
ˈvinduðˀ5
ˈvenduːˀð4
ˈvenduːˀəð3
ˈvinduːˀəð3
ˈvenduːˀə2
ˈvinduð2
ˈvenduð1
ˈvenduːð̩1
ˈvenduːəð1
ˈvenduːˀuð1
vinduets, n.
/ˈven.duːˀ.əds/ R = 22,2
canonical
ˈvenduːˀð̩s
#canonical
0/4
ˈvenduðˀs3
ˈvenduːs1
vinkel, n.
/ˈvenˀk.əl/ R = 0,0
canonical
ˈveŋˀgl̩
#canonical
3/3
vinkelret, adj.
/ˈvenˀk.əl.rɛt/ R = 0,0
canonical
ˈveŋˀgl̩ʁad
#canonical
0/1
ˈveŋˀgl̩ʁɑd1
violet, adj.
/vi.o.ˈlɛt/ R = 0,0
canonical
vioˈlɛd
#canonical
0/1
vioˈlɛt1
virkelig, adv.
/ˈvir.kə.li/ R = 28,6
canonical
ˈviɐ̯gəli
#canonical
0/3
ˈviɐ̯kl1
ˈviɐ̯xli1
ˈv̝iɐ̯glɪ̥1
virkeligheden, n.
/ˈvir.kə.li.heːˀd.ən/ R = 30,0
canonical
ˈviɐ̯gəliheðˀn̩
#canonical
0/5
ˈviɐ̯gleðˀn1
ˈviɐ̯kleðˀn1
ˈviɐ̯kleðˀn̩1
ˈviɐ̯kliɦeðˀn̩1
ˈviɐ̯klɪɦeðn̩1
virker, v.
/ˈvir.kər/ R = 20,0
canonical
ˈviɐ̯gɐ
#canonical
0/1
ˈviɐ̯ɣɐ1
vist, adj.
/vest/ R = 25,0
canonical
ˈvesd
#canonical
0/1
ˈves1
vist, adv.
/vest/ R = 30,0
canonical
ˈvesd
#canonical
0/10
vesd3
ves1
ve̥sd1
vs̩1
vɪs1
v̞ɪsd1
wes1
ˈves1
viste, v.
/ˈviːs.tə/ R = 16,7
canonical
ˈviːsdə
#canonical
0/1
ˈviːst1
vits, n.
/vits/ R = 0,0
canonical
ˈvids
#canonical
1/1
volte, n.
/ˈvɔl.tə/ R = 0,0
canonical
ˈvʌldə
#canonical
1/1
vores, pron.
/ˈvɔːr.əs/ R = 20,0
canonical
ˈvɒːɒs
#canonical
0/3
vɒːs3
vrøvl, n.
/vrøvˀl/ R = 0,0
canonical
ˈvʁɶwˀl
#canonical
2/2
våde, adj.
/ˈvɔːd.ə/ R = 0,0
canonical
ˈvɔːð̩
#canonical
1/1
vådt, adj.
/vɔt/ R = 33,3
canonical
ˈvʌd
#canonical
0/1
ˈvʌɾ1
vås, n.
/vɔːˀs/ R = 0,0
canonical
ˈvɔːˀs
#canonical
1/1
vædde, v.
/ˈvɛd.ə/ R = 25,0
canonical
ˈvɛðð̩
#canonical
0/1
ˈvɛːð̩1
vægge, n.
/ˈvɛːk.ə/ R = 0,0
canonical
ˈvɛːgə
#canonical
1/1
væk, adv.
/vɛk/ R = 12,1
canonical
ˈvɛg
#canonical
5/11
ˈvɛx3
ˈvɛk2
ˈvɛɣ1
vække, v.
/ˈvɛk.ə/ R = 37,5
canonical
ˈvɛgə
#canonical
0/2
ˈvɛk1
ˈvɛx1
vælge, v.
/ˈvɛl.jə/ R = 0,0
canonical
ˈvɛljə
#canonical
2/2
væltede, v.
/ˈvɛl.təd.ə/ R = 17,7
canonical
ˈvɛldð̩ð̩
#canonical
0/33
ˈvɛldð̩27
ˈvɛldəð̩4
ˈvɛldə1
ˈvɛlð̩1
vælter, v.
/ˈvɛl.tər/ R = 0,0
canonical
ˈvɛldɐ
#canonical
0/1
vɛldɐ1
væltet, v.
/ˈvɛl.təd/ R = 3,3
canonical
ˈvɛldð̩
#canonical
19/24
ˈvɛldə3
ˈvældð̩1
ˈvɛldəð1
være, v.
/ˈvɛːr.ə/ R = 31,8
canonical
ˈvæːɐ
#canonical
18/161
væɐ̯28
ˈvæɐ̯20
9
væɐ9
ˈvɛːɐ9
va7
væːɐ7
vɛːɐ7
væː6
vɛɐ̯6
ˈvæː6
ˈvæɐ4
væːæ3
vɛɐ3
vaː2
2
vɛː2
ˈvæ2
1
væj1
væɪ1
1
v̞ɛ1
wæː1
ˈva1
ˈvaː1
ˈvææ1
ˈvæɐ̯ˀ1
ˈvɛː1
været, v.
/ˈvɛːr.əd/ R = 25,0
canonical
ˈvæːɐð
#canonical
0/8
vað1
vaː1
væɐ1
væːð1
vɛːð̩1
ˈvæɐ̯ð̩1
ˈvæːð̩1
ˈv̝ɛːəð1
værre, adj.
/ˈvɛr.ə/ R = 25,0
canonical
ˈvæːɐ
#canonical
0/1
ˈvæɐ1
værs'god, interj.
/ˈvɛr.ˈskoːˀd/ R = 12,5
canonical
ˈvæɐ̯ˈsgoðˀ
#canonical
0/1
ˈvaˈsgoðˀ1
værsgo, interj.
/ˈvɛr.ˈskoːˀ/ R = 12,5
canonical
ˈvæɐ̯ˈsgoːˀ
#canonical
0/1
ˈvæˈsgoːˀ1
yderkanten, n.
/ˈyd.ər.kanˀ.tən/ R = 11,1
canonical
ˈyðɐkanˀdn̩
#canonical
0/1
ˈyðɐkanˀɦ̃n̩1
yderligere, adj.
/ˈyd.ər.liː.ər.ə/ R = 25,0
canonical
ˈyðɐliːɐɐ
#canonical
0/2
ˈyðɐliɐ1
ˈyðəliɐ1
yderligere, adj.
/ˈyd.ər.liːˀ.ər.ə/ R = 0,0
canonical
ˈyðɐliːˀɐɐ
#canonical
1/1
ydersiden, n.
/ˈyd.ər.siːd.ən/ R = 12,5
canonical
ˈyðɐsiːðn̩
#canonical
0/1
ˈyðɐsɪːðn̩1
yderst, adj.
/ˈyːˀd.ərst/ R = 4,8
canonical
ˈyðˀɐsd
#canonical
4/7
ˈyðˀɐs2
ˈyðˀɐst1
yderste, adj.
/ˈyːˀd.ər.stə/ R = 0,0
canonical
ˈyðˀɐsdə
#canonical
3/3
yes, interj.
/jɛs/ R = 0,0
canonical
ˈjɛs
#canonical
8/8
zag, n.
/sak/ R = 0,0
canonical
ˈsɑg
#canonical
1/1
zigger, n.
/ˈsik.ər/ R = 25,0
canonical
ˈsigɐ
#canonical
0/1
ˈsiɣə1
zigzag, n.
/ˈsik.sak/ R = 16,7
canonical
ˈsigsɑg
#canonical
0/3
ˈsigsɑɣ2
ˈsigsɑx1
zigzagger, n.
/ˈsik.sak.ər/ R = 14,3
canonical
ˈsigsɑgɐ
#canonical
0/1
ˈsigsɑɣɐ1
Østergade, prop.
/ˈøs.tər.gaːd.ə/ R = 6,1
canonical
ˈøsdɐgæːð̩
#canonical
22/76
ˈøsdəgæːð̩17
ˈøsdɐgæːð8
ˈøsdəgæːð8
ˈøsdɐgæð4
ˈøsdəgæð4
ˈøsdɐgæːðə3
ˈøsdəgæːðə2
ˈøsdɐgæðð̩1
ˈøsdɐgæð̩1
ˈøsdɐˈgæːð̩1
ˈøsdəgæðð̩1
ˈøsdəˈgæːð̩1
ˈøstəgæːð1
ˈøsɐgæːð1
ˈøsəgæːð̩1
Østersøen, prop.
/ˈøs.tər.søːˀ.ən/ R = 6,3
canonical
ˈøsdɐsøːˀøn
#canonical
1/8
ˈøsdɐsøːˀn̩2
ˈøsdɐsøˀn1
ˈøsdəsøːn1
ˈøsdəsøːˀn1
ˈøsdəsøːˀøn1
ˈøstɐsøːˀn̩1
Østsø, prop.
/ˈøst.søːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈøsdsøːˀ
#canonical
1/1
Østsøen, prop.
/ˈøst.søːˀ.ən/ R = 4,9
canonical
ˈøsdsøːˀøn
#canonical
5/32
ˈøstsøːˀøn10
ˈøssøːˀn̩4
ˈøssøːˀøn4
ˈøsdsøːˀn̩3
ˈøssøːˀn2
ˈøsdˈsøːˀn̩1
ˈøsdˈsøːˀøn1
ˈøssøːˀən1
ˈøsθsøːˀøn1
Østsøen, prop.
/ˈøst.ˈsøːˀ.ən/ R = 0,0
canonical
ˈøsdˈsøːˀøn
#canonical
1/1
Østsøens, prop.
/ˈøst.søːˀ.əns/ R = 10,0
canonical
ˈøsdsøːˀøns
#canonical
0/2
ˈøssøːˀns1
ˈøstsøːˀøns1
åbenbart, adj.
/ˈɔːb.ən.baːˀrt/ R = 11,1
canonical
ˈɔːbm̩bɑːˀd
#canonical
0/1
ˈɔbm̩ˈbɑːˀd1
åbenbart, adj.
/ˈɔːb.ən.ˈbaːˀrt/ R = 11,1
canonical
ˈɔːbm̩ˈbɑːˀd
#canonical
1/4
ˈɔbm̩ˈbɑːˀd1
ˈɔːbm̩bɑd1
ˈɔːbm̩ˈbɑːˀɹ1
åbenbart, adv.
/ˈɔːb.ən.ˈbaːˀrt/ R = 0,0
canonical
ˈɔːbm̩ˈbɑːˀd
#canonical
1/1
åbent, adj.
/ˈɔːb.ənt/ R = 20,0
canonical
ˈɔːbn̩d
#canonical
0/3
ˈɔːbm̩1
ˈɔːbm̩d1
ˈɔːbn̩t1
åh, interj.
/ɔː/ R = 26,7
canonical
ˈɔː
#canonical
6/15
ɔː3
ˈɔ2
ɒw1
ʌ1
ˈɒ1
ˈɒː1
åha, interj.
/ˈɔː.ˈha/ R = 12,5
canonical
ˈɔːˈha
#canonical
0/2
ˈɔːɦa1
ˈɔːˈħa1
æbletræ, n.
/ˈɛːb.lə.trɛːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈɛːblətʁæːˀ
#canonical
1/1
ændre, v.
/ˈɛn.drə/ R = 6,7
canonical
ˈɛndʁɐ
#canonical
2/3
ɛndɐ1
ændrer, v.
/ˈɛn.drər/ R = 8,6
canonical
ˈɛndʁɐ
#canonical
1/7
ɛndʁɐ3
ɛndɐ2
ɛndɐ̯ɐ1
ærgerligt, adj.
/ˈɛrv.ər.lit/ R = 42,9
canonical
ˈæɐ̯wɐlid
#canonical
0/1
ˈæɐ̯wl̩1
øjeblik, n.
/ˈøj.ə.ˈblek/ R = 25,0
canonical
ˈʌjɪˈbleg
#canonical
0/4
ˈɶjˈbleg1
ˈɶjˈbleɣ1
ˈɶjˈβlek͡x1
ˈʌjəˈblex1
øjeblikket, n.
/ˈøj.ə.blek.əd/ R = 29,2
canonical
ˈʌjɪblegð̩
#canonical
0/3
ˈɶɪˈbleɣð̩1
ˈʌjˈblegð̩1
ˈʌˈbleɣə1
øjesteblik, n.
/ˈøj.ə.stə.ˈblek/ R = 40,0
canonical
ˈʌjɪsdəˈbleg
#canonical
0/1
ˈʌːsdəˈβlex1
øren, n.
/ˈøːr.ən/ R = 0,0
canonical
ˈøːɐn
#canonical
1/1
ørreddam, n.
/ˈœr.əd.damˀ/ R = 18,8
canonical
ˈɶːɐðdɑmˀ
#canonical
0/4
ˈœɐ̯ð̩dɑmˀ2
ˈœð̩dɑmˀ1
ˈɶɐ̯ð̩damˀ1
ørreddamme, n.
/ˈœr.əd.dam.ə/ R = 17,2
canonical
ˈɶːɐðdɑmə
#canonical
0/16
ˈœɐ̯ð̩dɑmə6
ˈɶɐ̯ð̩dɑmə2
ˈɶɐ̯ð̩dɑm̩2
ˈœð̩dɑm1
ˈœð̩dɑm̩1
ˈœð̩dɑˈmœ1
ˈœːð̩dɑmə1
ˈœːɐðdɑmə1
ˈɶɐ̯əðdɑm̩1
ørreddammen, n.
/ˈœr.əd.damˀ.ən/ R = 16,7
canonical
ˈɶːɐðdɑmˀm̩
#canonical
0/4
ˈœɐ̯ð̩dɑmˀm̩1
ˈœːð̩dɑmˀm̩1
ˈœːð̩dɑm̩1
ˈɶɐ̯ð̩dɑmˀm̩1
ørreddammene, n.
/ˈœr.əd.dam.ə.nə/ R = 22,1
canonical
ˈɶːɐðdɑmm̩nə
#canonical
0/33
ˈœɐ̯ð̩dɑmnə5
ˈœð̩dɑmnə4
ˈœɐ̯ð̩dɑmn̩nə3
ˈœɐ̯ð̩dɑm̩nə3
ˈœɐ̯ð̩dɑmm̩nə2
ˈɶɐ̯ð̩dɑm̩nə2
ˈøɐ̯ð̩dɑmn̩nə1
ˈøɐ̯ð̩dɑm̩nə1
ˈœð̩dɑm̩nə1
ˈœɐ̯dɑmnə1
ˈœɐ̯ð̩dɑmənə1
ˈœɐ̯ð̩dɑmˀnə1
ˈœɐ̯ð̩dɑm̩n1
ˈœɐ̯ð̩ˈdɑm̩nə1
ˈœːdɑm̩nə1
ˈœːð̩dɑmm̩nə1
ˈɶðdɑmnə1
ˈɶɐ̯ð̩dɑmm̩nə1
ˈɶɐ̯ð̩dɑmnə1
ˈɶɐ̯ð̩dɑm̩nɛ1
øst, adv.
/øst/ R = 3,1
canonical
ˈøsd
#canonical
66/152
ˈøst71
ˈøs13
ˈøsd̞1
ˈøːst1
øst, n.
/øst/ R = 1,1
canonical
ˈøsd
#canonical
46/178
ˈøst124
ˈøs3
øsd2
ˈøsθ2
ˈœst1
østen, adv.
/ˈøs.tən/ R = 0,0
canonical
ˈøsdn̩
#canonical
1/1
østenfor, adv.
/ˈøs.tən.fɔr/ R = 0,0
canonical
ˈøsdn̩fʌ
#canonical
1/1
østfor, adv.
/ˈøst.fɔr/ R = 6,7
canonical
ˈøsdfʌ
#canonical
0/3
ˈøsdˈfʌ1
ˈøsfʌ1
ˈøstfʌ1
østfor, adv.
/ˈøst.ˈfɔr/ R = 0,0
canonical
ˈøsdˈfʌ
#canonical
3/3
østkanten, n.
/ˈøst.kanˀ.tən/ R = 22,2
canonical
ˈøsdkanˀdn̩
#canonical
0/2
ˈøskanˀ1
ˈøskanˀdn̩1
østlig, adj.
/ˈøst.li/ R = 20,0
canonical
ˈøsdli
#canonical
5/16
ˈøslɪ5
ˈøsdlɪ2
ˈøsddi1
ˈøsdi1
ˈøsdɪ1
ˈøstli1
østlige, adj.
/ˈøst.liː.ə/ R = 20,4
canonical
ˈøsdliːi
#canonical
1/7
ˈøsdli1
ˈøsdlii1
ˈøsdliːɪ1
ˈøsdlɪ1
ˈøsdlɪɪ1
ˈøsliː1
østligste, adj.
/ˈøst.lis.tə/ R = 0,0
canonical
ˈøsdlisdə
#canonical
1/1
østligt, adv.
/ˈøst.lit/ R = 27,8
canonical
ˈøsdlid
#canonical
0/3
ˈøsdli1
ˈøsl̥ɪd1
ˈøstliç1
østnordøst, adv.
/ˈøst.nord.ˈøst/ R = 0,0
canonical
ˈøsdnoɐ̯ˈøsd
#canonical
0/1
ˈøsdnoɐ̯ˈøst1
østnordøst, n.
/ˈøst.nord.ˈøst/ R = 0,0
canonical
ˈøsdnoɐ̯ˈøsd
#canonical
2/6
ˈøstnoɐ̯ˈøst3
ˈøsdnoɐ̯ˈøst1
østnordøstagtigt, adj.
/ˈøst.nor.ˈøst.ak.tit/ R = 14,3
canonical
ˈøsdnoɐ̯ˈøsdɑgtid
#canonical
0/1
ˈøsdnoɐ̯ˈøstɑgdɪd1
østom, adv.
/ˈøst.ˈɔmˀ/ R = 0,0
canonical
ˈøsdˈʌmˀ
#canonical
1/2
ˈøstˈʌmˀ1
østpå, adv.
/ˈøst.pɔːˀ/ R = 12,5
canonical
ˈøsdpɔːˀ
#canonical
2/16
ˈøspɔːˀ6
ˈøsˈpɔːˀ5
ˈøsp̞ɔːˀ1
ˈøstpɔːˀ1
ˈøsˈpɔːˀɸ1
østpå, adv.
/ˈøst.ˈpɔːˀ/ R = 9,3
canonical
ˈøsdˈpɔːˀ
#canonical
3/20
ˈøsˈpɔːˀ7
ˈøspɔːˀ6
ˈøsdpɔːˀ2
ˈøstpɔːˀ2
østside, n.
/ˈøst.siːd.ə/ R = 23,8
canonical
ˈøsdsiːð̩
#canonical
0/3
ˈøssiðð̩1
ˈøssið̩1
ˈøsˈsɪːð̩1
østsiden, n.
/ˈøst.siːd.ən/ R = 23,4
canonical
ˈøsdsiːðn̩
#canonical
5/31
ˈøssɪðn̩5
ˈøssiːðn̩3
ˈøssɪːð̩n3
ˈøsdsiðn̩2
ˈøsdsɪðn̩2
ˈøssɪn2
ˈøssɪðn2
ˈøstsiːðn̩2
ˈøsdsɪːðn̩1
ˈøssiðn1
ˈøssiðn̩1
ˈøssiːð̩n1
ˈø̥ssʏːðn̩1
østsydøst, n.
/ˈøst.syd.ˈøst/ R = 0,0
canonical
ˈøsdsyðˈøsd
#canonical
0/2
ˈøsdsyðˈøst2
østsø, n.
/ˈøst.søːˀ/ R = 0,0
canonical
ˈøsdsøːˀ
#canonical
1/1
østvestdimensionen, n.
/øst.ˈvɛst.di.mɛn.sjoːˀn.ən/ R = 22,2
canonical
øsdˈvɛsddimɛnɕoːˀnn̩
#canonical
0/1
øsdˈvɛsddɪmn̩ɕoːˀŋ̩1
østvestretning, n.
/øst.ˈvɛst.rɛt.neng/ R = 0,0
canonical
øsdˈvɛsdʁadneŋ
#canonical
0/1
øsdˈvɛstʁɑdneŋ1
øverst, adj.
/ˈøːˀv.ərst/ R = 4,0
canonical
ˈøwˀɐsd
#canonical
18/33
ˈøwˀɐs7
ˈøwˀɐst7
ˈøwɐsd1
øverste, adj.
/ˈøːˀv.ər.stə/ R = 2,5
canonical
ˈøwˀɐsdə
#canonical
36/51
ˈøːvˀɐsdə3
ˈøwˀɐsdə̥2
ˈøwˀɐsdɪ2
ˈøwˀɐsd1
ˈøwˀɐsde1
ˈøwˀɐsdɪ̥1
ˈøwˀɐsə1
ˈøwˀɐsɪ1
ˈøwˀɐsʌ1
ˈøwˀɐsʏ1
ˈɶwˀɐsdə1
øvre, adj.
/ˈøv.rə/ R = 7,1
canonical
ˈøwʁɐ
#canonical
5/7
ˈøwwɐ1
ˈøwɐ̯ɐ1
øvrigt, adj.
/ˈøv.rit/ R = 35,0
canonical
ˈøwʁid
#canonical
0/4
ˈøwd1
ˈøwid1
ˈøwəd1
ˈøwɪd1

Last update: Apr. 28th, 2013