Danish Spontaneous Speech Pronunciation Dictionary

By Ruben Schachtenhaufen

Contact: ruben@schwa.dk

The spontaneous speech pronunciation dictionary is based on the phonetic transcriptions of spontaneous speech in the Danish Phonetically Annotated Spontaneous Speech corpus (DanPASS).

For my Danish pronunciation dictionary visit udtaleordbog.dk.

Entries are presented with the following information:

Orthographic representation, word class
/phonemic representation/ R-value
canonical pronunciation# occurences/total
noncanonical pronuciations# occurences

Analysis of word boundaries, phonological syllable boundaries, canonical pronunciation, and R-values was carried out by Ruben Schachtenhaufen, see Schachtenhaufen (2013). This dictionary is a spin-off of this work.

References:

Allé, prop.
|a.ˈleːˀ| R = 8,5
Pronunciations
/æˈleːˀ/
#
52/92
[əˈleːˀ]24
[ɐˈleːˀ]6
[ɛˈleːˀ]6
[æˈleː]3
[æˈleːˀç]1
Australien, prop.
|av.ˈstraːˀl.jən| R = 8,3
Pronunciations
/aʊ̯ˈstʁaːˀljən/
#
0/1
[aʊ̯ˈstʁaːˀɪ̯ən]1
Ayers, prop.
|ˈɛj.ərs| R = 16,7
Pronunciations
/ˈɛɪ̯ɐs/
#
1/3
[ˈaɪ̯ɐs]2
Bakkegade, prop.
|ˈbak.ə.gaːd.ə| R = 15,4
Pronunciations
/ˈpakəkæːð̩/
#
1/13
[ˈpaɣəkæːð̩]2
[ˈpakəkæːð]1
[ˈpakɪkæːð]1
[ˈpakɪkæːð̩]1
[ˈpakʰɪkæðð̩]1
[ˈpaɣəɣæːð̩]1
[ˈpaɣɪkæːð]1
[ˈpaɣɪkæːð̩]1
[ˈpaːkɪkæð]1
[ˈpaːɣɪˈkæːð̩]1
[ˈpaːɣˈkæð]1
Bjarne, prop.
|ˈbjar.nə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈpjaːnə/
#
0/2
[pjan]1
[pjaːn̩]1
Blå, prop.
|blɔːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈplɔːˀ/
#
20/20
Clevin, prop.
|kle.ˈviːˀn| R = 0,0
Pronunciations
/kʰleˈviːˀn/
#
1/1
Dagmars, prop.
|ˈdav.mars| R = 23,8
Pronunciations
/ˈtaʊ̯maːs/
#
7/93
[ˈtaʊ̯mɐs]59
[ˈtaʊ̯mas]19
[ˈtamɐz]2
[ˈtaʊ̯maːˀs]2
[ˈtaʊ̯mɐz]2
[ˈtamɐs]1
[ˈtaʊ̯maːz]1
Dianna, prop.
|di.ˈa.na| R = 30,0
Pronunciations
/tiˈænæ/
#
0/2
[jˈænæ]1
[ðiˈænæ]1
Dronning, prop.
|ˈdrɔn.eng| R = 1,8
Pronunciations
/ˈtʁɒneŋ/
#
0/92
[tʁɒneŋ]85
[tʁɒnn̩]3
[tʁɒnəŋ]2
[tɒneŋ]1
[tʁɒɹ̃eŋ]1
Dyhr, prop.
|dyːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtyɐ̯ˀ/
#
0/1
[ˈtyːˀɐ̯]1
Gangsti, prop.
|ˈgang.stiːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkaŋstiːˀ/
#
2/2
Grønne, prop.
|ˈgrœn.ə| R = 10,0
Pronunciations
/ˈkʁɶnə/
#
28/56
[ˈkʁɶnn̩]14
[ˈkʁɶn̩]9
[ˈkɐ̯ɶn̞ə]1
[ˈkɶnn̩]1
[ˈkʁɒnn̩]1
[ˈkʁɶnɪ]1
[ˈkʁɶnʏ]1
Gud, prop.
|gud| R = 16,7
Pronunciations
/ˈkuð/
#
1/4
[ku]1
[kuð]1
[ˈku]1
Ibsvej, prop.
|ˈips.vajˀ| R = 2,7
Pronunciations
/ˈipsvaɪ̯ˀ/
#
13/16
[ˈipsvæɪ̯ˀ]3
Ingvar, n.
|ˈenˀg.var| R = 0,0
Pronunciations
/ˈeŋˀva/
#
1/1
Jesper, prop.
|ˈjɛs.pər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈjɛspɐ/
#
3/3
John, prop.
|djɔn| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtjɒn/
#
0/1
[tjɒn]1
Jørgen, prop.
|ˈjœr.ən| R = 40,0
Pronunciations
/ˈjɶːɐn/
#
0/1
[jɶn]1
Kirkegade, prop.
|ˈkir.kə.gaːd.ə| R = 7,2
Pronunciations
/ˈkʰiɐ̯kəkæːð̩/
#
6/20
[ˈkʰiɐ̯ɣəkæːð]2
[ˈkʰiɐ̯kəkæðð̩]1
[ˈkʰiɐ̯kəkæːðə]1
[ˈkʰiɐ̯kɪkæːð]1
[ˈkʰiɐ̯kɪkæːð̩]1
[ˈkʰiɐ̯kɪˈkæːðə]1
[ˈkʰiɐ̯kɪˈkæːð̩]1
[ˈkʰiɐ̯çəkæðð̩]1
[ˈkʰiɐ̯ɣəkæð]1
[ˈkʰiɐ̯ɣəkæːð̩]1
[ˈkʰiɐ̯ɣəˈkæːðə]1
[ˈkʰiɐ̯ɣɪkæðð̩]1
[ˈkʰiɐ̯ɣɪkæːð̩]1
Lotte, prop.
|ˈlɔt.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlɒtə/
#
1/1
Peter, prop.
|ˈpeːˀt.ər| R = 16,7
Pronunciations
/ˈpʰeːˀtɐ/
#
0/1
[ˈpʰeːˀɾɐ]1
Philip, prop.
|ˈfi.lip| R = 50,0
Pronunciations
/ˈfilip/
#
0/2
[fɪlɪpʰ]1
[fɪlˀʏβ]1
Rock, prop.
|rɔk| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɹɒk/
#
0/2
[ˈɹɒkʰ]2
Slotsby, prop.
|ˈslɔts.byːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈslɒtspyːˀ/
#
2/2
Slotsgade, prop.
|ˈslɔts.gaːd.ə| R = 7,2
Pronunciations
/ˈslɒtskæːð̩/
#
17/34
[ˈslɒtskæːð]8
[ˈslɒtskæð]2
[ˈslɒskæð]1
[ˈslɒskæːð]1
[ˈslɒskæːð̩]1
[ˈslɒtskæðð̩]1
[ˈslɒtskæːðə]1
[ˈslɒtsˈkæːð̩]1
[ˈsl̥ɒskæð]1
Stationsvej, prop.
|sta.ˈsjoːˀns.vajˀ| R = 7,6
Pronunciations
/stæˈɕoːˀnsvaɪ̯ˀ/
#
7/55
[stɛˈɕoːˀnsvaɪ̯ˀ]14
[stəˈɕoːˀnsvaɪ̯ˀ]10
[səˈɕoːˀnsvaɪ̯ˀ]6
[stæˈɕoːˀnsvæɪ̯ˀ]5
[stəˈɕoːˀnsˈvaɪ̯ˀ]4
[stæˈɕoːˀnsˈvaɪ̯ˀ]3
[stɐˈɕoːˀnsˈvaɪ̯ˀ]2
[stə̥ˈɕoːˀnsvaɪ̯ˀ]1
[stɛˈɕoːˀnsvæɪ̯ˀ]1
[sɐˈɕoːˀnsvaɪ̯ˀ]1
[sɛˈɕoːˀnsvaɪ̯ˀ]1
Stig, prop.
|stiːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈstiːˀ/
#
1/2
[stiːˀ]1
Strædet, prop.
|ˈstrɛːd.əd| R = 9,5
Pronunciations
/ˈstʁæːð̩t/
#
1/3
[ˈstʁæːð̩]2
Strædet, prop.
|ˈstrɛːd.ət| R = 2,4
Pronunciations
/ˈstʁæːð̩t/
#
3/12
[ˈstʁæːð̩ts]8
[ˈstʁæðˀt]1
, prop.
|søːˀ| R = 0,3
Pronunciations
/ˈsøːˀ/
#
73/75
[søːˀ]1
[ˈseːˀ]1
Søndergade, prop.
|ˈsøn.ər.gaːd.ə| R = 8,3
Pronunciations
/ˈsønɐkæːð̩/
#
8/27
[ˈsønɐkæːð]9
[ˈsønəkæːð̩]4
[ˈsønɐkæð]1
[ˈsønɐkæðð̩]1
[ˈsønɐkæːðə]1
[ˈsønɐˈkæːð]1
[ˈsœnɐkæð]1
[ˈɕønɐkæð]1
Søren, prop.
|ˈsœːr.ən| R = 20,0
Pronunciations
/ˈsɶːɐn/
#
0/2
[ˈsœːɐn]1
[ˈsɶn]1
Teaterpassagen, prop.
|te.ˈaːˀt.ər.pa.saː.sjən| R = 17,3
Pronunciations
/tseˈæːˀtɐpʰæsæːɕən/
#
0/52
[tseˈæːˀtɐpʰæsæːɕn̩]5
[tseˈæːˀtɐpʰæˈsæːɕn̩]3
[tseˈæːˀtɐpʰæˈsæːɕən]2
[tseˈæːˀtɐpʰəsæːɕn̩]2
[tseˈæːˀɾɐpʰæsæːɕən]2
[tseˈæːˀɾɐpʰəsæːɕn̩]2
[tsɛˈæːˀtɐpʰæˈsæːɕn̩]2
[tsˈæːˀtɐpʰæsæːɕn̩]2
[tsˈæːˀɾɐpʰəsæːɕn̩]2
[tsˈæːˀɾɐpʰəsæːɕən]2
[sæˈæːˀɾɐpʰəˈsæːɪ̯ɕn̩]1
[sˈæːˀɾɐpʰəˈsæːɪ̯ʑn̩]1
[tseˈæːˀtɐpʰæsæːɪ̯ɕn̩]1
[tseˈæːˀɾɐpʰæsæːɕn̩]1
[tseˈæːˀɾɐpʰɐsæːɕn̩]1
[tseˈæːˀɾɐpʰəˈsæːʑən]1
[tsæˈæɪ̯ˀtɐpʰæˈsæːɪ̯ɕn̩]1
[tsæˈæːˀtɐpʰæsæːɕn̩]1
[tsæˈæːˀtɐpʰæˈsæːɕən]1
[tsæˈæːˀtɐpʰæ̥ˈsæːɕn̩]1
[tsæˈæːˀtɐpʰəsæːɕn̩]1
[tsæˈæːˀtɐpʰəˈsæːɕən]1
[tsæˈæːˀɾɐpʰəsæːɕn̩]1
[tsæˈæːˀɾɐpʰəsæːʑn̩]1
[tsæˈæːˀɾɐpʰəˈsæːɕn̩]1
[tsæˈæːˀɾɐpʰəˈsæːʑn̩]1
[tsæːˀtɐpʰæsæːɕɪn]1
[tsɛˈæːˀtɐpʰɐɕæːɕn̩]1
[tsɛˈæːˀɾɐpʰɛzæːɕn̩]1
[tsˈæːˀtɐpʰæzæːʑn̩]1
[tsˈæːˀtɐpʰɐsæːɕn̩]1
[tsˈæːˀtɐpʰəsæːɕɪn]1
[tsˈæːˀtɐpʰɛsæːɕn̩]1
[tsˈæːˀɾɐpʰæsæːɕn̩]1
[tsˈæːˀɾɐpʰæsæːɕən]1
[tsˈæːˀɾɐpʰæɕæːɕn̩]1
[tsˈæːˀɾɐpʰəsæːʑn̩]1
[tsˈæːˀɾɐβəsæːʑn̩]1
Thomas, prop.
|ˈtɔ.mas| R = 20,0
Pronunciations
/ˈtsɒmæs/
#
1/2
[ˈtsɒmə]1
Wayne-fort, prop.
|ˈwɛjn.fɔrt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈwɛɪ̯nfɒːt/
#
1/1
Yum, prop.
|jom| R = 0,0
Pronunciations
/ˈjɔm/
#
2/2
ad, adv.
|ad| R = 0,0
Pronunciations
/ˈæð/
#
1/1
ad, prp.
|ad| R = 54,1
Pronunciations
/ˈæð/
#
2/221
[æ]184
[ə]7
[ɐ]6
[ˈæ]5
[ˈæː]5
[∅]4
[ɛ]2
[æð]1
[æɪ̯ˀ]1
[æː]1
[ɐːˀ]1
[ɐ̯]1
[ˈæɪ̯ˀ]1
ad, prp.
|ad| R = 0,0
Pronunciations
/ˈæːˀ/
#
3/7
[æːˀ]4
af, adv.
|aːˀ| R = 8,3
Pronunciations
/ˈæːˀ/
#
12/16
[æ]2
[æːˀ]2
af, prp.
|aːˀ| R = 66,0
Pronunciations
/ˈæːˀ/
#
14/419
[æ]326
[ˈæ]30
[ə]13
[ɐ]9
[ɛ]9
[æːˀ]6
[∅]6
[ɒ]2
[ɪ]2
[æː]1
[æ̥]1
afbrændt, v.
|ˈav.brɛnˀt| R = 2,5
Pronunciations
/ˈaʊ̯pʁænˀt/
#
5/10
[ˈaʊ̯pʁanˀt]2
[ˈaʊ̯pʁant]1
[ˈaʊ̯pʁanˀ]1
[ˈaʊ̯pʁænˀts]1
afbrændte, v.
|ˈav.brɛnˀ.tə| R = 2,5
Pronunciations
/ˈaʊ̯pʁænˀtə/
#
15/27
[ˈaʊ̯pʁanˀtə]6
[ˈaʊ̯pʁæntə]2
[ˈaʊ̯pʁanˀ]1
[ˈaʊ̯pʁænˀtə̥]1
[ˈaʊ̯pʁænˀtɪ]1
[ˈaʊ̯pʁænˀɛ]1
aflang, adj.
|ˈav.lanˀg| R = 0,0
Pronunciations
/ˈaʊ̯laŋˀ/
#
5/5
aflange, adj.
|ˈav.lang.ə| R = 14,0
Pronunciations
/ˈaʊ̯laŋə/
#
2/19
[ˈaʊ̯laŋ]4
[ˈaʊ̯laŋ̩]4
[ˈaʊ̯laŋŋ̩]3
[ˈaʊ̯laŋˀ]2
[ˈaʊ̯laŋˀŋ̩]2
[ˈaʊ̯laŋɪ]1
[ˈaʊ̯ˈlaŋŋ̩]1
aflangt, adj.
|ˈav.lanˀgt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈaʊ̯laŋˀt/
#
0/1
[ˈaʊ̯laŋˀts]1
afmærket, v.
|ˈav.mɛr.kəd| R = 14,3
Pronunciations
/ˈaʊ̯mæɐ̯kð̩/
#
0/1
[ˈaʊ̯mæɐ̯ɣð̩]1
afstand, n.
|ˈav.stanˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈaʊ̯stænˀ/
#
12/12
afstanden, n.
|ˈav.stanˀ.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈaʊ̯stænˀn̩/
#
1/1
aftegnet, v.
|ˈav.tajˀ.nəd| R = 12,5
Pronunciations
/ˈaʊ̯tsaɪ̯ˀnð̩/
#
0/1
[ˈaʊ̯tsaɪ̯ˀnə]1
aftegninger, n.
|ˈav.tajˀ.neng.ər| R = 10,0
Pronunciations
/ˈaʊ̯tsaɪ̯ˀneŋɐ/
#
0/1
[ˈaʊ̯tsæɪ̯ˀneŋˀɐ]1
agtigt, adj.
|ˈak.tit| R = 40,0
Pronunciations
/ˈaktsit/
#
0/1
[ˈaktɪt]1
ah, interj.
|aː| R = 50,0
Pronunciations
/ˈæː/
#
0/5
[ˈaː]3
[aː]1
[æ]1
aha, interj.
|a.ˈhɑː| R = 0,0
Pronunciations
/æˈha/
#
0/15
[aˈɦa]9
[aˈha]3
[ˈaˈɦa]2
[aːˈɦa]1
aha, interj.
|ˈa.ˈhɑː| R = 0,0
Pronunciations
/ˈæˈha/
#
0/2
[ˈaˈɦa]2
akse, n.
|ak.sə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈaksə/
#
6/6
al, adj.
|alˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈælˀ/
#
1/1
alderdomshjem, n.
|ˈalˀ.ər.dɔms.jɛmˀ| R = 8,3
Pronunciations
/ˈælˀɐtɒmsjɛmˀ/
#
3/8
[ˈalˀɐtɒmsjɛmˀ]1
[ˈalˀɐtɒmɕɛmˀ]1
[ˈælˀɐtɒmɕemˀ]1
[ˈælˀɐtɒmɕɛmˀ]1
[ˈælˀɒmsjɛmˀ]1
alderdomshjemmet, n.
|ˈalˀ.ər.dɔms.jɛmˀ.əd| R = 9,3
Pronunciations
/ˈælˀɐtɒmsjɛmˀð̩/
#
7/24
[ˈælɐtɒmsjɛmˀð̩]2
[ˈælˀɐtɒmɕjɛmˀð̩]2
[ˈælˀɐtɒmɕɛmˀð̩]2
[ˈalɐtɒmɕɛmˀð̩]1
[ˈalˀɐtɒmsjɛmˀð̩]1
[ˈælɐtɒmɕjɛmˀð̩]1
[ˈælˀɐmsjɛmˀð̩]1
[ˈælˀɐtɐmsjɛmˀð̩]1
[ˈælˀɐtɒmsjɛmˀə]1
[ˈælˀɐtɒmʑjɛmˀð̩]1
[ˈælˀɐtəmɕɛmˀð̩]1
[ˈælˀɐtəmɕɛmˀə]1
[ˈælˀɐɾɒmsjɛmˀð̩]1
[ˈælˀɐɾɒmɕɛmˀð̩]1
aldershjemmet, n.
|ˈalˀ.ərs.jɛmˀ.əd| R = 20,0
Pronunciations
/ˈælˀɐsjɛmˀð̩/
#
0/1
[ˈæːˀlɐɕɛmˀð̩]1
aldrig, adv.
|ˈɑl.dri| R = 40,0
Pronunciations
/ˈaltʁi/
#
0/2
[ˈalt]1
[ˈaltɪ]1
alle, adj.
|ˈal.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈælə/
#
1/4
[ˈæll̩]2
[ˈæl̩]1
allerede, adv.
|ˈal.ə.ˈreːd.ə| R = 21,4
Pronunciations
/ˈæləˈʁæːð̩/
#
0/4
[ælɐʁæð]1
[ælɐʁæːð]1
[ælɐː]1
[ˈalɐˈʁæːð̩]1
allerførst, adj.
|ˈalˀ.ər.ˈfœrst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈælˀɐˈfɶɐ̯st/
#
0/1
[ˈælˀɐˈfɶɐ̯sts]1
allerførste, adj.
|ˈalˀ.ər.ˈfœr.stə| R = 10,0
Pronunciations
/ˈælˀɐˈfɶɐ̯stə/
#
0/1
[ˈælˀɐˈfɶstə]1
allerletteste, adj.
|ˈalˀ.ər.ˈlɛt.ə.stə| R = 9,1
Pronunciations
/ˈælˀɐˈlɛtəstə/
#
0/1
[ˈælˀɐˈlɛtəst]1
allernederst, adj.
|ˈalˀ.ər.ˈneːˀd.ərst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈælˀɐˈneðˀɐst/
#
0/1
[ˈælˀɐˈneðˀɐsts]1
allerøverst, adj.
|ˈalˀ.ər.ˈøːˀv.ərst| R = 10,0
Pronunciations
/ˈælˀɐˈøʊ̯ˀɐst/
#
0/2
[ˈælˀɐˈøʊ̯ˀɐs]1
[ˈælˀɐˈøːˀʊ̯ɐs]1
allerøverste, adj.
|ˈalˀ.ər.ˈøːˀv.ər.stə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈælˀɐˈøʊ̯ˀɐstə/
#
0/1
[ˈælˀɒˈøʊ̯ˀɐstə]1
alligevel, adv.
|a.ˈliː.ə.vɛlˀ| R = 29,6
Pronunciations
/æˈliːivɛlˀ/
#
0/3
[æˈlivɛlˀ]1
[æˈlivɪl]1
[æˈliːvɛl]1
alligevel, adv.
|a.ˈliː.ə.ˈvɛlˀ| R = 14,8
Pronunciations
/æˈliːiˈvɛlˀ/
#
1/3
[æˈliˈvɛlˀ]1
[əˈliːˈvɛlˀ]1
allright, interj.
|ˈɔrl.ˈrajt| R = 21,4
Pronunciations
/ˈɒːlˈɹaɪ̯t/
#
0/2
[ˈɒːˈɹaɪ̯]1
[ˈɒːˈɹaɪ̯ts]1
alléen, n.
|a.ˈleːˀ.ən| R = 14,3
Pronunciations
/æˈleːˀen/
#
0/1
[æˈleːˀn]1
alt, adj.
|alˀt| R = 8,3
Pronunciations
/ˈælˀt/
#
2/3
[ˈælˀ]1
alt, pron.
|alˀt| R = 6,3
Pronunciations
/ˈælˀt/
#
1/4
[ˈælˀts]2
[ˈælˀ]1
altid, adv.
|ˈalˀ.tiːˀd| R = 32,1
Pronunciations
/ˈælˀtsiðˀ/
#
1/4
[ˈælˀtsɪ]3
altså, adv.
|ˈalˀt.sɔ| R = 57,5
Pronunciations
/ˈælˀtsɒ/
#
1/438
[æsɒ]74
[æsə]61
[æzə]37
[ælˀsɒ]23
[æzɒ]22
[ælˀsə]16
[æːˀsə]13
[æsɪ]12
[ˈælˀsɒ]12
[æs]11
[æzɪ]11
[æz]8
[ælsɒ]7
[æːˀzə]7
[asɒ]6
[asə]6
[æːˀsɒ]6
[ælsə]5
[ælzə]5
[ælˀzə]5
[asɛ]4
[azə]4
[æ]4
[æz̩]4
[alsə]3
[alˀsɒ]3
[ælˀsɪ]3
[æsɜ]3
[æzɛ]3
[ˈælˀzɒ]3
[asɪ]2
[zə]2
[ælzɒ]2
[ælˀsæ]2
[æsæ]2
[æðsɒ]2
[æːˀsɪ]2
[ˈæsə]2
[alzə]1
[alˀsə]1
[alˀzɔ]1
[alˀzə]1
[as]1
[asɪ̥]1
[az]1
[azɒ]1
[azɪ]1
[aːˀsɒ]1
[aːˀsə]1
[aːˀzɒ]1
[lsɒ]1
[sɒ]1
[sɛ]1
[zɒ]1
[ælsɪ]1
[ælˀsa]1
[ælˀsɐ]1
[ælˀsɜ]1
[ælˀzɒ]1
[ælˀzɪ]1
[æsa]1
[æsn̩]1
[æsə̥]1
[æsɛ]1
[æsɜ̥]1
[æsɪ̥]1
[æzæ]1
[æzɐ]1
[æz̝ə]1
[æːˀs]1
[æːˀzæ]1
[æːˀzɪ]1
[ɐ̯]1
[ˈalˀzə]1
[ˈælsɒ]1
[ˈælˀsɪ]1
[ˈælˀzə]1
[ˈæˀsæ]1
anbragt, v.
|ˈan.brakt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈænpʁakt/
#
1/3
[ˈænpʁakts]2
anbringer, v.
|ˈan.brenˀg.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈænpʁæŋˀɐ/
#
11/11
anden, art.
|ˈan.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈænn̩/
#
2/2
anden, num.
|ˈan.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈænn̩/
#
8/8
anden, pron.
|ˈan.ən| R = 11,9
Pronunciations
/ˈænn̩/
#
38/59
[ˈæn̩]11
[ˈæn]9
[æn]1
anderledes, adj.
|ˈɑn.ər.leːˀd.əs| R = 11,1
Pronunciations
/ˈanɐleðˀð̩s/
#
0/2
[ˈanɐleðˀs]1
[ˈanɐleːˀð̩s]1
andet, art.
|ˈan.əd| R = 33,3
Pronunciations
/ˈænð̩/
#
0/1
[ˈæn̩]1
andet, num.
|ˈan.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈænð̩/
#
1/1
andet, pron.
|ˈan.əd| R = 8,1
Pronunciations
/ˈænð̩/
#
25/37
[ˈænə]4
[ænð̩]2
[ænə]2
[ˈænn̩]2
[ˈanð̩]1
[ˈænɛ]1
andre, pron.
|ˈɑn.drə| R = 17,1
Pronunciations
/ˈantʁɐ/
#
1/7
[ˈantɐ]6
ane, v.
|ˈaːn.ə| R = 8,3
Pronunciations
/ˈæːnə/
#
2/3
[ˈæːn̩]1
anelse, n.
|ˈaːn.əl.sə| R = 19,0
Pronunciations
/ˈæːnl̩sə/
#
1/7
[ˈæːnn̩z]1
[ˈæːnsə]1
[ˈæːn̞̩sə]1
[ˈæːn̩lsə]1
[ˈæ̃ːl̩sə]1
[ˈæ̃ːnl̩sə]1
aner, v.
|ˈaːn.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈæːnɐ/
#
1/1
angivet, v.
|ˈan.giːˀv.əd| R = 28,6
Pronunciations
/ˈænkiʊ̯ˀð̩/
#
0/1
[ˈænkiːˀð]1
ankom, v.
|ˈan.kɔmˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈænkʰɒmˀ/
#
1/1
ansvar, n.
|ˈan.svaːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈænsvaːˀ/
#
1/1
antage, v.
|ˈan.taːˀg.ə| R = 14,3
Pronunciations
/ˈæntsæːˀæ/
#
0/1
[ˈæntsæːˀ]1
antal, n.
|ˈan.tal| R = 0,0
Pronunciations
/ˈæntsæl/
#
0/1
[æntsæl]1
anyway, UL
|ˈɛ.ni.ˈwɛj| R = 16,7
Pronunciations
/ˈɛniˈwɛɪ̯/
#
0/1
[ˈɛnʏˈwɛɪ̯]1
areal, n.
|a.re.ˈaːˀl| R = 28,6
Pronunciations
/aʁæˈæːˀl/
#
0/1
[aˈjæːˀl]1
arket, n.
|ˈar.kəd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈaːkð̩/
#
2/2
arm, n.
|arˀm| R = 0,0
Pronunciations
/ˈaːˀm/
#
2/2
art, n.
|arˀt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈaːˀt/
#
1/1
at, Un.IK
|at| R = 82,5
Pronunciations
/ˈæt/
#
0/231
[ɒ]88
[æ]51
[∅]38
[ɐ]18
[ə]17
[æt]9
[æts]5
[a]2
[ɐ̯]1
[ɛ]1
[ː]1
at, conj.
|at| R = 31,4
Pronunciations
/ˈæt/
#
0/279
[æt]121
[æ]98
[∅]15
[æts]12
[ə]11
[ət]6
[ɛ]4
[t]2
[ˈæts]2
[a]1
[æp]1
[æɹ]1
[æɹ̥]1
[æː]1
[ð]1
[ɐt]1
[ɛt]1
avanceret, adj.
|a.vang.ˈseːˀr.əd| R = 20,0
Pronunciations
/ævaŋˈseːˀɐð/
#
0/1
[æv̞aŋˈseɐ̯ˀð̩]1
bag, adv.
|baːˀg| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpæːˀ/
#
2/3
[ˈpæɪ̯ˀ]1
bag, adv.
|ˈbaːˀg| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpæːˀ/
#
1/1
bag, prp.
|baːˀg| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpæːˀ/
#
2/2
bagefter, adv.
|ˈbaːˀg.ɛf.tər| R = 12,5
Pronunciations
/ˈpæːˀɛftɐ/
#
0/1
[ˈpæːˈɛftɐ]1
bagefter, adv.
|ˈbaːˀg.ˈɛf.tər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpæːˀˈɛftɐ/
#
1/1
baglæns, adj.
|ˈbag.lɛnˀs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpaʊ̯lɛnˀs/
#
2/2
bagpå, adv.
|ˈbaːˀg.pɔːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpæːˀpʰɔːˀ/
#
0/1
[ˈpæɪ̯ˀpʰɔːˀ]1
bagud, adv.
|ˈbaːˀg.ˈuːˀd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpæːˀˈuðˀ/
#
1/1
bakke, n.
|ˈbak.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈpakə/
#
0/1
[ˈpaɣɪ]1
banan, n.
|ba.ˈnaːˀn| R = 0,0
Pronunciations
/pæˈnæːˀn/
#
1/1
bananer, n.
|ba.ˈnaːˀn.ər| R = 0,0
Pronunciations
/pæˈnæːˀnɐ/
#
1/1
bananpalme, n.
|ba.ˈnaːˀn.pal.mə| R = 0,6
Pronunciations
/pæˈnæːˀnpʰælmə/
#
10/13
[pæˈnæːˀnpʰælmæ]1
[pæˈnæːˀnpʰɛlmʏ]1
[pʰæˈnæːˀnpʰælmə]1
bananpalmen, n.
|ba.ˈnaːˀn.pal.mən| R = 4,8
Pronunciations
/pæˈnæːˀnpʰælmən/
#
24/51
[pæˈnæːˀnpʰælmn̩]10
[pæˈnæːˀnpʰælm̩]4
[pæˈnæːˀnpʰælmɪn]3
[βæˈnæːˀnpʰælmɪn]2
[pæˈnæːnpʰælmən]1
[pæˈnæːˀnpʰælmm̩]1
[pæˈnæːˀnpʰælˈmən]1
[pæˈnæːˀnpʰæl̞mn̩]1
[pæˈnæːˀnpʰæmm̩]1
[pæˈnæːˀnˈpʰælmn̩]1
[pəˈnæːˀnpʰælmn̩]1
[pɛˈnæːˀnpʰælmən]1
bananpalmens, n.
|ba.ˈnaːˀn.pal.məns| R = 7,1
Pronunciations
/pæˈnæːˀnpʰælməns/
#
0/1
[pæˈnæːˀnpʰælmn̩s]1
bananpalmer, n.
|ba.ˈnaːˀn.pal.mər| R = 0,0
Pronunciations
/pæˈnæːˀnpʰælmɐ/
#
2/2
bananpalmerne, n.
|ba.ˈnaːˀn.pal.mər.nə| R = 0,0
Pronunciations
/pæˈnæːˀnpʰælmɐnə/
#
1/1
bane, n.
|ˈbaːn.ə| R = 2,2
Pronunciations
/ˈpæːnə/
#
8/9
[ˈpæːn̩]1
baneoverskæringen, n.
|ˈbaːn.ə.ɔv.ər.skɛːˀr.enˀg.ən| R = 11,8
Pronunciations
/ˈpæːnəɒʊ̯ɐskæɐ̯ˀeŋˀŋ̩/
#
0/1
[ˈpæːnəɒʊ̯ˀɐskɛːˀɐ̯æŋŋ̩]1
bank, n.
|banˀk| R = 3,3
Pronunciations
/ˈpaŋˀk/
#
2/6
[ˈpaŋˀkʰ]3
[ˈpaŋˀ]1
banke, v.
|ˈbank.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpaŋkə/
#
1/1
banken, n.
|ˈbanˀk.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpaŋˀkŋ̩/
#
8/8
banket, v.
|ˈbank.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpaŋkð̩/
#
3/3
bar, n.
|baːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpaːˀ/
#
6/6
bare, adv.
|ˈbaːr.ə| R = 24,1
Pronunciations
/ˈpaːa/
#
17/81
[ˈpaː]35
[paː]8
[ˈpa]8
[pa]4
[ˈβaː]2
[ˈβaːa]2
[paa]1
[paːa]1
[ˈpaa]1
[ˈpaːɛ]1
[βa]1
beboelse, n.
|be.ˈboːˀ.əl.sə| R = 10,0
Pronunciations
/peˈpoːˀolsə/
#
0/1
[pəˈpoːˀl̩sə]1
befinde, v.
|be.ˈfenˀ.ə| R = 14,3
Pronunciations
/peˈfenˀə/
#
0/1
[peˈfenˀ]1
befinder, v.
|be.ˈfenˀ.ər| R = 13,0
Pronunciations
/peˈfenˀɐ/
#
5/23
[pəˈfenˀɐ]13
[pəˈfenɐ]2
[pefen̞ˀɐ]1
[pɛˈfenˀɐ]1
[β̥̩ˈfenˀɐ]1
begge, pron.
|ˈbɛk.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈpɛkə/
#
1/13
[ˈpɛk]6
[ˈpɛɣɪ]3
[ˈpɛɣə]2
[ˈpɛɣ]1
begiver, v.
|be.ˈgiːˀv.ər| R = 0,0
Pronunciations
/peˈkiʊ̯ˀɐ/
#
0/2
[pekiːvˀɐ]1
[pekiːˀʊ̯ɐ]1
begynde, v.
|be.ˈgønˀ.ə| R = 28,6
Pronunciations
/peˈkønˀə/
#
0/4
[peˈkønˀ]1
[pəˈkønn̩]1
[pəˈkønˀə]1
[βəˈkønˀn̩̥]1
begyndelsen, n.
|be.ˈgønˀ.əl.sən| R = 29,6
Pronunciations
/peˈkønˀl̩sn̩/
#
0/3
[peˈkønˀn̩sn̩]1
[pəˈkønˀsn̩̥]1
[βəˈkønˀsn̩̥]1
begynder, v.
|be.ˈgønˀ.ər| R = 16,4
Pronunciations
/peˈkønˀɐ/
#
2/20
[pəˈkønˀɐ]10
[βʊˈkønˀɐ]2
[peˈkønɐ]1
[pøˈkønˀɐ]1
[pəkønɐ]1
[pɪˈkønɐ]1
[pɪˈkønˀɐ]1
[βəˈkønˀɐ]1
begyndte, v.
|be.ˈgønˀ.tə| R = 25,0
Pronunciations
/peˈkønˀtə/
#
0/2
[pøˈkønˀt]1
[pəˈkønˀt]1
behageligt, adj.
|be.ˈhaːˀg.ə.lit| R = 30,0
Pronunciations
/peˈhæːˀælit/
#
0/1
[pɛˈɦæːˀlɪt]1
behøver, v.
|be.ˈhøːˀv.ər| R = 57,1
Pronunciations
/peˈhøʊ̯ˀɐ/
#
0/2
[pəˈɦøʊ̯ˀɐ]1
[β]1
benhøjde, n.
|ˈbeːn.højˀ.də| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpeːnhɒɪ̯ˀtə/
#
1/1
beskrev, v.
|be.ˈskreːˀv| R = 12,5
Pronunciations
/peˈskʁæʊ̯ˀ/
#
0/1
[pəˈskʁæʊ̯ˀ]1
beskrevet, v.
|be.ˈskreːˀv.əd| R = 13,9
Pronunciations
/peˈskʁæʊ̯ˀð̩/
#
0/4
[peˈskʁæðˀ̩]1
[peˈskʁæːˀð̩]1
[pɪˈskʁæðˀð̩]1
[pɪ̥ˈskʁæʊ̯ˀð̩]1
beskrive, v.
|be.ˈskriːˀv.ə| R = 28,6
Pronunciations
/peˈskʁiʊ̯ˀʊ/
#
0/7
[pəˈskʁiʊ̯ˀ]3
[peˈskʁiːˀʊ]1
[pɪˈskʁɪwˀ]1
[pɪˈsxʁɪw]1
[βɪˈskʁɪwˀʊ]1
beskriver, v.
|be.ˈskriːˀv.ər| R = 25,0
Pronunciations
/peˈskʁiʊ̯ˀɐ/
#
0/4
[peˈskʁɪ]1
[pəˈskʁɪwˀɐ]1
[pɪˈskʁiʊ̯ˀɐ]1
[pɪˈskʁɪwˀɐ]1
bestående, v.
|be.ˈstɔːˀ.ə.nə| R = 20,0
Pronunciations
/peˈstɔːˀɔnə/
#
0/1
[pəˈstɔːˀnə]1
består, v.
|be.ˈstɔːˀr| R = 4,8
Pronunciations
/peˈstɒːˀ/
#
2/3
[pəˈstɒːˀ]1
besøg, n.
|be.ˈsøːˀg| R = 0,0
Pronunciations
/peˈsøːˀ/
#
1/1
betyder, v.
|be.ˈtyːˀd.ər| R = 10,7
Pronunciations
/peˈtsyðˀɐ/
#
1/4
[pəˈtsyðˀɐ]2
[peˈtsyðɐ]1
bevæge, v.
|be.ˈvɛːˀg.ə| R = 42,9
Pronunciations
/peˈvɛːˀɛ/
#
0/4
[pəvɛː]2
[pɪvɛː]1
[pʏvɛː]1
bevægelsesretningen, n.
|be.ˈvɛːˀg.əl.səs.rɛt.nenˀg.ən| R = 2,6
Pronunciations
/peˈvɛːˀɛlsəsʁætneŋˀŋ̩/
#
0/2
[peˈvɛːˀl̩səsʁætneŋˀŋ̩]1
[peˈvɛːˀɛlzəsˈʁatneŋˀŋ̩]1
bevæger, v.
|be.ˈvɛːˀg.ər| R = 38,1
Pronunciations
/peˈvɛːˀɐ/
#
0/18
[pəvɛɐ̯]3
[pevɛːɐ]2
[pəvɛɐ]2
[pevɛːˀɐ]1
[pəvɛːɐ]1
[pəvɛːˀɐ]1
[pəˈvɛːɐ]1
[pəˈvɛːˀɐ]1
[pəβɛɐ̯]1
[pɪvɛɐ̯]1
[pʏvɛɐ]1
[pʏvɛɐ̯]1
[βevɛːˀɐ]1
[βəvɛɐ̯]1
bibeholde, v.
|ˈbi.be.hɔlˀ.ə| R = 11,1
Pronunciations
/ˈpipehɒlˀə/
#
0/1
[ˈpipəhɒlˀə]1
bibliotek, n.
|bi.bli.o.ˈteːˀk| R = 22,7
Pronunciations
/piplioˈtseːˀk/
#
0/2
[pipjʊˈtseːˀk]1
[piplʊˈtseːˀk]1
biblioteket, n.
|bi.bli.o.ˈteːˀk.əd| R = 22,2
Pronunciations
/piplioˈtseːˀkð̩/
#
0/9
[piluˈtseːˀkð̩]1
[pipjoˈtseːˀkð̩]1
[pipjʏoˈtseːˀkð̩]1
[pipləˈtseːˀɣð̩]1
[piplʊˈtseːˀkð̩]1
[pipoˈtseːˀɣð̩]1
[pipɪʏˈtseːˀkð̩]1
[pipʏˈtseːˀɣə]1
[pliploˈtseːˀkð̩]1
bil, n.
|biːˀl| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpiːˀl/
#
4/4
bilen, n.
|ˈbiːˀl.ən| R = 8,3
Pronunciations
/ˈpiːˀln̩/
#
0/2
[piːˀln̩]1
[ˈpiːˀn̩]1
billede, n.
|ˈbel.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpelð̩/
#
0/1
[ˈpeləð̩]1
bingo, interj.
|ˈben.go| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpeŋko/
#
1/1
biograf, n.
|bi.o.ˈgraːˀf| R = 11,1
Pronunciations
/pioˈkʁaːˀf/
#
0/4
[piʊ̯ˈkʁaːˀf]4
biografen, n.
|bi.o.ˈgraːˀf.ən| R = 12,0
Pronunciations
/pioˈkʁaːˀfn̩/
#
0/5
[piʊ̯ˈkʁaːˀfn̩]4
[piʊ̯ˈkχaːˀfn̩]1
bitte, adj.
|ˈbit.ə| R = 15,0
Pronunciations
/ˈpitə/
#
2/10
[ˈpitɪ]2
[ˈpiɾɪ]2
[ˈpit]1
[ˈpitsə]1
[ˈpiɾə]1
[ˈpʏɾʏ]1
bjergkløft, n.
|ˈbjɛrv.kløft| R = 3,6
Pronunciations
/ˈpjæɐ̯wkʰløft/
#
4/22
[ˈpjæɐ̯wkʰløfts]10
[ˈpjæʊ̯kʰløfts]3
[ˈpjæɐ̯kʰløfts]1
[ˈpjæɐ̯wkʰløf]1
[ˈpjæɐ̯wkʰløfθ]1
[ˈpjæʊ̯kʰløft]1
[ˈpjæʊ̯ˈkʰløfts]1
bjergkløften, n.
|ˈbjɛrv.kløf.tən| R = 4,2
Pronunciations
/ˈpjæɐ̯wkʰløftn̩/
#
9/15
[ˈpjæʊ̯kʰløftn̩]5
[ˈpjæʊ̯kløftn̩]1
blad, n.
|blad| R = 0,0
Pronunciations
/ˈplæð/
#
1/1
blandt, prp.
|blanˀt| R = 29,2
Pronunciations
/ˈplænˀt/
#
0/4
[plænt]2
[plæn]1
[plæɾ]1
blev, v.
|bleːˀv| R = 20,0
Pronunciations
/ˈpleʊ̯ˀ/
#
1/2
[ˈple]1
blevet, v.
|ˈbleːv.əd| R = 43,3
Pronunciations
/ˈpleːʊ̯ð̩/
#
0/5
[pleð]3
[pleðð̩]1
[pleð̩]1
blind, adj.
|blenˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈplenˀ/
#
2/2
blive, v.
|ˈbliːv.ə| R = 24,6
Pronunciations
/ˈpliːʊ/
#
0/13
[pliːi]4
[ˈpliː]3
[ˈpliːi]3
[plii]2
[pli]1
bliver, v.
|ˈbliːˀv.ər| R = 49,4
Pronunciations
/ˈpliʊ̯ˀɐ/
#
0/60
[pliɐ̯]37
[ˈpliɐ̯ˀ]8
[pliɐ̯ˀ]3
[plɪ]3
[piɐ̯]2
[ˈpliɐ̯]2
[liɐ̯]1
[pli]1
[pliɐ]1
[pɪɐ̯]1
[βlɪ]1
blomst, n.
|blɔmˀst| R = 2,9
Pronunciations
/ˈplɒmˀst/
#
2/5
[ˈplɒmˀsts]2
[ˈplɒmˀs]1
blomsten, n.
|ˈblɔmˀ.stən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈplɒmˀstn̩/
#
2/2
blomster, n.
|ˈblɔmˀ.stər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈplɒmˀstɐ/
#
1/1
blot, adv.
|blɔt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈplɒt/
#
1/1
blå-grønne, adj.
|ˈblɔ.grœn.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈplɒkʁɶnə/
#
1/1
blå, adj.
|blɔːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈplɔːˀ/
#
106/109
[ˈpʰlɔːˀ]3
blåt, adj.
|blɔt| R = 5,0
Pronunciations
/ˈplɒt/
#
3/5
[ˈplɒs]1
[ˈplɒts]1
blæser, v.
|ˈblɛːˀs.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈplɛːˀsɐ/
#
1/1
blød, adj.
|bløːˀd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpløðˀ/
#
12/12
bløde, adj.
|ˈbløːd.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpløːð̩/
#
1/2
[ˈpløːðə]1
blødt, adj.
|bløt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpløt/
#
1/1
bo, v.
|boːˀ| R = 50,0
Pronunciations
/ˈpoːˀ/
#
0/1
[po]1
boble, v.
|ˈbɔb.lə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpɒplə/
#
1/1
boet, v.
|ˈboːˀ.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpoːˀð̩/
#
1/1
boghandel, n.
|ˈbog.hanˀ.əl| R = 4,2
Pronunciations
/ˈpɔʊ̯hænˀl̩/
#
0/3
[ˈpɔʊ̯ɦænˀl̩]2
[ˈpɔːhænˀl̩]1
boghandlen, n.
|ˈbog.hanˀ.lən| R = 5,6
Pronunciations
/ˈpɔʊ̯hænˀln̩/
#
0/2
[ˈpɔʊ̯ɦænˀln̩]1
[ˈpɔːɦænˀln̩]1
bogstaverne, n.
|ˈbok.staːˀv.ər.nə| R = 9,1
Pronunciations
/ˈpɔkstæʊ̯ˀɐnə/
#
0/1
[ˈpɔkstæːˀʊ̯ɐn̩]1
boks, n.
|bɔks| R = 25,0
Pronunciations
/ˈpɒks/
#
0/1
[ˈpɒxs]1
boksen, n.
|ˈbɔk.sən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpɒksn̩/
#
2/2
bord, n.
|boːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpoɐ̯ˀ/
#
1/1
borde, n.
|ˈboːr.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpoːɐ/
#
1/2
[ˈpoːɒ]1
bordet, n.
|ˈboːˀr.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpoːˀɐð/
#
2/2
borg, n.
|bɔrˀv| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpɒʊ̯ˀ/
#
0/3
[ˈpɒːɣˀ]2
[ˈpɒːˀʊ̯]1
bort, adv.
|bɔrt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpɒːt/
#
1/1
bortset, adv.
|ˈbɔrt.seːˀt| R = 51,9
Pronunciations
/ˈpɒːtseːˀt/
#
0/3
[ˈpɒsə]1
[ˈpɒtse]1
[ˈpɒːse]1
bred, n.
|bred| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʁæð/
#
1/1
bred, n.
|breːˀd| R = 6,7
Pronunciations
/ˈpʁæðˀ/
#
2/3
[ˈpʁæð]1
bredde, n.
|ˈbreːˀt.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʁæːˀtə/
#
3/3
breddegrad, n.
|ˈbreːˀt.ə.graːˀd| R = 4,2
Pronunciations
/ˈpʁæːˀtəkʁaðˀ/
#
0/2
[ˈpʁæːˀtɪkʁaːˀð]1
[ˈpʁæːˀɾekʁaːˀð]1
bredden, n.
|ˈbreːˀt.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʁæːˀtn̩/
#
2/2
brede, adj.
|ˈbreːd.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʁæːð̩/
#
4/4
bredere, adj.
|ˈbreːd.ər.ə| R = 7,1
Pronunciations
/ˈpʁæːðɐɐ/
#
1/2
[ˈpʁæðɐɐ]1
bredt, adj.
|bret| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʁæt/
#
1/2
[ˈpʁæts]1
brik, n.
|brek| R = 7,5
Pronunciations
/ˈpʁæk/
#
9/20
[ˈpʁækʰ]5
[ˈpʁæx]4
[ˈpʁæç]1
[ˈpʁæɪ̯]1
brikker, n.
|ˈbrek.ər| R = 16,0
Pronunciations
/ˈpʁækɐ/
#
3/15
[ˈpʁæɣɐ]12
brikkerne, n.
|ˈbrek.ər.nə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʁækɐnə/
#
4/4
briller, n.
|ˈbrel.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʁælɐ/
#
2/2
bro, n.
|broːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʁoːˀ/
#
1/1
broen, n.
|ˈbroːˀ.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʁoːˀon/
#
0/1
[ˈpʁoːˀn̩]1
bruddet, n.
|ˈbrudˀ.əd| R = 28,6
Pronunciations
/ˈpʁuðˀð̩t/
#
0/1
[ˈpʁʊːˀðəts]1
brug, n.
|bruːˀg| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʁuːˀ/
#
1/2
[ˈpʁoːˀ]1
bruge, v.
|ˈbruːg.ə| R = 28,0
Pronunciations
/ˈpʁuːu/
#
0/5
[ˈpʁoːo]2
[ˈpʁuː]2
[βʁʊː]1
bruges, v.
|ˈbruːg.əs| R = 16,7
Pronunciations
/ˈpʁuːus/
#
0/1
[ˈpʁoːos]1
brugt, v.
|brokt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʁɔkt/
#
1/1
brun, adj.
|bruːˀn| R = 4,8
Pronunciations
/ˈpʁuːˀn/
#
6/21
[ˈpʁoːˀn]8
[ˈpʁoːˀŋ]2
[ˈpʁuːˀŋ]2
[ˈpoːˀn]1
[ˈpʁũːˀ]1
[ˈpʁ̝oːˀn]1
brune, adj.
|ˈbruːn.ə| R = 6,4
Pronunciations
/ˈpʁuːnə/
#
5/13
[ˈpʁoːnə]2
[ˈpʁuːn]2
[ˈpʁuːn̩]2
[ˈpʁoːnɪ]1
[ˈpʁoːn̩]1
brunt, adj.
|bruːˀnt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʁuːˀnt/
#
1/1
brændte, v.
|ˈbrɛnˀ.tə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʁænˀtə/
#
1/1
bue, n.
|ˈbuː.ə| R = 1,6
Pronunciations
/ˈpuːu/
#
93/154
[ˈpuːʊ]31
[ˈpuːə]16
[ˈpuː]8
[ˈpuu]2
[ˈpuːɒ]2
[ˈpuːʊ̯ə]2
buede, adj.
|ˈbuː.əd.ə| R = 40,0
Pronunciations
/ˈpuːð̩ð̩/
#
0/3
[ˈpuːð̩]1
[ˈpuːəð]1
[ˈpʊːʏð]1
bueform, n.
|ˈbuː.ə.fɔrˀm| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpuːufɒːˀm/
#
1/1
buen, n.
|ˈbuː.ən| R = 5,0
Pronunciations
/ˈpuːun/
#
1/4
[ˈpuːn]1
[ˈpuːn̩]1
[ˈpuːʊn]1
buer, n.
|ˈbuː.ər| R = 6,3
Pronunciations
/ˈpuːɐ/
#
3/4
[ˈpuɐ]1
buer, v.
|ˈbuː.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpuːɐ/
#
3/5
[puːɐ]2
buet, adj.
|ˈbuː.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpuːð̩/
#
0/1
[ˈpuːəð]1
bugter, v.
|ˈbok.tər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpɔktɐ/
#
1/1
buket, n.
|bu.ˈkɛt| R = 0,0
Pronunciations
/puˈkʰɛt/
#
0/1
[pukʰɛt]1
bule, n.
|ˈbuːl.ə| R = 13,3
Pronunciations
/ˈpuːlə/
#
1/3
[ˈpuːl]1
[ˈpuːl̩]1
bund, n.
|bonˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpɔnˀ/
#
1/1
bunden, n.
|ˈbonˀ.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpɔnˀn̩/
#
10/10
bundet, v.
|ˈbon.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpɔnð̩/
#
0/1
[pɔnð̩]1
bundlinjen, n.
|ˈbon.lin.jən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpɔnlinjən/
#
0/1
[ˈpɔnlinjɪn]1
burde, v.
|ˈbur.də| R = 20,0
Pronunciations
/ˈpuɐ̯tə/
#
0/5
[puɐ̯t]4
[ˈpuɐ̯t]1
butik, n.
|bu.ˈtik| R = 0,0
Pronunciations
/puˈtsik/
#
1/1
by, n.
|byːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpyːˀ/
#
1/1
byen, n.
|ˈbyːˀ.ən| R = 12,5
Pronunciations
/ˈpyːˀyn/
#
0/4
[ˈpyːˀn]3
[ˈpyːˀn̩]1
bygge, v.
|ˈbyk.ə| R = 37,5
Pronunciations
/ˈpykə/
#
0/2
[ˈpyɣ]1
[ˈpyɣə]1
byggelegeplads, n.
|ˈbyk.ə.laj.ə.plas| R = 15,4
Pronunciations
/ˈpykəlaɪ̯ɪpʰlæs/
#
0/13
[ˈpyɣəlaɪpʰlæs]3
[ˈpykəlaɪpʰlæs]1
[ˈpykəlaːpʰlæs]1
[ˈpykʏlaɪpʰlæs]1
[ˈpyɣəlaɪ̯pʰlæs]1
[ˈpyɣəlaɪ̯ɪpʰlæs]1
[ˈpyɣəˈlaɪpʰlæs]1
[ˈpyɣɪlaɪpʰlæs]1
[ˈpyɣɪlaɪɸlæs]1
[ˈpyɣʏlaɪpʰlæs]1
[ˈpyːɣəlaɪpʰlæs]1
byggelegepladsen, n.
|ˈbyk.ə.laj.ə.plas.ən| R = 15,2
Pronunciations
/ˈpykəlaɪ̯ɪpʰlæsn̩/
#
0/35
[ˈpyɣəlaɪpʰlæsn̩]8
[ˈpyɣəlaɪ̯pʰlæsn̩]5
[ˈpykəlæɪpʰlæsn̩]3
[ˈpyɣʏlaɪpʰlæsn̩]3
[ˈpykəlaɪpʰlæsn̩]2
[pykəlæɪpʰlæsn̩]1
[ˈpyklaɪ̯ˀpʰlæsn̩]1
[ˈpykəlaɪ̯pʰlæsn̩]1
[ˈpykəlaɪ̯pʰlæzn̩]1
[ˈpykʏlaɪpʰlæsn̩]1
[ˈpykʏlaɪ̯pʰlæsn̩]1
[ˈpykʏplaːˀɪlpʰlæsn̩]1
[ˈpyɣəlapʰlæsn̩]1
[ˈpyɣəlaːɪpʰlæsn̩]1
[ˈpyɣəlæɪpʰlæsn̩]1
[ˈpyɣʏlaɪplæsn̩]1
[ˈpyɣʏlaɪˈpʰlæsn̩]1
[ˈpyɣʏˈlæːɪˈpʰlæsn̩]1
[ˈpʏɣəlaɪ̯pʰlæsn̩]1
byggeplads, n.
|ˈbyk.ə.plas| R = 12,5
Pronunciations
/ˈpykəpʰlæs/
#
0/1
[ˈpyɣəpʰlæs]1
byggepladsen, n.
|ˈbyk.ə.plas.ən| R = 13,9
Pronunciations
/ˈpykəpʰlæsn̩/
#
0/4
[ˈpyɣəpʰlæsn̩]2
[ˈpyɣʏˈpʰlæsn̩]1
[ˈpʏɣʏpʰlæsn̩]1
bygget, v.
|ˈbyk.əd| R = 12,5
Pronunciations
/ˈpykð̩/
#
1/2
[ˈpyɣð̩]1
bygning, n.
|ˈbyk.neng| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpykneŋ/
#
1/1
byteateret, n.
|ˈby.te.aːˀt.ər.əd| R = 20,0
Pronunciations
/ˈpytseæːˀtɐð̩/
#
0/1
[ˈpytsæːˀtɐð]1
bytter, v.
|ˈbyt.ər| R = 25,0
Pronunciations
/ˈpytɐ/
#
0/1
[pyɾɐ]1
byttet, v.
|ˈbyt.əd| R = 12,5
Pronunciations
/ˈpytð̩/
#
0/2
[pytð̩]1
[pyɹð̩]1
både, adv.
|ˈbɔːd.ə| R = 5,0
Pronunciations
/ˈpɔːð̩/
#
4/5
[pɔː]1
bænke, n.
|ˈbɛnk.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpɛŋkə/
#
0/1
[ˈpɛŋkɪ]1
bøjer, v.
|ˈbøj.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpɒɪ̯ɐ/
#
0/1
[pɒɪ̯ɐ]1
bølge, n.
|ˈbøl.jə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpøljə/
#
1/1
bølgede, adj.
|ˈbøl.jəd.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈpøljð̩ð̩/
#
0/4
[ˈpøljəð̩]3
[ˈpøljð̩]1
bølger, n.
|ˈbøl.jər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpøljɐ/
#
3/3
bør, v.
|bœr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpɶɐ̯/
#
1/1
børnehave, n.
|ˈbœr.nə.haːv.ə| R = 11,1
Pronunciations
/ˈpɶɐ̯nəhæːʊ/
#
0/5
[ˈpɶɐ̯nəɦæʊ̯]2
[ˈpɶɐ̯nəɦæːʊ]1
[ˈpɶɐ̯nɛɦæʊ]1
[ˈpɶɐ̯nɪɦæːʊ]1
børnehaven, n.
|ˈbœr.nə.haːv.ən| R = 11,5
Pronunciations
/ˈpɶɐ̯nəhæːʊ̯n̩/
#
0/27
[ˈpɶɐ̯nəɦæʊ̯n]7
[ˈpɶɐ̯nəɦæːʊ̯n̩]5
[ˈpɶɐ̯nəɦæːʊ̯n]4
[ˈpɶɐ̯nəɦæʊ̯n̩]2
[ˈpɶɐ̯nɦæʊ̯n]2
[ˈpɶɐ̯nɪɦæːʊ̯n̩]2
[ˈpɶɐ̯nəɦæːvn̩]1
[ˈpɶɐ̯nɦæːʊ̯n]1
[ˈpɶɐ̯nɪˈhæːvn̩]1
[ˈpɶːnɐɦæʊ̯n̩]1
[ˈpɶːnəɦæːʊ̯n̩]1
café, n.
|ka.ˈfeːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/kʰæˈfeːˀ/
#
1/1
caféen, n.
|ka.ˈfeːˀ.ən| R = 0,0
Pronunciations
/kʰæˈfeːˀen/
#
1/1
centimet, n.
|sɛn.ti.ˈmeːˀt| R = 10,0
Pronunciations
/sɛntsiˈmeːˀt/
#
0/1
[sensiˈmeːˀts]1
centimeter, n.
|sɛn.ti.ˈmeːˀt.ər| R = 14,8
Pronunciations
/sɛntsiˈmeːˀtɐ/
#
29/204
[sɛntsɪˈmeːˀtɐ]38
[sɛnsɪˈmeːˀtɐ]17
[sɛnsiˈmeːˀtɐ]8
[sɛntsɪ̥ˈmeːˀtɐ]7
[sɛntsɪˈmeːˀɾɐ]4
[sɪnsɪˈmeːˀtɐ]4
[sɪntsɪˈmeːˀtɐ]4
[sentsiˈmeːˀtɐ]3
[sɛntsɪˈmeːˀtə]3
[sɛnzɪˈmeːˀɹɐ]3
[sɛnsi̥ˈmeːˀɹɐ]2
[sɛnsɪˈmeːˀɹɐ]2
[sɛnsɪ̥ˈmeːˀtɐ]2
[sɛntsiˈmeːˀtæ]2
[sɛntsiˈmeːˀɹɐ]2
[sɛntsi̥ˈmeːˀtɐ]2
[sɛntsɪˈmeːˀɹɐ]2
[sɛnzɪˈmeːˀtɐ]2
[sɛ̃si̥ˈmeːˀtɐ]2
[sɪnsi̥ˈmeːˀtɐ]2
[sɪntsɪˈmeːˀtə]2
[sensɪˈmeːˀðɐ]1
[sentsɪˈmeɹə]1
[sentsɪˈmeːˀtæ]1
[sentsɪˈmeːˀtɐ]1
[sentsɪˈmeːˀɹɐ]1
[sentsɪ̥ˈmeːˀtɐ]1
[senzɪˈmeːˀtɐ]1
[sẽsɪ̥ˈmeːˀɹɐ]1
[sẽtsiˈmeːˀtɐ]1
[sənsɪˈmeːˀtɐ]1
[sənsɪ̥ˈmeːˀtɐ]1
[sɛniˈmeːˀtæ]1
[sɛnsiˈmeːˀtæ]1
[sɛnsiˈmeːˀð̝ɐ]1
[sɛnsi̥meɹə]1
[sɛnsi̥ˈmeːˀtɐ]1
[sɛnsm̩ˈmeːˀtɐ]1
[sɛnsɪmeɾɐ]1
[sɛnsɪmeːˀtɐ]1
[sɛnsɪmeːˀðɐ]1
[sɛnsɪmɪtɐ]1
[sɛnsɪˈmeːˀts̞ɐ]1
[sɛntseˈmeːˀtɐ]1
[sɛntsimeɹɐ]1
[sɛntsimeːˀtɐ]1
[sɛntsimeːˀðæ]1
[sɛntsiˈmeːɾɐ]1
[sɛntsiˈmeːˀðɐ]1
[sɛntsiˈmeːˀɹɛ]1
[sɛntsi̥metɐ]1
[sɛntsi̥ˈmeɹɐ]1
[sɛntsɪmeːˀtɐ]1
[sɛntsɪˈmeːˀt]1
[sɛntsɪˈmeːˀtsɐ]1
[sɛntsɪˈmeːˀtæ]1
[sɛntsɪˈmeːˀtɪ]1
[sɛntsɪˈmɛːˀtɐ]1
[sɛntsɪ̥meːˀɾɐ]1
[sɛntɪˈmeːˀɹɐ]1
[sɛnziˈmeːˀtɐ]1
[sɛnziˈmeːˀðɐ]1
[sɛnziˈmeːˀɾɐ]1
[sɛnəmeɹɐ]1
[sɛnɪˈmeːˀtɐ]1
[sɛtsɪˈmetə]1
[sɛ̃sɪˈmeːˀtɐ]1
[sɛ̃sɪ̥ˈmeːˀtɐ]1
[sɛ̥tsɪˈmeːˀtɐ]1
[sɪnsɪˈmeːˀtə]1
[sɪnsɪˈmeːˀɾɐ]1
[sɪntsiˈmeːˀtɐ]1
[sɪntsi̥ˈmeːˀtɐ]1
[sɪntsɪmeːˀɹɐ]1
[sɪntsɪˈmeːˀtsɐ]1
[sɪnzɪmet̞ɐ]1
[sɪ̃zɪˈmeːˀtɐ]1
[tsɪnsɪˈmeːˀtɐ]1
[zɛniˈmeːˀnɐ]1
[zɛnzɪˈmeːˀtɐ]1
[zɛ̃zɪmeːɹɐ]1
[zɪnzɪˈmeːˀɾɐ]1
[ˈsɛnsimeːˀtɐ]1
centimeter, n.
|ˈsɛn.ti.meːˀt.ər| R = 10,9
Pronunciations
/sɛntsiˈmeːˀtɐ/
#
1/5
[sɛnsɪ̥ˈmeːˀɾɐ]1
[sɛntsɪˈmeːˀtɐ]1
[sɛntsɪ̥ˈmeːˀtɐ]1
[sɪntsiˈmeːˀtɐ]1
centimeter, n.
|ˈsɛn.ti.meːˀt.ər| R = 10,6
Pronunciations
/ˈsɛntsimeːˀtɐ/
#
5/24
[ˈsɛntsɪmeːˀtɐ]3
[sɛnsɪmeːˀtɐ]2
[ˈsɛntsimeːˀɾɐ]2
[ˈsɛntsɪ̥meːˀtɐ]2
[ˈsɛnsimeːˀtɐ]1
[ˈsɛnsimeːˀɾə]1
[ˈsɛnsɪmeːˀɾə]1
[ˈsɛnsɪ̥meːˀɾɐ]1
[ˈsɛntsimeːˀðæ]1
[ˈsɛntsimeːˀðɐ]1
[ˈsɛnt͡zɪmeːˀtɐ]1
[ˈsɛnzimeːˀtɐ]1
[ˈsɛnzimeːˀɾɐ]1
[ˈsɛnzɪmeːˀtɐ]1
centimeters, n.
|sɛn.ti.ˈmeːˀt.ərs| R = 26,7
Pronunciations
/sɛntsiˈmeːˀtɐs/
#
0/5
[sentsɪmetɐs]1
[sɛnsɪmetɐs]1
[sɛntsɪmeɾəs]1
[sɛntsɪmeːˀɾɐs]1
[ˈsɛntɪmeːˀðɐs]1
centimeters, n.
|ˈsɛn.ti.meːˀt.ərs| R = 8,3
Pronunciations
/ˈsɛntsimeːˀtɐs/
#
0/1
[ˈsɛnsimeːˀtɐs]1
centreret, v.
|sɛn.ˈtreːˀr.əd| R = 6,7
Pronunciations
/sɛnˈtsʁæːˀɐð/
#
1/3
[sɛnˈtsʁæːˀð]2
chikane, n.
|sji.ˈkaːn.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ɕiˈkʰæːnə/
#
1/1
cirka, adv.
|ˈsir.ga| R = 18,5
Pronunciations
/ˈsiɐ̯kæ/
#
46/121
[ˈsiɐ̯ɣæ]26
[ˈsɪɐ̯kæ]9
[ˈsiɐ̯ɣə]6
[siɐ̯ɣæ]4
[siɐ̯kæ]3
[ˈsiɣə]3
[ˈɕiɐ̯kæ]3
[ˈsiɐ̯kə]2
[ˈsiɐ̯ɣɛ]2
[ˈɕiɐ̯kə]2
[ˈɕiɐ̯ɣə]2
[siɐ̯ɣɪ]1
[sɪɐ̯ɣæ]1
[sɪɐ̯ɣə]1
[ˈsiɐ̯xæ]1
[ˈsiɐ̯ɣæ̥]1
[ˈsiɣæ]1
[ˈsɪɐ̯kɛ]1
[ˈsɪɐ̯ɣæ]1
[ˈsɪɐ̯ɣə]1
[ˈsɪɣə]1
[ˈsɪɣɪ]1
[ˈɕiɐ̯ɣæ]1
[ˈɕɪɣæ]1
cirkel, n.
|ˈsir.kəl| R = 2,3
Pronunciations
/ˈsiɐ̯kl̩/
#
83/94
[ˈɕiɐ̯kl̩]9
[siɐ̯kl̩]1
[ˈzɪɐ̯kl̩]1
cirkelformet, adj.
|ˈsir.kəl.fɔrˀ.məd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsiɐ̯kl̩fɒːˀmð̩/
#
0/1
[ˈsiɐ̯kl̩fɒːˀməð]1
cirklen, n.
|ˈsir.klən| R = 14,3
Pronunciations
/ˈsiɐ̯klən/
#
0/1
[ˈsiɐ̯kln̩]1
cirkler, n.
|ˈsir.klər| R = 5,6
Pronunciations
/ˈsiɐ̯klɐ/
#
2/3
[ˈɕiɐ̯klɐ]1
cykel, n.
|ˈsyk.əl| R = 6,3
Pronunciations
/ˈsykl̩/
#
9/12
[ˈsyɣl̩]3
cykle, v.
|ˈsyk.lə| R = 4,0
Pronunciations
/ˈsyklə/
#
1/5
[syklə]2
[sykl]1
[ˈsyklʏ]1
cyklen, n.
|ˈsyk.lən| R = 16,7
Pronunciations
/ˈsyklən/
#
0/1
[ˈsykln̩]1
cykler, v.
|ˈsyk.lər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsyklɐ/
#
3/4
[syklɐ]1
da, adv.
|da| R = 37,5
Pronunciations
/ˈtæ/
#
2/12
[tæ]3
[ɾæ]2
[ta]1
[tə]1
[ðɒ]1
[ɹə]1
[ɾə]1
da, conj.
|da| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtæ/
#
0/3
[tæ]3
dag, n.
|daːˀg| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtæːˀ/
#
1/1
damme, n.
|ˈdam.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtamə/
#
1/1
dammene, n.
|ˈdam.ə.nə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈtamm̩nə/
#
0/1
[tamnə]1
danne, v.
|ˈdan.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtænə/
#
1/1
danner, v.
|ˈdan.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtænɐ/
#
2/2
de, art.
|di| R = 8,9
Pronunciations
/ˈti/
#
0/112
[ti]94
[tɪ]5
[t͡ji]3
[ɾɪ]3
[t͡jɪ]2
[ði]2
[tɪ̥]1
[z̥ɪ]1
[ðɪ]1
de, pron.
|di| R = 8,1
Pronunciations
/ˈti/
#
72/229
[ti]119
[tɪ]9
[ɹi]4
[tsi]3
[ˈtɪ]3
[te]2
[t͡ji]2
[ɹɪ]2
[i]1
[t]1
[tsɪ̥]1
[tɪ̥]1
[t͡jɪ]1
[ðɪ]1
[ð̝i]1
[ɹe]1
[ɾi]1
[ɾɪ]1
[ˈtsi]1
[ˈt͡ji]1
[∅]1
dejlig, adj.
|ˈdaj.li| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtaɪ̯li/
#
1/1
dejligt, adj.
|ˈdaj.lit| R = 16,7
Pronunciations
/ˈtaɪ̯lit/
#
0/1
[ˈtaɪ̯lɪts]1
del, n.
|deːˀl| R = 2,3
Pronunciations
/ˈteːˀl/
#
24/26
[ˈtel]1
[ˈteːˀl̥]1
dele, n.
|ˈdeːl.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈteːlə/
#
0/2
[ˈteːl̩]2
deler, v.
|ˈdeːˀl.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈteːˀlɐ/
#
4/4
delt, v.
|deːˀlt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈteːˀlt/
#
0/1
[ˈteːˀlts]1
delvist, adj.
|ˈdeːl.viːˀst| R = 5,0
Pronunciations
/ˈteːlviːˀst/
#
1/2
[ˈteːlviːˀs]1
dem, pron.
|dɛm| R = 19,3
Pronunciations
/ˈtɛm/
#
104/171
[pm̩]31
[tm̩]6
[tɛm]6
[ˈɾɛm]6
[m̥m̩]2
[tɪm]2
[ˈɹɛm]2
[hm̩]1
[mm̩]1
[m̩]1
[təm]1
[zɪm]1
[ˈtem]1
[ˈtɛmħ]1
[ˈtɛmˀ]1
[ˈtɪm]1
[ˈtɪ̃]1
[ˈɾɜm̞]1
[βm̩]1
den, art.
|dɛnˀ| R = 40,5
Pronunciations
/ˈtɛnˀ/
#
2/616
[tn̩]322
[tɛn]246
[n̩]13
[tən]6
[tɛnˀ]4
[tɪn]3
[n]2
[tn]2
[tɛŋ]2
[ɹɛn]2
[m̩]1
[nɛ̃]1
[pm̩]1
[ten]1
[tn̩̥]1
[tŋ̩]1
[tɛ]1
[tɪm]1
[ðɛn]1
[ɹə̃]1
[ɾɛn]1
[ɾɪn]1
den, pron.
|dɛnˀ| R = 23,5
Pronunciations
/ˈtɛnˀ/
#
480/1324
[tn̩]250
[tɛn]217
[ˈtɛn]187
[ˈɾɛnˀ]19
[ˈtɛŋˀ]16
[ˈtɛŋ]15
[n̩]14
[tɛnˀ]10
[ˈɹɛnˀ]9
[tɛŋ]8
[tən]6
[ˈðɛn]6
[ˈtɛ̃]5
[ˈðɛnˀ]5
[pm̩]4
[ˈten]4
[ˈɾɛn]4
[m̥m̩]3
[n]3
[ðɛn]3
[ˈtɛm]3
[teŋ]2
[tn]2
[tɛŋˀ]2
[tɛ̃]2
[tɪn]2
[ɹɛn]2
[ˈtenˀ]2
[ˈteŋˀ]2
[ˈtɛ̃ːˀ]2
[ˈtɪn]2
[ˈɹɛn]2
[h̃n̩]1
[nn̩]1
[nə]1
[nɛnˀ]1
[tefn]1
[tn̩̥]1
[tə̥]1
[tɛl]1
[tɛm]1
[tɛt]1
[tɜnˀ]1
[ðən]1
[ðɛnˀ]1
[ðɪ̃]1
[ɛn]1
[ɹn̩]1
[ɾn]1
[ɾɛn]1
[ɾɛŋ]1
[ˈnɛ]1
[ˈtn̩]1
[ˈtn̩ˀ]1
[ˈtɛ]1
[ˈtɛl]1
[ˈtɛ̃ɹ]1
[ˈtɜnˀ]1
[ˈtɜt]1
[ˈxɛ̃ːˀ]1
[ˈðɛŋˀ]1
[ˈɛn]1
[∅]1
den, prop.
|dɛnˀ| R = 43,9
Pronunciations
/ˈtɛnˀ/
#
1/74
[tn̩]49
[tɛn]18
[tɛŋ]2
[tən]1
[tɪŋ]1
[ðn̩]1
[ðɛn]1
denne, pron.
|ˈdɛn.ə| R = 18,1
Pronunciations
/ˈtɛnə/
#
9/36
[ˈtɛn]6
[ˈtɛnn̩]3
[ˈtɛnɪ]3
[ˈtɛn̩]3
[ˈtɛnɛ]2
[ˈɹɛn]2
[tn]1
[tɛnɛ]1
[ˈtenə]1
[ˈtɛne]1
[ˈtɛn̞ɛ]1
[ˈðɛn]1
[ˈðɪn]1
[ˈð̝ɛn]1
dens, pron.
|dɛnˀs| R = 28,0
Pronunciations
/ˈtɛnˀs/
#
0/5
[tɛns]3
[tn̩s]2
der, Un.IK
|deːˀr| R = 82,1
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀ/
#
9/898
[tæ]206
[ta]200
[ɾa]102
[ɾɐ]80
[tɐ]54
[tə]30
[ɾæ]30
[ˈta]27
[ˈtæ]25
[ɹa]17
[ɹæ]13
[taː]11
[ɾə]10
[tɛ]8
[tæɐ̯]5
[ɹɐ]5
[ɹə]5
[ðə]4
[ð̝ə]4
[t]3
[ð̝æ]3
[ɾɛ]3
[ˈtaː]3
[ˈtɜ]3
[t̞ə]2
[zæ]2
[ða]2
[∅]2
[teɐ̯ˀ]1
[tl̩]1
[tsə]1
[tə̥]1
[tɪ̝]1
[t̞æ]1
[z]1
[ð]1
[ðeɐ̯ˀ]1
[ðæ]1
[ðɐ]1
[ð̝e]1
[ə]1
[ɹ]1
[ɹæː]1
[ɹɒ]1
[ɹ̞ɐ]1
[ɹ̩]1
[ɾ]1
[ɾaː]1
[ɾe]1
[ɾɒ]1
[ɾɪ]1
[ˈteɐ̯]1
[ˈtæɐ̯ˀ]1
[ˈtɐ]1
[ˈtɛɐ̯ˀ]1
[ˈðeɐ̯]1
[ˈðæɐ̯]1
[ˈɾa]1
der, adv.
|deːˀr| R = 50,4
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀ/
#
159/745
[ˈta]109
[ta]91
[tæ]82
[ˈtæ]78
[ˈtɛɐ̯ˀ]45
[teɐ̯ˀ]28
[tɐ]23
[tɛɐ̯ˀ]12
[teɐ̯]8
[ˈteːˀɐ̯]7
[tə]6
[tɛ]5
[ɹa]4
[ɾa]4
[ˈtaː]4
[ˈtæːˀ]4
[ˈtɐ]4
[tɛːˀ]3
[ɹæ]3
[ɾɐ]3
[ˈðeɐ̯ˀ]3
[ˈɾa]3
[taː]2
[tæɐ̯]2
[ɐ]2
[ɹeɐ̯ˀ]2
[ɾæ]2
[ˈteɐ̯]2
[ˈtæɐ̯ˀ]2
[ˈtɛɐ̯]2
[ˈtɛːˀ]2
[ˈɹæ]2
[ˈɾeɐ̯]2
[ˈɾeɐ̯ˀ]2
[ˈɾæ]2
[a]1
[teːˀɐ̯]1
[tæɐ̯ˀ]1
[tæː]1
[tæːˀ]1
[təːˀ]1
[tɛɐ̯]1
[t̞a]1
[t̞e]1
[t̞ɐːˀ]1
[ða]1
[ðæ]1
[ðɐ]1
[ðɪ]1
[ɐ̯ˀ]1
[ɹaħ]1
[ɹe]1
[ɹɐ]1
[ɾə]1
[ˈeɐ̯]1
[ˈtaːˀ]1
[ˈtsa]1
[ˈtɛ]1
[ˈtɜ]1
[ˈt̞ɛɐ̯ˀ]1
[ˈt͡zeɐ̯]1
[ˈt͡zæ]1
[ˈŋæːˀ]1
[ˈɲeɐ̯]1
[ˈɹeɐ̯ˀ]1
[ˈɾæɐ̯ˀ]1
derefter, adv.
|ˈdeːˀr.ɛf.tər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀɛftɐ/
#
3/4
[ˈteɐ̯ˀˈɛftsɐ]1
derefter, adv.
|ˈdeːˀr.ˈɛf.tər| R = 4,0
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀˈɛftɐ/
#
23/31
[ˈteɐ̯ˈɛftɐ]2
[ˈteɐ̯ˀˈɛftsɐ]1
[ˈteɐ̯ˈɛfsə]1
[ˈteɐ̯ˈɛftsə]1
[ˈteˈɛftɐ]1
[ˈtɛɐ̯ˀɛfta]1
[ˈtɛːˀˈɛftɐ]1
deres, pron.
|ˈdɛːr.əs| R = 33,3
Pronunciations
/ˈtæːɐs/
#
0/6
[tæs]1
[tæɐ̯s]1
[tæːs]1
[ðæːɐs]1
[ɾæːs]1
[ˈtæs]1
derfor, adv.
|ˈdeːˀr.fɔr| R = 4,2
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀfɒ/
#
3/4
[ˈteɐ̯ˀfə]1
derfor, adv.
|ˈdeːˀr.ˈfɔr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀˈfɒ/
#
2/2
derfra, adv.
|ˈdeːˀr.fraːˀ| R = 27,8
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀfʁaːˀ/
#
0/2
[ˈtaˈfʁaːˀ]1
[ˈteɐ̯ˀfʁa]1
derfra, adv.
|ˈdeːˀr.ˈfraːˀ| R = 1,1
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀˈfʁaːˀ/
#
8/10
[ˈteːˀɐ̯ˈfʁaːˀ]1
[ˈtɛɐ̯ˀˈfʁaːˀ]1
derhen, adv.
|dar.ˈhɛn| R = 0,0
Pronunciations
/taˈhɛn/
#
0/1
[taˈɦɛn]1
derhen, adv.
|dar.ˈhɛnˀ| R = 25,0
Pronunciations
/taˈhɛnˀ/
#
0/4
[tæˈɦɛnˀ]2
[taˈhɛ̃]1
[tæˈɦen]1
derhen, adv.
|ˈdeːˀr.ˈhɛnˀ| R = 6,3
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀˈhɛnˀ/
#
0/2
[ˈteɐ̯ˀˈɦɛn]1
[ˈteɐ̯ˀˈɦɛnˀ]1
derhenad, adv.
|dar.ˈhɛ.nˀad| R = 12,5
Pronunciations
/taˈhɛnˀæð/
#
0/1
[taˈɦɛnˀæː]1
derhenad, adv.
|ˈdeːˀr.ˈhɛ.nˀad| R = 9,1
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀˈhɛnˀæːˀ/
#
0/1
[ˈteɐ̯ˀˈɦɛnæːˀ]1
derimod, adv.
|ˈdeːˀr.i.moːˀd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀimoðˀ/
#
1/1
derimod, adv.
|ˈdeːˀr.i.ˈmoːˀd| R = 11,1
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀiˈmoðˀ/
#
0/1
[ˈteɐ̯ˀɪˈmoðˀ]1
derinde, adv.
|dar.ˈen.ə| R = 40,0
Pronunciations
/taˈenə/
#
0/1
[ɾaˈenn̩]1
derinde, adv.
|ˈdeːˀr.ˈen.ə| R = 14,3
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀˈenə/
#
0/1
[ˈteɐ̯ˀˈenn̩]1
dermed, adv.
|ˈdeːˀr.ˈmɛd| R = 4,8
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀˈmɛð/
#
2/3
[ˈteɐ̯ˀˈmɛ]1
derned, adv.
|dar.ˈneːˀd| R = 16,7
Pronunciations
/taˈneðˀ/
#
0/1
[tɛˈneðˀ]1
derned, adv.
|ˈdeːˀr.ˈneːˀd| R = 6,3
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀˈneðˀ/
#
1/2
[ˈtɛɐ̯ˀˈneðˀ]1
dernedad, adv.
|dar.ˈneːˀd.ad| R = 37,5
Pronunciations
/taˈneðˀæð/
#
0/1
[ɾəˈneðˀæː]1
dernede, adv.
|ˈdeːˀr.ˈneːd.ə| R = 15,6
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀˈneːð̩/
#
1/4
[ˈteɐ̯ˀˈneːð]1
[ˈtɛɐ̯ˀˈneð]1
[ˈtɛɐ̯ˀˈneðð̩]1
dernæst, adv.
|ˈdeːˀr.nɛst| R = 14,6
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀnɛst/
#
2/6
[ˈteɐ̯ˀnɛs]2
[ˈteɐ̯nɛs]1
[ˈteɐ̯nɪs]1
dernæst, adv.
|ˈdeːˀr.ˈnɛst| R = 12,5
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀˈnɛst/
#
0/1
[ˈteɐ̯ˈnɛst]1
derop, adv.
|dar.ˈɔp| R = 0,0
Pronunciations
/taˈɒp/
#
1/2
[taˈɒpʰ]1
derop, adv.
|ˈdeːˀr.ɔp| R = 0,0
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀɒp/
#
0/1
[ˈteɐ̯ˀɒpʰ]1
derop, adv.
|ˈdeːˀr.ˈɔp| R = 8,3
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀˈɒp/
#
1/2
[ˈtɛɐ̯ˀˈɒp]1
deroppe, adv.
|ˈdeːˀr.ˈɔp.ə| R = 17,1
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀˈɒpə/
#
0/5
[ˈteɐ̯ˀɒp]1
[ˈteɐ̯ˀˈɒp]1
[ˈteɐ̯ˀˈɒpʰ]1
[ˈteɐ̯ˀˈɒβ]1
[ˈteɐ̯ˀˈɒβə]1
derover, adv.
|ˈdeːˀr.ˈɔvˀ.ər| R = 12,5
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀˈɒʊ̯ˀɐ/
#
0/2
[ˈteɐ̯ˀɒʊ̯ˀɐ̥]1
[ˈteɐ̯ˀˈɒːˀɐ]1
derovre, adv.
|ˈdeːˀr.ˈɔv.rə| R = 29,2
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀˈɒʊ̯ʁɐ/
#
0/3
[ˈteɐ̯ˀˈɒ]1
[ˈteɐ̯ˀˈɒʊ̯]1
[ˈteɐ̯ˀˈɒːɒ]1
derpå, adv.
|ˈdeːˀr.ˈpɔːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀˈpʰɔːˀ/
#
1/1
derud, adv.
|ˈdeːˀr.ˈuːˀd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈteɐ̯ˀˈuðˀ/
#
1/1
desværre, adv.
|des.ˈvɛr.ə| R = 14,3
Pronunciations
/tesˈvæːɐ/
#
0/1
[tɛsˈvæːɐ]1
desværre, adv.
|dɛs.ˈvɛr.ə| R = 42,9
Pronunciations
/tɛsˈvæːɐ/
#
0/1
[tɪ̥sˈvæɐ̯]1
det, art.
|de| R = 17,4
Pronunciations
/ˈte/
#
1/304
[te]222
[tə]21
[ɾe]11
[ɾə]11
[ɹe]6
[t]5
[tɪ]4
[ɹə]4
[tɛ]3
[tə̥]2
[ðe]2
[ðɪ]2
[te̥]1
[t̞e]1
[z̞ɪ]1
[ɹɪ]1
[ɹʏ]1
[ɹ̝]1
[ɾi]1
[ɾɛ]1
[ɾɪ]1
[∅]1
det, pron.
|de| R = 13,1
Pronunciations
/ˈte/
#
827/2141
[te]856
[ɾe]53
[tə]44
[ɹe]40
[t]30
[ɾə]25
[ˈɹe]21
[tɛ]20
[tɪ]20
[ˈɾe]19
[ɹə]15
[ˈðe]12
[∅]10
[ðe]8
[te̥]7
[ɹɪ]7
[ˈtɛ]6
[ˈtɪ]6
[ɹ]5
[ɾɛ]5
[tse]4
[tə̥]4
[ðɪ]4
[ɾ]4
[ˈtæ]4
[ˈtɜ]4
[tæ]3
[ðɛ]3
[ɹɛ]3
[ˈɾɛ]3
[teː]2
[tj]2
[tz̩]2
[tʏ]2
[zə]2
[ðə]2
[ðˀ]2
[ð̩]2
[ˈt]2
[ˈteː]2
[ˈtə]2
[ˈð̝e]2
[ˈɾ]2
[ne]1
[nt͡zɪ]1
[se]1
[tl̩]1
[tn̩]1
[tsə]1
[tsɪ]1
[tɐ]1
[tɪ̥]1
[t̞e]1
[t͡zɪ]1
[t͡ʑe]1
[t͡ʑʏ]1
[ze]1
[ð]1
[ð̝e]1
[ð̝ɪ]1
[ə]1
[ɛ]1
[ɹæ]1
[ɹ̝ə]1
[ɹ̞e]1
[ɹ̞ɪ]1
[ɹ̩]1
[ɹ̩t]1
[ɾɜ]1
[ɾɪ]1
[ɾʊ]1
[ˈ]1
[ˈsɛ]1
[ˈtaɪ̯]1
[ˈteːˀ]1
[ˈte̥]1
[ˈtsɛ]1
[ˈtz̩]1
[ˈtɔ]1
[ˈtɪ̥]1
[ˈt̞e]1
[ˈze]1
[ˈðɪ]1
[ˈɹɛ]1
[ˈɾæ]1
[ˈɾɪ]1
detaljerne, n.
|de.ˈtal.jər.nə| R = 0,0
Pronunciations
/teˈtsæljɐnə/
#
1/1
dette, pron.
|ˈdet.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtetə/
#
0/1
[ˈtetɪ]1
dette, pron.
|ˈdɛt.ə| R = 10,7
Pronunciations
/ˈtɛtə/
#
1/7
[ˈtetz̩]1
[ˈtetə]1
[ˈtɛtz̩]1
[ˈtɛtɛ]1
[ˈtɛtɪ]1
[ˈtɛɾə]1
diamant, n.
|di.a.ˈmanˀt| R = 0,0
Pronunciations
/tiæˈmænˀt/
#
1/1
diamantbuen, n.
|di.a.ˈmanˀt.buː.ən| R = 7,7
Pronunciations
/tiæˈmænˀtpuːun/
#
0/1
[tiæˈmænˀpuːun]1
diamanter, n.
|di.a.ˈmanˀ.tər| R = 11,1
Pronunciations
/tiæˈmænˀtɐ/
#
0/1
[tiəˈmænˀtɐ]1
diamantline, n.
|di.a.ˈmanˀt.liːn.ə| R = 23,1
Pronunciations
/tiæˈmænˀtliːnə/
#
0/1
[tiəˈmænˀtlin]1
diamantmine, n.
|di.a.ˈmanˀt.miːn.ə| R = 7,0
Pronunciations
/tiæˈmænˀtmiːnə/
#
12/32
[tiæˈmænˀtmiːn̩]4
[tiæˈmænˀmiːnə]2
[tiæˈmænˀtmiːnɪ]2
[tiæˈmænˀtmin̩]1
[tiæˈmænˀɦ̃miːn̩]1
[tiɐˈmænˀtmiːn]1
[tiɐˈmænˀtmiːnɪ]1
[tiɐ̯ˈmænˀmiːn̩]1
[tiɐ̯ˈmænˀtmiːnɪ]1
[tiəˈmænˀtmiːn]1
[tiəˈmænˀtmiːn̩]1
[tjæˈmænˀtmiːnə]1
[tjæˈmænˀtmiːˀnə]1
[tɪɐ̯ˈmænˀtmiːnə]1
[tɪɐ̯ˈmænˀtmɪːn̩]1
diamantminen, n.
|di.a.ˈmanˀt.miːn.ən| R = 10,4
Pronunciations
/tiæˈmænˀtmiːnn̩/
#
11/40
[tiæˈmænˀtmiːn̩]7
[tiæˈmænˀmiːnn̩]4
[tiəˈmænˀtmiːn̩]3
[tiæˈmænˀtminn̩]2
[teˈmænˀmiːnn̩]1
[tiæˈmænˀmiːn̩]1
[tiæˈmænˀtmin]1
[tiɐˈmænˀminn̩]1
[tiɐˈmænˀmin̩]1
[tiɐ̯ˈmænˀmiːn]1
[tiɐ̯ˈmænˀtmiːn]1
[tiɐ̯ˈmænˀtmɪːn̩]1
[tiɛˈmænˀtmiːn̩]1
[tjɛˈmænˀtminn̩]1
[t͡jiæˈmænˀmiːnn̩]1
[t͡jiɐˈmænˀɦ̃miːn̩]1
[t͡jɪɐ̯ˈmænˀtmɪːn̩]1
dig, pron.
|daj| R = 60,2
Pronunciations
/ˈtaɪ̯/
#
13/118
[ɾa]22
[ta]19
[tæ]10
[ɹa]8
[ɾɐ]8
[ɾæ]6
[ɹɐ]5
[tæɪ̯]4
[ɹæ]3
[ɹə]3
[tə]2
[∅]2
[a]1
[næ]1
[t]1
[taɪ̯]1
[taɪ̯ˀ]1
[tɐ]1
[tɔ]1
[təw]1
[t̞ɐ]1
[ða]1
[ɹ̥]1
[ɾə]1
[ˈtæɪ̯]1
dimension, n.
|di.mɛn.ˈsjoːˀn| R = 20,0
Pronunciations
/timɛnˈɕoːˀn/
#
0/2
[timn̩ˈɕoːˀn]1
[tɪ̥mɪ̃ˈɕoːˀn]1
dims, n.
|demˀs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtemˀs/
#
2/2
dimser, n.
|ˈdem.sər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtemsɐ/
#
2/2
din, pron.
|diːˀn| R = 44,7
Pronunciations
/ˈtiːˀn/
#
14/190
[tin]116
[tɪn]16
[ɹɪn]5
[ɾin]5
[ɾɪn]5
[t͡jin]3
[ɹin]3
[ɹ̝in]3
[tĩ]2
[tn̩]2
[ðin]2
[ɹɪ̃]2
[nin]1
[n̩]1
[ti̥n]1
[t̞in]1
[t̞ɪn̞]1
[t͡zin]1
[t͡ʑin]1
[ðɪn]1
[ɹĩ]1
[ɹ̩]1
[ˈtin]1
[ˈtinˀ]1
dine, pron.
|ˈdiːn.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈtiːnə/
#
1/3
[tinɪ]1
[ziːn̩]1
direkte, adj.
|ˈdi.rɛk.tə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtiʁæktə/
#
0/3
[ˈtiˈʁæktə]2
[ˈtiˈʁæktsə]1
direkte, adj.
|ˈdi.ˈrɛk.tə| R = 9,0
Pronunciations
/ˈtiˈʁæktə/
#
13/27
[ˈtiˈʁækt]2
[ˈtiˈʁæktɪ]2
[ˈtiˈʁæɪ̯tə]2
[ˈtiˈaɪ̯]1
[ˈtiˈʁæk]1
[ˈtiˈʁæksə]1
[ˈtiˈʁæktsɪ]1
[ˈtiˈʁæɪ̯t]1
[ˈtiˈʁɛkʰt]1
[ˈtsɪˈʁæktɪ]1
[ˈtɪˈʁæktə]1
diskutere, v.
|di.sku.ˈteːˀr.ə| R = 40,0
Pronunciations
/tiskuˈtseːˀɐ/
#
0/1
[tɪskʊˈtseɐ̯ˀ]1
disse, pron.
|ˈdis.ə| R = 11,1
Pronunciations
/ˈtisə/
#
2/9
[ˈtisɪ]3
[ˈtizɪ]2
[tizə]1
[ˈtizə]1
dit, pron.
|dit| R = 11,1
Pronunciations
/ˈtit/
#
4/24
[tit]10
[ti]2
[ˈtits]2
[t͡jit]1
[ɾit]1
[ɾɪt]1
[ˈti]1
[ˈtɪt]1
[ˈð̝it]1
dobbelt, adj.
|ˈdɔb.əlt| R = 20,0
Pronunciations
/ˈtɒpl̩t/
#
0/1
[ˈtɒpl̩]1
dobbelte, adj.
|ˈdɔb.əl.tə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈtɒpl̩tə/
#
0/1
[ˈtɒpl̩t]1
dobbeltslebne, v.
|ˈdɔb.əlt.sleːˀb.nə| R = 15,4
Pronunciations
/ˈtɒpl̩tsleːˀpnə/
#
0/2
[ˈtɒpl̩sl̥eːˀpnə]1
[ˈtɒβl̩sleːˀpnə]1
dobbeltslibningen, n.
|ˈdɔb.əlt.sliːb.nenˀg.ən| R = 6,7
Pronunciations
/ˈtɒpl̩tsliːpneŋˀŋ̩/
#
0/1
[ˈtɒpl̩sliːˀpneŋˀŋ̩]1
dog, adv.
|dɔv| R = 4,8
Pronunciations
/ˈtɒʊ̯/
#
4/7
[tɒʊ̯]2
[ɾɒʊ̯]1
domhus, n.
|ˈdɔm.huːˀs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtɒmhuːˀs/
#
1/2
[ˈtɒmɦuːˀs]1
domhuset, n.
|ˈdɔm.huːˀs.əd| R = 3,3
Pronunciations
/ˈtɒmhuːˀsð̩/
#
2/10
[ˈtɒmɦuːˀsð̩]5
[ˈtɒmɦuːˀsə]2
[ˈtɒmhuːˀsə]1
drager, v.
|ˈdraːv.ər| R = 8,3
Pronunciations
/ˈtʁaːʊ̯ɐ/
#
1/2
[tʁaʊ̯ɐ]1
dreje, v.
|ˈdraj.ə| R = 22,0
Pronunciations
/ˈtʁaɪ̯ɪ/
#
1/92
[tʁaɪ]37
[tʁaɪ̯]21
[tʁaːɪ]8
[ˈtʁaɪ]6
[ˈtʁaːɪ]5
[tʁæɪ]3
[tʁaː]2
[tʁaːɪ̯]2
[tʁaːɪ̯ə]2
[ˈtʁaɪ̯ə]2
[tɹaɪ]1
[tʁa]1
[tʁaːɜ]1
drejede, v.
|ˈdraj.əd.ə| R = 38,9
Pronunciations
/ˈtʁaɪ̯ð̩ð̩/
#
0/3
[tʁaað]1
[tʁaːð̩]1
[ˈtʁɐːɐð]1
drejer, v.
|ˈdraj.ər| R = 21,5
Pronunciations
/ˈtʁaɪ̯ɐ/
#
10/259
[tʁaɐ]67
[tʁaɪ]42
[tʁaɪ̯ɐ]34
[tʁæɪ̯ɐ]32
[tʁaə]12
[tʁa]10
[tʁaː]6
[tʁaɪ̯]5
[tʁaːɐ]5
[ˈtʁæɪ̯ɐ]5
[tʁaːɪ̯ɐ]4
[ˈtʁaɐ]3
[ˈtʁaɪ]3
[tʁaa]2
[tʁaæ]2
[tʁæɐ]2
[tʁæːɐ]2
[ˈtʁaːɪ̯ɐ]2
[tsʁaɐ]1
[tʁaɜ]1
[tʁaɪ̯æ]1
[tʁaɪ̯ə]1
[tʁaɪ̯ɛ]1
[tʁaːə]1
[tʁaːɪ]1
[tʁaːɪ̯]1
[tʁæə]1
[tʁæɪ]1
[tʁæː]1
drejet, v.
|ˈdraj.əd| R = 20,0
Pronunciations
/ˈtʁaɪ̯ð̩/
#
0/2
[tʁað̩]2
dropper, v.
|ˈdrɔp.ər| R = 20,0
Pronunciations
/ˈtʁɒpɐ/
#
0/1
[ˈtʁɒβə]1
du, pron.
|du| R = 48,4
Pronunciations
/ˈtu/
#
115/3859
[tu]1382
[ɾʊ]746
[ɹʊ]454
[tʊ]440
[ɾu]202
[tʏ]105
[ɹu]101
[ɾʏ]35
[ɹʏ]29
[ˈtʊ]19
[ɹə]16
[ɹ]15
[ʊ]14
[t]10
[ɹ̝ʊ]9
[tsu]8
[ɹo]7
[ɾ]7
[tsʊ]6
[tʏ̥]6
[∅]6
[to]5
[tw]5
[tʊ̥]5
[ˈɹʊ]5
[nʊ]4
[tl̩]4
[tu̥]4
[u]4
[w]4
[ɹ̩]4
[ˈtʏ]4
[tuʊ̯]3
[ðu]3
[ɾo]3
[ɾɔ]3
[ɾə]3
[ɾʊ̥]3
[n̩]2
[s]2
[sʏ]2
[tn̩]2
[tsʏ]2
[tz̩]2
[tɔ]2
[t̞ʏ]2
[t̩]2
[zʊ]2
[ðʊ]2
[ɹɔ]2
[ɹ̝ʏ]2
[ˈɹu]2
[ˈɾʊ]2
[l̩]1
[nu]1
[sʊ]1
[s̞ʊ]1
[tso]1
[tsu̥]1
[tsə]1
[tsʏ̥]1
[tuː]1
[ty]1
[tə]1
[tɯ]1
[tʊx]1
[t̞ʊ]1
[ð]1
[ðɐ]1
[ðʏ]1
[ɵ]1
[ɹuː]1
[ɹw]1
[ɹʊz]1
[ɹ̞ʊ]1
[ɹ̥ʊ]1
[ɹ̥ʏ]1
[ɾʊj]1
[ʏ]1
[ʑʏ]1
[ˈtɪ]1
[ˈu]1
[ˈɹ]1
[ˈɾu]1
dum, adj.
|domˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtɔmˀ/
#
1/1
dumt, adj.
|domˀt| R = 20,0
Pronunciations
/ˈtɔmˀt/
#
0/1
[ˈtɔmˀp]1
dut, interj.
|dut| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtut/
#
0/1
[ˈtuts]1
dårligt, adj.
|ˈdɔr.lit| R = 41,7
Pronunciations
/ˈtɒːlit/
#
0/2
[ˈtɒː]1
[ˈtɒːlɪ]1
dækker, v.
|ˈdɛk.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtɛkɐ/
#
1/1
døgnet, n.
|ˈdøjˀ.nəd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtɒɪ̯ˀnð̩/
#
0/1
[ˈtɶɪ̯ˀnð̩]1
dør, n.
|dœːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtɶɐ̯ˀ/
#
18/19
[ˈtœːˀɐ̯]1
døre, n.
|ˈdœːr.ə| R = 8,3
Pronunciations
/ˈtɶːɐ/
#
2/3
[ˈtɶɐ]1
døren, n.
|ˈdœːˀr.ən| R = 6,3
Pronunciations
/ˈtœːˀɐn/
#
14/71
[ˈtɶːˀɐn]25
[ˈtɶɐ̯ˀɐn]15
[ˈtɶɐ̯ˀn]9
[ˈtɶɐ̯ˀn̩]4
[ˈtœɐ̯ˀn]1
[ˈtœːˀn̩]1
[ˈtɶɐ̯ˀɐ]1
[ˈtɶːˀn̩]1
dørens, n.
|ˈdœːˀr.əns| R = 7,1
Pronunciations
/ˈtœːˀɐns/
#
0/6
[ˈtɶɐ̯ˀɐns]4
[ˈtɶɐ̯ˀns]1
[ˈtɶɐ̯ˀn̩s]1
e'et, n.
|ˈeːˀ.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈeːˀð̩/
#
0/1
[ˈeɪ̯ˀəð]1
e, n.
|eːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈeːˀ/
#
2/2
efter, adv.
|ˈɛf.tər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɛftɐ/
#
4/4
efter, conj.
|ˈɛf.tər| R = 15,0
Pronunciations
/ˈɛftɐ/
#
1/5
[ˈɛftə]2
[ˈɛfɐ]1
[ˈɛfʏ]1
efter, prp.
|ɛf.tər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɛftɐ/
#
1/1
efter, prp.
|ˈɛf.tər| R = 1,1
Pronunciations
/ˈɛftɐ/
#
75/95
[ˈɛftə]9
[ɛftɐ]4
[ˈeftɐ]2
[ftsə]1
[ɛftə]1
[ˈɛftsɐ]1
[ˈɛftɪ]1
[ˈɛfð]1
efterhånden, adv.
|ɛf.tər.ˈhɔnˀ.ən| R = 5,6
Pronunciations
/ɛftɐˈhɒnˀn̩/
#
0/2
[ɛftɐˈɦɒnˀ]1
[ɛftɐˈɦɒnˀn̩]1
eftersom, conj.
|ˈɛf.tər.sɔm| R = 14,3
Pronunciations
/ˈɛftɐsɒm/
#
0/1
[ˈɛftɐzɒm]1
egen, adj.
|ˈaj.ən| R = 16,7
Pronunciations
/ˈaɪ̯n̩/
#
1/2
[ˈaːn̩]1
egentlig, adv.
|ˈeːˀg.ənt.li| R = 37,5
Pronunciations
/ˈeːˀentli/
#
0/6
[ˈeːˀnli]2
[ˈeːˀni]1
[ˈeːˀnj]1
[ˈeːˀnji]1
[ˈeːˀnɪ]1
egentligt, adj.
|ˈeːˀg.ənt.lit| R = 55,6
Pronunciations
/ˈeːˀentlit/
#
0/2
[eːˀɪ̯ni]1
[ˈeːˀɲɪ]1
eget, adj.
|ˈaj.əd| R = 33,3
Pronunciations
/ˈaɪ̯ð̩/
#
0/1
[ˈaːð̩]1
ej, adv.
|ajˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈaɪ̯ˀ/
#
0/1
[aɪ̯ˀ]1
eksempel, n.
|ɛk.ˈsɛmˀ.pəl| R = 12,5
Pronunciations
/ɛkˈsɛmˀpl̩/
#
0/1
[jkˈsɛmˀpɛl]1
ekstra, adj.
|ˈɛk.stra| R = 16,7
Pronunciations
/ˈɛkstʁa/
#
0/1
[ˈɛkstʁɐ]1
ekvipere, v.
|e.kvi.ˈpeːˀr.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ekʰviˈpʰeːˀɐ/
#
1/1
eller, conj.
|ˈɛl.ər| R = 15,2
Pronunciations
/ˈɛlɐ/
#
0/286
[ɛlɐ]167
[lɐ]17
[l̩]11
[əlɐ]11
[l]9
[l̩ɐ]9
[ɛlə]8
[ɛl]7
[ælɐ]6
[ələ]4
[læ]3
[ælæ]3
[ɛlæ]3
[lə]2
[ɐlɐ]2
[ɛla]2
[ɛɐ]2
[ˈɛlə]2
[elə]1
[l̞ɐ]1
[l̩lɐ]1
[l̩æ]1
[œlɐ]1
[ɐ]1
[ɐɹɐ]1
[ɒlɐ]1
[əl]1
[əɹə]1
[ɛ]1
[ɛle]1
[ɛll̩]1
[ɛlɛ]1
[ɛlˀɐ]1
[ɛl̩]1
[ˈelɐ]1
[∅]1
ellers, adv.
|ˈɛlˀ.ərs| R = 10,0
Pronunciations
/ˈɛlˀɐs/
#
8/14
[ˈɛlɐs]2
[ˈelˀɐz]1
[ˈɛlˀs]1
[ˈɛl̩s]1
[ˈɛl̩ˀs]1
en, art.
|eːˀn| R = 60,9
Pronunciations
/ˈeːˀn/
#
47/1604
[en]815
[n̩]359
[n]144
[eŋ]50
[ən]26
[ŋ̩]25
[ɛn]22
[ŋ]14
[∅]14
[m̩]10
[æn]9
[ɪn]9
[ːn]7
[ːn̩]5
[e]3
[ẽ]3
[m]3
[ɐn]3
[ɛŋ]3
[em]2
[eːˀn]2
[in]2
[jŋ]2
[nˀ̩]2
[un]2
[æŋ]2
[æ̃]2
[ə]2
[en̞]1
[eːn]1
[j]1
[t]1
[ɔn]1
[ə̃]1
[ɪ]1
[ɲ]1
[ˈen]1
[ˈeːn]1
[ˈeːˀŋ]1
[ˈeːˀɲ]1
[ˈẽ]1
[ˈẽːˀ]1
[ːˀn̩]1
en, num.
|eːˀn| R = 21,3
Pronunciations
/ˈeːˀn/
#
30/47
[en]9
[n̩]4
[n]1
[æn]1
[ən]1
[ˈenˀ]1
end, adv.
|ɛn| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɛn/
#
0/2
[ˈɛnˀ]2
end, conj.
|ɛn| R = 13,3
Pronunciations
/ˈɛn/
#
1/49
[en]24
[ɛn]10
[ən]4
[n]3
[n̩]3
[eŋ]1
[ɔn]1
[ɛŋ]1
[ˈen]1
endda, adv.
|en.ˈda| R = 25,0
Pronunciations
/enˈtæ/
#
0/1
[n̩ˈtæ]1
ende, n.
|ˈɛn.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈɛnə/
#
1/4
[ˈɛnn̩]2
[ˈɛːnə]1
ende, v.
|ˈɛn.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈɛnə/
#
2/5
[ˈɛn̩]2
[ˈɛnn̩]1
endelig, adv.
|ˈɛn.ə.li| R = 26,7
Pronunciations
/ˈɛnn̩li/
#
0/3
[ˈɛnli]2
[ˈɛni]1
enden, n.
|ˈɛn.ən| R = 7,9
Pronunciations
/ˈɛnn̩/
#
14/21
[ˈɛn̩]3
[ˈenn̩]2
[ˈɛn]2
ender, n.
|ˈɛn.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɛnɐ/
#
1/1
ender, v.
|ˈɛn.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɛnɐ/
#
21/27
[ˈenɐ]4
[ɛnɐ]1
[ˈenə]1
endnu, adv.
|e.ˈnu| R = 44,4
Pronunciations
/eˈnu/
#
0/3
[eˈnʊ]1
[ɪˈnu]1
[ɪˈnʊ]1
endnu, adv.
|ɛ.ˈnu| R = 11,1
Pronunciations
/ɛˈnu/
#
2/6
[eˈnu]2
[enˈnʊ]1
[ɪˈnu]1
endnu, adv.
|ˈe.nu| R = 16,7
Pronunciations
/ˈenu/
#
2/4
[ˈenʊ]1
[ˈɛnu]1
endnu, adv.
|ˈɛ.nu| R = 33,3
Pronunciations
/ˈɛnu/
#
0/1
[ˈenʊ]1
ene, adj.
|ˈeːn.ə| R = 12,5
Pronunciations
/ˈeːnə/
#
8/16
[ˈeːn̩]5
[ˈeːn]3
eneste, adj.
|ˈeːn.ə.stə| R = 50,0
Pronunciations
/ˈeːn̩stə/
#
0/1
[ˈeːn̩]1
engang, adv.
|en.ˈganˀg| R = 50,0
Pronunciations
/enˈkaŋˀ/
#
0/4
[ŋˈkãːˀ]1
[ŋˈɣaŋˀ]1
[ˈkæŋˀ]1
[ˈŋaŋˀ]1
enige, adj.
|ˈeː.niː.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈeːniːi/
#
0/1
[ˈeːnii]1
enkelt, adj.
|ˈɛnˀk.əlt| R = 25,0
Pronunciations
/ˈɛŋˀkl̩t/
#
0/2
[ˈɛŋˀkɫ̩t]1
[ˈɛŋˀl̩]1
ens, adj.
|eːˀns| R = 0,0
Pronunciations
/ˈeːˀns/
#
1/1
ens, pron.
|eːˀns| R = 0,0
Pronunciations
/ˈeːˀns/
#
0/1
[eːˀns]1
er, v.
|ɛr| R = 62,9
Pronunciations
/ˈæɐ̯/
#
203/1635
[∅]517
[æ]365
[ˈæ]155
[æɐ̯]130
[ː]99
[e]46
[ɐ]20
[ɒ]18
[a]17
[u]16
[ɛ]16
[ə]12
[i]5
[ˈæː]3
[æː]2
[ɪ]2
[ˈa]2
[æːˀ]1
[ɜ]1
[ʊ]1
[ˈæɐ̯ˀ]1
[ˈɐ]1
[ˈɪ]1
[ːe]1
esser, v.
|ˈɛs.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɛsɐ/
#
1/1
et, art.
|et| R = 28,9
Pronunciations
/ˈet/
#
28/631
[et]250
[t]176
[ets]38
[∅]25
[e]24
[ət]13
[ːt]12
[ɛt]9
[ə]5
[ɾ]5
[ts]3
[ɐt]3
[ˈets]3
[ut]2
[æt]2
[ð]2
[ɪt]2
[ɹ]2
[en]1
[et̞]1
[eɪ̯]1
[e̥ts]1
[it]1
[j]1
[jːt]1
[n]1
[p]1
[t̩]1
[æ]1
[æθ]1
[ɐ]1
[ɒn]1
[ɒt]1
[ɔt]1
[əts]1
[ɛð]1
[ɪn]1
[ɪɾ]1
[ˈe]1
[ˈɛt]1
[ː]1
[ːi]1
[ːts]1
[ːu]1
[θ]1
et, num.
|et| R = 16,7
Pronunciations
/ˈet/
#
1/3
[t]1
[ˈets]1
et, pron.
|et| R = 100,0
Pronunciations
/ˈet/
#
0/1
[ˈl̩]1
etage, n.
|e.ˈtaːˀ.sjə| R = 4,8
Pronunciations
/eˈtsæːˀɕə/
#
1/3
[eˈtsæːˀɕ]1
[eˈtsæːˀɕɪ]1
etager, n.
|e.ˈtaːˀ.sjər| R = 0,0
Pronunciations
/eˈtsæːˀɕɐ/
#
1/1
eventuelt, adj.
|ɛv.ən.tu.ˈɛlˀt| R = 44,4
Pronunciations
/ɛʊ̯n̩tsuˈɛlˀt/
#
0/1
[ɛn̥tswˈɛlˀ]1
f'et, n.
|ˈɛf.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɛfð̩/
#
1/1
f, n.
|ɛf| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɛf/
#
1/1
facaden, n.
|fa.ˈsaːd.ən| R = 14,3
Pronunciations
/fæˈsæːðn̩/
#
0/1
[fæˈsæðn̩]1
facadens, n.
|fa.ˈsaːd.əns| R = 0,0
Pronunciations
/fæˈsæːðn̩s/
#
1/1
facades, n.
|fa.ˈsaːd.əs| R = 0,0
Pronunciations
/fæˈsæːð̩s/
#
1/1
faconen, n.
|fa.ˈsɔnˀg.ən| R = 0,0
Pronunciations
/fæˈsɒŋˀŋ̩/
#
1/1
faktisk, adj.
|ˈfakt.isk| R = 25,0
Pronunciations
/ˈfaktisk/
#
5/64
[ˈfaktsisk]7
[ˈfaktɪsk]5
[ˈfaɣs]5
[ˈfaktsɪsk]4
[ˈfaktɪs]4
[ˈfaktis]3
[ˈfaktiskʰ]3
[faɣs]2
[ˈfaktsis]2
[ˈfaɾisk]2
[faɾɪs]1
[fætz̩]1
[ˈfaks]1
[ˈfaksisk]1
[ˈfaksɪsk]1
[ˈfaktsiskʰ]1
[ˈfaktsisx]1
[ˈfaktsɪskʰ]1
[ˈfas]1
[ˈfats]1
[ˈfatsisk]1
[ˈfaxs]1
[ˈfaxtisk]1
[ˈfaxtɪsk]1
[ˈfaɣtisk]1
[ˈfaɣtɪs]1
[ˈfaɪ̯s]1
[ˈfaɪ̯sk]1
[ˈfaɪ̯tiskʰ]1
[ˈfaɪ̯ɕ]1
[ˈfættɪs]1
[ˈv̝aktɪskʰ]1
fald, n.
|falˀ| R = 26,3
Pronunciations
/ˈfælˀ/
#
5/19
[fl̩]3
[fæl]3
[fəl]3
[fælˀ]2
[fæn]1
[fɜl]1
[ˈfɛlˀ]1
falde, v.
|ˈfal.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈfælə/
#
0/1
[fæl̩]1
faldet, v.
|ˈfal.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfælð̩/
#
0/1
[fælð̩]1
falske, adj.
|ˈfal.skə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfælskə/
#
1/1
farede, v.
|ˈfaːr.əd.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈfaːð̩ð̩/
#
0/1
[faːð̩]1
faret, v.
|ˈfaːr.əd| R = 8,3
Pronunciations
/ˈfaːð̩/
#
0/3
[faːð̩]2
[faːð]1
farlig, adj.
|ˈfaːr.li| R = 6,7
Pronunciations
/ˈfaːli/
#
11/18
[ˈfaːlɪ]5
[ˈfaːˈli]1
[ˈfæːli]1
farlige, adj.
|ˈfaːr.liː.ə| R = 34,3
Pronunciations
/ˈfaːliːi/
#
1/10
[ˈfaːlɪ]5
[ˈfaːli]2
[ˈfalɪ]1
[ˈfaːliː]1
farligt, adj.
|ˈfaːr.lit| R = 13,3
Pronunciations
/ˈfaːlit/
#
1/5
[ˈfaːlɪt]2
[ˈfaːlits]1
[ˈfaːlɪ]1
farve, n.
|ˈfar.və| R = 20,0
Pronunciations
/ˈfaːvə/
#
0/2
[ˈfaːʊ]1
[ˈfaːʊ̯ə]1
farvede, adj.
|ˈfar.vəd.ə| R = 33,3
Pronunciations
/ˈfaːvð̩ð̩/
#
0/2
[ˈfaʊ̯ð̩]1
[ˈfaʊ̯əð̩]1
farver, n.
|ˈfar.vər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfaːvɐ/
#
2/2
fast, adj.
|fast| R = 6,3
Pronunciations
/ˈfæst/
#
2/4
[ˈfæs]1
[ˈfæsts]1
fat, adv.
|fat| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfæt/
#
1/2
[ˈfæts]1
fattede, v.
|ˈfat.əd.ə| R = 30,0
Pronunciations
/ˈfætð̩ð̩/
#
0/2
[ˈfætð̩]1
[ˈfæɾð̩]1
fejl, n.
|fajˀl| R = 10,0
Pronunciations
/ˈfaɪ̯ˀl/
#
1/2
[ˈfæɪ̯ˀl]1
fejltagelse, n.
|ˈfajl.taːˀg.əl.se| R = 8,3
Pronunciations
/ˈfaɪ̯ltsæːˀælse/
#
0/1
[ˈfaɪ̯ltsæːˀl̩sɪ]1
felt, n.
|fɛlˀt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɛlˀt/
#
1/1
felter, n.
|ˈfɛl.tər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɛltɐ/
#
3/3
feltet, n.
|ˈfɛlˀ.təd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɛlˀtð̩/
#
1/1
feltstation, n.
|ˈfɛlt.sta.sjoːˀn| R = 14,5
Pronunciations
/ˈfɛltstæɕoːˀn/
#
2/39
[ˈfɛlstæɕoːˀn]15
[ˈfɛlstəɕoːˀn]3
[ˈfɛlstɛɕoːˀn]3
[fɛlstæɕoːˀn]2
[ˈfɛlsɛɕoːˀŋ]2
[ˈfɛlstæɕonˀ]1
[ˈfɛlstæɕõːˀ]1
[ˈfɛlstəɕoˀŋ]1
[ˈfɛlstɛɕoːˀŋ]1
[ˈfɛlstɛɕõːˀ]1
[ˈfɛlstɪɕoːˀn]1
[ˈfɛlsɪɕoːˀn]1
[ˈfɛltsstæɕoːˀn]1
[ˈfɛltstəɕoːˀŋ]1
[ˈfɛltstɛɕoːˀn]1
[ˈfɛl̥tstæɕoːˀn]1
[ˈfɛsɪɕɔ]1
feltstationen, n.
|ˈfɛlt.sta.sjoːˀn.ən| R = 14,5
Pronunciations
/ˈfɛltstæɕoːˀnn̩/
#
2/33
[ˈfɛlstæɕoːˀnn̩]13
[ˈfɛlstæɕoːˀn̩]3
[ˈfɛlstəɕoːˀn̩]3
[ˈfɛlstɛɕoːˀnn̩]3
[ˈfɛlstæɕoːn̩]1
[ˈfɛlstæɕoːˀn]1
[ˈfɛlstəɕoːˀn]1
[ˈfɛlstɛɕoːˀn̩]1
[ˈfɛlstɛɕoːˀŋ̩]1
[ˈfɛlstɪɕoːˀn̩]1
[ˈfɛltsɛɕoːˀŋ̩]1
[ˈfɛstəɕoːˀnn̩]1
[ˈv̝ɛlstɛɕoːˀnn̩]1
feltstationer, n.
|ˈfɛlt.sta.sjoːˀn.ər| R = 11,0
Pronunciations
/ˈfɛltstæɕoːˀnɐ/
#
0/7
[ˈfɛlstæɕoːˀnɐ]4
[ˈfɛlstæɕoːˀnə̥]1
[ˈfɛlstɛɕoːˀnɐ]1
[ˈfɛlsɪɕoːˀnɐ]1
fem, num.
|fɛmˀ| R = 4,5
Pronunciations
/ˈfɛmˀ/
#
27/33
[fɛm]4
[ˈfɛm]2
femogfyrre, num.
|ˈfɛmˀ.ɔ.fœr.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈfɛmˀɒfɶːɐ/
#
0/2
[ˈfɛmˀɒfɶɐ]1
[ˈfɛmˀɒfɶɐ̯]1
femten, num.
|ˈfɛm.tən| R = 12,0
Pronunciations
/ˈfɛmtn̩/
#
3/5
[ˈfɛmn̥n̩]1
[ˈfɛmpm̩]1
fidusen, n.
|fi.ˈduːˀs.ən| R = 0,0
Pronunciations
/fiˈtuːˀsn̩/
#
1/1
figur, n.
|fi.ˈguːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/fiˈkuɐ̯ˀ/
#
3/4
[fiˈkuːˀɐ̯]1
figuren, n.
|fi.ˈguːˀr.ən| R = 0,0
Pronunciations
/fiˈkuːˀɐn/
#
1/2
[fiˈkuɐ̯ˀɐn]1
figurer, n.
|fi.ˈguːˀr.ər| R = 3,9
Pronunciations
/fiˈkuːˀɐ/
#
6/11
[fiˈkuɐ̯ˀɐ]2
[fɪˈkuːˀɐ]2
[fi̥ˈkuːˀɐ]1
figurerne, n.
|fi.ˈguːˀr.ər.nə| R = 0,0
Pronunciations
/fiˈkuːˀɐnə/
#
1/1
fik, v.
|fek| R = 33,3
Pronunciations
/ˈfek/
#
0/1
[vek]1
fin, adj.
|fiːˀn| R = 40,0
Pronunciations
/ˈfiːˀn/
#
0/1
[ˈfin]1
finde, v.
|ˈfen.ə| R = 15,9
Pronunciations
/ˈfenə/
#
4/22
[ˈfenn̩]7
[ˈfen]4
[ˈfenɪ]2
[ˈfen̩]2
[fenə]1
[ˈfene]1
[ˈfenˀ]1
finder, v.
|ˈfenˀ.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfenˀɐ/
#
5/5
findes, v.
|ˈfen.əs| R = 20,0
Pronunciations
/ˈfenəs/
#
0/2
[ˈfenn̩s]2
finere, adj.
|ˈfiːn.ər.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfiːnɐɐ/
#
1/1
fingerled, n.
|ˈfeng.ər.led| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfeŋɐleð/
#
2/2
fint, adj.
|fiːˀnt| R = 10,8
Pronunciations
/ˈfiːˀnt/
#
2/20
[ˈfiːˀn]7
[ˈfiːˀnts]6
[fiːˀnt]1
[ˈfints]1
[ˈfiːnts]1
[ˈfiːˀt]1
[ˈfĩːˀ]1
fire, num.
|ˈfiːr.ə| R = 16,3
Pronunciations
/ˈfiːɐ/
#
23/43
[fiɐ̯]7
[ˈfiɐ]4
[fiɐ]2
[fi]1
[fiː]1
[fiːɐ]1
[ˈfiɐ̯]1
[ˈfiɪ]1
[ˈfiːə]1
[ˈfiːɛ]1
firkant, n.
|ˈfir.kanˀt| R = 2,7
Pronunciations
/ˈfiɐ̯kʰænˀt/
#
77/169
[ˈfiɐ̯kʰænˀts]54
[ˈfiɐ̯kʰænˀ]15
[ˈfiɐ̯xænˀt]5
[fiɐ̯kʰænˀt]4
[ˈfiɐ̯xænˀts]2
[ˈfiɐ̯ɣænˀt]2
[fiɐ̯kʰænˀts]1
[ˈfiɐ̯kænˀt]1
[ˈfiɐ̯kʰæn]1
[ˈfiɐ̯kʰæŋˀ]1
[ˈfiɐ̯kʰɛnˀt]1
[ˈfiɐ̯ɣænˀ]1
[ˈfiɐ̯ɣænˀts͡s]1
[ˈfɪɐ̯kʰænˀt]1
[ˈfɪɐ̯xænˀt]1
[ˈviɐ̯kʰænˀt]1
firkantede, adj.
|ˈfir.kanˀ.təd.ə| R = 10,0
Pronunciations
/ˈfiɐ̯kʰænˀtð̩ð̩/
#
1/7
[ˈfiɐ̯kʰænˀtð̩]2
[ˈfiɐ̯kʰænˀtəð̩]2
[ˈfiɐ̯kʰænˀtðð̩]1
[ˈfiɐ̯kʰænˀtəð]1
firkanten, n.
|ˈfir.kanˀ.tən| R = 0,7
Pronunciations
/ˈfiɐ̯kʰænˀtn̩/
#
13/15
[fiɐ̯kʰænˀtn̩]1
[ˈfiɐ̯xænˀtn̩]1
firkantens, n.
|ˈfir.kanˀ.təns| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfiɐ̯kʰænˀtn̩s/
#
1/1
firkanter, n.
|ˈfir.kanˀ.tər| R = 3,5
Pronunciations
/ˈfiɐ̯kʰænˀtɐ/
#
12/16
[ˈfiɐ̯kʰæntɐ]1
[ˈfiɐ̯kʰænɐ]1
[ˈfiɐ̯xænˀtɐ]1
[ˈfiɐ̯ɣænˀtɐ]1
firkanterne, n.
|ˈfir.kanˀ.tər.nə| R = 9,1
Pronunciations
/ˈfiɐ̯kʰænˀtɐnə/
#
0/1
[ˈfiɐ̯kʰæntɐnə]1
firkantet, adj.
|ˈfir.kanˀ.təd| R = 2,8
Pronunciations
/ˈfiɐ̯kʰænˀtð̩/
#
3/4
[ˈfiɐ̯kʰænˀð̩]1
firkants, n.
|ˈfir.kanˀts| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfiɐ̯kʰænˀts/
#
2/2
firs, num.
|firˀs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfiɐ̯ˀs/
#
1/1
fjerne, adj.
|ˈfjɛr.nə| R = 2,4
Pronunciations
/ˈfjæɐ̯nə/
#
5/7
[ˈfjæɐ̯nɪ]1
[ˈfjæɐ̯n̩]1
fjerner, v.
|ˈfjɛr.nər| R = 16,7
Pronunciations
/ˈfjæɐ̯nɐ/
#
0/1
[ˈfjæɐ̯ɾ̃ɐ]1
fjerneste, adj.
|ˈfjɛr.nə.stə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfjæɐ̯nəstə/
#
1/1
fjorten, num.
|ˈfjor.tən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfjoɐ̯tn̩/
#
2/2
flade, adj.
|ˈflaːd.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈflæːð̩/
#
2/2
flade, n.
|ˈflaːd.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈflæːð̩/
#
1/1
fladt, adj.
|flat| R = 0,0
Pronunciations
/ˈflæt/
#
1/1
flere, adj.
|ˈfleːr.ə| R = 5,7
Pronunciations
/ˈfleːɐ/
#
6/7
[ˈfleɐ̯]1
flodleje, n.
|ˈflod.laj.ə| R = 13,9
Pronunciations
/ˈfloðlaɪ̯ɪ/
#
0/26
[ˈfloðlaɪ]9
[ˈfloðlaːɪ]7
[ˈfloðlaɪ̯]3
[ˈflolaɪ]1
[ˈflolaɪ̯]1
[ˈfloðlaɪ̯ɛ]1
[ˈfloðlaɪ̯ˀɪ]1
[ˈfloðlaːɪ̯ə]1
[ˈflɔðlaɪ]1
[ˈflɵðlaɪ̯]1
flodlejet, n.
|ˈflod.laj.əd| R = 20,8
Pronunciations
/ˈfloðlaɪ̯ð̩/
#
0/3
[ˈflolað̩]1
[ˈflolaːð̩]1
[ˈfloðlað̩]1
flok, n.
|flɔk| R = 0,0
Pronunciations
/ˈflɒk/
#
1/2
[flɒk]1
flotte, adj.
|ˈflɔt.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈflɒtə/
#
1/1
flugte, v.
|ˈflok.tə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈflɔktə/
#
9/9
flugter, v.
|ˈflok.tər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈflɔktɐ/
#
14/15
[ˈflɔktsɐ]1
flymuseum, n.
|ˈflyːˀ.mu.sɛː.om| R = 8,3
Pronunciations
/ˈflyːˀmusɛːɔm/
#
0/1
[ˈflyːˀmusɛːɒm]1
flytte, v.
|ˈfløt.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈfløtə/
#
0/1
[fløɾə]1
flytter, v.
|ˈfløt.ər| R = 20,0
Pronunciations
/ˈfløtɐ/
#
0/3
[fløɾɐ]3
flyttet, v.
|ˈfløt.əd| R = 20,0
Pronunciations
/ˈfløtð̩/
#
0/1
[ˈfløɾð̩]1
flyvemaskiner, n.
|ˈflyːv.ə.ma.skiːn.ər| R = 7,7
Pronunciations
/ˈflyːʊmæskiːnɐ/
#
0/1
[ˈflyːʊmɛskiːnɐ]1
flyvemuseet, n.
|ˈflyːv.ə.mu.sɛː.əd| R = 9,1
Pronunciations
/ˈflyːʊmusɛːð̩/
#
0/1
[ˈflyːʊmʊˈsɛːð̩]1
flyvermuseet, n.
|ˈflyːv.ər.mu.sɛː.əd| R = 15,6
Pronunciations
/ˈflyːʊ̯ɐmusɛːð̩/
#
0/8
[ˈflyʊ̯ɐmusɛð̩]2
[ˈflyʊ̯ɐmusɛːð̩]1
[ˈflyʊ̯ɐmusɛːð̩t]1
[ˈflyʊ̯ɐmʊmusɛːð̩]1
[ˈflyʊ̯ɔmusɛːð̩]1
[ˈflyʊ̯ʊm̞usɛð]1
[ˈflyːˈvɐmusɛːð̩]1
flyvermuseum, n.
|ˈflyːv.ər.mu.sɛː.om| R = 18,8
Pronunciations
/ˈflyːʊ̯ɐmusɛːɔm/
#
0/18
[ˈflyʊ̯ɐmusɛɔm]4
[ˈflyʊ̯ɐmusɛːɔm]3
[ˈflyʊ̯ɐmusɛɒm]2
[ˈflyʊmʊzɛm]1
[ˈflyʊ̯ɐmuˈsɛːɒm]1
[ˈflyʊ̯ɐmʊsɛːɔm]1
[ˈflyʊ̯ʊmusɛɒm]1
[ˈflyʊ̯ʊmusɛːɒm]1
[ˈflyʊ̯ʊmusɛːɔm]1
[ˈflyːvɐmusɛɒm]1
[ˈflyːʊmuʂɛːʊm]1
[ˈflyːʊ̯ʊmusɛːɔm]1
flyverstation, n.
|ˈflyːv.ər.sta.sjoːˀn| R = 14,3
Pronunciations
/ˈflyːʊ̯ɐstæɕoːˀn/
#
0/1
[ˈflyʊ̯ɐstɛɕoːˀn]1
fnaller, n.
|ˈfnalˀ.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfnælˀɐ/
#
2/2
fodgængerovergang, n.
|ˈfod.gɛng.ər.ɔv.ər.ganˀg| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfoðkɛŋɐɒʊ̯ɐkaŋˀ/
#
1/1
fokus, n.
|ˈfoː.kus| R = 16,7
Pronunciations
/ˈfoːkʰus/
#
0/1
[ˈfoːkus]1
for, adv.
|fɔr| R = 12,5
Pronunciations
/ˈfɒ/
#
13/24
[fə]6
[fɒ]5
for, conj.
|fɔr| R = 25,0
Pronunciations
/ˈfɒ/
#
0/24
[fɒ]13
[fə]7
[f]1
[fɪ̥]1
[v̝ə]1
[ˈfɒːˀ]1
for, prp.
|fɔr| R = 15,1
Pronunciations
/ˈfɒ/
#
111/819
[fɒ]489
[fə]148
[fɔ]28
[v̝ə]7
[f]5
[fə̥]5
[fɒːˀ]4
[fɜ]3
[fʊ]3
[v̝ɒ]3
[və]2
[ˈfɒːˀ]2
[fo]1
[fæ]1
[fɐ]1
[fɤ̥]1
[fɪ]1
[fʊ̥]1
[fʏ]1
[v̝̩]1
[ˈfɒː]1
foran, adv.
|ˈfɔr.ˈanˀ| R = 12,5
Pronunciations
/ˈfɒːˈænˀ/
#
3/4
[fɒn̩]1
foran, prp.
|ˈfɔr.anˀ| R = 19,4
Pronunciations
/ˈfɒːænˀ/
#
0/6
[ˈfɒːæn]3
[ˈfɒːn]1
[ˈfɒːɒn]1
[ˈfɒːˈænˀ]1
foran, prp.
|ˈfɔr.ˈanˀ| R = 2,1
Pronunciations
/ˈfɒːˈænˀ/
#
4/8
[ˈfɒɐ̯ˈænˀ]2
[ˈfɒɐ̯ˈanˀ]1
[ˈfɒˈanˀ]1
forbi, adv.
|fɔr.ˈbiːˀ| R = 7,7
Pronunciations
/fɒˈpiːˀ/
#
7/13
[fɔˈpiːˀ]4
[fəˈpiːˀ]2
forbi, prp.
|fɔr.ˈbiːˀ| R = 12,3
Pronunciations
/fɒˈpiːˀ/
#
60/165
[fəˈpiːˀ]55
[fɔˈpiːˀ]25
[v̝əˈpiːˀ]3
[fɒpiːˀ]2
[fəpiːˀ]2
[fə̥piːˀ]2
[fə̥ˈpiːˀ]2
[foˈpiːˀ]1
[fəpi]1
[fəˈpi]1
[fəˈpiː]1
[fəˈpiːˀç]1
[fʊˈpiːˀ]1
[fˈpiːˀ]1
[f̞œˈpiːˀ]1
[vɒˈpiːˀ]1
[vəpiːˀ]1
[v̝ɒˈpiːˀ]1
[v̝ɔˈpiːˀ]1
[v̝əpi]1
[βəˈpiːˀ]1
forcere, v.
|fɔr.ˈseːˀr.ə| R = 14,3
Pronunciations
/fɒˈseːˀɐ/
#
0/1
[ˈfɒˈseːˀɐ]1
fordele, v.
|fɔr.ˈdeːˀl.ə| R = 25,0
Pronunciations
/fɒˈteːˀlə/
#
0/1
[fəˈteːˀl̩]1
fordelt, v.
|fɔr.ˈdeːˀlt| R = 0,0
Pronunciations
/fɒˈteːˀlt/
#
0/1
[fɒˈteːˀlts]1
fordi, conj.
|fɔr.ˈdiːˀ| R = 31,5
Pronunciations
/fɒˈtiːˀ/
#
4/55
[fəˈtiːˀ]8
[fətiːˀ]6
[fəti]5
[fɒti]4
[fɔˈtiːˀ]4
[fətɪ]3
[fɒtiːˀ]2
[fɔtiːˀ]2
[fə̥ˈtiːˀ]2
[fɒɾi]1
[fɒˈti]1
[fɔɹiːˀ]1
[fət]1
[fəɾi]1
[fəˈti]1
[fəˈtɪːˀ]1
[fəˈɹiːˀ]1
[fəˈɾɪ]1
[fə̥ti]1
[fɪˈtiː]1
[fˈtiːˀ]1
[f̩ˈte]1
[v̝ɒtɪ]1
[v̝əˈti]1
foregående, adj.
|ˈfɔːr.ə.gɔːˀ.ə.nə| R = 9,1
Pronunciations
/ˈfɒːɒkɔːˀɔnəˈ/
#
0/1
[ˈfɒːɒkɔːˀnəˈ]1
foregår, v.
|ˈfɔːr.ə.gɔːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɒːɒkɒːˀ/
#
1/1
foreløbig, adj.
|ˈfɔːr.ə.løːˀ.bi| R = 50,0
Pronunciations
/ˈfɒːɒløːˀpi/
#
0/2
[ˈfɒlʏβɪ]1
[ˈfɒːløːˀβʏ̥]1
foreslå, v.
|ˈfɔːr.ə.slɔːˀ| R = 8,9
Pronunciations
/ˈfɒːɒslɔːˀ/
#
2/5
[ˈfɒːslɔːˀ]2
[ˈfɒslɔːˀ]1
foreslår, v.
|ˈfɔːr.ə.slɔːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɒːɒslɒːˀ/
#
1/1
forestille, v.
|ˈfɔːr.ə.stelˀ.ə| R = 20,7
Pronunciations
/ˈfɒːɒstelˀə/
#
1/14
[ˈfɒːstelˀ]4
[ˈfɒːstel]2
[ˈfɒːstelˀə]2
[ˈfɒːsel]1
[ˈfɒːselˀ]1
[ˈfɒːstelˀl̩]1
[ˈfɒːɒstel]1
[ˈfɒːɒstell̩]1
forestiller, v.
|ˈfɔːr.ə.stelˀ.ər| R = 24,0
Pronunciations
/ˈfɒːɒstelˀɐ/
#
0/5
[ˈfɒsɛːˀ]1
[ˈfɒːstelæ]1
[ˈfɒːstelˀɐ]1
[ˈfɒːstelˀə]1
[ˈfɒːɒstetɐ]1
forestillet, v.
|ˈfɔːr.ə.stelˀ.əd| R = 20,0
Pronunciations
/ˈfɒːɒstelˀð̩/
#
0/1
[ˈfɒːstelˀə]1
foretager, v.
|ˈfɔːr.ə.taːˀg.ər| R = 33,3
Pronunciations
/ˈfɒːɒtsæːˀɐ/
#
0/1
[ˈfɒːtsaːˀ]1
forfærdeligt, adj.
|fɔr.ˈfɛrˀ.də.lit| R = 54,5
Pronunciations
/fɒˈfæɐ̯ˀtəlit/
#
0/1
[fəˈfælˀl̩]1
forgrening, n.
|fɔr.ˈgreːˀn.eng| R = 0,0
Pronunciations
/fɒˈkʁæːˀneŋ/
#
1/1
forgreningen, n.
|fɔr.ˈgreːˀn.enˀg.ən| R = 8,3
Pronunciations
/fɒˈkʁæːˀneŋˀŋ̩/
#
0/1
[fɒˈkʁæːˀneŋˀ]1
forhold, n.
|ˈfɔr.hɔlˀ| R = 18,2
Pronunciations
/ˈfɒːhɒlˀ/
#
1/22
[ˈfɒːɦɒlˀ]10
[ˈfɒːɒl]4
[ˈfɒɦɒlˀ]2
[ˈfɒhɒlˀ]1
[ˈfɒl]1
[ˈfɒɒl]1
[ˈfɒɒlˀ]1
[ˈfɒːl]1
forholdsvis, adv.
|ˈfɔr.hɔls.viːˀs| R = 16,7
Pronunciations
/ˈfɒːhɒlsviːˀs/
#
0/1
[ˈfɒːl̩sviːˀs]1
forhåbentlig, adj.
|fɔr.ˈhɔːˀb.ənt.li| R = 45,5
Pronunciations
/fɒˈhɔːˀpn̩tli/
#
0/1
[fɔˈɦɔːˀpm̩]1
forhæng, n.
|ˈfɔr.hɛnˀg| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɒːhɛŋˀ/
#
3/4
[ˈfɒːɦɛŋˀ]1
forkert, adj.
|fɔr.ˈkerˀt| R = 14,3
Pronunciations
/fɒˈkʰeɐ̯ˀt/
#
2/5
[fɒˈxeɐ̯ˀt]1
[fəˈkʰeɐ̯ˀ]1
[fə̥ˈkʰeɐ̯ˀɾ]1
forkerte, adj.
|fɔr.ˈkerˀ.tə| R = 0,0
Pronunciations
/fɒˈkʰeɐ̯ˀtə/
#
0/1
[fɒˈkʰeɐ̯ˀtɐ]1
forklare, v.
|fɔr.ˈklaːˀr.ə| R = 18,8
Pronunciations
/fɒˈkʰlaːˀa/
#
0/2
[fəˈkʰlaːˀ]1
[fəˈkʰlaːˀɐ]1
forklaring, n.
|fɔr.ˈklaːˀr.eng| R = 7,4
Pronunciations
/fɒˈkʰlaːˀeŋ/
#
2/3
[fəˈkʰlaːˀɛŋ]1
forladt, v.
|fɔr.ˈlat| R = 8,7
Pronunciations
/fɒˈlæt/
#
20/39
[fəˈlæt]10
[fɒˈlæts]3
[fə̥ˈlæt]2
[fɒˈlats]1
[fɒˈɫæt]1
[fəˈlæ]1
[fəˈlæts]1
forladte, v.
|fɔr.ˈlat.ə| R = 13,3
Pronunciations
/fɒˈlætə/
#
29/88
[fɒˈlæɾə]11
[fɒˈlætɪ]9
[fəˈlætɪ]7
[fəˈlætə]5
[fɒˈlæɾɪ]4
[fəˈlæɹə]3
[fəˈlæɹɪ]2
[fəˈlæɾə]2
[fɒˈklætə]1
[fɒˈlæ]1
[fɒˈlæt]1
[fɒˈlætə̥]1
[fɒˈlæɹə]1
[fɒˈlæɾe]1
[fɒ̥ˈlætə]1
[fɔˈlæɾə]1
[fəˈlætsə]1
[fəˈlætɛ]1
[fəˈlæɹ̝ə]1
[fəˈlæɾɛ]1
[fəˈlæɾɪ]1
[fəˈl̞æt̞ɪ]1
[fˈlæts]1
[v̝əˈlætɪ]1
forleden, adj.
|fɔr.ˈleːˀd.ən| R = 21,4
Pronunciations
/fɒˈleðˀn̩/
#
0/2
[fəˈleðˀn]1
[fəˈleðˀn̩]1
forlængelse, n.
|fɔr.ˈlɛnˀg.əl.sə| R = 0,0
Pronunciations
/fɒˈlɛŋˀl̩sə/
#
1/1
form, n.
|fɔrˀm| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɒːˀm/
#
5/5
formentlig, adj.
|fɔr.ˈmeːˀnt.li| R = 0,0
Pronunciations
/fɒˈmeːˀntli/
#
1/1
former, n.
|ˈfɔr.mər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɒːmɐ/
#
1/1
formodentlig, adj.
|fɔr.ˈmoːˀd.ənt.li| R = 40,0
Pronunciations
/fɒˈmoðˀn̩tli/
#
0/1
[fɒˈmoðˀnɪ]1
forneden, adv.
|fɔr.ˈneːd.ən| R = 15,1
Pronunciations
/fɒˈneːðn̩/
#
3/17
[fɒˈneðn̩]6
[fəˈneðn̩]4
[fəˈneːðn̩]2
[fɒˈneːðən]1
[fəˈnɤːðn̩]1
fornemme, v.
|fɔr.ˈnɛmˀ.ə| R = 14,3
Pronunciations
/fɒˈnɛmˀə/
#
0/1
[fəˈnɛmˀə]1
fornemmelse, n.
|fɔr.ˈnɛmˀ.əl.sə| R = 11,1
Pronunciations
/fɒˈnɛmˀl̩sə/
#
0/1
[fɒˈnɛmˀəsə]1
foroven, adv.
|fɔr.ˈɔv.ən| R = 15,4
Pronunciations
/fɒˈɒʊ̯n̩/
#
4/13
[fɒˈɒʊ̯ŋ̩]2
[fɒˈɒːʊ̯n̩]2
[fˈɒʊ̯n̩]2
[fɒˈɒːn̩]1
[fɒˈɒːŋ̩]1
[fˈɒːʊ̯n]1
forresten, adv.
|fɔr.ˈrɛs.tən| R = 28,6
Pronunciations
/fɒˈʁæstn̩/
#
0/1
[fˈʁastn]1
forretningen, n.
|fɔr.ˈrɛt.nenˀg.ən| R = 5,0
Pronunciations
/fɒˈʁætneŋˀŋ̩/
#
0/2
[fɒˈʁatneŋˀŋ̩]1
[fɒˈʁ̞ætneŋˀŋ̩]1
forrige, adj.
|ˈfɔr.iː.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈfɒːiːi/
#
0/1
[ˈfɒːiː]1
forseelse, n.
|fɔr.ˈseːˀ.əl.sə| R = 10,0
Pronunciations
/fɒˈseːˀelsə/
#
0/1
[fəˈseːˀl̩sə]1
forskel, n.
|ˈfɔr.skɛlˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɒːskɛlˀ/
#
1/1
forskellen, n.
|ˈfɔr.skɛlˀ.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɒːskɛlˀn̩/
#
1/1
forskellige, adj.
|fɔr.ˈskɛ.lˀiː.ə| R = 24,4
Pronunciations
/fɒˈskɛlˀiːi/
#
1/9
[fəˈskɛlˀi]5
[fɒˈskɛlˀii]1
[fɒˈskɛlˀɪː]1
[fəˈskɛlˀɪ]1
forskudt, v.
|fɔr.ˈskut| R = 8,3
Pronunciations
/fɒˈskut/
#
2/4
[fəskut]2
forstand, n.
|fɔr.ˈstanˀd| R = 14,3
Pronunciations
/fɒˈstænˀ/
#
0/1
[fəˈstænˀ]1
forstod, v.
|fɔr.ˈstoːˀd| R = 14,3
Pronunciations
/fɒˈstoðˀ/
#
0/1
[fəˈstoðˀ]1
forstå, v.
|fɔr.ˈstɔːˀ| R = 19,0
Pronunciations
/fɒˈstɔːˀ/
#
0/3
[fəˈstɔːˀ]2
[v̝əˈstɔːˀ]1
forstået, v.
|fɔr.ˈstɔːˀ.əd| R = 0,0
Pronunciations
/fɒˈstɔːˀð̩/
#
1/1
forstår, v.
|fɔr.ˈstɔːˀr| R = 12,5
Pronunciations
/fɒˈstɒːˀ/
#
2/8
[fəˈstɒːˀ]4
[fˈstɒːˀ]2
forsynes, v.
|fɔr.ˈsyːˀn.əs| R = 0,0
Pronunciations
/fɒˈsyːˀnəs/
#
1/1
forsøge, v.
|fɔr.ˈsøːˀg.ə| R = 21,4
Pronunciations
/fɒˈsøːˀø/
#
0/2
[fəˈsøːˀ]1
[fəˈsøːˀø]1
fort, n.
|fɔrt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɒːt/
#
2/9
[ˈfɒːts]4
[ˈfɒɐ̯̥ts]1
[ˈfɒʁ̥ts]1
[ˈfɒːʁ̥ts]1
fortalte, v.
|fɔr.ˈtalˀ.tə| R = 37,5
Pronunciations
/fɒˈtsælˀtə/
#
0/2
[fəˈtsælˀ]1
[v̝əˈtsælˀt]1
fortegnelse, n.
|fɔr.ˈtajˀ.nəl.sə| R = 0,0
Pronunciations
/fɒˈtsaɪ̯ˀnl̩sə/
#
1/1
fortet, n.
|ˈfɔr.təd| R = 10,0
Pronunciations
/ˈfɒːtð̩/
#
3/6
[ˈfɒːɾð̩]2
[ˈfɒːtə]1
fortrudt, v.
|fɔr.ˈtrut| R = 0,0
Pronunciations
/fɒˈtsʁut/
#
1/1
fortsat, adv.
|ˈfɔrt.sat| R = 19,0
Pronunciations
/ˈfɒːtsæt/
#
0/3
[ˈfɒsæt]1
[ˈfɒːsæt]1
[ˈfɒːsæts]1
fortsat, v.
|ˈfɔrt.sat| R = 14,3
Pronunciations
/ˈfɒːtsæt/
#
0/1
[ˈfɒːsæt]1
fortsatte, v.
|ˈfɔrt.sat.ə| R = 18,8
Pronunciations
/ˈfɒːtsætə/
#
0/2
[ˈfɒsætɪ]1
[ˈfɒːsætɪ]1
fortsætte, v.
|ˈfɔrt.sɛt.ə| R = 19,6
Pronunciations
/ˈfɒːtsɛtə/
#
2/23
[ˈfɒːsɛt]9
[ˈfɒːtsɛt]6
[ˈfɒːsɛz]1
[ˈfɒːtsɛtɪ]1
[ˈfɒːtsɛɹə]1
[ˈfɒːtsɛɾə]1
[ˈfɒːzɛ]1
[ˈfɒːzɛts]1
fortsætter, v.
|ˈfɔrt.sɛt.ər| R = 19,5
Pronunciations
/ˈfɒːtsɛtɐ/
#
8/102
[ˈfɒːsɛɾɐ]30
[ˈfɒːtsɛɾɐ]17
[ˈfɒːsɛtɐ]7
[ˈfɒsɛtɐ]5
[ˈfɒːsɛɹɐ]5
[ˈfɒːsɛ]4
[ˈfɒsɛɾɐ]2
[ˈfɒɐ̯̥sɛtɐ]2
[ˈfɒːsetɐ]2
[ˈfɒːsɛɾʊ]2
[ˈfɒːtsɛðɐ]2
[ˈfɒːtsɛɹɐ]2
[ˈfɒːtsɛɹə]2
[ˈfɒsɛɹɐ]1
[ˈfɒːsɛta]1
[ˈfɒːsɛtə]1
[ˈfɒːsɛɹæ]1
[ˈfɒːsɛɹə]1
[ˈfɒːsɛɹ̩]1
[ˈfɒːsɛɾə]1
[ˈfɒːtsɛt]1
[ˈfɒːtsɛtə]1
[ˈfɒːtsɛtɜ]1
[ˈfɒːtsɛɹ]1
[ˈfɔːsɛɹɐ]1
fortælle, v.
|fɔr.ˈtɛlˀ.ə| R = 28,6
Pronunciations
/fɒˈtsɛlˀə/
#
0/5
[fəˈtsɛlˀ]2
[fəˈtsɛlˀl̩]1
[fəˈtsɛlˀə]1
[v̝əˈtsɛl̩ˀ]1
fortæller, v.
|fɔr.ˈtɛlˀ.ər| R = 14,3
Pronunciations
/fɒˈtsɛlˀɐ/
#
0/1
[fəˈtsɛlˀɐ]1
forvirrer, v.
|fɔr.ˈvirˀ.ər| R = 21,4
Pronunciations
/fɒˈviːˀɐ/
#
1/2
[fəˈviɐ]1
forvirret, v.
|fɔr.ˈvirˀ.əd| R = 21,9
Pronunciations
/fɒˈviːˀɐð/
#
0/4
[fɒˈviɐ̯ˀð̩]1
[fɔˈviɐ̯ˀð̩]1
[fəˈviɐ̯ˀəð]1
[fəˈvɪɐ̯ˀð̩]1
forvirringen, n.
|fɔr.ˈvirˀ.enˀg.ən| R = 10,0
Pronunciations
/fɒˈviɐ̯ˀeŋˀŋ̩/
#
0/1
[fəˈviɐ̯ˀeŋˀŋ̩]1
fotoforretning, n.
|ˈfo.to.fɔr.rɛt.neng| R = 9,5
Pronunciations
/ˈfotsofɒʁætneŋ/
#
2/14
[ˈfotsofɒʁatneŋ]2
[ˈfotsʊfɒʁætneŋ]2
[ˈfoːtsofɒʁætneŋ]2
[ˈfosofɒʁatneŋ]1
[ˈfotsofoʁatnɪŋ]1
[ˈfotso̥v̝oʁatneŋ]1
[ˈfotsoβəʁatn̥eŋ]1
[ˈfotsɔfɒʁ̞ætneŋ]1
[ˈfotsʊvɒʁatneŋ]1
fotoforretningen, n.
|ˈfo.to.fɔr.rɛt.neng.ən| R = 20,0
Pronunciations
/ˈfotsofɒʁætneŋŋ̩/
#
0/5
[ˈfoto̥fwatneŋŋ̩]1
[ˈfotsofə̥ʁatneŋŋ̩]1
[ˈfotsoʊ̯atnɪŋ̩]1
[ˈfotsʊ̥fɒʁatneŋ]1
[ˈfoːtsofɒʁætneŋŋ̩]1
fotoforretningen, n.
|ˈfo.to.fɔr.rɛt.nenˀg.ən| R = 10,0
Pronunciations
/ˈfotsofɒʁætneŋˀŋ̩/
#
7/42
[ˈfoːtsofɒʁætneŋˀŋ̩]6
[ˈfotsofɒʁatneŋˀŋ̩]3
[ˈfotsofɒʁatnɛŋˀŋ̩]2
[ˈfosʊ̥fɔʁ̥ætneŋ]1
[ˈfotofɒʁatneŋˀŋ̩]1
[ˈfotsofoʁatneŋˀŋ̩]1
[ˈfotsofoʁætneŋˀŋ̩]1
[ˈfotsofɒʁatneŋ]1
[ˈfotsofɒʁætneŋŋ̩]1
[ˈfotsofɔʁatneŋˀŋ̩]1
[ˈfotsofəʁatnɛŋˀŋ̩]1
[ˈfotsofʁatneŋˀŋ̩]1
[ˈfotsov̝oʁætneŋˀŋ̩]1
[ˈfotsov̝ɒʁatneŋˀŋ̩]1
[ˈfotsov̝ɒʁætneŋˀŋ̩]1
[ˈfotso̥βɒʁatneŋˀŋ̩]1
[ˈfotsʊfɒʁætneŋˀŋ̩]1
[ˈfotsʊfɔʁætneŋˀŋ̩]1
[ˈfotsʊfʁætneŋˀŋ̩]1
[ˈfotsʊfʊʁætneŋˀŋ̩]1
[ˈfotsʊv̝ʊʁætneŋˀŋ̩]1
[ˈfozʊfɒʁ̞ætneŋˀ]1
[ˈfozʊv̝oʁ̞ætneŋˀ]1
[ˈfozʊv̝ʊʁætneŋˀ]1
[ˈfoɾofɒʁatneŋˀŋ̩]1
[ˈfoɾofʁatneŋˀŋ̩]1
[ˈfʊtsofɒʁætneŋˀŋ̩]1
fra, adv.
|fraːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfʁaːˀ/
#
3/5
[fʁaːˀ]2
fra, conj.
|fraːˀ| R = 40,0
Pronunciations
/ˈfʁaːˀ/
#
0/2
[fʁa]2
fra, prp.
|fraːˀ| R = 46,2
Pronunciations
/ˈfʁaːˀ/
#
10/197
[fʁa]117
[fa]16
[ˈfʁa]14
[fɐ]11
[fɒ]7
[fʁɐ]7
[fə]6
[fḁ]1
[fæ]1
[fə̥]1
[fʁə]1
[fʁɛ]1
[fʁ̞a]1
[ˈfaːˀ]1
[ˈfɐ̯a]1
[ˈvʁa]1
fredelige, adj.
|ˈfreːd.ə.liː.ə| R = 33,3
Pronunciations
/ˈfʁæːð̩liːi/
#
0/1
[ˈfʁæðlii]1
frem, adv.
|frɛmˀ| R = 4,0
Pronunciations
/ˈfʁæmˀ/
#
3/5
[ˈfʁamˀ]1
[ˈfʁæm]1
fremme, adv.
|ˈfrɛm.ə| R = 9,4
Pronunciations
/ˈfʁæmə/
#
2/17
[ˈfʁamə]6
[ˈfʁamm̩]3
[ˈfʁam̩]3
[ˈfʁam]1
[ˈfʁæmm̩]1
[ˈfʁæmɪ]1
fremmest, adj.
|ˈfrɛmˀ.əst| R = 20,8
Pronunciations
/ˈfʁæmˀəst/
#
0/3
[ˈfʁamˀm̩sts]1
[ˈfʁæməs]1
[ˈfʁæmˀs]1
fri, adj.
|friːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfʁiːˀ/
#
2/2
fritidshjem, n.
|ˈfri.tids.jɛmˀ| R = 25,0
Pronunciations
/ˈfʁitsiðsjɛmˀ/
#
0/4
[ˈfʁizɪsjɛmˀ]2
[ˈfʁisɪðsjɛmˀ]1
[ˈfʁitɪsjɛmˀ]1
fritidshjemmet, n.
|ˈfri.tids.jɛmˀ.əd| R = 11,7
Pronunciations
/ˈfʁitsiðsjɛmˀð̩/
#
2/5
[ˈfʁitsisjɛmˀð̩]1
[ˈfʁitɪsjɛmˀð̩]1
[ˈfʁiz̩sjɛmˀð̩]1
fuldende, v.
|ˈfu.lɛnˀ.ə| R = 14,3
Pronunciations
/ˈfulɛnˀə/
#
0/1
[ˈfulɛnˀn̩]1
fuldender, v.
|ˈful.ɛnˀ.ər| R = 14,3
Pronunciations
/ˈfulɛnˀɐ/
#
0/1
[ˈfulɛnɐ]1
fuldstændig, adj.
|ˈful.ˈstɛnˀ.di| R = 32,5
Pronunciations
/ˈfulˈstɛnˀti/
#
1/4
[ˈfuˈstɪnˀtɪ]1
[ˈfuˈzɛ]1
[ˈfʊˈstɛnˀtɪ]1
fuldstændigt, adj.
|ˈful.ˈstɛnˀ.dit| R = 45,5
Pronunciations
/ˈfulˈstɛnˀtit/
#
0/1
[ˈfulˈsɛnɪ]1
fundament, n.
|fon.da.ˈmɛnˀt| R = 0,0
Pronunciations
/fɔntæˈmɛnˀt/
#
0/1
[fɔntæˈmɛnˀts]1
fundet, v.
|ˈfon.əd| R = 2,8
Pronunciations
/ˈfɔnð̩/
#
8/9
[ˈv̝ɔnð̩]1
fungerer, v.
|fon.ˈgeːˀr.ər| R = 0,0
Pronunciations
/fɔŋˈkeːˀɐ/
#
1/1
fylder, v.
|ˈfyl.ər| R = 2,1
Pronunciations
/ˈfylɐ/
#
7/12
[ˈfylə]4
[ˈfyl̞ə]1
, adj.
|fɔːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɔːˀ/
#
1/1
, v.
|fɔːˀ| R = 42,9
Pronunciations
/ˈfɔːˀ/
#
1/7
[fɔ]6
fået, v.
|ˈfɔː.əd| R = 16,7
Pronunciations
/ˈfɔːð̩/
#
1/3
[fɔð]1
[fɔːð̩]1
får, n.
|fɔːˀr| R = 1,9
Pronunciations
/ˈfɒːˀ/
#
49/52
[ˈfɒː]2
[ˈfɒ]1
får, v.
|fɔːˀr| R = 25,0
Pronunciations
/ˈfɒːˀ/
#
9/30
[fɒ]14
[fɒːˀ]5
[fɒː]1
[ˈv̝ɒːˀ]1
fårene, n.
|ˈfɔːˀr.ə.nə| R = 21,4
Pronunciations
/ˈfɒːˀɒnə/
#
0/2
[ˈfɒːˀn̩]1
[ˈfɒːˀɒn]1
fælles, adj.
|ˈfɛlˀ.əs| R = 16,7
Pronunciations
/ˈfɛlˀəs/
#
0/1
[ˈfɛl̩ˀs]1
fængsel, n.
|ˈfɛnˀg.səl| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɛŋˀsl̩/
#
5/5
fængselsbygningen, n.
|ˈfɛnˀg.səls.byk.nenˀg.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɛŋˀsl̩spykneŋˀŋ̩/
#
1/1
fængslet, n.
|ˈfɛnˀg.sləd| R = 3,0
Pronunciations
/ˈfɛŋˀslð̩/
#
14/19
[ˈfɛŋˀslə]3
[ˈfeŋˀslð̩]1
[ˈfɛŋˀsð̩]1
fænomen, n.
|fɛ.no.ˈmeːˀn| R = 0,0
Pronunciations
/fɛnoˈmeːˀn/
#
1/1
færd, n.
|fɛːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfæɐ̯ˀ/
#
0/1
[ˈfɛːˀɐ̯]1
færdig, adj.
|ˈfɛr.di| R = 26,7
Pronunciations
/ˈfæɐ̯ti/
#
1/6
[ˈfæɐ̯ɹi]1
[ˈfæɐ̯ɾi]1
[ˈfæɹi]1
[ˈfæɾi]1
[ˈfæːtɪ]1
færdigbeskrevet, v.
|ˈfɛr.di.be.skreːˀv.əd| R = 14,3
Pronunciations
/ˈfæɐ̯tipeskʁæʊ̯ˀð̩/
#
0/1
[ˈfæːtipeˈskʁæːˀð̩]1
færdige, adj.
|ˈfɛr.diː.ə| R = 50,0
Pronunciations
/ˈfæɐ̯tiːi/
#
0/2
[ˈfæɐ̯tɪ]1
[ˈfæɾi]1
færdige, adj.
|ˈfɛr.diːˀ.ə| R = 12,5
Pronunciations
/ˈfæɐ̯tiːˀi/
#
0/1
[ˈfæɐ̯tiːi]1
færdigt, adj.
|ˈfɛr.dit| R = 33,3
Pronunciations
/ˈfæɐ̯tit/
#
0/3
[ˈfæɐ̯ti]1
[ˈfæɐ̯ɹits]1
[ˈfæːɾɪ]1
fæstning, n.
|ˈfɛst.neng| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɛstneŋ/
#
1/1
fødder, n.
|ˈfødˀ.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈføðˀɐ/
#
2/2
fødderne, n.
|ˈfødˀ.ər.nə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈføðˀɐnə/
#
3/3
følge, v.
|ˈføl.jə| R = 10,9
Pronunciations
/ˈføljə/
#
7/11
[føl]1
[føll̩]1
[ˈføl]1
[ˈføljʏ]1
følger, v.
|ˈføl.jər| R = 3,5
Pronunciations
/ˈføljɐ/
#
11/23
[ˈføljə]5
[ˈfølɐ]4
[ˈfølˀjɐ]2
[ˈfølˀjæ]1
følges, v.
|ˈføl.jəs| R = 16,7
Pronunciations
/ˈføljəs/
#
0/2
[ˈføljʏs]1
[ˈfølˀl̩s]1
før, adv.
|fœrˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɶɐ̯ˀ/
#
4/10
[ˈfœɐ̯ˀ]6
før, conj.
|fœrˀ| R = 5,0
Pronunciations
/ˈfɶɐ̯ˀ/
#
4/10
[ˈfœɐ̯ˀ]4
[ˈfœːˀ]1
[ˈfɶːˀ]1
før, prp.
|fœrˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɶɐ̯ˀ/
#
5/14
[ˈfœɐ̯ˀ]9
føre, v.
|ˈføːr.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈføːɐ/
#
0/1
[føɐ]1
først, adv.
|fœrst| R = 22,4
Pronunciations
/ˈfɶɐ̯st/
#
6/49
[ˈfɶst]15
[ˈfɶs]11
[ˈfɶsts]7
[ˈfœst]2
[ˈfœs]1
[ˈfœsts]1
[ˈfœɐ̯st]1
[ˈfœɐ̯sts]1
[ˈfɶ]1
[ˈfɶst̞]1
[ˈfɶɐ̯s]1
[ˈfɶɐ̯sts]1
første, adj.
|ˈfœr.stə| R = 5,4
Pronunciations
/ˈfɶɐ̯stə/
#
24/40
[ˈfɶstə]5
[ˈfɶɐ̯stɪ]3
[ˈfœɐ̯st]1
[ˈfœɐ̯stə]1
[ˈfɶstsə]1
[ˈfɶstɪ]1
[ˈfɶsɪ]1
[ˈfɶɐ̯sə]1
[ˈfɶːstə]1
[ˈfɶːstɪ]1
første, num.
|ˈfœr.stə| R = 12,5
Pronunciations
/ˈfɶɐ̯stə/
#
6/12
[ˈfɶstə]4
[ˈfɶsə]1
[ˈfɶsɪ̥]1
førstesal, n.
|ˈfœr.stə.saːˀl| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɶɐ̯stəsæːˀl/
#
1/1
førstesalen, n.
|ˈfœr.stə.saːˀl.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈfɶɐ̯stəsæːˀln̩/
#
1/2
[ˈfɶɐ̯stəˈsæːˀln̩]1
g'et, n.
|geːˀ.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkeːˀð̩/
#
1/1
g, n.
|geːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkeːˀ/
#
3/3
gad, v.
|gaːˀd| R = 62,5
Pronunciations
/ˈkæðˀ/
#
0/2
[kæ]1
[kə]1
gade, n.
|ˈgaːd.ə| R = 12,9
Pronunciations
/ˈkæːð̩/
#
15/29
[ˈkæːð]9
[ˈkæð]3
[ˈkæːðə]2
gaden, n.
|ˈgaːd.ən| R = 4,3
Pronunciations
/ˈkæːðn̩/
#
12/14
[ˈkæðn]1
[ˈkæðn̩]1
gader, n.
|ˈgaːd.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkæːðɐ/
#
1/1
gal, adj.
|gaːˀl| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkæːˀl/
#
1/1
gale, adj.
|ˈgaːl.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkæːlə/
#
0/1
[ˈkæːlɪ]1
galge, n.
|ˈgal.jə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkæljə/
#
7/10
[ˈkæljɪ]3
galgen, n.
|ˈgal.jən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkæljən/
#
1/3
[ˈkæljɛn]1
[ˈkæljɪn]1
galt, adj.
|gaːˀlt| R = 19,0
Pronunciations
/ˈkæːˀlt/
#
1/7
[ˈkæːˀl]2
[ˈkæːˀɬ]2
[ˈkæːˀ]1
[ˈkæːˀlts]1
gamle, adj.
|ˈgam.lə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkamlə/
#
1/1
gang, n.
|ganˀg| R = 4,5
Pronunciations
/ˈkaŋˀ/
#
10/11
[ˈkã]1
gange, n.
|ˈgang.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈkaŋə/
#
0/3
[ˈkaŋŋ̩]2
[ˈkaŋ]1
gangsti, n.
|ˈgang.stiːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkaŋstiːˀ/
#
2/2
gangstien, n.
|ˈgang.stiːˀ.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkaŋstiːˀin/
#
2/3
[ˈkaŋstiːˀn̩]1
ganske, adv.
|ˈgan.skə| R = 5,1
Pronunciations
/ˈkænskə/
#
9/13
[ˈkanskə]1
[ˈkæns]1
[ˈkænsk]1
[ˈkænsə]1
garanteret, v.
|ga.ran.ˈteːˀr.əd| R = 72,7
Pronunciations
/kaʁanˈtseːˀɐð/
#
0/1
[ˈtse̥ːˀ]1
gardin, n.
|gar.ˈdiːˀn| R = 15,5
Pronunciations
/kaˈtiːˀn/
#
0/12
[kəˈtiːˀn]6
[kɐˈtiːˀn]3
[kæˈtiːˀn]1
[kɛˈtiːˀn]1
[ɣɐˈtiːˀn]1
gardinbillede, n.
|gar.ˈdiːˀn.bel.əd| R = 9,1
Pronunciations
/kaˈtiːˀnpelð̩/
#
0/1
[kɐˈtiːˀnˈpeləð̩]1
gardiner, n.
|gar.ˈdiːˀn.ər| R = 11,9
Pronunciations
/kaˈtiːˀnɐ/
#
6/58
[kɐˈtiːˀnɐ]16
[kəˈtiːˀnɐ]11
[kæˈtiːˀnɐ]10
[kɛˈtiːˀnɐ]8
[kɐtinˀɐ]2
[kɐtiːˀnɐ]2
[kɛtiːˀnɐ]1
[kɪˈtiːˀnɐ]1
[ɣɪˈtiːˀnɐ]1
gardinerne, n.
|gar.ˈdiːˀn.ər.nə| R = 6,0
Pronunciations
/kaˈtiːˀnɐnə/
#
3/10
[kæˈtiːˀnɐnə]3
[kɐˈtiːˀnɐnə]3
[kaˈtiːˀnɐnɛ]1
gardinet, n.
|gar.ˈdiːˀn.əd| R = 6,3
Pronunciations
/kaˈtiːˀnð̩/
#
1/2
[kɐˈtiːˀnð̩]1
gavl, n.
|gavˀl| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkaʊ̯ˀl/
#
4/4
gavlen, n.
|ˈgavˀ.lən| R = 11,1
Pronunciations
/ˈkaʊ̯ˀln̩/
#
0/3
[ˈkaʊ̯ˀlən]1
[ˈkaʊ̯ˀl̩n]1
[ˈkaʊ̯ˀŋ̩]1
geder, n.
|ˈgeːd.ər| R = 6,2
Pronunciations
/ˈkeːðɐ/
#
28/45
[ˈkeðɐ]10
[ˈkeːðə]3
[ˈkeðə]1
[ˈkeːðɒ]1
[ˈɣeðɐ]1
[ˈɣeːðɐ]1
gederne, n.
|ˈgeːd.ər.nə| R = 8,6
Pronunciations
/ˈkeːðɐnə/
#
2/5
[ˈkeðɐnə]1
[ˈkeðɐn̩]1
[ˈkeːðɐnɪ]1
gelejdet, v.
|ge.ˈlajˀ.dəd| R = 37,5
Pronunciations
/keˈlaɪ̯ˀtð̩/
#
0/1
[kelaɪ̯ð]1
generation, n.
|ge.ne.ra.ˈsjoːˀn| R = 36,4
Pronunciations
/keneʁaˈɕoːˀn/
#
0/1
[kɪnəaˈɕoːˀŋ]1
gengæld, n.
|ˈgɛn.gɛlˀ| R = 28,6
Pronunciations
/ˈkɛnkɛlˀ/
#
0/1
[ˈkɛŋkɛl]1
gennem, prp.
|ˈgɛnˀ.əm| R = 26,3
Pronunciations
/ˈkɛnˀm̩/
#
0/19
[ˈkɛmˀm̩]10
[ˈkɛnˀn̩]3
[kɛmˀm̩]2
[kemˀm̩]1
[kɛmm̩]1
[ˈkɛmˀn̩]1
[∅]1
gennemgang, n.
|ˈgɛn.əm.ganˀg| R = 12,5
Pronunciations
/ˈkɛnm̩kaŋˀ/
#
0/1
[ˈkɛmm̩kaŋˀ]1
gentager, v.
|ˈgɛn.taːg.ər| R = 12,5
Pronunciations
/ˈkɛntsæːɪ̯ɐ/
#
0/1
[ˈkɛntsaːˀ]1
genvej, n.
|ˈgɛn.vajˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkɛnvaɪ̯ˀ/
#
1/1
geometriske, adj.
|ge.o.ˈmeːˀ.tris.kə| R = 30,8
Pronunciations
/keoˈmeːˀtsʁiskə/
#
0/3
[keoˈmeːˀsɪskə]1
[keʊ̯ˈmeːˀsɪ̥skə̥]1
[keʊ̯ˈmeːˀtəskə]1
gerne, adv.
|ˈgɛr.nə| R = 24,1
Pronunciations
/ˈkæɐ̯nə/
#
6/39
[ˈkæɐ̯n]10
[ˈkæn]6
[ˈkæɐ̯n̩]4
[ˈkæːn̩]3
[ˈkænn̩]1
[ˈkænə]1
[ˈkænɪ]1
[ˈkæn̩]1
[ˈkæɐ̯nɪ]1
[ˈkæːn]1
[ˈkæːnə]1
[ˈkæːnɪ]1
[ˈkæ̃]1
[ˈɣæɐ̯n]1
gik, v.
|gik| R = 7,7
Pronunciations
/ˈkik/
#
5/13
[kik]2
[ˈkikʰ]2
[kikʰ]1
[kix]1
[kɪk]1
[ɣik]1
giraffer, n.
|gi.ˈraf.ər| R = 5,0
Pronunciations
/kiˈʁafɐ/
#
7/10
[keˈʁafɐ]1
[kɪˈʁafɐ]1
[ɣiˈʁafɐ]1
girafferne, n.
|gi.ˈraf.ər.nə| R = 7,0
Pronunciations
/kiˈʁafɐnə/
#
20/52
[kɪˈʁafɐnə]14
[kiɐ̯ˈʁafɐnə]2
[kiˈʁafɒnə]2
[jiˈafɐnə]1
[keˈʁafɐnə]1
[kiˈɐ̯afɐnə]1
[kiˈʁafɐnɛ]1
[kiˈʁafɐ̃n̞ə̃]1
[kɪˈʁafanə]1
[kɪˈʁafɐn̞ə]1
[kɪˈʁafɒnə]1
[kɪˈʁ̞afə̥nə]1
[kʰiˈʁafɐn]1
[kʰiˈʁafɐnə]1
[kʰiˈʁafɐnʏ]1
[ɣiˈʁafɐnə]1
[ɣɪˈʁafɐnə]1
giraffernes, n.
|gi.ˈraf.ər.nəs| R = 5,6
Pronunciations
/kiˈʁafɐnəs/
#
1/2
[kɪˈʁaːfɐnəs]1
giraflængder, n.
|gi.ˈraf.lɛnˀg.dər| R = 9,1
Pronunciations
/kiˈʁaflɛŋˀtɐ/
#
1/2
[kɪˈʁaflɛŋtsə]1
give, v.
|ˈgiːv.ə| R = 41,7
Pronunciations
/ˈkiːˀ/
#
1/3
[ki]1
[ˈkɪ]1
giver, v.
|ˈgiːˀv.ər| R = 60,0
Pronunciations
/ˈkiʊ̯ˀɐ/
#
0/6
[kiɐ̯]3
[kiɐ̯ˀ]1
[ɣi]1
[ɣiɐ̯ˀ]1
gjorde, v.
|ˈgjoːr.ə| R = 26,7
Pronunciations
/ˈkjoːɐ/
#
1/6
[ˈkjɒɒ]2
[ˈkjoɐ̯]1
[ˈkjoə]1
[ˈkjoː]1
gjort, v.
|ˈgjorˀt| R = 2,4
Pronunciations
/ˈkjoɐ̯ˀt/
#
6/7
[ˈkjoɐ̯ˀ]1
glad, adj.
|glad| R = 0,0
Pronunciations
/ˈklæð/
#
2/2
glade, adj.
|ˈglaːd.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈklæːð̩/
#
0/1
[ˈklæːð]1
glemmer, v.
|ˈglɛm.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈklɛmɐ/
#
1/1
glemt, v.
|glɛmˀt| R = 4,8
Pronunciations
/ˈklɛmˀt/
#
4/7
[ˈklɛmˀ]2
[ˈklɛmˀts]1
glemte, v.
|ˈglɛm.tə| R = 8,3
Pronunciations
/ˈklɛmtə/
#
0/2
[ˈklɛmt]1
[ˈklɛmtɪ]1
glæde, v.
|ˈglɛːd.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈklɛːð̩/
#
1/1
god, adj.
|goːˀd| R = 33,3
Pronunciations
/ˈkoðˀ/
#
0/3
[ˈkoːˀ]2
[ˈɣoːˀ]1
goddag, interj.
|go.ˈdaːˀg| R = 50,0
Pronunciations
/koˈtæːˀ/
#
0/1
[koˈɾaʊ̯]1
godt, adj.
|gɔt| R = 8,0
Pronunciations
/ˈkɒt/
#
137/246
[ˈkɒts]53
[ˈkɒθ]17
[ˈkɒɾ]6
[kɒt]4
[ˈkɒ]4
[ˈkɒɹθ]4
[ˈkɒɾθ]4
[ˈɣɒt]4
[ˈɣɒts]2
[ˈɣɒθ]2
[ɣɒt]1
[ɣ̩]1
[ˈkɒs]1
[ˈkɒt̞]1
[ˈkɒɹ]1
[ˈkɒɹ̥]1
[ˈɒ]1
[ˈɣɒ]1
[ˈɣɒs]1
godt, interj.
|gɔt| R = 8,3
Pronunciations
/ˈkɒt/
#
1/4
[ˈkɒts]2
[ˈkɒ̥ːts͡j̥]1
grader, n.
|ˈgraːd.ər| R = 11,1
Pronunciations
/ˈkʁaːðɐ/
#
6/12
[ˈkʁæːðɐ]2
[kʁaː]1
[ˈkʁaæ]1
[ˈkʁaːðə]1
[ˈɣʁæːðɐ]1
granit, n.
|gra.ˈnit| R = 0,0
Pronunciations
/kʁaˈnit/
#
1/1
granitbrud, n.
|gra.ˈnit.brud| R = 5,5
Pronunciations
/kʁaˈnitpʁuð/
#
4/11
[kʁaˈnitpʁoð]2
[kʁaˈnitpʁʊð]1
[kʁaˈnitspʁuð]1
[kʁaˈnɪtpʁoð]1
[kʁaˈnɪtpʁʊð]1
[kʁɐˈnitpʁʊð]1
granitbruddet, n.
|gra.ˈnit.brudˀ.əd| R = 12,4
Pronunciations
/kʁaˈnitpʁuðˀð̩t/
#
4/47
[kʁaˈnitpʁoðˀð̩ts]4
[kʁaˈnitpʁʊðˀð̩]4
[kʁaˈnitpʁuðˀð̩]3
[kʁaˈnitpoːˀð̩]2
[kʁaˈnitpʁoðˀð̩t]2
[kʁaˈnitpʁoːˀð̩ts]2
[kʁaˈnitpʁuːˀð̩]2
[kʁaˈnitpʁʊːˀð̩ts]2
[kʁanitˈpʁuðˀð̩t]1
[kʁaˈnitpʁoðˀ]1
[kʁaˈnitpʁoðˀt]1
[kʁaˈnitpʁoðˀð̩θ]1
[kʁaˈnitpʁoðˀəts]1
[kʁaˈnitpʁoːˀð̩]1
[kʁaˈnitpʁuːˀð̩θ]1
[kʁaˈnitpʁʊðˀ]1
[kʁaˈnitpʁʊðˀð̩t]1
[kʁaˈnitpʁʊðˀð̩ts]1
[kʁaˈnitpʁʊːˀð̩t]1
[kʁaˈnitspʁuːˀð̩]1
[kʁaˈnitβʁʊð]1
[kʁaˈnɪppʁʊðˀð̩]1
[kʁaˈnɪtpoðˀð̩]1
[kʁaˈnɪtpoːˀð̩]1
[kʁaˈnɪtpʁoːˀts]1
[kʁaˈnɪtpʁʊðˀð̩]1
[kʁæˈnitpʁoðˀð̩ts]1
[kʁæˈnitpʁuːˀð̩ts]1
[kʁɐˈnitpʁoðˀ]1
[kʁəˈnitpʁoːˀð̩]1
granitbruddet, n.
|gra.ˈnit.brudˀ.ət| R = 7,7
Pronunciations
/kʁaˈnitpʁuðˀð̩t/
#
0/3
[kʁaˈnitpʁoðˀt]1
[kʁaˈnitpʁoːˀð̩ts]1
[kʁaˈnitpʁuðˀð̩]1
granitbruddets, n.
|gra.ˈnit.brudˀ.əds| R = 32,1
Pronunciations
/kʁaˈnitpʁuðˀð̩ts/
#
0/2
[kʁæˈnitfoðs]1
[kʁæˈnitpʁʊðˀð̩s]1
granitbuen, n.
|gra.ˈnit.buː.ən| R = 0,0
Pronunciations
/kʁaˈnitpuːun/
#
1/2
[kʁaˈnitpuːn̩]1
gror, v.
|groːˀr| R = 40,0
Pronunciations
/ˈkʁoɐ̯ˀ/
#
0/1
[kʁo]1
grov, adj.
|grɔvˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʁɒʊ̯ˀ/
#
1/1
grund, n.
|gronˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʁɔnˀ/
#
1/1
grundelement, n.
|ˈgron.e.le.mɛnˀt| R = 16,7
Pronunciations
/ˈkʁɔnelemɛnˀt/
#
0/1
[ˈkʁɔnl̩əmɛnˀt]1
grundelementet, n.
|ˈgron.e.le.mɛnˀ.təd| R = 7,7
Pronunciations
/ˈkʁɔnelemɛnˀtð̩/
#
0/2
[ˈkʁɔneləmɛnˀtð̩]1
[ˈkʁɔnel̩mɛnˀtð̩]1
grundetagen, n.
|ˈgron.e.taːˀ.sjən| R = 16,7
Pronunciations
/ˈkʁɔnetsæːˀɕən/
#
0/1
[ˈkʁɔnesæːˀɕn̩]1
grundkant, n.
|ˈgron.kanˀt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʁɔnkʰænˀt/
#
0/1
[ˈkʁɔnˈkʰænˀts]1
grundlaget, n.
|ˈgron.laːˀg.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʁɔnlæːˀð̩/
#
1/1
grundlinjen, n.
|ˈgron.lin.jən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʁɔnlinjən/
#
1/1
grundniveauet, n.
|ˈgron.ni.voːˀ.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʁɔnnivoːˀð̩/
#
1/1
grundridset, n.
|ˈgron.ris.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʁɔnʁisð̩/
#
1/1
græsmarken, n.
|ˈgrɛs.mar.kən| R = 11,1
Pronunciations
/ˈkʁæsmaːkŋ̩/
#
0/1
[ˈkʁæsmakŋ̩]1
græssende, v.
|ˈgrɛs.ə.nə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈkʁæsn̩ə/
#
0/1
[ˈkʁæsnə]1
græsser, v.
|ˈgrɛs.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʁæsɐ/
#
2/3
[ˈkʁæːsɐ]1
grøft, n.
|grøft| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʁœft/
#
1/2
[ˈkʁœfts]1
grøn, adj.
|grœnˀ| R = 0,2
Pronunciations
/ˈkʁɶnˀ/
#
80/87
[ˈkʁɒnˀ]6
[ˈkʁ̥ɶnˀ]1
grønne, adj.
|ˈgrœn.ə| R = 7,9
Pronunciations
/ˈkʁɶnə/
#
37/73
[ˈkʁɶnn̩]12
[ˈkʁɶn̩]6
[ˈkʁɒn]2
[ˈkʁɒnn̩]2
[ˈkʁɒnə]2
[ˈkʁɶn]2
[ˈkʁɶnɪ]2
[kʁɶn̩]1
[ˈkʁɶnɐ]1
[ˈkʁɶnʊ]1
[ˈkʁɶnʏ]1
[ˈkʁɶn̞ə]1
[ˈkʁɶɲ̩]1
[ˈkʰʁɶnn̩]1
[ˈkʰʁɶnə]1
grønt, adj.
|grœnˀt| R = 3,3
Pronunciations
/ˈkʁɶnˀt/
#
3/5
[ˈkʁɶnˀ]1
[ˈkʁɶnˀts]1
gudhjælpemig, adv.
|gud.ˈjɛl.pə.maj| R = 45,5
Pronunciations
/kuðˈjɛlpəmaɪ̯/
#
0/1
[kuˈjɛlmæ]1
guide, v.
|ˈgaj.də| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkaɪ̯tə/
#
1/1
gul, adj.
|guːˀl| R = 0,8
Pronunciations
/ˈkuːˀl/
#
49/51
[ˈkuːˀ]1
[ˈkuːˀl̥]1
guld, n.
|gul| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkul/
#
2/2
guldmine, n.
|ˈgul.miːn.ə| R = 7,5
Pronunciations
/ˈkulmiːnə/
#
22/58
[ˈkulmiːn̩]16
[ˈkulmiːnɪ]6
[ˈkulmiːn]5
[ˈkulmin̩]2
[ˈkulmin]1
[ˈkulminə]1
[ˈkulmĩːnə]1
[ˈkulmɪn]1
[ˈkulmɪːnə]1
[ˈkulmɪ̃nə]1
[ˈɣulmiːnə]1
guldminen, n.
|ˈgul.miːn.ən| R = 5,7
Pronunciations
/ˈkulmiːnn̩/
#
42/72
[ˈkulmiːn̩]20
[ˈkulmiːn]3
[ˈkulmin]1
[ˈkulminn̩]1
[ˈkulmiːn̩n]1
[ˈkunmiːn̩]1
[ˈkʊlmiːn̩]1
[ˈxulmiːnn̩]1
[ˈɣulminn̩]1
guldminerne, n.
|ˈgul.miːn.ər.nə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkulmiːnɐnə/
#
1/1
gule, adj.
|ˈguːl.ə| R = 6,8
Pronunciations
/ˈkuːlə/
#
27/53
[ˈkuːl̩]10
[ˈkuːlʏ]6
[ˈkuːl]3
[ˈkuːlʊ]3
[ɣʊːl̩]1
[ˈkoːlʏ]1
[ˈkoːl̩]1
[ˈkʊːlʏ]1
gult, adj.
|guːˀlt| R = 5,6
Pronunciations
/ˈkuːˀlt/
#
2/6
[ˈkuːˀlts]2
[ˈkuːˀl]1
[ˈkuːˀl̥ts]1
gulvet, n.
|ˈgolˀ.vəd| R = 16,7
Pronunciations
/ˈkɔlˀvð̩/
#
0/1
[ˈkɔlˀð̩]1
, v.
|gɔːˀ| R = 43,3
Pronunciations
/ˈkɔːˀ/
#
36/300
[kɔ]223
[kɔːˀ]11
[ko]5
[ˈkɔ]5
[kʊ]3
[kɒ]2
[ɣ]2
[ˈkɔː]2
[ˈɣɒːˀ]2
[k]1
[koːˀ]1
[ku]1
[kɔː]1
[kɔ̥]1
[ɣɔ]1
[ɣʏ]1
[ˈkɒːˀ]1
[ˈɣɔːˀ]1
gående, v.
|ˈgɔː.ə.nə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈkɔːɔnə/
#
0/1
[ˈkɔːnə]1
gået, v.
|ˈgɔː.əd| R = 29,4
Pronunciations
/ˈkɔːð̩/
#
10/62
[kɔð]22
[kɔːð̩]8
[kɔːð]7
[ˈkɔð]4
[ˈkɔð̩]3
[ˈkɔːð]3
[kɔð̩]2
[kɔ]1
[kɔɔ]1
[ˈkɔ]1
går, v.
|gɔːˀr| R = 47,2
Pronunciations
/ˈkɒːˀ/
#
107/1122
[kɒ]813
[kɔ]40
[kɒː]34
[ɣɒ]32
[kə]29
[kɒːˀ]17
[ɣɔ]13
[ɣə]8
[k]7
[xɒ]5
[ˈkɒː]4
[ɣɒː]2
[ˈkɒ]2
[kœ]1
[kɐ]1
[kɜ]1
[kɪ]1
[kʊ]1
[kʰɔ]1
[ɣɒːˀ]1
[ˈkɒɐ̯ˀ]1
[ˈɣʊˀ]1
gårdsplads, n.
|ˈgɔrs.plas| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkɒːspʰlæs/
#
5/5
gårdspladsen, n.
|ˈgɔrs.plas.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkɒːspʰlæsn̩/
#
5/5
gåretning, n.
|ˈgɔːˀ.rɛt.neng| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkɔːˀʁætneŋ/
#
1/1
gætte, v.
|ˈgɛt.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈkɛtə/
#
0/3
[ˈkɛt]3
gætter, v.
|ˈgɛt.ər| R = 25,0
Pronunciations
/ˈkɛtɐ/
#
0/1
[kɛɾɐ]1
gættet, v.
|ˈgɛt.əd| R = 25,0
Pronunciations
/ˈkɛtð̩/
#
0/1
[ˈkɛɹð̩]1
gør, v.
|gœr| R = 18,9
Pronunciations
/ˈkɶɐ̯/
#
7/90
[ˈkœɐ̯]27
[ˈkɶ]24
[ˈkœ]9
[kœɐ̯]4
[kɶ]4
[kɶɐ̯]4
[ˈɣɶ]4
[kœ]3
[ˈkœɐ̯ˀ]1
[ˈkœː]1
[ˈkɶː]1
[ˈɣœɐ̯]1
gøre, v.
|ˈgœːr.ə| R = 15,6
Pronunciations
/ˈkɶːɐ/
#
2/8
[kœːɐ]1
[ˈkœɐ]1
[ˈkœːɐ]1
[ˈkɶɐ]1
[ˈkɶɐ̯]1
[ˈkɶː]1
haft, v.
|haft| R = 75,0
Pronunciations
/ˈhaft/
#
0/1
[f]1
hage, n.
|ˈhaːg.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhæːɪ/
#
0/2
[ˈhæːɪ̯ə]2
hak, n.
|hak| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhak/
#
0/1
[ˈhakʰ]1
hallo, interj.
|ha.ˈlo| R = 25,0
Pronunciations
/hæˈlo/
#
0/2
[hæˈlɔ]2
hallo, interj.
|ˈha.ˈlo| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhæˈlo/
#
0/1
[ˈhaˈloː]1
halløj, n.
|ha.ˈløj| R = 0,0
Pronunciations
/hæˈlɒɪ̯/
#
0/1
[ɦæˈlɒɪ̯]1
hals, n.
|halˀs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhælˀs/
#
1/1
halv, adj.
|halˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhælˀ/
#
7/12
[ˈɦælˀ]5
halvanden, num.
|hal.ˈan.ən| R = 6,4
Pronunciations
/hælˈænn̩/
#
8/13
[hælˈæn]1
[hælˈæn̩]1
[ælˈæn̩]1
[ɦælˈænn̩]1
[ɦælˈæn̩]1
halvbue, n.
|ˈhal.buː.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhælpuːu/
#
1/1
halvcirkel, n.
|ˈhal.sir.kəl| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhælsiɐ̯kl̩/
#
1/4
[ˈɦælsiɐ̯kl̩]3
halvdel, n.
|ˈhal.deːˀl| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhælteːˀl/
#
0/4
[ˈɦælteːˀl]4
halvdelen, n.
|ˈhal.deːˀl.ən| R = 3,7
Pronunciations
/ˈhælteːˀln̩/
#
1/3
[ˈælteːˀln̩]1
[ˈɦælteːˀln̩]1
halve, adj.
|ˈhal.və| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhælvə/
#
0/1
[ˈɦælvə]1
halvfems, num.
|hal.ˈfɛmˀs| R = 0,0
Pronunciations
/hælˈfɛmˀs/
#
3/4
[ɦælˈfɛmˀs]1
halvt, adj.
|halˀt| R = 6,0
Pronunciations
/ˈhælˀt/
#
1/10
[ˈhælˀts]4
[ˈhælˀ]2
[ˈɦælˀts]2
[ˈɦælˀ]1
halvvejs, adv.
|ˈhal.vajˀs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhælvaɪ̯ˀs/
#
3/8
[ˈɦælvaɪ̯ˀs]5
ham, pron.
|ham| R = 0,0
Pronunciations
/ˈham/
#
2/8
[ham]3
[ɦam]2
[ˈɦam]1
han, pron.
|han| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhæn/
#
1/6
[hæn]3
[ɦæn]1
[ˈɦæn]1
har, v.
|haːˀr| R = 0,0
Pronunciations
//
#
0/1
[∅]1
har, v.
|haːˀr| R = 23,9
Pronunciations
/ˈhaːˀ/
#
201/1274
[ˈɦaːˀ]462
[ɦa]243
[ha]73
[ɦaːˀ]55
[ˈɦa]53
[ˈha]32
[a]30
[haːˀ]14
[ɦɐ]14
[ɐ]13
[∅]12
[ɦæ]10
[ɐ̯]9
[ˈɦaː]9
[ɦaː]5
[ː]5
[hæ]4
[ə]3
[ˈaːˀ]3
[æ]2
[ɒ]2
[ɛ]2
[ɦ]2
[ɦaˀ]2
[ɦɒ]2
[ɦə]2
[aː]1
[aːˀ]1
[haː]1
[hə̥]1
[ħa]1
[ħaːˀ]1
[ɦɔ]1
[ɦɛ]1
[ˈhaː]1
[ˈɦaˀ]1
hatten, n.
|ˈhat.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhætn̩/
#
1/1
hav, n.
|hav| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhaʊ̯/
#
1/1
havde, v.
|ˈhaːd.ə| R = 23,4
Pronunciations
/ˈhæːð̩/
#
4/31
[ˈɦæð]6
[ˈɦæːð̩]6
[ɦæːð̩]3
[ˈɦæːð]3
[ɦæð]2
[ɦæːð]2
[ˈhæð]2
[hæːð̩]1
[ɦæð̩]1
[ˈɦəð]1
have, v.
|ˈhaːv.ə| R = 44,0
Pronunciations
/ˈhæːˀ/
#
4/120
[ɦæ]31
[ˈɦæ]29
[ˈɦæːˀ]18
[hæ]9
[ˈhæ]6
[∅]5
[æ]3
[ɦɛ]3
[ə]2
[ɦa]2
[xæ]1
[ɦæː]1
[ɦæːˀ]1
[ɦə]1
[ˈhæɪ̯ˀ]1
[ˈæ]1
[ˈæː]1
[ˈɦæɪ̯ˀ]1
haven, n.
|ˈhaːv.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhæːʊ̯n̩/
#
0/1
[ˈhæːvn̩]1
havet, n.
|ˈhaːˀv.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhæʊ̯ˀð̩/
#
0/2
[ˈhæːvˀəð]2
havn, n.
|havˀn| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhaʊ̯ˀn/
#
1/2
[ˈɦaʊ̯ˀn]1
havne, v.
|ˈhav.nə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhaʊ̯nə/
#
1/1
havner, v.
|ˈhav.nər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhaʊ̯nɐ/
#
1/1
havnet, v.
|ˈhav.nəd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhaʊ̯nð̩/
#
0/1
[ˈɦaʊ̯nð̩]1
hed, v.
|heːˀd| R = 18,8
Pronunciations
/ˈheðˀ/
#
0/4
[ɦeð]3
[ˈɦeðˀ]1
hedde, v.
|ˈhed.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈheðð̩/
#
0/4
[ɦeð]3
[ɦeð̩]1
hedder, v.
|ˈhedˀ.ər| R = 18,6
Pronunciations
/ˈheðˀɐ/
#
9/218
[ɦeðɐ]112
[ˈɦeðˀɐ]25
[heðɐ]18
[ɦeðˀɐ]8
[ˈɦeðɐ]7
[heðˀɐ]4
[ɦeð]3
[ɦəðɐ]3
[ˈeðˀɐ]3
[ɐ]2
[ɦeðə]2
[ɦɛðɐ]2
[eð]1
[eðˀɐ]1
[he]1
[heð]1
[heða]1
[heðə]1
[heðɜ]1
[hɛðɐ]1
[hɪð]1
[ə]1
[ɦetɐ]1
[ɦeðˀ]1
[ɦeð̩]1
[ɦeːðɐ]1
[ɦəðə]1
[ɦɛ]1
[ˈɦeðə]1
[ˈɦeðˀə]1
[ˈɦəðˀɐ]1
[ˈɦɛðˀɐ]1
hej, interj.
|haj| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhaɪ̯/
#
2/2
hej, interj.
|hɛj| R = 11,1
Pronunciations
/ˈhɛɪ̯/
#
2/3
[ɛɪ̯]1
hel, adj.
|heːˀl| R = 0,0
Pronunciations
/ˈheːˀl/
#
0/1
[ˈɦeːˀl]1
held, n.
|hɛlˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhɛlˀ/
#
0/1
[ˈɦɛlˀ]1
hele, adj.
|ˈheːl.ə| R = 17,2
Pronunciations
/ˈheːlə/
#
9/58
[ˈɦeːl]12
[ˈɦeːl̩]8
[ˈheːl̩]7
[ˈheːl]5
[ˈɦeːlə]4
[ˈɦel]3
[ˈhel]2
[ˈçeːlə]2
[ˈheːlɪ]1
[ˈhɛːl]1
[ˈçeːl̩]1
[ˈɦel̩]1
[ˈɦeːlɪ]1
[ˈɦeːˀlə]1
heller, adv.
|ˈhɛlˀ.ər| R = 11,6
Pronunciations
/ˈhɛlˀɐ/
#
2/19
[ˈɦɛlˀɐ]10
[ˈhɛl]1
[ˈɛlˀ]1
[ˈɜlɐ]1
[ˈɦelˀɐ]1
[ˈɦɛlɐ]1
[ˈɦɛlɛ]1
[ˈɦɛlˀ]1
hellere, adv.
|ˈhɛl.ər.ə| R = 33,3
Pronunciations
/ˈhɛlɐɐ/
#
0/3
[ˈɛlɐ]1
[ˈɦɛlɐ]1
[ˈɪlɐɐ]1
helst, adv.
|hɛlˀst| R = 22,2
Pronunciations
/ˈhɛlˀst/
#
0/3
[ˈɛlˀst]1
[ˈɦɛlˀs]1
[ˈɦɛːˀs]1
helt, adj.
|heːˀlt| R = 13,0
Pronunciations
/ˈheːˀlt/
#
20/100
[ˈheːˀl]24
[ˈɦeːˀl]23
[ˈɦeːˀlt]8
[ˈheːˀt]3
[ˈɦeːˀlts]2
[ˈɦeːˀl̥t]2
[ˈɦɛːˀlt]2
[ˈeːˀlt]1
[ˈhelˀ]1
[ˈheːˀ]1
[ˈheːˀlts]1
[ˈhɛːˀlts]1
[ˈçeːˀl]1
[ˈçeːˀt]1
[ˈɦelˀ]1
[ˈɦelˀt]1
[ˈɦeːlt]1
[ˈɦeːˀ]1
[ˈɦeːˀl̞]1
[ˈɦeːˀt]1
[ˈɦeːˀts]1
[ˈɦeːˀɣ]1
[ˈɦeːˀɬ]1
helt, adv.
|heːˀlt| R = 22,2
Pronunciations
/ˈheːˀlt/
#
1/3
[ˈɦeːˀl]1
[ˈɦɪlt]1
hen, adv.
|hɛnˀ| R = 10,3
Pronunciations
/ˈhɛnˀ/
#
40/121
[ˈɦɛnˀ]32
[ˈɦɛn]22
[ˈhɛn]18
[hɛn]2
[ɦɛn]1
[ˈhen]1
[ˈɛn]1
[ˈɛnˀ]1
[ˈɦenˀ]1
[ˈɦɛ̃ːˀ]1
[ˈɦɪn]1
henholdsvis, adv.
|ˈhɛn.hɔls.viːˀs| R = 4,2
Pronunciations
/ˈhɛnhɒlsviːˀs/
#
0/4
[ˈɦɛnɦɒlsviːˀs]2
[ˈhɛnɦɒlsviːˀs]1
[ˈɦɛnɒsviːˀs]1
henne, adv.
|ˈhɛn.ə| R = 23,3
Pronunciations
/ˈhɛnə/
#
4/30
[ˈɦɛnn̩]7
[ˈɦɛn̩]4
[ˈhɛnn̩]3
[hɛnn̩]2
[ˈhɛn]2
[hɛn̩]1
[ɛn]1
[ɦɛn]1
[ɦɛnn̩]1
[ɦɛn̩]1
[ˈhɛn̩]1
[ˈɛn̩]1
[ˈɦɛn]1
henover, adv.
|ˈhɛn.ˈɔvˀ.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhɛnˈɒʊ̯ˀɐ/
#
2/2
her, adv.
|heːˀr| R = 11,5
Pronunciations
/ˈheɐ̯ˀ/
#
56/263
[ˈɦeɐ̯ˀ]101
[ɦeɐ̯ˀ]25
[ˈɦɛɐ̯ˀ]16
[ˈhɛɐ̯ˀ]6
[ɦa]5
[ɦeɐ̯]5
[ˈeɐ̯ˀ]5
[heɐ̯ˀ]4
[ɦɛ]4
[ɦɛɐ̯ˀ]3
[ˈheːˀɐ̯]3
[ha]2
[ɦæ]2
[ɦɛɐ̯]2
[ˈɦeːˀɐ̯]2
[ˈɦæ]2
[ˈɦæɐ̯ˀ]2
[eɐ̯ˀ]1
[eːˀɐ̯]1
[heɐ̯]1
[hɛ]1
[hɛɐ̯ˀ]1
[æːˀ]1
[ə]1
[ɛ]1
[ɛɐ̯]1
[ɦæɐ̯]1
[ɦæɐ̯ˀ]1
[ɦæːˀ]1
[ˈhæɐ̯ˀ]1
[ˈçeɐ̯ˀ]1
[ˈɛɐ̯ˀ]1
[ˈɦeɐ̯]1
[ˈɦɛːˀ]1
[ˈɦɜːˀ]1
herfra, adv.
|ˈheːˀr.ˈfraːˀ| R = 11,1
Pronunciations
/ˈheɐ̯ˀˈfʁaːˀ/
#
0/2
[ˈheɐ̯ˀˈfʁa]1
[ˈɦeɐ̯ˀˈfʁaːˀ]1
herligt, adj.
|ˈhɛr.lit| R = 16,7
Pronunciations
/ˈhæɐ̯lit/
#
0/1
[ˈhæɐ̯li]1
hernede, adv.
|ˈheːˀr.ˈneːd.ə| R = 6,3
Pronunciations
/ˈheɐ̯ˀˈneːð̩/
#
2/4
[ˈheɐ̯ˀˈneð]1
[ˈɦeɐ̯ˀˈneːð̩]1
heroppe, adv.
|ˈheːˀr.ˈɔp.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈheɐ̯ˀˈɒpə/
#
1/1
herovre, adv.
|ˈheːˀr.ɔv.rə| R = 12,5
Pronunciations
/ˈheɐ̯ˀɒʊ̯ʁɐ/
#
0/1
[ˈheɐ̯ˀˈɒʊ̯ɐ]1
herovre, adv.
|ˈheːˀr.ˈɔv.rə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈheɐ̯ˀˈɒʊ̯ʁɐ/
#
0/2
[ˈɦeɐ̯ˀˈɒʊ̯ɐ]1
[ˈɦeɐ̯ˀˈɒː]1
herregud, interj.
|ˈhɛr.ə.ˈgud| R = 14,3
Pronunciations
/ˈhæːɐˈkuð/
#
0/1
[ˈɦæɐˈkuð]1
herude, adv.
|ˈheːˀr.ˈuːd.ə| R = 14,3
Pronunciations
/ˈheɐ̯ˀˈuːð̩/
#
0/2
[ˈheɐ̯ˀˈuð]1
[ˈɦeɐ̯ˀˈuðð̩]1
herudover, adv.
|ˈheːˀr.uːˀd.ˈɔvˀ.ər| R = 9,1
Pronunciations
/ˈheɐ̯ˀuðˀˈɒʊ̯ˀɐ/
#
0/1
[ˈheɐ̯ˀuðˈɒʊ̯ˀɐ]1
hestene, n.
|ˈhɛs.tə.nə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhɛstn̩ə/
#
0/1
[ˈɦɛstn̩ə]1
hinanden, pron.
|hen.ˈan.ən| R = 10,3
Pronunciations
/henˈænn̩/
#
0/13
[ɦenˈænn̩]6
[enˈænn̩]2
[enˈæn̩]1
[hinˈænn̩]1
[ɦenˈæn]1
[ɦenˈæn̩]1
[ɦɪnˈænn̩]1
hinanden, pron.
|hen.ˈanˀ.ən| R = 3,6
Pronunciations
/henˈænˀn̩/
#
0/4
[ɦenˈænˀn̩]3
[ɦɪnˈænˀn̩]1
hjemme, adv.
|ˈjɛm.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈjɛmə/
#
0/1
[ˈjɛm]1
hjælpe, v.
|ˈjɛl.pə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈjɛlpə/
#
0/1
[ˈjɛlp]1
hjørne, n.
|ˈjœr.nə| R = 9,6
Pronunciations
/ˈjɶɐ̯nə/
#
20/81
[ˈjœɐ̯nə]28
[ˈjœɐ̯n̩]9
[ˈjɶɐ̯n̩]5
[ˈjɶn]3
[ˈjɶn̩]3
[ˈjœɐ̯n]2
[ˈjɶɐ̯n]2
[ˈjɶɐ̯nɪ]2
[iˈjœɐ̯n]1
[ˈjøɐ̯n̩]1
[ˈjœn̩]1
[ˈjœɐ̯nɪ]1
[ˈjœɐ̯nʏ]1
[ˈjɶnə]1
[ˈɶn̩]1
hjørnet, n.
|ˈjœr.nəd| R = 6,1
Pronunciations
/ˈjɶɐ̯nð̩/
#
15/23
[ˈjɶɐ̯nə]6
[ˈjɶɐ̯n]1
[ˈjɶɐ̯nəð]1
hold, v.
|hɔlˀ| R = 25,0
Pronunciations
/ˈhɒlˀ/
#
0/2
[ˈhɒl]2
holde, v.
|hɔl.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈhɒlə/
#
0/2
[hɒl]1
[ɦɒl̩]1
holder, v.
|ˈhɔlˀ.ər| R = 20,0
Pronunciations
/ˈhɒlˀɐ/
#
1/5
[hɒlɐ]3
[ɦɒlɐ]1
holdt, n.
|hɔlˀt| R = 20,0
Pronunciations
/ˈhɒlˀt/
#
0/1
[ˈɦɒlˀ]1
hopper, v.
|ˈhɔp.ər| R = 16,7
Pronunciations
/ˈhɒpɐ/
#
0/3
[hɒβɐ]1
[ɦɒpɐ]1
[ɦɒβɐ]1
hoppet, v.
|ˈhɔp.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhɒpð̩/
#
0/1
[hɒpð̩]1
horisontalt, adj.
|hɔ.ri.sɔn.ˈtaːˀlt| R = 23,1
Pronunciations
/hɒʁisɒnˈtsæːˀlt/
#
0/1
[hɒɪ̯sənˈtsæːˀlt]1
horn, n.
|horˀn| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhoɐ̯ˀn/
#
0/1
[ˈhoːˀɐ̯n]1
hos, prp.
|hos| R = 16,2
Pronunciations
/ˈhɔs/
#
0/37
[ɦɔs]15
[hɔs]6
[hos]4
[ɔs]4
[ɦos]4
[hoz]1
[ho̥s]1
[hɒs]1
[ɦœz]1
hov, interj.
|hɔv| R = 12,5
Pronunciations
/ˈhɒʊ̯/
#
7/16
[hɒʊ̯]2
[ˈhɒʊ̯ˀ]2
[hɒ]1
[hɔʊ̯ˀ]1
[ɔʊ̯]1
[ɦɔʊ̯]1
[ˈhɔʊ̯]1
hoveder, n.
|ˈhoːd.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhoːðɐ/
#
0/1
[ˈɦoːðɐ]1
hovedet, n.
|ˈhoːd.əd| R = 20,0
Pronunciations
/ˈhoːð̩t/
#
0/2
[ˈhoːð̩]1
[ˈɦoːð̩]1
hun, pron.
|hun| R = 66,7
Pronunciations
/ˈhun/
#
0/1
[hʊ̃]1
hund, n.
|hunˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhunˀ/
#
1/1
hundrede, num.
|ˈhun.rəd.ə| R = 33,3
Pronunciations
/ˈhunʁɐð̩/
#
0/2
[ˈhunə]1
[ˈɦunɐð]1
hundredeogfirs, num.
|hun.rəd.ə.ɔv.ˈfirˀs| R = 30,8
Pronunciations
/hunʁɐð̩ɒʊ̯ˈfiɐ̯ˀs/
#
0/2
[hunɐðˈfiɐ̯ˀs]1
[ɦunəðˈfiɐ̯ˀs]1
hundredeogfirs, num.
|ˈhun.rəd.ə.ɔv.ˈfirˀs| R = 30,8
Pronunciations
/ˈhunʁɐð̩ɒʊ̯ˈfiɐ̯ˀs/
#
0/3
[ˈɦunɐðˈfiɐ̯ˀs]2
[ˈhunɐðˈfiɐ̯ˀs]1
hurtigste, adj.
|ˈhort.is.tə| R = 37,5
Pronunciations
/ˈhoɐ̯tistə/
#
0/1
[ˈɦoɐ̯ɾɪsɪ]1
hurtigt, adj.
|ˈhort.it| R = 25,0
Pronunciations
/ˈhoɐ̯tit/
#
0/2
[ˈhʊɐ̯ɾɪt]1
[ˈɦoɐ̯tit]1
hus, n.
|huːˀs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhuːˀs/
#
16/19
[ˈɦuːˀs]3
huse, n.
|ˈhuːs.ə| R = 5,0
Pronunciations
/ˈhuːsə/
#
2/4
[ˈhuːsʏ]1
[ˈhuːzə]1
huset, n.
|ˈhuːˀs.əd| R = 5,7
Pronunciations
/ˈhuːˀsð̩/
#
25/56
[ˈɦuːˀsð̩]16
[ˈɦuːˀsə]6
[ˈhuːˀsə]3
[ˈɦuːˀzə]3
[ˈhuːˀzð̩]1
[ˈɦusð̩]1
[ˈɦuːˀzð̩]1
husets, n.
|ˈhuːˀs.əds| R = 18,4
Pronunciations
/ˈhuːˀsð̩s/
#
0/7
[ˈhuːˀsəs]3
[ˈɦuːˀsəs]3
[ˈhuːˀzəz]1
husfacaden, n.
|ˈhus.fa.saːd.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhusfæsæːðn̩/
#
0/1
[ˈhusfæˈsæːðn̩]1
husform, n.
|ˈhus.ˈfɔrˀm| R = 12,5
Pronunciations
/ˈhusˈfɒːˀm/
#
0/1
[ˈhusˈfɒmˀ]1
huske, v.
|ˈhus.kə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈhuskə/
#
2/3
[ˈhʊs]1
husker, v.
|ˈhus.kər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhuskɐ/
#
2/2
husmur, n.
|ˈhus.muːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhusmuɐ̯ˀ/
#
2/2
husmuren, n.
|ˈhus.muːˀr.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhusmuːˀɐn/
#
1/2
[ˈhusˈmuːˀɐn]1
hvad, pron.
|vad| R = 36,7
Pronunciations
/ˈvæð/
#
10/209
[væ]95
[ˈvæ]69
[və]7
[v]3
[ə]3
[ˈva]3
[ve]2
[væð]2
[vɐ]2
[ˈvɜ]2
[vɛ]1
[v̞æð̥]1
[ɛ]1
[ˈa]1
[ˈvæð̩]1
[ˈwæ]1
[ˈæ]1
[ˈɒð]1
[ˈɜð]1
[ˈβæ]1
[∅]1
hvem, pron.
|vɛmˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɛmˀ/
#
3/3
hver, pron.
|vɛːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvæɐ̯ˀ/
#
1/1
hverken, adv.
|ˈvɛr.kən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvæɐ̯kŋ̩/
#
1/1
hvert, pron.
|vɛːˀrt| R = 29,0
Pronunciations
/ˈvæɐ̯ˀt/
#
1/20
[ˈvæɐ̯ˀ]8
[ˈvɛɐ̯ˀ]4
[ˈvæ]3
[ˈvæɐ̯]3
[ˈβæɐ̯ˀ]1
hvid, adj.
|viːˀd| R = 2,1
Pronunciations
/ˈviðˀ/
#
22/24
[ˈvɪðˀ]2
hvide, adj.
|ˈviːd.ə| R = 11,3
Pronunciations
/ˈviːð̩/
#
24/53
[ˈviːðə]8
[ˈviːð]6
[ˈvɪːð]6
[ˈvɪːð̩]4
[ˈviːðɪ]2
[viːð]1
[ˈvið̩]1
[ˈviːð̝ə]1
hvidt, adj.
|vit| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvit/
#
4/4
hvile, v.
|ˈviːl.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈviːlə/
#
2/2
hvilken, pron.
|ˈvel.kən| R = 32,0
Pronunciations
/ˈvelkŋ̩/
#
1/10
[ˈvekŋ̩]4
[vekn̩]1
[ˈveɣn̩]1
[ˈveɣŋ̩]1
[ˈv̞eɣŋ̩]1
[ˈwekŋ̩]1
hvis, conj.
|ves| R = 13,7
Pronunciations
/ˈves/
#
1/200
[ves]139
[vɪs]21
[vɪz]7
[vez]5
[vs̩]4
[vʏs]4
[s]3
[veɕ]2
[z]2
[f]1
[fs]1
[s̩]1
[veʑ]1
[vəs]1
[vɛɕ]1
[vɪɕ]1
[vɪ̥s]1
[v̝ɪɕ]1
[wes]1
[ɪs]1
[ˈveɕ]1
hvor, adv.
|vɔːˀr| R = 30,7
Pronunciations
/ˈvɒːˀ/
#
92/265
[vɒ]122
[vɒːˀ]15
[ˈvɒ]12
[və]8
[ˈvɒː]5
[vɔ]3
[vɒː]2
[wɒ]2
[va]1
[vɐ]1
[wə]1
[ˈvɔːˀ]1
hvor, pron.
|vɔːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɒːˀ/
#
2/2
hvordan, adv.
|vɔr.ˈdan| R = 16,3
Pronunciations
/vɒˈtæn/
#
7/16
[vɒˈɾæn]5
[vɒˈnæn]1
[vɒˈðæn]1
[vəˈɾæn]1
[əˈtæn]1
hvorefter, adv.
|vɔːˀr.ˈɛf.tər| R = 37,5
Pronunciations
/vɒːˀˈɛftɐ/
#
0/1
[vɒˈjftsə]1
hvorefter, adv.
|ˈvɔːˀr.ˈɛf.tər| R = 16,7
Pronunciations
/ˈvɒːˀˈɛftɐ/
#
1/3
[vɒˈɛftsɐ]1
[ˈvɒˈɛftsɐ]1
hvorfor, adv.
|ˈvɔr.fɔr| R = 30,0
Pronunciations
/ˈvɒːfɒ/
#
0/2
[ˈvɒfɒ]1
[ˈvɔfɒ]1
hvorfra, adv.
|vɔr.ˈfraːˀ| R = 14,3
Pronunciations
/vɒˈfʁaːˀ/
#
1/1
hvorhenne, adv.
|ˈvɔːˀr.ˈhɛn.ə| R = 12,5
Pronunciations
/ˈvɒːˀˈhɛnə/
#
0/2
[ˈvɒːˀˈhɛnn̩]1
[ˈvɒːˀˈɦɛnn̩]1
hvornår, adv.
|vɔr.ˈnɔːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/vɒˈnɒːˀ/
#
0/1
[vɶˈnɒːˀ]1
hytte, n.
|ˈhyt.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhytə/
#
2/5
[ˈhytʏ]2
[ˈɦytə]1
hytten, n.
|ˈhyt.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhytn̩/
#
2/2
håbe, v.
|ˈhɔːb.ə| R = 10,0
Pronunciations
/ˈhɔːpə/
#
0/2
[ˈhɔːp]1
[ˈɦɔːpə]1
håber, v.
|ˈhɔːb.ər| R = 10,0
Pronunciations
/ˈhɔːpɐ/
#
0/4
[ˈɦɔːβɐ]2
[ɦɔːpɐ]1
[ˈɦɔːpɐ]1
hånd, n.
|hɔnˀ| R = 0,9
Pronunciations
/ˈhɒnˀ/
#
44/295
[ˈɦɒnˀ]202
[ɦɒnˀ]41
[ɦɒn]2
[ˈɦɒ̃ːˀ]2
[ˈhɒ̃ːˀ]1
[ˈɒnˀ]1
[ˈɦɒ]1
[ˈɦɒn]1
hånden, n.
|ˈhɔnˀ.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhɒnˀn̩/
#
0/2
[ˈɦɒnˀn̩]2
håndtegnet, v.
|ˈhɔn.taj.nəd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhɒntsaɪ̯nð̩/
#
1/1
hårdt, adj.
|hɔrt| R = 50,0
Pronunciations
/ˈhɒːt/
#
0/1
[ˈɦɒθ]1
, interj.
|hɛː| R = 33,3
Pronunciations
/ˈhɛː/
#
0/1
[ˈɦɛ]1
hældning, n.
|ˈhɛl.neng| R = 4,2
Pronunciations
/ˈhɛlneŋ/
#
1/4
[ˈɦɛlneŋ]2
[ˈɦɛlnɪŋ]1
hælene, n.
|ˈhɛːl.ə.nə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhɛːl̩nə/
#
1/1
hænge, v.
|ˈhɛng.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhɛŋə/
#
1/1
hængebro, n.
|ˈhɛng.ə.broːˀ| R = 1,9
Pronunciations
/ˈhɛŋəpʁoːˀ/
#
3/12
[ˈɦɛŋəpʁoːˀ]3
[ˈɦɛŋɪpʁoːˀ]2
[ˈɦɛŋ̩pʁoːˀ]2
[ˈɦeŋəpʁoːˀ]1
[ˈɦeŋɪpʁoːˀ]1
hængebroen, n.
|ˈhɛng.ə.broːˀ.ən| R = 12,2
Pronunciations
/ˈhɛŋəpʁoːˀon/
#
2/58
[ˈɦɛŋəpʁoːˀn̩]6
[ˈɦɛŋəpʁoːˀon]5
[ˈɦɛŋ̩pʁoːˀn]5
[ˈhɛŋɪpʁoːˀn̩]3
[ˈɦɛŋ̩pʁoːˀon]3
[ˈɦɛŋəpʁoːˀŋ]2
[ˈɦɛŋɪpʁoːˀn̩]2
[ˈɦɛŋ̩pʁoːˀn̩]2
[ˈheŋpʁoːˀn]1
[ˈheŋəpʁoːˀn̩]1
[ˈheŋɪpoːˀn̩]1
[ˈhɛŋəpoːˀn]1
[ˈhɛŋəpoːˀon]1
[ˈhɛŋəpəʁoːˀon]1
[ˈhɛŋɪpʁoːˀon]1
[ˈhɛŋ̞əˈpʁoːˀn̩]1
[ˈhɛŋ̩poːˀn̥]1
[ˈɦeŋŋ̩pʁoːˀn̩]1
[ˈɦeŋɪpʁoːn]1
[ˈɦeŋɪpʁoːˀn]1
[ˈɦeŋ̩poːˀn̩]1
[ˈɦɛŋpʁoːˀn]1
[ˈɦɛŋəpʁoːon]1
[ˈɦɛŋəpʁoːˀn]1
[ˈɦɛŋəpʁoːˀŋ̩]1
[ˈɦɛŋəˈpʁoːˀn̩]1
[ˈɦɛŋəβoːˀn]1
[ˈɦɛŋəβʁoːˀn]1
[ˈɦɛŋɪpoːˀn̩]1
[ˈɦɛŋɪpoːˀon]1
[ˈɦɛŋɪpʁoːˀon]1
[ˈɦɛŋɪpʁoːˀŋ]1
[ˈɦɛŋɪˈpʁoːn̩]1
[ˈɦɛŋ̩poːˀn̩]1
[ˈɦɛŋ̩pʁoːn]1
[ˈɦɛŋ̩pʁoːŋ]1
hængebroens, n.
|ˈhɛng.ə.broːˀ.əns| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhɛŋəpʁoːˀons/
#
0/1
[ˈɦɛŋəpʁoːˀn̩s]1
hænger, v.
|ˈhɛnˀg.ər| R = 6,7
Pronunciations
/ˈhɛŋˀɐ/
#
0/3
[hɛŋˀɐ]1
[ɦɛŋɐ]1
[ˈɦɛŋˀɐ]1
hævet, v.
|ˈhɛːv.əd| R = 20,0
Pronunciations
/ˈhɛːʊ̯ð̩/
#
0/1
[hɛʊ̯ð̩]1
høj, adj.
|højˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhɒɪ̯ˀ/
#
1/1
højde, n.
|ˈhøjˀ.də| R = 5,8
Pronunciations
/ˈhɒɪ̯ˀtə/
#
6/40
[ˈhɶɪ̯ˀtə]11
[ˈɦɶɪ̯ˀtə]9
[ˈɦɒɪ̯ˀɾə]5
[ˈhɶɪ̯tə]2
[ˈɦɒɪ̯ˀtə]2
[ˈhɒɪ̯ˀɾə]1
[ˈhɶɪ̯ˀɾə]1
[ˈħɒɪ̯ˀtə]1
[ˈɦɒɪ̯tə]1
[ˈɦɶɪ̯ˀɹə]1
højdemæssigt, adv.
|ˈhøjˀ.də.mɛːˀ.sit| R = 26,9
Pronunciations
/ˈhɒɪ̯ˀtəmɛːˀsit/
#
0/2
[ˈhɒɪ̯ˀɾəmɛsɪts]1
[ˈhɶɪ̯ˀɾəmɛsit]1
højden, n.
|ˈhøjˀ.dən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhɒɪ̯ˀtn̩/
#
1/2
[ˈɦɒɪ̯ˀtn̩]1
højderne, n.
|ˈhøjˀ.dər.nə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhɒɪ̯ˀtɐnə/
#
1/1
høje, adj.
|ˈhøj.ə| R = 28,8
Pronunciations
/ˈhɒɪ̯ɪ/
#
0/26
[ˈɦɶɪ]8
[ˈɦɒɪ]4
[ˈhɶɪ]3
[ˈhɒɪ]2
[ˈɦɒə]2
[ˈɦɶɪ̯]2
[ˈhɒɪ̯]1
[ˈhɒːʏ]1
[ˈhɶːɪ̯]1
[ˈɦɒɪ̯]1
[ˈɦɶɪ̯ə]1
højere, adj.
|ˈhøj.ər.ə| R = 13,3
Pronunciations
/ˈhɒɪ̯ɐɐ/
#
2/15
[ˈhɶɪ̯ɐ]6
[ˈhɒɪ̯ɐ]3
[ˈhɶɪ̯ɐɐ]2
[ˈɦɒɪ̯ɐɐ]1
[ˈɦɶɪ̯ɐ]1
højkant, n.
|ˈhøj.kanˀt| R = 1,8
Pronunciations
/ˈhɒɪ̯kʰænˀt/
#
1/7
[ˈhɶɪ̯kʰænˀts]3
[ˈhɒɪ̯kʰænˀts]1
[ˈɦɒɪ̯kʰænˀt]1
[ˈɦɶɪ̯kʰænˀ]1
højre, adj.
|ˈhøj.rə| R = 3,0
Pronunciations
/ˈhɒɪ̯ɐ/
#
32/258
[ˈɦɒɪ̯ɐ]85
[ˈɦɶɪ̯ɐ]59
[ˈhɶɪ̯ɐ]28
[ˈɦɶɪ̯jɐ]8
[ˈɦɒɐ]7
[ˈhɶɪ̯jɐ]6
[ˈhɒɪ̯jɐ]4
[ˈɦɒɪ̯jɐ]3
[ˈɦɶɪ]3
[ˈhɒɪ̯ʁɐ]2
[ˈhɶɪ̯ə]2
[ˈhɶɪ̯ʁɐ]2
[ˈɦɒɪ̯]2
[ˈhɒɐ]1
[ˈhɒɪ]1
[ˈhɒɪ̯]1
[ˈhɒɪ̯æ]1
[ˈhɒɪ̯ɒ]1
[ˈhɒɪ̯ə]1
[ˈhɶɪ]1
[ˈhɶɪ̯]1
[ˈɦɒɒ]1
[ˈɦɒə]1
[ˈɦɒɪ]1
[ˈɦɒːɐ]1
[ˈɦɒːɪ]1
[ˈɦɶɪ̯æ]1
[ˈχɶɪ̯jɐ]1
højre, n.
|ˈhøj.rə| R = 2,2
Pronunciations
/ˈhɒɪ̯ɐ/
#
51/263
[ˈɦɒɪ̯ɐ]43
[ˈhɶɪ̯ɐ]36
[ˈhɶɪ̯jɐ]29
[ˈhɒɪ̯jɐ]25
[ˈɦɶɪ̯ɐ]25
[ˈɦɶɪ̯jɐ]16
[ˈɦɒɪ̯jɐ]14
[ˈɦɒɪ̯]5
[ˈhɒɪ̯ə]2
[ˈhɶɪ̯ʁɐ]2
[ˈɦɶɪ]2
[ˈhɒɪ̯ʁɐ]1
[ˈhɒːɐ]1
[ˈhɶɪ]1
[ˈhɶɪ̯]1
[ˈhɶɪ̯ɒ]1
[ˈhɶɪ̯ə]1
[ˈħɒɪ̯jɐ]1
[ˈɒɪ̯]1
[ˈɦɒɪ]1
[ˈɦɒɪ̯æ]1
[ˈɦɒːɐ]1
[ˈɦɶɐ]1
[ˈχɒɪ̯jɐ]1
højregående, adj.
|ˈhøj.rə.gɔːˀ.ə.nə| R = 9,1
Pronunciations
/ˈhɒɪ̯ɐkɔːˀɔnə/
#
1/2
[ˈɦɒɪ̯ɐkɔːˀnə]1
højst, adv.
|højˀst| R = 8,3
Pronunciations
/ˈhɒɪ̯ˀst/
#
0/4
[ˈhɶɪ̯ˀst]2
[ˈhɒɪ̯ˀs]1
[ˈhɶɪ̯ˀs]1
højt, adj.
|højˀt| R = 4,4
Pronunciations
/ˈhɒɪ̯ˀt/
#
4/18
[ˈhɶɪ̯ˀt]7
[ɦɒɪ̯ˀt]1
[ˈhɒɪ̯ˀts]1
[ˈhɶɪ̯t]1
[ˈhɶɪ̯ˀθ]1
[ˈɦɒɪ̯ˀ]1
[ˈɦɶɪ̯t]1
[ˈɦɶɪ̯ˀt]1
høns, n.
|hœnˀs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈhœnˀs/
#
4/6
[ˈɦœnˀs]2
hønsene, n.
|ˈhœnˀ.sə.nə| R = 14,3
Pronunciations
/ˈhœnˀsn̩ə/
#
0/1
[ˈɦœnˀsnə]1
høre, v.
|ˈhøːr.ə| R = 15,4
Pronunciations
/ˈhøːɐ/
#
1/13
[ˈɦøːɐ]5
[ɦøːɐ]1
[ˈhøɐ̯]1
[ˈhøː]1
[ˈɦøɐ]1
[ˈɦøɐ̯]1
[ˈɦøːɐ̯]1
[ˈɦœːɐ]1
hørte, v.
|ˈhør.tə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈhøɐ̯tə/
#
0/1
[ˈhøɐ̯t]1
i'et, n.
|ˈiːˀ.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈiːˀð̩/
#
1/1
i, adv.
|iːˀ| R = 7,8
Pronunciations
/ˈiːˀ/
#
8/17
[iːˀ]5
[i]2
[ˈiːçˀ]1
[ˈiːˀç]1
i, prp.
|iːˀ| R = 71,0
Pronunciations
/ˈiːˀ/
#
4/821
[i]607
[ɪ]74
[∅]38
[ˈi]34
[j]16
[iː]14
[ʏ]10
[iːˀ]7
[e]5
[ə]3
[i̥]2
[w]1
[y]1
[øɪ̯]1
[ɪːˀ]1
[ˈiç]1
[ˈiɐ̯ˀ]1
[ˈiɪ̯çˀ]1
identiske, adj.
|i.ˈdɛnˀ.tis.kə| R = 0,0
Pronunciations
/iˈtɛnˀtsiskə/
#
1/1
idet, conj.
|i.ˈde| R = 8,3
Pronunciations
/iˈte/
#
6/8
[iˈtɪ]1
[ɪˈte]1
idiot, n.
|i.di.ˈoːˀt| R = 42,9
Pronunciations
/itiˈoːˀt/
#
0/1
[ɪt̞ɪˈoːˀt]1
ifølge, prp.
|i.ˈføl.jə| R = 0,0
Pronunciations
/iˈføljə/
#
1/1
igen, adv.
|i.ˈgɛn| R = 12,4
Pronunciations
/iˈkɛn/
#
92/149
[ɪˈkɛn]26
[iˈɣɛn]9
[ɪˈɣɛn]3
[ˈɣɛn]3
[eˈɣɛn]2
[eˈkɛn]1
[iˈjɛn]1
[jˈkɛn]1
[jˈkɛːˀ]1
[jˈkɪn]1
[jˈɣɛn]1
[əˈkɛn]1
[ɪˈken]1
[ɪˈkɛŋ]1
[ɪˈɣɪn]1
[ɪ̃ˈkɛn]1
[ʏˈkɛn]1
[ˈkɛn]1
[ˈɪŋ]1
igennem, adv.
|i.ˈgɛnˀ.əm| R = 16,7
Pronunciations
/iˈkɛnˀm̩/
#
0/1
[iˈkɛmˀm̩]1
igennem, prp.
|i.ˈgɛnˀ.əm| R = 22,4
Pronunciations
/iˈkɛnˀm̩/
#
2/38
[iˈkɛmˀm̩]20
[ɪˈkɛmˀm̩]3
[iˈkɛmˀn̩]2
[ikemˀm̩]1
[ikɛmˀm̩]1
[iˈkɛmˀ]1
[iˈkɛm̩]1
[iˈkɛnm̩]1
[iˈkɛnˀn̩]1
[iˈɣɛmˀ]1
[jkɛmˀ]1
[jˈkɛmˀ]1
[ɪˈkemˀm̩]1
[ˈkɛmˀm̩]1
ikke-takkede, adj.
|ˈek.ə.tak.əd.ə| R = 18,8
Pronunciations
/ˈekətsakð̩ð̩/
#
0/2
[ˈekətsakəð̩]1
[ˈeɣətsakəð̩]1
ikke, adv.
|ˈek.ə| R = 48,9
Pronunciations
/ˈekə/
#
9/715
[ˈek]193
[eŋ]84
[ˈeɣ]65
[ˈeɣə]58
[ˈex]50
[ek]41
[ˈekʰ]30
[ˈeɣɪ]25
[k]23
[eɣ]13
[ex]9
[ˈeɣe]9
[ˈekɛ]6
[ɣ]5
[ˈɛk]5
[ekʰ]4
[eɣə]4
[x]4
[ɛ]4
[ˈekɪ]4
[e]3
[kʰ]3
[ɛk]3
[ɛɣ]3
[ɪŋ]3
[ˈeːɣə]3
[eç]2
[ẽ]2
[jk]2
[ŋ]2
[ɛŋ]2
[ɣə]2
[ˈeç]2
[ˈjk]2
[ˈʏk]2
[ekɪ]1
[eŋˀ]1
[eɣɛ]1
[ẽŋ]1
[ẽɣ]1
[j]1
[jŋ]1
[kə]1
[æŋ]1
[ə]1
[ɛɪ̯ŋ]1
[ɣ̩k]1
[ɪ]1
[ɪɣ]1
[ˈe]1
[ˈekʰɛ]1
[ˈekʰ͡x]1
[ˈexe]1
[ˈeŋ]1
[ˈeɣɒ]1
[ˈeɣˀ]1
[ˈeɪ̯]1
[ˈeːkə]1
[ˈeːɣɪ]1
[ˈẽj]1
[ˈæk]1
[ˈœːɪ̯ç]1
[ˈək]1
[ˈɛx]1
[ˈɛɣ]1
[ˈɪk]1
[ˈɪx]1
[ˈɪɣ]1
[ˈɪɣə]1
ikon, n.
|i.ˈkoːˀn| R = 16,7
Pronunciations
/iˈkʰoːˀn/
#
0/1
[iˈkʰoːˀŋ]1
imellem, adv.
|i.ˈmɛlˀ.əm| R = 20,8
Pronunciations
/iˈmɛlˀm̩/
#
1/4
[ɪˈmɛlm̩]1
[ɪˈmɛlˀm̩]1
[ɪˈβɛlˀm̩]1
imellem, prp.
|i.ˈmɛlˀ.əm| R = 8,3
Pronunciations
/iˈmɛlˀm̩/
#
22/40
[ɪˈmɛlˀm̩]7
[eˈmɛlˀm̩]3
[ɪˈmɛlm̩]2
[imelˀm̩]1
[imɛlm̩]1
[iˈmɛmˀm̩]1
[jˈmɛlˀm̩]1
[jˈmɛmˀm̩]1
[ˈmɛlˀm̩]1
imens, adv.
|i.ˈmɛnˀs| R = 0,0
Pronunciations
/iˈmɛnˀs/
#
0/1
[imɛnˀs]1
imod, prp.
|i.ˈmoːˀd| R = 2,2
Pronunciations
/iˈmoðˀ/
#
8/9
[ɪˈmoðˀ]1
ind, adv.
|enˀ| R = 3,8
Pronunciations
/ˈenˀ/
#
73/79
[en]1
[enˀ]1
[j]1
[ˈen]1
[ˈẽ]1
[ˈin]1
inddelt, v.
|ˈen.deːˀlt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈenteːˀlt/
#
1/1
inde, adv.
|ˈen.ə| R = 30,2
Pronunciations
/ˈenə/
#
3/21
[ˈen]9
[ˈenn̩]5
[ˈen̩]4
indeholde, v.
|ˈen.ə.hɔlˀ.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈenəhɒlˀə/
#
0/1
[ˈenn̩hɒlˀl̩]1
inden, adv.
|ˈen.ən| R = 22,2
Pronunciations
/ˈenn̩/
#
3/9
[ˈen]5
[ˈen̩]1
inden, conj.
|ˈen.ən| R = 12,8
Pronunciations
/ˈenn̩/
#
9/13
[ˈen̩]2
[ˈen]1
[ˈen̞]1
inden, prp.
|ˈen.ən| R = 8,3
Pronunciations
/ˈenn̩/
#
6/8
[ˈen̩]2
indføre, v.
|ˈen.føːˀr.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈenføːˀɐ/
#
1/1
indgangen, n.
|ˈen.ganˀg.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈenkaŋˀŋ̩/
#
1/1
indgangsdøren, n.
|ˈen.gangs.dœːˀr.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈenkaŋstœːˀɐn/
#
2/2
indhegnede, v.
|ˈen.hajˀ.nəd.ə| R = 11,1
Pronunciations
/ˈenhaɪ̯ˀnð̩ð̩/
#
0/1
[ˈenhaɪ̯ˀnð̩]1
indhegning, n.
|ˈen.hajˀ.neng| R = 5,6
Pronunciations
/ˈenhaɪ̯ˀneŋ/
#
4/28
[ˈenɦaɪ̯ˀneŋ]12
[ˈenɦaɪ̯ˀnɛŋ]4
[ˈenɦæɪ̯ˀneŋ]3
[ˈenhaɪ̯ˀ]1
[ˈenhaɪ̯ˀnɪŋ]1
[ˈenɦaɪ̯ˀnŋ̩]1
[ˈenɦaːˀeŋ]1
[ˈenˀhaɪ̯ˀneŋ]1
indhegningen, n.
|ˈen.hajˀ.neng.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈenhaɪ̯ˀneŋŋ̩/
#
0/2
[ˈenɦaɪ̯ˀneŋŋ̩]2
indhegningen, n.
|ˈen.hajˀ.nenˀg.ən| R = 6,8
Pronunciations
/ˈenhaɪ̯ˀneŋˀŋ̩/
#
2/12
[ˈenɦaɪ̯ˀneŋˀŋ̩]4
[ˈenɦaɪ̯ˀneŋ]1
[ˈenɦaɪ̯ˀneŋˀ]1
[ˈenɦaɪ̯ˀnẽŋ̩]1
[ˈenɦaɪ̯ˀnɛŋˀŋ̩]1
[ˈenɦæɪ̯ˀneŋˀŋ]1
[ˈenɦæɪ̯ˀneŋˀŋ̩]1
indianerlejr, n.
|en.di.ˈaːˀn.ər.ˈlajˀ.ər| R = 4,8
Pronunciations
/entiˈæːˀnɐlaɪ̯ˀɐ/
#
3/9
[entiˈjæːˀnɐlaɪ̯ˀɐ]1
[entiˈjæːˀnɐlaːˀɐ]1
[entiˈæːˀnɐlaɪ̯ɐ]1
[entiˈæːˀnɐlaːˀɐ]1
[entiˈæːˀnɐlæɪ̯ˀɐ]1
[əntjˈæːˀnɐlaɪ̯ˀɐ]1
indianerlejre, n.
|en.di.ˈaːˀn.ər.laj.rə| R = 7,7
Pronunciations
/entiˈæːˀnɐlaɪ̯ɐ/
#
0/1
[entjˈæːˀnəlaɪ̯ɐ]1
indianerlejren, n.
|en.di.ˈaːˀn.ər.lajˀ.rən| R = 7,9
Pronunciations
/entiˈæːˀnɐlaɪ̯ˀɐn/
#
23/58
[entjˈæːˀnɐlaɪ̯ˀɐn]4
[entiˈæːˀnɐlæɪ̯ˀɐn]3
[entiˈæːˀnɐlaɪ̯ɐn]2
[entjˈæːˀnɐlaːˀɐn]2
[entɪˈæːˀnɐlaːˀan]2
[entiˈæːnɐlan]1
[entiˈæːˀnɐlaɐn]1
[entiˈæːˀnɐlaɪ̯ˀ]1
[entiˈæːˀnɐlaɪ̯ˀan]1
[entiˈæːˀnɐlaɪ̯ˀɐn̩]1
[entiˈæːˀnɐlaɪ̯ˀɐɐn]1
[entiˈæːˀnɐlaːˀn]1
[entiˈæːˀnɐlæːˀɐn]1
[entiˈæːˀnɐˈlæːˀɐn]1
[entiˈæːˀɐlaɪ̯ˀɐn]1
[entiˈæːˀɹɐlaɪ̯ˀɐn]1
[entiˈɛːnɐlaɪ̯ˀɐn]1
[entjˈæːˀnɐlæɪ̯ˀɐn]1
[entjˈɛːˀnɐlaɪ̯ˀɐn]1
[entɪˈæːnɐlaːˀɐn]1
[entɪˈæːˀnɐlaːn̥]1
[entɪˈæːˀnɐlaːˀn]1
[entɪˈæːˀn̞ɐlaːˀan]1
[ĩtjˈæːˀnɐlaan]1
[jntjˈæːˀnlaɪ̯ˀɐn]1
[ntɪˈæːˀnɐlaɪ̯ˀən]1
[nɪˈæːˀn̞l̞aːˀn̩]1
indianlejren, n.
|en.di.ˈaːˀn.lajˀ.rən| R = 0,0
Pronunciations
/entiˈæːˀnlaɪ̯ˀɐn/
#
1/1
indom, adv.
|ˈenˀ.ˈɔmˀ| R = 16,7
Pronunciations
/ˈenˀˈɒmˀ/
#
0/1
[ˈenˀˈɒm]1
indover, adv.
|ˈenˀ.ˈɔvˀ.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈenˀˈɒʊ̯ˀɐ/
#
1/1
indramme, v.
|ˈen.ramˀ.ə| R = 14,3
Pronunciations
/ˈenʁamˀə/
#
0/1
[ˈenʁamə]1
indrammer, v.
|ˈen.ramˀ.ər| R = 14,3
Pronunciations
/ˈenʁamˀɐ/
#
0/1
[ˈenʁamɐ]1
indtegne, v.
|ˈen.tajˀ.nə| R = 12,5
Pronunciations
/ˈentsaɪ̯ˀnə/
#
0/1
[ˈentsaɪ̯ˀn]1
indtegner, v.
|ˈen.tajˀ.nər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈentsaɪ̯ˀnɐ/
#
1/1
indtegnet, v.
|ˈen.tajˀ.nəd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈentsaɪ̯ˀnð̩/
#
1/1
indtil, conj.
|ˈenˀ.tel| R = 19,1
Pronunciations
/ˈenˀtsel/
#
0/62
[ˈenˀtse]51
[ˈenˀtsɪ]5
[ˈentse]3
[ˈenˀze]1
[ˈenˀˈtsel]1
[ˈeːˀntsɛ]1
indtil, prp.
|ˈenˀ.tel| R = 16,7
Pronunciations
/ˈenˀtsel/
#
0/2
[ˈenˀtse]2
ingen, art.
|ˈeng.ən| R = 22,2
Pronunciations
/ˈeŋŋ̩/
#
1/3
[eŋ]1
[ˈeŋ]1
ingen, pron.
|ˈeng.ən| R = 12,5
Pronunciations
/ˈeŋŋ̩/
#
6/8
[ˈeŋ̩]1
[ˈɛŋ̩]1
ingenting, pron.
|ˈeng.ən.ˈtenˀg| R = 14,3
Pronunciations
/ˈeŋŋ̩ˈtseŋˀ/
#
1/2
[ˈeŋˈtseŋ]1
instruktion, n.
|en.struk.ˈsjoːˀn| R = 4,2
Pronunciations
/enstʁukˈɕoːˀn/
#
0/2
[enstʁokˈɕoːˀn]1
[enstʁokˈɕoːˀŋ]1
intentionen, n.
|en.tɛn.ˈsjoːˀn.ən| R = 18,2
Pronunciations
/entsɛnˈɕoːˀnn̩/
#
0/1
[entsɪnˈɕoːˀn̩]1
interessant, adj.
|en.te.rɛ.ˈsanˀt| R = 18,2
Pronunciations
/entseʁæˈsænˀt/
#
0/1
[entsʁɐˈsænˀts]1
intet, pron.
|ˈen.təd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈentð̩/
#
0/1
[ˈentɪð]1
irriterende, adj.
|i.ri.ˈteːˀr.ə.nə| R = 20,0
Pronunciations
/iʁiˈtseːˀɐnə/
#
0/1
[iɐˈtseːˀɐnə]1
ja, interj.
|ja| R = 10,1
Pronunciations
/ˈjæ/
#
1925/3459
[ˈjæɐ̯]499
[ˈæ]391
[jæ]155
[ˈæɐ̯]137
[ˈjæħ]112
[ˈæħ]46
[æ]38
[ˈɲæ]15
[jæɐ̯]9
[ˈjæːˀ]9
[ˈjæɐ̯ˀ]8
[ˈjæɐ̯̥]8
[ˈɲæɐ̯]8
[ˈjæχ]7
[ˈja]6
[jɛ]5
[ɛ]5
[ˈjæɐ̯ħ]5
[ˈjæɦ]4
[ˈæɐ̯ħ]4
[j]3
[ˈjɛ]3
[ˈæɦ]3
[ˈɲjæɐ̯]3
[ˈɲæħ]3
[∅]3
[æɐ̯]2
[ˈjæɐ̯ˀm]2
[ˈjæɐ̯ˀɐ̥]2
[ˈmjæɐ̯]2
[ˈnjæ]2
[ˈnjæɐ̯]2
[ˈæɐ̯ˀ]2
[a]1
[aː]1
[i]1
[ja]1
[æ̥]1
[ə]1
[ɛː]1
[ɪ]1
[ˈjaː]1
[ˈjaːˀ]1
[ˈjæɐ̯w]1
[ˈjæɐ̯ŋ]1
[ˈjæː]1
[ˈjæːɐ]1
[ˈjæːɐ̯]1
[ˈjæːˀħ]1
[ˈjæːˀɐ̥]1
[ˈjæ̥]1
[ˈnæ]1
[ˈtjæ]1
[ˈæh]1
[ˈæːˀ]1
[ˈæχ]1
[ˈçæ]1
[ˈŋæ]1
[ˈɛ]1
[ˈɜ]1
[ˈɲa]1
[ˈɲæh]1
[ˈɲæɐ̯ˀħ]1
[ːjæ]1
jamen, conj.
|ˈja.mɛn| R = 43,8
Pronunciations
/ˈjæmɛn/
#
1/73
[jæm]17
[jæm̩]15
[æm]4
[jæmn̩]3
[jæmɛn]3
[m̩]3
[æm̩]3
[jam̩]2
[jæmm̩]2
[jæmən]2
[əm]2
[jm̩]1
[jæmæn]1
[jæmə̃]1
[jæmɛ]1
[jæmɛ̃]1
[jæmɪ]1
[jæmɪn]1
[jæp]1
[jɪmɪn]1
[j̥æ̥m̥]1
[æmn̩]1
[æːm̩]1
[ə̃n]1
[ɪm̩]1
[ˈæm̩]1
[∅]1
javel, interj.
|ja.ˈvɛl| R = 0,0
Pronunciations
/jæˈvɛl/
#
5/6
[ˈjæːˈvɛl]1
javel, interj.
|ˈja.ˈvɛl| R = 0,0
Pronunciations
/ˈjæˈvɛl/
#
5/5
javist, interj.
|ja.ˈvest| R = 0,0
Pronunciations
/jæˈvest/
#
0/1
[jæˈvests]1
jeg, pron.
|ja| R = 0,0
Pronunciations
/ˈjæ/
#
0/1
[jæ]1
jeg, pron.
|jaj| R = 69,8
Pronunciations
/ˈjaɪ̯/
#
9/1644
[jæ]678
[æ]174
[ˈjæ]141
[ja]140
[jɛ]93
[∅]84
[ˈja]64
[j]39
[ɛ]38
[ɐ]28
[ə]28
[ɪ]20
[jɐ]17
[jə]17
[ˈjæɪ̯]8
[ˈjɛ]7
[a]6
[jaː]4
[ɶ]4
[jaɪ̯]3
[jæɪ̯]3
[jɪ]3
[ɜ]3
[ˈæ]3
[jæː]2
[jɜ]2
[æ̥]2
[ˈe]2
[ˈɛ]2
[ḁ]1
[e]1
[jæʊ̯]1
[jæ̥]1
[jɒ]1
[jɛ̃]1
[wɪ]1
[æm]1
[æɦ]1
[æː]1
[ɐm]1
[ɕæ]1
[ɲæ]1
[ɲɛ]1
[ˈjaː]1
[ˈjæː]1
[ˈjɐ]1
[ˈjɪ]1
[ˈæɪ̯]1
[ːj]1
jep, interj.
|jɛp| R = 2,0
Pronunciations
/ˈjɛp/
#
8/17
[ˈjɛpʰ]4
[ˈjɛpʰ͡ɸ]3
[ˈjepʰ]1
[ˈjɛ]1
jeps, interj.
|jɛps| R = 12,5
Pronunciations
/ˈjɛps/
#
2/4
[ˈjɛpʰs]1
[ˈɜps]1
jernbane, n.
|ˈjɛrn.baːn.ə| R = 3,7
Pronunciations
/ˈjæɐ̯npæːnə/
#
2/3
[ˈjæɐ̯npæːˀn̩]1
jernbanen, n.
|ˈjɛrn.baːn.ən| R = 11,1
Pronunciations
/ˈjæɐ̯npæːnn̩/
#
1/2
[ˈjæɐ̯nβæːn̩]1
jernbaneoverskæring, n.
|ˈjɛrn.baːn.ə.ɔv.ər.skɛːˀr.eng| R = 13,3
Pronunciations
/ˈjæɐ̯npæːnəɒʊ̯ɐskæɐ̯ˀeŋ/
#
1/48
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ɐskɛɐ̯ˀeŋ]7
[ˈjæɐ̯npæːnɒːskæɐ̯ˀeŋ]3
[ˈjæɐ̯npæːnɒːskɛɐ̯ˀeŋ]2
[ˈjæɐ̯npæːnɒːɐskɛɐ̯ˀeŋ]2
[ˈjænpæːnɒːskæɐ̯eŋ]1
[ˈjænpæːnɒːskɛɐ̯ˀeŋ]1
[ˈjænpæːnəɒʊ̯ɐskæɐ̯ˀeŋ]1
[ˈjænpæːn̩ɒːskɛɐ̯ˀeŋ]1
[ˈjæɐ̯nmæːnɒskɛˀŋ]1
[ˈjæɐ̯npænɒskɛˀŋ]1
[ˈjæɐ̯npænɒʊ̯ɐskæːˀeŋ]1
[ˈjæɐ̯npænɒːskæːˀɪŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒɐskæːˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯skæɐ̯ˀeŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ɐskæɐ̯ˀeŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ɐskæːˀæŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ɐskɛːˀeŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ɐskɛːˀɐ̯eŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ɐskɛːˀɛŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ɒskɛːˀɐ̯ŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ˀskæːˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ˀɐskæɐ̯ˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒːskæːˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒːskɛɐ̯eŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒːskɛɐ̯ŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒːskɛːˀeŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒːskɛːˀŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnəɒʊskæːˀŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnəɒʊ̯skæɐ̯ˀeŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnəɒʊ̯ɐskɛɐ̯ˀeŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnəɒʊ̯ɐskɛːˀɐ̯eŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnəɒʊ̯ɒskæɐ̯ˀeŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnəɒʊ̯əskɛɐ̯ˀeŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnəɒːɐskæɐ̯ˀeŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːn̩ɒʊ̯ɐskæɐ̯ˀeŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːn̩ɒʊ̯ɐskɛɐ̯ˀeŋ]1
[ˈjæːnpæːnɒːskɛːˀeŋ]1
jernbaneoverskæringen, n.
|ˈjɛrn.baːn.ə.ɔv.ər.skɛːˀr.eng.ən| R = 13,8
Pronunciations
/ˈjæɐ̯npæːnəɒʊ̯ɐskæɐ̯ˀeŋŋ̩/
#
0/4
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ɐskæːˀeŋŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒːskæɐ̯ˀeŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnəɒʊ̯ɐskæɐ̯ˀeŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːn̩ɒːskæɐ̯ˀeŋ]1
jernbaneoverskæringen, n.
|ˈjɛrn.baːn.ə.ɔv.ər.skɛːˀr.enˀg.ən| R = 15,3
Pronunciations
/ˈjæɐ̯npæːnəɒʊ̯ɐskæɐ̯ˀeŋˀŋ̩/
#
1/37
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ɐskɛɐ̯ˀeŋ]4
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ɐskɛɐ̯ˀeŋŋ̩]3
[ˈjæɐ̯npæːnɒːskæɐ̯ˀeŋ̩]3
[ˈjænpænɒːskæɐ̯ˀŋ̩]1
[ˈjænpæːnɒɒːskɛɐ̯ˀeŋˀŋ̩]1
[ˈjænpæːnɒːskɛɐːˀŋ̩]1
[ˈjænpæːnəɒʊ̯ɐskɛɐ̯ˀeŋˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯skæɐ̯ˀeŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯skɛɐ̯ˀeŋˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯skɛɐ̯ˀɛŋˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯skɛːˀeŋˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ɐskæɐ̯ˀeŋŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ɐskæɐ̯ˀŋŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ɐskɛŋˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ɐskɛɐ̯ˀeŋŋ̞̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ɐskɛɐ̯ˀeŋˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒːskæɐ̯ˀeŋˀ]1
[ˈjæɐ̯npæːnɒːskɛɐ̯ˀeŋˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnəɒʊ̯skæŋˀ]1
[ˈjæɐ̯npæːnəɒʊ̯ɐskæɐ̯ˀeŋŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnəɒʊ̯ɐskɛɐ̯ˀeŋ]1
[ˈjæɐ̯npæːnəɒʊ̯ɐskɛɐ̯ˀeŋˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnəɒʊ̯ɐskɛɐ̯ˀɛŋˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnəɒːskɛɐ̯ˀeŋˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnəɒːskɛɐ̯ˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːnəɒ̃ːskɛɐ̯ˀeŋˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːn̩ɒʊ̯ɐskeɐ̯ˀeŋˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npæːn̩ɒʊ̯ɐskɛːˀŋ̩]1
[ˈjæɐ̯npɛnɒːskɛːˀŋ̩]1
jernbaneoverskæringens, n.
|ˈjɛrn.baːn.ə.ɔv.ər.skɛːˀr.eng.əns| R = 4,8
Pronunciations
/ˈjæɐ̯npæːnəɒʊ̯ɐskæɐ̯ˀeŋŋ̩s/
#
0/1
[ˈjæɐ̯npæːnɒʊ̯ɐskæɐ̯ˀeŋŋ̩s]1
jernbaneoverskæringer, n.
|ˈjɛrn.baːn.ə.ɔv.ər.skɛːˀr.enˀg.ər| R = 23,8
Pronunciations
/ˈjæɐ̯npæːnəɒʊ̯ɐskæɐ̯ˀeŋˀɐ/
#
0/1
[ˈjæɐ̯npæːn̩ɒɐskæːˀŋɐ]1
jo, adv.
|jo| R = 77,4
Pronunciations
/ˈjo/
#
0/62
[o]17
[w]11
[ʊ]11
[∅]5
[jo]4
[ə]3
[ɔ]2
[jʊ]1
[õ]1
[u]1
[ø]1
[ɒ]1
[ɪ]1
[ɲo]1
[ɵ]1
[ːu]1
jo, adv.
|joːˀ| R = 30,4
Pronunciations
/ˈjoːˀ/
#
1/14
[ˈjɔʊ̯ˀ]6
[jɔʊ̯ˀ]2
[ˈjo]2
[jɔ]1
[jɔːˀ]1
[ˈjoʊ̯]1
jo, interj.
|jo| R = 60,0
Pronunciations
/ˈjo/
#
0/5
[ˈjɔʊ̯ˀ]3
[ˈjɒː]1
[∅]1
jo, interj.
|joːˀ| R = 27,5
Pronunciations
/ˈjoːˀ/
#
5/71
[ˈjɔʊ̯ˀ]41
[ˈjoʊ̯ˀ]7
[ˈjɔʊ̯]4
[ˈjo]2
[ˈjɔ]2
[ˈɔʊ̯ˀ]2
[joʊ̯]1
[joʊ̯ˀ]1
[jɔ]1
[jɔʊ̯]1
[ɔʊ̯ˀ]1
[ˈaʊ̯ˀ]1
[ˈjɒ]1
[ˈjɛʊ̯]1
jorden, n.
|ˈjorˀd.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈjoːˀɐn/
#
2/2
justere, v.
|ju.ˈsteːˀr.ə| R = 0,0
Pronunciations
/juˈsteːˀɐ/
#
1/1
k, n.
|kɔːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰɔːˀ/
#
1/1
kager, n.
|ˈkaːj.ər| R = 20,0
Pronunciations
/ˈkʰæːɪ̯ɐ/
#
0/1
[ˈkʰæːɐ]1
kaktus, n.
|ˈkak.tus| R = 8,3
Pronunciations
/ˈkʰaktsus/
#
2/4
[ˈkʰaktsʊs]1
[ˈkʰatsus]1
kaktusplante, n.
|ˈkak.tus.plan.tə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰaktsuspʰlæntə/
#
1/1
kaktussen, n.
|ˈkak.tus.ən| R = 10,2
Pronunciations
/ˈkʰaktsusn̩/
#
4/7
[ˈkʰaktsʊsn̩]2
[ˈkʰaxsʊsn̩]1
kalde, v.
|ˈkal.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈkʰælə/
#
0/3
[ˈkʰæl]1
[ˈkʰæll̩]1
[ˈkʰæl̩]1
kalder, v.
|ˈkal.ər| R = 6,3
Pronunciations
/ˈkʰælɐ/
#
1/4
[kʰælɐ]2
[xælɐ]1
kaldt, v.
|kalˀt| R = 20,0
Pronunciations
/ˈkʰælˀt/
#
0/1
[kʰælts]1
kaldte, v.
|ˈkal.tə| R = 24,0
Pronunciations
/ˈkʰæltə/
#
1/5
[kʰælt]2
[kʰæl]1
[ˈkʰæl]1
kalksten, n.
|ˈkalk.steːˀn| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰælksteːˀn/
#
1/1
kalkstensklipper, n.
|ˈkalk.steːns.klep.ər| R = 11,7
Pronunciations
/ˈkʰælksteːnskʰlepɐ/
#
2/21
[ˈkʰælkstenskʰlepɐ]1
[ˈkʰælkʰstenskʰleβɐ]1
[ˈkʰælkʰsteːnskʰlepɐ]1
[ˈkʰælkʰsteːnskʰlepɐħ]1
[ˈkʰælkʰˈsteːnsˈkʰleβɐ]1
[ˈkʰælkˈsteːˀnsˈkʰlepɐ]1
[ˈkʰælstenskʰlepɐ]1
[ˈkʰælsteːnskʰlɛpɐ]1
[ˈkʰælsɪnskʰleβɐ]1
[ˈkʰælxstenskʰlepɐ]1
[ˈkʰælxsteːnskʰleβɐ]1
[ˈkʰælxsteːnsˈkʰlepɐ]1
[ˈkʰælçseːnsklepɐ]1
[ˈkʰæl̥kʰsteːnskʰlepɐ]1
[ˈkʰæl̥steːnskʰlepə]1
[ˈkʰæl̥steːnskʰleβɐ]1
[ˈkʰæl̥steːnskʰleβ̥]1
[ˈkʰæɬksteːˀnkʰlepɐ]1
[ˈkʰæɬsẽːskʰlepɐ]1
kalkstensklipperne, n.
|ˈkalk.steːns.klep.ər.nə| R = 4,4
Pronunciations
/ˈkʰælksteːnskʰlepɐnə/
#
2/8
[ˈkʰælksteːnskʰleβɐnə]1
[ˈkʰælksteːnsˈkʰlepɐnə]1
[ˈkʰælkʰsteːnskʰlepɐnə]1
[ˈkʰælsteːnskʰlepɐnə]1
[ˈkʰælxstenskʰleβɐnə]1
[ˈkʰælɣsteːnskʰlepɐnə]1
kan, v.
|kanˀ| R = 64,2
Pronunciations
/ˈkʰænˀ/
#
10/343
[kʰæ]175
[kʰə]20
[ɣə]13
[kʰɛ]12
[ɣæ]12
[xæ]10
[ˈkʰæ]10
[kə]8
[ɣɛ]8
[kʰɪ]7
[k]6
[xɛ]6
[kæ]4
[kɛ]4
[xə]4
[ɣɪ]4
[∅]4
[xɪ]3
[ɣ]3
[kʰ]2
[kʰe]2
[kʰæ̥]2
[kɐ]1
[kʰɐ]1
[kʰɛ̥]1
[kʰ͡xɛ]1
[xɐ]1
[xə̥]1
[çæ]1
[ɐ]1
[ɦæ]1
[ɲ]1
[ˈkʰ]1
[ˈkʰæn]1
[ˈxæ]1
[ˈxɛ]1
kant, n.
|kanˀt| R = 1,2
Pronunciations
/ˈkʰænˀt/
#
25/34
[ˈkʰænˀts]6
[ˈkʰænˀ]2
[kʰænˀt]1
kanten, n.
|ˈkanˀ.tən| R = 4,2
Pronunciations
/ˈkʰænˀtn̩/
#
6/8
[ˈkʰænˀɦ̃n̩]2
kanter, n.
|ˈkan.tər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰæntɐ/
#
2/2
kappe, n.
|ˈkap.ə| R = 5,0
Pronunciations
/ˈkʰapə/
#
4/5
[ˈkʰæpə]1
kapper, n.
|ˈkap.ər| R = 25,0
Pronunciations
/ˈkʰapɐ/
#
0/1
[ˈkʰapɐ̥]1
kasse, n.
|ˈkas.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰæsə/
#
0/2
[ˈkʰæːsə]2
kassen, n.
|ˈkas.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰæsn̩/
#
1/1
katten, n.
|ˈkat.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰætn̩/
#
0/1
[ˈkʰæːtn̩]1
kavaleri, n.
|ka.val.ə.ˈriːˀ| R = 10,0
Pronunciations
/kʰævæləˈʁiːˀ/
#
1/24
[kʰævælɐˈʁiːˀ]7
[kʰævəlɐˈʁiːˀ]7
[kʰævəlˈʁiːˀ]2
[kʰævl̩ɐˈʁiːˀ]1
[kʰævælɐˈʁi]1
[kʰævəlɐˈʁiːˀç]1
[kʰævələˈʁiːˀ]1
[kʰævəl̩ˈʁiːˀ]1
[kʰæv̞æl̥ˈʁ̥iːˀ]1
[kʰɛvɛləˈʁiːˀ]1
kavaleriet, n.
|ka.val.ə.ˈriːˀ.əd| R = 18,2
Pronunciations
/kʰævæləˈʁiːˀð̩/
#
0/20
[kʰævælɐˈʁiːˀð̩]2
[kʰæv̞ælɐˈʁɪːˀð̩]2
[kʰæl̩lɐˈʁɪːˀð̩]1
[kʰævælæˈʁiðˀð̩]1
[kʰævælæˈʁiːˀð̩]1
[kʰævælɐˈʁiðˀ]1
[kʰævælɐˈʁɪðˀð̩]1
[kʰævælɐˈʁɪːˀð̩]1
[kʰævæləˈʁiːˀið]1
[kʰævæləˈʁiːˀəð]1
[kʰævæləˈʁɪːˀð̩]1
[kʰævəlɐˈʁɪːˀð̩]1
[kʰævələˈʁɪːˀð̩]1
[kʰæv̞ælɐˈʁiːˀð̩]1
[kʰæv̞əlˈʁɪðˀ]1
[kʰæʊ̯ləˈʁɪð]1
[kʰæβələˈʁ̞ɪðˀ]1
[kʰəwləˈʁ̞ɪːˀð̩]1
kavalerikaserne, n.
|ka.val.ə.ˈri.ka.sɛr.nə| R = 6,7
Pronunciations
/kʰævæləˈʁikʰæsæɐ̯nə/
#
0/2
[kʰævælɐˈʁɪkʰæsæɐ̯nə]1
[kʰævəlɐˈʁikʰæsæɐ̯nə]1
kende, v.
|ˈkɛn.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈkʰɛnə/
#
0/1
[ˈkʰɛn]1
kendemærke, n.
|ˈkɛn.ə.mɛr.kə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰɛnəmæɐ̯kə/
#
1/2
[ˈkʰɛnəˈmæɐ̯kɪ]1
kender, v.
|ˈkɛn.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰɛnɐ/
#
4/5
[kʰɛnɐ]1
kendetegn, n.
|ˈkɛn.ə.tajˀn| R = 11,1
Pronunciations
/ˈkʰɛnətsaɪ̯ˀn/
#
0/1
[ˈkʰɛn̩tsaɪ̯ˀn]1
kendingsmærker, n.
|ˈkɛn.engs.mɛr.kər| R = 9,1
Pronunciations
/ˈkʰɛneŋsmæɐ̯kɐ/
#
0/1
[ˈkʰɛneŋsmæɐ̯ɣɐ]1
kendt, adj.
|kɛnˀt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰɛnˀt/
#
2/2
kigge, v.
|ˈkik.ə| R = 33,3
Pronunciations
/ˈkʰikə/
#
0/3
[ˈkʰik]1
[ˈkʰix]1
[ˈkʰiɣʏ]1
kigger, v.
|ˈkik.ər| R = 21,0
Pronunciations
/ˈkʰikɐ/
#
4/25
[ˈkʰiɣɐ]11
[kʰiɣɐ]5
[kʰikɐ]1
[kʰiɣɛ]1
[ˈkʰik]1
[ˈkʰixɐ]1
[ˈkʰiɣə]1
kigget, v.
|ˈkik.əd| R = 25,0
Pronunciations
/ˈkʰikð̩/
#
0/1
[ˈxikð̩]1
kikkert, n.
|ˈkik.ərt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰikɐt/
#
0/1
[ˈkʰikɐts]1
kilometer, n.
|ki.lo.ˈmeːˀt.ər| R = 40,0
Pronunciations
/kʰiloˈmeːˀtɐ/
#
0/2
[kʰiloˈmeːˀɾɐ]1
[ˈxiɹʊmɛɾɐ]1
kinden, n.
|ˈkenˀ.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰenˀn̩/
#
1/1
kiosk, n.
|kjɔsk| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰjɒsk/
#
1/1
kiosken, n.
|kjɔs.kən| R = 8,3
Pronunciations
/ˈkʰjɒskŋ̩/
#
2/4
[ˈkʰiɒskŋ̩]1
[ˈkʰjɒskn̩]1
kirke, n.
|ˈkir.kə| R = 5,0
Pronunciations
/ˈkʰiɐ̯kə/
#
2/4
[ˈkʰiɐ̯kɪ]1
[ˈkʰiɐ̯ɣə]1
kirkegård, n.
|ˈkir.kə.gɔːˀr| R = 11,9
Pronunciations
/ˈkʰiɐ̯kəkɒːˀ/
#
6/40
[ˈkʰiɐ̯ɣɪkɒːˀ]9
[ˈkʰiɐ̯ɣəkɒːˀ]8
[ˈkʰiɐ̯kkɒːˀ]4
[ˈkʰiɐ̯kɪkɒːˀ]3
[ˈkʰiɐ̯kɒːˀ]2
[ˈkʰiɐ̯kkɒ]1
[ˈkʰiɐ̯ɣɪ̥kɒːˀ]1
[ˈkʰiɐ̯ɣʏkɒːˀ]1
[ˈkʰiɐ̯ɣʏˈkɒːˀħ]1
[ˈkʰɪç̩kɒːˀ]1
[ˈkʰɪɐ̯kkɒːˀ]1
[ˈkʰɪɐ̯kɒːˀ]1
[ˈkʰɪɐ̯ɣɪkɒːˀ]1
kirkegården, n.
|ˈkir.kə.gɔːˀr.ən| R = 14,3
Pronunciations
/ˈkʰiɐ̯kəkɒːˀɒn/
#
1/26
[ˈkʰiɐ̯kkɒːˀn]4
[ˈkʰiɐ̯kkɒːˀn̩]3
[ˈkʰiɐ̯kəkɒːˀn̩]2
[ˈkʰiɐ̯ɣ̩kɒːˀn̩]2
[ˈkʰiɐ̯kkɒn]1
[ˈkʰiɐ̯kkɒːˀɒn]1
[ˈkʰiɐ̯kkɒːˀən]1
[ˈkʰiɐ̯kəkɒːˀən]1
[ˈkʰiɐ̯ɣkɒˀŋ]1
[ˈkʰiɐ̯ɣkɒːˀn̩]1
[ˈkʰiɐ̯ɣəkɒːɒn]1
[ˈkʰiɐ̯ɣəkɒːˀn̩]1
[ˈkʰiɐ̯ɣəkɒːˀɒn]1
[ˈkʰiɐ̯ɣɪkɒːˀn]1
[ˈkʰiɐ̯ɣɪkɒːˀn̩]1
[ˈkʰiɐ̯ɣɪkɒːˀɐn]1
[ˈkʰiɐ̯ɣʏkɒːɐn]1
[ˈkʰɪɐ̯ɣ̩əkɒːˀn]1
kirken, n.
|ˈkir.kən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰiɐ̯kŋ̩/
#
28/28
klar, adj.
|klaːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰlaːˀ/
#
13/14
[ˈkʰlaːˀħ]1
klart, adj.
|klaːˀrt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰlaːˀt/
#
1/1
klat, n.
|klat| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰlæt/
#
1/1
klippe, n.
|ˈklep.ə| R = 10,3
Pronunciations
/ˈkʰlepə/
#
40/80
[ˈkʰleβə]19
[ˈkʰlep]5
[ˈkʰlepe]2
[ˈkʰleβɪ]2
[ˈkʰleβʏ]2
[ˈkʰlepm̩]1
[ˈkʰlepə̥]1
[ˈkʰlepɛ]1
[ˈkʰlepʏ]1
[ˈkʰleβ̩]1
[ˈkʰɬeβʏ]1
[ˈxlepə]1
[ˈxleβɪ]1
[ˈxleβʏ]1
[ˈxɬepʏ]1
klippehave, n.
|ˈklep.ə.haːv.ə| R = 4,4
Pronunciations
/ˈkʰlepəhæːʊ/
#
2/28
[ˈkʰlepəɦæːʊ]10
[ˈkʰleβəɦæːʊ̯]3
[ˈkʰlepəhæːvə]2
[ˈkʰlepəɦæʊ̯]1
[ˈkʰlepəɦæːvə]1
[ˈkʰlepəɦæːv̝ə]1
[ˈkʰlepəɦæːʊ̯ə]1
[ˈkʰlepəˈhæːvə]1
[ˈkʰlepəˈɦæːvə]1
[ˈkʰlepɛɦæːʊ]1
[ˈkʰlepɛˈɦæːvə]1
[ˈkʰlepɪhæːʊ̯ə]1
[ˈkʰleβeɦæːʊ̯]1
[ˈkʰleβɛɦæːʊ]1
klippehaven, n.
|ˈklep.ə.haːv.ən| R = 5,9
Pronunciations
/ˈkʰlepəhæːʊ̯n̩/
#
2/17
[ˈkʰlepəɦæːʊ̯n̩]3
[ˈkʰlepəɦæːʊn]2
[ˈkʰlepeɦæːʊn]1
[ˈkʰlepəɦæʊ̯n]1
[ˈkʰlepəɦæʊ̯n̩]1
[ˈkʰlepəˈɦæʊ̯n]1
[ˈkʰlepəˈɦæːʊ̯n̩]1
[ˈkʰlepɛɦævn̩]1
[ˈkʰlepɛɦæːʊn]1
[ˈkʰlepʏhæːʊn]1
[ˈkʰleβəɦæːvən]1
[ˈkʰleβɛɦæʊ̯n]1
klippehavens, n.
|ˈklep.ə.haːv.əns| R = 9,1
Pronunciations
/ˈkʰlepəhæːʊ̯n̩s/
#
0/1
[ˈkʰleβəɦæːʊns]1
klippehaver, n.
|ˈklep.ə.haːv.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰlepəhæːʊ̯ɐ/
#
0/1
[ˈkʰlepɛɦæːʊ̯ɐ]1
klippen, n.
|ˈklep.ən| R = 10,0
Pronunciations
/ˈkʰlepm̩/
#
1/2
[ˈklepm̩]1
klipper, n.
|ˈklep.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰlepɐ/
#
5/5
klippeskred, n.
|ˈklep.ə.skred| R = 4,4
Pronunciations
/ˈkʰlepəskʁæð/
#
6/16
[ˈkʰleβəskʁæð]5
[ˈkʰlepɪskʁæð]2
[ˈkʰlepəˈskʁæð]1
[ˈkʰleβɪskʁæð]1
[ˈkʰleβʏskʁæð]1
klippeskredet, n.
|ˈklep.ə.skreːˀd.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰlepəskʁæðˀð̩t/
#
1/1
klippeskredet, n.
|ˈklep.ə.skreːˀd.ət| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰlepəskʁæðˀð̩t/
#
0/1
[ˈkʰlepɪskʁæðˀð̩t]1
klippet, v.
|ˈklep.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰlepð̩/
#
0/1
[kʰlepð̩]1
klods, n.
|klɔs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰlɒs/
#
5/5
klokken, n.
|ˈklɔk.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰlɒkŋ̩/
#
0/1
[kʰlɒkŋ̩]1
klokket, v.
|ˈklɔk.əd| R = 20,0
Pronunciations
/ˈkʰlɒkð̩/
#
0/1
[ˈkʰlɒɣð̩]1
kloster, n.
|ˈklɔs.tər| R = 0,6
Pronunciations
/ˈkʰlɒstɐ/
#
101/107
[ˈkʰlɒsɐ]3
[ˈkʰlɒstɐ̥]1
[ˈkʰlɒstɒ]1
[ˈkʰlɒstə]1
klosteret, n.
|ˈklɔs.tər.əd| R = 11,2
Pronunciations
/ˈkʰlɒstɐð̩/
#
1/14
[ˈkʰlɒstɐð]8
[ˈkʰlɒstɐɐð]3
[ˈkʰlɒstʁɐð]1
[ˈkʰlɒsɐ]1
klosters, n.
|ˈklɔs.tərs| R = 14,3
Pronunciations
/ˈkʰlɒstɐs/
#
0/1
[ˈkʰlɒsɐs]1
klostre, n.
|ˈklɔ.strə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰlɒstʁɐ/
#
1/1
klumper, n.
|ˈklom.pər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰlɔmpɐ/
#
2/2
kløft, n.
|kløft| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰløft/
#
8/28
[ˈkʰløfts]20
kløften, n.
|ˈkløf.tən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰløftn̩/
#
1/1
knap, adv.
|knap| R = 12,5
Pronunciations
/ˈkʰnap/
#
1/4
[kʰnap]1
[ˈhap]1
[ˈkʰnapʰ]1
knæ, n.
|knɛːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰnɛːˀ/
#
1/1
knæk, n.
|knɛk| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰnɛk/
#
1/2
[ˈkʰnekʰ͡x]1
knækker, v.
|ˈknɛk.ər| R = 20,0
Pronunciations
/ˈkʰnɛkɐ/
#
0/3
[ˈkʰnɛɣɐ]3
knækket, n.
|ˈknɛk.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰnɛkð̩/
#
0/1
[ˈkʰnɛkɪð]1
kolonihaveforening, n.
|ko.lo.ˈni.haːv.ə.fɔr.eːˀn.eng| R = 5,6
Pronunciations
/kʰoloˈnihæːʊfɒeːˀneŋ/
#
0/1
[kʰol̩ˈniɦæːʊfɒeːˀneŋ]1
kolonihaveområdet, n.
|ko.lo.ˈni.haːv.ə.ɔm.rɔːd.ət| R = 5,9
Pronunciations
/kʰoloˈnihæːʊɒmʁɔːð̩t/
#
0/1
[kʰolˈniɦæːʊɒmʁɔːðət]1
kolonihaver, n.
|ko.lo.ˈni.haːv.ər| R = 10,5
Pronunciations
/kʰoloˈnihæːʊ̯ɐ/
#
0/32
[kʰoloˈniɦæːʊ̯ɐ]7
[kʰoloˈniɦæʊ̯ɐ]2
[kʰoloˈniɦæːvɐ]2
[kʰʊlʊˈniɦæʊ̯ɐ]2
[kʰoloˈnihæːvɐ]1
[kʰoloˈniɦæ̃ːwɐ̃]1
[kʰoloˈnɪɦæʊ̯ɐ]1
[kʰolɔˈniɦæːvɐ]1
[kʰoləˈnihæːʊ̯ɐ]1
[kʰolʊˈnihæːʊ̯ɐ]1
[kʰolʊˈniɦæʊ̯ɐ]1
[kʰolʊˈniɦæːʊ̯ɐ]1
[kʰolʊˈniɦɪwɐ]1
[kʰolˈniɦæʊ̯ɐ]1
[kʰol̞ˈniɦæːʊ̯ɐ]1
[kʰol̩ˈnihæʊ̯ə]1
[kʰol̩ˈniɦæʊ̯ɐ]1
[kʰol̩ˈniɦæːʊ̯ɐ]1
[kʰuləˈniɦæːʊ̯ɐ]1
[kʰʊl̞ʊˈniɦæːʊ̯ɐ]1
[xoloˈniɦæːvɐ]1
[xoloˈniɦæːʊ̯ɐ]1
[xolɵˈniɦæːʊ̯ɐ]1
kolonihaverne, n.
|ko.lo.ˈni.haːv.ər.nə| R = 10,6
Pronunciations
/kʰoloˈnihæːʊ̯ɐnə/
#
2/16
[kʰoloˈniɦæːvɐnə]1
[kʰoloˈniɦæːvɐn̩]1
[kʰoloˈniɦæːʊnə]1
[kʰoloˈniɦæːʊ̯ɐnə]1
[kʰoləˈnihæʊ̯ɐnə]1
[kʰoləˈniçɛːʊ̯ɐnə]1
[kʰoləˈniɦæʊ̯ɐnə]1
[kʰoləˈniɦæːʊ̯ɐn̩]1
[kʰolʊˈniɦæːʊ̯ɐnə]1
[kʰolˈniɦæːʊ̯ɐnə]1
[kʰolˈniɦæ̃wɐ̃nɪ]1
[kʰolˈniɦɔʊn]1
[kʰol̩ˈnihæːʊ̯ɐnə]1
[kʰol̩ˈniɦæːʊ̯ɐnə]1
kom, v.
|kɔm| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰɒm/
#
0/5
[kʰɒm]5
kom, v.
|kɔmˀ| R = 20,8
Pronunciations
/ˈkʰɒmˀ/
#
3/12
[kʰɒm]8
[ˈkʰam]1
komme, v.
|ˈkɔm.ə| R = 22,2
Pronunciations
/ˈkʰɒmə/
#
2/44
[kʰɒm]12
[kʰɒm̩]12
[kʰɒmm̩]9
[ˈkʰɒmm̩]4
[kʰɒmə]2
[ˈkʰɒm̩]2
[kʰɒmʊ]1
kommer, v.
|ˈkɔmˀ.ər| R = 18,2
Pronunciations
/ˈkʰɒmˀɐ/
#
122/449
[kʰɒmɐ]214
[kʰɒm]22
[kʰɒmˀɐ]11
[ˈkʰɒmɐ]10
[kʰɒm̞ɐ]9
[xɒmɐ]8
[kʰɒmə]7
[kʰɒmɔ]4
[ˈkʰɒm̞ˀɐ]3
[kʰm]2
[kʰɒmɒ]2
[kʰʊm]2
[ˈkʰɒmˀ]2
[ˈxɒmˀɐ]2
[kɒmɐ]1
[kɒmʊ]1
[kɔmə]1
[kʰom]1
[kʰɒmʊ]1
[kʰɒmʊt]1
[kʰɒm̞]1
[kʰɒm̩]1
[kʰɒʊ̯ɐ]1
[kʰɒʊ̯̃ɐ]1
[kʰɒ̃w]1
[kʰɒ̃ɐ̃]1
[kʰɒ̃ɒ̃]1
[kʰɒ̥m]1
[kʰɒ̥mɐ]1
[kʰɔmɐ]1
[kʰɔmʊ]1
[kʰəmɐ]1
[kʰʊmə]1
[xm]1
[ɣɒmɐ]1
[ˈkɒmˀɐ]1
[ˈkʰɒmm̩]1
[ˈkʰɒmʊ]1
[ˈkʰɒmˀæ]1
[ˈkʰɒmˀə]1
[ˈkʰɒm̞ˀə]1
[ˈkʰɒ̃ˀɐː]1
[ˈɣɒmɐ]1
kommet, v.
|ˈkɔm.əd| R = 13,4
Pronunciations
/ˈkʰɒmð̩/
#
4/73
[kʰɒmð̩]28
[kʰɒm]8
[kʰɒməð]6
[kʰɒmə]5
[kʰɒm̞ð̩]5
[kʰɒm̩]5
[kʰɒmm̩]4
[kʰɒm̞̩]2
[kɔmə]1
[xɒmð̩]1
[xɒmə]1
[ˈkʰɒmm̩]1
[ˈkʰɒmə]1
[ˈkʰɒməð]1
kompasretningerne, n.
|kɔm.ˈpas.rɛt.nenˀg.ər.nə| R = 0,0
Pronunciations
/kʰɒmˈpʰæsʁætneŋˀɐnə/
#
1/1
kompasrosen, n.
|kɔm.ˈpas.roːs.ən| R = 4,5
Pronunciations
/kʰɒmˈpʰæsʁoːsn̩/
#
2/4
[kʰɔmˈpʰæsʁoːsn̩]2
kompasset, n.
|kɔm.ˈpas.əd| R = 28,6
Pronunciations
/kʰɒmˈpʰæsð̩/
#
0/1
[kʰɔmˈpʰæsə̥]1
komplet, adj.
|kɔm.ˈplɛt| R = 0,0
Pronunciations
/kʰɒmˈpʰlɛt/
#
1/1
kompromis, n.
|kɔm.pro.ˈmi| R = 37,5
Pronunciations
/kʰɒmpʰʁoˈmi/
#
0/1
[kʰɒ̃pʰʁ̝ɔˈmi]1
koordinatsystem, n.
|ko.ɔr.di.ˈnaːˀt.sy.steːˀm| R = 5,6
Pronunciations
/kʰoɒtiˈnæːˀtsysteːˀm/
#
0/1
[kʰɒtiˈnæːˀtsysteːˀm]1
kornmarken, n.
|ˈkorn.mar.kən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰoɐ̯nmaːkŋ̩/
#
1/1
kornmarker, n.
|ˈkorn.mar.kər| R = 6,9
Pronunciations
/ˈkʰoɐ̯nmaːkɐ/
#
15/29
[ˈkʰoɐ̯nmaːɣɐ]9
[kʰɔnmaɣɐ]1
[ˈkʰoɐ̯nmaɣɐ]1
[ˈkʰoɐ̯nmaʁkɐ]1
[ˈkʰoɐ̯nmaːɣa]1
[ˈxoɐ̯nmaːɣɐ]1
kornmarkerne, n.
|ˈkorn.mar.kər.nə| R = 9,1
Pronunciations
/ˈkʰoɐ̯nmaːkɐnə/
#
0/2
[ˈkʰoɐ̯nmaːɣɐnɐ]1
[ˈkʰoɐ̯nmaːɣɐnə]1
korrekt, adj.
|ko.ˈrɛkt| R = 16,7
Pronunciations
/kʰoˈʁækt/
#
0/2
[kʰoˈʁ̞ækts]1
[kʰɒˈʁækts]1
korrekt, adj.
|kɔ.ˈrɛkt| R = 16,7
Pronunciations
/kʰɒˈʁækt/
#
1/2
[kʰɔˈʁækts]1
kors, n.
|kɔrs| R = 8,3
Pronunciations
/ˈkʰɒːs/
#
2/3
[ˈkʰɒs]1
korsarm, n.
|ˈkɔrs.arˀm| R = 12,5
Pronunciations
/ˈkʰɒːsaːˀm/
#
0/1
[ˈkʰɒsaːˀm]1
korset, n.
|ˈkɔr.səd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰɒːsð̩/
#
3/3
korsets, n.
|ˈkɔr.səds| R = 16,7
Pronunciations
/ˈkʰɒːsð̩s/
#
0/3
[ˈkʰɒsəs]1
[ˈkʰɒːsəs]1
[ˈkʰɒːsəðs]1
kort, adj.
|kɔrt| R = 3,6
Pronunciations
/ˈkʰɒːt/
#
6/7
[ˈkʰɒː]1
kort, n.
|kɔrt| R = 2,0
Pronunciations
/ˈkʰɒːt/
#
18/37
[ˈkʰɒːts]15
[ˈkʰɒːθ]2
[ˈkʰɒː]1
[ˈkʰɒːˀts]1
kortafsnittet, n.
|ˈkɔrt.av.snit.əd| R = 9,1
Pronunciations
/ˈkʰɒːtaʊ̯snitð̩/
#
0/1
[ˈkʰɒːtsˈaʊ̯snitə]1
korte, adj.
|ˈkɔr.tə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰɒːtə/
#
0/1
[ˈkʰɒːtɪ]1
korteste, adj.
|ˈkɔr.tə.stə| R = 12,5
Pronunciations
/ˈkʰɒːtəstə/
#
0/2
[ˈkʰɒːɾəstə]1
[ˈkʰɒːɾəstɛ]1
kortet, n.
|ˈkɔr.təd| R = 18,9
Pronunciations
/ˈkʰɒːtð̩/
#
13/37
[ˈkʰɒːtə]8
[ˈkʰɒːɹð̩]3
[ˈkʰɒːɾð̩]3
[ˈxɒːtə]2
[ˈkʰɒːɹə]1
[ˈkʰɒːɹ̝̩]1
[ˈkʰɒːɾð]1
[ˈkʰɒːɾə]1
[ˈkʰɒːɾə̥]1
[ˈxɒːtð̩]1
[ˈxɒːɾ]1
[ˈxɒːɾə]1
kortets, n.
|ˈkɔr.təds| R = 12,5
Pronunciations
/ˈkʰɒːtð̩s/
#
2/4
[ˈkʰɒːtəs]1
[ˈkʰɒːɹəs]1
koster, v.
|ˈkɔs.tər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰɒstɐ/
#
0/1
[kʰɒstɐ]1
krav, n.
|kraːˀv| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰʁaʊ̯ˀ/
#
0/1
[ˈkʰʁaːˀʊ̯]1
krokodille, n.
|kro.go.ˈdil.ə| R = 34,9
Pronunciations
/kʰʁokoˈtilə/
#
0/7
[kʰʁɔɣəˈtilɪ]2
[kʰʁokəˈtilə]1
[kʰʁoɣˈtɪl]1
[kʰʁɔɣəˈtill̩]1
[kʰʁɔɣəˈtilə]1
[kʰʁʊˈtɪlɪ]1
krokodillen, n.
|kro.go.ˈdil.ən| R = 33,3
Pronunciations
/kʰʁokoˈtiln̩/
#
0/3
[kʰʁoɣəˈtɪnn̩]1
[kʰʁoɪ̯ˈtiln̩]1
[kʰʁɔɣəˈtiln̩]1
krokodiller, n.
|kro.go.ˈdil.ər| R = 22,9
Pronunciations
/kʰʁokoˈtilɐ/
#
0/17
[kʰʁoɣoˈtilɐ]4
[kʰʁoɣʊˈtilɐ]3
[kʰʁoɣˈtilɐ]2
[kʰʁokəˈtilɐ]1
[kʰʁoɣəˈtilɐ]1
[kʰʁɔkəˈtɪlɐ]1
[kʰʁɔkʊˈtilɒ]1
[kʰʁɔxəˈtɪlɐ]1
[kʰʁɔɣoˈtilʊ]1
[kʰʁɔɣʊˈtilɐ]1
[xʁoɣəˈtilɐ]1
krokodillerne, n.
|kro.go.ˈdil.ər.nə| R = 21,2
Pronunciations
/kʰʁokoˈtilɐnə/
#
0/9
[kʰʁokʊˈtilɐnɐ]1
[kʰʁoɣoˈtilɐnə]1
[kʰʁoɣəˈtilɐn]1
[kʰʁoɣəˈtilənə]1
[kʰʁoɣɪˈtilɐnə]1
[kʰʁoɣɪˈtɪlɐnə]1
[kʰʁoɣʊˈtilɐnə]1
[kʰʁɔɣoˈtilɐnə]1
[kʰʁʊɣˈtiln̩]1
kryds, n.
|krys| R = 5,1
Pronunciations
/ˈkʰʁys/
#
25/34
[ˈkʰʁʏs]6
[kʰʁys]2
[ˈkʰʁøs]1
krydse, v.
|ˈkrys.ə| R = 6,7
Pronunciations
/ˈkʰʁysə/
#
1/3
[kʰʁys]1
[kʰʁysə]1
krydser, v.
|ˈkrys.ər| R = 6,7
Pronunciations
/ˈkʰʁysɐ/
#
6/12
[ˈkʰʁyzɐ]2
[ˈkʰʁyzə]2
[kʰʁysɐ]1
[ˈkʰʁysə]1
krydset, n.
|ˈkrys.əd| R = 6,2
Pronunciations
/ˈkʰʁysð̩/
#
10/13
[ˈkʰʁysə]1
[ˈkʰʁœsð̩]1
[ˈkʰʁʏsə]1
krystalklar, adj.
|kry.ˈstalˀ.ˈklaːˀr| R = 7,7
Pronunciations
/kʰʁyˈstælˀkʰlaːˀ/
#
0/1
[kʰʁʏˈstælˀkʰlaːˀ]1
kugler, n.
|ˈkuːl.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰuːlɐ/
#
1/1
kulmine, n.
|ˈkol.miːn.ə| R = 2,5
Pronunciations
/ˈkʰɔlmiːnə/
#
8/10
[ˈkʰɔlmin]1
[ˈkʰɔlmiːnɛ]1
kulminen, n.
|ˈkol.miːn.ən| R = 9,3
Pronunciations
/ˈkʰɔlmiːnn̩/
#
16/35
[ˈkʰɔlmiːn̩]7
[ˈkʰɔlmin]3
[ˈkʰɔlmɪːnn̩]3
[ˈkʰɔlminn̩]2
[ˈkʰɔlmin̩]1
[ˈkʰɔlmiːnɪn]1
[ˈkʰɔlmɪn]1
[ˈkʰɔnmin̩]1
kulminerne, n.
|ˈkol.miːn.ər.nə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰɔlmiːnɐnə/
#
2/2
kun, adv.
|kon| R = 8,3
Pronunciations
/ˈkʰɔn/
#
9/16
[kʰɔn]3
[ˈkʰon]2
[ˈkʰɔm]1
[ˈkʰɔŋ]1
kunne, v.
|ˈkun.ə| R = 55,2
Pronunciations
/ˈkʰunə/
#
1/29
[kʰu]12
[kʰʊ]3
[kʰun̩]2
[kəə]1
[kʊ]1
[kʰ]1
[kʰunn̩]1
[kʰu̥]1
[kʰw]1
[xu]1
[ɣu]1
[ˈkʰu]1
[ˈkʰun]1
[ˈxu]1
kunnet, v.
|ˈkun.əd| R = 50,0
Pronunciations
/ˈkʰunð̩/
#
0/1
[kʰu]1
kurs, n.
|kurˀs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰuɐ̯ˀs/
#
1/1
kurve, n.
|ˈkur.və| R = 20,0
Pronunciations
/ˈkʰuɐ̯və/
#
0/3
[ˈkʰuɐ̯wə]3
kurven, n.
|ˈkur.vən| R = 20,0
Pronunciations
/ˈkʰuɐ̯vn̩/
#
0/1
[ˈkʰuɐ̯wn̩]1
kvadrat, n.
|kva.ˈdraːˀt| R = 7,4
Pronunciations
/kʰvæˈtʁaːˀt/
#
2/18
[kʰvəˈtʁaːˀt]6
[kʰvæˈtʁaːˀts]5
[kʰvɐˈtʁaːˀt]3
[kʰvɐˈð̝ʁaːˀt]1
[kʰvəˈtʁaːˀts]1
kvadraten, n.
|kva.ˈdraːˀt.ən| R = 13,3
Pronunciations
/kʰvæˈtʁaːˀtn̩/
#
0/3
[kʰvəˈtʁaːˀn̩]1
[kʰvəˈtʁaːˀtn̩]1
[kʰvɛˈtʁaːˀtn̩]1
kvadratens, n.
|kva.ˈdraːˀt.əns| R = 0,0
Pronunciations
/kʰvæˈtʁaːˀtn̩s/
#
1/1
kvadrater, n.
|kva.ˈdraːˀt.ər| R = 0,0
Pronunciations
/kʰvæˈtʁaːˀtɐ/
#
1/1
kvadratet, n.
|kva.ˈdraːˀt.əd| R = 20,0
Pronunciations
/kʰvæˈtʁaːˀtð̩/
#
0/2
[kʰvəˈtʁaːˀtə]1
[kʰvəˈtʁaːˀɾð̩]1
kvadratisk, adj.
|kva.ˈdraːˀt.isk| R = 25,0
Pronunciations
/kʰvæˈtʁaːˀtisk/
#
0/1
[kʰvɐˈtʁaːˀɾɪsk]1
kvadratiske, adj.
|kva.ˈdraːˀt.is.kə| R = 0,0
Pronunciations
/kʰvæˈtʁaːˀtiskə/
#
0/1
[kʰvæˈtʁaːˀtsiskə]1
kvarteret, n.
|kvar.ˈteːˀr.əd| R = 22,2
Pronunciations
/kʰvaˈtseːˀɐð/
#
0/1
[kʰvæˈtseɐ̯ˀð̩]1
kvistvindue, n.
|ˈkvest.ven.du| R = 5,0
Pronunciations
/ˈkʰvestventu/
#
1/2
[ˈkʰvestventʊ]1
kvistvinduet, n.
|ˈkvest.ven.duːˀ.əd| R = 15,4
Pronunciations
/ˈkʰvestventuːˀð̩/
#
0/1
[ˈkʰvestventuðˀ]1
kvæg, n.
|kvɛːˀg| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰvɛːˀ/
#
23/33
[ˈkʰvɛɪ̯ˀ]4
[ˈkʰvɛːˀɪ̯]4
[ˈkʰvɛːçˀ]2
kvæget, n.
|ˈkvɛːˀg.əd| R = 6,7
Pronunciations
/ˈkʰvɛːˀð̩/
#
4/5
[ˈkʰvɛðˀ]1
kvægindhegningen, n.
|ˈkvɛːg.en.hajˀ.nenˀg.ən| R = 18,8
Pronunciations
/ˈkʰvɛːɪ̯enhaɪ̯ˀneŋˀŋ̩/
#
0/1
[ˈkʰvɛenɦaɪ̯ˀneŋŋ̩]1
kysten, n.
|ˈkøs.tən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰøstn̩/
#
1/1
kæmpebue, n.
|ˈkɛm.pə.buː.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰɛmpəpuːu/
#
0/1
[ˈkʰɛmpəˈpuːʏ]1
købet, n.
|ˈkøːˀb.əd| R = 16,7
Pronunciations
/ˈkʰøːˀpð̩/
#
0/1
[ˈkʰøːˀð̩]1
købmand, n.
|ˈkø.manˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰømænˀ/
#
1/1
købmanden, n.
|ˈkø.manˀ.ən| R = 1,0
Pronunciations
/ˈkʰømænˀn̩/
#
13/14
[ˈkʰømænˀ]1
købmanden, n.
|ˈkøb.manˀ.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈkʰøpmænˀn̩/
#
4/4
køre, v.
|ˈkøːr.ə| R = 29,2
Pronunciations
/ˈkʰøːɐ/
#
1/6
[kʰøɐ̯]3
[kʰøɐ]1
[kʰøːɐ]1
kører, v.
|ˈkøːr.ər| R = 23,9
Pronunciations
/ˈkʰøːɐ/
#
1/23
[kʰøɐ̯]8
[kʰøːɐ]7
[kʰøɐ]3
[kʰøː]2
[kʰøːæ]1
[kʰøːɐ̯]1
kørt, v.
|kørˀt| R = 10,0
Pronunciations
/ˈkʰøɐ̯ˀt/
#
0/2
[kʰøɐ̯t]1
[ˈkʰøɐ̯ˀts]1
lad, v.
|lad| R = 41,7
Pronunciations
/ˈlæð/
#
0/8
[læ]6
[ˈlæ]1
[∅]1
lade, v.
|ˈlaːd.ə| R = 50,0
Pronunciations
/ˈlæːð̩/
#
0/2
[læ]2
lader, v.
|ˈlaːd.ər| R = 60,0
Pronunciations
/ˈlæːðɐ/
#
0/1
[læ]1
lagde, v.
|ˈlaːg.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈlæːɪ/
#
0/1
[ˈlæː]1
lagt, v.
|lakt| R = 4,2
Pronunciations
/ˈlakt/
#
3/12
[ˈlakts]3
[lak]2
[lakt]2
[lakts]2
land, n.
|lanˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlænˀ/
#
2/2
landet, n.
|ˈlanˀ.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlænˀð̩/
#
1/1
landskab, n.
|ˈlan.skaːˀb| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlænskæːˀp/
#
2/2
landskabet, n.
|ˈlan.skaːˀb.əd| R = 5,0
Pronunciations
/ˈlænskæːˀpð̩/
#
1/2
[ˈlænskæːˀβð̩]1
landskabsgenstand, n.
|ˈlan.skaːbs.gɛn.stanˀ| R = 5,9
Pronunciations
/ˈlænskæːpskɛnstænˀ/
#
0/1
[ˈlænskæpskɛnstænˀ]1
lang, adj.
|lanˀg| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlaŋˀ/
#
6/7
[ˈlaŋˀt]1
lange, adj.
|ˈlang.ə| R = 11,1
Pronunciations
/ˈlaŋə/
#
1/9
[ˈlaŋŋ̩]2
[ˈlaŋɛ]2
[ˈlaŋɪ]2
[ˈlaŋ̩]2
langs, adv.
|lanˀgs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlaŋˀs/
#
23/23
langs, prp.
|lanˀgs| R = 1,1
Pronunciations
/ˈlaŋˀs/
#
17/18
[ˈlaŋs]1
langside, n.
|ˈlang.siːd.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlaŋsiːð̩/
#
2/2
langt, adj.
|lanˀgt| R = 6,0
Pronunciations
/ˈlaŋˀt/
#
41/77
[ˈlaŋˀ]23
[ˈlaŋˀts]13
lastbil, n.
|ˈlast.biːˀl| R = 8,3
Pronunciations
/ˈlæstpiːˀl/
#
21/64
[ˈlæspiːˀl]37
[ˈlæspiːˀ]3
[ˈlæspil]1
[ˈlæspiːˀl̥]1
[ˈlæstspiːˀl]1
lastbilen, n.
|ˈlast.biːˀl.ən| R = 6,7
Pronunciations
/ˈlæstpiːˀln̩/
#
4/9
[ˈlæspiːˀln̩]4
[ˈlæspiːˀnn̩]1
lastbilerne, n.
|ˈlast.biːˀl.ər.nə| R = 8,3
Pronunciations
/ˈlæstpiːˀlɐnə/
#
0/1
[ˈlæspiːˀlænə]1
lastbils, n.
|ˈlast.biːˀls| R = 40,0
Pronunciations
/ˈlæstpiːˀls/
#
0/1
[ˈlæsβils]1
lave, v.
|ˈlaːv.ə| R = 23,1
Pronunciations
/ˈlæːʊ/
#
6/13
[læʊ]2
[læʊ̯]2
[æʊ̯]1
[ˈlæʊ]1
[ˈlæʊ̯]1
laver, v.
|ˈlaːv.ər| R = 10,5
Pronunciations
/ˈlæːʊ̯ɐ/
#
17/38
[ˈlæʊ̯ɐ]12
[læʊ̯ɐ]3
[læːʊ̯ɐ]3
[læʊ̯ə]1
[læʊ̯̞ɐ]1
[ˈlæːʊ]1
lavere, adj.
|ˈlaːv.ər.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlæːʊ̯ɐɐ/
#
0/1
[ˈlæːvɐɐ]1
lavet, v.
|ˈlaːv.əd| R = 31,4
Pronunciations
/ˈlæːʊ̯ð̩/
#
0/7
[ˈlæːð̩]5
[læð]1
[ˈlæð]1
led, n.
|led| R = 0,0
Pronunciations
/ˈleð/
#
6/6
legeplads, n.
|ˈlaj.ə.plas| R = 16,1
Pronunciations
/ˈlaɪ̯ɪpʰlæs/
#
0/14
[ˈlaɪpʰlæs]8
[ˈlaːɪ̯pʰlæs]3
[ˈlaːɪpʰlæs]1
[ˈlæɪ̯əpʰlæs]1
[ˈlæɪ̯ɪpʰlæs]1
legepladsen, n.
|ˈlaj.ə.plas.ən| R = 11,8
Pronunciations
/ˈlaɪ̯ɪpʰlæsn̩/
#
0/17
[ˈlaɪpʰlæsn̩]10
[ˈlaːɪpʰlæsn̩]2
[laɪpʰlæsn̩]1
[laɪˈpʰlæsn̩]1
[ˈlaɪ̯pʰlæsn̩]1
[ˈlaːɪ̯pʰlæsn̩]1
[ˈlæɪ̯ɪpʰlæsn̩]1
leger, v.
|ˈlaj.ər| R = 25,0
Pronunciations
/ˈlaɪ̯ɐ/
#
0/1
[ˈlaːɐ]1
lejr, n.
|ˈlajˀ.ər| R = 5,8
Pronunciations
/ˈlaɪ̯ˀɐ/
#
17/24
[ˈlæɪ̯ˀɐ]3
[ˈlaːˀa]2
[ˈlaɪ̯ˀ]1
[ˈlaɪ̯ˀɪ]1
lerhytte, n.
|ˈler.hyt.ə| R = 3,4
Pronunciations
/ˈleɐ̯hytə/
#
7/21
[ˈleɐ̯ɦytə]3
[ˈleɐ̯ɦytʏ]3
[ˈleɐ̯hytʏ]1
[ˈleɐ̯hyɹə]1
[ˈleɐ̯ɦyty]1
[ˈleɐ̯ɦyɾʏ]1
[ˈleɐ̯ɦʏt]1
[ˈleɐ̯ɦʏtə]1
[ˈleɐ̯ˈhytʏ]1
[ˈleɐ̯ˈɦytə]1
lerhytten, n.
|ˈler.hyt.ən| R = 8,6
Pronunciations
/ˈleɐ̯hytn̩/
#
1/5
[ˈleɐ̯ɦytn̩]2
[ˈleɐ̯ɦʏtn̩]1
[ˈlɛːɦytn̩]1
let, adj.
|lɛt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlɛt/
#
5/6
[ˈlɛts]1
let, adv.
|lɛt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlɛt/
#
3/4
[ˈlɛts]1
lettere, adj.
|ˈlɛt.ər.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlɛtɐɐ/
#
1/1
letteste, adj.
|ˈlɛt.ə.stə| R = 8,6
Pronunciations
/ˈlɛtəstə/
#
0/5
[ˈlɛtɪstə]2
[ˈlɛt͡zɪstə]1
[ˈlɛɾəstə]1
[ˈlɛɾəstə̥]1
lidt, adj.
|let| R = 1,8
Pronunciations
/ˈlet/
#
228/313
[ˈlets]41
[let]26
[ˈle]4
[ˈleθ]3
[le]2
[et]1
[lets]1
[ˈles̞]1
[ˈleɾ]1
[ˈlɛt]1
[ˈlɪt]1
[ˈlɪts]1
[ˈtet]1
[ˈɬet]1
lidt, adv.
|let| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlet/
#
1/1
lige, adj.
|ˈliː.ə| R = 16,3
Pronunciations
/ˈliːi/
#
7/20
[ˈliː]12
[ˈɬiːi]1
lige, adv.
|ˈliː.ə| R = 18,9
Pronunciations
/ˈliːi/
#
167/590
[ˈliː]264
[ˈli]53
[ˈliːə]29
[ˈliːɪ]20
[ˈlii]13
[ˈliːɪ̯ə]6
[li]5
[liː]5
[ˈlɪ]5
[ˈlɪː]5
[ˈliːɛ]2
[ˈlɪːɪ]2
[ˈɬiː]2
[ˈle]1
[ˈliɐ]1
[ˈliːe]1
[ˈliːɪ̯ɪ]1
[ˈliːˀ]1
[ˈli̝ːjɪ]1
[ˈl̝iː]1
[ˈl̝iːɪ]1
[ˈl̥iː]1
[ˈni]1
[ˈniː]1
[∅]1
ligebenet, adj.
|ˈliːj.ə.beːˀn.əd| R = 10,0
Pronunciations
/ˈliːipeːˀnð̩/
#
0/1
[ˈliːpeːˀnð̩]1
ligefrem, adv.
|ˈliː.ə.ˈfrɛmˀ| R = 11,1
Pronunciations
/ˈliːiˈfʁæmˀ/
#
0/2
[ˈliːiˈfamˀ]1
[ˈliːˈfʁæmˀ]1
ligegyldigt, adj.
|ˈliː.ə.gylˀ.dit| R = 45,5
Pronunciations
/ˈliːikylˀtit/
#
0/1
[ˈlikylˀɪ]1
ligeledes, adv.
|ˈliː.ə.leːd.əs| R = 22,2
Pronunciations
/ˈliːileːð̩s/
#
0/1
[ˈliːleːðs]1
ligesom, adv.
|ˈliː.ə.sɔm| R = 39,8
Pronunciations
/ˈliːisɒm/
#
0/28
[ˈlisɒm]9
[ˈlisəm]4
[ˈlizɒm]3
[ˈlizəm]3
[lisɒm]2
[lisəm]1
[lizɒm]1
[ˈisɒm]1
[ˈisəm]1
[ˈlism̩]1
[ˈlisɔm]1
[ˈlizm̩]1
ligesom, conj.
|ˈliː.ə.sɔm| R = 44,4
Pronunciations
/ˈliːisɒm/
#
0/9
[ˈlisɒm]3
[ˈlizəm]2
[lisɪm]1
[ˈlisəm]1
[ˈlizɪm]1
[ˈliɕəm]1
ligeså, adv.
|ˈliː.ə.sɔ| R = 50,0
Pronunciations
/ˈliːisɒ/
#
0/1
[ˈlisə]1
ligge, v.
|ˈlek.ə| R = 22,2
Pronunciations
/ˈlekə/
#
4/36
[ˈlek]14
[ˈleɣə]5
[lek]1
[lekə]1
[ˈleke]1
[ˈlekɪ]1
[ˈlekʰ͡x]1
[ˈlekʰ͡ç]1
[ˈlexə]1
[ˈleç]1
[ˈleɣ]1
[ˈleɣe]1
[ˈleɣi]1
[ˈleɣɪ]1
[ˈleɣ̩]1
liggende, v.
|ˈlek.ə.nə| R = 24,0
Pronunciations
/ˈlekn̩ə/
#
0/5
[ˈleknə]4
[ˈlekŋ̩]1
ligger, v.
|ˈlek.ər| R = 19,5
Pronunciations
/ˈlekɐ/
#
121/569
[ˈleɣɐ]283
[leɣɐ]70
[lekɐ]21
[ˈleɣə]15
[leɣə]7
[ˈlexɐ]6
[ˈlɛɣɐ]4
[leɣæ]3
[leɣɪ]3
[lɛɣɐ]3
[ˈlekæ]3
[ˈleɣ]3
[ˈlɛkɐ]3
[leɣ]2
[ˈleɣæ]2
[ˈleɣɒ]2
[ˈleɣɪ]2
[ˈteɣɐ]2
[lekə]1
[leɐ]1
[leɣa]1
[lɛkɐ]1
[tekɐ]1
[ˈlek]1
[ˈlekə]1
[ˈlexæ]1
[ˈleɣɐħ]1
[ˈleɣɛ]1
[ˈleɣ̥ɛ]1
[ˈneɣɐ]1
[ˈtekɐ]1
[ˈðekɐ]1
ligget, v.
|ˈlek.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlekð̩/
#
0/1
[lekð̩]1
ligne, v.
|ˈliːn.ə| R = 17,1
Pronunciations
/ˈliːnə/
#
1/7
[ˈliːn]3
[ˈlinə]2
[ˈliːn̩]1
lignende, v.
|ˈliːn.ə.nə| R = 6,7
Pronunciations
/ˈliːn̩nə/
#
4/5
[ˈliːnn̩]1
ligner, v.
|ˈliːn.ər| R = 3,3
Pronunciations
/ˈliːnɐ/
#
12/18
[ˈliːnə]3
[ˈlinɐ]2
[ˈɹiːnɐ]1
lilla, adj.
|ˈle.la| R = 0,3
Pronunciations
/ˈlelæ/
#
61/75
[ˈlelæːæ]7
[ˈlelæː]4
[lelæ]1
[ˈlelæːˀ]1
[ˈlelə]1
lille, adj.
|ˈlil.ə| R = 7,4
Pronunciations
/ˈlilə/
#
68/224
[ˈlilɪ]79
[ˈlil̩]21
[ˈlil]17
[lilə]8
[ˈlill̩]8
[ˈlilʏ]4
[ˈlɪl̩]3
[il]1
[lilɪ]1
[ˈli]1
[ˈlile]1
[ˈlilə̥]1
[ˈlilɛ]1
[ˈlilʊ]1
[ˈlilːə]1
[ˈlil̞e]1
[ˈlil̞ə]1
[ˈlɪl]1
[ˈlɪlɪ]1
[ˈlɪlʏ]1
[ˈl̝ilə]1
[ˈl̥ilə]1
[ˈɫɪlʏ]1
lillefinger, n.
|ˈlil.ə.fenˀg.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈliləfeŋˀɐ/
#
0/1
[ˈlilɪfeŋˀɐ]1
linje, n.
|ˈlin.jə| R = 2,4
Pronunciations
/ˈlinjə/
#
27/58
[ˈlinjɪ]23
[ˈlinjɛ]2
[ˈlɪnjɪ]2
[ˈlinjɐ]1
[ˈlinn̩]1
[ˈliɲɪ]1
[ˈl̝ɪnjə]1
linjen, n.
|ˈlin.jən| R = 4,2
Pronunciations
/ˈlinjən/
#
2/4
[ˈlinjn̩]1
[ˈlinjɪn]1
linjer, n.
|ˈlin.jər| R = 5,0
Pronunciations
/ˈlinjɐ/
#
6/8
[ˈliɲjɐ]1
[ˈlɪnjɐ]1
lister, v.
|ˈles.tər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlestɐ/
#
1/1
lodret, adj.
|ˈlɔd.rɛt| R = 5,3
Pronunciations
/ˈlɒðʁæt/
#
6/19
[ˈlɒðʁat]10
[ˈlɒðɒt]1
[ˈlɒðʁ̥ḁt̥]1
[ˈlɒʁæt]1
lodrette, adj.
|ˈlɔd.rɛt.ə| R = 5,4
Pronunciations
/ˈlɒðʁætə/
#
4/8
[ˈlɒðʁatɐ]1
[ˈlɒðʁaɾə]1
[ˈlɒðʁæt]1
[ˈlɒðʁæɾə]1
loft, n.
|lɔft| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlɒft/
#
1/1
loftet, n.
|ˈlɔf.təd| R = 10,0
Pronunciations
/ˈlɒftð̩/
#
2/4
[ˈlɒftə]2
loftsetagen, n.
|ˈlɔfts.e.taːˀ.sjən| R = 7,7
Pronunciations
/ˈlɒftsetsæːˀɕən/
#
0/1
[ˈlɒftsetsæːˀɕn̩]1
logikken, n.
|lo.ˈgik.ən| R = 0,0
Pronunciations
/loˈkikŋ̩/
#
1/1
lokaliseret, v.
|lo.ka.li.ˈseːˀr.əd| R = 4,2
Pronunciations
/lokʰæliˈseːˀɐð/
#
1/2
[lokʰæliˈseɐ̯ˀð̩]1
lov, n.
|lɔv| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlɒʊ̯/
#
1/1
lutter, adj.
|ˈlut.ər| R = 25,0
Pronunciations
/ˈlutɐ/
#
0/1
[ˈluɾɐ]1
lyder, v.
|ˈlyːˀd.ər| R = 13,3
Pronunciations
/ˈlyðˀɐ/
#
5/9
[lʏðɐ]1
[ˈlyðˀ]1
[ˈlyðˀə]1
[ˈlʏð]1
lykkedes, v.
|ˈløk.əd.əs| R = 16,7
Pronunciations
/ˈløkð̩ð̩s/
#
0/1
[ˈløkð̩s]1
lys, n.
|lyːˀs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlyːˀs/
#
1/1
lyseblå, adj.
|ˈlys.ə.blɔːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlysəplɔːˀ/
#
1/1
lysegrønne, adj.
|ˈlys.ə.grœn.ə| R = 8,9
Pronunciations
/ˈlysəkʁɶnə/
#
2/5
[ˈlyskʁɶn]1
[ˈlysəkʁɶn]1
[ˈlysəkʁɶnn̩]1
lyskryds, n.
|ˈlys.krys| R = 6,1
Pronunciations
/ˈlyskʰʁys/
#
7/14
[ˈlyskʰʁʏs]4
[ˈlyskʁys]1
[ˈlysˈkʰʁys]1
[ˈlysˈkʰʁʏs]1
lyskrydset, n.
|ˈlys.krys.əd| R = 12,5
Pronunciations
/ˈlyskʰʁysð̩/
#
2/14
[ˈlyskʰʁysə]3
[ˈlysˈkʰʁysð̩]3
[ˈlyskʁysə]1
[ˈlyskʁʏsə]1
[ˈlyskʰʁyzð̩]1
[ˈlyskʰʁʏsð̩]1
[ˈlyskʰʁʏsə]1
[ˈlysˈkʰʁʏsə]1
lyskurv, n.
|ˈlys.kurˀv| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlyskʰuɐ̯ˀw/
#
2/2
lyskurven, n.
|ˈlys.kurˀ.vən| R = 11,1
Pronunciations
/ˈlyskʰuɐ̯ˀvn̩/
#
0/2
[ˈlyskʰuɐ̯ˀwn̩]2
lysregulerede, adj.
|ˈlys.re.gu.leːˀr.əd.ə| R = 7,7
Pronunciations
/ˈlysʁækuleːˀɐð̩/
#
0/4
[ˈlysʁækuleːˀɐðə]1
[ˈlysʁæɣuleɐ̯ˀɐð̩]1
[ˈlysʁæɣuleːˀɐð]1
[ˈlysʁæɣuleːˀɐðə]1
lysreguleret, adj.
|ˈlys.re.gu.leːˀr.əd| R = 12,8
Pronunciations
/ˈlysʁækuleːˀɐð/
#
0/3
[ˈlysʁækuleɐ̯ˀð̩]2
[ˈlysʁæɣuleɐ̯ˀð]1
lyssignalerne, n.
|ˈlys.si.naːˀl.ər.nə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlyssinæːˀlɐnə/
#
1/1
, v.
|lɔːˀ| R = 4,5
Pronunciations
/ˈlɔːˀ/
#
10/11
[lɔ]1
låst, v.
|lɔːˀst| R = 50,0
Pronunciations
/ˈlɔːˀst/
#
0/1
[lɔs]1
lægge, v.
|ˈlɛk.ə| R = 17,5
Pronunciations
/ˈlɛkə/
#
0/10
[lɛk]3
[lɛkə]2
[ˈlɛɣə]2
[ˈlek]1
[ˈlɛkɛ]1
[ˈlɛɣɪ]1
lægger, v.
|ˈlɛk.ər| R = 20,3
Pronunciations
/ˈlɛkɐ/
#
12/80
[ˈlɛɣɐ]42
[lɛɣɐ]11
[ˈleɣɐ]7
[lɛkɐ]3
[ˈlɛxɐ]2
[leɣɐ]1
[ˈlexɐ]1
[ˈleçɐ]1
længden, n.
|ˈlɛnˀg.dən| R = 33,3
Pronunciations
/ˈlɛŋˀtn̩/
#
0/1
[ˈlɛŋˀkŋ̩]1
længe, adv.
|ˈlɛng.ə| R = 12,5
Pronunciations
/ˈlɛŋə/
#
1/2
[ˈlɛŋ]1
længere, adj.
|ˈlɛng.ər.ə| R = 13,3
Pronunciations
/ˈlɛŋɐɐ/
#
3/9
[ˈlɛŋɐ]6
længere, adv.
|ˈlɛng.ər.ə| R = 11,3
Pronunciations
/ˈlɛŋɐɐ/
#
28/62
[ˈlɛŋɐ]32
[lɛŋɐ]1
[ˈlɛ̃ɐ]1
længst, adj.
|ˈlɛnˀgst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlɛŋˀst/
#
0/1
[ˈlɛŋˀsts]1
længst, adv.
|ˈlɛnˀgst| R = 8,3
Pronunciations
/ˈlɛŋˀst/
#
1/4
[ˈlɛŋˀs]2
[ˈlɛŋˀsts]1
længste, adj.
|ˈlɛnˀg.stə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈlɛŋˀstə/
#
7/10
[ˈleŋˀstə]2
[ˈlɛŋˀstɐ]1
løber, v.
|ˈløːˀb.ər| R = 30,6
Pronunciations
/ˈløːˀpɐ/
#
0/6
[løʊ̯ɐ]3
[løpɐ]2
[løːpɐ]1
løbet, v.
|ˈløːb.əd| R = 20,0
Pronunciations
/ˈløːpð̩/
#
0/1
[løːʊ̯ð̩]1
løst, adj.
|løːˀst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈløːˀst/
#
0/2
[ˈløːˀsts]2
løvepark, n.
|ˈløːv.ə.park| R = 4,7
Pronunciations
/ˈløːʊpʰaːk/
#
2/16
[ˈløːʊpʰaːkʰ]6
[ˈløːʊpʰax]2
[ˈløʊpʰaːk]1
[ˈløːvəpʰaːk]1
[ˈløːvəˈpʰaːkʰ͡x]1
[ˈløːʊpʰaːx]1
[ˈløːˈvœˈpʰaːkʰ]1
[ˈløːˈvəˈpʰaːkʰ͡x]1
løveparken, n.
|ˈløːv.ə.par.kən| R = 6,9
Pronunciations
/ˈløːʊpʰaːkŋ̩/
#
10/16
[ˈløʊ̯pʰakŋ̩]1
[ˈløʊ̯pʰaːkŋ̩]1
[ˈløːʊpʰakŋ̩]1
[ˈløːʊpʰaːŋ̩]1
[ˈløːʊpʰ̞aŋ̩]1
[ˈløːʊˈpʰaːkŋ̩]1
løver, n.
|ˈløːv.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈløːʊ̯ɐ/
#
0/1
[ˈløːv̝ɐ]1
man, pron.
|man| R = 26,1
Pronunciations
/ˈmæn/
#
0/249
[mæn]104
[mæŋ]26
[mən]18
[mæ̃]17
[mɐn]16
[mn̩]13
[mə̃]11
[m̩]11
[mŋ̩]8
[m]3
[maŋ]3
[mɐ̃]3
[mã]2
[mɐ]2
[mə]2
[man]1
[mæ]1
[mæn̞]1
[mɐm]1
[mɐŋ]1
[məm]1
[mɪŋ]1
[m̞ɛn]1
[n]1
[ŋ̩]1
mange, adj.
|ˈmang.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈmaŋə/
#
0/2
[ˈmaŋ̩]2
manglede, v.
|ˈmang.ləd.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈmaŋlð̩ð̩/
#
0/2
[ˈmaŋlð̩]2
mangler, v.
|ˈmang.lər| R = 3,3
Pronunciations
/ˈmaŋlɐ/
#
5/6
[ˈmaŋnɐ]1
marker, n.
|ˈmar.kər| R = 6,4
Pronunciations
/ˈmaːkɐ/
#
19/28
[ˈmaːɣɐ]8
[ˈmaːkɐ̥]1
markeret, v.
|mar.ˈkeːˀr.əd| R = 12,5
Pronunciations
/maˈkʰeːˀɐð/
#
0/1
[maˈkʰeɐ̯ˀð̩]1
markeringer, n.
|mar.ˈkeːˀr.eng.ər| R = 3,7
Pronunciations
/maˈkʰeɐ̯ˀeŋɐ/
#
2/3
[mɐˈkʰeɐ̯ˀeŋɐ]1
markise, n.
|mar.ˈkiːs.ə| R = 23,8
Pronunciations
/maˈkʰiːsə/
#
1/3
[mɐˈkʰiːzə]1
[məˈkʰizɪ]1
markisen, n.
|mar.ˈkiːs.ən| R = 0,0
Pronunciations
/maˈkʰiːsn̩/
#
1/1
masse, n.
|ˈmas.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmæsə/
#
1/1
mave, n.
|ˈmaːv.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈmæːʊ/
#
0/1
[ˈmæːo]1
med, adv.
|mɛd| R = 22,2
Pronunciations
/ˈmɛð/
#
6/24
[ˈmɛ]13
[mɛ]3
[mɛð]2
med, prp.
|mɛd| R = 30,8
Pronunciations
/ˈmɛð/
#
17/367
[mɛ]257
[mɛð]41
[mə]14
[ˈmɛ]11
[me]5
[mɪ]5
[m̩]3
[m]1
[með]1
[mæ]1
[mɐ]1
[mɒ]1
[məð̝]1
[mɛːˀ]1
[mɜ]1
[m̞ə]1
[m̥ə̥]1
[m̥ɛ]1
[ˈmeðˀ]1
[ˈmɛː]1
[ˈm̞ɛð]1
meget, adj.
|ˈmaj.əd| R = 37,1
Pronunciations
/ˈmaɪ̯ð̩/
#
0/87
[ˈmaːð̩]32
[ˈmað̩]13
[ˈmað]10
[ˈmaːð]7
[ˈmæð̩]4
[ˈmaɪ]2
[ˈmaː]2
[ˈmaːɪ̯]2
[ˈmæð]2
[ˈmæːð]2
[ma]1
[mað̩]1
[ˈma]1
[ˈmaðð̩]1
[ˈmaðˀ]1
[ˈmaɪ̯]1
[ˈmaːað]1
[ˈmaːð̞]1
[ˈmæɪ]1
[ˈmæɪ̯ð̩]1
[ˈmæːð̩]1
mellem, prp.
|ˈmɛlˀ.əm| R = 6,6
Pronunciations
/ˈmɛlˀm̩/
#
82/118
[mɛlˀm̩]8
[ˈmɛlm̩]5
[ˈmɛmˀm̩]5
[ˈmɛlˀm]4
[ˈmɛmˀ]3
[mɛlm̩]2
[mɛlˀm]1
[mɛm]1
[mɛm̩]1
[mɪm̞]1
[ˈmelˀm̩]1
[ˈmelˀn̩]1
[ˈmɛm]1
[ˈmɛmˀ̩]1
[ˈmɛm̩]1
mellemrum, n.
|ˈmɛl.əm.romˀ| R = 6,3
Pronunciations
/ˈmɛlm̩ʁɔmˀ/
#
1/2
[ˈmɛm̩ʁɔmˀ]1
mellemrummene, n.
|ˈmɛl.əm.romˀ.ə.nə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmɛlm̩ʁɔmˀm̩nə/
#
1/1
men, conj.
|mɛn| R = 19,5
Pronunciations
/ˈmɛn/
#
1/537
[mɛn]334
[m̩]59
[mɛ̃]28
[m]24
[mn̩]21
[mən]13
[mɪn]13
[mə̃]5
[mɛ]4
[men]3
[mɛnˀ]3
[∅]3
[me]2
[n̩]2
[ɛn]2
[mj]1
[mn]1
[mæ̃]1
[mə]1
[mɛɲ]1
[mɪ̃]1
[mˀm̩]1
[m̞ən]1
[m̞ɛ]1
[m̞ɛn]1
[nʊ]1
[p]1
[pɛn]1
[ɐ̯m]1
[ə]1
[əm]1
[ə̃]1
[ɛm]1
[ɛ̃]1
[ˈm]1
mener, v.
|ˈmeːˀn.ər| R = 16,7
Pronunciations
/ˈmeːˀnɐ/
#
4/12
[menɐ]4
[menə]1
[meːnɐ]1
[meːˀnɐ]1
[mẽːˀɐ]1
mening, n.
|ˈmeːn.eng| R = 8,3
Pronunciations
/ˈmeːneŋ/
#
3/4
[ˈmeːn̩]1
mens, conj.
|mɛnˀs| R = 8,9
Pronunciations
/ˈmɛnˀs/
#
6/9
[mɛns]2
[ˈmɛnʑ̞]1
mente, v.
|ˈmeːn.tə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈmeːntə/
#
0/1
[ˈmeːnt]1
mere, adj.
|ˈmeːr.ə| R = 15,0
Pronunciations
/ˈmeːɐ/
#
14/30
[ˈmeɐ]6
[ˈmeɐ̯]2
[ˈmeɐ̯ˀ]2
[meɐ]1
[ˈmeɐ̯ɪ]1
[ˈmeː]1
[ˈmeːɐ̯]1
[ˈmeːɒ]1
[ˈmeːə]1
mest, adj.
|meːˀst| R = 4,2
Pronunciations
/ˈmeːˀst/
#
8/12
[ˈmeːˀs]3
[ˈmeːˀsts]1
meter, n.
|ˈmeːˀt.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmeːˀtɐ/
#
1/1
meters, n.
|ˈmeːˀt.ərs| R = 28,6
Pronunciations
/ˈmeːˀtɐs/
#
0/1
[metɐs]1
mexicaner, n.
|mɛk.si.ˈkaːˀn.ər| R = 7,6
Pronunciations
/mɛksiˈkʰæːˀnɐ/
#
1/6
[mɛxsiˈkʰæːˀnɐ]3
[meksɪˈkʰæːˀnɐ]1
[mɛksɪˈkʰæːˀnɐ]1
midt, adv.
|met| R = 1,9
Pronunciations
/ˈmet/
#
55/87
[ˈmets]27
[ˈmeɾ]3
[ˈmez]1
[ˈmeɹ]1
midte, n.
|ˈmet.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmetə/
#
1/1
midten, n.
|ˈmet.ən| R = 0,5
Pronunciations
/ˈmetn̩/
#
50/52
[ˈmeːtn̩]1
[ˈmɛtn̩]1
midterakse, n.
|ˈmet.ər.ak.sə| R = 12,5
Pronunciations
/ˈmetɐaksə/
#
0/1
[ˈmeɾɐaksɪ]1
midteraksen, n.
|ˈmet.ər.ak.sən| R = 25,0
Pronunciations
/ˈmetɐaksn̩/
#
0/1
[ˈmeɾɐaɣsn̩]1
midterste, adj.
|ˈmet.ər.stə| R = 9,5
Pronunciations
/ˈmetɐstə/
#
1/3
[ˈmetɐst]1
[ˈmeɾɐstə]1
midtfor, adv.
|ˈmet.ˈfɔr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmetˈfɒ/
#
1/1
midti, adv.
|ˈmet.ˈiːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmetˈiːˀ/
#
1/1
midtpunkt, n.
|ˈmet.ponˀkt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmetpʰɔŋˀt/
#
1/2
[ˈmetpʰɔŋˀts]1
midtpunktet, n.
|ˈmet.ponˀk.təd| R = 3,7
Pronunciations
/ˈmetpʰɔŋˀtð̩/
#
2/3
[ˈmetpʰɔŋˀtʏ]1
midtpå, adv.
|ˈmet.ˈpɔːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmetˈpʰɔːˀ/
#
2/2
midtvejs, adv.
|ˈmet.vajˀs| R = 12,5
Pronunciations
/ˈmetvaɪ̯ˀs/
#
0/1
[ˈmetv̥aɪ̯ˀs]1
mig, pron.
|maj| R = 28,2
Pronunciations
/ˈmaɪ̯/
#
29/84
[ma]27
[mɐ]5
[maɪ̯]3
[m̞a]3
[mæɪ̯]2
[ˈma]2
[ˈmæɪ̯]2
[mæ]1
[mɔð]1
[mə]1
[mɪ]1
[m̞æ]1
[m̥ḁ]1
[m̩]1
[w̃a]1
[w̃ã]1
[ˈm]1
[ˈmaɪ̯ˀ]1
militærbefæstning, n.
|mi.li.ˈtɛːˀr.be.fɛst.neng| R = 5,9
Pronunciations
/miliˈtsæɐ̯ˀpefɛstneŋ/
#
0/1
[mil̩ˈtsæɐ̯ˀpefɛstneŋ]1
min, pron.
|miːˀn| R = 33,1
Pronunciations
/ˈmiːˀn/
#
25/90
[min]41
[mɪn]10
[mɪ̃]3
[mn̩]2
[m̞ɪn]2
[ˈminˀ]2
[miːˀn]1
[m̩]1
[ˈmin]1
[ˈmĩːˀ]1
[ˈmɪnˀ]1
minde, v.
|ˈmen.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈmenə/
#
0/1
[ˈmeːn̩]1
minder, v.
|ˈmen.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmenɐ/
#
2/2
mindre, adj.
|ˈmen.drə| R = 9,5
Pronunciations
/ˈmentʁɐ/
#
3/7
[ˈmentɐ]4
mindste, adj.
|ˈmenˀ.stə| R = 7,8
Pronunciations
/ˈmenˀstə/
#
4/11
[ˈmenˀst]3
[ˈmenˀstɪ]3
[ˈmentsə̥]1
mine, n.
|ˈmiːn.ə| R = 6,7
Pronunciations
/ˈmiːnə/
#
0/3
[ˈmiːnɪ]2
[miːn]1
mine, pron.
|ˈmiːn.ə| R = 15,0
Pronunciations
/ˈmiːnə/
#
0/4
[min̩]1
[miːnə]1
[ˈmiːnɪ]1
[ˈmiːn̩]1
minen, n.
|ˈmiːn.ən| R = 5,0
Pronunciations
/ˈmiːnn̩/
#
3/4
[ˈmiːn̩]1
minus, adv.
|ˈmiː.nus| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmiːnus/
#
1/1
misset, v.
|ˈmis.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmisð̩/
#
1/1
mit, pron.
|mit| R = 7,4
Pronunciations
/ˈmit/
#
17/27
[ˈmits]3
[mit]2
[mɪt]2
[ˈmɪt]2
[mɪ]1
mod, prp.
|moːˀd| R = 6,7
Pronunciations
/ˈmoðˀ/
#
363/830
[moðˀ]255
[moð]164
[ˈmoð]24
[ˈmʊðˀ]7
[mo]5
[mɵðˀ]2
[mõ]1
[mɔð]1
[mʊð]1
[m̞o]1
[m̞oð]1
[ˈmo]1
[ˈmoðð̥ˀ]1
[ˈmoːˀð]1
[ˈmɔðˀ]1
[ˈmɵð]1
modsat, adj.
|ˈmod.sat| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmoðsæt/
#
1/1
modsatte, adj.
|ˈmod.sat.ə| R = 14,3
Pronunciations
/ˈmoðsætə/
#
0/1
[ˈmoðsæɾɪ]1
modtaget, v.
|ˈmod.taːˀg.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmoðtsæːˀð̩/
#
1/1
mon, adv.
|mon| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmɔn/
#
0/1
[mɔn]1
monstro, adv.
|mons.ˈtroːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/mɔnsˈtsʁoːˀ/
#
1/1
mulighed, n.
|ˈmuː.li.heːˀd| R = 11,1
Pronunciations
/ˈmuːliheðˀ/
#
0/1
[ˈmuːlɦeðˀ]1
muligheder, n.
|ˈmuː.li.heːˀd.ər| R = 10,0
Pronunciations
/ˈmuːliheðˀɐ/
#
0/1
[ˈmuːləɦeðˀɐ]1
muligt, adj.
|ˈmuː.lit| R = 11,1
Pronunciations
/ˈmuːlit/
#
1/3
[ˈmuːlits]1
[ˈmuːl̩]1
muligvis, adv.
|ˈmuː.li.ˈviːˀs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmuːliˈviːˀs/
#
0/1
[ˈmuːliviːˀs]1
museet, n.
|mu.ˈsɛː.əd| R = 3,7
Pronunciations
/muˈsɛːð̩/
#
6/9
[muˈsɛːð]2
[muˈseːð̩]1
museum, n.
|mu.ˈsɛː.om| R = 14,3
Pronunciations
/muˈsɛːɔm/
#
0/1
[muˈsɛːm]1
museummet, n.
|mu.ˈsɛː.omˀ.əd| R = 22,2
Pronunciations
/muˈsɛːɔmˀð̩/
#
0/1
[muˈsɛːɔmə]1
musikhus, n.
|mu.ˈsik.huːˀs| R = 2,0
Pronunciations
/muˈsikhuːˀs/
#
4/5
[muˈsiçhuːˀs]1
musikhuset, n.
|mu.ˈsik.huːˀs.əd| R = 10,7
Pronunciations
/muˈsikhuːˀsð̩/
#
7/23
[muˈsikhuːˀsə]3
[muˈsiçhuːˀsð̩]3
[muˈsixhuːˀsð̩]2
[muˈsixhuːˀzə]2
[muˈsiçhuːˀzə]2
[muˈsikʰhuːˀsð̩]1
[muˈsixhuːˀsə]1
[muˈsiçhuːˀsə]1
[muˈɕiçhuːˀsə]1
my, n.
|myːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmyːˀ/
#
1/1
, v.
|mɔːˀ| R = 52,7
Pronunciations
/ˈmɔːˀ/
#
3/92
[mɔ]74
[mə]5
[mɒ]4
[m]1
[mɤ]1
[m̞ɔ]1
[ə̃]1
[ʊ̃]1
[ˈmɔ]1
måde, n.
|ˈmɔːd.ə| R = 9,2
Pronunciations
/ˈmɔːð̩/
#
11/19
[ˈmɔːðə]3
[ˈmɔð]2
[ˈmɔːð]2
[ˈmɔð̩]1
mål, n.
|mɔːˀl| R = 1,7
Pronunciations
/ˈmɔːˀl/
#
53/58
[ˈmɔːˀl̥]5
målestok, n.
|ˈmɔːl.ə.stɔk| R = 22,2
Pronunciations
/ˈmɔːləstɒk/
#
0/1
[ˈmɔl̩stɒk]1
målet, n.
|ˈmɔːˀl.əd| R = 2,7
Pronunciations
/ˈmɔːˀlð̩/
#
42/50
[ˈmɔːˀlə]5
[ˈmɔːˀlð̩̥]1
[ˈmɔːˀləð]1
[ˈmɔːˀnə]1
måske, adv.
|mo.ˈskeːˀ| R = 19,2
Pronunciations
/moˈskeːˀ/
#
14/38
[mɔske]4
[mɔˈskeːˀ]4
[moske]3
[moskə]2
[moˈsk]2
[moˈske]1
[moˈskeː]1
[mɒˈskeːˀ]1
[mɔskeːˀ]1
[məˈskeːˀ]1
[mʊˈsɣeːˀ]1
[mʊ̥ˈskeːˀ]1
[m̩ke]1
[m̩skɛ]1
måtte, v.
|ˈmɔt.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈmɒtə/
#
0/1
[ˈmɒt]1
måttet, v.
|ˈmɔt.əd| R = 25,0
Pronunciations
/ˈmɒtð̩/
#
0/1
[mɒt]1
mægtigt, adj.
|ˈmɛkt.it| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmɛktit/
#
0/1
[ˈmɛktits]1
mærke, n.
|ˈmɛr.kə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈmæɐ̯kə/
#
0/1
[ˈmæɐ̯k]1
mærkelig, adj.
|ˈmɛr.kə.li| R = 42,9
Pronunciations
/ˈmæɐ̯kəli/
#
0/1
[ˈmæɐ̯xl̥i]1
mærkeligformet, v.
|ˈmɛr.kə.li.fɔr.məd| R = 8,3
Pronunciations
/ˈmæɐ̯kəlifɒːmð̩/
#
0/1
[ˈmæɐ̯klifɒːˀmð̩]1
mærkeligt, adj.
|ˈmɛr.kə.lit| R = 25,0
Pronunciations
/ˈmæɐ̯kəlit/
#
0/1
[ˈmæɐ̯kli]1
mærker, v.
|ˈmɛr.kər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmæɐ̯kɐ/
#
0/1
[mæɐ̯kɐ]1
møde, v.
|ˈmøːd.ə| R = 18,8
Pronunciations
/ˈmøːð̩/
#
2/4
[ˈmøð]1
[ˈmøːð]1
møder, v.
|ˈmøːd.ər| R = 3,8
Pronunciations
/ˈmøːðɐ/
#
15/21
[ˈmøðɐ]3
[ˈmøːðə]2
[ˈmøðə]1
mødes, v.
|ˈmøːd.əs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈmøːð̩s/
#
1/1
n'et, n.
|ˈɛnˀ.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɛnˀð̩/
#
0/1
[ˈɛnˀnð̩]1
n.<, i>ørregade/prop.
|ˈnœr.ə.gaːd.ə| R = 7,2
Pronunciations
/ˈnɶːɐkæːð̩/
#
5/59
[ˈnɶɐ̯ɐkæːð̩]23
[ˈnɶɐ̯ɐkæːð]7
[ˈnɶɐ̯ɐkæð]6
[ˈnɶɐ̯ɐˈkæːð̩]5
[ˈnɶɐ̯ɐkæːðə]4
[ˈnɶɐ̯kæð]2
[ˈnɶɐkæːð̩]1
[ˈnɶɐ̯kæːðə]1
[ˈnɶɐ̯ɐkæː]1
[ˈnɶːkæðð̩]1
[ˈnɶːkæːð̩]1
[ˈnɶːɐkæːð]1
[ˈnɶːɐkæːðə]1
naturligvis, adv.
|na.ˈtuːˀr.li.ˈviːˀs| R = 7,7
Pronunciations
/næˈtsuɐ̯ˀliˈviːˀs/
#
0/5
[næˈtsuɐ̯ˀlɪˈviːˀs]2
[næˈtsuːˀliˈviːˀs]1
[nɐˈtsuɐ̯ˀliˈviːˀs]1
[nəˈtsuɐ̯ˀliˈviːˀs]1
navn, n.
|navˀn| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnaʊ̯ˀn/
#
3/3
ned, adv.
|neːˀd| R = 1,4
Pronunciations
/ˈneðˀ/
#
319/338
[neðˀ]5
[ˈneð]3
[ˈnɛðˀ]2
[ˈnɪðˀ]2
[neð]1
[ˈne]1
[ˈneːˀ]1
[ˈnð̩]1
[ˈnøðˀ]1
[ˈnɪ]1
[ˈnɪð]1
nedad, adv.
|ˈneːˀd.ad| R = 15,8
Pronunciations
/ˈneðˀæð/
#
3/39
[ˈneðˀæː]30
[ˈneðˀæ]3
[neðˀæ]1
[ˈneðˀæɪ̯ˀ]1
[ˈnɛðˀæː]1
nedad, adv.
|ˈneːˀd.ad| R = 7,1
Pronunciations
/ˈneðˀæːˀ/
#
0/4
[ˈneðˀˈæːˀ]3
[ˈnʏðæːˀæ]1
nedad, adv.
|ˈneːˀd.ˈad| R = 16,7
Pronunciations
/ˈneðˀˈæð/
#
0/1
[ˈneðˀˈæː]1
nede, adv.
|ˈneːd.ə| R = 19,2
Pronunciations
/ˈneːð̩/
#
22/60
[ˈneːð]11
[ˈneð]7
[ˈneð̩]4
[ˈneðð̩]3
[ˈneːðə]3
[neð]2
[ˈne]2
[neːð]1
[ˈneðə]1
[ˈneðˀ]1
[ˈneːðɪ]1
[ˈnð̩]1
[ˈnɪ]1
nedefra, adv.
|ˈneːd.ə.fraːˀ| R = 2,2
Pronunciations
/ˈneːð̩fʁaːˀ/
#
2/5
[ˈneð̩fʁaːˀ]1
[ˈneːðəfʁaːˀ]1
[ˈneːð̩ˈfʁaːˀ]1
neden, adv.
|ˈneːd.ən| R = 17,9
Pronunciations
/ˈneːðn̩/
#
7/28
[ˈneðn̩]13
[ˈneðn]2
[ˈneːð̩n]2
[ˈne]1
[ˈneð]1
[ˈneːðn]1
[ˈnɛðn̩]1
nedenfor, adv.
|ˈneːd.ən.ˈfɔr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈneːðn̩ˈfɒ/
#
0/1
[ˈneːðn̩fɒ]1
nedenunder, adv.
|ˈneːd.ən.onˀ.ər| R = 11,1
Pronunciations
/ˈneːðn̩ɔnˀɐ/
#
0/1
[ˈneðn̩ɔnˀɐ]1
nedenunder, adv.
|ˈneːd.ən.ˈonˀ.ər| R = 7,4
Pronunciations
/ˈneːðn̩ˈɔnˀɐ/
#
3/6
[ˈneðnˈɔnˀɐ]1
[ˈneðn̩ˈɔnˀɐ]1
[ˈneːðˈɔnˀɐ]1
nederst, adj.
|ˈneːˀd.ərst| R = 7,1
Pronunciations
/ˈneðˀɐst/
#
4/10
[ˈneðˀɐs]3
[neðˀəs]1
[ˈneðˀɐsts]1
[ˈneðˀəs]1
nederste, adj.
|ˈneːˀd.ər.stə| R = 0,3
Pronunciations
/ˈneðˀɐstə/
#
33/37
[ˈneðˀɐstɪ]2
[ˈneðˀɐste]1
[ˈneðˀəsɪ]1
nedre, adj.
|ˈned.rə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈneðʁɐ/
#
0/2
[ˈneððɐ]1
[ˈneðɐ]1
nej, interj.
|najˀ| R = 18,2
Pronunciations
/ˈnaɪ̯ˀ/
#
186/369
[ˈnaɪ̯]27
[ˈaɪ̯ˀ]22
[naɪ̯ˀ]12
[naɪ̯]10
[na]8
[ˈna]8
[ˈnaːˀ]8
[ˈaɪ̯]7
[aɪ̯]6
[ˈnæɪ̯ˀ]6
[a]5
[aɪ̯ˀ]5
[naːˀ]5
[ˈnɛ]4
[ˈŋaɪ̯ˀ]4
[næ]3
[næɪ̯ˀ]3
[æ]3
[ˈa]3
[nɛ]2
[ˈnaːˀħ]2
[ˈnaːˀɪ̯]2
[ˈnɛːˀ]2
[ˈæ]2
[aːˀ]1
[naː]1
[nha]1
[njaː]1
[ta]1
[ŋaɪ̯ˀ]1
[ɲæ]1
[ˈaː]1
[ˈaːˀ]1
[ˈnaħ]1
[ˈnaɪ̯ç]1
[ˈnaɪ̯çˀ]1
[ˈnaɪ̯ˀħ]1
[ˈnaː]1
[ˈnaːɪ̯]1
[ˈnæɪ̯]1
[ˈnæːˀ]1
[ˈnɛɪ̯ˀ]1
[ˈæɪ̯ˀ]1
[ˈŋa]1
[ˈŋaɪ̯]1
[ˈŋaːɪ̯]1
[ˈɲaɪ̯]1
[ˈɲaɪ̯ˀ]1
nemlig, adv.
|ˈnɛm.li| R = 13,8
Pronunciations
/ˈnɛmli/
#
5/39
[nɛmli]13
[nɛmi]3
[nɛmlɪ]3
[ˈnɛmlɪ]3
[nɛmni]2
[nɛmɪ]2
[nemli]1
[nm̩]1
[nɛml]1
[nɪmli]1
[ðɛmni]1
[ˈnɛm]1
[ˈnɛmni]1
[ˈnɛmnə]1
nemlig, adv.
|ˈnɛm.ˈli| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnɛmˈli/
#
1/1
nemmest, adj.
|ˈnɛm.əst| R = 8,3
Pronunciations
/ˈnɛməst/
#
1/2
[ˈnɛm̩st]1
nemmeste, adj.
|ˈnɛm.ə.stə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnɛmm̩stə/
#
1/5
[ˈnɛməstə]3
[ˈnemɪstɪ]1
nemt, adj.
|nɛmˀt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnɛmˀt/
#
0/1
[ˈnɛmˀts]1
netop, adv.
|ˈnɛt.ɔp| R = 20,0
Pronunciations
/ˈnɛtɒp/
#
0/2
[ˈnɛɹɒp]1
[ˈnɛɾɒp]1
netop, adv.
|ˈnɛt.ˈɔp| R = 16,7
Pronunciations
/ˈnɛtˈɒp/
#
1/6
[ˈnɛɾˈɒp]3
[ˈnɛtˈɒɸ]1
[ˈnɛɹˈɒp]1
netværk, n.
|ˈnɛt.vɛrk| R = 4,8
Pronunciations
/ˈnɛtvæɐ̯k/
#
1/3
[ˈnɛtsvæɐ̯kʰ]1
[ˈnɛtvæɐ̯ɣ]1
netværket, n.
|ˈnɛt.vɛr.kəd| R = 1,4
Pronunciations
/ˈnɛtvæɐ̯kð̩/
#
8/9
[ˈnɛtvæɐ̯kə]1
ni, num.
|niːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈniːˀ/
#
1/1
niks, interj.
|neks| R = 0,0
Pronunciations
/ˈneks/
#
1/1
niveau, n.
|ni.ˈvo| R = 2,6
Pronunciations
/niˈvo/
#
22/29
[niˈv̝o]4
[nɪˈvo]2
[niˈvʊ]1
nixen, interj.
|ˈnek.sən| R = 20,0
Pronunciations
/ˈneksn̩/
#
0/2
[ˈnexsn̩]1
[ˈneɣsn̩]1
nogen, pron.
|ˈnoː.ən| R = 37,0
Pronunciations
/ˈnoːon/
#
1/40
[ˈnoŋ]9
[ˈnoːn̩]6
[ˈnoːn]5
[noːn]3
[ˈnoːŋ]2
[ˈnoːŋ̩]2
[non]1
[noŋ]1
[noːn̩]1
[noːon]1
[noːŋ]1
[nõ]1
[nõː]1
[oŋ]1
[ˈnoŋ̩]1
[ˈnɔːn]1
[ˈnʊŋ]1
[ˈnʊ̃]1
nogenlunde, adj.
|ˈnoː.ən.lon.ə| R = 24,4
Pronunciations
/ˈnoːonlɔnə/
#
0/5
[ˈnoːnlɔn]3
[ˈnoŋˈlɔn]1
[ˈnoːn̩lɔn̩]1
nogenlunde, adj.
|ˈnoː.ən.ˈlon.ə| R = 23,4
Pronunciations
/ˈnoːonˈlɔnə/
#
0/29
[ˈnoːnˈlɔn̩]8
[ˈnoːnˈlɔn]5
[ˈnoŋˈlɔn]3
[ˈnoːnˈlɔnə]3
[ˈnoŋˈlɔnn̩]1
[ˈnoːnˈlœn]1
[ˈnoːnˈlɔnn̩]1
[ˈnoːn̩ˈlɔnn̩]1
[ˈnoːn̩ˈlɔnə]1
[ˈnoːn̩ˈlɔːnə]1
[ˈnoːonˈlɔnn̩]1
[ˈnoːŋˈlɔnə]1
[ˈnoːˈlɔnn̩]1
[ˈnõːˈlɔnn̩]1
noget, pron.
|ˈnɔː.əd| R = 31,4
Pronunciations
/ˈnɔːð̩/
#
35/163
[ˈnɔð]47
[ˈnɔːð]30
[nɔð]14
[nɔːð]8
[ˈnɔð̩]6
[nɔːð̩]4
[nɔð̩]3
[nɔ]2
[ˈnɜð]2
[ˈɔðˀ]2
[ˈnð̩]1
[ˈnɔ]1
[ˈnɔðð̩]1
[ˈnɔðˀ]1
[ˈnɔː]1
[ˈnɜ]1
[ˈnɜːð]1
[ˈn̞ɔ]1
[ˈn̞ɔːð̩]1
[ˈɜðˀ]1
nogle, pron.
|ˈnoː.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnoːlə/
#
0/1
[nõːlə]1
nogle, pron.
|ˈnoː.ən| R = 44,2
Pronunciations
/ˈnoːon/
#
1/124
[noŋ]52
[noːn]20
[noːŋ]13
[noːn̩]9
[nõː]5
[noŋŋ̩]3
[noŋ̩]2
[noːon]2
[noːŋ̩]2
[ˈnoːn]2
[ˈnoːŋ]2
[no]1
[nom]1
[non]1
[noːoŋ]1
[nõ]1
[nɔːn]1
[n̞ɔːŋ̩]1
[n̩]1
[o]1
[oŋ]1
[oːŋ]1
nok, adv.
|nɔk| R = 6,3
Pronunciations
/ˈnɒk/
#
59/84
[ˈnɒx]7
[ˈnɒkʰ]5
[ˈnɒɣ]5
[nɒk]4
[nɒɣ]2
[nɒ]1
[ˈnɒkʰ͡ç]1
nord-syd-aksen, n.
|norˀd.ˈsyd.ak.sən| R = 0,0
Pronunciations
/noɐ̯ˀˈsyðaksn̩/
#
0/1
[ˈnoɐ̯ˀˈsyðaksn̩]1
nord, adv.
|norˀd| R = 1,9
Pronunciations
/ˈnoɐ̯ˀ/
#
336/372
[ˈnoːˀɐ̯]15
[ˈnoɐ̯]6
[ˈnɒːˀ]5
[ˈnoːˀ]3
[noɐ̯ˀ]1
[ˈno]1
[ˈnoɐ̯ɐˀ]1
[ˈnoɐ̯ˀħ]1
[ˈnɒ]1
[ˈnɔːˀ]1
[ˈn̞oːˀ]1
nord, n.
|norˀd| R = 0,4
Pronunciations
/ˈnoɐ̯ˀ/
#
120/133
[ˈnoːˀɐ̯]8
[ˈnoɐ̯ˀħ]2
[noɐ̯]1
[ˈnoɐ̯]1
[ˈnoːɐˀ]1
norden, adv.
|ˈnord.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnoːɐn/
#
6/6
nordenom, adv.
|ˈnord.ən.ˈɔmˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnoːɐnˈɒmˀ/
#
1/1
nordgående, adj.
|ˈnord.gɔːˀ.ə.nə| R = 10,0
Pronunciations
/ˈnoɐ̯kɔːˀɔnə/
#
1/1
nordlig, adj.
|ˈnord.li| R = 12,0
Pronunciations
/ˈnoɐ̯li/
#
2/5
[ˈnoɐ̯lɪ]2
[ˈnoɐ̯lʏ]1
nordlige, adj.
|ˈnord.liːˀ.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnoɐ̯liːˀi/
#
1/1
nordligere, adj.
|ˈnord.liː.ər.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈnoɐ̯liːɐɐ/
#
0/1
[ˈnoɐ̯liɐ]1
nordligere, adj.
|ˈnord.liːˀ.ər.ə| R = 11,1
Pronunciations
/ˈnoɐ̯liːˀɐɐ/
#
0/1
[ˈnoɐ̯liːˀɐ]1
nordligste, adj.
|ˈnord.lis.tə| R = 6,3
Pronunciations
/ˈnoɐ̯listə/
#
0/2
[ˈnoɐ̯liːstə]1
[ˈnoɐ̯lɪstɪ]1
nordligt, adj.
|ˈnord.lit| R = 7,4
Pronunciations
/ˈnoɐ̯lit/
#
3/9
[ˈnoɐ̯lits]3
[ˈnoɐ̯lɪ]1
[ˈnoɐ̯lɪt]1
[ˈnoɐ̯lɪts]1
nordnordvest, adv.
|ˈnorˀd.nord.ˈvɛst| R = 21,2
Pronunciations
/ˈnoɐ̯ˀnoɐ̯ˈvɛst/
#
0/3
[ˈnoɐ̯ˀnɒˈvɛst]2
[ˈnoɐ̯nɒˈvɛst]1
nordnordvest, n.
|ˈnorˀd.nord.vɛst| R = 9,1
Pronunciations
/ˈnoɐ̯ˀnoɐ̯vɛst/
#
0/1
[ˈnoɐ̯noɐ̯ˈvɛsts]1
nordnordvest, n.
|ˈnorˀd.nord.ˈvɛst| R = 6,1
Pronunciations
/ˈnoɐ̯ˀnoɐ̯ˈvɛst/
#
1/3
[ˈnoɐ̯ˀnoɐ̯ˈvɛsts]1
[ˈnoɐ̯ˀnɒvɛsts]1
nordnordøst, adv.
|ˈnorˀd.nord.ˈøst| R = 5,0
Pronunciations
/ˈnoɐ̯ˀnoɐ̯ˈøst/
#
1/4
[ˈnoɐ̯ˀnoɐ̯ˈøsts]2
[ˈnoɐ̯ˀnɒˈøsts]1
nordnordøst, n.
|ˈnorˀd.norˀd.ˈøst| R = 9,1
Pronunciations
/ˈnoɐ̯ˀnoɐ̯ˀˈøst/
#
0/1
[ˈnoɐ̯ˀnoɐ̯ˈøsts]1
nordom, adv.
|norˀd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnoɐ̯ˀ/
#
1/1
nordom, adv.
|ˈnorˀd.ˈɔmˀ| R = 2,0
Pronunciations
/ˈnoɐ̯ˀˈɒmˀ/
#
6/7
[ˈnoɐ̯ˈɒmˀ]1
nordpå, adv.
|ˈnorˀd.pɔːˀ| R = 2,4
Pronunciations
/ˈnoɐ̯ˀpʰɔːˀ/
#
41/63
[ˈnoɐ̯ˀˈpʰɔːˀ]11
[ˈnoɐ̯ˈpʰɔːˀ]2
[ˈnoːˀɐ̯pʰɔːˀ]2
[ˈnoɐ̯pʰɔ]1
[ˈnoɐ̯pʰɔːˀ]1
[ˈnoɐ̯ˀpʰɔ]1
[ˈnoɐ̯ˀpʰ̞ɔːˀ]1
[ˈnoɐ̯ˀˈɸɔːˀ]1
[ˈnoːˀɐ̯ˈpʰɔːˀ]1
[ˈnɒːˀpʰɔːˀ]1
nordpå, adv.
|ˈnorˀd.ˈpɔːˀ| R = 1,1
Pronunciations
/ˈnoɐ̯ˀˈpʰɔːˀ/
#
24/34
[ˈnoɐ̯ˀpʰɔːˀ]5
[ˈnoɐ̯ˈpʰɔːˀ]3
[ˈnoɐ̯ˀˈpʰɔːˀħ]1
[ˈnoːˀɐ̯ˈpʰɔːˀ]1
nordside, n.
|ˈnord.siːd.ə| R = 42,9
Pronunciations
/ˈnoɐ̯siːð̩/
#
0/1
[ˈnoɐ̯sɪð]1
nordsiden, n.
|ˈnord.siːd.ən| R = 16,7
Pronunciations
/ˈnoɐ̯siːðn̩/
#
2/3
[ˈnoɐ̯sɪn]1
nordsyd, n.
|nord.ˈsyd| R = 20,8
Pronunciations
/noɐ̯ˈsyð/
#
1/4
[noɐ̯ˀˈsyð]1
[nɒˈsʏð]1
[nɔːˀˈsyð]1
nordsyddimensionen, n.
|norˀd.ˈsyd.di.mɛn.ˈsjoːˀn.ən| R = 0,0
Pronunciations
/noɐ̯ˀˈsyðtimɛnˈɕoːˀnn̩/
#
1/1
nordsydlig, adj.
|nord.ˈsyd.li| R = 12,5
Pronunciations
/noɐ̯ˈsyðli/
#
0/1
[noɐ̯ˀˈsyðlɪ]1
nordsydretningen, n.
|nord.ˈsyd.ˈrɛt.nenˀg.ən| R = 0,0
Pronunciations
/noɐ̯ˈsyðʁætneŋˀŋ̩/
#
1/2
[noɐ̯ˈsyðʁatneŋˀŋ̩]1
nordvest, adv.
|nord.ˈvɛst| R = 6,0
Pronunciations
/noɐ̯ˈvɛst/
#
11/38
[noɐ̯ˈvɛsts]17
[nɒˈvɛsts]2
[nɔˈvɛs]2
[ˈnoɐ̯ˈvɛsts]2
[moɐ̯ˈvɛsts]1
[noɐ̯ˈvɛs]1
[nɒˈvɛst]1
[ˈnɔˈvɛst]1
nordvest, n.
|nord.ˈvɛst| R = 5,8
Pronunciations
/noɐ̯ˈvɛst/
#
7/37
[noɐ̯ˈvɛsts]21
[nɒˈvɛst]2
[nɒˈvɛsts]2
[noɐ̯ˈvɛs]1
[nɒˈvests]1
[nɒːˈvɛsts]1
[nɔˈvɛsts]1
[ˈnoɐ̯ˀˈvɛsts]1
nordvestlig, adj.
|nord.ˈvɛst.li| R = 25,0
Pronunciations
/noɐ̯ˈvɛstli/
#
1/4
[noɐ̯ˈvɛsl̥ɪ]2
[nɒˈvɛsli]1
nordvestlig, adv.
|nord.ˈvɛst.li| R = 11,1
Pronunciations
/noɐ̯ˈvɛstli/
#
0/1
[noɐ̯ˈvɛstlɪ]1
nordvestlige, adj.
|nord.ˈvɛst.liː.ə| R = 11,6
Pronunciations
/noɐ̯ˈvɛstliːi/
#
1/11
[noɐ̯ˈvɛstliː]2
[noɐ̯ˈvɛsli]1
[noɐ̯ˈvɛslii]1
[noɐ̯ˈvɛsliːi]1
[noɐ̯ˈvɛstiːi]1
[noɐ̯ˈvɛstsliːi]1
[noɐ̯ˈvɛstsliːɪ]1
[noɐ̯ˈv̞ɛsliːi]1
[nɒˈvɛsliːi]1
nordvestlige, adj.
|nord.ˈvɛst.liːˀ.ə| R = 8,3
Pronunciations
/noɐ̯ˈvɛstliːˀi/
#
0/2
[noɐ̯ˈvɛstliːi]2
nordvestligste, adj.
|nord.ˈvɛst.lis.tə| R = 0,0
Pronunciations
/noɐ̯ˈvɛstlistə/
#
0/2
[noɐ̯ˈvɛstlistɪ]1
[noɐ̯ˈvɛstliːstɪ]1
nordvestpå, adv.
|nord.ˈvɛst.ˈpɔːˀ| R = 4,5
Pronunciations
/noɐ̯ˈvɛstˈpʰɔːˀ/
#
0/2
[noɐ̯ˈvɛspʰɔːˀ]1
[noɐ̯ˈvɛstpʰɔːˀ]1
nordøst, adv.
|nord.ˈøst| R = 6,5
Pronunciations
/noɐ̯ˈøst/
#
13/36
[noɐ̯ˈøsts]12
[nɒˈøst]4
[ˈnoɐ̯ˀˈøsts]2
[noɐ̯ˀˈøsts]1
[noɐ̯ˈøs]1
[nɒˈøsts]1
[nɔˈøst̞]1
[ˈnoɐ̯ˀˈøst]1
nordøst, adv.
|ˈnord.ˈøst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnoɐ̯ˈøst/
#
0/2
[ˈnoɐ̯ˀˈøst]1
[ˈnoɐ̯ˀˈøsts]1
nordøst, n.
|nord.ˈøst| R = 2,0
Pronunciations
/noɐ̯ˈøst/
#
6/17
[noɐ̯ˈøsts]8
[ˈnoɐ̯ˀˈøsts]2
[nɒˈøst]1
nordøst, n.
|ˈnord.ˈøst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnoɐ̯ˈøst/
#
1/2
[ˈnoɐ̯ˀˈøst]1
nordøstlig, adj.
|nord.ˈøst.li| R = 6,3
Pronunciations
/noɐ̯ˈøstli/
#
0/2
[noɐ̯ˈøstlɪ]1
[noɐ̯ˈøstsli]1
nordøstlig, adj.
|ˈnord.ˈøst.li| R = 12,5
Pronunciations
/ˈnoɐ̯ˈøstli/
#
0/1
[ˈnoɐ̯ˀˈøsli]1
nordøstlige, adj.
|nord.ˈøst.liːˀ.ə| R = 9,1
Pronunciations
/noɐ̯ˈøstliːˀi/
#
0/2
[noɐ̯ˈøsliːˀi]1
[noɐ̯ˈøstliːi]1
nordøstlige, adj.
|ˈnord.ˈøst.liː.ə| R = 10,0
Pronunciations
/ˈnoɐ̯ˈøstliːi/
#
0/1
[ˈnoɐ̯ˈøsliːə]1
nordøstpå, adv.
|nord.ˈøst.pɔːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/noɐ̯ˈøstpʰɔːˀ/
#
0/1
[noɐ̯ˈøstˈpʰɔːˀ]1
nordøstpå, adv.
|nord.ˈøst.ˈpɔːˀ| R = 20,0
Pronunciations
/noɐ̯ˈøstˈpʰɔːˀ/
#
0/1
[noɐ̯ˈøstpʰɔ]1
nordøstsiden, n.
|nord.ˈøst.siːd.ən| R = 18,2
Pronunciations
/noɐ̯ˈøstsiːðn̩/
#
0/1
[noɐ̯ˈøssɪːð̩n]1
normalt, adj.
|nɔr.ˈmaːˀlt| R = 0,0
Pronunciations
/nɒˈmæːˀlt/
#
0/1
[nɒˈmæːˀlts]1
notere, v.
|no.ˈteːˀr.ə| R = 0,0
Pronunciations
/noˈtseːˀɐ/
#
1/1
noteret, v.
|no.ˈteːˀr.əd| R = 25,0
Pronunciations
/noˈtseːˀɐð/
#
0/1
[nʊˈtseɐ̯ˀð̩]1
nu, adv.
|nu| R = 14,0
Pronunciations
/ˈnu/
#
231/367
[ˈnʊ]50
[nu]40
[nʊ]11
[ˈnʏ]7
[nʏ]3
[n̞ʊ]3
[ˈn̩]3
[no]2
[ˈn̞u]2
[ˈŋʊ]2
[nũ]1
[nə]1
[n̩]1
[u]1
[ʊ̃]1
[ˈnuħ]1
[ˈnuɸ]1
[ˈn̞ʊ]1
[ˈn̞ʏ]1
[ˈn̩̥]1
[ˈʊ]1
[ˈʊ̥]1
[∅]1
nummer, n.
|ˈnomˀ.ər| R = 20,0
Pronunciations
/ˈnɔmˀɐ/
#
0/2
[nɔmɐ]2
ny, adj.
|nyːˀ| R = 8,3
Pronunciations
/ˈnyːˀ/
#
2/3
[ˈlyːˀ]1
nye, adj.
|ˈnyː.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnyːy/
#
1/1
nyt, adj.
|nyt| R = 2,4
Pronunciations
/ˈnyt/
#
5/14
[ˈnyts]8
[ˈny]1
, interj.
|nɔ| R = 11,4
Pronunciations
/ˈnɒ/
#
133/189
[nɒ]32
[ˈnɒħ]4
[ɒ]3
[ˈnɒː]3
[ˈɒ]3
[na]1
[nɒm]1
[nɒːˀ]1
[ŋɒ]1
[ɒ̃]1
[ˈnɐ]1
[ˈnɒːˀ]1
[ˈnɒχ]1
[ˈnɔ]1
[ˈnɜ]1
[ˈɜ̃]1
, v.
|nɔ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnɒ/
#
7/10
[ˈnɒħ]2
[nɒ]1
nåede, v.
|ˈnɔː.əd.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈnɔːð̩ð̩/
#
0/1
[ˈnɔːðð̩]1
nået, v.
|ˈnɔːˀ.əd| R = 16,3
Pronunciations
/ˈnɔːˀð̩/
#
8/16
[nɔð]3
[nɔːð̩]3
[ˈnɔːˀð]1
[ˈnɔːˀəð]1
når, conj.
|nɔːˀr| R = 54,3
Pronunciations
/ˈnɒːˀ/
#
4/387
[nɒ]312
[nə]43
[n̞ɒ]4
[nɜ]3
[nœ]2
[nɐ]2
[nɔ]2
[nʊ]2
[ɐ]2
[ə]2
[ˈnɒ]2
[nʏ]1
[n̞ɒ̃]1
[n̞ə]1
[n̩]1
[ɒ]1
[ɹ̃ɒ]1
[ˈn]1
når, v.
|nɔːˀr| R = 16,7
Pronunciations
/ˈnɒːˀ/
#
32/51
[nɒ]15
[nɒː]4
næh, interj.
|nɛː| R = 21,2
Pronunciations
/ˈnɛː/
#
6/22
[nɛ]12
[nɛː]2
[ˈnɛ]2
nær, adv.
|nɛːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnæɐ̯ˀ/
#
1/3
[ˈnɛɐ̯ˀ]2
nærhed, n.
|ˈnɛr.heːˀd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnæɐ̯heðˀ/
#
1/1
nærheden, n.
|ˈnɛr.heːˀd.ən| R = 6,7
Pronunciations
/ˈnæɐ̯heðˀn̩/
#
1/15
[ˈnæɐ̯ɦeðˀn̩]7
[ˈnæɐ̯ɦeðˀn]3
[ˈnɛɐ̯ɦeðˀn̩]2
[ˈnæɐ̯heðˀn]1
[ˈnæɐ̯ɦən]1
nærmer, v.
|ˈnɛr.mər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnæɐ̯mɐ/
#
4/4
nærmere, adj.
|ˈnɛr.mər.ə| R = 8,3
Pronunciations
/ˈnæɐ̯mɐɐ/
#
1/2
[ˈnæɐ̯mɐ]1
nærmest, adj.
|ˈnɛr.məst| R = 11,9
Pronunciations
/ˈnæɐ̯məst/
#
1/18
[ˈnæɐ̯məsts]3
[ˈnæɐ̯m̩st]3
[næɐ̯məst]2
[ˈnæɐ̯məs]2
[næɐ̯mɪst]1
[ˈmæɐ̯m̩st]1
[ˈnæməs]1
[ˈnæmɪst]1
[ˈnæɐ̯ms]1
[ˈnæɐ̯m̩s]1
[ˈnæɐ̯m̩sts]1
nærmeste, adj.
|ˈnɛr.mə.stə| R = 12,5
Pronunciations
/ˈnæɐ̯məstə/
#
1/3
[ˈnæɐ̯m̩st]1
[ˈnæɐ̯m̩stɪ]1
nærmet, v.
|ˈnɛr.məd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnæɐ̯mð̩/
#
1/1
næsen, n.
|ˈnɛːs.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnɛːsn̩/
#
3/3
næste, adj.
|ˈnɛs.tə| R = 6,7
Pronunciations
/ˈnɛstə/
#
4/6
[ˈnɛsə]1
[ˈnɛsɪ]1
næsten, adv.
|ˈnɛs.tən| R = 2,2
Pronunciations
/ˈnɛstn̩/
#
41/45
[ˈnɛsn]1
[ˈnɛsn̩]1
[ˈnɛstn̩̥]1
[ˈɛstn̩]1
næstsydligste, adj.
|ˈnɛst.ˈsyd.lis.tə| R = 8,3
Pronunciations
/ˈnɛstˈsyðlistə/
#
0/1
[ˈnɛstsˈsyðlistɪ̥]1
nævne, v.
|ˈnɛv.nə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈnɛʊ̯nə/
#
0/1
[ˈnɛʊ̯n̩]1
nævnt, v.
|nɛvˀnt| R = 16,7
Pronunciations
/ˈnɛʊ̯ˀnt/
#
0/1
[ˈnɛʊ̯ˀn]1
nævnte, v.
|ˈnɛvn.tə| R = 8,3
Pronunciations
/ˈnɛʊ̯ntə/
#
1/2
[ˈnɛʊ̯nt]1
nævnte, v.
|ˈnɛvˀn.tə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnɛʊ̯ˀntə/
#
1/1
nødt, adj.
|nøːˀd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈnøðˀ/
#
3/3
nøjagtig, adj.
|nøj.ˈakt.i| R = 7,1
Pronunciations
/nɒɪ̯ˈakti/
#
0/2
[nɶɪ̯ˈakti]1
[nɶɪ̯ˈaktɪ]1
nøjagtigt, adj.
|nøj.ˈakt.it| R = 37,5
Pronunciations
/nɒɪ̯ˈaktit/
#
0/1
[nɶˈaktɪ]1
nøjes, v.
|ˈnøj.əs| R = 20,0
Pronunciations
/ˈnɒɪ̯ɪs/
#
0/1
[ˈnɶɪ̯ˀɪz]1
offentlig, adj.
|ˈɔf.ənt.li| R = 42,5
Pronunciations
/ˈɒfn̩tli/
#
0/20
[ˈɒfnɪ]6
[ˈɒfn̩li]4
[ˈɒfn̩lʏ]3
[ˈɒfni]2
[ˈɒfli]1
[ˈɒfn̩i]1
[ˈɒfn̩ti]1
[ˈɒfn̩ɪ]1
[ˈɒfəlʏ]1
offentlige, adj.
|ˈɔf.ənt.liː.ə| R = 36,1
Pronunciations
/ˈɒfn̩tliːi/
#
0/9
[ˈɒfn̩lɪ]2
[ˈɒfn̩li]1
[ˈɒfn̩lii]1
[ˈɒfn̩liː]1
[ˈɒfn̩liːi]1
[ˈɒfn̩ni]1
[ˈɒfn̩niːi]1
[ˈɒfti]1
offentlige, adj.
|ˈɔf.ənt.liːˀ.ə| R = 27,8
Pronunciations
/ˈɒfn̩tliːˀi/
#
0/2
[ˈɒfn̩liːə]1
[ˈɒfn̩niːɪ]1
og, conj.
|ɔv| R = 49,0
Pronunciations
/ˈɒʊ̯/
#
71/2721
[ɒ]2336
[ɒʊ̯]146
[ə]77
[∅]34
[ɐ]18
[ɒ̥]9
[ɔ]9
[ə̥]5
[ˈɒ]4
[æ]2
[a]1
[æ̥]1
[ɐ̯]1
[ɒː]1
[ɛ]1
[ɤ]1
[ɪ]1
[ˈɒː]1
[ˈɔʊ̯]1
[ː]1
også, adv.
|ˈɔv.sɔ| R = 51,9
Pronunciations
/ˈɒʊ̯sɒ/
#
0/157
[ˈɒs]103
[ˈɒsə]27
[ɒs]13
[ˈɒzə]4
[ˈɒz]3
[ˈɒzɪ]2
[s]1
[ˈas]1
[ˈɐs]1
[ˈɒsə̥]1
[ˈɒsːə]1
ok, interj.
|ɔk| R = 25,0
Pronunciations
/ˈɒk/
#
0/2
[ˈɒkʰ]1
[ˈɒx]1
okay, interj.
|ov.ˈkɛj| R = 36,7
Pronunciations
/ɔʊ̯ˈkʰɛɪ̯/
#
10/84
[ɔˈkʰɛɪ̯]20
[ɔˈkʰɛ]10
[əˈkʰɛ]3
[oˈkʰɛɪ̯]2
[ɒˈkʰɛ]2
[ɒˈkʰɛɪ̯]2
[ɒˈɣɛ]2
[ɔˈkɛ]2
[ɔˈxɛɪ̯]2
[ɔˈɣɛ]2
[ˈkʰɛ]2
[ˈkʰɛɪ̯]2
[oˈkʰɛ]1
[o̥ˈkʰɛɪ̯]1
[ŋ̩ˈkʰɛ]1
[ɒʊ̯ˈkʰɛ]1
[ɔʊ̯ˈkɛɪ̯]1
[ɔʊ̯ˈkʰe]1
[ɔʊ̯ˈkʰɛːˀ]1
[ɔˈkʰɛː]1
[ɔ̃ˈkʰɛ]1
[ɔ̥ˈkʰɛ]1
[ɔ̥ˈkʰɛɪ̯]1
[əwˈkʰɛɪ̯]1
[əwˈxɛɪ̯]1
[əɣɛ]1
[əˈkʰjɛɪ̯]1
[əˈɣɛ]1
[ʊˈkʰɛ]1
[ʊˈkʰɛɪ̯]1
[ʊˈɣɛ]1
[ˈkɛ]1
[ˈxɛ]1
[ˈɔˈkʰɛ]1
[ˈɔˈxɛ]1
okay, interj.
|ɔv.ˈkɛj| R = 60,0
Pronunciations
/ɒʊ̯ˈkʰɛɪ̯/
#
0/1
[ɔˈkʰɛ]1
okay, interj.
|ˈov.kɛj| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɔʊ̯kʰɛɪ̯/
#
0/1
[ˈɔʊ̯ˈkʰɛɪ̯]1
okay, interj.
|ˈov.ˈkɛj| R = 24,4
Pronunciations
/ˈɔʊ̯ˈkʰɛɪ̯/
#
160/523
[ˈɔˈkʰɛ]71
[ˈɔˈkʰɛɪ̯]63
[ˈɔʊ̯ˈkʰɛ]37
[ˈɒˈkʰɛ]19
[ˈɒʊ̯ˈkʰɛɪ̯]15
[ˈɜwˈkʰɛɪ̯]13
[ˈɒʊ̯ˈkʰɛ]12
[ˈɒˈkʰɛɪ̯]12
[ɔˈkʰɛɪ̯]9
[ˈɔˈxɛ]9
[ɔˈkʰɛ]8
[ˈɔˈkɛ]8
[ˈɔˈɣɛ]8
[ɔʊ̯ˈkʰɛɪ̯]5
[ˈɔˈxɛɪ̯]5
[ˈoˈkʰɛ]3
[ˈoˈkʰɛɪ̯]3
[ˈɔʊ̯ˈxɛɪ̯]3
[ˈɜˈkʰɛ]3
[wˈkʰɛ]2
[ɔkʰɛ]2
[ˈœʊ̯ˈkʰɛ]2
[ˈɒˈxɛ]2
[ˈɔʊ̯ˈkɛɪ̯]2
[ˈɔʊ̯ˈkʰɛːˀ]2
[ˈɔˈkʰɛç]2
[ˈɜwˈkʰɛ]2
[wɣɪ]1
[ɒɣɪ]1
[ɔʊ̯ˈkʰɛɪ̯ç]1
[ɔˈkʰeɪ̯]1
[ɔˈɣɛ]1
[ɔ̥ˈkʰɛɪ̯]1
[ɔ̥ˈxɛɪ̯]1
[əˈkɛ]1
[əˈkʰɛ]1
[əˈkʰɛɪ̯]1
[ə̃ˈkʰɛɪ̯]1
[ɲɔˈkʰɛɪ̯]1
[ˈkʰɛɪ̯]1
[ˈnɔˈkɛ]1
[ˈoˈkʰe]1
[ˈoˈkʰɛç]1
[ˈŋ̩ˈkʰɛ]1
[ˈɔvˈkʰɛ]1
[ˈɔŋˈkʰjɛɪ̯]1
[ˈɔʊ̯ˈke]1
[ˈɔʊ̯ˈkɛ]1
[ˈɔʊ̯ˈkʰeɪ̯]1
[ˈɔʊ̯ˈkʰɛɪ̯ç]1
[ˈɔʊ̯ˈkʰɛːɪ̯]1
[ˈɔʊ̯ˈkʰɛ̥]1
[ˈɔʊ̯ˈxɛ]1
[ˈɔʊ̯ˈɣɛ]1
[ˈɔˈkɛɪ̯]1
[ˈɔˈkʰeɪ̯]1
[ˈɔˈkʰeːˀ]1
[ˈɔˈkʰæɪ̯]1
[ˈɔˈkʰɛː]1
[ˈɔˈkʰɛ̃]1
[ˈɔˈɣe]1
[ˈɔˈɣɪ]1
[ˈɔːˈkʰɛɪ̯]1
[ˈɜŋˈkʰɛ]1
[ˈɜˈxɛ]1
[ˈɜ̃ˈkɛ]1
[ˈʊˈkɛ]1
[ˈʊˈkʰɛ]1
om, Un.IK
|ɔmˀ| R = 33,3
Pronunciations
/ˈɒmˀ/
#
1/1
om, adv.
|ɔm| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɒm/
#
2/4
[ɒm]1
[ɒmˀ]1
om, adv.
|ɔmˀ| R = 1,8
Pronunciations
/ˈɒmˀ/
#
32/37
[ɒmˀ]3
[ɒm]2
om, conj.
|ɔm| R = 16,0
Pronunciations
/ˈɒm/
#
0/25
[ɒm]17
[m]4
[m̩]2
[ɒ]1
[əm]1
om, conj.
|ɔmˀ| R = 12,1
Pronunciations
/ˈɒmˀ/
#
7/11
[m]1
[m̩ˀ]1
[ɒm]1
[ɒmˀ]1
om, prp.
|ɔm| R = 9,0
Pronunciations
/ˈɒm/
#
13/395
[ɒm]299
[əm]54
[ˈɒmˀ]11
[ɔm]7
[ɒmˀ]4
[m]2
[am]1
[œm]1
[ɔ̃]1
[əŋ]1
[ʊm]1
om, prp.
|ɔmˀ| R = 4,0
Pronunciations
/ˈɒmˀ/
#
197/239
[ɒmˀ]22
[ɒm]11
[əm]4
[ˈɒm]2
[ɐm]1
[ə̃]1
[ˈm̩ˀ]1
omkring, adv.
|ɔm.ˈkrenˀg| R = 7,1
Pronunciations
/ɒmˈkʰʁæŋˀ/
#
1/2
[m̩ˈkʰʁæŋˀ]1
omkring, prp.
|ɔm.ˈkrenˀg| R = 4,8
Pronunciations
/ɒmˈkʰʁæŋˀ/
#
19/27
[ɔmˈkʰʁæŋˀ]2
[mˈkʰʁæŋˀ]1
[m̩̥ˈkʰʁæŋˀ]1
[ɒmˈkʰʁ̥æŋˀ]1
[ɒmˈɣʁæŋˀ]1
[ɔmˈxʁæŋˀ]1
[ˈɒmˀˈkʰʁæŋˀ]1
område, n.
|ˈɔm.rɔːd.ə| R = 4,8
Pronunciations
/ˈɒmʁɔːð̩/
#
2/7
[ɒmʁɔːð̩]3
[ˈɒmʁɔð̩]1
[ˈɒmʁɔːð]1
omvendt, adj.
|ˈɔm.vɛnˀt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɒmvɛnˀt/
#
1/1
op, adv.
|ɔp| R = 1,8
Pronunciations
/ˈɒp/
#
197/245
[ˈɒpʰ]32
[ɒp]4
[ˈɒβ]4
[ˈɒf]2
[ˈɒpʰ͡ɸ]2
[ɒpʰ]1
[ˈɒp͡ɸ]1
[ˈɒɸ]1
[ˈɒβ̥]1
opad, adv.
|ˈɔp.ad| R = 3,1
Pronunciations
/ˈɒpæð/
#
7/8
[ˈɒpæːð]1
opad, adv.
|ˈɔp.aːˀ| R = 1,4
Pronunciations
/ˈɒpæːˀ/
#
51/56
[ˈɒpˈæːˀ]2
[ˈɒpæ]1
[ˈɒpæɪ̯ˀ]1
[ˈɒβæːˀ]1
opdage, v.
|ˈɔp.daːˀg.ə| R = 14,3
Pronunciations
/ˈɒptæːˀæ/
#
0/1
[ˈɒptæːˀ]1
opdager, v.
|ˈɔp.daːˀg.ər| R = 14,3
Pronunciations
/ˈɒptæːˀɐ/
#
0/2
[ˈɒptæː]1
[ˈɒptæːˀæ]1
opdaget, v.
|ˈɔp.daːˀg.əd| R = 14,3
Pronunciations
/ˈɒptæːˀð̩/
#
0/1
[ˈɒptæːˀ]1
opefter, adv.
|ˈɔp.ɛf.tər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɒpɛftɐ/
#
1/2
[ˈɒpɛftə]1
opfatte, v.
|ˈɔp.fat.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈɒpfætə/
#
0/1
[ˈɒpfæt]1
opmærksom, adj.
|ɔp.ˈmɛrk.sɔmˀ| R = 30,0
Pronunciations
/ɒpˈmæɐ̯ksɒmˀ/
#
0/1
[pˈmæɐ̯ksəm]1
opover, adv.
|ˈɔp.ˈɔvˀ.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɒpˈɒʊ̯ˀɐ/
#
1/1
oppe, adv.
|ˈɔp.ə| R = 26,8
Pronunciations
/ˈɒpə/
#
25/102
[ˈɒp]35
[ˈɒβə]16
[ˈɒβ]8
[ˈɒpʰ]7
[ɒp]3
[ˈɒpi]2
[ˈɒf]1
[ˈɒpe]1
[ˈɒpɪ]1
[ˈɒpʰə]1
[ˈɒɸ]1
[ˈɒβʏ]1
oppefra, adv.
|ˈɔp.ə.ˈfraːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɒpəˈfʁaːˀ/
#
2/2
oprindelige, adj.
|ɔp.ˈrenˀ.ə.liː.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ɒpˈʁænˀn̩liːi/
#
1/1
opringning, n.
|ˈɔp.renˀg.neng| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɒpʁæŋˀneŋ/
#
1/1
opstår, v.
|ˈɔp.stɔːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɒpstɒːˀ/
#
1/1
opsummerede, v.
|ˈɔp.su.meːˀr.əd.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈɒpsumeːˀɐð̩/
#
0/1
[ˈɒpsumeɐ̯ˀð̩]1
orange, adj.
|o.ˈrang.sjə| R = 5,6
Pronunciations
/oˈʁaŋɕə/
#
14/24
[oˈʁaŋɕɪ]4
[oˈʁaŋɕ]3
[ɒˈʁaŋɕ]2
[oˈʁãɕə]1
ord, n.
|oːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈoɐ̯ˀ/
#
1/1
orden, n.
|ˈɔrˀ.dən| R = 5,7
Pronunciations
/ˈɒːˀtn̩/
#
5/7
[ˈɒːˀn̩]2
ordene, n.
|ˈoːˀr.ə.nə| R = 8,3
Pronunciations
/ˈoːˀɐnə/
#
1/2
[ˈoːɐnɪ]1
ordentlig, adj.
|ˈɔrˀ.dənt.li| R = 37,5
Pronunciations
/ˈɒːˀtn̩tli/
#
0/1
[ˈɒːˀnli]1
ordentligt, adj.
|ˈɔrˀ.dənt.lit| R = 44,4
Pronunciations
/ˈɒːˀtn̩tlit/
#
0/1
[ˈɒːˀnli]1
ordet, n.
|ˈoːˀr.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈoːˀɐð/
#
0/1
[oːˀɐð]1
organiseret, v.
|ɔr.ga.ni.ˈseːˀr.əd| R = 36,4
Pronunciations
/ɒkæniˈseːˀɐð/
#
0/1
[ɒkənɪˈseɐ̯ˀð]1
orientere, v.
|ɔ.ri.ɛn.ˈteːˀr.ə| R = 40,0
Pronunciations
/ɒʁiɛnˈtseːˀɐ/
#
0/1
[ɒɪnˈtseːˀɐ]1
os, pron.
|ɔs| R = 16,7
Pronunciations
/ˈɒs/
#
0/9
[ɒs]6
[s]2
[æs]1
otte, num.
|ˈɔːt.ə| R = 15,0
Pronunciations
/ˈɔːtə/
#
5/20
[ˈɔːt]6
[ˈɔːtɪ]3
[ˈɔː]1
[ˈɔːtʏ]1
[ˈɔːzɪ]1
[ˈɔːɹə]1
[ˈɔːɹ̝ɪ]1
[ˈɔːɾə]1
ottetallet, n.
|ˈɔːt.ə.talˀ.əd| R = 11,1
Pronunciations
/ˈɔːtətsælˀð̩/
#
0/1
[ˈɔːttsælˀð̩]1
ottetallets, n.
|ˈɔːt.ə.talˀ.əds| R = 10,0
Pronunciations
/ˈɔːtətsælˀð̩s/
#
0/1
[ˈɔːttsælˀð̩s]1
oval, adj.
|o.ˈvaːˀl| R = 0,0
Pronunciations
/oˈvæːˀl/
#
2/2
ovale, adj.
|o.ˈvaːˀl.ə| R = 0,0
Pronunciations
/oˈvæːˀlə/
#
1/1
oven, adv.
|ˈɔv.ən| R = 24,6
Pronunciations
/ˈɒʊ̯n̩/
#
34/84
[ˈɒːn̩]16
[ˈɒʊ̯n]8
[ˈɒːn]7
[ˈɒːɒn]4
[ˈɒʊ̯m]3
[ˈɒːʊ̯n̩]3
[ˈɒʊ̯ŋ̩]2
[ˈɒːm]2
[ɒʊ̯n]1
[ˈɒŋ̩]1
[ˈɒʊ̯m̩]1
[ˈɒːm̩]1
[ˈɒːʊ̯m̩]1
ovenfor, adv.
|ˈɔv.ən.fɔr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɒʊ̯n̩fɒ/
#
1/1
ovenfor, adv.
|ˈɔv.ən.ˈfɔr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɒʊ̯n̩ˈfɒ/
#
0/1
[ˈɒːʊnˈfɒ]1
ovenover, adv.
|ˈɔv.ən.ɔvˀ.ər| R = 57,1
Pronunciations
/ˈɒʊ̯n̩ɒʊ̯ˀɐ/
#
0/1
[ˈɒːn̩ɒː]1
ovenover, adv.
|ˈɔv.ən.ˈɔvˀ.ər| R = 10,7
Pronunciations
/ˈɒʊ̯n̩ˈɒʊ̯ˀɐ/
#
3/8
[ˈɒːnˈɒʊ̯ˀɐ]2
[ˈɒʊnˈɒʊ̯ˀɐ]1
[ˈɒʊ̯nˈɒʊ̯ˀɐ]1
[ˈɒʊ̯n̩ˈɒːˀɐ]1
ovenpå, adv.
|ˈɔv.ən.ˈpɔːˀ| R = 4,8
Pronunciations
/ˈɒʊ̯n̩ˈpʰɔːˀ/
#
2/3
[ˈɒʊ̯ŋ̩ˈpʰɔːˀ]1
over, adv.
|ˈɔvˀ.ər| R = 12,7
Pronunciations
/ˈɒʊ̯ˀɐ/
#
55/81
[ˈɒːˀɐ]7
[ˈɒːˀ]5
[ˈɒʊ̯ˀ]4
[ˈɒ]2
[ˈɒːˀɒ]2
[ɒ]1
[ˈtɒːˀ]1
[ˈɒʊ̯ɐ]1
[ˈɒː]1
[ˈɒːɐ]1
[ˈɒːˀʊ̯ɪ]1
over, prp.
|ˈɔvˀ.ər| R = 7,2
Pronunciations
/ˈɒʊ̯ˀɐ/
#
140/201
[ɒʊ̯ˀɐ]21
[ɒʊ̯ɐ]7
[ˈɒːˀɐ]5
[ɒː]4
[ˈɒʊ̯ɐ]4
[ɒːˀ]2
[ɒːˀɐ]2
[ˈɒːˀ]2
[ˈɒːˀɒ]2
[ˈɔʊ̯ˀɐ]2
[ɒɐ]1
[ɒʊ̯]1
[ɒʊ̯ˀ]1
[ɒːɒ]1
[ɒːə]1
[ɒːʊ̯]1
[ˈɒɐ]1
[ˈɒʊ̯ˀ]1
[ˈɒʊ̯ˀə]1
[ˈɒːɐ]1
overfor, adv.
|ˈɔvˀ.ər.ˈfɔr| R = 4,2
Pronunciations
/ˈɒʊ̯ˀɐˈfɒ/
#
8/12
[ˈɒːˀɐˈfɒ]2
[ˈɒʊ̯ˀɐfɒ]1
[ˈɒːˀɒɐˈfɒ]1
overgardin, n.
|ˈɔv.ər.gar.diːˀn| R = 10,0
Pronunciations
/ˈɒʊ̯ɐkatiːˀn/
#
0/1
[ˈɒʊ̯ɐkɐtiːˀn]1
overhovedet, adv.
|ɔv.ər.ˈhoːd.əd| R = 31,3
Pronunciations
/ɒʊ̯ɐˈhoːð̩t/
#
0/4
[ɒʊ̯ˈhoːð̩]1
[ɒʊ̯ˈɦoð̩]1
[ɒʊ̯ˈɦoːð]1
[ɒʊ̯ˈɦoːð̩]1
overkant, n.
|ˈɔv.ər.kanˀt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɒʊ̯ɐkʰænˀt/
#
5/5
overkanten, n.
|ˈɔv.ər.kanˀ.tən| R = 2,2
Pronunciations
/ˈɒʊ̯ɐkʰænˀtn̩/
#
4/5
[ˈɒːɒkʰænˀtn̩]1
overkanter, n.
|ˈɔv.ər.kan.tər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɒʊ̯ɐkʰæntɐ/
#
0/1
[ˈɒʊ̯ɐkʰænˀtɐ]1
overligger, n.
|ˈɔv.ər.lek.ər| R = 14,3
Pronunciations
/ˈɒʊ̯ɐlekɐ/
#
0/1
[ˈɒʊ̯ɐleɣɐ]1
overskud, n.
|ˈɔv.ər.skud| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɒʊ̯ɐskuð/
#
1/1
ovre, adv.
|ˈɔv.rə| R = 40,6
Pronunciations
/ˈɒʊ̯ʁɐ/
#
0/16
[ˈɒʊ̯ɐ]9
[ˈɒː]3
[ˈɒːɐ]3
[ˈɒʊ̯]1
p.t., adv.
|ˈpeːˀ.ˈteːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰeːˀˈtseːˀ/
#
1/1
pakhus, n.
|ˈpak.huːˀs| R = 3,8
Pronunciations
/ˈpʰakhuːˀs/
#
19/26
[ˈpʰaxhuːˀs]5
[ˈpʰaxhuːˀɕ]1
[ˈpʰaɣhuːˀs]1
pakhuset, n.
|ˈpak.huːˀs.əd| R = 6,7
Pronunciations
/ˈpʰakhuːˀsð̩/
#
4/10
[ˈpʰakhuːˀsə]2
[ˈpʰakhuːˀsɛð]1
[ˈpʰakhuːˀsʏð]1
[ˈpʰaxhuːˀsə]1
[ˈpʰaxhuːˀzð̩]1
palmen, n.
|ˈpal.mən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰælmən/
#
0/1
[pʰælmɪn]1
palmer, n.
|ˈpal.mər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰælmɐ/
#
1/1
panden, n.
|ˈpan.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰænn̩/
#
1/1
papir, n.
|pa.ˈpiːˀr| R = 5,6
Pronunciations
/pʰæˈpʰiɐ̯ˀ/
#
2/3
[pʰəˈpʰiɐ̯ˀ]1
papiret, n.
|pa.ˈpiːˀr.əd| R = 13,4
Pronunciations
/pʰæˈpʰiːˀɐð/
#
4/14
[pʰəˈpʰiːˀɐð]4
[pʰəˈpʰiɐ̯ˀð̩]2
[βəˈpʰiːˀɐð]2
[pʰɛˈpʰiːˀɐð]1
[pʰ̞æˈpʰiːˀɐ]1
papirets, n.
|pa.ˈpiːˀr.əds| R = 17,8
Pronunciations
/pʰæˈpʰiːˀɐðs/
#
1/5
[pʰəˈpʰiːˀɐðs]1
[pʰəˈpʰiːˀəs]1
[pʰɪˈpʰiːˀɐs]1
[βɛˈpʰiːˀəs]1
papirhjørnerne, n.
|pa.ˈpiːˀr.jœr.nər.nə| R = 7,7
Pronunciations
/pʰæˈpʰiɐ̯ˀjɶɐ̯nɐnə/
#
0/1
[pʰæˈpʰiɐ̯ˀjœɐ̯n̞ɐnə]1
papirkanten, n.
|pa.ˈpiːˀr.kanˀ.tən| R = 12,5
Pronunciations
/pʰæˈpʰiɐ̯ˀkʰænˀtn̩/
#
1/2
[βəˈpʰiɐ̯ˀkʰænˀn̥n̩]1
par, n.
|par| R = 8,7
Pronunciations
/ˈpʰa/
#
7/23
[pʰa]12
[pʰæ]2
[pʰə]1
[pʰɜ]1
parallel, adj.
|pa.ra.ˈlɛlˀ| R = 16,7
Pronunciations
/pʰaʁaˈlɛlˀ/
#
0/3
[pʰaaˈlɛlˀ]1
[pʰaːaˈlɛlˀ]1
[pʰaːˈlɛlˀ]1
parallelle, adj.
|pa.ra.ˈlɛlˀ.ə| R = 22,2
Pronunciations
/pʰaʁaˈlɛlˀə/
#
0/1
[pʰaaˈlɛlˀl̩]1
parallelt, adj.
|pa.ra.ˈlɛlˀt| R = 22,2
Pronunciations
/pʰaʁaˈlɛlˀt/
#
0/3
[pʰaaˈlɛlˀts]1
[pʰaˈlɛlˀt]1
[pʰaːˈlɛlˀ]1
parasol, n.
|pa.ra.ˈsɔlˀ| R = 20,8
Pronunciations
/pʰaʁaˈsɒlˀ/
#
0/3
[pʰaˈsɒlˀ]1
[pʰaːaˈsɒlˀ]1
[pʰaːˈsɒlˀ]1
park, n.
|park| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰaːk/
#
3/7
[ˈpʰaɐ̯̥kʰ]2
[ˈpʰaːkʰ]2
parkanlægget, n.
|ˈpark.an.lɛːˀk.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰaːkænlɛːˀkð̩/
#
1/2
[ˈpʰaɐ̯̥kænlɛːˀkð̩]1
parken, n.
|ˈpar.kən| R = 0,4
Pronunciations
/ˈpʰaːkŋ̩/
#
50/53
[ˈpʰaɐ̯̥kŋ̩]2
[ˈpʰakŋ̩]1
parkens, n.
|ˈpar.kəns| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰaːkŋ̩s/
#
1/1
parkerede, v.
|par.ˈkeːˀr.əd.ə| R = 21,9
Pronunciations
/pʰaˈkʰeːˀɐð̩/
#
3/28
[pʰaˈkʰeːˀɐð]9
[pʰaˈkʰeɐ̯ˀð̩]3
[pʰaˈxeːˀɐð]2
[pʰə̥ˈkʰeɐ̯ˀð̩]2
[paˈkʰeɐ̯ˀð̩]1
[pəˈkʰeɐ̯ˀð̩]1
[pʰaˈkʰeɐ̯ˀð]1
[pʰaˈkʰeːˀəð]1
[pʰæˈkʰeɐ̯ˀð̩]1
[pʰæˈkʰeːˀɐð]1
[pʰɐˈkʰeɐ̯ˀð̩]1
[pʰəˈkʰeɐ̯ˀð̩]1
[pʰəˈkʰeːˀɐð]1
parkerer, v.
|par.ˈkeːˀr.ər| R = 14,3
Pronunciations
/pʰaˈkʰeːˀɐ/
#
0/1
[ɸaˈkʰeːˀɐ]1
parkeret, v.
|par.ˈkeːˀr.əd| R = 12,5
Pronunciations
/pʰaˈkʰeːˀɐð/
#
9/33
[pʰaˈkʰeɐ̯ˀð̩]10
[pʰaˈkʰeɐ̯ˀð]5
[pʰæˈkʰeɐ̯ˀð̩]2
[pʰaˈkʰeðˀð̩]1
[pʰaˈkʰeɐ̯ˀɐð]1
[pʰaˈkʰeːˀɐt]1
[pʰæˈkʰeɐ̯ˀð]1
[pʰæˈkʰeːˀɐð]1
[pʰəˈkʰeɐ̯ˀð̩]1
[pʰəˈkʰeːˀɐð]1
parkeringsplads, n.
|par.ˈkeːˀr.engs.plas| R = 11,5
Pronunciations
/pʰaˈkʰeɐ̯ˀeŋspʰlæs/
#
0/4
[pʰɐˈkʰeːˀeŋsplæs]1
[pʰəˈkʰeɐ̯ˀeŋspʰlæs]1
[pʰɛˈkʰeɐ̯ˀeŋspʰlæs]1
[βaˈkʰeɐ̯ˀeŋspʰlæs]1
parkeringspladsen, n.
|par.ˈkeːˀr.engs.plas.ən| R = 14,3
Pronunciations
/pʰaˈkʰeɐ̯ˀeŋspʰlæsn̩/
#
0/4
[pʰaˈkʰeɐ̯ˀɪŋspʰlæzn̩]1
[pʰaˈkʰeːˀeŋspʰlæzn̩]1
[pʰæˈkʰeːˀeŋsplæsn̩]1
[pʰəˈkʰeɐ̯ˀeŋspʰlæsn̩]1
parkområde, n.
|ˈpark.ɔm.rɔːd.ə| R = 10,0
Pronunciations
/ˈpʰaːkɒmʁɔːð̩/
#
0/1
[ˈpʰaːkɒmʁɔːð]1
pas, v.
|pas| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰæs/
#
0/1
[pʰæs]1
passage, n.
|pa.ˈsaː.sjə| R = 14,3
Pronunciations
/pʰæˈsæːɕə/
#
0/1
[pʰæˈsæːɕ]1
passagen, n.
|pa.ˈsaː.sjən| R = 16,7
Pronunciations
/pʰæˈsæːɕən/
#
0/3
[pʰæˈsæːɕn̩]2
[pʰɛˈsæːɕn̩]1
passe, v.
|ˈpas.ə| R = 16,2
Pronunciations
/ˈpʰæsə/
#
5/17
[ˈpʰæs]7
[pʰæs]4
[pʰæsə]1
passer, v.
|ˈpas.ər| R = 5,4
Pronunciations
/ˈpʰæsɐ/
#
15/23
[ˈpʰæzɐ]4
[ˈpʰæsə]2
[ˈpʰæsæ]1
[ˈpʰæzə]1
passere, v.
|pa.ˈseːˀr.ə| R = 17,5
Pronunciations
/pʰæˈseːˀɐ/
#
21/53
[pʰæseɐ̯]7
[pʰæseːɐ]4
[pʰæseɐ]3
[pʰæˈseɐ̯ˀ]3
[pʰəˈseːˀɐ]2
[pʰɛˈseɐ̯]2
[pʰæseːˀɐ]1
[pʰæsɪɐ̯]1
[pʰæzeːɐ]1
[pʰæˈseːɐ]1
[pʰæˈseːˀ]1
[pʰæ̥ˈseːˀɐ]1
[pʰəseːɐ]1
[pʰəseːˀɐ]1
[pʰɛseːɐ]1
[pʰɛˈseɐ̯ˀ]1
[pʰɛˈseːˀɐ]1
passerer, v.
|pa.ˈseːˀr.ər| R = 10,8
Pronunciations
/pʰæˈseːˀɐ/
#
59/115
[pʰæseːɐ]8
[pʰæˈseɐ̯ˀ]7
[pʰəˈseːˀɐ]7
[pʰəˈseɐ̯ˀ]4
[pʰæseɐ̯ˀ]3
[pʰæseːˀɐ]3
[pæˈseːˀɐ]2
[pʰæseɐ]2
[pʰæˈseːɐ]2
[pʰæˈseːˀə]2
[pʰɛseːˀɐ]2
[pʰɛˈseːˀɐ]2
[pʰɪˈseːˀɐ]2
[pæˈzeɐ]1
[pʰaˈseːˀɐ]1
[pʰəseɐ̯ˀ]1
[pʰəˈseɐ̯]1
[pʰə̥ˈseːˀɐ]1
[pʰɛˈseɐ̯]1
[pʰɛˈseɐ̯ˀ]1
[pʰɛˈseːˀɐ̯]1
[pʰɪ̥seɐ]1
[βəˈseːˀɐ]1
passeret, v.
|pa.ˈseːˀr.əd| R = 9,6
Pronunciations
/pʰæˈseːˀɐð/
#
34/78
[pʰɛˈseːˀɐð]5
[pʰæˈseːɐð]4
[pʰæˈseːˀð̩]4
[pʰæˈseːˀəð]4
[pʰəˈseɐ̯ˀð̩]3
[pʰəˈseːˀɐð]3
[pʰæˈseɐ̯ˀð]2
[pæseːˀɐð]1
[pæˈseːˀɐð]1
[pæˈseːˀəð]1
[pʰæseɐ̯ˀð]1
[pʰæˈseɐ̯ˀð̩]1
[pʰæˈseɐ̯ˀɐð]1
[pʰæˈseˀð]1
[pʰæˈsɛˀð]1
[pʰæ̥ˈseɐ̯ˀð̩]1
[pʰəseɐ̯ˀð]1
[pʰəzeɐ̯ˀð̩]1
[pʰəˈseɐ̯ˀəð]1
[pʰəˈseːɐð]1
[pʰəˈseːˀɜð]1
[pʰə̥ˈseɐ̯ˀð]1
[pʰɛˈseˀð]1
[pʰɛˈseːˀəð]1
[pʰɜˈseːˀɐð]1
[βæˈseɐ̯ˀð̩]1
pegefinger, n.
|ˈpaj.ə.fenˀg.ər| R = 11,1
Pronunciations
/ˈpʰaɪ̯ɪfeŋˀɐ/
#
0/1
[ˈpʰaɪfeŋˀɐ]1
peger, v.
|ˈpaj.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰaɪ̯ɐ/
#
0/2
[pʰaɪ̯ɐ]2
penge, n.
|ˈpɛng.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈpʰɛŋə/
#
1/6
[ˈpʰɛŋŋ̩]2
[ˈpʰɛŋ̩]1
[ˈpʰɛːŋɪ]1
[ˈpʰɛːŋ̩]1
perfekt, adj.
|pɛr.ˈfɛkt| R = 28,6
Pronunciations
/pʰæɐ̯ˈfɛkt/
#
0/1
[pʰɪ̥ˈfɛkts]1
periferien, n.
|pe.rif.ə.ˈriːˀ.ən| R = 8,3
Pronunciations
/pʰeʁifəˈʁiːˀin/
#
0/1
[pʰeɐ̯ifəˈʁiːˀn̩]1
persienner, n.
|pɛr.ˈsjɛn.ər| R = 23,8
Pronunciations
/pʰæɐ̯ˈɕɛnɐ/
#
0/3
[pʰæˈsjɛnɐ]1
[pʰæˈzjɛnɐ]1
[pʰæˈɕɛnɐ]1
person, n.
|pɛr.ˈsoːˀn| R = 18,8
Pronunciations
/pʰæɐ̯ˈsoːˀn/
#
0/2
[pʰæˈsoːˀn]1
[pʰɐˈsoːˀn]1
perspektivet, n.
|pɛr.spɛk.ˈtiːˀv.əd| R = 16,7
Pronunciations
/pʰæɐ̯spɛkˈtsiʊ̯ˀð̩/
#
0/1
[pʰæspʰekˈtsiːˀð̩]1
pil, n.
|piːˀl| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰiːˀl/
#
3/3
pind, n.
|penˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰenˀ/
#
1/1
placere, v.
|pla.ˈseːˀr.ə| R = 8,7
Pronunciations
/pʰlæˈseːˀɐ/
#
6/13
[pʰlɐˈseːˀɐ]2
[pʰləˈseːˀɐ]2
[pʰlɛseːˀɐ]1
[pʰlɛˈseɐ̯ˀ]1
[pʰlɛˈseːˀɐ]1
placerer, v.
|pla.ˈseːˀr.ər| R = 13,4
Pronunciations
/pʰlæˈseːˀɐ/
#
12/43
[pʰlɛˈseːˀɐ]10
[pʰləˈseːˀɐ]6
[pʰlæˈseɐ̯ˀ]2
[pʰlɐˈseːˀɐ]2
[pʰlɛˈseɐ̯ˀ]2
[plæˈseɐ̯]1
[plɐˈseːˀɐ]1
[pʰlæˈseːˀ]1
[pʰləfˈseːˀɐ]1
[pʰləseːɐ]1
[pʰləzeːˀɐ]1
[pʰlɛzeːˀɐ]1
[pʰlɪˈseɐ̯ˀ]1
[pʰlɪˈseːˀɐ]1
placeres, v.
|pla.ˈseːˀr.əs| R = 8,1
Pronunciations
/pʰlæˈseːˀɐs/
#
5/11
[pʰlɛˈseːˀɐs]4
[pʰləˈseːˀɐs]1
[pʰlɛˈseɐ̯ˀs]1
placeret, v.
|pla.ˈseːˀr.əd| R = 16,7
Pronunciations
/pʰlæˈseːˀɐð/
#
2/12
[pʰlæˈseɐ̯ˀð̩]2
[pʰləˈseɐ̯ˀð]2
[pʰləˈseːˀɐð]2
[pʰlæˈseð̩]1
[pʰlæˈseɐ̯ˀð]1
[pʰlɛˈseɐ̯ˀð̩]1
[pʰlɛˈseːˀɐð]1
placeringen, n.
|pla.ˈseːˀr.enˀg.ən| R = 18,2
Pronunciations
/pʰlæˈseɐ̯ˀeŋˀŋ̩/
#
0/1
[pʰlɐˈseɐ̯ˀeŋŋ̩]1
plads, n.
|plas| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰlæs/
#
10/10
plan, n.
|plaːˀn| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰlæːˀn/
#
1/1
planen, n.
|ˈplaːˀn.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰlæːˀnn̩/
#
1/1
plante, n.
|ˈplan.tə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰlæntə/
#
2/2
planter, v.
|ˈplan.tər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰlæntɐ/
#
1/1
plet, n.
|plɛt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰlɛt/
#
3/3
pludselig, adv.
|ˈplus.ə.li| R = 14,3
Pronunciations
/ˈpʰlusəli/
#
0/1
[ˈpʰlusli]1
porten, n.
|ˈporˀ.tən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰoɐ̯ˀtn̩/
#
1/1
pose, n.
|ˈpoːs.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰoːsə/
#
1/1
posede, adj.
|ˈpoːs.əd.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈpʰoːsð̩ð̩/
#
0/1
[ˈpʰoːsəð̩]1
posen, n.
|ˈpoːs.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰoːsn̩/
#
1/1
posthus, n.
|ˈpɔst.huːˀs| R = 3,2
Pronunciations
/ˈpʰɒsthuːˀs/
#
5/7
[ˈpʰɒstuːˀs]2
posthuset, n.
|ˈpɔst.huːˀs.əd| R = 10,0
Pronunciations
/ˈpʰɒsthuːˀsð̩/
#
5/12
[ˈpʰɒsthuːˀsə]2
[ˈpʰɒsthuːˀzə]2
[ˈpʰɒsthuzə]1
[ˈpʰɒsthuːˀsəð]1
[ˈpʰɒstuːˀsə]1
potteplante, n.
|ˈpɔt.ə.plan.tə| R = 6,7
Pronunciations
/ˈpʰɒtəpʰlæntə/
#
3/9
[ˈpʰɒɾəpʰlæntə]3
[ˈpʰɒtəpʰlæntɪ]1
[ˈpʰɒɾəpʰlænt]1
[ˈpʰɒɾəpʰlæntɪ]1
potteplanten, n.
|ˈpɔt.ə.plan.tən| R = 10,0
Pronunciations
/ˈpʰɒtəpʰlæntn̩/
#
0/1
[ˈpʰɒɾəpʰlæntn̩]1
pragtfuldt, adj.
|ˈprakt.fulˀt| R = 20,0
Pronunciations
/ˈpʰʁaktfulˀt/
#
0/1
[ˈpʰʁafulˀts]1
prik, adv.
|prek| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰʁæk/
#
0/1
[ˈpʰʁækʰ]1
prik, n.
|prek| R = 25,0
Pronunciations
/ˈpʰʁæk/
#
0/1
[ˈpʰʁæɣ]1
principielt, adj.
|pren.si.ˈpjɛlˀt| R = 8,3
Pronunciations
/pʰʁænsiˈpʰjɛlˀt/
#
0/1
[pʰʁæntsɪˈpʰjɛlˀt]1
princippet, n.
|pren.ˈsip.əd| R = 50,0
Pronunciations
/pʰʁænˈsipð̩/
#
0/1
[pʰʁɪ̃ˈsiβə]1
private, adj.
|pri.ˈvaːˀt.ə| R = 15,2
Pronunciations
/pʰʁiˈvæːˀtə/
#
1/27
[pʰʁɪˈvæːˀtə]12
[pʰʁɪˈvæːˀɾə]5
[pʰʁɪˈvæːˀɹə]3
[pʰʁɪˈvæːˀtɪ]2
[pʰʁiˈvæːˀðə]1
[pʰʁɛˈvæːˀtə]1
[pʰʁɪˈvæːˀðə]1
[ɸʁɪˈvæːˀɹə]1
problem, n.
|pro.ˈbleːˀm| R = 0,0
Pronunciations
/pʰʁoˈpleːˀm/
#
2/2
problemer, n.
|pro.ˈbleːˀm.ər| R = 0,0
Pronunciations
/pʰʁoˈpleːˀmɐ/
#
1/1
proportioner, n.
|pro.pɔr.ˈsjoːˀn.ər| R = 9,1
Pronunciations
/pʰʁopʰɒˈɕoːˀnɐ/
#
0/2
[pʰʁopɒˈɕoːˀnɐ]2
proviant, n.
|pro.vi.ˈanˀt| R = 0,0
Pronunciations
/pʰʁoviˈænˀt/
#
1/1
præcis, adv.
|pre.ˈsiːˀs| R = 17,4
Pronunciations
/pʰʁæˈsiːˀs/
#
3/18
[pʰʁɛˈsiːˀs]3
[pʰʁɪˈsiːˀs]3
[pʰʁəˈzɪːˀs]2
[hɪs]1
[pəˈsiːˀs]1
[pʰɔˈsiːˀs]1
[pʰʁæˈseːˀs]1
[pʰʁæˈsɪːˀs]1
[pʰʁəˈsiːˀs]1
[pʰʁɜˈsiːˀs]1
præcisere, v.
|pre.si.ˈseːˀr.ə| R = 40,0
Pronunciations
/pʰʁæsiˈseːˀɐ/
#
0/1
[pʰʁæzɪˈseɐ̯ˀ]1
præcist, adj.
|pre.ˈsiːˀst| R = 11,1
Pronunciations
/pʰʁæˈsiːˀst/
#
0/2
[pʰʁɛˈsiːˀst]1
[pʰʁɪˈsiːˀs]1
prøv, v.
|prøːˀv| R = 50,0
Pronunciations
/ˈpʰʁœʊ̯ˀ/
#
0/2
[ˈpʰɶ]1
[ˈpʰʁœ]1
prøve, v.
|ˈprøːv.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈpʰʁœːʊ/
#
1/4
[ˈpʰɒː]1
[ˈpʰʁœːə]1
[ˈpʰʁɶː]1
prøver, v.
|ˈprøːv.ər| R = 16,7
Pronunciations
/ˈpʰʁœːʊ̯ɐ/
#
2/5
[ˈpʰʁœːɐ]2
[ˈpʰʁɶ]1
puh, interj.
|puː| R = 33,3
Pronunciations
/ˈpʰuː/
#
0/1
[ʙuː]1
pukkel, n.
|ˈpok.əl| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰɔkl̩/
#
1/1
punkt, n.
|ponˀkt| R = 8,0
Pronunciations
/ˈpʰɔŋˀt/
#
6/15
[ˈpʰɔŋˀ]5
[ˈpʰɔŋˀts]3
[ˈpʰɔŋˀx]1
punktet, n.
|ˈponˀk.təd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰɔŋˀtð̩/
#
1/1
punktum, n.
|ˈponk.tom| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰɔŋtsɔm/
#
1/1
putte, v.
|ˈput.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰutə/
#
1/1
putter, v.
|ˈput.ər| R = 12,5
Pronunciations
/ˈpʰutɐ/
#
0/2
[pʰutɐ]1
[pʰuɾə]1
pyntegardin, n.
|ˈpøn.tə.gar.diːˀn| R = 8,3
Pronunciations
/ˈpʰøntəkatiːˀn/
#
0/1
[ˈpʰøntəkɐtiːˀn]1
pyt, interj.
|pyt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰyt/
#
0/1
[ˈpʰyts]1
, adv.
|pɔːˀ| R = 3,6
Pronunciations
/ˈpʰɔːˀ/
#
13/21
[pʰɔːˀ]6
[ˈpɔːˀ]1
[ˈpʰɔ]1
, prp.
|pɔːˀ| R = 52,4
Pronunciations
/ˈpʰɔːˀ/
#
25/1180
[pʰɔ]919
[pʰə]57
[pɔ]39
[ˈpʰɔ]31
[pʰɒ]14
[pʰɔːˀ]14
[pʰo]12
[βɔ]12
[pə]10
[pʰə̥]6
[pʰɔː]5
[pʰʊ]5
[pʰɔ̥]4
[pʰ̞ɔ]3
[ɸɔ]3
[pʰɪ]2
[pʰʊ̥]2
[ˈɸɔːˀ]2
[βo]2
[f]1
[fɒ]1
[pɒ]1
[pə̥]1
[pɪ]1
[pʰw]1
[pʰɒ̥]1
[pʰɔɸ]1
[pʰɤ]1
[ˈβɔːˀ]1
[ˈβ̥ɔ]1
[βɒ]1
[βə]1
pæn, adj.
|pɛːˀn| R = 0,0
Pronunciations
/ˈpʰɛːˀn/
#
4/4
pænt, adj.
|pɛːˀnt| R = 5,6
Pronunciations
/ˈpʰɛːˀnt/
#
2/6
[ˈpʰɛːˀn]2
[ˈpʰɛːˀnts]2
rager, v.
|ˈraːg.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁaːʊ̯ɐ/
#
0/1
[ʁ̝aːʊ̯ɐ]1
ramler, v.
|ˈram.lər| R = 20,0
Pronunciations
/ˈʁamlɐ/
#
0/2
[ʁamnɐ]2
ramme, n.
|ˈram.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁamə/
#
1/1
ramme, v.
|ˈram.ə| R = 20,8
Pronunciations
/ˈʁamə/
#
1/6
[ˈʁam̩]3
[ˈʁam]1
[ˈʁamm̩]1
rammen, n.
|ˈram.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁamm̩/
#
1/1
rammer, v.
|ˈram.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁamɐ/
#
2/3
[ʁamɐ]1
rareste, adj.
|ˈraːr.ə.stə| R = 28,6
Pronunciations
/ˈʁaːastə/
#
0/1
[ˈʁaːsɪ]1
rart, adj.
|raːˀrt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁaːˀt/
#
1/3
[ʁaːˀt]1
[ˈʁaːˀts]1
refererer, v.
|ref.ə.ˈreːˀr.ər| R = 11,1
Pronunciations
/ʁæfəˈʁæːˀɐ/
#
0/1
[ʁæfɒ̥ˈʁæːˀɐ]1
regne, v.
|ˈraj.nə| R = 50,0
Pronunciations
/ˈʁaɪ̯nə/
#
0/2
[ʁæn]1
[ˈaɪ̯n̩]1
regner, v.
|ˈraj.nər| R = 6,7
Pronunciations
/ˈʁaɪ̯nɐ/
#
1/3
[ˈʁaɪ̯nə]1
[ˈʁaɪ̯n̞ə]1
rektangel, n.
|ˈrɛk.tanˀg.əl| R = 17,7
Pronunciations
/ˈʁæktsaŋˀl̩/
#
4/31
[ˈʁæktaŋˀl̩]12
[ˈʁæɪ̯taŋˀl̩]8
[ˈʁæçtaŋˀl̩]2
[ˈʁæɪ̯taŋˀŋ̩]2
[ˈʁæktaŋˀl]1
[ˈʁæktaŋˀn̩]1
[ˈʁætsaŋkl̩]1
rektangler, n.
|ˈrɛk.tanˀg.lər| R = 15,6
Pronunciations
/ˈʁæktsaŋˀlɐ/
#
0/10
[ˈʁæktaŋˀlɐ]4
[ˈʁæɪ̯taŋˀlɐ]2
[ˈʁæktæŋˀlɐ]1
[ˈʁætsaŋkˀlɐ]1
[ˈʁæɪ̯taŋˀlə]1
[ˈʁæɪ̯tsaŋˀlɐ]1
rektanglerne, n.
|ˈrɛk.tanˀg.lər.nə| R = 9,1
Pronunciations
/ˈʁæktsaŋˀlɐnə/
#
0/2
[ˈʁæktaŋˀlɐnə]2
rektanglet, n.
|ˈrɛk.tanˀg.ləd| R = 29,6
Pronunciations
/ˈʁæktsaŋˀlð̩/
#
0/3
[ˈʁæktaŋˀŋ̩]1
[ˈʁæɪ̯klaŋˀnə]1
[ˈʁæɪ̯klaŋˀð̩]1
rektangulær, adj.
|ˈrɛk.tan.gu.lɛːˀr| R = 5,6
Pronunciations
/ˈʁæktsaŋkulæɐ̯ˀ/
#
0/3
[ˈʁæktaŋkolæɐ̯ˀ]1
[ˈʁæktaŋkolæːˀɐ̯]1
[ˈʁæktsaŋkulɛːˀɐ̯]1
rektangulære, adj.
|ˈrɛk.tan.gu.lɛːˀr.ə| R = 7,7
Pronunciations
/ˈʁæktsaŋkulæːˀɐ/
#
1/11
[ˈʁæktsaŋkulɛːˀɐ]4
[ˈʁæktaŋkolæːˀɐ]2
[ʁæktaŋkoˈlæːˀɐ]1
[ʁæɪ̯taŋkoˈlæɐ̯]1
[ˈʁæktaŋkolɛːˀɐ]1
[ˈʁæktsaŋkulæɐ̯ˀ]1
rektangulært, adj.
|ˈrɛk.tan.gu.lɛːˀrt| R = 7,7
Pronunciations
/ˈʁæktsaŋkulæɐ̯ˀt/
#
0/2
[ˈʁæktaŋkulɛɐ̯ˀt]1
[ˈʁæktaŋkulɛːˀɐ̯ts]1
relativt, adj.
|ˈre.la.tiːˀvt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁælætsiʊ̯ˀt/
#
1/1
rende, v.
|ˈrɛn.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈʁænə/
#
0/3
[ʁan]1
[ʁan̩]1
[ʁæn̩]1
render, v.
|ˈrɛnˀ.ər| R = 20,0
Pronunciations
/ˈʁænˀɐ/
#
0/1
[ʁænɐ]1
rendt, v.
|rɛnˀt| R = 20,0
Pronunciations
/ˈʁænˀt/
#
0/1
[ʁant]1
rent, adj.
|reːˀnt| R = 8,3
Pronunciations
/ˈʁæːˀnt/
#
1/2
[ˈʁæːˀn]1
restaurant, n.
|re.sto.ˈrang| R = 0,0
Pronunciations
/ʁæstoˈʁaŋ/
#
1/1
resterende, v.
|re.ˈsteːˀr.ə.nə| R = 0,0
Pronunciations
/ʁæˈsteːˀɐnə/
#
2/2
ret, adj.
|rɛt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁæt/
#
1/2
[ˈʁat]1
ret, adv.
|rɛt| R = 2,6
Pronunciations
/ˈʁæt/
#
7/26
[ˈʁat]15
[ˈʁa]1
[ˈʁæts]1
[ˈʁ̝at]1
[ˈʁ̥at]1
ret, n.
|rɛt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁæt/
#
0/3
[ˈʁats]2
[ˈʁæts]1
retning, n.
|ˈrɛt.neng| R = 4,1
Pronunciations
/ˈʁætneŋ/
#
50/101
[ˈʁatneŋ]29
[ˈʁætnɪŋ]7
[ˈʁatnɪŋ]4
[ˈɐ̯ætneŋ]1
[ˈʁatniŋ]1
[ˈʁatnŋ̩]1
[ˈʁatnɪ̃]1
[ˈʁætẽ]1
[ˈʁætnẽ]1
[ˈʁætniŋ]1
[ˈʁætnŋ̩]1
[ˈʁætnə]1
[ˈʁɐtneŋ]1
[ˈʁ̞ætneŋ]1
retningen, n.
|ˈrɛt.nenˀg.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁætneŋˀŋ̩/
#
2/2
retningerne, n.
|ˈrɛt.nenˀg.ər.nə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁætneŋˀɐnə/
#
0/1
[ˈʁatneŋˀɐnə]1
rette, adj.
|ˈrɛt.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈʁætə/
#
0/3
[ˈʁæɾə]2
[ˈʁæt̞ɪ]1
rette, v.
|ˈrɛt.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈʁætə/
#
0/1
[ˈʁat]1
retter, v.
|ˈrɛt.ər| R = 12,5
Pronunciations
/ˈʁætɐ/
#
1/4
[ʁatɐ]1
[ˈɐ̯atə]1
[ˈʁæɾɐ]1
rigtig, adj.
|ˈrek.di| R = 16,7
Pronunciations
/ˈʁækti/
#
3/6
[ˈʁæktɪ]1
[ˈʁætɪ]1
[ˈʁæɣi]1
rigtige, adj.
|ˈrek.diː.ə| R = 17,1
Pronunciations
/ˈʁæktiːi/
#
2/5
[ˈʁæktiː]1
[ˈʁæktsi]1
[ˈʁæktɪ]1
rigtigt, adj.
|ˈrek.dit| R = 29,0
Pronunciations
/ˈʁæktit/
#
0/31
[ˈʁækti]8
[ˈʁæɣti]3
[ˈʁæɪ̯ti]3
[ˈʁɛɪ̯tɪ]2
[ˈʁæktits]1
[ˈʁæktsɪ]1
[ˈʁækðɪ]1
[ˈʁæxtits]1
[ˈʁæxtsit]1
[ˈʁæçti]1
[ˈʁæɣɪ]1
[ˈʁæɪ̯tits]1
[ˈʁæɪ̯tsi]1
[ˈʁæɪ̯tsɪ]1
[ˈʁæɪ̯tɪts]1
[ˈʁæɪ̯xɪt]1
[ˈʁɛkti]1
[ˈʁɛɪ̯ti]1
[ˈʁɛɪ̯tits]1
rimelig, adj.
|ˈriːm.ə.li| R = 58,3
Pronunciations
/ˈʁiːm̩li/
#
0/2
[ˈʁimli]1
[ˈʁɪmnʏ]1
rimeligt, adj.
|ˈriːm.ə.lit| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁiːm̩lit/
#
0/1
[ˈʁiːməlits]1
risiko, n.
|ˈri.si.ko| R = 33,3
Pronunciations
/ˈʁisikʰo/
#
0/1
[ˈʁɪsikʰʊ]1
rod, n.
|roːˀd| R = 25,0
Pronunciations
/ˈʁoðˀ/
#
0/1
[ˈʁoːˀð]1
roden, n.
|ˈroːˀd.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁoðˀn̩/
#
1/1
rude, n.
|ˈruːd.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁuːð̩/
#
0/1
[ˈʁuːðə]1
rullegardin, n.
|ˈrul.ə.gar.diːˀn| R = 13,6
Pronunciations
/ˈʁuləkatiːˀn/
#
0/14
[ʁuləkɐtiːˀn]3
[ʁuləkatiːˀn]1
[ʁuləkətiːˀn]1
[ˈʁoləkɐtiːˀn]1
[ˈʁulkətiːˀn]1
[ˈʁull̩ɣətiːˀn]1
[ˈʁuləkɐtiːˀn]1
[ˈʁuləkətiːˀn]1
[ˈʁulɪkɐtiːˀn]1
[ˈʁul̩kɐtiːˀn]1
[ˈʁul̩kətiːˀn]1
[ˈʁʊl̩ɣətiːˀn]1
rullegardiner, n.
|ˈrul.ə.gar.diːˀn.ər| R = 14,6
Pronunciations
/ˈʁuləkatiːˀnɐ/
#
0/4
[ˈʁol̩kɐtiːˀnɐ]1
[ˈʁulkətiːˀnɐ]1
[ˈʁull̩kətiːˀnɐ]1
[ˈʁuləkɐtiːˀnɐ]1
rund, adj.
|ronˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁɔnˀ/
#
7/7
runde, adj.
|ˈron.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈʁɔnə/
#
0/1
[ʁɔn]1
runde, v.
|ˈron.ə| R = 12,5
Pronunciations
/ˈʁɔnə/
#
4/8
[ˈʁɔn̩]3
[ˈʁɔnn̩]1
runder, v.
|ˈron.ər| R = 0,8
Pronunciations
/ˈʁɔnɐ/
#
28/32
[ʁɔnə]1
[ˈʁɔnə]1
[ˈʁ̝ɔnɐ]1
[ˈʁ̥̝ɔnɐ]1
rundet, v.
|ˈron.əd| R = 7,1
Pronunciations
/ˈʁɔnð̩/
#
3/7
[ˈʁɔnə]2
[ˈʁɔnəð]2
runding, n.
|ˈron.eng| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁɔneŋ/
#
7/7
rundkørsel, n.
|ˈron.kørˀ.səl| R = 11,1
Pronunciations
/ˈʁɔnkʰøɐ̯ˀsl̩/
#
0/1
[ˈʁɔŋkʰøɐ̯ˀsl̩]1
rundkørslen, n.
|ˈron.kørˀ.slən| R = 18,2
Pronunciations
/ˈʁɔnkʰøɐ̯ˀslən/
#
0/1
[ˈʁɔŋkʰøɐ̯ˀsln̩]1
rundt, adj.
|ronˀt| R = 20,0
Pronunciations
/ˈʁɔnˀt/
#
0/1
[ˈʁɔnˀ]1
rundt, adv.
|ronˀt| R = 2,7
Pronunciations
/ˈʁɔnˀt/
#
123/154
[ˈʁɔnˀ]14
[ˈʁɔnˀts]9
[ˈʁɔ̃ːˀt]2
[ʁɔnt]1
[ˈʁonˀt]1
[ˈʁɔn]1
[ˈʁ̝ɔnˀt]1
[ˈʁ̝ɔnˀts]1
[ˈʁ̥ɔnˀt]1
runesten, n.
|ˈruːn.ə.steːˀn| R = 3,6
Pronunciations
/ˈʁuːnəsteːˀn/
#
3/10
[ˈʁuːnɪsteːˀn]3
[ˈʁʊːnəsteːˀn]1
[ˈʁʊːnʏˈsteːˀn]1
[ˈʁʊːn̩steːˀn]1
[ˈʁ̝oːnəsteːˀn]1
runestene, n.
|ˈruːn.ə.steːn.ə| R = 9,1
Pronunciations
/ˈʁuːnəsteːnə/
#
0/1
[ˈʁoːnəsteːn̩]1
runestenen, n.
|ˈruːn.ə.steːˀn.ən| R = 6,7
Pronunciations
/ˈʁuːnəsteːˀnn̩/
#
3/10
[ˈʁuːn̩steːˀnn̩]3
[ˈʁoːnəsteːˀn]1
[ˈʁoːnəsteːˀnn̩]1
[ˈʁuːnəsteːˀn̩]1
[ˈʁʊːn̩steːˀn̩]1
runestenene, n.
|ˈruːn.ə.steːˀn.ə.nə| R = 18,0
Pronunciations
/ˈʁuːnəsteːˀn̩nə/
#
3/38
[ˈʁuːnəsteːˀnn̩ə]3
[ˈʁʊːnəsteːˀnnə]3
[ˈʁʊːnəsteːˀn̩nə]3
[ˈʁuːnɪsteːˀn̩nə]2
[ˈʁʊːn̩steːnnə]2
[ˈʁoːnəsn̩]1
[ˈʁoːnəsteːˀn̩nə]1
[ˈʁoːnɪsteːˀn̩nə]1
[ˈʁunəsteːˀnnə]1
[ˈʁuːnsteːˀnɪ]1
[ˈʁuːnəstenˀ]1
[ˈʁuːnəsteːn̩nə]1
[ˈʁuːnəsteːˀnə]1
[ˈʁuːnəsteːˀnɲə]1
[ˈʁuːn̩steːˀnn̩]1
[ˈʁuːn̩steːˀnn̩ə]1
[ˈʁʊnsten]1
[ˈʁʊnsteːnə]1
[ˈʁʊːnsteːˀn]1
[ˈʁʊːnsteːˀnnə]1
[ˈʁʊːnəsteːˀn̩nɪ]1
[ˈʁʊːnɪsteːˀnn̩]1
[ˈʁʊːnʏsteːˀn̩nə]1
[ˈʁʊːn̩sten]1
[ˈʁʊːn̩steːnɛ]1
[ˈʁʊːn̩steːˀnɪ]1
[ˈʁʊːn̩steːˀn̩nɪ]1
rute, n.
|ˈruːt.ə| R = 12,2
Pronunciations
/ˈʁuːtə/
#
8/18
[ˈʁʊːtə]6
[ˈʁoːtə]1
[ˈʁʊːtʏ]1
[ˈʁʊːɾə]1
[ˈʁʊːɾʏ]1
ruten, n.
|ˈruːt.ən| R = 8,6
Pronunciations
/ˈʁuːtn̩/
#
2/7
[ˈʁʊːtn̩]3
[ˈʁoːtn̩]2
ruter, n.
|ˈruːt.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁuːtɐ/
#
1/1
ryger, v.
|ˈryːˀg.ər| R = 100,0
Pronunciations
/ˈʁyːˀɐ/
#
0/1
[ʁ̞ʏɐ̯]1
ryggen, n.
|ˈrøk.ən| R = 2,3
Pronunciations
/ˈʁœkŋ̩/
#
10/11
[ˈʁœŋ̩]1
rykker, v.
|ˈrøk.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁœkɐ/
#
0/1
[ʁœkɐ]1
rykket, v.
|ˈrøk.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁœkð̩/
#
0/2
[ʁœkð̩]2
råde, v.
|ˈrɔːd.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈʁɔːð̩/
#
0/2
[ˈʁɔð̩]1
[ˈʁɔːð]1
rådhus, n.
|ˈrɔd.huːˀs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁɒðhuːˀs/
#
1/1
rådhuset, n.
|ˈrɔd.huːˀs.əd| R = 5,3
Pronunciations
/ˈʁɒðhuːˀsð̩/
#
4/23
[ˈʁɒðɦuːˀsð̩]11
[ˈʁɒðɦuːˀsə]4
[ˈʁɒðhuːˀsə]1
[ˈʁɒðɦuzð̩]1
[ˈʁɒðɦuːs]1
[ˈʁɒðɦuːˀzəð]1
række, n.
|ˈrɛk.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈʁækə/
#
0/9
[ˈʁæɣə]4
[ˈʁæɣɪ]4
[ˈʁæɪ̯kʰ]1
rød, adj.
|røːˀd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁœðˀ/
#
44/44
røde, adj.
|ˈrøːd.ə| R = 3,6
Pronunciations
/ˈʁœːð̩/
#
16/21
[ˈʁœːðə]2
[ˈʁœð]1
[ˈʁœðð̩]1
[ˈʁœːð]1
rødt, adj.
|røt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁœt/
#
2/3
[ˈʁœts]1
røg, v.
|røjˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁɒɪ̯ˀ/
#
1/1
røget, v.
|ˈrøj.əd| R = 50,0
Pronunciations
/ˈʁɒɪ̯ð̩/
#
0/1
[ʁɒð]1
røre, v.
|ˈrøːr.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁɶːɐ/
#
1/2
[ˈʁœːɐ]1
røvballegardiner, n.
|ˈrøv.bal.ə.gar.diːˀn.ər| R = 13,3
Pronunciations
/ˈʁɶʊ̯pæləkatiːˀnɐ/
#
0/4
[ˈʁɶʊ̯pælkətiːˀnɐ]1
[ˈʁɶʊ̯pælkɛtiːˀnɐ]1
[ˈʁɶʊ̯pæl̩kætiːˀnɐ]1
[ˈʁɶʊ̯pæl̩kɛtiːˀnɐ]1
røver, n.
|ˈrøːv.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈʁœːʊ̯ɐ/
#
1/2
[ˈʁœːvɐ]1
røveren, n.
|ˈrøːv.ər.ən| R = 28,6
Pronunciations
/ˈʁœːʊ̯ɐɐn/
#
0/1
[ˈʁœʊ̯ɐn]1
røvernes, n.
|ˈrøːv.ər.nəs| R = 5,3
Pronunciations
/ˈʁœːʊ̯ɐnəs/
#
22/50
[ˈʁœːvɐnəs]7
[ˈʁœʊ̯ɐnəs]3
[ˈʁœːɐnəs]3
[ˈʁœːʊ̯ɐnəz]3
[ˈʁœːʊ̯ɐnɪs]3
[ˈʁœːnəs]2
[ʁœːʊ̯ɐnəs]1
[ˈʁøːvɐnəs]1
[ˈʁœːns]1
[ˈʁœːɐn̞əs]1
[ˈʁœːɐn̩s]1
[ˈʁœːʊ̯ɐnəst]1
[ˈʁœːʊ̯ənəs]1
s'et, n.
|ˈɛs.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɛsð̩/
#
1/1
s'ets, n.
|ˈɛs.əds| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɛsð̩s/
#
0/1
[ˈɛsəðs]1
s-bue, n.
|ˈɛs.buː.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈɛspuːu/
#
0/1
[ˈɛspuː]1
s-form, n.
|ˈɛs.fɔrˀm| R = 14,3
Pronunciations
/ˈɛsfɒːˀm/
#
0/1
[ˈɛsfɒːˀŋ]1
s-formet, adj.
|ˈɛs.fɔrˀ.məd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɛsfɒːˀmð̩/
#
0/1
[ˈɛsˈfɒːˀmð̩]1
s-sving, n.
|ˈɛs.svenˀg| R = 14,3
Pronunciations
/ˈɛssveŋˀ/
#
0/1
[ˈɛssv̥eŋˀ]1
s, n.
|ɛs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɛs/
#
14/15
[ˈes]1
safaribil, n.
|sa.ˈfaː.ri.biːˀl| R = 9,7
Pronunciations
/sæˈfaːipiːˀl/
#
5/15
[sæˈfaːɪpiːˀl]5
[saˈfaɪpiːˀl]1
[saˈfaɪ̯piːˀl]1
[sæˈfaɪpiːˀl]1
[sæˈfaːɪ̯piːˀl]1
[səˈfaɪpiːˀ]1
safaribilen, n.
|sa.ˈfaː.ri.biːˀl.ən| R = 9,5
Pronunciations
/sæˈfaːipiːˀln̩/
#
18/67
[sæˈfaːɪpiːˀln̩]22
[sæˈfaːipiːˀn̩]7
[sæˈfaɪpiːˀln̩]4
[sæˈfaːɪpiːˀn̩]4
[səˈfaːɪpiːˀln̩]2
[saˈfaːɪpiːˀln̩]1
[sæˈfaɪpiːˀn̩]1
[sæˈfaɪ̯piːˀn̩]1
[sæˈfaːɪpɪːˀn]1
[sæˈfaːɪ̯piːˀn̩]1
[səˈfaɪpiːln̩]1
[səˈfaːipiːˀln̩]1
[səˈfaːipiːˀn̩]1
[səˈfaːiβiːˀln̩]1
[səˈfaːˀɪβiln̩]1
safaribilens, n.
|sa.ˈfaː.ri.biːˀl.əns| R = 7,7
Pronunciations
/sæˈfaːipiːˀln̩s/
#
0/1
[sæˈfaːɪpiːˀln̩s]1
safaristation, n.
|sa.ˈfaː.ri.sta.sjoːˀn| R = 28,6
Pronunciations
/sæˈfaːistæɕoːˀn/
#
0/1
[sæˈfaɪstɛɕoːˀŋ]1
sag, n.
|saːˀg| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsæːˀ/
#
3/3
sagde, v.
|ˈsaːg.ə| R = 26,9
Pronunciations
/ˈsæːɪ/
#
0/26
[ˈsæː]17
[sæː]4
[ˈsæːæ]2
[sæːæ]1
[ˈsæ]1
[ˈzæː]1
sagt, v.
|sakt| R = 18,8
Pronunciations
/ˈsakt/
#
0/4
[sak]1
[sakt]1
[ˈsakts]1
[ˈsax]1
sagtens, adv.
|ˈsak.təns| R = 33,3
Pronunciations
/ˈsaktn̩s/
#
0/1
[ˈsakŋ̩s]1
sal, n.
|saːˀl| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsæːˀl/
#
11/15
[sæːˀl]3
[ˈsæɪ̯ˀl]1
sals, n.
|saːˀls| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsæːˀls/
#
3/3
samarbejde, n.
|ˈsam.ar.bajˀ.də| R = 10,0
Pronunciations
/ˈsamapaɪ̯ˀtə/
#
0/1
[ˈsam̞apaɪ̯ˀtə]1
samme, adj.
|ˈsam.ə| R = 18,8
Pronunciations
/ˈsamə/
#
21/68
[ˈsamm̩]21
[ˈsam̩]18
[ˈsam]3
[ˈsa]1
[ˈsam̞ə]1
[ˈsæm̩]1
[ˈzam]1
[ˈzam̩]1
sammen, adv.
|ˈsamˀ.ən| R = 7,3
Pronunciations
/ˈsamˀm̩/
#
7/11
[ˈsamˀ]4
samtidig, adv.
|ˈsam.tiːˀd.i| R = 25,0
Pronunciations
/ˈsamtsiðˀi/
#
1/2
[ˈsamtsɪ]1
sandelig, adv.
|ˈsan.ə.li| R = 33,3
Pronunciations
/ˈsænn̩li/
#
0/2
[ˈsænlɪ]2
sandsynlig, adj.
|san.ˈsyːˀn.li| R = 16,7
Pronunciations
/sænˈsyːˀnli/
#
0/3
[sæ̃ˈsyːˀnli]2
[sæ̃ˈsyːˀnɪ]1
sandsynligvis, adv.
|san.ˈsyːˀn.li.viːˀs| R = 24,4
Pronunciations
/sænˈsyːˀnliviːˀs/
#
0/3
[sænˈsynlyvis]1
[sænˈsynlɪˈviːˀs]1
[sænˈsynˀʏviːˀs]1
sandt, adj.
|sanˀt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsænˀt/
#
2/3
[ˈsænˀts]1
sat, v.
|sat| R = 3,7
Pronunciations
/ˈsæt/
#
7/9
[sɛt]1
[ˈsæts]1
satan, n.
|ˈsaː.tan| R = 33,3
Pronunciations
/ˈsæːtsæn/
#
0/1
[ˈsæːn]1
se, v.
|seːˀ| R = 4,0
Pronunciations
/ˈseːˀ/
#
144/161
[se]5
[seːˀ]3
[sɪ]2
[ˈse]2
[ˈzeːˀ]2
[seː]1
[ze]1
[ˈseːˀe]1
sejlklub, n.
|ˈsajl.klup| R = 10,0
Pronunciations
/ˈsaɪ̯lkʰlup/
#
1/5
[ˈsalkʰlup]1
[ˈsaɪ̯kʰlʊpʰ]1
[ˈsaɪ̯lkʰlupʰ]1
[ˈsaɪ̯lxlup]1
sejlklubben, n.
|ˈsajl.klup.ən| R = 2,8
Pronunciations
/ˈsaɪ̯lkʰlupm̩/
#
6/8
[ˈsaɪ̯lkʰluːpm̩]1
[ˈsæɪ̯lxlupm̩]1
seks, num.
|sɛks| R = 8,3
Pronunciations
/ˈsɛks/
#
7/15
[sɛks]3
[sɛk]1
[sɛɣs]1
[ˈsɛk]1
[ˈsɛɣs]1
[ˈsɛɪ̯s]1
sektion, n.
|sɛk.ˈsjoːˀn| R = 12,5
Pronunciations
/sɛkˈɕoːˀn/
#
0/1
[sɛkˈɕoːˀŋ]1
sekund, n.
|se.ˈkonˀt| R = 14,3
Pronunciations
/seˈkʰɔnˀt/
#
0/1
[seˈkɔnˀt]1
selskab, n.
|ˈsɛl.skaːˀb| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsɛlskæːˀp/
#
1/1
selv, pron.
|sɛlˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsɛlˀ/
#
3/4
[ˈselˀ]1
selve, adj.
|ˈsɛl.və| R = 2,2
Pronunciations
/ˈsɛlvə/
#
6/9
[ˈsɛlvɛ]1
[ˈsɛlvʏ]1
[ˈsɛlʏ]1
selvfølgelig, adv.
|sɛl.ˈføl.jə.li| R = 52,9
Pronunciations
/sɛlˈføljəli/
#
0/14
[sɛˈføli]3
[səˈfølɪ]2
[seˈvøli]1
[səføli]1
[səˈfølli]1
[sə̥følˀʏ]1
[sə̥ˈføli]1
[sʏ̥ˈføli]1
[s̩vølɪ]1
[zəˈfølˀi]1
[ˈv̝øli]1
selvklart, adj.
|ˈsɛl.klaːˀrt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsɛlkʰlaːˀt/
#
0/1
[ˈsɛlkʰlaːˀts]1
sendt, v.
|sɛnˀt| R = 20,0
Pronunciations
/ˈsɛnˀt/
#
0/1
[sɛnt]1
senere, adj.
|ˈseːn.ər.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈseːnɐɐ/
#
0/3
[ˈseːnɐ]3
ser, v.
|seːˀr| R = 15,4
Pronunciations
/ˈseɐ̯ˀ/
#
25/47
[seɐ̯]8
[se]6
[seɐ̯ˀ]3
[sɛ]2
[ˈseː]1
[ˈseːˀ]1
[ˈseːˀɐ̯]1
servering, n.
|sɛr.ˈveːˀr.eng| R = 12,5
Pronunciations
/sæɐ̯ˈveɐ̯ˀeŋ/
#
0/16
[sæˈveɐ̯ˀeŋ]7
[sæˈveːˀɐ̯eŋ]4
[sɛˈveɐ̯ˀeŋ]3
[səˈveɐ̯ˀeŋ]2
set, v.
|seːˀt| R = 8,0
Pronunciations
/ˈseːˀt/
#
18/30
[seːˀt]4
[ˈseːt]2
[se]1
[set]1
[seːˀ]1
[ˈse]1
[ˈseːˀ]1
[ˈseːˀts]1
sgi, adv.
|ski| R = 0,0
Pronunciations
/ˈski/
#
0/1
[ski]1
sgu, adv.
|sku| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsku/
#
0/2
[sku]2
sidde, v.
|ˈsed.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈseðð̩/
#
5/12
[ˈseð̩]4
[ˈseð]2
[ˈseːð]1
siddende, v.
|ˈsed.ə.nə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈseðð̩nə/
#
1/1
sidder, v.
|ˈsedˀ.ər| R = 2,9
Pronunciations
/ˈseðˀɐ/
#
18/21
[seðɐ]1
[siðˀɐ]1
[ˈseðɐ]1
siddet, v.
|ˈsed.əd| R = 40,0
Pronunciations
/ˈseðð̩t/
#
0/1
[ˈseð̩]1
side, n.
|ˈsiːd.ə| R = 21,3
Pronunciations
/ˈsiːð̩/
#
68/181
[ˈsiːð]21
[ˈsið]17
[ˈsið̩]12
[ˈsɪːð̩]11
[ˈsɪð]9
[ˈsiːðə]8
[ˈsɪð̩]8
[ˈsɪðð̩]6
[siːð̩]4
[ˈsiðð̩]4
[ˈsɪːð]3
[sɪð]2
[siːð]1
[sɛ]1
[sɪ]1
[ˈsiðə]1
[ˈsiːðɪ]1
[ˈsɪðˀ]1
[ˈsɪːðə]1
[ˈzɪː]1
sidegade, n.
|ˈsiːd.ə.gaːd.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈsiːð̩kæːð̩/
#
0/2
[ˈsiːðkæð]1
[ˈsiːð̩kæːð]1
sidelinje, n.
|ˈsiːd.ə.lin.jə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsiːð̩linjə/
#
1/1
siden, conj.
|ˈsiːd.ən| R = 50,0
Pronunciations
/ˈsiːðn̩/
#
0/2
[sn̩]1
[ˈsiðn]1
siden, n.
|ˈsiːd.ən| R = 26,1
Pronunciations
/ˈsiːðn̩/
#
7/33
[ˈsiðn]15
[ˈsiðn̩]9
[ˈsin]1
[ˈsið̩n]1
sider, n.
|ˈsiːd.ər| R = 8,6
Pronunciations
/ˈsiːðɐ/
#
4/7
[ˈsiðɐ]3
siderne, n.
|ˈsiːd.ər.nə| R = 7,1
Pronunciations
/ˈsiːðɐnə/
#
1/2
[ˈsiðɐnə]1
sidevej, n.
|ˈsiːd.ə.vajˀ| R = 12,5
Pronunciations
/ˈsiːð̩vaɪ̯ˀ/
#
0/3
[ˈsiːðvaɪ̯ˀ]2
[siːðvaɪ̯ˀ]1
sidst, adv.
|sist| R = 2,5
Pronunciations
/ˈsist/
#
6/10
[ˈsists]3
[ˈsis]1
sidste, adj.
|ˈsis.tə| R = 4,0
Pronunciations
/ˈsistə/
#
5/10
[ˈsistɪ]2
[ˈsistse]1
[ˈsistæ]1
[ˈsizɪ]1
sig, pron.
|saj| R = 38,9
Pronunciations
/ˈsaɪ̯/
#
2/24
[sa]10
[sæ]4
[saɪ̯]2
[sæɪ̯]2
[sɐ]2
[za]1
[ˈsiːˀ]1
sig, v.
|saj| R = 66,7
Pronunciations
/ˈsaɪ̯/
#
0/1
[ˈsiːˀ]1
sige, v.
|ˈsiːg.ə| R = 25,7
Pronunciations
/ˈsiːi/
#
40/226
[si]43
[siː]39
[ˈsiː]27
[siːi]23
[sɪ]9
[ˈsi]6
[ˈsiːə]6
[ziː]5
[ˈsiːɪ̯ə]3
[ˈsiːɪ̯ɪ]3
[sii]2
[zii]2
[ziːi]2
[ˈsii]2
[ˈsiːɪ]2
[s]1
[siɐ]1
[siə]1
[siɪ̯æ]1
[siːç]1
[si̥]1
[sɪː]1
[zi]1
[ɕiː]1
[ˈsɪːɪ]1
[ˈziː]1
[ˈziːˀ]1
siger, v.
|ˈsiːg.ər| R = 51,1
Pronunciations
/ˈsiːɐ/
#
3/44
[ˈsiɐ̯]16
[siɐ̯]13
[sɪ]4
[sɪɐ̯]3
[si]1
[ˈsi]1
[ˈsiɐ]1
[ˈsɪ]1
[ˈsɪɐ̯]1
sigte, v.
|ˈsek.tə| R = 10,0
Pronunciations
/ˈsektə/
#
1/2
[ˈsextɪ]1
sigter, v.
|ˈsek.tər| R = 6,7
Pronunciations
/ˈsektɐ/
#
1/3
[ˈsektə]1
[ˈseɣtɐ]1
sikke, adv.
|ˈsek.ə| R = 37,5
Pronunciations
/ˈsekə/
#
0/2
[ˈseŋ]1
[ˈseɣə]1
sikker, adj.
|ˈsek.ər| R = 31,3
Pronunciations
/ˈsekɐ/
#
0/4
[ˈseɣɐ]2
[ˈsɛkɐ]1
[ˈzeɣɐ]1
sikkert, adj.
|ˈsek.ərt| R = 23,1
Pronunciations
/ˈsekɐt/
#
1/13
[ˈseɣɐt]4
[seɣɐt]1
[ˈsekɐɾ]1
[ˈseɣæts]1
[ˈseɣɐ]1
[ˈseɣɐts]1
[ˈseɣɐð]1
[ˈseɣɐɹ]1
[ˈseɣəts]1
simpelthen, adv.
|ˈsemˀ.pəlt.hɛnˀ| R = 9,1
Pronunciations
/ˈsemˀpl̩thɛnˀ/
#
0/1
[semˀpl̩tɦɛn]1
simpelthen, adv.
|ˈsemˀ.pəlt.ˈhɛnˀ| R = 33,3
Pronunciations
/ˈsemˀpl̩tˈhɛnˀ/
#
0/21
[ˈsemˀpl̩ˈɦɛn]2
[semɛn]1
[ˈsemlˈɦɛnˀ]1
[ˈseml̩ˈɦɛnˀ]1
[ˈsemɛn]1
[ˈsemˀlˈɦɛnˀ]1
[ˈsemˀl̩ˈɦɛnˀ]1
[ˈsemˀm̩ɦɛn]1
[ˈsemˀm̩ˈɦɛn]1
[ˈsemˀpl̩ˈhɛnˀ]1
[ˈsemˀpl̩ˈɦɛnˀ]1
[ˈsemˀəɦɛn]1
[ˈsemˀˈɦɛnˀ]1
[ˈsemˈɛn]1
[ˈsemˈɛnˀ]1
[ˈsemˈɦɛn]1
[ˈsemˈɦɛnˀ]1
[ˈsem̩ˈɦɛn]1
[ˈsɛmˀpl̩ˈɦɛn]1
[ˈsɛmˀˈɦɛnˀ]1
sin, pron.
|siːˀn| R = 80,0
Pronunciations
/ˈsiːˀn/
#
0/1
[zɪn]1
sjovt, adj.
|sjɔvˀt| R = 20,0
Pronunciations
/ˈɕɒʊ̯ˀt/
#
0/1
[ˈɕɒʊ̯ˀ]1
skabt, v.
|skapt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈskapt/
#
1/1
skal, v.
|skal| R = 40,5
Pronunciations
/ˈskæl/
#
4/1062
[skæ]392
[skɛ]246
[skə]210
[skɪ]59
[sk]26
[skɐ]24
[ˈskæ]17
[skɪ̥]9
[ske]7
[skɜ]5
[skə̥]4
[skɛ̥]4
[skʊ]4
[kə]3
[k]2
[ska]2
[skæl]2
[skɐ̥]2
[sxə]2
[sə]2
[ˈske]2
[ˈskælˀ]2
[ˈskɛ]2
[h]1
[kæ]1
[kʊ]1
[s]1
[skæə]1
[skæ̥]1
[skɒ]1
[skɔ]1
[skəl]1
[skɛl]1
[skʏ]1
[sxæ]1
[sxɪ]1
[sæ]1
[sɐ]1
[sɛ]1
[sɣɛ]1
[sɣɪ̥]1
[sɪ̥]1
[s̩]1
[s̩k]1
[t̞æ]1
[zkæ]1
[zkɒ]1
[zə]1
[zɪ]1
[ˈsk]1
[ˈskɒ]1
[ˈskɛɪ̯]1
[ˈsɣ]1
skarp, adj.
|skarp| R = 0,0
Pronunciations
/ˈskaːp/
#
5/5
skarpere, adj.
|ˈskar.pər.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈskaːpɐɐ/
#
1/1
skarpt, adj.
|skarpt| R = 10,1
Pronunciations
/ˈskaːpt/
#
6/23
[ˈskaːp]10
[ˈskaːpts]5
[ˈskap]2
skatte, n.
|ˈskat.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈskætə/
#
0/1
[ˈskæɾə]1
sker, v.
|skeːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈskeɐ̯ˀ/
#
2/2
skidt, interj.
|skit| R = 0,0
Pronunciations
/ˈskit/
#
2/3
[ˈskits]1
skifte, v.
|ˈskif.tə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈskiftə/
#
0/1
[skiftə]1
skifter, v.
|ˈskif.tər| R = 9,0
Pronunciations
/ˈskiftɐ/
#
0/13
[skiftɐ]4
[skiftsɐ]3
[skifə]2
[skifsɐ]1
[skifsʊ]1
[skifɐ]1
[skʰifɐ]1
skiftet, v.
|ˈskif.təd| R = 16,7
Pronunciations
/ˈskiftð̩/
#
0/1
[skiftɐ]1
skiltet, n.
|ˈskelˀ.təd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈskelˀtð̩/
#
1/1
skimte, v.
|ˈskem.tə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈskemtə/
#
1/1
skoene, n.
|ˈskoːˀ.ə.nə| R = 12,5
Pronunciations
/ˈskoːˀonə/
#
0/1
[ˈskʰoːˀnə]1
skole, n.
|ˈskoːl.ə| R = 4,8
Pronunciations
/ˈskoːlə/
#
4/7
[ˈskoːl]1
[ˈskoːlʏ]1
[ˈskoːl̩]1
skolen, n.
|ˈskoːl.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈskoːln̩/
#
3/3
skov, n.
|skɔvˀ| R = 0,5
Pronunciations
/ˈskɒʊ̯ˀ/
#
34/37
[ˈskɒːˀ]1
[ˈskɒːˀʊ̯]1
[ˈskʰɒʊ̯ˀ]1
skoven, n.
|ˈskɔvˀ.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈskɒʊ̯ˀn̩/
#
2/2
skovs, n.
|skɔvˀs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈskɒʊ̯ˀs/
#
1/1
skrevet, v.
|ˈskreːv.əd| R = 21,4
Pronunciations
/ˈskʁæːʊ̯ð̩/
#
0/4
[ˈskʁæːð̩]3
[skʁæð]1
skridt, n.
|skrit| R = 2,9
Pronunciations
/ˈskʁit/
#
8/14
[skʁit]3
[ˈskʁits]2
[ˈskʁɪɾ]1
skrive, v.
|ˈskriːv.ə| R = 33,3
Pronunciations
/ˈskʁiːʊ/
#
2/7
[skə]1
[skʁɪw]1
[skʁɪːw]1
[skʁʏʊ]1
[ˈskʁɪw]1
skriver, v.
|ˈskriːˀv.ər| R = 22,0
Pronunciations
/ˈskʁiʊ̯ˀɐ/
#
2/26
[ˈskʁɪwˀɐ]9
[skʁɪwɐ]4
[skʁiʊ̯ɐ]2
[skʁɪw]2
[skʁɪwˀɐ]2
[skɪwɐ]1
[skʁɜ]1
[skʁɪwə]1
[skʁɪwˀ]1
[skʁʏwɐ]1
skrå, adj.
|skrɔːˀ| R = 5,6
Pronunciations
/ˈskʁɔːˀ/
#
2/3
[ˈskʁ̥ɔːˀ]1
skrå, v.
|skrɔːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈskʁɔːˀ/
#
1/1
skrår, v.
|skrɔːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈskʁɒːˀ/
#
1/1
skråt, adj.
|skrɔt| R = 2,0
Pronunciations
/ˈskʁɒt/
#
28/40
[ˈskʁɒts]8
[ˈskʁɒ]1
[ˈskʁɒɾ]1
[ˈskʁɒθ]1
[ˈskʁ̥ɒt]1
skubbet, v.
|ˈskop.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈskɔpð̩/
#
0/1
[skɔpð̩]1
skuer, v.
|ˈskuː.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈskuːɐ/
#
2/2
skulle, v.
|ˈskul.ə| R = 42,4
Pronunciations
/ˈskulə/
#
0/109
[sku]60
[skʊ]22
[skul]3
[sko]2
[skulə]2
[skul̩]2
[skw]2
[ˈsku]2
[ˈskull̩]2
[kʊ]1
[skull̩]1
[skuə]1
[skuɪ̯æ]1
[skuɹ]1
[sku̥]1
[skə̥]1
[skʊj]1
[skʊə]1
[ˈskul]1
[ˈskul̩]1
[ˈskʊl̩]1
skære, v.
|ˈskɛːr.ə| R = 40,0
Pronunciations
/ˈskæːɐ/
#
0/1
[skæɐ̯]1
skærer, v.
|ˈskɛːr.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈskæːɐ/
#
0/1
[skɛːɐ]1
skæringsakse, n.
|ˈskɛːr.engs.ak.sə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈskæːɐ̯eŋsaksə/
#
0/1
[ˈskɛːɐ̯eŋsaksɪ]1
slag, n.
|slaːˀg| R = 17,1
Pronunciations
/ˈslæːˀ/
#
3/7
[ˈslaʊ̯]3
[ˈslæɪ̯ˀ]1
slags, n.
|slaks| R = 7,5
Pronunciations
/ˈslaks/
#
1/8
[slaks]4
[slas]1
[slaɣs]1
[ˈslaɣs]1
slet, adv.
|slɛt| R = 15,0
Pronunciations
/ˈslɛt/
#
4/10
[ˈslɛ]5
[ˈslɛn]1
sletter, v.
|ˈslɛt.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈslɛtɐ/
#
1/1
slog, v.
|sloːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsloːˀ/
#
1/1
slot, n.
|slɔt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈslɒt/
#
1/1
slottet, n.
|ˈslɔt.əd| R = 9,0
Pronunciations
/ˈslɒtð̩/
#
20/31
[ˈslɒtə]8
[ˈslɒɾə]2
[ˈslɒɹə]1
sludder, n.
|ˈsludˀ.ər| R = 13,3
Pronunciations
/ˈsluðˀɐ/
#
2/5
[ˈsluðɐ]1
[ˈslʊðˀə]1
[ˈslʊːˀə]1
slurk, n.
|slurk| R = 40,0
Pronunciations
/ˈsluɐ̯k/
#
0/1
[slɒk]1
slutningen, n.
|ˈslut.neng.ən| R = 12,5
Pronunciations
/ˈslutneŋŋ̩/
#
0/1
[ˈslutneŋ̩]1
slutningen, n.
|ˈslut.nenˀg.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈslutneŋˀŋ̩/
#
1/1
sluttede, v.
|ˈslut.əd.ə| R = 33,3
Pronunciations
/ˈslutð̩ð̩/
#
0/1
[ˈsluɹð̩]1
slutter, v.
|ˈslut.ər| R = 10,0
Pronunciations
/ˈslutɐ/
#
4/8
[ˈsluɾɐ]3
[ˈsluɹɐ]1
slå, v.
|slɔːˀ| R = 20,0
Pronunciations
/ˈslɔːˀ/
#
6/18
[slɔ]6
[slɔːˀ]2
[ˈslɔ]2
[slɔː]1
[ˈslɔː]1
slået, v.
|ˈslɔː.əd| R = 46,7
Pronunciations
/ˈslɔːð̩/
#
0/3
[slɔð]1
[ˈslɔð]1
[ˈslɜ]1
slår, v.
|slɔːˀr| R = 10,6
Pronunciations
/ˈslɒːˀ/
#
29/49
[slɒ]7
[slɒːˀ]5
[ˈslɔːˀ]3
[slɒː]1
[stɒː]1
[ˈslɒ]1
[ˈslɒː]1
[ˈsɒ]1
slås, v.
|slɔs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈslɒs/
#
1/1
smal, adj.
|smalˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsmælˀ/
#
4/4
smalle, adj.
|ˈsmal.ə| R = 15,0
Pronunciations
/ˈsmælə/
#
0/4
[ˈsmæll̩]2
[ˈsmæl]1
[ˈsmælɪ]1
smallere, adj.
|ˈsmal.ər.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsmælɐɐ/
#
1/1
smalt, adj.
|smalˀt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsmælˀt/
#
1/3
[ˈsmælˀts]2
smart, adj.
|smarˀt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsmaːˀt/
#
1/1
smuk, adj.
|smok| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsmɔk/
#
2/2
smukt, adj.
|smokt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsmɔkt/
#
1/1
smule, n.
|ˈsmuːl.ə| R = 12,6
Pronunciations
/ˈsmuːlə/
#
24/66
[ˈsmuːl̩]12
[ˈsmuːl]9
[ˈsmul]7
[ˈsmuːlʏ]5
[smul]2
[smul̩]2
[smuːl]1
[smuːlə]1
[smʊl̩]1
[ˈsmoːlə]1
[ˈsmun]1
smuttet, v.
|ˈsmut.əd| R = 30,0
Pronunciations
/ˈsmutð̩/
#
0/2
[ˈsmuɹð̩]1
[ˈsmuɹʏð]1
små, adj.
|smɔːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsmɔːˀ/
#
6/6
snakke, v.
|ˈsnak.ə| R = 40,0
Pronunciations
/ˈsnakə/
#
0/1
[ˈsnaɣ]1
snakkede, v.
|ˈsnak.əd.ə| R = 38,9
Pronunciations
/ˈsnakð̩ð̩/
#
0/3
[ˈsnaɣð̩]1
[ˈsnaɣɪ]1
[ˈsnaːɣð̩]1
snakker, v.
|ˈsnak.ər| R = 20,0
Pronunciations
/ˈsnakɐ/
#
0/1
[ˈsnaɣɐ]1
snakket, v.
|ˈsnak.əd| R = 20,0
Pronunciations
/ˈsnakð̩/
#
0/1
[ˈsnaɣð̩]1
snarere, adv.
|ˈsnaːr.ər.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈsnaːaa/
#
0/1
[snaːa]1
snart, adv.
|snarˀt| R = 3,8
Pronunciations
/ˈsnaːˀt/
#
10/13
[ˈsnaːˀ]2
[ˈsnaːt]1
snes, n.
|sneːˀs| R = 33,3
Pronunciations
/ˈsneːˀs/
#
0/1
[snes]1
snor, v.
|snoːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsnoɐ̯ˀ/
#
0/1
[snoɐ̯ˀ]1
snyd, n.
|snyːˀd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsnyðˀ/
#
1/1
snøfter, v.
|ˈsnœf.tər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsnœftɐ/
#
1/1
socialklasser, n.
|so.ˈsjaːˀl.klas.ər| R = 0,0
Pronunciations
/soˈɕæːˀlkʰlæsɐ/
#
1/1
sofort, UL
|so.ˈfɔrt| R = 16,7
Pronunciations
/soˈfɒːt/
#
0/1
[soˈfɒts]1
som, Un.IK
|sɔm| R = 18,3
Pronunciations
/ˈsɒm/
#
1/257
[sɒm]124
[səm]69
[sm̩]44
[m̩]2
[sɒ]2
[sɜm]2
[zm̩]2
[zəm]2
[sm]1
[sɒm̞]1
[sə]1
[sən]1
[sə̥m]1
[sɪm]1
[tm̩]1
[zɒm]1
[ɒm]1
som, conj.
|sɔm| R = 22,2
Pronunciations
/ˈsɒm/
#
1/75
[sɒm]29
[səm]22
[sm̩]13
[sɒ̃]2
[m̞]1
[sm]1
[sm̥]1
[sɒ]1
[sə]1
[sɛm]1
[sʊm̞]1
[zɒm]1
sommerhuse, n.
|ˈsɔm.ər.huːs.ə| R = 5,9
Pronunciations
/ˈsɒmɐhuːsə/
#
3/30
[ˈsɒmɐɦuːsə]11
[ˈsɒmɐɦuːs]5
[ˈsɒm̞ɐɦuːsə]2
[ˈsɒmɐhuːzə]1
[ˈsɒmɐɦuːse]1
[ˈsɒmɐɦuːsʏ]1
[ˈsɒmɐɦuːzəɦ]1
[ˈsɒmɐɦʊːsə]1
[ˈsɒməɦuːs]1
[ˈsɒm̞ɐɦuːs]1
[ˈsɒm̞ɐɦuːzə]1
[ˈzɒmɐɦuːsə]1
sommerhusene, n.
|ˈsɔm.ər.huːs.ə.nə| R = 8,0
Pronunciations
/ˈsɒmɐhuːsn̩ə/
#
0/5
[ˈsɒmɐɦuːsnə]3
[ˈsɒmɐhuːsnə]1
[ˈsɒmɐɦuːsənə]1
sommerhusområdet, n.
|ˈsɔm.ər.huːs.ɔm.rɔːd.əd| R = 13,3
Pronunciations
/ˈsɒmɐhuːsɒmʁɔːð̩t/
#
0/1
[ˈsɒmɐɦusɒmʁɔːð̩]1
sort, adj.
|sort| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsoɐ̯t/
#
1/1
sorte, adj.
|ˈsor.tə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈsoɐ̯tə/
#
0/2
[ˈsoɐ̯ɾə]2
sovende, v.
|ˈsɔv.ə.nə| R = 22,9
Pronunciations
/ˈsɒʊ̯ʊnə/
#
0/8
[ˈsɒʊnə]3
[ˈsɒːɒnə]2
[ˈsɒʊ̯nʏ]1
[ˈsɒʊ̯n̩]1
[ˈsɒʊ̯ənə]1
sover, v.
|ˈsɔvˀ.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsɒʊ̯ˀɐ/
#
7/7
specielle, adj.
|spe.ˈsjɛlˀ.ə| R = 0,0
Pronunciations
/speˈɕɛlˀə/
#
1/1
spids, adj.
|spes| R = 0,0
Pronunciations
/ˈspes/
#
1/1
spids, n.
|spes| R = 0,0
Pronunciations
/ˈspes/
#
2/2
spidsen, n.
|ˈspes.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈspesn̩/
#
6/6
spidsere, adj.
|ˈspes.ər.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈspesɐɐ/
#
0/1
[ˈspezɐɐ]1
spidst, adj.
|spest| R = 0,0
Pronunciations
/ˈspest/
#
1/1
spist, v.
|spiːˀst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈspiːˀst/
#
0/2
[ˈspiːˀsts]1
[ˈspʰiːˀst]1
spor, n.
|spoːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈspoɐ̯ˀ/
#
1/1
sprang, v.
|spranˀg| R = 8,3
Pronunciations
/ˈspʁaŋˀ/
#
1/2
[spʁaŋ]1
springer, v.
|ˈsprenˀg.ər| R = 14,3
Pronunciations
/ˈspʁæŋˀɐ/
#
0/1
[spʁæŋɐ]1
spurgte, v.
|ˈspur.tə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈspuɐ̯tə/
#
0/1
[ˈspʰoɐ̯t]1
spændende, adj.
|ˈspɛn.ə.nə| R = 7,1
Pronunciations
/ˈspɛnn̩nə/
#
1/2
[ˈspɛnnə]1
spændt, v.
|spɛnˀt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈspɛnˀt/
#
1/1
spørge, v.
|ˈspœr.ə| R = 26,7
Pronunciations
/ˈspɶːɐ/
#
0/3
[ˈspœɐ]1
[ˈspœɐ̯]1
[ˈspœː]1
spørgsmål, n.
|ˈspœrs.mɔːˀl| R = 15,0
Pronunciations
/ˈspɶɐ̯smɔːˀl/
#
0/2
[ˈspɶsmɔːˀ]1
[ˈspɶsmɔːˀl]1
spørgsmålet, n.
|ˈspœrs.mɔːˀl.əd| R = 9,1
Pronunciations
/ˈspɶɐ̯smɔːˀlð̩/
#
1/2
[ˈspɶsmɔːˀlə]1
stadig, adv.
|ˈstaːd.i| R = 13,3
Pronunciations
/ˈstæːði/
#
1/5
[ˈstæːð̩]3
[ˈstæːð]1
stadigvæk, adv.
|ˈstaːd.i.vɛk| R = 24,1
Pronunciations
/ˈstæːðivɛk/
#
0/6
[ˈstæðvek]1
[ˈstæðvɛɣ]1
[ˈstæðvɪk]1
[ˈstæːðvɛk]1
[ˈstæːð̩vɛɣ]1
[ˈstæːð̩ˈvɛɣ]1
stadigvæk, adv.
|ˈstaːd.i.ˈvɛk| R = 13,2
Pronunciations
/ˈstæːðiˈvɛk/
#
1/16
[ˈstæːð̩ˈvɛk]6
[ˈstsæðˈvɛɪ̯k]1
[ˈstsæːðˈvɛk]1
[ˈstsæːðˈvɛkʰ]1
[ˈstsæːð̩ˈvɛk]1
[ˈstæðˈvɛk]1
[ˈstæːðˈvɛk]1
[ˈstæːðˈvɛç]1
[ˈstæːð̩ˈvex]1
[ˈstæːð̩ˈvɛkʰ]1
stakit, n.
|sta.ˈkit| R = 7,1
Pronunciations
/stæˈkʰit/
#
1/7
[stæˈkʰits]3
[stɛˈkʰit]1
[stɛˈkʰits]1
[stɪˈkʰit]1
start, n.
|ˈstarˀt| R = 0,7
Pronunciations
/ˈstaːˀt/
#
21/50
[ˈstaːˀts]27
[ˈstaːˀ]1
[ˈstaːˀɹ̞]1
start, v.
|ˈstarˀt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈstaːˀt/
#
1/1
starte, v.
|ˈstar.tə| R = 19,0
Pronunciations
/ˈstaːtə/
#
0/7
[ˈstaːt]5
[ˈsaːt]1
[ˈstaːɾə]1
startede, v.
|ˈstar.təd.ə| R = 21,4
Pronunciations
/ˈstaːtð̩ð̩/
#
0/4
[ˈstaːtð̩]2
[ˈstaːɾð̩]2
starten, n.
|ˈstarˀ.tən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈstaːˀtn̩/
#
10/10
startende, v.
|ˈstar.tə.nə| R = 14,3
Pronunciations
/ˈstaːtn̩ə/
#
0/1
[ˈstaːtnə]1
starter, v.
|ˈstar.tər| R = 13,9
Pronunciations
/ˈstaːtɐ/
#
14/55
[ˈstaːɾɐ]29
[ˈstaːɹɐ]3
[ˈstaː]2
[ˈstaːɾə]2
[ˈsaːɾə]1
[ˈstaɾɐ]1
[ˈstaːt]1
[ˈstaːɹ̩]1
[ˈstaːɾa]1
startet, v.
|ˈstar.təd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈstaːtð̩/
#
1/1
startkryds, n.
|ˈstarˀt.krys| R = 2,5
Pronunciations
/ˈstaːˀtkʰʁys/
#
3/4
[ˈstaːˀtkʰʁʏs]1
startkrydset, n.
|ˈstarˀt.krys.əd| R = 4,5
Pronunciations
/ˈstaːˀtkʰʁysð̩/
#
0/2
[ˈstaːˀtskʰʁʏsð̩]1
[ˈstaːˀtˈkʰʁysð̩]1
startpunkt, n.
|ˈstarˀt.ponˀkt| R = 6,1
Pronunciations
/ˈstaːˀtpʰɔŋˀt/
#
2/6
[ˈstaːˀtpʰɔŋˀts]2
[ˈstaːˀpʰɔŋˀt]1
[ˈstaːˀpʰʊŋt]1
startpunktet, n.
|ˈstarˀt.ponˀk.təd| R = 3,6
Pronunciations
/ˈstaːˀtpʰɔŋˀtð̩/
#
17/35
[ˈstaːˀtpʰɔŋˀtə]3
[ˈstaːˀpʰɔŋˀtð̩]2
[ˈstaːˀtpʰoŋˀtð̩]2
[ˈstaːˀtpʰɔŋˀtəð]2
[ˈstaːˀtspʰɔŋˀtð̩]2
[ˈstaːˀtpʰoŋtð̩]1
[ˈstaːˀtpʰɔŋtð̩]1
[ˈstaːˀtpʰɔŋˀnə]1
[ˈstaːˀtpʰɔŋˀtɪ]1
[ˈstaːˀtpʰʊŋˀtð̩]1
[ˈstaːˀtsˈpʰɔŋˀtð̩]1
[ˈstaːˀtɸɔŋˀtð̩]1
stationen, n.
|sta.ˈsjoːˀn.ən| R = 11,1
Pronunciations
/stæˈɕoːˀnn̩/
#
8/23
[stəˈɕoːˀnn̩]5
[stɐˈɕoːˀnn̩]2
[stæˈɕon]1
[stæˈɕoːˀn̩]1
[stæˈɕoːˀŋ̩]1
[stəˈɕoːˀn̩]1
[stɛˈɕoːˀnn̩]1
[stɛˈɕoːˀn̩]1
[stɪˈɕoːˀn̩]1
[səˈɕoːˀn̩]1
stationsbygningen, n.
|sta.ˈsjoːˀns.byk.nenˀg.ən| R = 8,8
Pronunciations
/stæˈɕoːˀnspykneŋˀŋ̩/
#
0/2
[stəˈɕoːˀnspykneŋˀŋ̩]1
[səˈɕoːˀnspykneŋˀŋ̩]1
stavefejl, n.
|ˈstaːv.ə.fajˀl| R = 30,0
Pronunciations
/ˈstæːʊfaɪ̯ˀl/
#
0/1
[ˈstæʊ̯faːˀl]1
sted, n.
|stɛd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈstɛð/
#
13/15
[stɛð]1
[ˈsteð]1
steden, n.
|ˈstɛːˀd.ən| R = 16,7
Pronunciations
/ˈstɛðˀn̩/
#
0/1
[ˈstɛðˀn]1
steder, n.
|ˈstɛːd.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈstɛːðɐ/
#
3/3
stedet, n.
|ˈstɛːˀd.əd| R = 28,6
Pronunciations
/ˈstɛðˀð̩t/
#
0/4
[ˈsteðˀ]1
[ˈsteðˀn]1
[ˈstɛðˀ]1
[ˈstɛðˀn]1
stemmer, v.
|ˈstɛm.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈstɛmɐ/
#
1/1
stenbrud, n.
|ˈsteːn.brud| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsteːnpʁuð/
#
2/2
stengærde, n.
|ˈsteːn.gɛːr.ə| R = 9,6
Pronunciations
/ˈsteːnkæːɐ/
#
14/94
[ˈsteːnkɛːɐ]35
[ˈsteːnkæɐ]6
[ˈsteːŋkɛːɐ]5
[ˈsteːnkæɐ̯]4
[ˈsteːnkɛɐ]3
[ˈsteːŋkæɐ]3
[ˈsteːŋkæːɐ]3
[ˈseːŋkæɐ̯]2
[ˈstenkɛɐ]2
[ˈsteːŋkæɐ̯]2
[ˈsteːŋkæɐ̯ˀ]2
[ˈseːnkæɐ]1
[ˈseːnkæɐ̯]1
[ˈstenkæːɐ]1
[ˈstenkɛːɐ]1
[ˈsteːnkɛɐ̯]1
[ˈsteːŋkjæɐ̯]1
[ˈsteːŋkæːɐ̯]1
[ˈsteːŋkɛ]1
[ˈsteːŋkɛɐ]1
[ˈsteːŋkɛɐ̯]1
[ˈsteːŋɣæɐ]1
[ˈstseːnˈkɛːɐ]1
[ˈst̞eːnkɛːɐ]1
stengærdet, n.
|ˈsteːn.gɛːr.əd| R = 5,8
Pronunciations
/ˈsteːnkæːɐð/
#
2/33
[ˈsteːnkɛːɐð]18
[ˈsteːnkɛɐ̯ð̩]2
[ˈsteːnkæð]1
[ˈsteːnkæð̩]1
[ˈsteːnkæɐ̯ð̩]1
[ˈsteːnkɛɐð]1
[ˈsteːnkɛɐ̯ˀð]1
[ˈsteːnkɛːð]1
[ˈsteːnkɛːð̩]1
[ˈsteːnkɛːəð]1
[ˈsteːŋkæɐ̯ð]1
[ˈsteːŋkæɐ̯ð̩]1
[ˈsteːŋkɛɐð]1
sti, n.
|stiːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈstiːˀ/
#
17/18
[ˈstiːçˀ]1
stien, n.
|ˈstiːˀ.ən| R = 2,9
Pronunciations
/ˈstiːˀin/
#
2/5
[ˈstiːˀn̩]2
[ˈstiːˀn]1
stier, n.
|stiːˀ.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈstiːˀɐ/
#
1/1
stigning, n.
|ˈstiːn.eng| R = 7,1
Pronunciations
/ˈstiːneŋ/
#
2/4
[ˈstiːnẽ]2
stik, adv.
|stek| R = 1,6
Pronunciations
/ˈstek/
#
195/222
[ˈstekʰ]11
[ˈsteɣ]8
[ˈstex]6
[stek]2
stikke, v.
|ˈstek.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈstekə/
#
0/1
[stek]1
stikker, v.
|ˈstek.ər| R = 10,0
Pronunciations
/ˈstekɐ/
#
0/2
[stekɐ]1
[steɣɐ]1
stil, n.
|stiːˀl| R = 0,0
Pronunciations
/ˈstiːˀl/
#
1/1
stille, adj.
|ˈstel.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈstelə/
#
0/1
[ˈstell̩]1
stille, v.
|ˈstel.ə| R = 6,7
Pronunciations
/ˈstelə/
#
0/3
[stelə]1
[ˈstelɛ]1
[ˈstel̩]1
stiller, v.
|ˈstel.ər| R = 2,2
Pronunciations
/ˈstelɐ/
#
6/9
[stelɐ]2
[ˈselɐ]1
stiplede, adj.
|ˈstip.ləd.ə| R = 28,6
Pronunciations
/ˈstiplð̩ð̩/
#
0/1
[ˈstiplə]1
stod, v.
|stoːˀd| R = 10,0
Pronunciations
/ˈstoðˀ/
#
2/4
[stoðˀ]1
[ˈsoːˀ]1
stole, n.
|ˈstoːl.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈstoːlə/
#
0/1
[ˈstoːl]1
stop, n.
|stɔp| R = 25,0
Pronunciations
/ˈstɒp/
#
0/1
[ˈstɒɸ]1
stoppe, v.
|ˈstɔp.ə| R = 6,7
Pronunciations
/ˈstɒpə/
#
2/3
[ˈstɒp]1
stoppede, v.
|ˈstɔp.əd.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈstɒpð̩ð̩/
#
0/1
[ˈstɒpð̩]1
stopper, v.
|ˈstɔp.ər| R = 6,7
Pronunciations
/ˈstɒpɐ/
#
1/3
[ˈstɒpə]1
[ˈstɒβɐ]1
stor, adj.
|stoːˀr| R = 0,3
Pronunciations
/ˈstoɐ̯ˀ/
#
55/63
[ˈstoːˀɐ̯]7
[ˈstoɐ̯]1
store, adj.
|ˈstoːr.ə| R = 3,0
Pronunciations
/ˈstoːɐ/
#
94/107
[ˈstoɐ]6
[ˈstoɐ̯]5
[stoːɐ]2
stort, adj.
|stoːˀrt| R = 5,1
Pronunciations
/ˈstoɐ̯ˀt/
#
8/13
[ˈstoɐ̯ˀ]3
[ˈstoɐ̯t]1
[ˈstoɐ̯ˀts]1
straks, adv.
|straks| R = 6,3
Pronunciations
/ˈstʁaks/
#
5/8
[ˈstʁaɣs]3
strege, v.
|ˈstraj.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈstʁaɪ̯ɪ/
#
0/1
[stʁaɪ̯]1
streger, n.
|ˈstraj.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈstʁaɪ̯ɐ/
#
1/1
streger, v.
|ˈstraj.ər| R = 16,7
Pronunciations
/ˈstʁaɪ̯ɐ/
#
0/1
[ˈstsʁaːæ]1
stribe, n.
|ˈstriːb.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈstʁiːpə/
#
0/1
[ˈstʁiːpɪ]1
strimmel, n.
|ˈstremˀ.əl| R = 0,0
Pronunciations
/ˈstʁæmˀl̩/
#
2/2
stryge, v.
|ˈstryːg.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈstʁyːy/
#
1/1
stråtækt, v.
|ˈstrɔ.tɛkt| R = 3,1
Pronunciations
/ˈstʁɒtsɛkt/
#
10/16
[ˈstʁɒtsɛk]3
[ˈstʁɒtsek]1
[ˈstʁɒtsekts]1
[ˈstʁɒtsɛkts]1
stråtækte, v.
|ˈstrɔ.tɛk.tə| R = 4,8
Pronunciations
/ˈstʁɒtsɛktə/
#
3/7
[ˈstʁɒsɛktɪ]1
[ˈstʁɒtsektɪ]1
[ˈstʁɒtsɛktɪ]1
[ˈstʁɒtsʏɣtʏ]1
strækker, v.
|ˈstrɛk.ər| R = 16,7
Pronunciations
/ˈstʁækɐ/
#
0/1
[ˈstʁæɣɐ]1
strækning, n.
|ˈstrɛk.neng| R = 12,5
Pronunciations
/ˈstʁækneŋ/
#
2/3
[ˈstʁæxŋ̩]1
stueetagen, n.
|ˈstuː.ə.e.taː.sjən| R = 22,2
Pronunciations
/ˈstuːuetsæːɕən/
#
0/3
[ˈstuetsæːˀɕɛn]1
[ˈstuːetsæːsn̩]1
[ˈstuːetsæːˀsn̩]1
stueetagen, n.
|ˈstuː.ə.e.taːˀ.sjən| R = 13,7
Pronunciations
/ˈstuːuetsæːˀɕən/
#
0/9
[ˈstuːetsæːˀɕn̩]2
[ˈstuːətsæːˀɕn̩]2
[ˈstuetsæːˀɕn̩]1
[ˈstuːeˈtsæːˀɕn̩]1
[ˈstuːutsæːˀɕn̩]1
[ˈstuːəetsæːˀɕn̩]1
[ˈstuːəetsæːˀɕən]1
stuevinduet, n.
|ˈstuː.ə.ven.duːˀ.əd| R = 3,8
Pronunciations
/ˈstuːuventuːˀð̩/
#
1/2
[ˈstuːventuːˀəð]1
stykke, n.
|ˈstøk.ə| R = 18,8
Pronunciations
/ˈstøkə/
#
12/82
[ˈstøk]28
[ˈstøɣə]21
[støk]8
[støɣ]3
[ˈstøɣʏ]3
[ˈstøɣ]2
[støkʰ]1
[støɣə]1
[ˈstøkʰ]1
[ˈstøɣø]1
[ˈsøç]1
stykker, n.
|ˈstøk.ər| R = 20,0
Pronunciations
/ˈstøkɐ/
#
0/1
[ˈstøɣə]1
stykket, n.
|ˈstøk.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈstøkð̩/
#
1/1
styr, n.
|styːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈstyɐ̯ˀ/
#
1/1
styre, v.
|ˈstyːr.ə| R = 10,0
Pronunciations
/ˈstyːɐ/
#
0/2
[styɐ]1
[ˈstyːə]1
stå, v.
|stɔːˀ| R = 11,1
Pronunciations
/ˈstɔːˀ/
#
13/18
[stɔ]5
stående, v.
|ˈstɔː.ə.nə| R = 10,7
Pronunciations
/ˈstɔːɔnə/
#
0/4
[ˈstɔːnə]3
[ˈstɔːn̩ə]1
står, v.
|stɔːˀr| R = 6,6
Pronunciations
/ˈstɒːˀ/
#
130/163
[stɒ]17
[stɒːˀ]6
[ˈstɒ]3
[stɔ]2
[stə]1
[stɶ]1
[sɒːˀ]1
[ˈstɒʊ̯ˀ]1
[ˈstɒː]1
støder, v.
|ˈstøːd.ər| R = 15,0
Pronunciations
/ˈstøːðɐ/
#
0/10
[støðɐ]5
[støːðɐ]2
[stsøðɐ]1
[støð]1
[støːð̩]1
større, adj.
|ˈstœr.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈstɶːɐ/
#
0/4
[ˈstœɐ]1
[ˈstɶɐ]1
[ˈstɶɐ̯]1
[ˈstɶɐ̯ɐ]1
størrelse, n.
|ˈstœr.əl.sə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈstɶːɐlsə/
#
0/3
[ˈstɶls]1
[ˈstɶɐ̯l̩zə]1
[ˈstɶɐ̯ɐlsə]1
størrelsen, n.
|ˈstœr.əl.sən| R = 25,0
Pronunciations
/ˈstɶːɐlsn̩/
#
0/1
[ˈstɶɐ̯lsn̩]1
størst, adj.
|stœrst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈstɶɐ̯st/
#
1/1
største, adj.
|ˈstœr.stə| R = 3,1
Pronunciations
/ˈstɶɐ̯stə/
#
21/28
[ˈstɶstə]4
[ˈstɶstɪ]1
[ˈstɶɐ̯st]1
[ˈstɶɐ̯stɐ]1
svag, adj.
|svaːˀg| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsvæːˀ/
#
3/9
[ˈsvæːˀɪ̯]5
[ˈsvæɪ̯ˀ]1
svagt, adj.
|svaːˀgt| R = 4,2
Pronunciations
/ˈsvæːˀt/
#
0/4
[ˈsvæɪ̯ˀts]1
[ˈsvæːˀ]1
[ˈsvæːˀts]1
[ˈsvæːˀɪ̯ts]1
svarer, v.
|ˈsvaːr.ər| R = 20,0
Pronunciations
/ˈsvaːa/
#
0/2
[ˈsvaa]1
[ˈsv̥aːa]1
sving, n.
|svenˀg| R = 2,0
Pronunciations
/ˈsveŋˀ/
#
8/10
[ˈsveŋkˀ]1
[ˈsv̞eŋˀ]1
svinge, v.
|ˈsveng.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈsveŋə/
#
0/1
[sveŋ]1
svinger, v.
|ˈsveng.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsveŋɐ/
#
2/12
[sveŋɐ]10
sværere, adj.
|ˈsvɛːr.ər.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsvæːɐɐ/
#
1/1
svært, adj.
|svɛːˀrt| R = 11,9
Pronunciations
/ˈsvæɐ̯ˀt/
#
1/7
[ˈsvæɐ̯ˀɾ]2
[ˈsvæɐ̯ˀts]1
[ˈsvɛɐ̯ˀt]1
[ˈsvɛːˀt]1
[ˈzvæɐ̯ˀ]1
syd, adv.
|syd| R = 2,4
Pronunciations
/ˈsyð/
#
469/510
[ˈsʏð]33
[syð]2
[ˈsyðˀ]2
[ˈsy]1
[ˈsyðθ]1
[ˈsyːð]1
[ˈsə]1
syd, n.
|syd| R = 1,9
Pronunciations
/ˈsyð/
#
132/141
[ˈsʏð]6
[ˈsyðˀ]2
[ˈsʏð̥]1
sydfor, adv.
|ˈsyd.ˈfɔr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsyðˈfɒ/
#
4/4
sydfra, adv.
|ˈsyd.fraːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsyðfʁaːˀ/
#
0/1
[ˈsyðˈfʁaːˀ]1
sydfra, adv.
|ˈsyd.ˈfraːˀ| R = 25,0
Pronunciations
/ˈsyðˈfʁaːˀ/
#
0/1
[ˈsyðˈfʁa]1
sydgående, adj.
|ˈsyd.gɔːˀ.ə.nə| R = 10,0
Pronunciations
/ˈsyðkɔːˀɔnə/
#
0/1
[ˈsyðkɔːˀnə]1
sydkanten, n.
|ˈsyd.kanˀ.tən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsyðkʰænˀtn̩/
#
1/2
[ˈsyðˈkʰænˀtn̩]1
sydlig, adj.
|ˈsyd.li| R = 13,3
Pronunciations
/ˈsyðli/
#
3/6
[ˈsyðly]1
[ˈsyðlɪ]1
[ˈsyðl̞ʏ]1
sydlige, adj.
|ˈsyd.liː.ə| R = 28,6
Pronunciations
/ˈsyðliːi/
#
0/1
[ˈsʏðlii]1
sydligere, adj.
|ˈsyd.liː.ər.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈsyðliːɐɐ/
#
0/1
[ˈsyðliɐ]1
sydligere, adj.
|ˈsyd.liːˀ.ər.ə| R = 14,8
Pronunciations
/ˈsyðliːˀɐɐ/
#
1/9
[ˈsyðliːˀɐ]5
[ˈsyðlɪːˀɐ]2
[ˈsyðliɐ̯ˀ]1
sydligt, adj.
|ˈsyd.lit| R = 4,2
Pronunciations
/ˈsyðlit/
#
0/4
[ˈsyðlits]3
[ˈsyðli]1
sydnordniveauet, n.
|syd.ˈnorˀd.ni.voːˀ.əd| R = 7,1
Pronunciations
/syðˈnoɐ̯ˀnivoːˀð̩/
#
0/1
[syðˈnoːˀɐ̯nɪvoːˀð̩]1
sydom, adv.
|ˈsyd.ˈɔmˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsyðˈɒmˀ/
#
8/9
[ˈsyðɒmˀ]1
sydpå, adv.
|ˈsyd.pɔːˀ| R = 0,9
Pronunciations
/ˈsyðpʰɔːˀ/
#
22/31
[ˈsyðˈpʰɔːˀ]8
[ˈsyðpʰɔ]1
sydpå, adv.
|ˈsyd.ˈpɔːˀ| R = 2,8
Pronunciations
/ˈsyðˈpʰɔːˀ/
#
25/36
[ˈsyðpʰɔːˀ]6
[ˈsyðˈpʰɔ]2
[ˈsʏðˈpʰɔːˀ]2
[ˈsʏðpʰɔːˀ]1
sydsiden, n.
|ˈsyd.siːd.ən| R = 23,4
Pronunciations
/ˈsyðsiːðn̩/
#
2/8
[ˈsyzɪn]1
[ˈsyðsiðn]1
[ˈsyðsiːð̩n]1
[ˈsyðsɪðn]1
[ˈsyðsɪːð̩n]1
[ˈsʏðsiðn]1
sydsydvest, adv.
|ˈsyd.syd.ˈvɛst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsyðsyðˈvɛst/
#
0/1
[ˈsyðsyðˈvɛsts]1
sydsydøst, adv.
|ˈsyd.syd.øst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsyðsyðøst/
#
0/1
[ˈsyðsyðˈøsts]1
sydsydøst, adv.
|ˈsyd.syd.ˈøst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsyðsyðˈøst/
#
0/1
[ˈsyðsyðˈøsts]1
sydvest, adv.
|syd.ˈvɛst| R = 3,7
Pronunciations
/syðˈvɛst/
#
14/65
[syðˈvɛsts]30
[ˈsyðˈvɛsts]5
[sʏðˈvɛst]4
[syðˈvɛs]3
[sʏˈvɛst]2
[ˈsyðˈvɛs]2
[sʏðˈvɛsts]1
[sʏˈvɛsts]1
[ˈsyðˈvests]1
[ˈsyðˈvɛst]1
[ˈsʏðˈvɛst]1
sydvest, adv.
|ˈsyd.ˈvɛst| R = 1,6
Pronunciations
/ˈsyðˈvɛst/
#
3/9
[syðˈvɛsts]2
[ˈsyðˈvɛsts]2
[syðˈvɛst]1
[ˈsyðˈvɛs]1
sydvest, n.
|syd.ˈvɛst| R = 1,7
Pronunciations
/syðˈvɛst/
#
5/25
[syðˈvɛsts]15
[syðˈvɛs]2
[ˈsyðˈvɛsts]2
[sʏðˈvɛsts]1
sydvest, n.
|ˈsyd.ˈvɛst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsyðˈvɛst/
#
1/9
[ˈsyðˈvɛsts]4
[syðˈvɛsts]3
[syðˈvɛst]1
sydvestfor, adv.
|syd.ˈvɛst.ˈfɔr| R = 0,0
Pronunciations
/syðˈvɛstˈfɒ/
#
1/1
sydvestlig, adj.
|syd.ˈvɛst.li| R = 8,6
Pronunciations
/syðˈvɛstli/
#
7/18
[syðˈvɛstsli]4
[syðˈvɛsli]2
[syðˈvɛslɪ]1
[syðˈvɛsl̥ɪ]1
[syðˈvɛstl̥i]1
[sʏˈvɪsl̥ə]1
[ˈsyðˈvɛstli]1
sydvestlige, adj.
|syd.ˈvɛst.liː.ə| R = 9,1
Pronunciations
/syðˈvɛstliːi/
#
1/10
[syðˈvɛsliːi]2
[syðˈvɛstliː]2
[syðˈvesliː]1
[syðˈvɛstliːə]1
[syðˈvɛstsliː]1
[sʏðˈvɛstliː]1
[ˈsyðˈvɛstliː]1
sydvestlige, adj.
|syd.ˈvɛst.liːˀ.ə| R = 20,8
Pronunciations
/syðˈvɛstliːˀi/
#
0/2
[syˈvɛstliː]1
[syˈvɛstliːi]1
sydvestlige, adj.
|ˈsyd.ˈvɛst.liːˀ.ə| R = 8,3
Pronunciations
/ˈsyðˈvɛstliːˀi/
#
0/1
[ˈsyðˈvɛstliːə]1
sydvestligt, adj.
|syd.ˈvɛst.lit| R = 10,0
Pronunciations
/syðˈvɛstlit/
#
0/1
[syðˈvɛslits]1
sydvestom, adv.
|syd.ˈvɛst.ɔmˀ| R = 0,0
Pronunciations
/syðˈvɛstɒmˀ/
#
1/1
sydvestpå, adv.
|syd.ˈvɛst.pɔːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/syðˈvɛstpʰɔːˀ/
#
0/2
[syðˈvɛstˈpʰɔːˀ]1
[ˈsyðvɛstpʰɔːˀ]1
sydøst, adv.
|syd.ˈøst| R = 2,6
Pronunciations
/syðˈøst/
#
9/51
[syðˈøsts]21
[ˈsyðˈøsts]11
[syðˈøs]3
[ˈsyðˈøst]3
[sʏðˈøst]2
[sʏˈøst]1
[ˈsʏðˈøst]1
sydøst, adv.
|ˈsyd.ˈøst| R = 5,6
Pronunciations
/ˈsyðˈøst/
#
0/3
[ˈsyðˈøsts]2
[ˈsyðˈøsts̞]1
sydøst, n.
|syd.ˈøst| R = 2,0
Pronunciations
/syðˈøst/
#
7/33
[syðˈøsts]16
[ˈsyðˈøsts]5
[sʏðˈøst]3
[sʏðˈøsts]1
[ˈsyðˈøst]1
sydøst, n.
|ˈsyd.ˈøst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsyðˈøst/
#
0/1
[ˈsyðˈøsts]1
sydøstfor, adv.
|syd.ˈøst.fɔr| R = 0,0
Pronunciations
/syðˈøstfɒ/
#
0/1
[syðˈøstˈfɒ]1
sydøstlig, adj.
|syd.ˈøst.li| R = 16,7
Pronunciations
/syðˈøstli/
#
1/3
[syðˈøsli]1
[syðˈøsl̥ɪ]1
sydøstlige, adj.
|syd.ˈøst.liː.ə| R = 7,5
Pronunciations
/syðˈøstliːi/
#
3/8
[syðˈøstliː]2
[syðˈøsliːi]1
[syðˈøstlyː]1
[ts͡syðˈøstliː]1
sydøstlige, adj.
|syd.ˈøst.liːˀ.ə| R = 9,1
Pronunciations
/syðˈøstliːˀi/
#
0/1
[syðˈøstliːi]1
sydøstlige, adj.
|ˈsyd.ˈøst.liː.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsyðˈøstliːi/
#
1/1
sydøstpå, adv.
|ˈsyd.ˈøst.ˈpɔːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsyðˈøstˈpʰɔːˀ/
#
0/1
[ˈsyðˀˈøstsˈpʰɔːˀ]1
symmetrisk, adj.
|sy.ˈmeːˀ.trisk| R = 6,8
Pronunciations
/syˈmeːˀtsʁisk/
#
0/4
[syˈmeːˀtsʁiskʰ]2
[syˈmeːˀtsɪsk]1
[syˈmeːˀtsʁɪsk]1
synes, v.
|syns| R = 12,5
Pronunciations
/ˈsyns/
#
3/6
[syns]1
[ˈsys]1
[ˈsy̥s]1
syv, num.
|syːˀv| R = 2,8
Pronunciations
/ˈsyʊ̯ˀ/
#
6/9
[syʊ̯]1
[syʊ̯ˀ]1
[ˈsyːˀʊ̯]1
, adv.
|sɔ| R = 17,9
Pronunciations
/ˈsɒ/
#
1043/2499
[sɒ]605
[sə]317
[ˈsɜ]283
[zə]24
[sə̥]22
[ˈsə]22
[sɜ]21
[s]18
[zɒ]18
[ˈzɒ]16
[ˈsɔ]15
[sɔ]10
[sɪ]9
[ˈsɪ]9
[sɪ̥]6
[s̩]6
[ˈsɔːˀ]6
[sɐ]5
[sɒ̥]4
[zɪ]3
[z̩]3
[ˈsɜ̥]3
[ˈzɜ]3
[sɔːˀ]2
[sʊ]2
[zɜ]2
[ˈsɒħ]2
[ˈsɪ̥]2
[ˈzɪ]2
[∅]2
[sa]1
[sn̩]1
[tsɒ]1
[tsə]1
[tə̥]1
[z]1
[ðɒ]1
[ðə]1
[ˈs]1
[ˈsɐ]1
[ˈsə̥]1
[ˈsʏ]1
[ˈtɜ]1
[ˈzə]1
, adv.
|sɔːˀ| R = 15,0
Pronunciations
/ˈsɔːˀ/
#
4/5
[sɒ]1
, conj.
|sɔ| R = 24,2
Pronunciations
/ˈsɒ/
#
4/332
[sɒ]174
[sə]119
[sɜ]9
[s]5
[zə]4
[sɔ]3
[sə̥]3
[sɪ]2
[zɒ]2
[sæ]1
[sɐ]1
[sɪ̥]1
[tsə]1
[zɔ]1
[z̩]1
[ˈsɜ]1
, v.
|sɔ| R = 50,0
Pronunciations
/ˈsɒ/
#
0/1
[ˈsɔːˀ]1
sådan, adj.
|ˈsɔ.dan| R = 53,5
Pronunciations
/ˈsɒtæn/
#
0/101
[sn̩]28
[sn]12
[ˈsɒtn̩]10
[sɒn]8
[sən]6
[sɒtn̩]5
[sn̩̥]3
[ˈsn̩]3
[s]2
[s̩]2
[zn̩]2
[ˈsn]2
[ˈsɒ]2
[ˈsɒn]2
[ˈsɒnˀn̩]2
[ˈsɜn]2
[sɒ]1
[sɒnˀn̩]1
[sə]1
[sə̥]1
[sɜnn̩]1
[sɪn]1
[zɒ]1
[ˈsɒtn]1
[ˈsɜnn̩]1
[ˈsɜn̩]1
sådan, adv.
|sɔ.ˈdan| R = 0,0
Pronunciations
/sɒˈtæn/
#
2/2
sådan, adv.
|ˈsɔ.dan| R = 43,9
Pronunciations
/ˈsɒtæn/
#
2/451
[sn̩]77
[ˈsɒtn̩]62
[sɒtn̩]41
[sɒn]25
[ˈsɒn]25
[ˈsɒnˀn̩]23
[sɒnn̩]19
[ˈsɜn]17
[sən]15
[ˈsn̩]15
[ˈsɒnˀ]12
[sn]10
[sɒnˀn̩]10
[ˈsɒnn̩]10
[sɒn̩]9
[ˈsɒn̩]7
[sətn̩]5
[ˈsɜnˀ]5
[ˈsɜtn̩]4
[sɒ]3
[sə]2
[sənn̩]2
[sənˀ]2
[sɜn̩]2
[sɜtn̩]2
[zn̩]2
[zɒn]2
[ˈsən]2
[ˈsɜnn̩]2
[n̩]1
[snn̩]1
[snˀn̩]1
[sn̥]1
[sn̩n̩]1
[sn̩ˀ]1
[sɒtn]1
[sɒɾ̃ən]1
[səkn̩]1
[sənˀn̩]1
[sən̞]1
[sən̩]1
[sə̃]1
[sɛn]1
[sɜn]1
[sɪn]1
[sɪ̥]1
[sʊtn̩]1
[zm]1
[zən]1
[zətn̩]1
[ˈsnˀn̩]1
[ˈsn̩ˀ]1
[ˈsn̩ˀn̩]1
[ˈsɒ]1
[ˈsɒn̩ˀ]1
[ˈsɒt]1
[ˈsɒtn]1
[ˈsɒɹæn]1
[ˈsɒˈtæn]1
[ˈsɒ̃ð]1
[ˈsɜ]1
[ˈsɜnˀn̩]1
[ˈsɜt]1
[ˈsɪtn̩]1
[ˈsʏnˀn̩]1
[ˈzɒn]1
sådan, adv.
|ˈsɔ.ˈdan| R = 25,0
Pronunciations
/ˈsɒˈtæn/
#
3/12
[ˈsɒˈɹæn]2
[ˈsɜn]2
[sɒn]1
[sɒtæn]1
[ˈsn̩]1
[ˈsɒn]1
[ˈsɒˈtænˀ]1
således, adv.
|sɔ.ˈleːd.əs| R = 0,0
Pronunciations
/sɒˈleːð̩s/
#
1/1
således, adv.
|ˈsɔ.leːd.əs| R = 28,6
Pronunciations
/ˈsɒleːð̩s/
#
0/2
[ˈsɒleðs]2
således, adv.
|ˈsɔ.ˈleːd.əs| R = 8,6
Pronunciations
/ˈsɒˈleːð̩s/
#
1/5
[ˈsɒˈleːðs]2
[sɒˈleːð̩s]1
[ˈsɒˈleð̩s]1
sædvanlig, adj.
|sɛd.ˈvaːˀn.li| R = 20,0
Pronunciations
/sɛðˈvæːˀnli/
#
0/1
[sɛˈvæːˀni]1
særlig, adj.
|ˈsɛr.li| R = 10,0
Pronunciations
/ˈsæɐ̯li/
#
1/2
[ˈsæli]1
særligt, adj.
|ˈsɛr.lit| R = 50,0
Pronunciations
/ˈsæɐ̯lit/
#
0/2
[ˈsæl̩]1
[ˈsæːl̩]1
sæt, v.
|sɛt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsɛt/
#
1/2
[sɛt]1
sætningen, n.
|ˈsɛt.nenˀg.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsɛtneŋˀŋ̩/
#
1/1
sætte, v.
|ˈsɛt.ə| R = 23,3
Pronunciations
/ˈsɛtə/
#
3/15
[sɛt]6
[ˈsɛɾə]2
[sɛts]1
[sɛðə]1
[zɛt]1
[ˈzɛt]1
sætter, v.
|ˈsɛt.ər| R = 18,8
Pronunciations
/ˈsɛtɐ/
#
10/40
[ˈsɛɾɐ]13
[sɛɾɐ]4
[ˈsɛɹɐ]3
[sɛtɐ]2
[ˈsɛɾə]2
[sɛɹɐ]1
[ˈseɹə]1
[ˈsɛð̝æ]1
[ˈsɛɐ]1
[ˈsɛɾɛ]1
[ˈsɛ̥tɐ̥]1
sættes, v.
|ˈsɛt.əs| R = 20,0
Pronunciations
/ˈsɛtəs/
#
0/1
[ˈsɛɾəs]1
, n.
|søːˀ| R = 0,3
Pronunciations
/ˈsøːˀ/
#
78/84
[søːˀ]2
[ˈsøːˀɪ̯]2
[ˈsøːçˀ]1
[ˈsœːˀ]1
søbred, n.
|ˈsø.bredˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsøpʁæðˀ/
#
1/1
søbredden, n.
|ˈsø.bredˀ.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsøpʁæðˀn̩/
#
4/5
[ˈsøˈpʁæðˀn̩]1
sød, adj.
|søːˀd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsøðˀ/
#
1/1
søen, n.
|ˈsøːˀ.ən| R = 3,1
Pronunciations
/ˈsøːˀøn/
#
22/38
[ˈsøːˀn̩]9
[ˈsøːˀn]5
[ˈsøːn]1
[ˈsøːˀən]1
søens, n.
|ˈsøːˀ.əns| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsøːˀøns/
#
2/3
[ˈsøːˀn̩s]1
søndagen, n.
|ˈsœnˀ.daːˀg.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsœnˀtæːˀæn/
#
0/1
[ˈsœnˀtæːˀn̩]1
sønden, adv.
|ˈsøn.ən| R = 25,0
Pronunciations
/ˈsønn̩/
#
0/3
[ˈsœnn̩]2
[ˈsøn̩]1
sørge, v.
|ˈsœr.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈsɶːɐ/
#
0/1
[ˈsɶː]1
sørger, v.
|ˈsœr.ər| R = 50,0
Pronunciations
/ˈsɶːɐ/
#
0/3
[ˈsœɐ̯]1
[ˈsɶɐ̯]1
[ˈsɶɶ]1
t'et, n.
|ˈteːˀ.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtseːˀð̩/
#
1/1
t-kryds, n.
|ˈteːˀ.krys| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtseːˀkʰʁys/
#
0/1
[ˈtseːˀˈkʰʁys]1
t-krydset, n.
|ˈteːˀ.krys.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtseːˀkʰʁysð̩/
#
1/1
t, n.
|teːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtseːˀ/
#
1/1
tabt, v.
|tapt| R = 25,0
Pronunciations
/ˈtsapt/
#
0/1
[ˈtsap]1
tabte, v.
|ˈtap.tə| R = 40,0
Pronunciations
/ˈtsaptə/
#
0/1
[ˈtsap]1
tag, n.
|taːˀg| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsæːˀ/
#
2/5
[ˈtsæːˀɪ̯]2
[ˈtsæɪ̯ˀ]1
tage, v.
|taːˀ| R = 32,9
Pronunciations
/ˈtsæːˀ/
#
6/19
[ˈtsæ]8
[tsæ]3
[t͡zɒ]1
[ˈtsæɪ̯ˀ]1
tager, v.
|taːˀr| R = 6,8
Pronunciations
/ˈtsaːˀ/
#
81/100
[tsa]9
[ˈsaːˀ]4
[tsaːˀ]3
[ˈtsa]2
[ˈtsaː]1
tager, v.
|ˈtaːˀr| R = 12,5
Pronunciations
/ˈtsaːˀ/
#
1/2
[ˈsaːˀ]1
taget, n.
|ˈtaːˀg.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsæːˀð̩/
#
9/10
[ˈtsæːˀɪ̯ð̩]1
taget, v.
|ˈtaːg.əd| R = 40,0
Pronunciations
/ˈtsæːɪ̯ð̩/
#
0/4
[tsæð]1
[tsæð̩]1
[ˈtsæːð]1
[ˈtsæːð̩]1
taget, v.
|ˈtaːˀg.əd| R = 20,0
Pronunciations
/ˈtsæːˀð̩/
#
0/1
[tsæːæð]1
tagetagen, n.
|ˈtag.e.taː.sjən| R = 15,0
Pronunciations
/ˈtsaʊ̯etsæːɕən/
#
0/2
[ˈtsaʊ̯esæɪ̯ɕn̩]1
[ˈtsaʊ̯etsæːɕn̩]1
tagetagen, n.
|ˈtag.e.taːˀ.sjən| R = 9,1
Pronunciations
/ˈtsaʊ̯etsæːˀɕən/
#
0/2
[ˈtsaʊ̯etsæːˀɕn̩]2
tagvindue, n.
|ˈtag.ven.du| R = 12,5
Pronunciations
/ˈtsaʊ̯ventu/
#
0/1
[ˈtsaʊ̯ventʊ]1
tak, n.
|tak| R = 7,1
Pronunciations
/ˈtsak/
#
19/28
[ˈtsakʰ]4
[ˈtsax]2
[ˈtsaɣ]1
[ˈtsæk]1
[ˈtsæx]1
takkede, adj.
|ˈtak.əd.ə| R = 23,3
Pronunciations
/ˈtsakð̩ð̩/
#
1/6
[ˈtsakð̩]3
[ˈtsakəð]1
[ˈtsaɣəð̩]1
takker, n.
|ˈtak.ər| R = 7,8
Pronunciations
/ˈtsakɐ/
#
11/16
[ˈtsaɣɐ]4
[ˈtsaɣa]1
takkerne, n.
|ˈtak.ər.nə| R = 6,3
Pronunciations
/ˈtsakɐnə/
#
4/8
[ˈtsakɐn]1
[ˈtsakɐnɪ]1
[ˈtsaɣɐnə]1
[ˈtsaɣɐnɛ]1
takket, adj.
|ˈtak.əd| R = 6,3
Pronunciations
/ˈtsakð̩/
#
3/4
[ˈtsakɪ]1
tale, v.
|ˈtaːl.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsæːlə/
#
1/1
taler, v.
|ˈtaːˀl.ər| R = 16,7
Pronunciations
/ˈtsæːˀlɐ/
#
0/3
[ˈtsæːˀl]2
[tsæːlɐ]1
talte, v.
|ˈtaːl.tə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsæːltə/
#
0/1
[ˈtsæːˀltə]1
tand, n.
|tanˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsænˀ/
#
1/1
teater, n.
|te.ˈaːˀt.ər| R = 7,1
Pronunciations
/tseˈæːˀtɐ/
#
1/2
[tsˈæːˀtɐ]1
teateret, n.
|te.ˈaːˀt.ər.əd| R = 21,1
Pronunciations
/tseˈæːˀtɐð̩/
#
0/19
[tsˈæːˀtɐð]4
[tseˈæːˀtɐð]3
[tsæˈæːˀtɐð]3
[tsˈæɪ̯ˀtɐð]2
[sɐˈæːˀtɐð]1
[tseˈæːˀtɐ]1
[tseˈæːˀtɐɐð]1
[tseˈæːˀtʁəð]1
[tsæˈæːˀtʁɐð]1
[tsəˈæːˀtɐð]1
[tsɛˈæːˀtɐð]1
tegn, v.
|tajˀn| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsaɪ̯ˀn/
#
1/1
tegne, v.
|ˈtaj.nə| R = 22,9
Pronunciations
/ˈtsaɪ̯nə/
#
0/7
[tsaɪ̯n]3
[tsaɪ̯]1
[tsaɪ̯nɛ]1
[tsaɪ̯n̩]1
[ˈtsæɪ̯n̩]1
tegner, v.
|ˈtaj.nər| R = 3,3
Pronunciations
/ˈtsaɪ̯nɐ/
#
9/12
[tsaɪ̯nɐ]1
[tsæɪ̯næ]1
[ˈtsaɪ̯n̞ɐ]1
tegnet, v.
|ˈtaj.nəd| R = 5,5
Pronunciations
/ˈtsaɪ̯nð̩/
#
4/11
[tsaɪ̯nð̩]3
[tsaɪ̯nə]1
[tsaɪ̯nəð]1
[ˈtsaɪ̯nɐ]1
[ˈtsaɪ̯nɛ]1
tegning, n.
|ˈtaj.neng| R = 8,3
Pronunciations
/ˈtsaɪ̯neŋ/
#
3/6
[ˈtsaɪ̯nɛŋ]1
[ˈtsaɪ̯nɪŋ]1
[ˈtsæɪ̯neŋ]1
tegningen, n.
|ˈtaj.nenˀg.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsaɪ̯neŋˀŋ̩/
#
5/5
tegninger, n.
|ˈtaj.neng.ər| R = 14,3
Pronunciations
/ˈtsaɪ̯neŋɐ/
#
0/1
[ˈtsæɪ̯neŋɐ]1
tegninger, n.
|ˈtaj.nenˀg.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsaɪ̯neŋˀɐ/
#
1/1
tekst, n.
|tɛkst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsɛkst/
#
1/1
teksten, n.
|ˈtɛk.stən| R = 8,3
Pronunciations
/ˈtsɛkstn̩/
#
7/12
[ˈtsɛxstn̩]3
[ˈtsɛçstn̩]1
[ˈts̞ɛxstn̩]1
tekstens, n.
|ˈtɛk.stəns| R = 14,3
Pronunciations
/ˈtsɛkstn̩s/
#
0/1
[ˈtsɛɣstn̩s]1
telefon, n.
|tel.ə.ˈfoːˀn| R = 0,0
Pronunciations
/tseləˈfoːˀn/
#
1/1
telefonboks, n.
|tel.ə.ˈfoːˀn.bɔks| R = 9,0
Pronunciations
/tseləˈfoːˀnpɒks/
#
4/17
[tseləˈfoːˀnˈpɒks]1
[tseləˈfoːˀŋpɒks]1
[tseləˈfõːˀpɒks]1
[tseləˈv̝oːˀnpɒks]1
[tselˈfoːˀmpɒks]1
[tselˈfoːˀnpɒks]1
[tselˈfoːˀnpɒɣs]1
[tselˈfoːˀnβɒɣs]1
[tselˈfoːˀŋpɒks]1
[tsel̩ˈfoːˀmpɒks]1
[tsenˈfoːˀmpɒks]1
[tsɛləˈfoːˀnpɒks]1
[tsɪlʏˈfoːˀnpɒks]1
telefonboksen, n.
|tel.ə.ˈfoːˀn.bɔk.sən| R = 8,1
Pronunciations
/tseləˈfoːˀnpɒksn̩/
#
8/31
[tselˈfoːˀnpɒksn̩]9
[tseləˈfoːˀmpɒksn̩]3
[tsel̩ˈfoːˀnpɒksn̩]2
[sɪlˈfoːˀnpɒɣsn̩]1
[tseləˈfoːˀnˈpɒksn̩]1
[tseləˈfõːˀpɒksn̩]1
[tselˈfoːnpɒɣsn̩]1
[tselˈfõːpɒksn̩]1
[tselˈv̞oːˀnβɒɣsn̩]1
[tsel̩ˈfoːmpɒksn̩]1
[tsel̩ˈfoːˀŋpɒksn̩]1
[tsɪlɪˈfoːˀnpɒksn̩]1
telefonboksens, n.
|tel.ə.ˈfoːˀn.bɔk.səns| R = 6,7
Pronunciations
/tseləˈfoːˀnpɒksn̩s/
#
0/1
[tselˈfoːˀnpɒksn̩s]1
temmelig, adv.
|ˈtɛm.ə.li| R = 25,0
Pronunciations
/ˈtsɛmm̩li/
#
0/2
[ˈtsɛmli]1
[ˈtsɛmni]1
terminologien, n.
|tɛr.mi.no.lo.ˈgiːˀ.ən| R = 26,7
Pronunciations
/tsæɐ̯minoloˈkiːˀin/
#
0/1
[tsæɐ̯mnol̩ˈkɪːˀn]1
ti, num.
|tiːˀ| R = 6,0
Pronunciations
/ˈtsiːˀ/
#
21/25
[ˈtsi]2
[ˈtsɪːˀ]2
ticentimeterspunkt, n.
|ˈtiːˀ.sɛn.ti.meːˀt.ərs.ponˀkt| R = 14,3
Pronunciations
/ˈtsiːˀsɛntsimeːˀtɐspʰɔŋˀt/
#
0/1
[ˈtsiːˀpʰsɪntsɪmeːˀɾɐspʰɔŋˀt]1
tid, n.
|tiːˀd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsiðˀ/
#
9/9
tiden, n.
|ˈtiːˀd.ən| R = 36,4
Pronunciations
/ˈtsiðˀn̩/
#
3/11
[ˈsɪn]1
[ˈsɪðn̩]1
[ˈtsin]1
[ˈtsiðˀn]1
[ˈtsiːˀn̩]1
[ˈtsɪðˀn]1
[ˈtsɪð̞ˀn]1
[ˈziðn̩]1
tidligere, adj.
|ˈtid.liː.ər.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈtsiðliːɐɐ/
#
0/2
[ˈtsiðliɐ]2
tidligere, adj.
|ˈtid.liːˀ.ər.ə| R = 33,3
Pronunciations
/ˈtsiðliːˀɐɐ/
#
0/1
[ˈtsiðliɐ̯ˀ]1
tidligt, adj.
|ˈtid.lit| R = 50,0
Pronunciations
/ˈtsiðlit/
#
0/1
[ˈtsɪðlʏ]1
tidsel, n.
|ˈtis.əl| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsisl̩/
#
1/1
tidspunkt, n.
|ˈtids.ponˀkt| R = 17,4
Pronunciations
/ˈtsiðspʰɔŋˀt/
#
3/16
[ˈtsiðspʰɔŋˀ]5
[ˈtsispɔŋˀt]1
[ˈtsispʰɔŋˀ]1
[ˈtsiðsfɔŋˀ]1
[ˈtsɪspɔŋˀ]1
[ˈtsɪspɔŋˀts]1
[ˈtsɪspʰɔŋˀ]1
[ˈtsɪðspʰɔŋˀt]1
[ˈtsɪðsɸɔŋˀ]1
til, adv.
|tel| R = 29,2
Pronunciations
/ˈtsel/
#
5/16
[ˈtse]5
[tse]3
[tsɛ]1
[ˈse]1
[ˈtse̥]1
til, conj.
|tel| R = 36,1
Pronunciations
/ˈtsel/
#
1/24
[tse]21
[tsɛ]1
[zɪ]1
til, prp.
|tel| R = 41,4
Pronunciations
/ˈtsel/
#
16/1133
[tse]706
[tsə]129
[tsel]66
[tsɪ]41
[tsɛ]30
[ˈtse]30
[tsɪ̥]19
[sə]17
[se]14
[tse̥]11
[sɪ]9
[zə]8
[ze]7
[sɛ]3
[tsə̥]3
[sɪ̥]2
[zɪ]2
[ˈtseːˀ]2
[e̥]1
[se̥]1
[ts]1
[tseː]1
[tsy]1
[tsɛ̥]1
[ts͡jə]1
[ts͡se]1
[ts͡ɕe]1
[ts͡ɕə]1
[t͡ze]1
[zɐ]1
[z̩]1
[ˈse]1
[ˈsæ]1
[ˈsɪ]1
[ˈtseɫ]1
[ˈze]1
tilbage, adv.
|te.ˈbaːg.ə| R = 21,3
Pronunciations
/tseˈpæːɪ/
#
8/57
[tseˈpæːæ]21
[tsəˈpæːæ]4
[tsəˈpæːɪ]3
[tsɪˈpæːæ]3
[tsɪˈpæː]2
[seˈpæːæ]1
[səˈpæː]1
[səˈpæːæ]1
[tseˈpæː]1
[tseˈpæːɪ̯ə]1
[tse̥ˈpæː]1
[tsəpæːɪ]1
[tsəˈpæɪ̯]1
[tsəˈpæː]1
[tsɛˈpæːɪ̯]1
[tsɪˈpæːɪ]1
[tsɪ̥pæː]1
[zeˈpæː]1
[zəˈpæː]1
[zəˈpæːɪ]1
[zɛˈpæːæ]1
tilbageværende, adj.
|te.ˈbaːg.ə.vɛːˀr.ə.nə| R = 0,0
Pronunciations
/tseˈpæːɪvæːˀɐnə/
#
1/1
tilbyde, v.
|ˈtel.byːˀd.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtselpyðˀð̩/
#
1/1
tilfælde, n.
|ˈtel.fɛlˀ.ə| R = 12,5
Pronunciations
/ˈtselfɛlˀə/
#
0/1
[ˈtselfɛlˀl̩]1
tilføje, v.
|ˈtel.føjˀ.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈtselfɒɪ̯ˀɪ/
#
0/2
[ˈtselfɶɪ̯ˀə]1
[ˈtsɪlfɒɪ̯ə̥]1
tilføjelse, n.
|ˈtel.føjˀ.əl.sə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtselfɒɪ̯ˀl̩sə/
#
0/1
[ˈtselfɶɪ̯ˀl̩sə]1
tilføjelser, n.
|ˈtel.føjˀ.əl.sər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtselfɒɪ̯ˀl̩sɐ/
#
0/1
[ˈtselfɶɪ̯ˀl̩sɐ]1
tilgroede, v.
|ˈtel.groːˀ.əd.ə| R = 17,0
Pronunciations
/ˈtselkʁoːˀð̩ð̩/
#
0/10
[ˈtselkʁoːˀð̩]5
[ˈselkʁoðˀ]1
[ˈtselkʁoðˀ]1
[ˈtselkʁoːð̩]1
[ˈtselkʁoːˀðə]1
[ˈtselkʁoːˀəð̩]1
tilgroet, v.
|ˈtel.groːˀ.əd| R = 8,0
Pronunciations
/ˈtselkʁoːˀð̩/
#
10/18
[ˈtselkʁoðˀ]2
[ˈtselkʁoːˀð]2
[ˈtselkʁoð]1
[ˈtselkʁoːð̩]1
[ˈtselkʰʁoəð]1
[ˈtselxʁoːˀð̩]1
tilpasse, v.
|ˈtel.pas.ə| R = 14,3
Pronunciations
/ˈtselpʰæsə/
#
0/1
[ˈtselpʰæs]1
tilsvarende, adj.
|ˈtel.svaːˀr.ə.nə| R = 5,5
Pronunciations
/ˈtselsvaːˀanə/
#
5/10
[ˈtselsvaːˀnə]4
[ˈtselsvaːnɪ]1
ting, n.
|tenˀg| R = 1,9
Pronunciations
/ˈtseŋˀ/
#
12/13
[ˈtseŋ]1
tingester, n.
|ˈteng.ə.stər| R = 14,3
Pronunciations
/ˈtseŋŋ̩stɐ/
#
0/1
[ˈtseŋ̩stɐ]1
tja, interj.
|tja| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsɕæ/
#
1/1
tjek, n.
|tjɛk| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsɕɛk/
#
1/1
tjekke, v.
|ˈtjɛk.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈtsɕɛkə/
#
0/1
[ˈtsɕɛɣə]1
to, num.
|toːˀ| R = 2,1
Pronunciations
/ˈtsoːˀ/
#
158/166
[tso]6
[tsoːˀ]1
[ˈtso]1
tom, adj.
|tɔmˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsɒmˀ/
#
2/2
tomme, adj.
|ˈtɔm.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsɒmə/
#
4/4
top, n.
|tɔp| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsɒp/
#
2/2
toppen, n.
|ˈtɔp.ən| R = 2,4
Pronunciations
/ˈtsɒpm̩/
#
19/21
[ˈtsɒpn̩]2
toppunktet, n.
|ˈtɔp.ponˀk.təd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsɒppʰɔŋˀtð̩/
#
1/1
tosprogede, adj.
|ˈto.sprɔːˀv.əd.ə| R = 10,0
Pronunciations
/ˈtsospʁɔʊ̯ˀð̩ð̩/
#
0/1
[ˈtsospʁɔʊ̯ˀwð̩]1
totempæl, n.
|ˈtoː.tɛm.pɛːˀl| R = 8,3
Pronunciations
/ˈtsoːtsɛmpʰɛːˀl/
#
7/23
[ˈtsoːtsəmpʰɛːˀl]5
[ˈtsotsɛmpʰɛːˀl]2
[ˈtsoːtsm̩pʰɛːˀl]2
[ˈtsotsm̩pʰɛːˀl]1
[ˈtsoːsɛmpʰɛːˀl̥]1
[ˈtsoːsɪmpʰeːˀl]1
[ˈtsoːsʏmpʰɛːˀl]1
[ˈtsoːtsɪmpʰɛːˀl]1
[ˈtsoːɹəmpʰɛːˀl]1
[ˈtsoːˈtsɪmˈpʰɛːˀl]1
totempælen, n.
|ˈtoː.tɛm.pɛːˀl.ən| R = 13,3
Pronunciations
/ˈtsoːtsɛmpʰɛːˀln̩/
#
3/20
[ˈtsoːtsəmpʰɛːˀln̩]5
[ˈtsoːsəmpʰɛːˀn̩]2
[ˈtsoːtsəmpʰɛːˀn̩]2
[ˈtsotsɛmpʰɛːˀln̩]1
[ˈtsoːsɪmpʰɛːˀln̩]1
[ˈtsoːtsəmpɛːˀln̩]1
[ˈtsoːtsɛmpʰɛln]1
[ˈtsoːzəmpɛːˀn̩]1
[ˈtsoːzəmpʰɛːˀln̩]1
[ˈtsoːzɛmpʰɛːˀln̩]1
[ˈtsoːθm̩pʰɛːˀln̩]1
totempælens, n.
|ˈtoː.tɛm.pɛːˀl.əns| R = 23,1
Pronunciations
/ˈtsoːtsɛmpʰɛːˀln̩s/
#
0/1
[ˈtsotsm̩pʰɛːˀn̩s]1
trafikerede, adj.
|tra.fi.ˈkeːˀr.əd.ə| R = 36,4
Pronunciations
/tsʁafiˈkʰeːˀɐð̩/
#
0/1
[tsʁav̝ɪˈkʰeɐ̯ˀð̩]1
trafiklyset, n.
|tra.ˈfik.lyːˀs.əd| R = 0,0
Pronunciations
/tsʁaˈfiklyːˀsð̩/
#
1/1
tramper, v.
|ˈtram.pər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsʁampɐ/
#
1/1
tre, num.
|treːˀ| R = 5,8
Pronunciations
/ˈtsʁæːˀ/
#
35/73
[ˈtsʁæɪ̯ˀ]26
[tsʁæ]8
[tsʁɛ]1
[ˈsʁæɪ̯ˀ]1
[ˈtsʁeːˀ]1
[ˈtsʁæː]1
tre, num.
|trɛːˀ| R = 20,0
Pronunciations
/ˈtsʁæːˀ/
#
0/2
[tsʁæ]1
[tsʁæɪ̯ˀ]1
tredive, num.
|ˈtrɛd.və| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsʁæðvə/
#
1/1
tredje, num.
|ˈtred.jə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈtsʁæðjə/
#
0/2
[ˈtsʁæðɪ]1
[ˈtsʁæð̩]1
tredjedel, n.
|ˈtred.jə.deːˀl| R = 6,1
Pronunciations
/ˈtsʁæðjəteːˀl/
#
4/9
[ˈtsʁæðɪteːˀl]3
[ˈtsʁæðjɪteːˀl]1
[ˈtsʁæðɹeːˀl]1
tredjedele, n.
|ˈtred.jə.deːl.ə| R = 18,2
Pronunciations
/ˈtsʁæðjəteːlə/
#
0/1
[ˈtsʁæðɪteːl]1
treetages, adj.
|ˈtre.e.taːˀ.sjəs| R = 9,1
Pronunciations
/ˈtsʁæetsæːˀɕəs/
#
0/1
[ˈtsʁæɪtsæːˀɕɪs]1
trekant, n.
|ˈtre.kanˀt| R = 0,5
Pronunciations
/ˈtsʁækʰænˀt/
#
101/169
[ˈtsʁækʰænˀts]46
[ˈtsʁɛkʰænˀts]7
[ˈtsʁækʰænˀ]6
[tsʁækʰænˀt]5
[tsʁækʰænˀts]1
[ˈtsʁæɣænˀt]1
[ˈtsʁæɪ̯kʰænˀts]1
[ˈtsʁɛkʰænˀt]1
trekantede, adj.
|ˈtre.kanˀ.təd.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈtsʁækʰænˀtð̩ð̩/
#
0/1
[ˈtsʁækʰæntð̩]1
trekanten, n.
|ˈtre.kanˀ.tən| R = 0,4
Pronunciations
/ˈtsʁækʰænˀtn̩/
#
25/28
[ˈtsʁæɪ̯kʰænˀtn̩]2
[ˈtsʁæɣænˀtn̩]1
trekanter, n.
|ˈtre.kanˀ.tər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsʁækʰænˀtɐ/
#
3/3
trekanterne, n.
|ˈtre.kanˀ.tər.nə| R = 9,1
Pronunciations
/ˈtsʁækʰænˀtɐnə/
#
0/1
[ˈtsʁækʰæntɐnə]1
trekantet, adj.
|ˈtre.kanˀ.təd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsʁækʰænˀtð̩/
#
1/1
trekvart, adj.
|tre.ˈkvart| R = 0,0
Pronunciations
/tsʁæˈkʰvaːt/
#
1/1
tresserdør, n.
|ˈtres.ər.dœːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsʁæsɐtɶɐ̯ˀ/
#
1/1
trin, n.
|trin| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsʁin/
#
0/2
[tsʁin]2
trisset, v.
|ˈtris.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsʁisð̩/
#
0/1
[tsʁisð̩]1
trist, adj.
|trist| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsʁist/
#
1/1
tro, v.
|troːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsʁoːˀ/
#
3/3
troede, v.
|ˈtroː.əd.ə| R = 45,8
Pronunciations
/ˈtsʁoːð̩ð̩/
#
0/4
[ˈtsʁoð]3
[ˈtsʁoð̩]1
tror, v.
|troːˀr| R = 7,4
Pronunciations
/ˈtsʁoɐ̯ˀ/
#
45/65
[tsʁoɐ̯ˀ]6
[ˈtsʁoɐ̯]3
[ˈtsoɐ̯ˀ]2
[ˈtsʁɒ]2
[tsʁo]1
[tsʁoɐ̯]1
[tsʁɒ]1
[tsʁɔ]1
[ˈtsʁoːˀ]1
[ˈtsʁɒɐ̯ˀ]1
[ˈtsʁɒːˀ]1
trykker, n.
|ˈtrøk.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsʁœkɐ/
#
0/1
[ˈtsʁœkə]1
træ, n.
|trɛːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsʁæːˀ/
#
14/14
træder, v.
|ˈtrɛːˀd.ər| R = 33,3
Pronunciations
/ˈtsʁæðˀɐ/
#
0/2
[tsʁæð]1
[tsʁæɐ]1
træer, n.
|ˈtrɛːˀ.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsʁæːˀɐ/
#
1/1
træet, n.
|ˈtrɛːˀ.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsʁæːˀð̩/
#
17/18
[ˈtsʁæːˀəð]1
træets, n.
|ˈtrɛːˀ.əds| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsʁæːˀð̩s/
#
1/1
trække, v.
|ˈtrɛk.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈtsʁækə/
#
0/1
[ˈtsʁæk]1
trækker, v.
|ˈtrɛk.ər| R = 6,7
Pronunciations
/ˈtsʁækɐ/
#
4/6
[tsʁæɣɐ]1
[ˈtsʁækɛ]1
træstammen, n.
|ˈtrɛ.stam.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsʁæstamm̩/
#
1/1
tur, n.
|tuːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsuɐ̯ˀ/
#
3/6
[ˈtsuːˀɐ̯]2
[tsuɐ̯ˀ]1
turen, n.
|ˈtuːˀr.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsuːˀɐn/
#
3/3
tvivl, n.
|tvivˀl| R = 16,7
Pronunciations
/ˈtsviʊ̯ˀl/
#
1/2
[ˈts͡ɕʏwˀl]1
tværgade, n.
|ˈtvɛr.gaːd.ə| R = 12,5
Pronunciations
/ˈtsvæɐ̯kæːð̩/
#
0/1
[ˈtsvæɐ̯kæːð]1
tværs, adv.
|tvɛrs| R = 6,0
Pronunciations
/ˈtsvæɐ̯s/
#
7/10
[ˈtsvæs]2
[tsvæs]1
tværvej, n.
|ˈtvɛr.vajˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsvæɐ̯vaɪ̯ˀ/
#
0/1
[ˈtsvɛɐ̯vaɪ̯ˀ]1
tværvindue, n.
|ˈtvɛr.ven.du| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsvæɐ̯ventu/
#
0/1
[ˈtsvɛɐ̯ventu]1
tyde, v.
|ˈtyːd.ə| R = 50,0
Pronunciations
/ˈtsyːð̩/
#
0/1
[ˈtsyð]1
tydeligt, adj.
|ˈtyːd.ə.lit| R = 28,6
Pronunciations
/ˈtsyːð̩lit/
#
0/1
[ˈtsyːðli]1
tynd, adj.
|tønˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsønˀ/
#
1/1
typisk, adj.
|ˈtyp.isk| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsypisk/
#
1/1
tysk, n.
|tysk| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsysk/
#
0/1
[ˈtsyskʰ]1
tyve, num.
|ˈtyːv.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsyːʊ/
#
1/1
tænke, v.
|ˈtɛnk.ə| R = 33,3
Pronunciations
/ˈtsɛŋkə/
#
0/3
[tsɛŋ]1
[ˈtsɛŋ]1
[ˈtsɛŋk]1
tænker, v.
|ˈtɛnk.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsɛŋkɐ/
#
1/1
tænkt, v.
|ˈtɛnˀkt| R = 20,0
Pronunciations
/ˈtsɛŋˀt/
#
0/1
[ˈtsɛŋˀ]1
tænkte, v.
|ˈtɛnk.tə| R = 31,4
Pronunciations
/ˈtsɛŋtə/
#
0/7
[ˈtsɛŋt]2
[tsɛŋɹə]1
[ˈtseŋk]1
[ˈtsɛŋ]1
[ˈtsɛŋts]1
[ˈtsɪŋ]1
tæt, adj.
|tɛt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsɛt/
#
6/6
tættere, adj.
|ˈtɛt.ər.ə| R = 15,0
Pronunciations
/ˈtsɛtɐɐ/
#
2/4
[ˈtsɛtɐ]1
[ˈtsɛɾɐ]1
tør, v.
|tœr| R = 16,7
Pronunciations
/ˈtsɶɐ̯/
#
0/2
[tsœɐ̯]1
[tsɶ]1
tørt, adj.
|tœrˀt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈtsɶɐ̯ˀt/
#
0/1
[ˈtsœɐ̯ˀt]1
u-sving, n.
|ˈuːˀ.svenˀg| R = 0,0
Pronunciations
/ˈuːˀsveŋˀ/
#
2/2
u, n.
|uːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈuːˀ/
#
1/1
uanset, prp.
|ˈu.an.ˈseːˀt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈuænˈseːˀt/
#
1/1
ud, adv.
|uːˀd| R = 4,8
Pronunciations
/ˈuðˀ/
#
217/248
[ˈuð]11
[ˈʊðˀ]6
[uðˀ]2
[ˈuːˀ]2
[ˈʏð]2
[uð]1
[w]1
[ˈu]1
[ˈuðθˀ]1
[ˈuːˀð]1
[ˈʊ]1
[ˈʊð]1
[ˈʏðˀ]1
ude, adv.
|ˈuːd.ə| R = 26,2
Pronunciations
/ˈuːð̩/
#
13/28
[ˈuːð]6
[ˈuð]3
[ˈuðð̩]2
[ˈʊð]2
[ˈuð̩]1
[ˈʊ]1
udefra, adv.
|ˈuːd.ə.ˈfraːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈuːð̩ˈfʁaːˀ/
#
0/1
[ˈuːð̩fʁaːˀ]1
udelukkende, adv.
|ˈuːd.ə.ˈlok.ə.nə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈuːð̩ˈlɔkn̩ə/
#
0/1
[ˈuð̩ˈlɔknə]1
uden, adv.
|ˈuːd.ən| R = 27,6
Pronunciations
/ˈuːðn̩/
#
13/57
[ˈuðn̩]20
[ˈuðn]7
[ˈuð̩n]4
[uðn]2
[ˈuːðn]2
[uð]1
[uðn̩]1
[ˈun]1
[ˈuðn̞]1
[ˈuːð̩n]1
[ˈðn]1
[ˈʊðn]1
[ˈʊðn̩]1
[ˈʊːn]1
uden, conj.
|ˈuːd.ən| R = 33,3
Pronunciations
/ˈuːðn̩/
#
0/3
[ˈuð̩n]2
[ˈuðn]1
uden, prp.
|ˈuːd.ən| R = 16,7
Pronunciations
/ˈuːðn̩/
#
2/6
[ˈuðn̩]4
udendørs, adj.
|ˈuːd.ən.dœrs| R = 14,8
Pronunciations
/ˈuːðn̩tɶɐ̯s/
#
0/11
[ˈuːðn̩tɶːˀs]3
[ˈuðn̩tɶs]2
[ˈuðn̩tœs]1
[ˈuðn̩tœɐ̯ˀs]1
[ˈuðn̩ˈtɶɐ̯ˀs]1
[ˈuːðntɶːˀs]1
[ˈuːðn̩tœɐ̯ˀs]1
[ˈuːðn̩tɶɐ̯ˀs]1
udendørs, adj.
|ˈuːd.ən.dœrˀs| R = 6,7
Pronunciations
/ˈuːðn̩tɶɐ̯ˀs/
#
1/5
[ˈuðn̩tœɐ̯ˀs]1
[ˈuðn̩tœːˀs]1
[ˈuːðn̩tœɐ̯ˀs]1
[ˈuːðn̩tœːˀɐ̯s]1
udendørsservering, n.
|ˈuːd.ən.dœrs.sɛr.veːˀr.eng| R = 17,6
Pronunciations
/ˈuːðn̩tɶɐ̯ssæɐ̯veɐ̯ˀeŋ/
#
0/14
[ˈuðntœɐ̯səveɐ̯ˀeŋ]1
[ˈuðntœɐ̯ˀssɛveɐ̯ˀeŋ]1
[ˈuðn̩tsɶɐ̯ˀssæveɐ̯ˀeŋ]1
[ˈuðn̩tœɐ̯ssæveɐ̯ˀeŋ]1
[ˈuðn̩tœɐ̯ssəveːˀæŋ]1
[ˈuðn̩tœɐ̯ssəveːˀɐ̯eŋ]1
[ˈuðn̩tœɐ̯ˀssæv̝eɐ̯ˀeŋ]1
[ˈuðn̩tœːˀssæveɐ̯ˀeŋ]1
[ˈuðn̩tɶssəveɐ̯ˀŋ̩]1
[ˈuðn̩tɶɐ̯ssæveɐ̯ˀɛŋ]1
[ˈuðn̩tɶɐ̯ssɛˈveɐ̯ˀeŋ]1
[ˈuðn̩tɶːˀssəveɐ̯ˀeŋ]1
[ˈuːðn̩tœɐ̯ssæveːˀɐ̯eŋ]1
[ˈuːðn̩tœɐ̯ˀssəveɐ̯ˀeŋ]1
udendørsservering, n.
|ˈuːd.ən.dœrs.sɛr.ˈveːˀr.eng| R = 11,8
Pronunciations
/ˈuːðn̩tɶɐ̯ssæɐ̯ˈveɐ̯ˀeŋ/
#
0/1
[ˈuðn̩tɶɐ̯ˀssɛˈveɐ̯ˀeŋ]1
udendørsservering, n.
|ˈuːd.ən.dœrˀs.sɛr.veːˀr.eng| R = 11,1
Pronunciations
/ˈuːðn̩tɶɐ̯ˀssæɐ̯veɐ̯ˀeŋ/
#
0/1
[ˈuðn̩tɶɐ̯ˀssɛˈveɐ̯ˀeŋ]1
udendørsservering, n.
|ˈuːd.ən.dœrˀs.sɛr.ˈveːˀr.eng| R = 11,1
Pronunciations
/ˈuːðn̩tɶɐ̯ˀssæɐ̯ˈveɐ̯ˀeŋ/
#
0/1
[ˈuðn̩tɶɐ̯ˀssɛˈveɐ̯ˀeŋ]1
udendørsserveringen, n.
|ˈuːd.ən.dœrs.sɛr.veːˀr.eng.ən| R = 15,3
Pronunciations
/ˈuːðn̩tɶɐ̯ssæɐ̯veɐ̯ˀeŋŋ̩/
#
0/4
[ˈuðn̩tɶɐ̯ssæveɐ̯ˀeŋŋ̩]1
[ˈuðn̩tɶɐ̯ssəveɐ̯ˀeŋ]1
[ˈuðn̩tɶɐ̯səveɐ̯ˀeŋŋ̩]1
[ˈuːð̩ntɶɐ̯ˀssæveɐ̯ˀeŋŋ̩]1
udendørsserveringen, n.
|ˈuːd.ən.dœrs.sɛr.veːˀr.enˀg.ən| R = 13,2
Pronunciations
/ˈuːðn̩tɶɐ̯ssæɐ̯veɐ̯ˀeŋˀŋ̩/
#
0/2
[ˈuð̩ntɶssæveɐ̯ˀeŋˀŋ̩]1
[ˈuːðn̩tœɐ̯ssæveɐ̯eŋˀŋ̩]1
udenfor, adv.
|ˈuːd.ən.ˈfɔr| R = 16,7
Pronunciations
/ˈuːðn̩ˈfɒ/
#
0/1
[ˈuðn̩ˈfɒ]1
udenom, adv.
|ˈuːd.ən.ɔm| R = 0,0
Pronunciations
/ˈuːðn̩ɒm/
#
2/2
udgange, n.
|ˈud.gang.ə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈuðkaŋə/
#
0/1
[ˈuðkaŋ̩]1
udgangspunkt, n.
|ˈud.gangs.ponˀkt| R = 9,1
Pronunciations
/ˈuðkaŋspʰɔŋˀt/
#
0/1
[ˈuðkaŋspʰoŋˀt]1
udgjorde, v.
|ˈud.gjoːˀr.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈuðkjoːˀɐ/
#
1/1
udgør, v.
|ˈud.gœːˀr| R = 5,6
Pronunciations
/ˈuðkɶɐ̯ˀ/
#
2/3
[ˈuðkɶɐ̯]1
udgøre, v.
|ˈud.gœːˀr.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈuðkœːˀɐ/
#
0/1
[ˈuðkɶːˀɐ]1
udkant, n.
|ˈud.kanˀt| R = 7,1
Pronunciations
/ˈuðkʰænˀt/
#
0/2
[ˈuðkʰænˀ]1
[ˈuðkʰænˀts]1
udsigtskløft, n.
|ˈud.sekts.kløft| R = 8,3
Pronunciations
/ˈuðsektskʰløft/
#
0/1
[ˈuðsekskʰløfts]1
udsigtspunkt, n.
|ˈud.sekts.ponˀkt| R = 13,0
Pronunciations
/ˈuðsektspʰɔŋˀt/
#
0/43
[ˈuðsekspʰɔŋˀt]11
[ˈuðsekspʰɔŋˀts]11
[ˈuðseɣspʰɔŋˀt]6
[ˈuðseɣspʰɔŋˀts]3
[ˈuðsekspʰɔŋˀ]2
[ˈuðseɣspʰɔŋˀ]2
[ˈuðseksˈpʰɔnˀt]1
[ˈuðseksˈpʰɔŋˀt]1
[ˈuðsektpʰɔŋˀts]1
[ˈuðsexspʰɔŋˀts]1
[ˈuðseɣspʰoŋˀt]1
[ˈuðsɪɣspʰɔŋˀt]1
[ˈuðzeɣspʰɔŋˀt]1
[ˈʊðsekspʰɔŋˀt]1
udsigtspunktet, n.
|ˈud.sekts.ponˀk.təd| R = 12,1
Pronunciations
/ˈuðsektspʰɔŋˀtð̩/
#
0/14
[ˈuðsekspʰɔŋˀtð̩]8
[ˈuðsekspʰɔŋˀtə]2
[ˈuðseɣspʰoŋˀtð̩]2
[ˈuðsekspʰɔŋˀtsə]1
[ˈuðsekspʰɔŋˀɾð̩]1
udtværede, v.
|ˈud.tvɛːˀr.əd.ə| R = 11,1
Pronunciations
/ˈuðtsvæːˀɐð̩/
#
0/1
[ˈuðtsveːˀɐð̩]1
udtørrede, v.
|ˈud.tœrˀ.əd.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈuðtsœːˀɐð̩/
#
0/3
[ˈuðtsœˀð]1
[ˈuðtsɶɐ̯ˀð̩]1
[ˈuðtsɶːˀð̩]1
udtørret, v.
|ˈud.tœrˀ.əd| R = 17,6
Pronunciations
/ˈuðtsœːˀɐð/
#
0/22
[ˈuðtsœɐ̯ˀð̩]11
[ˈuðtsɶɐ̯ˀð̩]3
[ˈuðtsœ]1
[ˈuðtsœɐ̯ð̩]1
[ˈuðtsœɐ̯ˀð]1
[ˈuðtsœˀð]1
[ˈuðtsœːˀð̩]1
[ˈuðtsɶˀð]1
[ˈuðtsɶːˀð̩]1
[ˈʊðtsœˀð]1
uha, interj.
|ˈu.ˈha| R = 0,0
Pronunciations
/ˈuˈhæ/
#
0/3
[ˈuːˈɦæ]2
[ˈuˈɦæ]1
ulige, adj.
|ˈu.liː.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈuliːi/
#
1/1
umiddelbar, adj.
|ˈu.midˀ.əl.barˀ| R = 33,3
Pronunciations
/ˈumiðˀl̩paːˀ/
#
0/3
[ˈumiðpaːˀ]1
[ˈumɪðpaːˀ]1
[ˈum̞əlpaːˀ]1
umiddelbart, adj.
|ˈu.midˀ.əl.barˀt| R = 27,0
Pronunciations
/ˈumiðˀl̩paːˀt/
#
0/29
[ˈumiðpaːˀt]4
[ˈumiðˀlpaːˀt]2
[ˈumɪlpaːˀt]2
[ˈumɪðpaːˀt]2
[ˈumilˈpaːˀt]1
[ˈumiðlpaːˀt]1
[ˈumiðl̩ˈpaːˀt]1
[ˈumiðpaːˀ]1
[ˈumiðˀl̩ˈpaːˀt]1
[ˈumiðˈpaːˀts]1
[ˈumið̩paːˀ]1
[ˈuml̩paːˀt]1
[ˈumɪlpaːˀ]1
[ˈumɪlpaːˀts]1
[ˈumɪlˈpaːˀt]1
[ˈumɪl̩paːˀt]1
[ˈumɪpaːˀt]1
[ˈumɪðˈpaːˀt]1
[ˈumɪðβaːˀt]1
[ˈumʏðpaːˀt]1
[ˈuṽɪlˈpaːˀt]1
[ˈuʊ̯̃ɪpaːt]1
[ˈʊmð̩paːˀt]1
under, adv.
|ˈonˀ.ər| R = 6,3
Pronunciations
/ˈɔnˀɐ/
#
3/4
[ˈɔnɐ]1
under, prp.
|ˈonˀ.ər| R = 3,0
Pronunciations
/ˈɔnˀɐ/
#
94/116
[ɔnˀɐ]7
[ɔnɐ]5
[ˈɔnɐ]4
[ɒnˀɐ]1
[ənˀə]1
[ˈonˀɐ]1
[ˈɒnˀɐ]1
[ˈɔnˀə]1
[ˈɔn̞ˀæ]1
underkant, n.
|ˈon.ər.kanˀt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɔnɐkʰænˀt/
#
1/1
underkanten, n.
|ˈon.ər.kanˀ.tən| R = 5,6
Pronunciations
/ˈɔnɐkʰænˀtn̩/
#
3/4
[ˈɔn̞ɐkʰænˀn̩]1
underlig, adj.
|ˈon.ər.li| R = 20,0
Pronunciations
/ˈɔnɐli/
#
0/1
[ˈɔnɐlɪ]1
undersiden, n.
|ˈon.ər.siːd.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɔnɐsiːðn̩/
#
1/1
underste, adj.
|ˈonˀ.ər.stə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɔnˀɐstə/
#
1/1
undervejs, adv.
|on.ər.ˈvajˀs| R = 4,2
Pronunciations
/ɔnɐˈvaɪ̯ˀs/
#
4/6
[ɔnɐˈvaɪ̯s]1
[ɔnɐˈvaɪ̯ˀ]1
undgå, v.
|ˈon.gɔːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɔnkɔːˀ/
#
4/4
undgår, v.
|ˈon.gɔːˀr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɔnkɒːˀ/
#
1/1
undskyld, interj.
|ˈon.skylˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɔnskylˀ/
#
1/1
undskyld, v.
|ˈon.skylˀ| R = 4,0
Pronunciations
/ˈɔnskylˀ/
#
21/25
[ɔnskʏ]1
[ˈɔnskʏlˀ]1
[ˈɔtskylˀ]1
[ˈɔ̃skyðˀ]1
ups, interj.
|ups| R = 0,0
Pronunciations
/ˈups/
#
1/1
urtepotte, n.
|ˈur.tə.pɔt.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈuɐ̯təpʰɒtə/
#
0/2
[ˈoɐ̯təpʰɒtə]2
urtepotten, n.
|ˈur.tə.pɔt.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈuɐ̯təpʰɒtn̩/
#
1/1
utrolig, adj.
|u.ˈtroːˀ.li| R = 0,0
Pronunciations
/uˈtsʁoːˀli/
#
1/1
utydeligt, adj.
|u.ˈtyːˀd.ə.lit| R = 44,4
Pronunciations
/uˈtsyðˀð̩lit/
#
0/1
[ʊˈtsyðˀlɪ]1
v-kryds, n.
|ˈveːˀ.krys| R = 0,0
Pronunciations
/ˈveːˀkʰʁys/
#
1/1
v.<, i>estergade/prop.
|ˈvɛs.tər.gaːd.ə| R = 6,4
Pronunciations
/ˈvɛstɐkæːð̩/
#
19/57
[ˈvɛstəkæːð̩]9
[ˈvɛstɐkæːð]4
[ˈvɛstɐˈkæːð̩]4
[ˈvɛstəkæːð]4
[ˈvɛstɐkæð]3
[ˈvɛstɐkæːðə]2
[ˈvestɐkæð]1
[ˈvestɐkæːð̩]1
[ˈvɛstɐˈkæːðə]1
[ˈvɛstəkæð]1
[ˈvɛstəˈkæð]1
[ˈvɛstəˈkæːð]1
[ˈvɛstɛkæð]1
[ˈvɛstɛkæːð]1
[ˈvɛstɛkæːð̩]1
[ˈvɛstɪkæːð]1
[ˈvɛsɐkæːð]1
[ˈvɛsəkæːð]1
v, n.
|veːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈveːˀ/
#
1/1
vade, v.
|ˈvaːd.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈvæːð̩/
#
0/1
[væːð]1
vagtpost, n.
|ˈvakt.pɔst| R = 10,3
Pronunciations
/ˈvaktpʰɒst/
#
5/34
[ˈvakpʰɒsts]13
[ˈvakpʰɒst]5
[ˈvaktpʰɒsts]4
[ˈvakpʰɒs]2
[ˈvaxpʰɒsts]2
[ˈvaktspʰɒsts]1
[ˈvaktˈpʰɒsts]1
[ˈvaxpʰɒst]1
vagtstuen, n.
|ˈvakt.stuː.ən| R = 10,0
Pronunciations
/ˈvaktstuːun/
#
0/1
[ˈvakstuːun]1
vand, n.
|vanˀd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvænˀ/
#
1/1
vandet, n.
|ˈvanˀd.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvænˀð̩/
#
0/1
[ˈvænˀəð]1
vandfald, n.
|ˈvand.falˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvænfælˀ/
#
18/18
vandfaldet, n.
|ˈvand.falˀ.əd| R = 2,8
Pronunciations
/ˈvænfælˀð̩/
#
50/66
[ˈvænfælˀə]4
[ˈvænfælˀ]3
[ˈvænfælˀəð]2
[ˈvænfæɫˀð̩]2
[ˈmænfælˀð̩]1
[ˈvænfælð̩]1
[ˈvænfɒlð̩]1
[ˈvænfɛlˀð̩]1
[ˈβænfælˀð̩]1
vandfaldets, n.
|ˈvand.falˀ.əds| R = 11,1
Pronunciations
/ˈvænfælˀð̩s/
#
0/1
[ˈvænfælˀəs]1
vandrer, v.
|ˈvɑn.drər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvantʁɐ/
#
1/1
vandrerhjem, n.
|ˈvɑn.drər.jɛmˀ| R = 2,6
Pronunciations
/ˈvantʁɐjɛmˀ/
#
23/35
[ˈvantɐjɛmˀ]5
[ˈvantʁɐjemˀ]2
[ˈvantɐ̯ɐjɛmˀ]1
[ˈvantʁæɪ̯ɛmˀ]1
[ˈvantʁəjɛmˀ]1
[ˈvæntɐ̯ɐjemˀ]1
[ˈv̝antʁɐjɛmˀ]1
vandrerhjemmet, n.
|ˈvɑn.drər.jɛmˀ.əd| R = 3,1
Pronunciations
/ˈvantʁɐjɛmˀð̩/
#
20/35
[ˈvantɐjɛmˀð̩]9
[ˈvantʁɐjɛmˀəð]2
[ˈvantɐlɛmˀð̩]1
[ˈvantəjɛmˀð̩]1
[ˈvantʁɐjemˀəð]1
[ˈvantʁəjɛmˀð̩]1
vandreskoene, n.
|ˈvɑn.drə.skoːˀ.ə.nə| R = 14,3
Pronunciations
/ˈvantʁɐskoːˀonə/
#
0/1
[ˈvantɐskoːˀnə]1
vandresti, n.
|ˈvɑn.drə.stiːˀ| R = 6,7
Pronunciations
/ˈvantʁɐstiːˀ/
#
3/31
[ˈvantɐstiːˀ]15
[ˈvantʁəstiːˀ]5
[ˈvantɐsiːˀ]2
[ˈvantɐsti]1
[ˈvantʁastiːˀ]1
[ˈvantʁɐstiːçˀ]1
[ˈvantʁɐˈstiːˀ]1
[ˈvantʁəstiːˀɪ̯]1
[ˈvantʁ̞əstiːˀ]1
vandrestien, n.
|ˈvɑn.drə.stiːˀ.ən| R = 7,7
Pronunciations
/ˈvantʁɐstiːˀin/
#
0/2
[ˈvantɐstiːˀn̩]2
vandrestier, n.
|ˈvɑn.drə.stiːˀ.ər| R = 8,3
Pronunciations
/ˈvantʁɐstiːˀɐ/
#
0/1
[ˈvantɐstiːˀɐ]1
vandrestøvlerne, n.
|ˈvɑn.drə.stœv.lər.nə| R = 7,1
Pronunciations
/ˈvantʁɐstœʊ̯lɐnə/
#
0/1
[ˈvantɐstœʊ̯lɐnə]1
vandret, adj.
|ˈvand.rɛt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvænʁæt/
#
8/22
[ˈvænʁat]7
[ˈvænʁæts]4
[ˈvænʁats]3
vandret, adv.
|ˈvand.rɛt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvænʁæt/
#
0/1
[ˈv̝ænʁæt]1
vandrette, adj.
|ˈvand.rɛt.ə| R = 8,6
Pronunciations
/ˈvænʁætə/
#
1/5
[ˈvænʁatɐ]1
[ˈvænʁaɾə]1
[ˈvænʁæɾæ]1
[ˈvænʁæɾə]1
var, v.
|var| R = 39,1
Pronunciations
/ˈva/
#
31/129
[va]30
[wə]13
[w]10
[wa]9
[və]7
[wɐ]6
[vɐ]5
[væ]4
[ʊ]3
[ˈvaːˀ]3
[vɒ]1
[vɛ]1
[vɜ]1
[wæ]1
[ɔ]1
[ə]1
[ˈwa]1
[∅]1
varer, n.
|ˈvaːr.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvaːa/
#
1/1
vase, n.
|ˈvaːs.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈvæːsə/
#
0/1
[ˈvæːzə]1
ved, adv.
|ved| R = 5,6
Pronunciations
/ˈveð/
#
5/6
[ˈve]1
ved, prp.
|ved| R = 37,7
Pronunciations
/ˈveð/
#
4/182
[ve]122
[və]13
[vɪ]13
[ˈve]9
[veð]8
[vɛ]3
[v]2
[v̝e]2
[v̞e]2
[veːˀ]1
[wɪ]1
[ˈveːˀ]1
[βe]1
ved, v.
|ved| R = 11,1
Pronunciations
/ˈveð/
#
1/3
[ˈveðˀ]1
[ˈveːˀ]1
ved, v.
|ved| R = 0,0
Pronunciations
/ˈveðˀ/
#
2/2
ved, v.
|veːˀd| R = 16,9
Pronunciations
/ˈveðˀ/
#
13/34
[ˈveːˀ]6
[veðˀ]4
[ve]2
[ˈve]2
[ˈveð]2
[veð]1
[vð]1
[vɪð]1
[ˈv̝eðˀ]1
[ˈweːˀ]1
vedhægtninger, n.
|ˈved.hɛkt.neng.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈveðhɛktneŋɐ/
#
0/1
[ˈveðɦɛktneŋɐ]1
vej, n.
|vajˀ| R = 3,4
Pronunciations
/ˈvaɪ̯ˀ/
#
75/87
[ˈvæɪ̯ˀ]10
[ˈvaɪ̯]1
[ˈvaːˀ]1
veje, n.
|ˈvaj.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈvaɪ̯ɪ/
#
0/1
[ˈvaːɪ]1
vejen, n.
|ˈvajˀ.ən| R = 11,8
Pronunciations
/ˈvaɪ̯ˀn̩/
#
29/56
[ˈvaɪ̯ˀn]10
[ˈvanˀ]4
[ˈvaɪ̯n̩]3
[ˈvaɪ̯ˀ]2
[ˈvaɪ̯ˀən]2
[ˈvaɪ̯ˀɛn]2
[ˈvæɪ̯ˀn̩]2
[wan]1
[ˈvæn]1
vejret, n.
|ˈvɛːˀr.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvæːˀɐð/
#
0/1
[ˈvɛːˀɐð]1
vejs, n.
|vajˀs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvaɪ̯ˀs/
#
1/1
vejsvinget, n.
|ˈvaj.svenˀg.əd| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvaɪ̯sveŋˀð̩/
#
1/1
vel, adv.
|vɛl| R = 14,6
Pronunciations
/ˈvɛl/
#
2/16
[vɛl]9
[vl̩]1
[vɛ]1
[vɪl]1
[v̞əl]1
[ˈwɛ]1
velbekomme, interj.
|ˈvɛl.be.ˈkɔmˀ.ə| R = 35,0
Pronunciations
/ˈvɛlpeˈkʰɒmˀə/
#
0/2
[vɛlβəˈkʰɒmˀm̩]1
[ˈvɛβˈkʰɒmˀm̩]1
vende, v.
|ˈvɛn.ə| R = 15,0
Pronunciations
/ˈvɛnə/
#
2/10
[ˈvɛnn̩]3
[vɛn]2
[vɛnə]2
[ˈvɛn]1
vender, v.
|ˈvɛn.ər| R = 2,0
Pronunciations
/ˈvɛnɐ/
#
3/25
[vɛnɐ]20
[vɛnɛ]1
[vɪnɐ]1
venstre, adj.
|ˈvɛn.strə| R = 7,3
Pronunciations
/ˈvɛnstʁɐ/
#
148/264
[ˈvɛnstɐ]51
[ˈvɛnsɐ]18
[ˈvɛnstʁə]9
[ˈvenstʁɐ]6
[ˈvɛnstə]4
[ˈvɛnstɪ]3
[ˈvɛnsə]3
[ˈvɛnsʁɐ]3
[ˈvɛ̃stʁɐ]3
[ˈvenstɐ]1
[ˈvensɐ]1
[ˈvɛnstɒ]1
[ˈvɛnstʁa]1
[ˈvɛnstʁɐ̥]1
[ˈvɛnstʁɪ]1
[ˈvɛnsɐ̥]1
[ˈvɛnsʁɐ̥]1
[ˈvɛnsʁə]1
[ˈvɛn̞stɐ]1
[ˈvɛ̃stɐ]1
[ˈvɛ̃sɐ]1
[ˈvɛ̃sə]1
[ˈvɛ̃sʁɐ]1
[ˈv̝ɛnstʁɐ]1
[ˈwɛnstɐ]1
venstre, adv.
|ˈvɛn.strə| R = 14,3
Pronunciations
/ˈvɛnstʁɐ/
#
0/1
[ˈvɛnstɐ]1
venstre, n.
|ˈvɛn.strə| R = 4,0
Pronunciations
/ˈvɛnstʁɐ/
#
190/294
[ˈvɛnstɐ]39
[ˈvɛnstʁə]21
[ˈvɛnsʁɐ]9
[ˈvenstʁɐ]7
[ˈvɛnsɐ]4
[ˈvenstɐ]2
[ˈvenstɐ̯ɐ]2
[ˈvenstʁə]2
[ˈvɛnstʁ]2
[ˈvɛntsɐ]2
[ˈvɛ̃stʁɐ]2
[ˈvensʁɐ]1
[ˈvɛnstæ]1
[ˈvɛnstɐ̯ə]1
[ˈvɛnstʁa]1
[ˈvɛnstʁɒ]1
[ˈvɛnstʁɪ]1
[ˈvɛnsə]1
[ˈvɛnsʁ̞ɐ]1
[ˈvɛn̞stɐ]1
[ˈvɛ̃stɐ]1
[ˈv̝ɛnsɐ]1
[ˈv̞ɛnstʁɐ]1
venstreheden, n.
|ˈvɛn.strə.heːˀd.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɛnstʁɐheðˀn̩/
#
1/1
venstresiden, n.
|ˈvɛn.strə.siːd.ən| R = 25,0
Pronunciations
/ˈvɛnstʁɐsiːðn̩/
#
0/1
[ˈvɛnsʁɐsɪðn̩]1
venstresving, n.
|ˈvɛn.strə.svenˀg| R = 8,3
Pronunciations
/ˈvɛnstʁɐsveŋˀ/
#
0/1
[ˈvɛnstɐsveŋˀ]1
venstrevejen, n.
|ˈvɛn.strə.vajˀ.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɛnstʁɐvaɪ̯ˀn̩/
#
1/1
vent, v.
|vɛnˀt| R = 33,3
Pronunciations
/ˈvɛnˀt/
#
0/12
[ˈvɛnˀ]5
[ˈvɛn]4
[vn̩]1
[ˈvɛnt]1
[ˈvɛ̃]1
vente, v.
|ˈvɛn.tə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈvɛntə/
#
0/1
[ˈvɛnt]1
venter, v.
|ˈvɛn.tər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɛntɐ/
#
1/1
verden, n.
|ˈvɛr.dən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvæɐ̯tn̩/
#
1/1
verdenshjørnerne, n.
|ˈvɛr.dəns.jœr.nər.nə| R = 7,7
Pronunciations
/ˈvæɐ̯tn̩sjɶɐ̯nɐnə/
#
0/1
[ˈvæɐ̯tn̩ɕjœɐ̯nɐnə]1
vest, adv.
|vɛst| R = 1,2
Pronunciations
/ˈvɛst/
#
61/127
[ˈvɛsts]54
[ˈvɛs]6
[ˈvest]3
[ˈvests]1
[ˈvɛːst]1
[ˈv̝ɛst]1
vest, n.
|vɛst| R = 1,7
Pronunciations
/ˈvɛst/
#
42/148
[ˈvɛsts]93
[ˈvɛs]7
[wɛsts]1
[ˈvests]1
[ˈvɛsts̞]1
[ˈvɛstsθ]1
[ˈv̝ɛsts]1
[ˈv̞ɛsts]1
vesten, adv.
|ˈvɛs.tən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɛstn̩/
#
5/6
[ˈv̝ɛstn̩]1
vestfra, adv.
|ˈvɛst.fraːˀ| R = 11,1
Pronunciations
/ˈvɛstfʁaːˀ/
#
0/1
[ˈvɛsfʁaːˀ]1
vestlig, adj.
|ˈvɛst.li| R = 13,9
Pronunciations
/ˈvɛstli/
#
2/6
[ˈvɛsli]1
[ˈvɛsl̥ɪ]1
[ˈvɛsti]1
[ˈvɛstsli]1
vestlige, adj.
|ˈvɛst.liː.ə| R = 3,1
Pronunciations
/ˈvɛstliːi/
#
3/4
[ˈvɛstliː]1
vestligste, adj.
|ˈvɛst.lis.tə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɛstlistə/
#
1/1
vestligt, adj.
|ˈvɛst.lit| R = 17,1
Pronunciations
/ˈvɛstlit/
#
0/5
[ˈvɛslits]2
[ˈvɛslɪt]1
[ˈvɛstli]1
[ˈvɛstsli]1
vestnordvest, adv.
|ˈvɛst.nord.ˈvɛst| R = 18,2
Pronunciations
/ˈvɛstnoɐ̯ˈvɛst/
#
0/1
[ˈvɛstnɒˈvɛst]1
vestnordvest, n.
|ˈvɛst.nord.ˈvɛst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɛstnoɐ̯ˈvɛst/
#
0/1
[ˈvɛstnoɐ̯ˈvɛsts]1
vestom, adv.
|ˈvɛst.ɔmˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɛstɒmˀ/
#
2/2
vestom, adv.
|ˈvɛst.ˈɔmˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɛstˈɒmˀ/
#
3/3
vestover, adv.
|ˈvɛst.ɔvˀ.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɛstɒʊ̯ˀɐ/
#
1/1
vestover, adv.
|ˈvɛst.ˈɔvˀ.ər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɛstˈɒʊ̯ˀɐ/
#
1/1
vestpå, adv.
|ˈvɛst.pɔːˀ| R = 7,5
Pronunciations
/ˈvɛstpʰɔːˀ/
#
8/20
[ˈvɛspʰɔːˀ]7
[ˈvɛsˈpʰɔːˀ]3
[ˈvɛstpʰɔ]1
[ˈvɛstspʰɔːˀ]1
vestpå, adv.
|ˈvɛst.ˈpɔːˀ| R = 5,6
Pronunciations
/ˈvɛstˈpʰɔːˀ/
#
2/9
[ˈvɛsˈpʰɔːˀ]3
[ˈvɛstspʰɔːˀ]2
[ˈvɛspʰɔːˀ]1
[ˈvɛstpʰɔːˀ]1
vestsiden, n.
|ˈvɛst.siːd.ən| R = 18,2
Pronunciations
/ˈvɛstsiːðn̩/
#
1/25
[ˈvɛssiːðn̩]6
[ˈvɛssiðn̩]4
[ˈvɛstsiðn̩]3
[ˈvɛssiːð̩n]2
[ˈvɛssɪːðn̩]2
[ˈvɛssɪðn]1
[ˈvɛssɪðn̩]1
[ˈvɛssɪ̃]1
[ˈvɛstsiːðn]1
[ˈvɛstssiːðn̩]1
[ˈv̝ɛssiðn̩]1
[ˈv̞ɛstsɪðn̩]1
vestøstretningen, n.
|vɛst.ˈøst.ˈrɛt.nenˀg.ən| R = 0,0
Pronunciations
/vɛstˈøstʁætneŋˀŋ̩/
#
1/1
vi, pron.
|vi| R = 16,0
Pronunciations
/ˈvi/
#
17/466
[vi]315
[vɪ]89
[vʏ]7
[v̞ɪ]4
[ˈvɪ]4
[v]3
[ve]3
[wɪ]3
[v̝i]2
[v̥i]2
[w]2
[wi]2
[ʏ]2
[∅]2
[fi]1
[və]1
[vɪ̃]1
[v̝ɪ]1
[v̥ɪ̥]1
[v̩]1
[ə]1
[ˈwɪ]1
[βɪ]1
via, prp.
|ˈviː.a| R = 0,0
Pronunciations
/ˈviːæ/
#
1/1
vide, v.
|ˈviːd.ə| R = 3,3
Pronunciations
/ˈviːð̩/
#
9/15
[ˈviːðə]3
[viːð̩]1
[ˈvið̩]1
[ˈvɪːð̩]1
videre, adj.
|ˈvid.ər.ə| R = 20,0
Pronunciations
/ˈviðɐɐ/
#
0/1
[ˈviðɐ]1
videre, adv.
|ˈvid.ər.ə| R = 10,7
Pronunciations
/ˈviðɐɐ/
#
12/28
[ˈviðɐ]9
[ˈviððɐ]4
[ˈvið]1
[ˈv̝iðɐɐ]1
[ˈv̝i̝ð̝ɐɐ]1
vidste, v.
|ˈves.tə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvestə/
#
1/1
vidt, adv.
|vit| R = 8,3
Pronunciations
/ˈvit/
#
2/4
[vits]1
[ˈvɪt]1
vigtige, adj.
|ˈvekt.iːˀ.ə| R = 12,5
Pronunciations
/ˈvektiːˀi/
#
0/1
[ˈvektiːi]1
vil, v.
|vel| R = 47,6
Pronunciations
/ˈvel/
#
5/231
[ve]134
[v]25
[vɪ]22
[∅]7
[və]6
[v̞]5
[vʏ]4
[v̞e]4
[v̞ɪ]3
[vel]2
[v̝]2
[v̩]2
[e]1
[vɐ]1
[vɛ]1
[vɪl]1
[v̝ɪ]1
[w]1
[wɪ]1
[wʏ]1
[ˈvɪl]1
[βe]1
vil, v.
|velˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvelˀ/
#
1/1
vild, adj.
|vilˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvilˀ/
#
4/4
vildt, adj.
|vilˀt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvilˀt/
#
1/1
ville, v.
|ˈvil.ə| R = 44,2
Pronunciations
/ˈvilə/
#
0/13
[vɪl]2
[vɪl̩]2
[vell̩]1
[vil]1
[vill̩]1
[vilə]1
[vil̩]1
[vɪll̩]1
[vʏl]1
[wel]1
[ɪl]1
vindue, n.
|ˈven.du| R = 4,6
Pronunciations
/ˈventu/
#
67/91
[ˈvintu]11
[ventu]3
[ˈventʊ]3
[ˈvintʊ]2
[ˈv̝entu]2
[vintu]1
[ˈvɪntu]1
[ˈvɪntuː]1
vinduer, n.
|ˈven.duːˀ.ər| R = 11,6
Pronunciations
/ˈventuːˀɐ/
#
13/27
[ˈvintuːˀɐ]4
[ˈventuɐ̯ˀ]3
[ˈvintuɐ̯ˀ]3
[ˈventuɐ̯]1
[ˈventuːɐ]1
[ˈventuːˀɒ]1
[ˈvintuːɐ]1
vinduerne, n.
|ˈven.duːˀ.ər.nə| R = 11,1
Pronunciations
/ˈventuːˀɐnə/
#
5/9
[ˈventuɐ̯ˀnə]2
[ˈventuɐ̯ˀn]1
[ˈvintuɐ̯ˀnə]1
vindueskarmen, n.
|ˈven.dus.karˀ.mən| R = 9,5
Pronunciations
/ˈventuskʰaːˀmm̩/
#
2/7
[ˈventuskʰamˀm̩]1
[ˈventuskʰaːˀmn̩]1
[ˈventuskʰaːˀm̩̥]1
[ˈventʏskʰaːˀmm̩]1
[ˈvintʊskʰamˀm̩]1
vinduet, n.
|ˈven.duːˀ.əd| R = 12,5
Pronunciations
/ˈventuːˀð̩/
#
26/67
[ˈventuðˀ]12
[ˈvintuːˀð̩]6
[ˈvintuðˀ]5
[ˈventuːˀð]4
[ˈventuːˀəð]3
[ˈvintuːˀəð]3
[ˈventuːˀə]2
[ˈvintuð]2
[ˈventuð]1
[ˈventuːð̩]1
[ˈventuːəð]1
[ˈventuːˀuð]1
vinduets, n.
|ˈven.duːˀ.əds| R = 22,2
Pronunciations
/ˈventuːˀð̩s/
#
0/4
[ˈventuðˀs]3
[ˈventuːs]1
vinkel, n.
|ˈvenˀk.əl| R = 0,0
Pronunciations
/ˈveŋˀkl̩/
#
3/3
vinkelret, adj.
|ˈvenˀk.əl.rɛt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈveŋˀkl̩ʁæt/
#
0/1
[ˈveŋˀkl̩ʁat]1
violet, adj.
|vi.o.ˈlɛt| R = 0,0
Pronunciations
/vioˈlɛt/
#
0/1
[vioˈlɛts]1
virkelig, adv.
|ˈvir.kə.li| R = 28,6
Pronunciations
/ˈviɐ̯kəli/
#
0/3
[ˈviɐ̯kʰl]1
[ˈviɐ̯xli]1
[ˈv̝iɐ̯klɪ̥]1
virkeligheden, n.
|ˈvir.kə.li.heːˀd.ən| R = 30,0
Pronunciations
/ˈviɐ̯kəliheðˀn̩/
#
0/5
[ˈviɐ̯kleðˀn]1
[ˈviɐ̯kʰleðˀn]1
[ˈviɐ̯kʰleðˀn̩]1
[ˈviɐ̯kʰliɦeðˀn̩]1
[ˈviɐ̯kʰlɪɦeðn̩]1
virker, v.
|ˈvir.kər| R = 20,0
Pronunciations
/ˈviɐ̯kɐ/
#
0/1
[ˈviɐ̯ɣɐ]1
vist, adj.
|vest| R = 25,0
Pronunciations
/ˈvest/
#
0/1
[ˈves]1
vist, adv.
|vest| R = 30,0
Pronunciations
/ˈvest/
#
0/10
[vest]3
[ves]1
[ve̥st]1
[vs̩]1
[vɪs]1
[v̞ɪst]1
[wes]1
[ˈves]1
viste, v.
|ˈviːs.tə| R = 16,7
Pronunciations
/ˈviːstə/
#
0/1
[ˈviːsts]1
vits, n.
|vits| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvits/
#
1/1
volte, n.
|ˈvɔl.tə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɒltə/
#
1/1
vores, pron.
|ˈvɔːr.əs| R = 20,0
Pronunciations
/ˈvɒːɒs/
#
0/3
[vɒːs]3
vrøvl, n.
|vrøvˀl| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvʁɶʊ̯ˀl/
#
2/2
våde, adj.
|ˈvɔːd.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɔːð̩/
#
1/1
vådt, adj.
|vɔt| R = 33,3
Pronunciations
/ˈvɒt/
#
0/1
[ˈvɒɾ]1
vås, n.
|vɔːˀs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɔːˀs/
#
1/1
vædde, v.
|ˈvɛd.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈvɛðð̩/
#
0/1
[ˈvɛːð̩]1
vægge, n.
|ˈvɛːk.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɛːkə/
#
1/1
væk, adv.
|vɛk| R = 12,1
Pronunciations
/ˈvɛk/
#
5/11
[ˈvɛx]3
[ˈvɛkʰ]2
[ˈvɛɣ]1
vække, v.
|ˈvɛk.ə| R = 37,5
Pronunciations
/ˈvɛkə/
#
0/2
[ˈvɛkʰ]1
[ˈvɛx]1
vælge, v.
|ˈvɛl.jə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɛljə/
#
2/2
væltede, v.
|ˈvɛl.təd.ə| R = 17,7
Pronunciations
/ˈvɛltð̩ð̩/
#
0/33
[ˈvɛltð̩]27
[ˈvɛltəð̩]4
[ˈvɛltə]1
[ˈvɛlð̩]1
vælter, v.
|ˈvɛl.tər| R = 0,0
Pronunciations
/ˈvɛltɐ/
#
0/1
[vɛltɐ]1
væltet, v.
|ˈvɛl.təd| R = 3,3
Pronunciations
/ˈvɛltð̩/
#
19/24
[ˈvɛltə]3
[ˈvæltð̩]1
[ˈvɛltəð]1
være, v.
|ˈvɛːr.ə| R = 31,8
Pronunciations
/ˈvæːɐ/
#
18/161
[væɐ̯]28
[ˈvæɐ̯]20
[væ]16
[væɐ]9
[ˈvɛːɐ]9
[væː]8
[væːɐ]7
[vɛːɐ]7
[ˈvæː]7
[vɛɐ̯]6
[ˈvæɐ]4
[væːæ]3
[vɛɐ]3
[ˈvæ]3
[vɛ]2
[vɛː]2
[mæ]1
[væɪ]1
[væɪ̯]1
[vɐ]1
[v̞ɛ]1
[wæː]1
[ˈvææ]1
[ˈvæɐ̯ˀ]1
[ˈvɛː]1
været, v.
|ˈvɛːr.əd| R = 25,0
Pronunciations
/ˈvæːɐð/
#
0/8
[væð]1
[væɐ]1
[væː]1
[væːð]1
[vɛːð̩]1
[ˈvæɐ̯ð̩]1
[ˈvæːð̩]1
[ˈv̝ɛːəð]1
værre, adj.
|ˈvɛr.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈvæːɐ/
#
0/1
[ˈvæɐ]1
værs'god, interj.
|ˈvɛr.ˈskoːˀd| R = 12,5
Pronunciations
/ˈvæɐ̯ˈskoðˀ/
#
0/1
[ˈvæˈskoðˀ]1
værsgo, interj.
|ˈvɛr.ˈskoːˀ| R = 12,5
Pronunciations
/ˈvæɐ̯ˈskoːˀ/
#
0/1
[ˈvæˈskoːˀ]1
yderkanten, n.
|ˈyd.ər.kanˀ.tən| R = 11,1
Pronunciations
/ˈyðɐkʰænˀtn̩/
#
0/1
[ˈyðɐkʰænˀɦ̃n̩]1
yderligere, adj.
|ˈyd.ər.liː.ər.ə| R = 25,0
Pronunciations
/ˈyðɐliːɐɐ/
#
0/2
[ˈyðɐliɐ]1
[ˈyðəliɐ]1
yderligere, adj.
|ˈyd.ər.liːˀ.ər.ə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈyðɐliːˀɐɐ/
#
1/1
ydersiden, n.
|ˈyd.ər.siːd.ən| R = 12,5
Pronunciations
/ˈyðɐsiːðn̩/
#
0/1
[ˈyðɐsɪːðn̩]1
yderst, adj.
|ˈyːˀd.ərst| R = 4,8
Pronunciations
/ˈyðˀɐst/
#
4/7
[ˈyðˀɐs]2
[ˈyðˀɐsts]1
yderste, adj.
|ˈyːˀd.ər.stə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈyðˀɐstə/
#
3/3
yes, interj.
|jɛs| R = 0,0
Pronunciations
/ˈjɛs/
#
8/8
zag, n.
|sak| R = 0,0
Pronunciations
/ˈsak/
#
1/1
zigger, n.
|ˈsik.ər| R = 25,0
Pronunciations
/ˈsikɐ/
#
0/1
[ˈsiɣə]1
zigzag, n.
|ˈsik.sak| R = 16,7
Pronunciations
/ˈsiksak/
#
0/3
[ˈsiksaɣ]2
[ˈsiksax]1
zigzagger, n.
|ˈsik.sak.ər| R = 14,3
Pronunciations
/ˈsiksakɐ/
#
0/1
[ˈsiksaɣɐ]1
Østergade, prop.
|ˈøs.tər.gaːd.ə| R = 6,1
Pronunciations
/ˈøstɐkæːð̩/
#
22/76
[ˈøstəkæːð̩]17
[ˈøstɐkæːð]8
[ˈøstəkæːð]8
[ˈøstɐkæð]4
[ˈøstəkæð]4
[ˈøstɐkæːðə]3
[ˈøstəkæːðə]2
[ˈøstsəkæːð]1
[ˈøstɐkæðð̩]1
[ˈøstɐkæð̩]1
[ˈøstɐˈkæːð̩]1
[ˈøstəkæðð̩]1
[ˈøstəˈkæːð̩]1
[ˈøsɐkæːð]1
[ˈøsəkæːð̩]1
Østersøen, prop.
|ˈøs.tər.søːˀ.ən| R = 6,3
Pronunciations
/ˈøstɐsøːˀøn/
#
1/8
[ˈøstɐsøːˀn̩]2
[ˈøstsɐsøːˀn̩]1
[ˈøstɐsøˀn]1
[ˈøstəsøːn]1
[ˈøstəsøːˀn]1
[ˈøstəsøːˀøn]1
Østsø, prop.
|ˈøst.søːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈøstsøːˀ/
#
1/1
Østsøen, prop.
|ˈøst.søːˀ.ən| R = 4,9
Pronunciations
/ˈøstsøːˀøn/
#
5/32
[ˈøstssøːˀøn]10
[ˈøssøːˀn̩]4
[ˈøssøːˀøn]4
[ˈøstsøːˀn̩]3
[ˈøssøːˀn]2
[ˈøssøːˀən]1
[ˈøstˈsøːˀn̩]1
[ˈøstˈsøːˀøn]1
[ˈøsθsøːˀøn]1
Østsøen, prop.
|ˈøst.ˈsøːˀ.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈøstˈsøːˀøn/
#
1/1
Østsøens, prop.
|ˈøst.søːˀ.əns| R = 10,0
Pronunciations
/ˈøstsøːˀøns/
#
0/2
[ˈøssøːˀns]1
[ˈøstssøːˀøns]1
åbenbart, adj.
|ˈɔːb.ən.baːˀrt| R = 11,1
Pronunciations
/ˈɔːpm̩paːˀt/
#
0/1
[ˈɔpm̩ˈpaːˀt]1
åbenbart, adj.
|ˈɔːb.ən.ˈbaːˀrt| R = 11,1
Pronunciations
/ˈɔːpm̩ˈpaːˀt/
#
1/4
[ˈɔpm̩ˈpaːˀt]1
[ˈɔːpm̩pat]1
[ˈɔːpm̩ˈpaːˀɹ]1
åbenbart, adv.
|ˈɔːb.ən.ˈbaːˀrt| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɔːpm̩ˈpaːˀt/
#
1/1
åbent, adj.
|ˈɔːb.ənt| R = 20,0
Pronunciations
/ˈɔːpn̩t/
#
0/3
[ˈɔːpm̩]1
[ˈɔːpm̩t]1
[ˈɔːpn̩ts]1
åh, interj.
|ɔː| R = 26,7
Pronunciations
/ˈɔː/
#
6/15
[ɔː]3
[ˈɔ]2
[ɒ]1
[ɒʊ̯]1
[ˈɒ]1
[ˈɒː]1
åha, interj.
|ˈɔː.ˈha| R = 12,5
Pronunciations
/ˈɔːˈhæ/
#
0/2
[ˈɔːɦæ]1
[ˈɔːˈħæ]1
æbletræ, n.
|ˈɛːb.lə.trɛːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈɛːplətsʁæːˀ/
#
1/1
ændre, v.
|ˈɛn.drə| R = 6,7
Pronunciations
/ˈɛntʁɐ/
#
2/3
[ɛntɐ]1
ændrer, v.
|ˈɛn.drər| R = 8,6
Pronunciations
/ˈɛntʁɐ/
#
1/7
[ɛntʁɐ]3
[ɛntɐ]2
[ɛntɐ̯ɐ]1
ærgerligt, adj.
|ˈɛrv.ər.lit| R = 42,9
Pronunciations
/ˈæɐ̯wɐlit/
#
0/1
[ˈæɐ̯wl̩]1
øjeblik, n.
|ˈøj.ə.ˈblek| R = 25,0
Pronunciations
/ˈɒɪ̯ɪˈplek/
#
0/4
[ˈɒɪ̯əˈplex]1
[ˈɶɪ̯ˈplek]1
[ˈɶɪ̯ˈpleɣ]1
[ˈɶɪ̯ˈβlekʰ͡x]1
øjeblikket, n.
|ˈøj.ə.blek.əd| R = 29,2
Pronunciations
/ˈɒɪ̯ɪplekð̩/
#
0/3
[ˈɒɪ̯ˈplekð̩]1
[ˈɒˈpleɣə]1
[ˈɶɪˈpleɣð̩]1
øjesteblik, n.
|ˈøj.ə.stə.ˈblek| R = 40,0
Pronunciations
/ˈɒɪ̯ɪstəˈplek/
#
0/1
[ˈɒːstəˈβlex]1
øren, n.
|ˈøːr.ən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈøːɐn/
#
1/1
ørreddam, n.
|ˈœr.əd.damˀ| R = 18,8
Pronunciations
/ˈɶːɐðtamˀ/
#
0/4
[ˈœɐ̯ð̩tamˀ]2
[ˈœð̩tamˀ]1
[ˈɶɐ̯ð̩tæmˀ]1
ørreddamme, n.
|ˈœr.əd.dam.ə| R = 17,2
Pronunciations
/ˈɶːɐðtamə/
#
0/16
[ˈœɐ̯ð̩tamə]6
[ˈɶɐ̯ð̩tamə]2
[ˈɶɐ̯ð̩tam̩]2
[ˈœð̩tam]1
[ˈœð̩tam̩]1
[ˈœð̩taˈmœ]1
[ˈœːð̩tamə]1
[ˈœːɐðtamə]1
[ˈɶɐ̯əðtam̩]1
ørreddammen, n.
|ˈœr.əd.damˀ.ən| R = 16,7
Pronunciations
/ˈɶːɐðtamˀm̩/
#
0/4
[ˈœɐ̯ð̩tamˀm̩]1
[ˈœːð̩tamˀm̩]1
[ˈœːð̩tam̩]1
[ˈɶɐ̯ð̩tamˀm̩]1
ørreddammene, n.
|ˈœr.əd.dam.ə.nə| R = 22,1
Pronunciations
/ˈɶːɐðtamm̩nə/
#
0/33
[ˈœɐ̯ð̩tamnə]5
[ˈœð̩tamnə]4
[ˈœɐ̯ð̩tamn̩nə]3
[ˈœɐ̯ð̩tam̩nə]3
[ˈœɐ̯ð̩tamm̩nə]2
[ˈɶɐ̯ð̩tam̩nə]2
[ˈøɐ̯ð̩tamn̩nə]1
[ˈøɐ̯ð̩tam̩nə]1
[ˈœð̩tam̩nə]1
[ˈœɐ̯tamnə]1
[ˈœɐ̯ð̩tamənə]1
[ˈœɐ̯ð̩tamˀnə]1
[ˈœɐ̯ð̩tam̩n]1
[ˈœɐ̯ð̩ˈtam̩nə]1
[ˈœːtam̩nə]1
[ˈœːð̩tamm̩nə]1
[ˈɶðtamnə]1
[ˈɶɐ̯ð̩tamm̩nə]1
[ˈɶɐ̯ð̩tamnə]1
[ˈɶɐ̯ð̩tam̩nɛ]1
øst, adv.
|øst| R = 3,1
Pronunciations
/ˈøst/
#
66/152
[ˈøsts]71
[ˈøs]13
[ˈøst̞]1
[ˈøːsts]1
øst, n.
|øst| R = 1,1
Pronunciations
/ˈøst/
#
46/178
[ˈøsts]124
[ˈøs]3
[øst]2
[ˈøsθ]2
[ˈœsts]1
østen, adv.
|ˈøs.tən| R = 0,0
Pronunciations
/ˈøstn̩/
#
1/1
østenfor, adv.
|ˈøs.tən.fɔr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈøstn̩fɒ/
#
1/1
østfor, adv.
|ˈøst.fɔr| R = 6,7
Pronunciations
/ˈøstfɒ/
#
0/3
[ˈøsfɒ]1
[ˈøstsfɒ]1
[ˈøstˈfɒ]1
østfor, adv.
|ˈøst.ˈfɔr| R = 0,0
Pronunciations
/ˈøstˈfɒ/
#
3/3
østkanten, n.
|ˈøst.kanˀ.tən| R = 22,2
Pronunciations
/ˈøstkʰænˀtn̩/
#
0/2
[ˈøskʰænˀ]1
[ˈøskʰænˀtn̩]1
østlig, adj.
|ˈøst.li| R = 20,0
Pronunciations
/ˈøstli/
#
5/16
[ˈøslɪ]5
[ˈøstlɪ]2
[ˈøsti]1
[ˈøstsli]1
[ˈøstti]1
[ˈøstɪ]1
østlige, adj.
|ˈøst.liː.ə| R = 20,4
Pronunciations
/ˈøstliːi/
#
1/7
[ˈøsliː]1
[ˈøstli]1
[ˈøstlii]1
[ˈøstliːɪ]1
[ˈøstlɪ]1
[ˈøstlɪɪ]1
østligste, adj.
|ˈøst.lis.tə| R = 0,0
Pronunciations
/ˈøstlistə/
#
1/1
østligt, adv.
|ˈøst.lit| R = 27,8
Pronunciations
/ˈøstlit/
#
0/3
[ˈøsl̥ɪt]1
[ˈøstli]1
[ˈøstsliç]1
østnordøst, adv.
|ˈøst.nord.ˈøst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈøstnoɐ̯ˈøst/
#
0/1
[ˈøstnoɐ̯ˈøsts]1
østnordøst, n.
|ˈøst.nord.ˈøst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈøstnoɐ̯ˈøst/
#
2/6
[ˈøstsnoɐ̯ˈøsts]3
[ˈøstnoɐ̯ˈøsts]1
østnordøstagtigt, adj.
|ˈøst.nor.ˈøst.ak.tit| R = 14,3
Pronunciations
/ˈøstnoɐ̯ˈøstaktsit/
#
0/1
[ˈøstnoɐ̯ˈøstsaktɪt]1
østom, adv.
|ˈøst.ˈɔmˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈøstˈɒmˀ/
#
1/2
[ˈøstsˈɒmˀ]1
østpå, adv.
|ˈøst.pɔːˀ| R = 12,5
Pronunciations
/ˈøstpʰɔːˀ/
#
2/16
[ˈøspʰɔːˀ]6
[ˈøsˈpʰɔːˀ]5
[ˈøspʰ̞ɔːˀ]1
[ˈøstspʰɔːˀ]1
[ˈøsˈpʰɔːˀɸ]1
østpå, adv.
|ˈøst.ˈpɔːˀ| R = 9,3
Pronunciations
/ˈøstˈpʰɔːˀ/
#
3/20
[ˈøsˈpʰɔːˀ]7
[ˈøspʰɔːˀ]6
[ˈøstpʰɔːˀ]2
[ˈøstspʰɔːˀ]2
østside, n.
|ˈøst.siːd.ə| R = 23,8
Pronunciations
/ˈøstsiːð̩/
#
0/3
[ˈøssiðð̩]1
[ˈøssið̩]1
[ˈøsˈsɪːð̩]1
østsiden, n.
|ˈøst.siːd.ən| R = 23,4
Pronunciations
/ˈøstsiːðn̩/
#
5/31
[ˈøssɪðn̩]5
[ˈøssiːðn̩]3
[ˈøssɪːð̩n]3
[ˈøssɪn]2
[ˈøssɪðn]2
[ˈøstsiðn̩]2
[ˈøstssiːðn̩]2
[ˈøstsɪðn̩]2
[ˈøssiðn]1
[ˈøssiðn̩]1
[ˈøssiːð̩n]1
[ˈøstsɪːðn̩]1
[ˈø̥ssʏːðn̩]1
østsydøst, n.
|ˈøst.syd.ˈøst| R = 0,0
Pronunciations
/ˈøstsyðˈøst/
#
0/2
[ˈøstsyðˈøsts]2
østsø, n.
|ˈøst.søːˀ| R = 0,0
Pronunciations
/ˈøstsøːˀ/
#
1/1
østvestdimensionen, n.
|øst.ˈvɛst.di.mɛn.sjoːˀn.ən| R = 22,2
Pronunciations
/østˈvɛsttimɛnɕoːˀnn̩/
#
0/1
[østˈvɛsttɪmn̩ɕoːˀŋ̩]1
østvestretning, n.
|øst.ˈvɛst.rɛt.neng| R = 0,0
Pronunciations
/østˈvɛstʁætneŋ/
#
0/1
[østˈvɛstsʁatneŋ]1
øverst, adj.
|ˈøːˀv.ərst| R = 4,0
Pronunciations
/ˈøʊ̯ˀɐst/
#
18/33
[ˈøʊ̯ˀɐs]7
[ˈøʊ̯ˀɐsts]7
[ˈøʊ̯ɐst]1
øverste, adj.
|ˈøːˀv.ər.stə| R = 2,5
Pronunciations
/ˈøʊ̯ˀɐstə/
#
36/51
[ˈøːvˀɐstə]3
[ˈøʊ̯ˀɐstə̥]2
[ˈøʊ̯ˀɐstɪ]2
[ˈøʊ̯ˀɐst]1
[ˈøʊ̯ˀɐste]1
[ˈøʊ̯ˀɐstɪ̥]1
[ˈøʊ̯ˀɐsɒ]1
[ˈøʊ̯ˀɐsə]1
[ˈøʊ̯ˀɐsɪ]1
[ˈøʊ̯ˀɐsʏ]1
[ˈɶʊ̯ˀɐstə]1
øvre, adj.
|ˈøv.rə| R = 7,1
Pronunciations
/ˈøʊ̯ʁɐ/
#
5/7
[ˈøʊ̯wɐ]1
[ˈøʊ̯ɐ̯ɐ]1
øvrigt, adj.
|ˈøv.rit| R = 35,0
Pronunciations
/ˈøʊ̯ʁit/
#
0/4
[ˈøʊ̯it]1
[ˈøʊ̯t]1
[ˈøʊ̯ət]1
[ˈøʊ̯ɪt]1

Last update: Apr. 26th, 2021